Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TB]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Samuel 19 : 4 >> 

TB: Lalu Yonatan mengatakan yang baik tentang Daud kepada Saul, ayahnya, katanya: "Janganlah raja berbuat dosa terhadap Daud, hambanya, sebab ia tidak berbuat dosa terhadapmu; bukankah apa yang diperbuatnya sangat baik bagimu!


AYT: Kemudian, Yonatan mengatakan hal-hal baik tentang Daud kepada Saul, ayahnya, dan berkata kepadanya, “Janganlah Raja berbuat dosa terhadap hambanya, Daud, sebab dia tidak berdosa terhadapmu, bahkan perbuatannya sangat baik.

TL: Hata, maka Yonatanpun berkata-kata baik akan hal Daud kepada Saul, ayahnya, sembahnya kepadanya: Jangan apalah tuanku berbuat dosa akan Daud, patik tuanku itu, karena iapun tiada berdosa kepada tuanku, melainkan perbuatannya amat berguna kepada tuanku.

MILT: Kemudian Yonatan membicarakan hal-hal yang baik, tentang Daud kepada Saul ayahnya, dan berkata kepadanya, "Janganlah kiranya raja berdosa dengan menentang hambanya, melawan Daud, karena dia tidak berdosa terhadapmu; juga karena pekerjaan-pekerjaannya bagimu sangat baik.

Shellabear 2010: Yonatan mengatakan hal yang baik tentang Daud kepada Saul, ayahnya. Katanya kepadanya, “Janganlah Raja berbuat dosa terhadap hambanya, yaitu Daud, sebab ia tidak berbuat dosa terhadap engkau, dan segala sesuatu yang dikerjakannya pun sangat baik bagimu.

KS (Revisi Shellabear 2011): Yonatan mengatakan hal yang baik tentang Daud kepada Saul, ayahnya. Katanya kepadanya, "Janganlah Raja berbuat dosa terhadap hambanya, yaitu Daud, sebab ia tidak berbuat dosa terhadap engkau, dan segala sesuatu yang dikerjakannya pun sangat baik bagimu.

KSKK: Yonatan berbicara hal-hal yang baik mengenai Daud kepada ayahnya Saul katanya, "Kiranya raja jangan berlaku tidak baik kepada hambanya Daud, sebab ia tidak bersalah terhadap siapa pun. Sebaliknya, ia telah melakukan hal-hal yang menguntungkan raja!

VMD: Yonatan menceritakan hal-hal yang baik tentang Daud kepada Saul ayahnya, katanya, “Ayahlah raja dan Daud hamba ayah. Ia tidak pernah berbuat kesalahan kepada ayah malah berbuat banyak yang baik, yang berguna bagi ayah.

BIS: Lalu Yonatan mengatakan yang baik tentang Daud kepada Saul, katanya, "Ayah, janganlah Ayah mencelakakan hambamu Daud. Sebab ia tidak berbuat kesalahan apa-apa terhadap Ayah; malahan sebaliknya, ia telah sangat berjasa kepada Ayah.

TMV: Yonatan mengatakan hal-hal baik tentang Daud kepada Raja Saul, katanya, "Ayah, janganlah celakakan Daud, hamba ayah. Dia tidak berbuat kesalahan apa-apa terhadap ayah; sebaliknya, dia sudah berjasa banyak kepada ayah.

FAYH: Keesokan harinya, sementara Yonatan dengan ayahnya bercakap-cakap di padang, Yonatan membela Daud dengan berkata, "Janganlah Ayah bersalah terhadap Daud. Bukankah Daud tidak pernah bersalah terhadap Ayah? Ia bahkan selalu menolong Ayah dengan sekuat tenaga.

ENDE: Jonatan berbitjara baik mengenai Dawud kepada Sjaul dengan berkata kepadanja: "Djanganlah baginda berdosa kepada Dawud, hamba baginda itu. Ia tidak berdosa terhadap baginda, melainkan besar djasanja untuk baginda.

Shellabear 1912: Maka Yonatanpun mengatakan perkara yang baik dari hal Daud kepada bapanya Saul itu maka sembahnya kepadanya: "Janganlah kiranya tuanku berdosa akan pacal (patik) itu yaitu akan Daud sebab iapun belum berdosa kepada tuanku dan sebab segala pekerjaan kepada tuanku terlalu baik adanya

Leydekker Draft: Maka tutorlah Jehawnatan deri Da`ud babarapa kabidjikan terbowat kapada SJa`ul 'ajahandanja 'itu: lalu sombahlah padanja; djangan kiranja Sulthan berdawsa kapada hambanja laki-laki, kapada Da`ud 'itu, 'awleh karana tijada 'ija berdawsa kapadamu, dan 'awleh karana segala perbowatannja 'itu terlalu bajik padamu:

AVB: Yonatan mengatakan hal yang baik tentang Daud kepada Saul, ayahnya. Katanya kepadanya, “Janganlah Raja berbuat dosa terhadap hambanya, iaitu Daud, kerana dia tidak berbuat dosa terhadap engkau, dan segala sesuatu yang dikerjakannya pun sangat baik bagimu.


TB ITL: Lalu Yonatan <03083> mengatakan <01696> yang baik <02896> tentang Daud <01732> kepada <0413> Saul <07586>, ayahnya <01>, katanya <0559>: "Janganlah <0408> raja <04428> berbuat dosa <02398> terhadap Daud <01732>, hambanya <05650>, sebab <03588> ia tidak <03808> berbuat dosa <02398> terhadapmu; bukankah apa yang diperbuatnya <04639> sangat <03966> baik <02896> bagimu! [<0413> <03588>]


Jawa: Pangeran Yonatan ngaturake bab kabecikane Dawud marang Sang Prabu Saul, ramane unjuke: “Sang Prabu sampun ngantos nandukaken piawon dhateng Dawud, ingkang abdi, amargi piyambakipun boten nandukaken piawon dhateng panjenengan dalem, malah punapa ingkang katindakaken punika rak sae sanget, tumrap panjenengan dalem.

Jawa 1994: Yonatan banjur ngaturaké kabecikané Dawud marang Saul, aturé, "Bapak, bapak sampun ngantos damel cilaka dhateng abdi panjenengan Dawud. Mergi piyambakipun mboten damel kalepatan dhateng bapak; malah kosokwangsulipun, piyambakipun sampun damel kasaénan kagem bapak.

Sunda: Yonatan ngunjukkeun perkara Daud ka Saul, piunjukna, "Mugi Daud ku Raja henteu dikitu kieu. Daud teh teu aya pisan lepatna, malah sugri lampahna jadi pitulung ka Sang Raja.

Madura: Yonatan pas acaca sabarang se bagus parkara Daud, atorra, "Rama, ampon Daud ja’ kantos kaneyaja. Daud ta’ gadhuwan sala pa-ponapa ka panjennengngan; la’-mala’ sabaligga, Daud bannya’ jasana ka panjennengngan.

Bali: Ida Yonatan ngaturang kabecikan Dane Daud ring Ida Sang Prabu Saul ajin idane sapuniki atur idane: “Aji, sampunang aji ngardi iwang marep ring Daud, parekan druene, santukan ipun nenten naenin ngardi iwang mantuk ring aji. Tungkalikanipun saananing sane sampun laksanayang ipun, punika sampun dados pitulungan sane ageng pamantuka ring aji.

Bugis: Nainappa napau madécénni Yonatan passalenna Daud lao ri Saul, adanna, "Ambo’, aja’ Ambo’ tacilakaiwi atammu Daud. Saba’ dé’ aga-aga asalang napogau’ lao ri Ambo’; mala sibalé’na, masero appalanna lao ri Ambo’.

Makasar: Nampa nabicaramo Yonatan kabajikanna Daud mae ri Saul, angkana, "Bapa’, teaki panraki anjo atanta Daud. Nasaba’ tena apa-apa kasalang le’ba’ nagaukang mae ri katte. Ba’lalo jai sikalimi jasana mae ri katte.

Toraja: Napokada melomi Yonatan tu diona Daud lako Saul, ambe’na, nakua: Da mipogau’ kakadakean lako Daud, kaunanmi, belanna tang umpogau’ kadake lako puangku, sangadinna iatu napogau’na kapua gai’na lako puangku.

Karo: Jonatan mujiken Daud i lebe-lebe Saul, janah nina, "O Bapa, ula min ibahanndu si lepak man Daud, suruh-suruhenndu. La pernah lit si salah ibahanna man bandu, sebalikna kai si nggo ibahanna tuhu-tuhu jadi penampat si mbelin man bandu.

Simalungun: Dob ai itarsingatkon si Jonatan ma gabei ni si Daud na madear ai hu bani si Saul bapani ai, nini ma hu bani, “Ulang ma mardousa raja in halani si Daud, ai seng adong dousani bamu, tapi jenges sahalian do pambahenanni bamu.

Toba: Jadi ditaringoti si Jonatan ma na denggan sian si Daud tu si Saul amana i, ninna ma mandok ibana: Unang tung mardosa rajai tu si Daud, ai ndang adong dosana tu ho, mansai marguna situtu do balik pambahenanna i tu ho.


NETBible: So Jonathan spoke on David’s behalf to his father Saul. He said to him, “The king should not sin against his servant David, for he has not sinned against you. On the contrary, his actions have been very beneficial for you.

NASB: Then Jonathan spoke well of David to Saul his father and said to him, "Do not let the king sin against his servant David, since he has not sinned against you, and since his deeds have been very beneficial to you.

HCSB: Jonathan spoke well of David to his father Saul. He said to him: "The king should not sin against his servant David. He hasn't sinned against you; in fact, his actions have been a great advantage to you.

LEB: So Jonathan spoke well of David to his father Saul. "You should not commit a sin against your servant David," he said. "He hasn’t sinned against you. Instead, he has done some very fine things for you:

NIV: Jonathan spoke well of David to Saul his father and said to him, "Let not the king do wrong to his servant David; he has not wronged you, and what he has done has benefited you greatly.

ESV: And Jonathan spoke well of David to Saul his father and said to him, "Let not the king sin against his servant David, because he has not sinned against you, and because his deeds have brought good to you.

NRSV: Jonathan spoke well of David to his father Saul, saying to him, "The king should not sin against his servant David, because he has not sinned against you, and because his deeds have been of good service to you;

REB: Jonathan spoke up for David to his father Saul and said to him, “Sir, do not wrong your servant David; he has not wronged you; his achievements have all benefited you greatly.

NKJV: Thus Jonathan spoke well of David to Saul his father, and said to him, "Let not the king sin against his servant, against David, because he has not sinned against you, and because his works have been very good toward you.

KJV: And Jonathan spake good of David unto Saul his father, and said unto him, Let not the king sin against his servant, against David; because he hath not sinned against thee, and because his works [have been] to thee–ward very good:

AMP: And Jonathan spoke well of David to Saul his father and said to him, Let not the king sin against his servant David, for he has not sinned against you, and his deeds have been of good service to you.

NLT: The next morning Jonathan spoke with his father about David, saying many good things about him. "Please don’t sin against David," Jonathan pleaded. "He’s never done anything to harm you. He has always helped you in any way he could.

GNB: Jonathan praised David to Saul and said, “Sir, don't do wrong to your servant David. He has never done you any wrong; on the contrary, everything he has done has been a great help to you.

ERV: Jonathan talked to his father Saul. Jonathan said good things about David. He said, “You are the king. David is your servant. David hasn’t done anything wrong to you, so don’t do anything wrong to him. He has always been good to you.

BBE: And Jonathan gave his father Saul a good account of David, and said to him, Let not the king do wrong against his servant, against David; because he has done you no wrong, and all his acts have had a good outcome for you:

MSG: Jonathan brought up David with his father, speaking well of him. "Please," he said to his father, "don't attack David. He hasn't wronged you, has he? And just look at all the good he has done!

CEV: The next morning, Jonathan reminded Saul about the many good things David had done for him. Then he said, "Why do you want to kill David? He hasn't done anything to you. He has served in your army and has always done what's best for you. He even risked his life to kill Goliath. The LORD helped Israel win a great victory that day, and it made you happy."

CEVUK: The next morning, Jonathan reminded Saul about the many good things David had done for him. Then he said, “Why do you want to kill David? He hasn't done anything to you. He has served in your army and has always done what's best for you. He even risked his life to kill Goliath. The Lord helped Israel win a great victory that day, and it made you happy.”

GWV: So Jonathan spoke well of David to his father Saul. "You should not commit a sin against your servant David," he said. "He hasn’t sinned against you. Instead, he has done some very fine things for you:


NET [draft] ITL: So Jonathan <03083> spoke <01696> on David’s <01732> behalf <02896> to <0413> his father <01> Saul <07586>. He said <0559> to <0413> him, “The king <04428> should not <0408> sin <02398> against his servant <05650> David <01732>, for <03588> he has not <03808> sinned <02398> against you. On the contrary <03588>, his actions <04639> have been very <03966> beneficial <02896> for you.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Studi lengkap, lihat: Alkitab SABDA.

 <<  1 Samuel 19 : 4 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran