Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TB]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Samuel 4 : 18 >> 

TB: Ketika disebutnya tabut Allah itu, jatuhlah Eli telentang dari kursi di sebelah pintu gerbang, batang lehernya patah dan ia mati. Sebab telah tua dan gemuk orangnya. Empat puluh tahun lamanya ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel.


AYT: Ketika dia menyebut Tabut Allah, Eli jatuh telentang dari kursi di samping pintu gerbang. Lehernya patah dan dia pun mati, sebab dia sudah tua dan berat. Dia menjadi hakim atas orang Israel selama 40 tahun.

TL: Maka sesungguhnya demi diceriterakannya dari hal tabut Allah itu, maka rebahlah Eli dari atas kursinya terlentang pada sebelah pintu gerbang, patah batang lehernya, lalu mati; karena sudah tua ia, lagi orang gemuk, maka telah diperintahkannya orang Israel empat puluh tahun lamanya.

MILT: Dan terjadilah, ketika dia menyebutkan tabut Allah (Elohim - 0430), Eli terjatuh dari tempat duduknya ke belakang, di pinggir pintu gerbang. Dan lehernya patah, dan dia pun mati, karena orang itu telah tua dan berat. Dan dia telah menjadi hakim atas Israel selama empat puluh tahun.

Shellabear 2010: Begitu disebutnya tabut perjanjian Allah, jatuhlah Eli terjengkang dari kursinya di sisi pintu gerbang itu. Karena ia sudah tua dan tubuhnya berat, maka batang lehernya patah dan ia pun meninggal. Empat puluh tahun lamanya ia menjadi hakim atas orang Israil.

KS (Revisi Shellabear 2011): Begitu disebutnya tabut perjanjian Allah, jatuhlah Eli terjengkang dari kursinya di sisi pintu gerbang itu. Karena ia sudah tua dan tubuhnya berat, maka batang lehernya patah dan ia pun meninggal. Empat puluh tahun lamanya ia menjadi hakim atas orang Israil.

KSKK: Ketika orang itu menyebut Tabut Allah, serta merta Eli jatuh terpelanting ke belakang dari kursinya di sisi pintu gerbang. Lehernya patah dan matilah dia, sebab dia telah sangat tua dan gemuk orangnya. Eli menjabat sebagai hakim Israel selama empat puluh tahun.

VMD: Ketika orang Benyamin menyebutkan nama Kotak Kudus Allah, Eli terjatuh ke belakang dari kursinya, dekat pintu gerbang dan batang lehernya patah. Usianya sudah lanjut dan tubuhnya gemuk, maka matilah dia. Eli memimpin Israel selama 20 tahun.

BIS: Ketika orang itu memberitakan tentang Peti Perjanjian itu, Eli jatuh terlentang dari kursinya di sebelah pintu gerbang. Ia begitu tua dan gemuk sehingga waktu jatuh lehernya patah, dan ia tewas. Ia telah memimpin Israel empat puluh tahun lamanya.

TMV: Apabila orang itu menyebut tentang Tabut Perjanjian, Eli jatuh terlentang dari kerusinya, di tepi pintu gerbang. Dia sangat tua dan gemuk, sehingga apabila dia jatuh lehernya patah. Ketika itu juga dia meninggal. Dia menjadi pemimpin Israel selama empat puluh tahun.

FAYH: Ketika utusan itu menyebutkan apa yang telah terjadi atas tabut Allah, Imam Eli jatuh tertelentang dari kursi di sisi pintu gerbang. Tulang lehernya patah dan ia meninggal; lagipula ia sudah tua dan badannya gemuk. Ia telah menjabat sebagai hakim atas orang Israel empat puluh tahun lamanya.

ENDE: Demi disebutnja peti Allah itu, djatuhlah 'Eli telentang disebelah pintu. Patahlah batang lehernja dan matilah ia, sebab ia sudah tua lagi gemuk. Empatpuluh tahun lamanja ia menghakimi Israil.

Shellabear 1912: Maka jadilah apabila disebutkannya tabut Allah itu maka rubuhlah Eli dari atas kursinya terlentang dekat pintu itu maka patahlah batang lehernya lalu mati karena ia orang tua lagi berat tubuhnya. Maka iapun telah menjadi hakim orang Israel empat puluh tahun lamanya.

Leydekker Draft: Maka djadilah, demi desebutnja pitij 'Allah, bahuwa 'ija djatoh tertalantang deri pada kursij 'itu, pada sabelah pintu gerbang, maka patahlah tingkawnja, saraja 'ija mati, karana 'awrang laki-laki 'itu 'adalah tuwah dan barat: 'adapawn 'ija 'ini sudah menghukumkan 'awrang Jisra`ejl 'ampat puloh tahon lamanja.

AVB: Apabila dikhabarkan fasal tabut perjanjian Allah itu, jatuhlah Eli telentang dari kerusi di sebelah pintu gerbang, batang lehernya patah lalu matilah dia yang gemuk dan sudah begitu lanjut usia. Selama empat puluh tahun dia memerintah sebagai hakim kepada orang Israel.


TB ITL: Ketika disebutnya <02142> tabut <0727> Allah <0430> itu, jatuhlah <05307> Eli telentang <0322> <05921> dari kursi <03678> di <01157> sebelah <03027> pintu gerbang <08179>, batang lehernya <04665> patah <07665> dan ia mati <04191>. Sebab <03588> telah tua <02204> dan gemuk <03515> orangnya <0376>. Empat puluh <0705> tahun <08141> lamanya ia <01931> memerintah sebagai hakim <08199> atas orang Israel <03478>. [<01961>]


Jawa: Nalika wong mau matur bab pethine Sang Yehuwah, Imam Eli banjur dhawah kelumah saka ing kursine sandhing gapura, temah tugel janggane nuli seda. Amarga wus sepuh tur lema sarirane. Anggone jumeneng hakim lan mrentah wong Israel lawase patang puluh taun.

Jawa 1994: Nalika wong mau matur bab Pethi Prejanjian, Èli banjur tiba klumah saka kursiné, ana ing sandhing gapura. Èli wis tuwa, tur lemu awaké, mula nalika tiba guluné tugel dadi lan tiwasé. Èli wis mimpin Israèl sajroning patang puluh taun.

Sunda: Ngadangu Peti Perjangjian karampas Eli geubis ngalenggak, tijengkang tina korsina di sisi lawang. Ku sabab geus kacida sepuhna jeung salirana bayuhyuh, barang geubis teh tenggekna potong, kereles pupus. Ari ngurusna ka urang Israil opat puluh taun.

Madura: E bakto oreng jareya ngabarragi parkara Petthe Parjanjiyan gella’, Eli pas labu dhari korsena, agentang e seddi’anna labang saketheng. Yuswana la ce’ towana, badanna ce’ lempona; e bakto labu jareya guluna potong, terros seda. Eli mimpin Isra’il pa’ polo taon abidda.

Bali: Rikala anake punika maosang Peti Prajanjiane punika, Dane Eli raris runtuh saking kursin danene ring sisin gapurane. Dane kalintang lingsir tur ibuh, mawinan runtuh danene punika ngawinang elung kantan danene tur dane ngraris seda. Dane dados pamimpin bangsa Israele petang dasa warsa suenipun.

Bugis: Wettunna iyaro tauwé paissengiwi passalenna Petti Assijancingngéro, mabuwang léngenni Eli polé ri kadérana ri seddéna pintu gerbangngé. Makkuwamani cowana sibawa macommo angkanna wettunna mabuwang poloi ellonna, namaté. Purani napimping Israélié patappulo taung ittana.

Makasar: Napabattuna anjo taua kabara’na anjo Patti Parjanjianga, tu’guru’mi Eli battu ri kaderana ri ba’leanna pakke’bu’ lompoa. Lanri toa dudunamo siagang lanri co’mo’na, sa’genna tepo’mo kallonna ri wattunna tu’guru’, na matemo. Patampulo taungi sallona napimping tu Israel.

Toraja: Iatonna uleleanmi tu diona pattinNa Puang Matua, songkami tu Eli dao mai kaderana tungara dio sa’de babangan tondok, nalesok pasallona, anna mate, belanna matuamo, sia to malompo; patangpulo taunna urrengnge’ to Israel.

Karo: Kenca ibelasken kalak ndai Peti Perpadanen e, mbulak minter Eli ku pudi i bas inganna kundul nari deherken pintu gerbang. Perban nggo ia metua kal ras mbur ka pe, emaka pergulingna e erbanca penggel kerahungna, jenari mate. Ia jadi peminpin Israel empat puluh tahun dekahna.

Simalungun: Jadi dob itaringati poti ni Naibata ai, tinggalak ma si Eli hu pudi hun bani hundulanni i lambung ni horbangan ai; simpok ma borgokni lanjar matei, ai domma matua ia anjaha mombur homa, ompat puluh tahun do halak Israel iuhumi.

Toba: Jadi dung ditaringoti ibana poti ni Debata, singgalak ma si Eli tu pudi sian hundulanna di lambung ni harbangan i, gabe upok ma rungkungna laos mate; ai nunga jolma matua ibana, jala na mokmok. Alai arga opatpulu taon lelengna ibana manguhum halak Israel.


NETBible: When he mentioned the ark of God, Eli fell backward from his chair beside the gate. He broke his neck and died, for he was old and heavy. He had judged Israel for forty years.

NASB: When he mentioned the ark of God, Eli fell off the seat backward beside the gate, and his neck was broken and he died, for he was old and heavy. Thus he judged Israel forty years.

HCSB: When he mentioned the ark of God, Eli fell backwards off the chair by the city gate, and since he was old and heavy, his neck broke and he died. Eli had judged Israel 40 years.

LEB: When the messenger mentioned the ark of God, Eli fell from his chair backwards toward the gate. He broke his neck, and he died. (The man was old and heavy.) He had judged Israel for 40 years.

NIV: When he mentioned the ark of God, Eli fell backwards off his chair by the side of the gate. His neck was broken and he died, for he was an old man and heavy. He had led Israel for forty years.

ESV: As soon as he mentioned the ark of God, Eli fell over backward from his seat by the side of the gate, and his neck was broken and he died, for the man was old and heavy. He had judged Israel forty years.

NRSV: When he mentioned the ark of God, Eli fell over backward from his seat by the side of the gate; and his neck was broken and he died, for he was an old man, and heavy. He had judged Israel forty years.

REB: At the mention of the Ark of God, Eli fell backwards from his seat by the gate and broke his neck, for he was an old man and heavy. So he died; he had been judge over Israel for forty years.

NKJV: Then it happened, when he made mention of the ark of God, that Eli fell off the seat backward by the side of the gate; and his neck was broken and he died, for the man was old and heavy. And he had judged Israel forty years.

KJV: And it came to pass, when he made mention of the ark of God, that he fell from off the seat backward by the side of the gate, and his neck brake, and he died: for he was an old man, and heavy. And he had judged Israel forty years.

AMP: And when he mentioned the ark of God, Eli fell off the seat backward by the side of the gate. His neck was broken and he died, for he was an old man and heavy. He had judged Israel forty years.

NLT: When the messenger mentioned what had happened to the Ark, Eli fell backward from his seat beside the gate. He broke his neck and died, for he was old and very fat. He had led Israel for forty years.

GNB: When the man mentioned the Covenant Box, Eli fell backward from his seat beside the gate. He was so old and fat that the fall broke his neck, and he died. He had been a leader in Israel for forty years.

ERV: When the Benjamite man mentioned God’s Holy Box, Eli fell backward off his chair near the gate and broke his neck. Eli was old and fat, so he died. He had led Israel for 20 years.

BBE: And at these words about the ark of God, Eli, falling back off his seat by the side of the doorway into the town, came down on the earth so that his neck was broken and death overtook him, for he was an old man and of great weight. He had been judging Israel for forty years.

MSG: At the words, "Chest of God," Eli fell backwards off his stool where he sat next to the gate. Eli was an old man, and very fat. When he fell, he broke his neck and died. He had led Israel forty years.

CEV: Eli was still sitting on a chair beside the wall of the town gate. And when the man said that the Philistines had taken the sacred chest, Eli fell backwards. He was a very heavy old man, and the fall broke his neck and killed him. He had been a leader of Israel for forty years.

CEVUK: Eli was still sitting on a chair beside the wall of the town gate. And when the man said that the Philistines had taken the sacred chest, Eli fell backwards. He was a very heavy old man, and the fall broke his neck and killed him. He had been a leader of Israel for forty years.

GWV: When the messenger mentioned the ark of God, Eli fell from his chair backwards toward the gate. He broke his neck, and he died. (The man was old and heavy.) He had judged Israel for 40 years.


NET [draft] ITL: When <01961> he mentioned <02142> the ark <0727> of God <0430>, Eli fell <05307> backward <0322> from <05921> his chair <03678> beside <03027> <01157> the gate <08179>. He broke <07665> his neck <04665> and died <04191>, for <03588> he <0376> was old <02204> and heavy <03515>. He <01931> had judged <08199> Israel <03478> for forty <0705> years <08141>.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Studi lengkap, lihat: Alkitab SABDA.

 <<  1 Samuel 4 : 18 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran