Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TB]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Petrus 2 : 23 >> 

TB: Ketika Ia dicaci maki, Ia tidak membalas dengan mencaci maki; ketika Ia menderita, Ia tidak mengancam, tetapi Ia menyerahkannya kepada Dia, yang menghakimi dengan adil.


AYT: Ketika Dia diejek, Dia tidak membalas dengan ejekan; ketika Dia menderita, Dia tidak mengancam, tetapi menyerahkan diri-Nya kepada Allah yang akan menghakimi dengan adil.

TL: tatkala Ia kena nista, tiada membalas dengan nista, dan tatkala Ia kena sengsara, tiada mengugut, melainkan menyerahkan diri-Nya kepada Allah yang menghakimkan dengan adilnya.

MILT: Dia yang dicaci maki, Dia tidak mencaci maki kembali; meskipun menderita, Dia tidak mengancam, melainkan Dia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil.

Shellabear 2010: Ketika Ia dicaci maki, Ia tidak membalasnya dengan caci maki. Ketika Ia menderita, Ia tidak mengancam, melainkan menyerahkan hal itu kepada Allah, yang menghakimi dengan adil.

KS (Revisi Shellabear 2011): Ketika Ia dicaci maki, Ia tidak membalasnya dengan caci maki. Ketika Ia menderita, Ia tidak mengancam, melainkan menyerahkan hal itu kepada Allah, yang menghakimi dengan adil.

Shellabear 2000: Ketika Ia dicaci maki, Ia tidak membalasnya dengan caci maki. Ketika Ia menderita, Ia tidak mengancam, melainkan menyerahkan hal itu kepada Allah, yang menghakimi dengan adil.

KSZI: Apabila Dia dicela, Dia tidak mencela kembali. Apabila Dia menderita, Dia tidak mengugut, tetapi menyerahkan diri-Nya kepada Allah yang menghakimi dengan adil.

KSKK: Ia tidak membalas nista dengan nista, dan ketika menderita, Ia tidak mengutuk tetapi menyerahkan diri ke dalam tangan Allah, hakim yang adil.

WBTC Draft: Ketika Kristus dicaci maki, Ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika Ia menderita, Ia tidak mengancam. Ia menyerahkan diri-Nya ke dalam pemeliharaan Allah, yang menghakimi dengan adil.

VMD: Ketika Kristus dicaci maki, Ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika Ia menderita, Ia tidak mengancam. Ia menyerahkan diri-Nya ke dalam pemeliharaan Allah, yang menghakimi dengan adil.

AMD: Ketika Yesus dicaci maki, Ia tidak membalas caci maki mereka. Sementara Yesus mengalami penderitaan, Ia tidak mengucapkan ancaman. Tetapi, Ia menyerahkan diri-Nya kepada Allah, yang akan menghakimi dengan adil.

TSI: Pada waktu Kristus dihina, Dia tidak menghina balik. Waktu disiksa, Dia tidak berkata, “Awas, Aku akan membalasnya.” Dia hanya menyerahkan diri kepada Allah, karena Dia tahu bahwa Allah adalah Hakim yang adil.

BIS: Pada waktu Ia dicaci maki, Ia tidak membalas dengan caci maki. Sewaktu Ia menderita, Ia tidak mengancam; Ia hanya menyerahkan perkara-Nya kepada Allah, Hakim yang adil itu.

TMV: Apabila Dia dicerca, Dia tidak membalas dengan cercaan. Pada waktu Dia menanggung penderitaan, Dia tidak mengancam orang, tetapi Dia mempercayakan diri kepada Allah, Hakim yang adil itu.

BSD: Orang mencaci maki Dia, tetapi Ia tidak membalas dengan caci maki. Ia sangat menderita, tetapi Ia tidak mengancam orang yang menyebabkan Ia menderita. Ia hanya menyerahkan semua itu kepada Allah. Ia tahu, Allah adalah hakim yang adil.

FAYH: dan tidak pernah membalas bila dihina. Ketika Ia menderita, Ia tidak mengancam akan membalas dendam. Ia menyerahkan persoalan-Nya ke dalam tangan Allah yang senantiasa berlaku adil.

ENDE: Ketika dinista Ia tak membalas dengan nista, tatkala menderita Ia tak mengantjam, melainkan Ia menjerahkan Diri kepada orang jang mengadili Dia setjara tak adil.

Shellabear 1912: maka apabila ia dimaki orang tiada ia membalaskan maki, apabila ia merasai susah tiada ia mengugut orang, melainkan diserahkannya hal itu kepada Allah yang menghukumkan dengan 'adilnya:

Klinkert 1879: Tatkala Ija dimaki-maki, tidak dibalasnja dan tatkala dirasainja sangsara, tidak di-amang-amangnja, melainkan diserahkannja kapada Dia, jang menghoekoemkan dengan adil.

Klinkert 1863: {Mat 27:39; Yoh 8:48,49} Tatkala Toehan dimaki orang, tidak Dia bales, dan tatkala Toehan merasai sangsara, tidak Dia mengantjam-antjam; melainken Toehan menjerahken dirinja sama Dia, jang menghoekoemken dengan adil.

Melayu Baba: bila orang maki sama dia, t'ada dia balas maki; bila dia kna susah, t'ada dia gertak: ttapi sudah srahkan k-pada Tuhan yang hukumkan dngan adil:

Ambon Draft: Jang, sedang Ija sudah dapat make, sudah tijada make kombali, dan pada tat-kala Ija adalah merasa sang-sara, sudah tijada mengamang (djandji siksa), tetapi sudah sarahkan itu pada Dija itu, jang putus hukum atas ka-benaran;

Keasberry 1853: Iya itu, tutkala dimaki orang tiada dibalasnya pula, dan tutkala iya murasai sangsara, tiada iya mungugut orang; tutapi iya tulah munyurahkan dirinya kapadanya, yang munghukumkan dungan adilnya:

Keasberry 1866: Maka tŭtkala dimaki orang, tiada iya mŭmbalas pula, dan tŭtkala iya mŭrasai sŭngsara, tiada iya mŭngugot orang; tŭtapi iya tŭlah mŭnyŭrahkan dirinya kapada Allah, yang mŭnghukumkan dŭngan adilnya:

Leydekker Draft: Jang, tatkala 'ija depermakej, sudah tijada permakej pula, tatkala 'ija merasa`ij sangsara, sudah tijada meng`amang: tetapi sudah sarahkan 'itu kapada Tuhan jang menghhukumkan dengan sabenarnja.

AVB: Apabila Dia dicela, Dia tidak mencela kembali. Apabila Dia menderita, Dia tidak mengugut, tetapi menyerahkan diri-Nya kepada Allah yang menghakimi dengan adil.

Iban: Lebuh Iya dikeduan, Iya enda malas. Lebuh Iya diperinsa, Iya enda ngemba orang, tang Iya nyerahka Diri ngagai Allah Taala ke ngakim ngena pengelurus.


TB ITL: Ketika Ia dicaci maki <3058>, Ia tidak <3756> membalas dengan mencaci maki <486>; ketika Ia menderita <3958>, Ia <546> <0> tidak <3756> mengancam <0> <546>, tetapi <1161> Ia menyerahkannya <3860> kepada Dia, yang menghakimi <2919> dengan adil <1346>. [<3739>]


Jawa: Nalika Panjenengane dipisuhi, ora males misuh. Nalika nandhang sangsara ora ngancam, nanging sumarah marang Panjenengane kang ngadili kanthi adil.

Jawa 2006: Nalika Panjenengané dipisuhi, ora males misuh; nalika nandhang sangsara ora ngancam, nanging sumarah marang Panjenengané kang ngadili kanthi adil.

Jawa 1994: Nalika Panjenengané dipisuhi, ora males misuhi. Nalika dipilara, ora ngancam, nanging sumarah marang Gusti Allah, kang jumeneng Hakim kang adil.

Jawa-Suriname: Wujuté dongé Dèkné diolok-olok, Dèkné ora ngolok-olok. Dongé Dèkné dipilara, Dèkné ora ngomong nèk arep mbales ala apa kepriyé, ora. Nanging Dèkné masrahké sembarang marang Gusti Allah, sing bakal ngrutu sembarang manut sak beneré.

Sunda: Anjeunna mah dihina tara ngahina deui; dikaniaya taya manah hoyong ngabales, anggur sumerah ka pangersa Allah, Hakim anu adil.

Sunda Formal: Ana aya anu nyapa, tara kersaeun malik nyapa. Diteungteuinganan oge, tara kersaeun ngancam, estu sumerah ka Allah anu nyepeng hukum adil.

Madura: E bakto eca’-koca’e Almasih ta’ males ca’-ngoca’e. E bakto nanggung kasangsara’an Almasih ta’ ngara; Almasih coma massra’agi parkarana ka Allah, Hakim se adil ka’issa’.

Bauzi: Labi laha damat Aba feàtàdaha di lam Am ba ot feàtàiaha vabak. Gi teo feàtàdaha bak. Labi laha damat Aba modi geàdaha di lam Am ba fa ot vai meia vi uloodaha vabak. Am gi Am Ai Ala bake abo meia uloome aime neàdi fa gagom di gi iademe ulohodesu modemda laba ahumdi, “Labihasule,” lahame Ala bake ahumdehe bak.

Bali: Rikala Ida kanistayang, Ida tan ngwales antuk panyacad. Rikala Ida kasangsarain Ida nenten matandang wirang, nanging Ida wantah ngajap-ajap Ida Sang Hyang Widi Wasa, Hakim sane adil.

Ngaju: Katika oloh mamapa ie mahapan auh je papa bahalap, ie jaton mambaleh mahapan auh je papa. Katika ie buah kapehe, ie dia mawi auh handak mambaleh; ie baya manyarah taloh je buah ie te akan Hatalla, Hakim je bujur te.

Sasak: Sewaktu Ie tesumpaq senaq, Ie nẽnten bebales nyumpaq senaq. Sewaktu Ie menderite, Ie nẽnten ngancem; Ie cume nyerahang pelekare-Ne lẽq Allah, saq ngadilin secare adil.

Bugis: Iyaro wettué rirodda-roddaiwi, dé’ nappébali sibawa makkarodda-karodda. Wettunna manrasa-rasa, dé’ nangancang; banna nabbéréyangngi parakara-Na lao ri Allataala, Haking iya adélé’éro.

Makasar: Ri wattunna nipali’boi, tena Na’balasa’ appali’bo. Ri wattunna sessa, tena Na’garatta’; poro Nabuangammi anjo parkaraya mae ri Allata’ala, Haking adeleka, sikamma kara-kara antujuai.

Toraja: iatonna disere kadai, tae’ anNa papakkanni sere kada, sia iatonna rampoi kamaparrisan, tae’ anNa ma’pakarrang, sangadinna Nasorong lako Puang tu iannato, tu tang pakayun bimbang umpaolai salunna.

Duri: Ia tonna kada-kadaii tau, te'da too napebalii. Ia tonna pa'dikkii tau, te'da too nagarra'i kumua la napabalahhii, apa sande' lako bangngi Puang Allataala, Tomangra'tah maruruh.

Gorontalo: Tou Tiyo hepopuwayowa lo tawu, Tiyo dila momalasi. Tou Tiyo duto-dutola usikisa, Tiyo dila hemoyingo. Tiyo bo hemohudu mola nga'amila masa'ala-Liyo ode Allahuta'ala hakimu ta adili.

Gorontalo 2006: Tou̒ Tio hepilu-piluwayolio, Tio diila lomalasi wolo puwayo. Tou̒ Tio dutodutolo, Tio diila helo nganjamu; Tio bo lohudu mola palakala-Lio ode Allahu Taa̒ala, Hakimu taa̒adili boito.

Balantak: Na tempo i Ia ni'uduli, Ia sian nangawalos tia udul. Tempo i Ia nirepai, Ia sian nangaras mian men nengerepai, kasee tongko' Ia rookon a giigii' iya'a na Alaata'ala men maloos a pungukumi-Na.

Bambam: Wattunna ditelle, tä' punala deem la napabala'i. Wattunna didahha, tä' deem la ma'pakahea'. Anggam umbeho kalena lako Puang Allataala To muundu' lollä.

Kaili Da'a: Tempo I'a niuli sinja'i ntau I'a da'a nebalasi. Tempo I'a nipandasa I'a da'a nesawa. Tapi I'a aga nombajuju korona ka Alatala, Topotangara to nanoana.

Mongondow: Wakutu in Sia sinibaían, Sia diaíbií nonulií nonibaí. Wakutu in Sia iroriga, diaíbií in Sia nodandi motulií; tua komintan tongaíbií pinosarakan-Nya ko'i Allah, Hakim inta totok i moaídil tua.

Aralle: Sika natändoi ampo' dai nabala'. Sika nadahha, ampo' daine' aha nabala' napakahea'i. Supung umbeho katuhoanna dai' di Puang Alataala ang si umbohtu kaha-kaha anna dai si mampasise'la-se'la.

Napu: Nauri rakakabosai, bara mehurungi. Nauri rapopeahi-ahi, bara mepopalanga. Ia mopaisare pea tuwoNa i Pue Ala, Topobotusi au manoto.

Sangir: Piạ e i Sie rẹ̌dohangeng, i Sie tawe němal᷊isẹ̌ dingangu rarohang. Su tempon i Sie nisigẹ̌sạ, i Sie tawe manga něngindorẹ; i Sie kětạewen něnarakangu pěngangumbalane su Mawu Ruata, Měnggaghuta kụ adilẹ̌ e.

Taa: Pasi tempo Ia napoja’a ntau, Ia taa mampoja’a wo’u sira. Pasi tempo Ia nasesai ntau Ia taa mamponsawak. Ia ojo mansarumakaka koroNya resi to pobotus to sangkani mangabotus singkonong pei to masipato raika. To pobotus etu, etu semo i Pue Allah.

Rote: Lelek fo nanadodoki-aalik tehu Ana ta balas ninik dodoki-aalik fa. Lelek fo Ana doidoso, tehu Ana ta tao mangalauk neu hataholi mana tao mangalauk neu na fa. Ka'da Ana fe dede'a na neu Manetualain, fo mana maketu-mala'di tunga matetu na.

Galela: Ngaroko Una iwisimaqeka, duma qangodu asa Una gena wabisangowa. De ngaroko lo Una wisisangisaraka, duma Una gena wangamowa bai, de lo wotemowa done ona wafanggali. Ka cawali womasidoa o Gikimoi Awi gia ma sohaka, sababu Una kanaga so done asa o nyawaka gena wafanggali itiai.

Yali, Angguruk: Pet turukmu hebeloho per enepfag fug, watukmu hebeloho nga ibag fug. Ikni Allah suwon unggum pikit toho kong turuk Ahun ino eneg hiyag Itfag.

Tabaru: Gee 'una widoana, 'una kowakidoanuwa. Gee 'una wisisangisara, 'una kowakisimodo-modonguwa 'ato dua wobalasi. 'Una kawosarakani 'iodumu ge'ena ma Jo'oungu ma Dutuka, 'o Hakimi 'iloa-loa gu'una.

Karo: Asum Ia igombang-gombangi kalak, la IbalasNa alu kata megombang. Janah asum Ia ngenanami kiniseran, la IlawanNa kalak, tapi erpengendes Ia man Dibata, Hakim si bujur.

Simalungun: Seng manrisai Ia sanggah na hona risa; seng asup-asup Ia sanggah manaron na marsik, tapi iondoskon do ai bani Panguhum na pintor in.

Toba: Ndang manginsahi Ibana, di na hona insak, ndang mangasupi, di na manaon na porsuk; alai dipasahat do tu Panguhum sitigor roha i.

Dairi: Oda mengerrèhè Ia tikan irisak, oda nung mengasupi Ia tikan menggong simpersuk; ipessoh ngo karinaNa i taba Dèbata Perhukum sènteng i.

Minangkabau: Pado kutiko Baliau dicacek-i, Baliau indak mambaleh jo mancacek. Dikutiko Baliau sansaro, Baliau indak ma ancam; Baliau hanyo manyarahkan parkaro-Nyo kapado Allah, Hakim nan adie tu.

Nias: Me lahedehede'õ Ia ba lõ Ilau mbalõ. Me lafakao Ia ba lõ Ifangaha wolau balõ. Itou'õ manõ hadia ia khõ-Nia ba danga Lowalangi sangatulõ'õ fanguhuku.

Mentawai: Ka tetret airapakukuaji nia, bulat beri pulagajina sia ka sia. Ai nia mangongorik, beri pugegenia; tápoi sarat ka tubut Taikamanua lé aisegéaké sangamberi pakaronia, kelé Hakim simaadil.

Lampung: Waktu Ia dicaci maki, Ia mak ngebalos jama caci maki. Sewaktu Ia menderita, Ia mak ngancam; Ia angkah nyerahko perkara-Ni jama Allah, Hakim sai adil udi.

Aceh: Bak watée Gobnyan jiteunak sihabéh-habéh jih, Gobnyan hana geubalaih deungon haba teumeunak. Bak watée Gobnyan rhot lam deurita, Gobnyan hana geuancam; Gobnyan teuma geuseurah hai Geuh nyan ubak Po teu Allah, Hakém nyang ade nyan.

Mamasa: Tae' dengan tula' pa'telle natimbasan pa'telle lako kalena. Attunna didarra, tae' dengan ma'pakarea', sangngadinna ussorongan kalena langngan Puang Allata'alla, to malolo ma'bisara.

Berik: Angtane Jei jame aa galap ne imei-imeitanaram, Jei fwainfe kabwakfer jam golmiyen. Kristus Jei tamtamtala jame aa galap ne gulbanaram, Jei enggam Jam guyon, "Ai tamtamtala Amnaiserem ip gamjon As fwainulmini." Fas gamyan, jengga enggam, Jei Jen Jena Jener gera Uwa Sanbagirminibe, aam temawer Jei tousa Uwa Sanbagiri Jeiba Jesam Jei angtane jeber-jeber waakensusfer gam tener-tenerbaabuwena.

Manggarai: Du Hia tida wincar-winaky lata, Hia toé gorin te léko. Du ta’ong susaN, Hia toé manga ngetek atan, maik condo wekiN oné Mori Keraéng hitut agil beté-bicarN.

Sabu: Pa awe ta dio-ta pedaddhe No, bhule dho No ta pebhale ri lii diu-pedaddha. Pa dhara dhue-hape ri No ne hedui-herui ne bhule dho No ta bhani ta gagga; ta jhole he we ri No ne lua No pa Deo, Mone happo hala do dho i'a bibhi-hebhakka ne.

Kupang: Waktu dong omong bekin hina sang Dia, Dia sonde balas. Waktu Dia kaná susa, Dia sonde ancam mau balas. Ma Dia sarakan Dia pung diri pi Tuhan Allah pung tangan. Te Dia parcaya bilang, Tuhan tu, Tukang Putus Parkara yang adil.

Abun: Yé kabor An sa, An yo kabor yé ne satu nde. An ku sukye sa, An yo ki nai yé gato ben sukye ne do, bere An waii ben sukye nai yé ne satu o nde, wo An bi An nggwa mo Yefun Allah sor. An jam do, Yefun Allah watbot suk mwa ne sisu ndo, orete bere Yefun syo sukye nai nje ne tepsu sukibit gato án ben ne. Wo Yesus Kristus dakai yo ben sukye satu nai ye ne mo nde.

Meyah: Erek koma tein, gij mona ongga rusnok ragot mar ongga oska ofoukou skoita Ofa, beda Ofa enagot mar ongga oska sons gu rua guru. Noba gij mona ongga rusnok rita rifera okora eteb gu Ofa, beda Ofa enagot oida Ofa emeita mar ongga ofogog skoita rua sons rot guru. Tina Ofa oisum gij Allah ongga omoga ojga rot rusnok nomnaga erek tenten ojgomu.

Uma: Ralibui'-i, uma-i mehawa mpolibui'-ra. Rasesa'-i, uma-i metipo'. Mpotonu tuwu'-nai-wadi hi Alata'ala, Topobotuhi to monoa'.

Yawa: Arono vatane wo Kristus akaajian, Opamo sarirae akananto Po makaajiane ramu. Arono siuri weye vatane wo ansewabe, sakina damu Po anaamatane inta rapatimugo mansai ramu. Yara Po taune aunanto Amisye obo ai, Opi po mangke rapatimu mamai dave.


NETBible: When he was maligned, he did not answer back; when he suffered, he threatened no retaliation, but committed himself to God who judges justly.

NASB: and while being reviled, He did not revile in return; while suffering, He uttered no threats, but kept entrusting Himself to Him who judges righteously;

HCSB: when reviled, He did not revile in return; when suffering, He did not threaten, but committed Himself to the One who judges justly.

LEB: who [when he] was reviled, did not revile in return; [when] suffering, he did not threaten, but entrusted [himself] to the one who judges justly,

NIV: When they hurled their insults at him, he did not retaliate; when he suffered, he made no threats. Instead, he entrusted himself to him who judges justly.

ESV: When he was reviled, he did not revile in return; when he suffered, he did not threaten, but continued entrusting himself to him who judges justly.

NRSV: When he was abused, he did not return abuse; when he suffered, he did not threaten; but he entrusted himself to the one who judges justly.

REB: When he was abused he did not retaliate, when he suffered he uttered no threats, but delivered himself up to him who judges justly.

NKJV: who, when He was reviled, did not revile in return; when He suffered, He did not threaten, but committed Himself to Him who judges righteously;

KJV: Who, when he was reviled, reviled not again; when he suffered, he threatened not; but committed [himself] to him that judgeth righteously:

AMP: When He was reviled {and} insulted, He did not revile {or} offer insult in return; [when] He was abused {and} suffered, He made no threats [of vengeance]; but he trusted [Himself and everything] to Him Who judges fairly.

NLT: He did not retaliate when he was insulted. When he suffered, he did not threaten to get even. He left his case in the hands of God, who always judges fairly.

GNB: When he was insulted, he did not answer back with an insult; when he suffered, he did not threaten, but placed his hopes in God, the righteous Judge.

ERV: People insulted him, but he did not insult them back. He suffered, but he did not threaten anyone. No, he let God take care of him. God is the one who judges rightly.

EVD: People said bad things to Christ, but he did not say bad things to them. Christ suffered, but he did not threaten (speak against) the people. No! Christ let God take care of him. God is the One who judges rightly.

BBE: To sharp words he gave no sharp answer; when he was undergoing pain, no angry word came from his lips; but he put himself into the hands of the judge of righteousness:

MSG: They called him every name in the book and he said nothing back. He suffered in silence, content to let God set things right.

Phillips NT: Yet when he was insulted he offered no result in return. When he suffered he made no threats of revenge. He simply committed his cause to the One who judges fairly.

DEIBLER: When people insulted him, he did not insult them in return. When people caused him to suffer, he did not threaten …to get revenge/to cause them to suffer†. Instead, he decided to let God, who always judges justly,prove that he …was innocent/had done nothing that is wrong† (OR, he left his case in the hands of God, who always judges justly).

GULLAH: Wen people suck dey teet at Christ an sult um, e neba ansa um nottin bad back. Wen people mek um suffa, e neba tell um say e gwine mek um suffa, bot e pit esef eenta God han. Cause God de jedge scraight.

CEV: Although he was abused, he never tried to get even. And when he suffered, he made no threats. Instead, he had faith in God, who judges fairly.

CEVUK: Although he was abused, he never tried to get even. And when he suffered, he made no threats. Instead, he had faith in God, who judges fairly.

GWV: Christ never verbally abused those who verbally abused him. When he suffered, he didn’t make any threats but left everything to the one who judges fairly.


NET [draft] ITL: When <3058> he was maligned <3058>, he did <486> not <3756> answer back <486>; when <3958> he suffered <3958>, he threatened <546> no <3756> retaliation, but committed himself to God who judges <2919> justly <1346>.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Studi lengkap, lihat: Alkitab SABDA.

 <<  1 Petrus 2 : 23 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel