Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [SUNDA]     [PL]  [PB] 
 <<  Wahyu 11 : 8 >> 

Sunda: Mayitna ngalalumbuk di jalan raya di hiji nagara urut Gustina disalib. Eta nagara ngaran kiasanana Sadumu, atawa Mesir.


AYT: Dan, mayat keduanya akan tergeletak di jalan kota besar, yang secara simbolis disebut Sodom dan Mesir, tempat Tuhan kita juga disalibkan.

TB: Dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar, yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan.

TL: Adapun mayatnya itu bergelimpang di jalan negeri besar, yang dengan kiasan disebut Sodom dan Mesir, di situlah juga Tuhannya tersalib.

MILT: Dan mayat mereka akan ada di jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, tempat Tuhan kita juga disalibkan.

Shellabear 2010: Mayat mereka akan terkapar di jalan raya kota besar, yang secara kiasan disebut Sodom dan Mesir, tempat Junjungan mereka disalibkan.

KS (Revisi Shellabear 2011): Mayat mereka akan terkapar di jalan raya kota besar, yang secara kiasan disebut Sodom dan Mesir, tempat Junjungan mereka disalibkan.

Shellabear 2000: Mayat mereka akan terkapar di jalan raya kota besar, yang secara kiasan disebut Sodom dan Mesir, tempat Junjungan mereka disalibkan.

KSZI: Mayat mereka akan bergelimpangan di jalan raya kota agung yang dari segi rohani disebut Sodom dan Mesir, iaitu kota tempat Junjungan mereka disalib.

KSKK: Mayat-mayat mereka akan tergeletak di alun-alun Kota Besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir oleh orang-orang beriman. Di tempat itu Tuhan mereka disalibkan.

WBTC Draft: Mayat mereka akan tergeletak di atas jalan raya kota besar. Kota itu secara kiasan bernama "Sodom dan Mesir." Di kota itulah Tuhan telah dibunuh.

VMD: Mayat mereka akan tergeletak di atas jalan raya kota besar. Kota itu secara kiasan bernama “Sodom dan Mesir.” Di kota itulah Tuhan telah dibunuh.

AMD: Mayat kedua saksi itu akan tergeletak di jalan raya kota besar. Secara rohani, kota itu bisa disebut Sodom atau Mesir.

TSI: Mayat kedua orang itu akan dibiarkan tergeletak begitu saja di jalan raya kota besar, kota di mana Penguasa mereka disalibkan. Kejahatan kota itu ibarat Sodom, dan secara rohani penduduk kota itu seperti penduduk Mesir.

BIS: Dan mayat mereka akan terhampar di jalan raya kota besar, di mana Tuhan mereka disalibkan. Nama kiasan kota itu ialah Sodom atau Mesir.

TMV: Mayat mereka akan terlantar di jalan raya kota besar, tempat Tuhan mereka disalibkan. Kota itu diberikan nama kiasan Sodom atau Mesir.

BSD: Mayat mereka akan tergeletak di jalan raya kota besar, tempat Tuhan mereka disalibkan. Secara rohani kota itu disebut Sodom dan Mesir.

FAYH: Lalu selama tiga setengah hari mayat mereka tergeletak di jalan di Yerusalem (kota yang secara tepat digambarkan sebagai "Sodom" atau "Mesir") -- tempat Tuhan mereka disalibkan. Tidak seorang pun dibolehkan mengubur mereka dan orang-orang dari banyak bangsa berkerumun di sekelilingnya untuk melihat mereka.

ENDE: Dan diatas lapangan kota besar itu ibarat Sodoma dan Mesir namanja, dimana Tuhannja disalibkan, majat-majat mereka akan bergelimpang

Shellabear 1912: Adapun mayatnya itu terhantar dijalan negeri yang besar, yaitu dalam suatu kias disebut Sodom dan Masir pun, ditempat Tuhannya tersalib itu.

Klinkert 1879: Maka maitnja pon akan terhantar diloeroeng negari besar, jang tjara roh bernama Sodom dan Masir; disana djoega Toehan kita dipalangkan.

Klinkert 1863: Maka mait-maitnja nanti terhantar diloerong-loerong {Wah 17:2,5; 18:10} negari jang besar, jang tjara batin bernama Sodom dan Mesir, maka disana djoega Toehan kita soedah disalibken.

Melayu Baba: Dan dia-orang punya mayat ada di jalan negri yang bsar itu, ia'itu dalam satu ibarat di-sbot Sadom dan Masir pun, di tmpat di mana dia-orang punya Tuhan sudah kna salib.

Ambon Draft: Dan bangke-bangkenja djadi terbowang di djalan negeri besar itu, jang tjara rochani denama

Keasberry 1853: Maka mayat mayat marika itu kulak turhantarlah dilorong lorong nugri yang busar, yang burnama pada batinnya Sodom dan Masir, maka disanalah juga Tuhan kami tulah disalibkan.

Keasberry 1866: Maka mayat mayat marika itu kŭlak, tŭrhantarlah dilorong lorong nŭgri yang bŭsar, yang bŭrnama pada umpama Sodom dan Masir, maka disanalah juga Tuhan kami tŭlah disalibkan.

Leydekker Draft: Dan bangkej 2 nja 'akan 'ada terhentar pada leboh negerij besar 'itu, jang tjara rohhanij dinama`ij Sedawm dan Mitsir, dimana lagi Tuhan kamij sudah detsalibkan.

AVB: Mayat mereka akan bergelimpangan di jalan raya kota agung yang dari segi rohani disebut Sodom dan Mesir, iaitu kota tempat Tuhan mereka disalib.

Iban: lalu bangkai seduai iya deka ditejuka garing-garing ba jalai raya di nengeri ti besai nya, alai Tuhan ti udah diregang. Nengeri nya ngelambangka Sodom, tauka Ejip.


TB ITL: Dan <2532> mayat <4430> mereka <846> akan terletak di atas <1909> jalan raya <4113> kota <4172> besar <3173>, yang <3748> secara rohani <4153> disebut <2564> Sodom <4670> dan <2532> Mesir <125>, di mana <3699> juga <2532> Tuhan <2962> mereka <846> disalibkan <4717>.


Jawa: Layone bakal gilang-gilang ana ing lurunging kutha gedhe, kang cara kasukman kaaranan Sodom lan Mesir, iya ing panggonane Gustine kasalib.

Jawa 2006: Layoné bakal gilang-gilang ana ing lurunging kutha gedhé, kang sacara kasukman kaaranan Sodom lan Mesir, iya ing panggonané Gustiné kasalib.

Jawa 1994: Jisimé bakal gumléthak ana ing dalan ing kutha gedhé, panggonané Gustiné kasalib. Kutha mau disebut nganggo jeneng sesinglon Sodom lan Mesir.

Jawa-Suriname: Layoné bakal gumlétak nang dalan nang kuta gedé, panggonan pentèngané Gustiné. Kuta mau dijenengké Sodom lan Egipte, kuwi tembung kanggo nggambarké.

Sunda Formal: Mayitna baris ngajaloprak di jalan raya, dihiji nagara gede, nya eta nagara anu geus nyalibkeun Gusti Jungjunan maranehna. Ngaran samaran eta nagara: Sadumu atawa Mesir.

Madura: Mayyidda bakal ajalamperranna e lorong rajana kottha raja, kennengnganna Pangeranna esalib. Nyama parompama’anna kottha ganeka Sodom otaba Messer.

Bauzi: Lahana eho neo vi aaha ame na koei ahim lam taho baumsum kai. Gi elaidam kota Yerusalem labe abo ame dam ahim labe iba im gagu modidam Boehàda Yesus damat ut tetehesuhunaso laba esu paku dou eloho kota labe am zie tomba laba voou bisda. Abo dam fai bak meedam damat azim num debu modemu gi, “Sodom,” modeo, “Mesir,” modeo, lahame vàlu gagom kota labe am zie laba voou bisda.

Bali: tur sawan danene pacang kagenahang ring tengah margine ageng, ring tengah kotane sane ageng, inggih punika kota pecak genah Panembahannyane kapentang ring salibe. Yening anggen pretiwimba, kotane punika kawastanin Sodom wiadin Mesir.

Ngaju: Tuntang hantun ewen kareh lantong-lantonga intu jalan lewu hai, hong eka Tuhan ewen te inyampalaki. Aran galar lewu hai te iete Sodom atawa Misir.

Sasak: Dait mayit ie pade gen begelanyat lẽq rurung kote belẽq, lẽq taoq Tuhan ie pade tepakuq lẽq kayuq salib. Aran kiasan kote nike Sodom dait Mesir.

Bugis: Na ujuna tattale’i matu ri watattanana kota battowaé, ri onronna Puwanna risalli. Aseng ébara’na iyaro kotaé iyanaritu Sodom iyaré’ga Maséré’.

Makasar: Siagang latappepara’mi maya’na ke’nanga ri agang lompona kota lompoa, ri tampa’na Batarana ke’nanga le’ba’ nisalli’. Areng pangngebarranna anjo kotaya iamintu kota Sodom yareka Mesir.

Toraja: Iatu batang rabukna sisumpandanan dio lalan tondok kapua, tu lan rapangan disanga Sodom na Mesir, tu Nanii duka Puangna dia’ta’.

Duri: Na ia to batang rabukkuna situlambenan jio lalan tonggona kota to dinii mpampang Puangna. Ia joo kota situru' pahang agama disanga too Sodom ba'tu Mesir.

Gorontalo: Mayiyeti limongoliyo ma huliya mao lo tawu hedutuwa to tudu lo dalala da'a to kota tuwawu damanga boyito u to delomo humaya tangguliyo Sodom meyalo Mesir. Teto olo Eya limongoliyo silalipuliyo.

Gorontalo 2006: Wau milate limongolio mabolo hibala-balatalo mao̒ todalala daa̒ tokota daa̒, tou̒toonu Eeya silalipu limongolio. Tanggulo pohumaya lokota boito yito Sodom meaalo Masiri.

Balantak: Biibiina mian rurua' men nompopo'inti'ikon Alaata'ala bo tongkela na salanoa' na kota balaki' men nansaliipkonan Tumpuna i raaya'a mbaripian. Ngaanna kota iya'a nitimbaani'kon Sodom kabai se' Mesir.

Bambam: Puhai too napatei, iya napalandam-landammi bakkena dio lalam illaam indo kota kasalle. (Indo kota naongei Debatanna dipatei yabo kaju sitambem. Anna dipasihhapam Sodom anna Mesir aka susim gau' kadakena issinna indo ongeam ia too.)

Kaili Da'a: Pade watabaku ira romba'a etu kana rapalamba nakandoo ri jala jama riara ngata bete, etumo ri peto'o Pue ira nipatesi ri kayu parika. Ngata bete etu nidae Sodom bo Masir sabana naja'a mpu'u todeana.

Mongondow: Bo mayat monia mo'itongkob makow kon daḷan moḷoben kong kotaí moḷoben, kong kotaí inta pinopopakuían ko'i Tuhan monia. Tangoi ing kotaí tatua aka secara rohani yo Sodom andeka Mesir.

Aralle: Bahkenaii la sikalampa' pano di lalang käyyäng yaling di bohto mahoa', ang naonge Dehatanna ditoke' yaho di kayu sitambeng. Sanganna yato bohto dipakonai Sodom bahtu' Mesir tandana membabe karake pano di petauanna Puang Alataala.

Napu: Karoonda sabi au rodua iti rapapate, watanda rapogiangaa teduli i tanga rara kota au mahile. (Kota au mahile iti, iami kota karapakuana Ampunda au rapandiri nodo kota Sodomo hai tampo Masiri hangkoya, lawi kadake mpuuhe ampu boea iti.)

Sangir: Tangu kasuang'i rẹ̌dua e sarung mạdal᷊iwatedẹ̌ sutal᷊oarang dal᷊eng mawěnahẹ̌ su soa ghaghuwạ e piạ e Mawun dẹ̌dua nịgaghantong. Sasaliling arengu soa ene ute Sodom arau Misirẹ̌.

Taa: Ojo karoonya sira dua rapopate yau sira taa rapongkeli. Lemba nsira dua ojo sakanduli ri jaya tikore nja’u kota to bae. Nja’u kota etu semo pangampaku Pue nsira ri kaju pasape tempo owi. Wali kota etu maya raporapaka ewa kota Sodom pasi tana Mesir to tempo owi apa maja’a kojo seja lengko ntau to maroo reria.

Rote: Popola nala neukose lalefule'ak nai kota matua ndia enon lain, fo nai bee sila Lamatua na nanalona-nggangek. Kota ndia na'de nakasasama na nde Sodom do Masir.

Galela: So ona yasinoto manga sone ma bake magena o ngeko o kota ilalamo ma rabaka kagena ka irubasa. O kota magena imatero de o kota kiaka nanga Jou wisasangahadika, so isiade-ade maro o Sodom ma kota eko lo o Mesir ma kota kiaka ona magena o nyawa ma dorou.

Yali, Angguruk: Enebe wareg angge itano o pumbuk suwon funggalem suwon larukon fam yinggig lamuhup. O pumbuk ino famen Inikni e fam tele fisibahon ino unuk te Allah hime fanowon inowen o Sodom men o Mesir men suwaltisiyon uruk.

Tabaru: De to 'ona manga maieti 'asa 'ilolokie 'o tapakioka 'o kota ma amokoka gee kiaka naga to 'ona manga Jou wisidele. 'O kota ge'ena 'o nyawa yosi'ade-'ade yosironga 'o Sodom bolo 'o Mesir.

Karo: janah maitna ampar me i bas pasar kuta si meriah, i ja Tuhan ipakuken ku kayu persilang. Kuta e iumpamaken gelarna Sodom ntah Mesir.

Simalungun: Ragei ma bangkei ni sidea i alaman ni huta na banggal in, na margoran mangihutkon partonduyon Sodom pakon Masir, ijai do homa Tuhan ni sidea tarsilang.

Toba: Peak ma bangkenasida di alaman ni huta na balga i; ia goarna partondion Sodom dohot Misir, ai disi do naung tarpajal nang Tuhannasida i.

Dairi: Gampar mo bangkè kalak idi i dalan mbellen i kuta mbelgah i bekkas Tuhan kalak idi i, ipersilangken. Ukum gerar-gerar codiin kuta idi imo Sodom barang Mesir.

Minangkabau: Mako mayiknyo ka tagalimpang di labuah gadang, kota gadang, di tampaik Tuhannyo disalibkan. Namo kiasan kota tu iyolah Sodom atau Mesir.

Nias: Ba amatelara dania ba tosake ba lala sebua ba mbanua sebua, ba niforõfa So'aya ya'ita. Tõi mbanua andrõ ya'ia Zodoma ba ma Miserai.

Mentawai: Tubudda simamatei néné mutagguilú ka enungan sabeu, ka kudduat katusiliktengaat Tuhanda. Onin laggai néné ka pasikat iaté Sodom elé Misir.

Lampung: Rik mayat tian haga tehamper di renglaya kota balak, di dipa Tuhan tian disalibko. Gelar kiasan kota udi iado Sodom atau Mesir.

Aceh: Dan manyét awaknyan teuma teuhanta ateueh rot rayeuk banda rayeuk, nibak teumpat Tuhan awaknyan teusaleb. Nan kiasan bandanyan na kheueh Sodom atawa Meusé.

Mamasa: Mangkai dipatei, tilena'mi batang rabukna dio lalan illalan kota kalelean. (Kota nangei Dewatanna dipatei yao kayu pantokesan. Inde kotae dipasirapan kota Sodom battu' Mesir.)

Berik: Ane jem futunu ga kota giri jeiserem jem nelgir nenennap se nulasa, kotana jeiserem Tuhan jelemana aa jep ne daktanswenaram ti salibibe. Angtane jei kotana jeiserem enggam gane gitmini, jemna bosna jam syawulsiliserem ga Sodom afa Mesir.

Manggarai: Rapu disé héla oné salangn béndar mésé, oné osang panggoln Mori disé. Ngasang alitn béndar hitu, caron Sodom ko Mesir.

Sabu: Jhe ne ngi'u ro do made he, do ta pebhari-gore ke pa rujhara-ae pa dhara rae-ae, do pa mii Muri ne ketoe-peabbha-rappa. Mii lii pepahhi ngati ngara rae do naanne Sodom kiadho Mesir.

Kupang: Deng bagitu, dong dua mati di itu kota bésar yang dolu orang bunu dong pung Tuhan di kayu palang. Te itu kota tu, su jadi kota jahat sama ke Sodom deng Masir tempo dolu. Nanti orang dong lempar buang itu jubir dong pung mayat di jalan, sampe tiga hari satenga. Ais orang dari samua suku, samua bangsa, samua bahasa, deng samua negara datang manonton itu dua mayat. Dong ju sonde kasi isin ko kubur,

Abun: Ye we mukri dakai kwop mo os mo kota sye mit ne, yé yo nai nde. Suga nyim, ye we bi Yekwesu, ye mban mo kwesukwin mo kota sye ne dom. Yé gwat sukamno, yé ki do, kota sye ne tepsu Sodom bado Mesir, we yé gato kem mo kota we ne bariket yé gato onyar kem mo Yefun tepsu yé gato kem mo kota sye ne bariket ye we ne si bi sukdu-i ne dom.

Meyah: Beda gegan gefaga ongga agos fob bera emah joug moroju deis gij kota insa koma ongga ofoka aksa. Gegan Tuhan, Ofa tein bera agos tumu mega salib gij kota insa koma tein. Noba kota Sodom jera monuh Mesir bera erek orocunc rot kota egens insa koma tein.

Uma: Ka'oti-ra sabi' to rodua toera rapatehi, kiu-ra rapelele' wae moto-mi mparangojo hi ohea ngata bohe. (Ngata to bohe toe, ngata karaparikaa' Pue'-ra. Ane mowalatu, ngata toe rarapai'-ki ngata Sodom pai' Mesir owi, apa' dada'a ihi' ngata toera.)

Yawa: Anawae yanasino ngkakai omamo ntamijo munijo Yerusalem ama unanuijo akoe rai. Omamo munijo wemirati Amisy Yesus auseo sawa inyo kapite raijo wem. Munijo Yerusalem wato mo Sodom muno Mesir ramaisy.


NETBible: Their corpses will lie in the street of the great city that is symbolically called Sodom and Egypt, where their Lord was also crucified.

NASB: And their dead bodies will lie in the street of the great city which mystically is called Sodom and Egypt, where also their Lord was crucified.

HCSB: Their dead bodies will lie in the public square of the great city, which is called, prophetically, Sodom and Egypt, where also their Lord was crucified.

LEB: And their dead bodies [will lie] in the street of the great city which is called symbolically Sodom and Egypt, where also their Lord was crucified.

NIV: Their bodies will lie in the street of the great city, which is figuratively called Sodom and Egypt, where also their Lord was crucified.

ESV: and their dead bodies will lie in the street of the great city that symbolically is called Sodom and Egypt, where their Lord was crucified.

NRSV: and their dead bodies will lie in the street of the great city that is prophetically called Sodom and Egypt, where also their Lord was crucified.

REB: Their bodies will lie in the street of the great city, whose name in prophetic language is Sodom, or Egypt, where also their Lord was crucified.

NKJV: And their dead bodies will lie in the street of the great city which spiritually is called Sodom and Egypt, where also our Lord was crucified.

KJV: And their dead bodies [shall lie] in the street of the great city, which spiritually is called Sodom and Egypt, where also our Lord was crucified.

AMP: And their dead bodies [will lie exposed] in the open street (a public square) of the great city which is in a spiritual sense called [by the mystical and allegorical names of] Sodom and Egypt, where also their Lord was crucified.

NLT: And their bodies will lie in the main street of Jerusalem, the city which is called "Sodom" and "Egypt," the city where their Lord was crucified.

GNB: and their bodies will lie in the street of the great city, where their Lord was crucified. The symbolic name of that city is Sodom, or Egypt.

ERV: The bodies of the two witnesses will lie in the street of the great city. This city is named Sodom and Egypt. These names for the city have a special meaning. This is the city where the Lord was killed.

EVD: The bodies of the two witnesses will lie in the street of the great city. This city is named Sodom and Egypt. These names for the city have a special meaning. This is the city where the Lord was killed.

BBE: And their dead bodies will be in the open street of the great town, which in the spirit is named Sodom and Egypt, where their Lord was put to death on the cross.

MSG: leaving their corpses exposed on the street of the Great City spiritually called Sodom and Egypt, the same City where their Master was crucified.

Phillips NT: and their bodies will lie in the street of the great city, which is called by those with spiritual understanding, "Sodom" and "Egypt"the very place where their Lord himself was crucified.

DEIBLER: The dead bodies of the two witnesses will lie in the street of the great city where their Lord was crucified, the city that is symbolically named Sodom or Egypt because its people are very evil, like the people who lived in Sodom and Egypt.

GULLAH: Dey dead body gwine leddown een de screet een de big city weh de people been nail dey Lawd ta de cross. Dey call dat city Sodom o Egypt, wa mean fa say dat city jes like dem.

CEV: Their bodies will be left lying in the streets of the same great city where their Lord was nailed to a cross. And that city is spiritually like the city of Sodom or the country of Egypt.

CEVUK: Their bodies will be left lying in the streets of the same great city where their Lord was nailed to a cross. And that city is spiritually like the city of Sodom or the country of Egypt.

GWV: Their dead bodies will lie on the street of the important city where their Lord was crucified. The spiritual names of that city are Sodom and Egypt.


NET [draft] ITL: Their <846> corpses <4430> will lie in <1909> the street <4113> of the great <3173> city <4172> that <3748> is <2564> symbolically <4153> called <2564> Sodom <4670> and <2532> Egypt <125>, where <3699> their <846> Lord <2962> was <4717> also <2532> crucified <4717>.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Wahyu 11 : 8 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel