Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TB]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Petrus 1 : 12 >> 

TB: Kepada mereka telah dinyatakan, bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, yang oleh Roh Kudus, yang diutus dari sorga, menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat.


AYT: Kepada para nabi itu dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dalam hal-hal yang kini telah disampaikan kepadamu melalui orang-orang yang mengabarkan Injil kepadamu dengan Roh Kudus yang diutus dari surga, hal-hal itulah yang sangat ingin disaksikan oleh para malaikat.

TL: Maka kepada mereka itu sudah dinyatakan bahwa bukannya bagi dirinya sendiri, melainkan bagi kamu, mereka itu sudah melayani di dalam segenap perkara, yang sekarang ini kamu diberitahu oleh orang yang memberitakan kabar kesukaan kepada kamu dengan Rohulkudus yang disuruhkan datang dari surga; maka perkara itulah malaekat ingin hendak mengetahui.

MILT: Kepada mereka hal itu telah disingkapkan, bahwa bukan bagi diri mereka sendiri, tetapi bagi kita, mereka terus melayani hal-hal yang sama, yang sekarang telah diberitahukan kepadamu melalui mereka yang telah menginjili kamu, oleh Roh Kudus yang telah diutus dari surga, yang terhadap hal-hal itu para malaikat sangat ingin menyelidikinya.

Shellabear 2010: Kepada nabi-nabi itu telah dinyatakan bahwa hal-hal yang mereka bicarakan -- yaitu segala sesuatu yang sekarang ini telah kamu dengar dari orang-orang yang memberitakan Injil kepadamu melalui Ruh Allah yang diutus dari surga -- bukanlah untuk mereka sendiri, melainkan untuk kamu. Bahkan malaikat pun ingin mengetahui hal-hal itu.

KS (Revisi Shellabear 2011): Kepada nabi-nabi itu telah dinyatakan bahwa hal-hal yang mereka bicarakan -- yaitu segala sesuatu yang sekarang ini telah kamu dengar dari orang-orang yang memberitakan Injil kepadamu melalui Ruh Allah yang diutus dari surga -- bukanlah untuk mereka sendiri, melainkan untuk kamu. Bahkan malaikat pun ingin mengetahui hal-hal itu.

Shellabear 2000: Kepada nabi-nabi itu telah dinyatakan bahwa perkara-perkara yang mereka bicarakan — yaitu segala perkara yang sekarang ini telah kamu dengar dari orang-orang yang memberitakan Injil kepadamu melalui Ruh Allah yang diutus dari surga — bukanlah untuk mereka sendiri, melainkan untuk kamu. Bahkan malaikat pun ingin mengetahui perkara-perkara itu.

KSZI: Allah telah menyatakan kepada nabi-nabi bahawa segala yang dilakukan oleh mereka itu bukan untuk mereka tetapi untuk kita. Sekarang perkara yang disampaikan oleh nabi-nabi itu telah kamu dengar melalui Injil yang diisytiharkan dengan kuasa Roh Suci dari syurga. Para malaikat juga ingin mengerti perkara itu.

KSKK: Kepada mereka dinyatakan bahwa mereka tidak bekerja untuk diri mereka sendiri tetapi untuk kamu. Demikianlah di hari-hari ini, sesudah Roh Kudus diutus dari surga, para pewarta Injil mengajar kamu tentang rahasia-rahasia, yang bahkan malaikat-malaikat pun rindu melihatnya.

WBTC Draft: Kepada nabi-nabi telah dinyatakan bahwa pelayanan yang diberikan mereka bukan untuk mereka. Mereka telah melayani kamu ketika mereka mengatakan yang sudah kamu dengar. Kamu telah mendengarnya dari orang yang memberitakan Kabar Baik kepadamu. Mereka memberitakannya dengan pertolongan Roh Kudus, yang diutus dari surga. Yang diberitakan kepadamu juga sangat diinginkan oleh para malaikat untuk mengetahuinya.

VMD: Kepada nabi-nabi telah dinyatakan bahwa pelayanan yang diberikan mereka bukan untuk mereka. Mereka telah melayani kamu ketika mereka mengatakan yang sudah kamu dengar. Kamu telah mendengarnya dari orang yang memberitakan Kabar Baik kepadamu. Mereka memberitakannya dengan pertolongan Roh Kudus, yang diutus dari surga. Yang diberitakan kepadamu juga sangat diinginkan oleh para malaikat untuk mengetahuinya.

AMD: Dengan jelas ditunjukkan kepada para nabi bahwa pelayanan mereka bukan untuk diri mereka sendiri, tetapi untuk kamu. Mereka menyatakan tentang hal-hal yang kamu dengar sekarang ini dari orang-orang yang memberitakan Kabar Baik kepadamu. Kabar Baik itu diberitakan dengan pertolongan Roh Kudus yang diutus dari surga. Hal-hal inilah yang sangat ingin diketahui oleh para malaikat.

TSI: Roh Kristus hanya memberitahukan bahwa berita tentang rencana Allah itu bukan untuk diri mereka sendiri, melainkan untuk disampaikan sebagai petunjuk bagi kita. Rencana itu amat tersembunyi hingga para malaikat pun ingin dapat mengetahuinya. Namun, sekarang Roh Kudus sudah dikirim dari surga, dan dengan kuasa-Nya, rencana Allah itu sudah disampaikan kepada kita dengan jelas, yaitu Kabar Baik tentang Yesus.

BIS: Kepada nabi-nabi itu Allah memberitahukan bahwa apa yang mereka lakukan bukan untuk kepentingan mereka, melainkan untukmu; yakni hal-hal yang sekarang ini kalian dengar dengan jelas dari para pemberita Kabar Baik tentang Yesus Kristus. Mereka menyampaikan hal-hal itu kepadamu dengan kuasa Roh Allah yang dikirim-Nya dari surga. Bahkan malaikat-malaikat pun ingin juga mengetahui kabar yang mereka beritakan itu.

TMV: Allah memberitahu nabi-nabi itu bahawa apa yang dilakukan mereka bukanlah untuk kepentingan mereka sendiri, tetapi untuk kepentingan kamu. Perkara-perkara yang disampaikan oleh nabi-nabi itu, sekarang telah kamu dengar daripada mereka yang menyampaikan Berita Baik itu. Mereka mengisytiharkannya kepada kamu dengan kuasa Roh Allah yang dikirim dari syurga. Bahkan malaikat-malaikat pun ingin memahami semua perkara itu.

BSD: Allah sudah memberitahukan para nabi bahwa mereka melayani kalian, bukan diri mereka sendiri. Mereka memberitahukan Kabar Baik tentang Yesus Kristus dengan kuasa Roh Allah dari surga. Kalian sudah mendengar Kabar itu, bahkan malaikat-malaikat ingin mengetahui Kabar Baik itu.

FAYH: Akhirnya, mereka diberitahu bahwa hal-hal itu tidak akan terjadi pada zaman mereka, tetapi bertahun-tahun kemudian, yaitu pada zaman kita. Sekarang Berita Kesukaan ini telah dimaklumkan dengan jelas kepada kita semua. Berita ini disampaikan kepada kita di dalam kuasa Roh Kudus dari surga -- Roh yang sama yang telah berbicara kepada mereka. Semua ini sangat aneh dan menakjubkan, sehingga bahkan para malaikat di surga pun ingin sekali mengetahui lebih banyak tentang hal ini.

ENDE: Kepada mereka dinjatakan bahwa mereka telah melajani kamu, bukan dirinja sendiri, dengan semua jang sekarang telah disampaikan kepadamu, melalui mereka jang mengabarkan Kabar-gembira (Indjil) kepadamu, dalam kekuatan Roh Kudus, jang telah diturunkan dari surga baginja, perkara-perkara jang malah para Malaekatpun ingin mendapat pengertian dalamnja.

Shellabear 1912: Maka sudah dinyatakan kepadanya bahwa bukannya bagi dirinya, melainkan bagi kamu juga ia menjadi penjawat atas segala perkara itu, yang sekarang kamu diberi tahu oleh orang yang mekhabarkan injil kepadamu dengan Rohu'lkudus yang disuruhkan dari surga itu; adapun akan perkara-perkara itu malaekat pun hendak menilik akan dia.

Klinkert 1879: Maka dinjatakan poela kapada mareka-itoe, bahwa boekan bagai mareka-itoe sendiri, melainkan bagai kita pon mareka-itoe bersabda akan segala perkara, jang sakarang diberi-tahoe kapadamoe olih orang, jang mengchabarkan indjil kapadamoe olih Rohoe'lkoedoes, jang disoeroehkan dari sorga; maka rindoelah segala malaikat hendak menjelidik perkara-perkara itoe.

Klinkert 1863: Dan lagi soedah dinjataken sama dia-orang, bahoea boekan bagi dia-orang sendiri, melainken bagi kita-orang dia-orang berkata-kata dari segala perkara, jang sakarang dikabarken sama kamoe olih orang, jang soedah mengadjarken itoe indjil sama kamoe {Kis 2:11} dengan berkat Roh-Soetji, jang soedah ditoeroenken dari sorga; {Efe 3:10} maka segala malaikat kepingin melihat dalem segala perkara itoe.

Melayu Baba: Dan sudah di-nyatakan k-pada ini nabi-nabi, yang bukan-nya k-pada dia-orang sndiri, ttapi k-pada kamu-lah dia-orang sudah bawa ini smoa, yang skarang ini sudah di-bri tahu k-pada kamu, oleh orang yang khabarkan injil k-pada kamu dngan Roh Alkudus yang di-surohkan deri shorga; dan ini smoa itu mla'ikat-mla'ikat pun mau intai.

Ambon Draft: Kapada sijapa sudah dja-di denjatakan, jang marika itu sudah tijada melakukan pangkat pakardja; annja kara-na marika itu sendiri, tetapi karana kami ini, dan jang sakarang djadi dechotbatkan kapada kamu, awleh segala awrang itu, jang sudah mem-bawa chotbat Indjil kapada kamu di dalam Roch Kudus, jang tersuroh datang deri da-lam sawrga; itupawn perka-ra-perkara dalam jang mana melaikat-melaikat beringin menilik dalamnja.

Keasberry 1853: Dan lagi tulah dinyatakan pula pada marika itu, bahwa bukannya bagie marika itu sundiri, mulainkan bagie kami pun marika itu tulah bursabda akan sagala purkara itu, yang skarang dimashurkan padamu ulih orang yang tulah mungajarkan injil itu kapada kamu dungan burkat Roh Alkudus, yang tulah diturunkan deri shorga; iya itu purkara purkara yang dikahandaki ulih muliekat muliekat akan mungataui dia.

Keasberry 1866: Pada marika itu tŭlah dinyatakannya, bahwa bukannya bagie marika itu sŭndiri, mŭlainkan bagie kami pun marika itu tŭlah bŭrsabda akan sagala pŭrkara itu, yang skarang dimashorkan padamuulih orang yang tŭlah mŭngajarkan Injil itu kapada kamu dŭngan bŭrkat Roh Alkudos, yang tŭlah dituronkan deri shorga; iya itu pŭrkara pŭrkara yang dikahandaki ulih mŭliekat mŭliekat akan mŭngatahui dia.

Leydekker Draft: Kapada sijapa sudah denjatakan, bahuwa bukan bagi sendirinja tetapi bagi kamij marika 'itu sudah memarentahkan segala perkara 'ini, jang sakarang sudah dechabarkan pada kamu 'awleh 'awrang jang sudah memberita 'Indjil pada kamu 'awleh Rohhu-'lkhudus jang telah tersuroh deri dalam sawrga, kapada jang mana segala Mela`ikat ber`ingin menindjuw.

AVB: Allah telah menyatakan kepada nabi-nabi bahawa segala yang dilakukan oleh mereka itu bukan untuk mereka tetapi untuk kita. Sekarang perkara yang disampaikan oleh nabi-nabi itu telah kamu dengar melalui Injil yang diisytiharkan dengan kuasa Roh Kudus dari syurga. Para malaikat juga ingin mengerti perkara itu.

Iban: Sida endang udah dipadahka, sida ukai ngereja nya ke penguntung sida empu, tang ke penguntung kita, lalu utai tu udah dipadahka ngagai kita ulih orang ke nusui ngagai kita Berita Manah ti dibai Roh Kudus ke dikirumka ari serega. Indah sida melikat deh ingin deka nemu nya.


TB ITL: Kepada mereka <3739> telah dinyatakan <601>, bahwa <3754> mereka <1247> <0> bukan <3756> melayani <0> <1247> diri mereka sendiri <1438>, tetapi <1161> melayani kamu <5213> dengan segala sesuatu <846> yang <3739> telah diberitakan <312> sekarang <3568> kepada kamu <5213> dengan perantaraan <1223> mereka, yang oleh Roh <4151> Kudus <40>, yang diutus <649> dari <575> sorga <3772>, menyampaikan berita Injil <2097> kepada kamu <5209>, yaitu hal-hal <1937> <0> yang <3739> ingin <0> <1937> diketahui <3879> oleh malaikat-malaikat <32>. [<1519>]


Jawa: Para nabi iku wis padha dijarwani, yen ora padha ngladeni sarirane piyambak, nanging kowe kang padha diladeni samubarang, kang saiki wis kawartakake marang kowe dening wong-wong kang marga saka pakaryane Sang Roh Suci, kang wis kautus saka ing swarga, padha nggelarake Injil marang kowe kabeh, yaiku bab-bab kang dalasan para malaekat kapengin maspadakake.

Jawa 2006: Marang para nabi iku wis kapratélakaké, menawa ora padha ngladosi sarirané piyambak, nanging ngladèni kowé kanthi samubarang kang saiki wis kawartakaké marang kowé déning wong-wong, kang padha nggelaraké Injil marang kowé kabèh, marga saka pakaryané Roh Suci kang kautus saka ing swarga, yaiku prakara-prakara kang kepéngin disumurupi déning para malaékat.

Jawa 1994: Para nabi mau wis padha kaparingan pangerti déning Gusti Allah, yèn enggoné leladi mau ora kanggo awaké dhéwé, nanging kanggo kowé. Para nabi mau padha medharaké prekara-prekara sing saiki wis kokrungu saka wong-wong sing padha ngabaraké Injil. Wong-wong mau enggoné martakaké srana pangwasaning Rohé Allah sing kautus saka ing swarga. Senajan para malaékat pisan padha kepéngin sumurup bab prekara-prekara mau.

Jawa-Suriname: Rohé Gusti Allah nduduhké marang para nabi mau, nèk prekara-prekara sing kudu klakon kuwi ora bakal klakon ing jamané para nabi kuwi, ora, nanging bakal klakon ing jamané awaké déwé iki. Ya prekara-prekara sing diomong karo para nabi kuwi sing saiki dikabarké wong-wong sing pada nggelarké kabar kabungahan bab Gusti Yésus Kristus. Roh Sutyi sing ngekèki kekuwatan marang wong-wong kuwi kanggo nggelarké kabar kabungahan kuwi lan para mulékat waé kaya-kaya pada nginjen, jalaran kepéngin dunung bab prekara-prekara kuwi.

Sunda: Aranjeunna geus diuningaan ku Allah, yen anu keur ditalungtikna teh jang aranjeun, lain jang aranjeunna. Ayeuna warta perkara eta teh geus kadarenge ku aranjeun ti jalma-jalma anu ngawartakeun Injil Kasalametan. Aranjeunna ngawawarkeun eta Injil Kasalametan teh kalawan pitulungna Roh Suci anu dilungsurkeun ti sawarga. Kana hal ieu sanajan para malaikat oge harayangeun uninga.

Sunda Formal: Ku Allah geus diuningakeun, yen anu keur dipaluruh teh lain keur aranjeunna, tapi nya pikeun aranjeun kiwari. Ayeuna dulur-dulur geus terang kana eta Injil amanat ti sawarga, ku karana Ruh Allah anu geus dilungsurkeun ti sawarga. Kana ieu perkara najan malaikat-malaikat oge harayangeun uninga.

Madura: Ka bi-nabbi ganeka Allah apareng oneng ja’ ponapa saos se eastane bi-nabbi ganeka banne kaangguy kaparlowanna aba’na dibi’, nangeng kaangguy kaparlowanna sampeyan, enggi paneka pa-ponapa se samangken paneka ampon epeyarsa sampeyan ce’ terrangnga dhari reng-oreng se abakta Kabar Bagus parkara Isa Almasih. Reng-oreng ganeka manapa’ sadajana parkara ganeka ka sampeyan kalaban kobasana Errohna Allah se ekerem Salerana dhari sowarga. La’-mala’ kat-malaekat terro onenga jugan parkara kabar se eberta’agi reng-oreng ganeka.

Bauzi: Lahana Alat fa ame dam ahamda labe iho Am im aime fa dam bake ahate vameaidam dam laba Aho neha, “Ba uhumo umota neàdem bak laba ozome Eho uba modi fi gatem vabak. Gi dam badate neàdem bak laba ozome uba modi fi gatem bak,” lahame labi gagoho labe ame dam laba modi fi gatehe bak. Labi etei nim ame lab fet vameadume esuhu im lam imbodi Kristus asum ahoba iube bak niba nom oluhu Alam Aha Nutabe Neàna labe um dam bada totbaho laba modi vizi teudi ame Im Neàna lam fa uba vou vameatedam labe uba fi desi um ozobohudehe bak. Labi laha Alat uba soat vausu fa vei neàbodedam bak lam Aho Am im gagu vou usemda zi labe laha ozobohudi fi gatelo àhàki la ozoi le ozoidume vou faodam bak.

Bali: Ida Sang Hyang Widi Wasa sampun nyinahang ring paranabine punika, mungguing pakaryan danene punika boyaja pabuat dane ngraga, nanging pabuat karahayuan semetone. Indike punika kasinahang rikala dane maosang indik kasujatian sane sampun pireng semeton saking parautusan Orti Rahayune, sane mapidarta malantaran kawisesan Ida Sang Hyang Roh Suci, sane kutus saking suarga. Puniki sampun kasujatian sane taler meled kuningin antuk paramalaekate.

Ngaju: Akan kare nabi te Hatalla mansanan taloh je ilalus ewen te dia baya akan gunan ewen kabuat, tapi akan keton; iete kare taloh je tarang auhe ihining keton wayah toh bara pambarita Barita Bahalap tahiu Yesus Kristus. Ewen manyampai kare hal te akan keton mahapan kuasan Roh Hatalla je impait awie bara sorga. Kare malekat mahin mipen kea mangatawan kabar je imbarita ewen te.

Sasak: Tipaq nabi-nabi nike, Allah sampun nyatayang bahwe napi saq ie pade laksaneang -- nike hal-hal saq mangkin niki side pade dengah lẽman ie pade siq nyampẽang Kabar Solah tipaq side pade siq perantarean kuase Roh Allah saq teturunang lẽman sorge -- ndẽqne jari kepentinganne mẽsaq, laguq jari ngelayanin side. Malahan malaẽkat-malaẽkat ẽndah melẽt wikan kabar saq ie pade sampẽang nike.

Bugis: Lao ri nabi-nabiéro nappaddissengengngi Allataala makkedaé aga iya napogau’é mennang tenniya untu’ apentingenna mennang, sangadinna untu’mu; iyanaritu gau’-gau’ makkekkuwangngéwé muwéngkalinga sibawa manessa polé risining pabbiritta Karéba Madecéngngé passalenna Yésus Kristus. Napalettu’i mennang gau’-gau’éro lao ri iko sibawa akuwasanna Rohna Allataala iya Nakiringngé polé ri surugaé. Mala muwi sining malaéka’é macinna towi missengngi karéba iya nabbirittangngéro mennang.

Makasar: Napaumi Allata’ala mae ri anjo na’bi-na’bia angkanaya anjo apa nagaukanga ke’nanga teai untu’ kaparalluang kalenna ke’nanga, passangalinna untu’ kaparalluannu; iamintu apa-apa singarakamo nulangngere’na kamma-kamma anne battu ri sikamma tau ambirittakangai anjo Kabara’ Baji’ ri passala’na Isa Almasi. Napabattumi ke’nanga anjo kabaraka mae ri kau ngaseng lalang koasaNa RohNa Allata’ala, nikiringa battu ri suruga. Ba’lalo manna sikamma malaekaka ero’ tongi angngassengi anjo kabara’ nabirittakanga ke’nanga.

Toraja: Mangkamo dipapayanan tau iato mai, kumua tae’ anna kalena napatu, sangadinna kamuri anna mangka masara’ lan mintu’ passalan, tu totemo te napokadangkomi tu to umpa’peissanan Kareba-kaparannuan lako kalemi tete dio Penaa Masallo’, tu disua dao mai suruga; passalan iamorato napetimbayo malaeka’ la morai naissan.

Duri: Napauanni Puang Allataala tuu lako nabi, kumua ia joo apa napau jolo te'da nadipatuju lako kalena apa lakora kamu'. Na ia joo apa napau jolo tonna anu' mangka misa'ding tee too, sanga den tau mpangpeissenanni lako kamu' mpake kuasan-Na Roh Allataala to pole jao mai suruga. Na moi malaeka' madoang too mpelalanni joo apa dipau jolo.

Gorontalo: Bo Allahuta'ala ma lopotunggulao ode mongonabi deu u hepopotunggulo limongoliyo boyito dila ode batanga limongoliyo lohihilawo bo ode olimongoli ta hedunggawa mayi. Bo masatiya habari mopiyohe lonto Allahuta'ala ma tilunggulayi ode olimongoli loli olimongoliyo ta hekawasawa lo Roh lo Allahuta'ala ta ilahula mayi lo Allahuta'ala lonto soroga. Malaikati olo ohila mongotota habari u ma tilunggulayi ode olimongoliyo boyito.

Gorontalo 2006: Tomongo nabi boito Allahu Taa̒ala lopoo̒taa deu̒ wolo u pilohutu limongolio diila bo upolohuna daa̒ olimongolio, bo ode olemu; deu̒ito-yito susuu-aliyaalo u masaatia botie u ilodungohe limongoli wolo mopatato monto tamoo-delowa Habari Mopiohe pasali li Isa Almasi. Timongolio lopo tunggulai susuu-aliyaalo boito olemu wolo kawasa lo Rohullah uilohi-Lio mai lonto sologa. Tumbao̒ penu boli mamaa-lai̒katiyalo ohilaa olo motota habari u pilohabari limongolio boito.

Balantak: Alus iya'a nambantilkon na nabii se' upa men ia tadulkon nabii taasi'po bo ko'ona i raaya'a, kasee bo ko'omuu. Upa men ia tadulkon nabii mbaripian koini'i manasamo piile'onmuu na mian men nengelelekon Lele Pore men muntundun i Yesus Kristus. Raaya'a nengelelekon Lele Pore na ko'omuu gause ia barios Alus Molinas men niposuu' nda'amari surugaa. Malaa'ikatpo mingkira' uga' minginti'i lele men nilelekon iya'a.

Bambam: Napomakaleso Puang Allataala lako ingganna indo nabi diona indo kada napayolo lambam indo nabi tä' napalako kahana la lu tama kalena, sapo' napalako aka la keguna lako ikoa' to tubo lapi' temo. Temo masiä'unna' uhhingngi kaha-kaha ia too dio mai to umpa'pakahebaam Kaheba Katilallasam diona Yesus Kristus. Napalandasangkoa' kaha-kaha ia too kahana kuasanna Penaba Maseho to dipatuhum yabo mai suhuga. Anna ingganna malaika' mohäe duka' la napengngissanni kaha-kaha ia too.

Kaili Da'a: Pade Alatala nompakanoto ka ira nuapa-nuapa to niboto ira da'a nosinggawela ante ira mboto tapi etu nosinggawela ante komi. We'i-we'i kajadia-kajadia to niboto ira etu nipatolele ka komi nggari tau-tau to nanggeni Kareba Belo ka komi ante petulungi Nosa Nagasa nu Alatala to nipopana'u nggari suruga. Kakonona malaeka-malaeka i Pue mboto nadota mangginjani kareba to nipatolele ka komi etu.

Mongondow: Ki Allah ain noguman kon nabi mita tatua, kon onu im pinomia monia tatua, de'emanbií inaidan monia sing kopontingan monia tontanií, ta'e kopontinganbií monimu, tua in soaáḷ mita inta tana'a makow ain dinongog monimu notarang nongkon intau mita inta nopoyaput in Habar Mopia soaáḷ ki Yesus Kristus. Mosia nopoyaput intua komintan ko'i monimu takin kawasa in Roho i Allah inta pinotabaí-Nya mangoi nongkon soroga. Bo umpakahbií malaekat mita yo mo'ibogbií doman totok monota'au kon habar inta pinoyaput monia tua.

Aralle: Sika napainsangngi Puang Alataala naoatee yato ang sika natula' lohpo', tadiaete' kalaenaii ang la napahoai, ampo' setonganna diorea'te' ang la nahoa. Dinoa, yato ang natula' lohpo' senabiang dolu, dipamalesoingkoa' mating, aka' aha tau ang mampainsangngikoa' Kaheba Mapia yaling di kamatohoanna Inaha Masero. Noa tunne' moi semalaeka'ang pemala liu sika ungnginsang yato kasalama'ang ang halingnga' untahimbo.

Napu: Hai Pue Ala mampopaisaahe nabi-nabi hangkoya kadanda mopahawe bambari kana i watanda haduduanda. Ikamuri au ratunggai. Hai ide-ide, apa au rapahawe nabi-nabi hangkoya, rapahawemi i kanoto-notoana irikamu, lawi aramohe tauna au mopahaweakau Ngkora Marasa hai kuasana Inao Malelaha au hangko i Pue Ala. Mogalori malaeka, mampeinao worihe moisa kana i katuwo maroa au nihumba iti.

Sangir: Su manga nabi ene Mawu Ruata e něhabarẹ̌ u apang kinoạ i sire wal᷊inewe waugu pandungang i sire, kaiso kawe waugi kamene. Kụ kěbịewe apang kinaringih'i kamene mal᷊ahẹ bọu mělahabaru Injil'i Yesus Kristus. I sire mělẹ̌habaru ene si kamene ute kai ringangu kawasan Rohkẹ̌ u Ruata niroloh'E wọu sorga. Orelai manga malạekatẹ̌ e mal᷊aing mapulu makakasingkạu habarẹ̌ ikẹ̌keken sire ene.

Taa: Pei i Pue Allah nampakanasaka to pantuntu tuntuNya tempo owi etu mangkonong palaong to napakarebaka yami nsira etu. Ia manganto’oka sira palaong etu taa damawali ri tempo katuwu nsira. Palaong etu damawali ri tempo katuwu ngkita semo. Wali monso pu’u ewa wetu. Apa kareba to napakarebaka yami nsira etu monso pu’u mawalimo resi kami. Pasi ri tempo si’i komi nangandongemo seja kareba etu, apa naratamo tau resi komi mangkenika komi kareba matao etu. Pasi ri rayanya sira mampakarebaka resi komi kareba matao etu, sira nasawang i Nosa Mapasing to rapokau yako ndate saruga. Wali magaya kojo kareba mangkonong ewa wimba naika i mPue Allah mampalaes to lino. See naka sakowa pomakau i mPue Allah ndate saruga, sira ipu kojo rayanya mangangkita kanoto i mPue Allah resi to lino. Pasi sira rani kojo manasanya mangkonong kanotoNya to bae kojo etu.

Rote: Manetualain nafa'da nabi sila la nae, hata fo sila tao-no'in ndia, ta soaneu sila paluu na fa, tehu soaneu emi paluu ma; fo nde basa dede'ak fo besak ia emi mamanenen no mangale'dok neme manatui-benga Hala Malole la'eneu Yesus Kristu sa. Hataholi sila, ala tui-benga dede'ak sila la neu emi, ninik Manetualain Dula Dale na koasa na, fo Ana haituan neme nusa so'da ka mai. Lena-lenak ata nusa so'da kala boeo, ala lahiik bubuluk halak fo hataholi sila la tui-bengak ndia.

Galela: Ona magegenaka o Gikimoi wasingangasu, la Awi demo kiaka ona isingongangasu magena ma meta gena ona kawa, duma ma ngale ngini manenaka gena inileleani. De Awi demo isingongangasu magena, o orasi manena naga asa inisingangasu nginika, ma orasi Awi sosulo-sosulo o habari qaloloha isihabari gena, de o Gurumi Qatetebi Awi kuasa gena o Gikimoino. Awi laha winisidudumu nginika, magena o bi malaikat lo manga dupa foloi qaputuru la tanu yatailako.

Yali, Angguruk: Wene hiyag isaruk latfag inap arimano unubam sali imbibahon ino ininggareg fahet fug, hit hiyag isawag ulug Allahn mingming enepfagma haharoho imbibag. Wene ino hit ketiya hiyag hisil waharuson arimano Allahn ahime fanowon poholman unubam emberisimu iren hiyag hisarukmu hit honoluk atisi. Honoluk atisiyon ari fahet malaikaren nir oho nonoluk alep peruk lit wereg.

Tabaru: 'O nabii-nabiika go'ona ma Jo'oungu ma Dutu wongose 'ato 'okia naga gee yosidemosira ge'ena ka 'onawa ma sirete yomaleleani, so 'ena ngini nileleani; ge'ena la 'okia naga gee ma 'orasi ne'ena nio'isene 'iwai-waiti 'o nyawano gee yositota-totara 'o Habari ma Owa ma ngale ma Yesus Kristus. 'Ona nisitotara ge'ena de 'o Ngomasa 'Itebi-tebini ma kuasa gee yakisidingotuku 'o sorogaaku. De 'o mala'ekati mita 'imau yanako 'o habari gee 'ona yositota-totara ge'ena.

Karo: Ipetangkas Dibata man nabi-nabi emaka nabi-nabi e erdahin man gunandu labo man bana; e me kerna si genduari si nggo ibegindu alu tangkas arah perberita Berita Si Mehuli kerna Jesus Kristus. Si enda kerina isehkenna man bandu alu kuasa Kesah Si Badia si ipesusur Dibata i Surga nari. Janah kerna si enda, malekat-malekat pe mesikel metehsa.

Simalungun: Ipatalar pe ai bani sidea, sedo bani sidea sandiri, nasiam do na sinarihon ni sidea ijai. Lanjar in do ipatugah parambilan na madear nuan bani nasiam marhitei Tonduy Na Pansing, na sinuruh hun nagori atas. Masihol do malekat-malekat mangkawah hubagas ai.

Toba: Dipapatar pe i tu nasida, ndada di nasida sandiri, di hamu do na niradotannasida i. Laos i do na pinaboa ni angka parbarita na uli nuaeng tu hamu marhitehite Tondi Parbadia, naung sinuruna sian banua ginjang. Masihol do angka pardisurgo mamereng tu bagasanna.

Dairi: Ipettarar Dèbata pè taba nabi-nabi idi oda ngo lako bana sambing, tapi lako bai ndènè ngo sinijamotkenna i; imo tersèngèt sienggo nidengkoh ndènè bagèndari i bai kalak simennukutken Sukuten Kelluahen tersèngèt Jesus Kristus. Ipessoh kalak idi bai ndènè merkitè kuasa Tendi Dèbata si nitengeskenNa i sorga i nai. Malaèkat-malaèkat pè sèkel ngo naing memettoh sukuten nisukutken kalak idi i.

Minangkabau: Kabake nabi-nabi tu Allah mambaritawukan, baraso apo nan dikarajokan dek nabi-nabi tu, bukan untuak kapantiangan inyo doh, tapi untuak angku-angku; iyolah parkaro-parkaro nan kiniko angku-angku danga sacaro jaleh, dari urang-urang nan mambaritokan Injil tantang Isa Almasih. Inyo manyampaikan Injil tu kabake angku-angku, jo kuwaso Roh Allah nan dikirin Baliau dari sarugo. Malahan malekaik-malekaik pun niyo pulo nak mangatawui, kaba nan inyo baritokan tu.

Nias: Khõ ndra sama'ele'õ andrõ I'ombakha'õ Lowalangi wa tenga soguna khõra ni'ohalõw̃õgõigõra andrõ, no soguna khõmi, ya'ia ngawalõ nirongomi iada'e moroi ba zanuriaigõ Turia Somuso Dõdõ sanandrõsa khõ Yesu Keriso. Lafa'ema khõmi da'õ si fao fa'abõlõ Geheha Lowalangi nifatenge moroi ba zorugo. Mala'ika gõi na'i, omasi ira la'ila duria ni'ombakha'õra andrõ.

Mentawai: Ka tubudda leú et ka sia tai nabi aikua ka matadda, sangamberi sigalaiakenenda, tá uktukra tápoi uktuknu lé: iaté kelé siarepmui simakolou kineneiget sibara ka tubudda sipaarep Katuareman Simaerú pagalaiat tubut Jesus Kristus. Ka geget Ketsat Sipunenan lé arasegéaké nia ka tubum sikoiniakenennia sibara ka manua. Mandé ka sia tai malaika leú et raobá raagai katuareman pagalaiat katuareman simaerú sipakakaradda néné.

Lampung: Untuk nabi-nabi ano Allah ngeni pandai bahwa api sai tian lakuko lain untuk kepentingan tian, melainko untuk niku; yakdo hal-hal sai tano inji keti dengi jelas jak jelma sai ngabarko Kabar Betik tentang Isa Almasih. Tian nyampaiko hal-hal ano jama niku jama kuasa Ruh-Ni Allah sai dikirim-Ni jak surga. Bahkan malaikat-malaikat pun mirak juga pandai kabar sai tian kabarko ano.

Aceh: Ubak nabi-nabi nyan Po teu Allah geubri tée bahwa peue nyang awaknyan peubuet kon keu keupeuntengan awaknyan, teuma na kheueh keu gata; nyan kheueh hai-hai nyang jinoenyoe teungoh gata deungoe deungon nyata nibak ureuëng-ureuëng nyang ba Haba Gét keuhai Isa Almaseh. Awaknyan jipeusampoe hai-hai nyan keugata ngon kuasa Roh Allah nyang geukirém nibak lam syeuruga. Dan malaikat-malaikat pih meuheuét that keuneuk geuteupeue haba nyang awaknyan peusampoe nyan.

Mamasa: Napomakaleso Puang Allata'alla lako inde mai nabie kumua inde tula' napalanda'e tangngia la kamapiaanna sapo la kamapiaammua'. Anna temo makalesomia' murangngi dio mai to naluang Penawa Masero mangka dipaturun yao mai suruga umpalanda' Kareba Kadoresan. Inde kara-karae morai duka' malaeka' la ummissananni.

Berik: Uwa Sanbagiri Jei nabi-nabi ga enggam towasulmil, taterisi jei aa jes ne nasbilirim, je fas jam etamweyan nunu jes jepserem jei aa galap naawelam. Jengga seyafter jeiserem galap gase etamwesa, nunu aamei ijeba gwenaram. Ane namwer aas jepserem, rasul-rasulu jei taterisi jeiserem is mes ne towas-towasulmini. Jei Taterisi Waakena jeiserem ga is mes ne towas-towasulminint, baabeta Mafnana Uwa Sanbagirmanaiserem jeme, Mafnana taman waaken-giriwer aa Jei jelaram. Malaikat mese ini jemanme unggwan-giri taterisi jeiserem waakenfer jam sarbife.

Manggarai: Latang te nabi situ poli si’ang le Mori Keraéng, te isé toé gori keturu latang te weki rud, maik gori keturu latang te méu; ngong sanggéd cao-ca ata poli si’ang dengéd le méu oné-mai ata ba Keréba Di’a. Sanggéd ata situt ba Keréba Di’a, téing kuasa le Nai Nggeluk hitut wuat éta-mai Surga. Ngot sanggéd malékat kolé nanang te pecing Keréba Di’a hitut wéro disé.

Sabu: Pa nabi-nabi do na harre ke ne peke ri Deo ta do ne nga ne do tao ri ro, adho tu lua paralu ro, tapulara tu mu ke, adho ke ta do wala ri ti lai-lai do dhanno do tenae ri mu nga teleo pa dhara awe do nadhe ngati ro do pepika Li Hagha Dhara ne, jhara lua Yesus Kristus. Lai-lai do na harre ke, ne do pedhae ri ro pa mu ri kuaha Henga Deo do moe ri No ngati era do mmau do megala ne. Lohe la naju-naju Deo lema do ddhei ta toi ne lii do pepeke ri ro he.

Kupang: Ais Kristus pung Roh, ju kasi tau sang itu jubir dong bilang, bukan dong yang lia, ma bosong yang dapa lia ini hal dong. Naa, sakarang bosong ju dapa dengar soꞌal ini hal dong, tagal Tuhan pung Roh Barisi dari sorga su kirim orang laen ko pi kasi tau Tuhan pung Kabar Bae sang bosong. Padahal Tuhan pung ana bua dari sorga dong ju ada kapingin mau lia ini hal dong.

Abun: Sukdu subot os ndo gato Yefun Allah tarubot yenabi ne, Yefun Allah tarubot yenabi wa ós yenabi dakai nde, wo yenabi ki subot suktaru ne subere ós nin. Suktaru gato yenabi ki nyim ne kom mo nin sare do, Yefun Allah syo An Gen ma kadit gu bok nggwa mo yetu ge bok yo anato yé bok ne nggiwa ki sukdu subot os ndo gato Yesus Kristus kak ne nai nin jam re. Sukdu subot os ndo gato yé bok ne kibot ne, malaikat dom iwa jam.

Meyah: Noba Allah oncunc gu rua insa koma oida mar insa koma ongga rua rimfesij rot bera enen nou rua risinsa guru. Tina mar koma en nou mimif ongga miker gij mona deisef ojgomu. Ebeibeyaif rusnok rimfesij rot oga ongga oufamofa insa koma osok gij Yesus Kristus gu iwa fob. Rua rutunggom mar erek koma oisouska owesa efek jeska Efena Ebsi ongga Allah ombk jeska mebaga. Noba malaikat-malaikat ongga ringker gij mebaga rudou os eteb jeskaseda rua tein rudou ebriyi gij rot teinefa rusnok risma eiteij ah ongga efeinah erek koma.

Uma: Alata'ala mpo'uli'-raka nabi toera: napa to ralowa toe, bela hi hira' moto kadungkua-na. To ralowa toe, hi koi'-hana kadungkua-na. Pai' hewa toe lau, napa to ralowa nabi to owi toera, raparata-mi hante kanoto–noto-na hi koi', apa' ria-mi tauna to mpoparata-kokoi Kareba Lompe' hante baraka' Inoha' Tomoroli' to ngkai Alata'ala. Bangku' mala'eka-hawoe', doko' lia-ra-rawo mpewulihi' kalompea' to nirata-mi toe-e ompi'.

Yawa: Weramu Amisye po rarorono anawae umaso mai pare anawae taune onawamo anakotare umaso nande mansai jewen, yara weapirati anakotare so nande wasai. Tugae, ayao anawae wo raura we mamaisyo ayao vatane wo ravovo wasai rai, omirati Ayao Kovo Kristus. Vatane wo Ayao Kove umaso ravovo wasai mamaisyo Anawayo Vambunine ama vambunine rai, Namirati no no munijo ntiti ti Amisye po ratutir nde. Wakoe! Amisye taune Apa naite ubeke dave indamu unanta anakotare so rai.


NETBible: They were shown that they were serving not themselves but you, in regard to the things now announced to you through those who proclaimed the gospel to you by the Holy Spirit sent from heaven – things angels long to catch a glimpse of.

NASB: It was revealed to them that they were not serving themselves, but you, in these things which now have been announced to you through those who preached the gospel to you by the Holy Spirit sent from heaven—things into which angels long to look.

HCSB: It was revealed to them that they were not serving themselves but you concerning things that have now been announced to you through those who preached the gospel to you by the Holy Spirit sent from heaven. Angels desire to look into these things.

LEB: to whom it was revealed that they were serving not themselves but you with reference to the same [things] which now have been announced to you through those who proclaimed the gospel to you by the Holy Spirit sent from heaven, _things into which_ angels desire to look.

NIV: It was revealed to them that they were not serving themselves but you, when they spoke of the things that have now been told you by those who have preached the gospel to you by the Holy Spirit sent from heaven. Even angels long to look into these things.

ESV: It was revealed to them that they were serving not themselves but you, in the things that have now been announced to you through those who preached the good news to you by the Holy Spirit sent from heaven, things into which angels long to look.

NRSV: It was revealed to them that they were serving not themselves but you, in regard to the things that have now been announced to you through those who brought you good news by the Holy Spirit sent from heaven—things into which angels long to look!

REB: It was disclosed to them that these matters were not for their benefit but for yours. Now they have been openly announced to you through preachers who brought you the gospel in the power of the Holy Spirit sent from heaven. These are things that angels long to glimpse.

NKJV: To them it was revealed that, not to themselves, but to us they were ministering the things which now have been reported to you through those who have preached the gospel to you by the Holy Spirit sent from heaven––things which angels desire to look into.

KJV: Unto whom it was revealed, that not unto themselves, but unto us they did minister the things, which are now reported unto you by them that have preached the gospel unto you with the Holy Ghost sent down from heaven; which things the angels desire to look into.

AMP: It was then disclosed to them that the services they were rendering were not meant for themselves {and} their period of time, but for you. [It is these very] things which have now already been made known plainly to you by those who preached the good news (the Gospel) to you by the [same] Holy Spirit sent from heaven. Into these things [the very] angels long to look!

NLT: They were told that these things would not happen during their lifetime, but many years later, during yours. And now this Good News has been announced by those who preached to you in the power of the Holy Spirit sent from heaven. It is all so wonderful that even the angels are eagerly watching these things happen.

GNB: God revealed to these prophets that their work was not for their own benefit, but for yours, as they spoke about those things which you have now heard from the messengers who announced the Good News by the power of the Holy Spirit sent from heaven. These are things which even the angels would like to understand.

ERV: It was made clear to them that their service was not for themselves. They were serving you when they told about the things you have now heard. You heard them from those who told you the Good News with the help of the Holy Spirit sent from heaven. Even the angels would like very much to know more about these things you were told.

EVD: It was shown to those prophets that their service was not for themselves. The prophets were serving you. They were serving you when they told about the things that you have heard. You heard those things from the men who told you the Good News. They told you with the help of the Holy Spirit that was sent from heaven. The things you were told are things that even the angels want very much to know about.

BBE: And it was made clear to those prophets that they were God’s servants not for themselves but for you, to give you word of the things which have now come to your ears from the preachers of the good news through the Holy Spirit sent down from heaven; things which even angels have a desire to see.

MSG: All they were told was that they were serving you, you who by orders from heaven have now heard for yourselves--through the Holy Spirit--the Message of those prophecies fulfilled. Do you realize how fortunate you are? Angels would have given anything to be in on this!

Phillips NT: It was then made clear to them that they were dealing with matters not meant for themselves, but for you. It is these very matters which have been made plain to you by those who preached the gospel to you by the Holy Spirit sent from Heavenand these are facts to command the interest of the very angels!

DEIBLER: It was revealed to {God told} them that it was not for their own sake that he was revealing these things to them, but that it was for your sake. It was these things that were proclaimed to youby those who told you the message about Christ {that those who told you the message about Christ proclaimed to you}. They proclaimed them to you because the Holy Spirit whom God sent from heaven enabled them to do that. And even angels would like to know more about these truths about how God saves us.

GULLAH: God show dem prophet yah dat de wok dey beena do ain fa hep deysef, bot fa hep oona. Dat de wok wa dey done wen dey taak bout dem ting dat oona yeh now, wa dem wa da tell people de Good Nyews, come tell oona. De Holy Sperit, wa God sen outta heaben, e da mek dem people yah able fa tell people de Good Nyews. An dem ting yah de angel too wahn fa ondastan.

CEV: But they were told that they were serving you and not themselves. They preached to you by the power of the Holy Spirit, who was sent from heaven. And their message was only for you, even though angels would like to know more about it.

CEVUK: But they were told that they were serving you and not themselves. They preached to you by the power of the Holy Spirit, who was sent from heaven. And their message was only for you, even though angels would like to know more about it.

GWV: God revealed to the prophets that the things they had spoken were not for their own benefit but for yours. What the prophets had spoken, the Holy Spirit, who was sent from heaven, has now made known to you by those who spread the Good News among you. These are things that even the angels want to look into.


NET [draft] ITL: They were shown <601> that <3754> they were serving <1247> not <3756> themselves <1438> but <1161> you <5213>, in regard to the things now <3568> announced <312> to you <5213> through <1223> those who proclaimed the gospel <2097> to you <5209> by the Holy <40> Spirit <4151> sent <649> from <575> heaven <3772>– things angels <32> long <1937> to catch <3879> a glimpse of.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Studi lengkap, lihat: Alkitab SABDA.

 <<  1 Petrus 1 : 12 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel