Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TB]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Samuel 1 : 23 >> 

TB: Kemudian Elkana, suaminya itu, berkata kepadanya: "Perbuatlah apa yang kaupandang baik; tinggallah sampai engkau menyapih dia; hanya, TUHAN kiranya menepati janji-Nya." Jadi tinggallah perempuan itu dan menyusui anaknya sampai disapihnya.


AYT: Elkana, suaminya, berkata kepadanya, “Lakukanlah apa yang kaupandang baik. Tinggallah sampai kamu menyapihnya. Kiranya TUHAN menepati janji-Nya.” Jadi, tinggallah perempuan itu untuk menyusui anaknya sampai dia menyapihnya.

TL: Maka kata Elkana, lakinya, kepadanya: Buatlah barang yang baik kepada pemandanganmu; tinggal juga sampai sudah engkau lepas susu akan dia; sahaja biarlah Tuhan juga menyampaikan firman-Nya. Demikian tinggallah perempuan itu sambil menyusui anaknya sampai dilepasnya susu akan dia.

MILT: Dan Elkana, suaminya, berkata kepadanya, "Lakukanlah apa yang baik menurut pandanganmu. Tinggallah sampai engkau menyapihnya. Hanya, kiranya TUHAN (YAHWEH - 03068) meneguhkan firman-Nya." Dan wanita itu tetap tinggal, dan menyusui anak laki-lakinya itu sampai dia telah menyapihnya.

Shellabear 2010: Elkana, suaminya, berkata kepadanya, “Lakukanlah apa yang kaupandang baik. Tinggallah sampai engkau menyapihnya. Semoga ALLAH melaksanakan firman-Nya.” Maka tinggallah perempuan itu dan menyusui anaknya sampai ia menyapihnya.

KS (Revisi Shellabear 2011): Elkana, suaminya, berkata kepadanya, "Lakukanlah apa yang kaupandang baik. Tinggallah sampai engkau menyapihnya. Semoga ALLAH melaksanakan firman-Nya." Maka tinggallah perempuan itu dan menyusui anaknya sampai ia menyapihnya.

KSKK: Suaminya menjawab, "Buatlah apa yang kauanggap baik. Tinggallah di sini sampai anak itu sapih, dan kiranya Tuhan mengukuhkan janjimu." Maka tinggallah Hana dan terus menyusui putranya sampai ia sapih.

VMD: Elkana suaminya mengatakan, “Lakukanlah yang kaupikir adalah terbaik bagimu. Tetaplah tinggal di sini hingga bayimu berhenti menyusui, semoga TUHAN berkenan menepati janji-Nya.” Demikianlah Hana tinggal di rumah untuk merawat anaknya sampai dia berhenti menyusui.

TSI: Maka Elkana berkata kepadanya, “Lakukanlah apa yang menurutmu baik. Tinggallah di sini sampai kamu selesai menyapih dia. Semoga TUHAN membantumu menepati janjimu.” Maka Hana tetap tinggal di Rama dan menyusui Samuel sampai tiba waktunya Samuel disapih.

BIS: Jawab Elkana, "Baiklah, lakukanlah apa yang kaupandang baik; tinggallah di rumah sampai tiba waktunya engkau menyapih anak kita. Dan semoga TUHAN membuat janjimu menjadi kenyataan." Jadi, Hana tinggal di rumah sampai tiba waktunya anaknya disapih.

TMV: Elkana berkata, "Baiklah, lakukanlah apa yang engkau pandang baik. Tinggallah di rumah sampai anak kita bercerai susu. Semoga TUHAN membuat janjimu menjadi kenyataan." Maka Hana tinggal di rumah sehingga anaknya itu bercerai susu.

FAYH: "Lakukanlah apa yang kaupandang baik," kata Elkana. "Biarlah kehendak TUHAN saja yang jadi." Demikianlah Hana tinggal di rumah sampai anak itu disapih.

ENDE: Sahut Elkana, suaminja, kepadanja: "Buatlah sadja sekadar kaupandang baik. Tunggu sampai ia kausapih. Mudah2an Jahwe menepati sabdaNja". Demikianlah perempuan tadi tinggal dirumah dan ia menjusui anaknja, sampai ia disapihnja.

Shellabear 1912: Maka kata suaminya, Elkana, itu kepadanya: "Buatlah sekehendak hatimu tinggal juga di sini sehingga anak itu diceraikan susu; hanya, diteguhkan Allah firman-Nya itu." Lalu tinggallah perempuan itu menyusui anaknya itu sehingga ia diceraikan susu.

Leydekker Draft: Maka 'Elkhana suwaminja 'itu katalah padanja; bowatlah barang jang bajik pada mata-matamu, tinggallah sahingga 'angkaw sudah habis menjarakh dija deri pada susuw: samadja Huwa kiranja menatapkan fermannja: bagitu tinggallah parampuwan 'itu, dan menjusuwij 'anakhnja laki-laki 'itu, sahingga desarakhnja dija deri pada susuw.

AVB: Elkana, suaminya, berkata kepadanya, “Lakukanlah apa yang kaupandang baik. Tinggallah sampai engkau menceraikan susunya. Semoga TUHAN melaksanakan firman-Nya.” Maka Hana tinggal di rumah dan menyusui anaknya sampai anak itu bercerai susu.


TB ITL: Kemudian Elkana <0511>, suaminya <0376> itu, berkata <0559> kepadanya: "Perbuatlah <06213> apa yang kaupandang <05869> baik <02896>; tinggallah <03427> sampai <05704> engkau menyapih <01580> dia; hanya <0389>, TUHAN <03068> kiranya menepati <06965> janji-Nya <01697>." Jadi tinggallah <03427> perempuan <0802> itu dan menyusui <03243> anaknya <01121> sampai <05704> disapihnya <01580>.


Jawa: Wangsulane Elkana bojone, marang Hana: “Lakonana apa kang kokanggep becik, asoa ing omah bae nganti anakmu koksapih; Sang Yehuwah muga netepana ing prasetyane.” Dadine wong wadon iku kari ana ing omah lan nusoni anake, nganti tumeka wayahe disapih.

Jawa 1994: Wangsulané Èlkana, "Iya becik, tindakna apa waé sing kokanggep becik; kowé anaa ing ngomah waé nganti bocahé koksapih. Muga-muga Gusti Allah minangkani apa sing dadi janjimu." Hana tetep ana ing omah nganti anaké disapih.

Sunda: Ceuk Elkana, "Heug kumaha Nyai bae, dagoan di dieu nepi ka si ujang disapih. Mugia PANGERAN ngalaksanakeun pangandika-Na ka Nyai." Hana tetep di lembur bari ngasuh orok.

Madura: Sambidda Elkana, "Iya, baramma ca’na ba’na se kemma se paleng teppa’; la neng e bengko sampe’ napa’ ka baktona kana’ jareya epesa. Moga-moga bi’ PANGERAN janjina ba’na epadaddi kanyata’an." Daddi, Hana neng e bengkona, arabat ana’na sampe’ napa’ ka baktona kana’ jareya epesa.

Bali: Dane Elkana, suamin danene tumuli mabaos sapuniki: “Nah jalanangja apa ane rasayang adi melah. Ngoyong suba jumah kanti icening suba mabelas. Dumadak Ida Sang Hyang Widi Wasa ngawinang adi tuon teken sesangin adine.” Duaning punika Dane Hana nenten sareng lunga ka Silo nanging kantun ring jero matiningin okan danene.

Bugis: Nappébali Elkana, "Makessinni, pogau’ni aga iya muwitaé makessing; onrono ri bolaé narapi lettu wettunna musalla susu ana’ta. Na tennapodo PUWANGNGE mébbui jancimmu mancaji maddupa." Jaji, monroni Hana ri bolaé narapi lettu wettunna nasalla susu ana’na.

Makasar: Appialimi Elkana angkana, "Baji’mi, gaukammi apa nukanaya baji’ ri pikkirannu. Ammantang mako ri balla’ sa’genna narapi’ wattunna nusa’la’ anynyusu anatta. Siagang tapporo Napa’rupa laloi Batara janjinnu." Jari ammantammi Hana ri balla’ sa’genna narapi’ wattunna akkulle nisa’la’ anynyusu ana’na.

Toraja: Ma’kadami tu Elkana, muanena, lako nakua: Pogau’mi tu apa musanga melo, torromoko sae lako musarakkinna; na PUANGmora umpasundunni tu kadanNa. Torromi tu baine iato umpasusu anakna sae lako nasarakkinna.

Karo: Nina Elkana ngaloi, "Bage-bage, bahanlah kai iakapndu si mehulina; i rumah dage kam seh nggo ipengadindu ia minem. TUHANlah si erbahanca maka padanndu e banci seh." Emaka Hanna tading i rumah janah ipakena-kenana anakna e.

Simalungun: Nini si Elkana paramangonni ai ma hu bani, “Bahen ma na ija sidearan nini uhurmu; paima ma, ronsi sirang minum ia; sai ipasaud Jahowa ma hata-Ni.” Jadi tading ma naboru ai painumkon anakni ai paima sirang minum ia.

Toba: Dung i ninna si Elkana, sinondukna i ma tu ibana: Bahen ma lomo ni roham! Tinggal ma ho, paima sirang susu ibana dibahen ho; tung dipasaut Jahowa hatana! Jadi tinggal ma parompuan i pasusu anakna, paima sirang susu ibana dibahen.


NETBible: So her husband Elkanah said to her, “Do what you think best. Stay until you have weaned him. May the Lord fulfill his promise.” So the woman stayed and nursed her son until she had weaned him.

NASB: Elkanah her husband said to her, "Do what seems best to you. Remain until you have weaned him; only may the LORD confirm His word." So the woman remained and nursed her son until she weaned him.

HCSB: Her husband Elkanah replied, "Do what you think is best, and stay here until you've weaned him. May the LORD confirm your word." So Hannah stayed there and nursed her son until she weaned him.

LEB: "Do what you think is best," her husband Elkanah told her. "Wait until you’ve weaned him. May the LORD keep his word." The woman stayed and nursed her son until she had weaned him.

NIV: "Do what seems best to you," Elkanah her husband told her. "Stay here until you have weaned him; only may the LORD make good his word." So the woman stayed at home and nursed her son until she had weaned him.

ESV: Elkanah her husband said to her, "Do what seems best to you; wait until you have weaned him; only, may the LORD establish his word." So the woman remained and nursed her son until she weaned him.

NRSV: Her husband Elkanah said to her, "Do what seems best to you, wait until you have weaned him; only—may the LORD establish his word." So the woman remained and nursed her son, until she weaned him.

REB: Her husband Elkanah said to her, “Do what you think best; stay at home until you have weaned him. Only, may the LORD indeed see your vow fulfilled.” So the woman stayed behind and nursed her son until she had weaned him.

NKJV: And Elkanah her husband said to her, "Do what seems best to you; wait until you have weaned him. Only let the LORD establish His word." So the woman stayed and nursed her son until she had weaned him.

KJV: And Elkanah her husband said unto her, Do what seemeth thee good; tarry until thou have weaned him; only the LORD establish his word. So the woman abode, and gave her son suck until she weaned him.

AMP: Elkanah her husband said to her, Do what seems best to you. Wait until you have weaned him; only may the Lord establish His word. So Hannah remained and nursed her son until she weaned him.

NLT: "Whatever you think is best," Elkanah agreed. "Stay here for now, and may the LORD help you keep your promise." So she stayed home and nursed the baby.

GNB: Elkanah answered, “All right, do whatever you think best; stay at home until you have weaned him. And may the LORD make your promise come true.” So Hannah stayed at home and nursed her child.

ERV: Hannah’s husband Elkanah said to her, “Do what you think is best. You may stay home until the boy is old enough to eat solid food. May the LORD do what you have said.” So Hannah stayed at home to nurse her son until he was old enough to eat solid food.

BBE: And her husband Elkanah said to her, Do whatever seems right to you, but not till you have taken him from the breast; only may the Lord do as he has said. So the woman, waiting there, gave her son milk till he was old enough to be taken from the breast.

MSG: Elkanah said to his wife, "Do what you think is best. Stay home until you have weaned him. Yes! Let GOD complete what he has begun!" So she did. She stayed home and nursed her son until she had weaned him.

CEV: "You know what's best," Elkanah said. "Stay here until it's time to stop nursing him. I'm sure the LORD will help you do what you have promised." Hannah did not go to Shiloh until she stopped nursing Samuel.

CEVUK: “You know what's best,” Elkanah said. “Stay here until it's time to stop nursing him. I'm sure the Lord will help you do what you have promised.” Hannah did not go to Shiloh until she stopped nursing Samuel.

GWV: "Do what you think is best," her husband Elkanah told her. "Wait until you’ve weaned him. May the LORD keep his word." The woman stayed and nursed her son until she had weaned him.


NET [draft] ITL: So her husband <0376> Elkanah <0511> said <0559> to her, “Do <06213> what you think <05869> best <02896>. Stay <03427> until <05704> you have weaned <01580> him. May <0389> the Lord <03068> fulfill <06965> his promise <01697>.” So the woman <0802> stayed <03427> and nursed <03243> her son <01121> until <05704> she had weaned <01580> him.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Studi lengkap, lihat: Alkitab SABDA.

 <<  1 Samuel 1 : 23 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel