Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TAA]     [PL]  [PB] 
 <<  Kisah Para Rasul 10 : 46 >> 

Taa: Naka pei sira manasa tau etu mangarata seja i Nosa Mapasing apa mangandonge sira magombo ri raya basa mpangayangaya mangabarong i Pue Allah. Wali yako etu i Petrus manganto’o,


AYT: Sebab, mereka mendengar orang-orang itu berbicara dalam berbagai bahasa dan memuliakan Allah. Lalu, Petrus berkata,

TB: sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus:

TL: Karena didengarnya mereka itu berkata-kata dengan berbagai-bagai bahasa serta memegahkan Allah. Lalu kata Petrus,

MILT: Sebab mereka mendengar orang-orang itu yang sedang berbicara dalam bahasa lidah dan memuliakan Allah (Elohim - 2316). Lalu Petrus menanggapi,

Shellabear 2010: karena mereka mendengar orang-orang itu berbicara dalam bahasa-bahasa karunia Ruh serta memuliakan Allah. Lalu Petrus berkata,

KS (Revisi Shellabear 2011): karena mereka mendengar orang-orang itu berbicara dalam bahasa-bahasa karunia Ruh serta memuliakan Allah. Lalu Petrus berkata,

Shellabear 2000: Karena mereka mendengar orang-orang itu berbicara dalam berbagai bahasa serta memuliakan Allah. Lalu Petrus berkata,

KSZI: Mereka mendengar orang itu bertutur dalam aneka bahasa memuji Allah. Kemudian Petrus berkata,

KSKK: Sungguh peristiwa ini terjadi: mereka mendengar orang-orang itu berbicara dalam bahasa roh dan memuliakan Allah.

WBTC Draft: Orang Yahudi yang percaya mendengar orang yang bukan Yahudi berbicara dengan bahasa yang berbeda dan memuji Allah. Kemudian Petrus berkata,

VMD: Orang Yahudi yang percaya mendengar orang yang bukan Yahudi berbicara dengan bahasa yang berbeda dan memuji Allah. Kemudian Petrus mengatakan,

AMD: Mereka mendengar orang-orang bukan Yahudi itu berbicara dengan bahasa lidah dan memuji Allah. Kemudian, Petrus berkata,

TSI: karena mereka mendengar orang-orang itu berbicara dan memuji Allah dengan bermacam-macam bahasa Roh. Kemudian Petrus berkata kepada saudara-saudara Yahudi itu,

BIS: Sebab mereka mendengar orang-orang itu berbicara dalam pelbagai bahasa dan memuji-muji kebesaran Allah. Lalu Petrus berkata,

TMV: Mereka mendengar semua orang itu bertutur dalam bahasa-bahasa yang ajaib serta memuji-muji kebesaran Allah. Lalu Petrus berkata,

BSD: Sebab, mereka mendengar orang-orang itu mengucapkan kata-kata yang ajaib dan memuji-muji Allah dan kebesaran-Nya.

FAYH: Tetapi itulah kenyataannya, sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dengan "bahasa asing" dan memuji Allah. Kemudian Petrus bertanya, "Sekarang setelah mereka menerima Roh Kudus sama seperti kita dahulu, adakah yang menaruh keberatan kalau saya membaptiskan mereka?"

ENDE: Mereka mendengar orang-orang itu berbitjara dalam pelbagai bahasa mempermuliakan Allah.

Shellabear 1912: Karena didengarnya mereka itu berkata-kata dengan beberapa bahasa, serta membesarkan Allah. Lalu kata Peterus,

Klinkert 1879: Karena didengarnja mareka-itoe berkata-kata dengan behasa lain-lain dan dibesarkannja Allah. Maka tatkala itoe sahoet Peteroes.

Klinkert 1863: {Kis 2:4; Mar 16:17} Karna dia-orang dengar jang itoe orang berkata-kata dengan bahasa lain-lain, serta membesarken Allah. Maka koetika itoe Petroes menjaoet:

Melayu Baba: Kerna dia-orang dngar itu orang-orang berchakap brapa bhasa, dan bsarkan Allah.

Ambon Draft: Karana dengarlah ma-rika itu dija awrang berka-ta-kata dengan lidah-lidah, dan pudji-memudji Tuhan Allah. Bagitu djuga menja-hutlah Petrus:

Keasberry 1853: Kurna didungar ulih marika itu akan orang susat itu burkata kata dungan bahsa lain lain, surta mumbusarkan Allah. Maka tutkala itu disahut Petros,

Keasberry 1866: Kŭrna didŭngar ulih marika itu akan orang sŭsat itu bŭrkata kata dŭngan bahsa lain lain, sŭrta mŭmbŭsarkan Allah. Maka tŭtkala itu disahut Petros,

Leydekker Draft: Karana 'awrang dengarlah marika 'itu kata 2 dengan bahasa lajin 2 dan membesarkan 'Allah. Tatkala 'itu sahutlah Petrus:

AVB: Mereka mendengar orang itu bertutur dalam aneka bahasa dan memuji Allah. Kemudian Petrus berkata,

Iban: laban sida ninga orang nya bejaku ngena jaku ti nyelai, sereta ngemesaika Allah Taala. Peter lalu bejaku:


TB ITL: sebab <1063> mereka mendengar <191> orang-orang itu <846> berkata-kata <2980> dalam bahasa roh <1100> dan <2532> memuliakan <3170> Allah <2316>. Lalu <5119> kata <611> Petrus <4074>:


Jawa: amarga padha krungu anggone wong-wong mau banjur padha calathu nganggo basa warna-warna lan ngluhurake Gusti Allah. Rasul Petrus banjur ngandika:

Jawa 2006: amarga padha krungu anggoné wong-wong mau banjur padha guneman nganggo basa ilat lan ngluhuraké Allah. Pétrus banjur ngandika,

Jawa 1994: Wong-wong Yahudi padha krungu, yèn sing padha katedhakan Roh Suci kuwi padha caturan nganggo basa-basa sing anèh, lan padha memuji kamulyané Gusti Allah. Rasul Pétrus nuli ngandika:

Jawa-Suriname: Wong-wong Ju kuwi krungu wong-wong sing dikwasani karo Roh Sutyi pada ngetokké basa anèh lan pada memuji kwasané Gusti Allah.

Sunda: marake basa-basa sejen ngamulyakeun kaagungan Allah. Petrus ngalahir,

Sunda Formal: Sabab sajeroning ngamulyakeun Allah teh, maranehna, cacaritana ku basa roh.

Madura: Sabab reng-oreng jareya ngedhing reng-oreng se banne Yahudi gella’ acaca ngangguy oca’ acem-macem sarta ji-moji kamolja’anna Allah. Petrus laju adhabu,

Bauzi: (10:45)

Bali: Santukan ipun sami pada miragi anake punika pada mabaos nganggen basa sane tawah-tawah tur muji kagungan Ida Sang Hyang Widi Wasa. Dane Petrus tumuli mabaos sapuniki:

Ngaju: Basa ewen mahining kare oloh te hakotak hong kare basa tuntang manara kahain Hatalla. Palus Petrus hamauh,

Sasak: Sẽngaq ie pade dengah dengan-dengan nike ngeraos kadu macem-macem base dait mulieang Allah. Terus Petrus bebase,

Bugis: Saba’ naéngkalingai sining tauwéro mabbicara ri laleng maddupa-rupang basa sibawa poji-pojiwi arajanna Allataala. Nakkeda Pétrus,

Makasar: Nasaba’ nalangngere’mi ke’nanga anjo taua a’bicara lalang a’rupa-rupa bicara, siagang ammuji-muji ri Allata’ala. Nampa nakanamo pole Petrus,

Toraja: Belanna narangi tinde tau ma’kada-kada umpobasa ma’rupa-rupa basa sia umpakala’bi Puang Matua. Ma’kada pole’omi Petrus nakua:

Duri: Sanga nasa'ding to tau mangkada mpake mangrupa-rupa basa to nabenni Roh Allataala, mpakala'bih Puang Allataala. Nakuanni Petrus,

Gorontalo: Sababu timongoliyo ma lo'odungohe tawu-tawuwala boyito hepobisalawa lo baha-bahasala wuwewo u dila otawa limongoliyo, odelo u yilohi mayi lo Roh boyito bisala limongoliyo wawu timongoliyo helopolanggato Allahuta'ala. Te Petrus loloiya odiye,

Gorontalo 2006: Sababu timongolio loo̒dungohe tau-tauwala boito hipo bisalawa todelomo bahasa u hidala-dalaala wau hemomuji-muji mola odudaa̒ lo Allahu Taa̒ala. Lapatao̒ tei Petrus loloi̒ya mao̒,

Balantak: Raaya'a uga' nongorongor mian biai' morobu biai' kaliangan wurung ka' muntunde' Alaata'ala. Kasi i Petrus norobu soosoodo taena,

Bambam: aka uhhingngi indo buda tau umpake ma'hupa-hupa basa napalosaiam Penaba Maseho anna umpomatande Puang Allataala. Iya ma'kadam Petrus naua:

Kaili Da'a: Nanotomo ira nipesua Nosa Nagasa etu sabana ira notesa ante basa-basa to nopu'u nggari ja'i Nosa Nagasa nu Alatala, pade ira nantoiya Alatala. Nanggita etu notesamo Petrus ka roana,

Mongondow: Sin inontong bo dinongogdon monia tontanií, onu in siningog intau mita tatua kom bonu im bahasa noyagi-yagimai bo mosia totok domandon modayow ko'i Allah. Daí ki Petrus nosingog nana'a,

Aralle: Nainsang aka' sika nahingngi umpake ma'kahupa-hupa basa pengkähänna Inaha Masero sibaha umpamatande Puang Alataala. Ya' naoante Petrus,

Napu: Manotomi kamolambinda Inao Malelaha, lawi mololitahe i lalu basa au Naweihe Inao Malelaha motoya Pue Ala. Hangko inditi, naulimi Peturu:

Sangir: Batụ u i sire makạdingihewe si sire měmpẹ̌bẹ̌berang haghing bera ringangu měmpẹ̌dẹ̌dalọ e kasěllah'u Ruata. Mase i Petrus nẹ̌bera,

Rote: Nana lamanene hataholi sila la kokolak linik dede'a mata-mata kala, ma ala koa-kio Manetualain matua-mademan. Boema Petrus nae,

Galela: Sababu ona iise o bi nyawa ona magena aku isibicara o bi bahasa irupa-rupa o Gurumi Qatetebino de o Gikimoi wigiliri de wisilamo. Kagena de o Petrus wotemo,

Yali, Angguruk: Ap arimano enele nin atfagma Allah wel turukmu Yahudi inap arimanowen hol hibareg enekol hibag.

Tabaru: Sababu yo'isene ko 'o Yahudiokawa yobicara de 'o demo 'irupa-rupaka de yosiare-arene ma Jo'oungu ma Dutu sababu yamake 'awi kuasa, ge'enaka de 'o Petrus wongose,

Karo: Ibegina kalak e ngerana i bas erbage-bage cakap si deban, dingen ipujina Dibata. Nina Petrus,

Simalungun: Ai ibogei do sidea marsahap bani hata na legan mamuji Naibata.

Toba: Ai dibege do nasida mangkatahon di hata na asing dohot mamuji Debata.

Dairi: Kerna idengkoh ngo mengeranai kalak idi ibas kata sidèban, lako memoji-moji kebelgahen Dèbata. Nai nina si Petrus mo,

Minangkabau: Dek karano urang Yahudi tu lah mandangakan, urang-urang tu mangecek jo babagai-bagai bahaso, sarato mamuji-muji kabasaran Allah. Mako bakatolah si Petrus,

Nias: Bõrõ me larongo fahuhuo niha andrõ ba ngawalõ li bõ'õ ba lasuno wa'ebua Lowalangi. Imane Fetero,

Mentawai: Araarep poí arapanibo ka sene ngamata nga-nga, samba araumun'aké pulatsanan Taikamanua. Oto kuanangan ka matadda si Petrus,

Lampung: Mani tian ngedengi ulun-ulun udi cawa delom seluruh bahasa rik memuji-muji keagungan Allah. Raduni Petrus cawa,

Aceh: Sabab awaknyan jideungoe mandum ureuëng nyan jimututoe lam mubagoe basa dan jipujoe-pujoe keubeusaran Po teu Allah. Laju jipeugah lé Petrus,

Mamasa: annu narangngimi mantula' umpake ma'rupa-rupa basa memangnga-mangnga anna umpudi umpomatande Puang Allata'alla. Ma'kadami Petrus nakua:

Berik: Jei angtane jeiserem mes ne sarbabisini ula nafis-nafsiserem jei jam ne towaswebiyen jem aa jei ge nasbawenaram. Ane jei Uwa Sanbagiri ga aane pujitene, jei enggam ge gubitowena, "Uwa Sanbagiri Aameiba sanbagirsusum!" Petrus ga gunu,

Manggarai: dengé lisé sanggéd ata situ tombo nia kaut dumpu oné mu’ud agu naring Mori Keraéngs. Itug kali mai taé di Pétrus:

Sabu: Rowi do rangngi ke ri ro ne ddau-ddau do naharre do pedai lii pa dhara heworawwu-heworawwu lipedai, jhe wue waje ne lua dhida nga ketutu Deo ne. Moko ta lii ke Petrus,

Kupang: Dong dengar itu orang-orang di Kornelis pung ruma dong baꞌomong pake bahasa macam-macam, deng dong puji-puji sang Tuhan Allah. Ais Petrus omong bilang,

Abun: Án jam Yefun Allah Gen bok nggwa mo yé mwa ne, we yé ki suk su a yi neya, yé bes Yefun Allah gum kok. Orge Petrus ki nai ye Yahudi gato si an ma kadit kota Yope ne do,

Meyah: (10:45)

Uma: Monoto-mi kamporata-ra Inoha' Tomoroli', apa' mololita-ra hante basa to nawai'-raka Inoha' Tomoroli', mpo'une'–une' Alata'ala. Ngkai ree, na'uli'-mi Petrus:

Yawa: (10:45)


NETBible: for they heard them speaking in tongues and praising God. Then Peter said,

NASB: For they were hearing them speaking with tongues and exalting God. Then Peter answered,

HCSB: For they heard them speaking in other languages and declaring the greatness of God. Then Peter responded,

LEB: for they heard them speaking in tongues and glorifying God. Then Peter said,

NIV: For they heard them speaking in tongues and praising God. Then Peter said,

ESV: For they were hearing them speaking in tongues and extolling God. Then Peter declared,

NRSV: for they heard them speaking in tongues and extolling God. Then Peter said,

REB: for they could hear them speaking in tongues of ecstasy and acclaiming the greatness of God. Then Peter spoke:

NKJV: For they heard them speak with tongues and magnify God. Then Peter answered,

KJV: For they heard them speak with tongues, and magnify God. Then answered Peter,

AMP: For they heard them talking in [unknown] tongues (languages) and extolling {and} magnifying God. Then Peter asked,

NLT: And there could be no doubt about it, for they heard them speaking in tongues and praising God. Then Peter asked,

GNB: For they heard them speaking in strange tongues and praising God's greatness. Peter spoke up:

ERV: They heard them speaking different languages and praising God. Then Peter said,

EVD: These Jewish believers heard them speaking different languages and praising God. Then Peter said,

BBE: And they were talking in tongues, and giving glory to God. Then Peter said,

MSG: but there it was--they heard them speaking in tongues, heard them praising God. Then Peter said,

Phillips NT: for they heard them speaking in foreign tongues and glorifying God. Then Peter exclaimed,

DEIBLER: The Jewish believers knew that God had done that because they were hearing those people speaking languages [MTY] that they had not learned and telling how great God is.

GULLAH: Dey yeh dem people dat ain Jew da taak diffunt language dem an da praise God. Den Peter say,

CEV: Now they were hearing Gentiles speaking unknown languages and praising God. Peter said,

CEVUK: Now they were hearing Gentiles speaking unknown languages and praising God. Peter said,

GWV: They heard these non–Jewish people speaking in other languages and praising God. Then Peter said,


NET [draft] ITL: for <1063> they heard <191> them <846> speaking <2980> in tongues <1100> and <2532> praising <3170> God <2316>. Then <5119> Peter <4074> said <611>,


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Kisah Para Rasul 10 : 46 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran