Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TB]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Samuel 1 : 11 >> 

TB: Kemudian bernazarlah ia, katanya: "TUHAN semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada TUHAN untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya."


AYT: Lalu, dia bernazar, katanya, “Ya TUHAN semesta alam, jika Engkau sungguh-sungguh memperhatikan kesengsaraan hamba-Mu, mengingatku, dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi mengaruniakan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, aku akan mempersembahkan dia kepada TUHAN seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya.”

TL: Maka bernazarlah ia, katanya: Ya Tuhan serwa sekalian alam! jikalau kiranya sekali jua Engkau menilik akan kesukaran hamba-Mu ini dan Engkau ingat akan daku dan tiada melupakan hamba-Mu, melainkan Engkau mengaruniai hamba-Mu dengan seorang anak laki-laki, niscaya aku mempersembahkan dia kelak kepada Tuhan pada segala hari umur hidupnya dan pisau cukurpun tiada akan terkena kepada kepalanya.

MILT: Dan dia mengucapkan sebuah nazar, dan berkata, "Ya TUHAN (YAHWEH - 03068) semesta alam (Tsebaot - 06635), jika Engkau benar-benar akan memerhatikan penderitaan hamba-Mu ini, dan mau mengingat aku, dan tidak melupakan hamba-Mu ini, dan mau memberikan kepada hamba-Mu seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada TUHAN (YAHWEH - 03068) seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya."

Shellabear 2010: Ia mengucapkan nazar, katanya, “Ya ALLAH, Tuhan semesta alam, jika Engkau sudi menilik kesusahan hamba-Mu, mengingat hamba, dan tidak melupakan hamba-Mu, tetapi berkenan mengaruniakan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka hamba akan menyerahkan dia kepada ALLAH seumur hidupnya. Kepalanya tidak akan terkena pisau cukur.”

KS (Revisi Shellabear 2011): Ia mengucapkan nazar, katanya, "Ya ALLAH, Tuhan semesta alam, jika Engkau sudi menilik kesusahan hamba-Mu, mengingat hamba, dan tidak melupakan hamba-Mu, tetapi berkenan mengaruniakan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka hamba akan menyerahkan dia kepada ALLAH seumur hidupnya. Kepalanya tidak akan terkena pisau cukur."

KSKK: dan membuat nazar, "Ya Tuhan semesta alam, bila Engkau berbelas kasihan kepada hambamu ini dan menganugerahkan kepada saya seorang anak laki-laki, maka saya akan menyerahkan dia kembali kepada-Mu untuk melayani-Mu seumur hidupnya dan rambut kepalanya tidak akan pernah dicukur".

VMD: Secara khusus dia berjanji kepada Allah, katanya, “Ya TUHAN Yang Mahakuasa, Engkau tahu betapa besar kesedihanku, ingatlah aku dan jangan lupakan aku. Jika Tuhan menganugerahkan kepadaku seorang anak laki-laki, aku akan menyerahkan dia kepada-Mu. Ia menjadi milik-Mu untuk selamanya, dan selaku orang yang bernazar, ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan tidak ada yang akan memotong rambutnya.”

TSI: Dan Hana bersumpah kepada TUHAN, “Ya TUHAN Yang Mahakuasa, mohon lihatlah penderitaan hamba dengan penuh belas kasihan, ingatlah dan jangan melupakan hamba-Mu ini. Jika Engkau memberikan kepada hamba seorang anak laki-laki, maka hamba akan menyerahkan dia kepada-Mu untuk melayani Engkau seumur hidupnya, dan rambutnya tidak akan pernah dipotong.”

BIS: Kemudian Hana mengucapkan janji, katanya, "TUHAN Yang Mahakuasa, perhatikanlah hamba-Mu ini! Lihatlah sengsara hamba. Ingatlah kepada hamba dan jangan lupakan hamba! Jika Engkau memberikan kepada hamba seorang anak laki-laki, hamba berjanji akan memberikan dia kepada-Mu seumur hidupnya. Hamba berjanji juga bahwa rambutnya tidak pernah akan dipotong."

TMV: Kemudian Hana mengucapkan suatu janji, katanya, "Ya TUHAN Yang Maha Kuasa, perhatikanlah hamba-Mu ini. Lihatlah kesusahanku, dan ingatlah akan aku. Jangan lupakan aku. Jika Engkau memberikan seorang anak lelaki kepadaku, aku berjanji akan menyerahkan dia kepada-Mu seumur hidupnya. Rambutnya tidak akan dipotong."

FAYH: Lalu ia bernazar, katanya, "Ya TUHAN semesta alam, sekiranya Engkau berkenan memperhatikan kesedihan hamba-Mu ini dan menjawab doa hamba dengan mengaruniakan kepada hamba seorang anak laki-laki, maka hamba akan memberikannya kembali kepada-Mu. Ia akan menjadi milik-Mu sepanjang hidupnya, dan rambutnya tidak akan pernah dipangkas."

ENDE: Ia bernadar ini: "Jahwe, Allah Balatentara, djika Engkau sudi memandang dengan rela kemalangan sahajaMu ini dan ingat kepadaku dengan tidak melupakan sahajaMu ini, melainkan memberikan seorang anak laki2 kepada sahajaMu ini, nistjaja ia hendak kubaktikan kepada Jahwe seumur hidupnja; dan pisau tjukurpun tidak akan menjentuh kepalanja".

Shellabear 1912: Maka berniatlah ia serta berkata: "Ya Allah Tuhan segala tentara jikalau kiranya Engkau hendak minilik akan kesusahan hamba-Mu ini serta mengenal akan hamba dan tidak melupakan hambamu melainkan engkau mengaruniakan kepada hamba-Mu seorang anak laki-laki niscaya hamba persembahkan dia kepada Allah seumur hidupnya dan kepalanya tiada akan terkena pisau cukur."

Leydekker Draft: Lalu 'ija bernadzarlah sawatu nadzar, dan sombahlah; hej Huwa Tuhan serwa sakalijen szalam, djikalaw 'angkaw menilikh dengan sakali tilikhmu kapada kasukaran hambamu parampuwan, dan meng`enang patek, dan tijada lalej 'akan hambamu parampuwan, hanja memberij pada hambamu parampuwan sawatu beneh laki-laki: nistjaja patek berikan dija 'itu kapada Huwa pada tijap-tijap harij kahidopannja; maka karempaki pawn tijada 'akan lalu lampoh di`atas kapalanja.

AVB: Bernazarlah Hana, katanya, “Ya TUHAN alam semesta, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan kesengsaraan hamba-Mu ini dan mengingatiku serta tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberi hamba-Mu ini seorang anak lelaki, maka hamba akan menyerahkan dia kepada TUHAN seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya.”


TB ITL: Kemudian bernazarlah <05088> <05087> ia, katanya <0559>: "TUHAN <03068> semesta alam <06635>, jika <0518> sungguh-sungguh <07200> <00> <07200> <00> Engkau memperhatikan <00> <07200> <00> <07200> sengsara <06040> hamba-Mu <0519> ini dan mengingat <02142> kepadaku dan tidak <03808> melupakan <07911> hamba-Mu <0519> ini, tetapi memberikan <05414> kepada hamba-Mu <0519> ini seorang anak laki-laki <0376> <02233>, maka aku akan memberikan <05414> dia kepada TUHAN <03068> untuk seumur <03117> <03605> hidupnya <02416> dan pisau cukur <04177> tidak <03808> akan menyentuh <05921> <05927> kepalanya <07218>."


Jawa: Banjur nglairake ujar, unjuke: “Dhuh Sang Yehuwah, Gustining sarwa dumadi, manawi Paduka nggalih dhateng karibedanipun abdi Paduka lan karsa ngengeti kawula saha boten kasupen dhateng abdi Paduka, nanging maringi anak jaler dhateng abdi Paduka punika, kawula badhe ngaturaken lare punika dhateng Sang Yehuwah sajeging gesangipun saha sirahipun boten badhe kagepok ing lading panyukuran.”

Jawa 1994: Hana janji, tembungé, "Gusti Allah Ingkang Mahakwasa, mugi kersa midhangetaken atur kawula! Mugi mirsani kasangsaran kawula. Mugi tansah ngèngeti dhateng kawula! Menawi Paduka maringi anak jaler dhateng kawula, kawula janji, badhé kawula saosaken dhateng Paduka sajegipun gesang, rambutipun mboten badhé dipun cukur."

Sunda: Hana ikrar kieu, "Nun PANGERAN Nu Maha Kawasa, tingali ieu abdi nuju kasesahan. Mugi mikaemut. Upami abdi ku Gusti dikersakeun gaduh anak tur lalaki, bade diiklaskeun sumeja kasanggakeun, saumurna sina kumawula ka Gusti sareng moal dicukur-cukur."

Madura: Hana ajanji kantha reya, "Adhu, Guste Se Mahakobasa, ngereng oladi abdidalem ka’dhinto! Ngereng oladi kasangsara’an abdidalem. Kaemodi abdidalem, ja’ kantos Junandalem kalep ka abdidalem! Manabi abdidalem eparenge ana’ lalake’, abdidalem ajanji kana’ gapaneka eatorragiya ka Junandalem saomorra. Abdidalem ajanji jugan, obu’na ta’ eketthoga terros."

Bali: Sapangrarisipun dane raris masesangi kadi asapuniki: “Oduh Ratu Sang Hyang Widi Wasa, Widi Sane Maha Wisesa, suryaninja titiang sajeroning nandang pakewuh, samaliha sampunang Palungguh IRatu lali ring titiang. Yening Palungguh IRatu mapaica pianak muani asiki ring titiang, ipun jaga aturang titiang ring Palungguh IRatu mangda ipun dados parekan Palungguh IRatu saumur uripnyane, tur bokipune nenten jaga naenin kagetep.”

Bugis: Nainappa majjanci Hana, adanna, "PUWANG Iya Pommakuwasaé, pénessaiwi atam-Muwé! Itai asussanna atam-Muwé. Engngerangngi atatta sibawa aja’ tallupaiwi atatta! Rékko tawéréngngi atatta séddi ana’ worowané, majjanciwi atatta maélo mabbéréngngi lao ri Iko gangka tuwona. Majjanci towi atatta makkedaé gemme’na dé’ naengka narirette matu."

Makasar: Nampa a’janji Hana angkana, "O Batara Kaminang Koasaya, Kiparhatikangi anne atanTa! Kiciniki kapa’risanna atanTa. Kiu’rangi siagang teaKi’ kaluppai atanTa! Punna Kisare atanTa sitau ana’ bura’ne, a’janji atanTa lanapassareang anjo anaka mae ri Katte lalang sikontu tallasa’na. A’janji tongi atanTa angkanaya talanipolongai uu’na."

Toraja: Mangallonammi, nakua: O PUANGna mintu’ ma’dandan maritik, iake ma’dinni Mitiroi tu kamaparrisanna taummi sia Mikilalaina’ sia tae’ Mipaboko’i penaa tu taumMi, sangadinna la Mikamaseina’ misa’ pia muane, manassa la kusorong lako PUANG lan mintu’ allo katuoanna sia tae’ nala urrumbui piso peku’ku’ tu ulunna.

Karo: Erpadan Hanna man TUHAN nina, "O TUHAN si Mada Kuasa, perdiateken min aku suruh-SuruhenNdu enda! Nehenlah kesusahenku janah ingetlah aku! Ola lupaken aku! Adi IberekenNdu man bangku sekalak anak dilaki, erpadan aku maka kuendesken ia man BaNdu kidekah geluhna, janah bukna ndigan pe la ipangkasna."

Simalungun: Dob ai marbagah-bagah ma ia, nini ma, “Ham Jahowa Zebaot, anggo itatap Ham do hasombuhan ni jabolon-Mu naboru on, anjaha idingat Ham do ahu, anjaha seng ihalupahon Ham jabolon-Mu naboru on, tapi ra Ham mambere bani jabolon-Mu naboru on sada anak, jadi bereonku ma ia hu bani Jahowa, sadokah manggoluh ia anjaha seng anjai dais pisou parsuhur bani uluni.”

Toba: Dung i marbagabaga ma ibana, ninna ma: Ale Jahowa Zebaot! Molo ditatap roham pardangolan ni naposomon, jala diingot Ho ahu, jala ndang halupahononmu naposomon, jala dilehon Ho tu naposomon sada anak, lehononku ma ibana muse tu Jahowa saleleng mangolu ibana, jala ndang jadi hona raut parnabung uluna.


NETBible: She made a vow saying, “O Lord of hosts, if you will look with compassion on the suffering of your female servant, remembering me and not forgetting your servant, and give a male child to your servant, then I will dedicate him to the Lord all the days of his life. His hair will never be cut.”

NASB: She made a vow and said, "O LORD of hosts, if You will indeed look on the affliction of Your maidservant and remember me, and not forget Your maidservant, but will give Your maidservant a son, then I will give him to the LORD all the days of his life, and a razor shall never come on his head."

HCSB: Making a vow, she pleaded, "LORD of Hosts, if You will take notice of Your servant's affliction, remember and not forget me, and give Your servant a son, I will give him to the LORD all the days of his life, and his hair will never be cut."

LEB: She made this vow, "LORD of Armies, if you will look at my misery, remember me, and give me a boy, then I will give him to you for as long as he lives. A razor will never be used on his head."

NIV: And she made a vow, saying, "O LORD Almighty, if you will only look upon your servant’s misery and remember me, and not forget your servant but give her a son, then I will give him to the LORD for all the days of his life, and no razor will ever be used on his head."

ESV: And she vowed a vow and said, "O LORD of hosts, if you will indeed look on the affliction of your servant and remember me and not forget your servant, but will give to your servant a son, then I will give him to the LORD all the days of his life, and no razor shall touch his head."

NRSV: She made this vow: "O LORD of hosts, if only you will look on the misery of your servant, and remember me, and not forget your servant, but will give to your servant a male child, then I will set him before you as a nazirite until the day of his death. He shall drink neither wine nor intoxicants, and no razor shall touch his head."

REB: Hannah made this vow: “LORD of Hosts, if you will only take notice of my trouble and remember me, if you will not forget me but grant me offspring, then I shall give the child to the LORD for the whole of his life, and no razor shall ever touch his head.”

NKJV: Then she made a vow and said, "O LORD of hosts, if You will indeed look on the affliction of Your maidservant and remember me, and not forget Your maidservant, but will give Your maidservant a male child, then I will give him to the LORD all the days of his life, and no razor shall come upon his head."

KJV: And she vowed a vow, and said, O LORD of hosts, if thou wilt indeed look on the affliction of thine handmaid, and remember me, and not forget thine handmaid, but wilt give unto thine handmaid a man child, then I will give him unto the LORD all the days of his life, and there shall no razor come upon his head.

AMP: She vowed, saying, O Lord of hosts, if You will indeed look on the affliction of Your handmaid and [earnestly] remember, and not forget Your handmaid but will give me a son, I will give him to the Lord all his life; no razor shall touch his head.

NLT: And she made this vow: "O LORD Almighty, if you will look down upon my sorrow and answer my prayer and give me a son, then I will give him back to you. He will be yours for his entire lifetime, and as a sign that he has been dedicated to the LORD, his hair will never be cut."

GNB: Hannah made a solemn promise: “LORD Almighty, look at me, your servant! See my trouble and remember me! Don't forget me! If you give me a son, I promise that I will dedicate him to you for his whole life and that he will never have his hair cut.”

ERV: She made a special promise to God and said, “LORD All-Powerful, you can see how sad I am. Remember me. Don’t forget me. If you will give me a son, I will give him to you. He will be yours his whole life, and as a Nazirite, he will not drink wine or strong drink, and no one will ever cut his hair.”

BBE: And she made an oath, and said, O Lord of armies, if you will truly take note of the sorrow of your servant, not turning away from me but keeping me in mind, and will give me a man-child, then I will give him to the Lord all the days of his life, and his hair will never be cut.

MSG: Then she made a vow: Oh, GOD-of-the-Angel-Armies, If you'll take a good, hard look at my pain, If you'll quit neglecting me and go into action for me By giving me a son, I'll give him completely, unreservedly to you. I'll set him apart for a life of holy discipline.

CEV: "LORD All-Powerful, I am your servant, but I am so miserable! Please let me have a son. I will give him to you for as long as he lives, and his hair will never be cut."

CEVUK: “Lord All-Powerful, I am your servant, but I am so miserable! Please let me have a son. I will give him to you for as long as he lives, and his hair will never be cut.”

GWV: She made this vow, "LORD of Armies, if you will look at my misery, remember me, and give me a boy, then I will give him to you for as long as he lives. A razor will never be used on his head."


NET [draft] ITL: She made a vow <05088> saying <0559>, “O Lord <03068> of hosts <06635>, if <0518> you will look <07200> with compassion on the suffering <06040> of your female servant <0519>, remembering <02142> me and not <03808> forgetting <07911> your servant <0519>, and give <05414> a male <0376> child <02233> to your servant <0519>, then I will dedicate him <05414> to the Lord <03068> all <03605> the days <03117> of his life <02416>. His hair will never <03808> be cut <07218> <05921> <05927>.”


  Share Facebook  |  Share Twitter

Studi lengkap, lihat: Alkitab SABDA.

 <<  1 Samuel 1 : 11 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel