Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TB]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Timotius 6 : 15 >> 

TB: yaitu saat yang akan ditentukan oleh Penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan.


AYT: Pada saat yang ditentukan-Nya, Ia akan memperlihatkan diri-Nya sebagai satu-satunya Penguasa, Raja atas segala raja, dan Tuan atas segala tuan.

TL: maka hal itu akan ditunjukkan pada masanya oleh Mahakuasa yang Esa dan Pohon selamat, yaitu Raja atas sekalian raja, dan Tuan atas segala yang dipertuan,

MILT: yang pada waktu-Nya sendiri, Dia akan menunjukkan Penguasa yang terberkati dan satu-satunya, Raja atas semua yang memerintah dan Tuan (Tuhan - 2962) atas semua yang berkuasa.

Shellabear 2010: Kedatangan-Nya itu akan ditentukan pada waktunya oleh Penguasa yang esa dan yang terpuji, yaitu Raja atas segala raja dan Junjungan atas segala junjungan.

KS (Revisi Shellabear 2011): Kedatangan-Nya itu akan ditentukan pada waktunya oleh Penguasa yang esa dan yang terpuji, yaitu Raja atas segala raja dan Junjungan atas segala junjungan.

Shellabear 2000: Kedatangan-Nya itu akan ditentukan pada waktunya oleh Penguasa yang esa dan yang terpuji, yaitu Raja segala raja dan Tuan segala tuan.

KSZI: yang akan ditunjukkan Tuhan pada masa yang ditentukan oleh-Nya sendiri. Dia Pemerintah yang suci dan satu-satunya Raja sekalian raja dan Junjungan sekalian junjungan.

KSKK: ini akan dilaksanakan pada waktunya oleh Penguasa agung satu-satunya, Raja segala raja dan Tuhan segala tuan.

WBTC Draft: Allah akan membuat itu terjadi pada saatnya. Allah adalah Penguasa yang terpuji. Allah adalah Raja dari segala raja dan Tuhan dari segala tuan.

VMD: Allah akan membuat itu terjadi pada saatnya. Allah adalah Penguasa yang terpuji. Allah adalah Raja dari segala raja dan Tuhan dari segala tuan.

AMD: Allah akan memperlihatkan diri pada saat yang tepat, pada saat yang ditentukan oleh-Nya, karena Dialah satu-satunya Penguasa yang terpuji, Raja di atas segala raja, dan Tuan di atas segala tuan.

TSI: pada waktu yang sudah ditentukan oleh TUHAN sendiri, Allah yang satu-satunya dan yang terpuji, Raja atas segala raja dan Penguasa atas segala penguasa.

BIS: Kedatangan-Nya akan ditentukan pada waktu yang tepat oleh Allah sendiri. Ialah Penguasa satu-satunya; Ia agung, Raja segala raja, dan Tuhan segala tuan.

TMV: Kedatangan-Nya akan ditentukan pada waktu yang tepat oleh Allah sendiri. Dialah Penguasa Satu-satunya, Raja Yang Terutama dan Tuhan Yang Agung.

BSD: Kedatangan Yesus Kristus kembali ke dunia ini akan ditentukan oleh Allah sendiri, pada saat yang tepat. Allahlah penguasa satu-satunya; Ia agung, Raja segala raja dan Tuhan segala tuan.

FAYH: Karena pada saatnya Kristus akan dinyatakan dari surga oleh satu-satunya Allah Yang Mahakuasa, Raja atas segala raja dan Tuhan atas segala yang dipertuan.

ENDE: jang akan ditampakkan pada waktu jang djitu, oleh Jang Mahabahagia dan Penguasa esa. Radja diatas segala radja dan Tuhan atas segala tuan,

Shellabear 1912: maka itu pun akan dinyatakan pada masanya oleh pemerintah yang esa dan berbahagia, yaitu Raja segala orang yang berkerajaan, dan Tuan atas segala yang dipertuan;

Klinkert 1879: Jang pada masanja akan menjatakan Toehan, jang mempoenjai segala salamat dan koewasa sendiri, ija-itoe Radja segala radja dan Toehan segala toewan.

Klinkert 1863: Jang pada masanja nanti menoendjoek {1Ti 1:17} Toehan, jang poenja slamat dan koeasa sendiri, {Wah 17:14; 19:16} ija-itoe Radja segala radja dan Toehan segala toewan.

Melayu Baba: dan itu dia nanti nyatakan pada waktu-nya, ia'itu Kkuasa'an yang terpuji dan yang satu saja, Raja atas sgala raja, dan Tuan atas sgala tuan;

Ambon Draft: Jang pada waktunja jang tantu akan menjatakan Jang maha berbahagia itu dan Jang sendiri sadja ada maha kawasa, Radja segala radja dan Tuhan segala tuwan,

Keasberry 1853: Yang kulak pada masanya akan ditunjokkannya, maka iyalah sa'orang burbhagia, dan hanya Soltan dan Raja sagala raja, dan Tuhan sagala tuan.

Keasberry 1866: Yang kŭlak pada masanya akan ditunjokkan ulih Allah, maka iyalah sa’orang bŭrbahgia, dan hanya Soltan dan Raja sagala raja, dan Tuhan sagala tuan.

Leydekker Draft: Barang jang masa 2 jang tertantu 'akan detondjokhkan 'awleh Tuhan jang maghbuth dan sendirij djuga Sulthan, jaxnij, Radja segala Radja, dan Tuhan segala tuwan:

AVB: yang akan ditunjukkan Tuhan pada masa yang ditentukan oleh-Nya sendiri. Dia Pemerintah Yang Terpuji dan satu-satunya Raja segala raja dan Tuan segala tuan.

Iban: ti deka dikereja Allah Taala ba maya ti patut--Allah Taala ti beberekat, Raja ti siku aja, ke ari atas semua raja, enggau Tuhan ari atas semua tuhan.


AYT ITL: Pada saat <2540> yang ditentukan-Nya, Ia akan memperlihatkan <1166> diri-Nya <2398> sebagai satu-satunya <3441> Penguasa <1413>, Raja <935> atas <3588> segala raja <936>, dan <2532> Tuan <2962> atas segala tuan <2961>. [<3739> <3107> <2532>]

TB ITL: yaitu <3739> saat <2540> yang akan ditentukan <1166> oleh Penguasa <1413> yang satu-satunya <3441> dan <2532> yang penuh bahagia <3107>, Raja <935> di atas segala raja <936> dan <2532> Tuan <2962> di atas segala tuan <2961>. [<2398>]

TL ITL: maka hal itu akan ditunjukkan <1166> pada masanya <2540> oleh Mahakuasa <3107> yang Esa <3441> dan <2532> Pohon selamat <1413>, yaitu Raja <935> atas sekalian raja <936>, dan <2532> Tuan <2962> atas segala yang dipertuan <2961>,

AVB ITL: yang <3739> akan ditunjukkan Tuhan <1166> pada masa yang ditentukan <2540> oleh-Nya sendiri <2398>. Dia Pemerintah <1413> Yang <3588> Terpuji <3107> dan <2532> satu-satunya <3441> Raja <935> segala <3588> raja <936> dan <2532> Tuan <2962> segala <3588> tuan <2961>.


GREEK WH: ην καιροις ιδιοις δειξει ο μακαριος και μονος δυναστης ο βασιλευς των βασιλευοντων και κυριος των κυριευοντων

GREEK WH Strong: ην <3739> {R-ASF} καιροις <2540> {N-DPM} ιδιοις <2398> {A-DPM} δειξει <1166> <5692> {V-FAI-3S} ο <3588> {T-NSM} μακαριος <3107> {A-NSM} και <2532> {CONJ} μονος <3441> {A-NSM} δυναστης <1413> {N-NSM} ο <3588> {T-NSM} βασιλευς <935> {N-NSM} των <3588> {T-GPM} βασιλευοντων <936> <5723> {V-PAP-GPM} και <2532> {CONJ} κυριος <2962> {N-NSM} των <3588> {T-GPM} κυριευοντων <2961> <5723> {V-PAP-GPM}

GREEK SR: ἣν καιροῖς ἰδίοις δείξει ὁ μακάριος καὶ μόνος Δυνάστης, ὁ Βασιλεὺς τῶν βασιλευόντων, καὶ ˚Κύριος τῶν κυριευόντων,

GREEK SR Srong: ἣν <3739> {R-AFS} καιροῖς <2540> {N-DMP} ἰδίοις <2398> {E-DMP} δείξει <1166> {V-IFA3S} ὁ <3588> {E-NMS} μακάριος <3107> {A-NMS} καὶ <2532> {C} μόνος <3441> {E-NMS} Δυνάστης, <1413> {N-NMS} ὁ <3588> {E-NMS} Βασιλεὺς <935> {N-NMS} τῶν <3588> {R-GMP} βασιλευόντων, <936> {V-PPAGMP} καὶ <2532> {C} ˚Κύριος <2962> {N-NMS} τῶν <3588> {R-GMP} κυριευόντων, <2961> {V-PPAGMP}


Jawa: yaiku ing titimangsa kang bakal katamtokake dening Sang Panguwaos kang ora ana tunggale lan kang kebak karahayon, Ratune para ratu sarta Gustine para gusti.

Jawa 2006: yaiku ing titimangsa kang bakal katemtokaké déning Pangwaos tunggal lan kang dadi sumbering karahayon, Rajané para raja sarta Gustiné para gusti.

Jawa 1994: Rawuhé bakal kelakon ing wektu sing katetepaké déning Gusti Allah piyambak. Panjenengané dadi pangwasa tunggal lan kebak karahayon, Ratuné para ratu lan Gustiné para gusti.

Jawa-Suriname: Gusti Allah déwé sing bakal ngongkon Gusti Yésus teka lan Gusti Allah déwé sing ngarani wantyiné kapan. Gusti Allah kuwi Gusti sing kwasa déwé, kwasané ngungkul-ungkuli ratu lan pangwasa liya-liyané.

Sunda: anu wancina geus dipastikeun ku Allah sumberna berkah, Panguasa esa, Rajaning sakabeh raja, Gustining sakabeh gusti.

Sunda Formal: Sumpingna geus pasti dina wanci-Na, kalayan timbalan pangjurung Allah, Maha Kawasa Nu tunggal, Rajaning sagala raja, Gustining sakabeh gusti;

Madura: Parabuna jareya etantowagiya bi’ Allah dibi’ mon la napa’ ka baktona se teppa’; Salerana jareya pangobasa se pera’ settong tadha’ pole; Salerana agung, Ratona sakabbiyanna rato, Pangeranna sakabbiyanna towan.

Bauzi: Kristus ba fa lem di modem bak gi neham bak. Amu Alat fet gagu esuhu digat fuhuzobe Yesus Kristus Ala naedat fa bak niba nom olum bak. Ame Ala lam bisi vousai neà bak bohu modesdam Ala am bak. Damti na ziti ahebu vuusu vabiedamda ame Ala vàmtea am bak. Ala Am bisi Boehàdatebo vàmtea modem labe Aho fa dam bakda boehàda zi lam ahebu vuusu im vahokedam Ala am bak.

Bali: Dikala suba tutug masanne, Ida lakar kasinahang baan Ida Sang Hyang Widi Wasa, ane maraga Panguasa tunggal ane patut kapuji, Ratuning pararatu muah Panembahan sakancan panembahane.

Ngaju: Panumah Ayue kareh inantu hong katika je buah awi Hatalla kabuat. Baya Ie kabuat ih je mimbing kuasa; Ie hai, Rajan kare raja, tuntang Tuhan kare tuan.

Sasak: Kerauhan-Ne gen tetentuang lẽq waktu saq tepat siq Allah mẽsaq. Ie sopoq-sopoqne Penguase tunggal; Ie agung, Raje lẽq atas selapuq raje, dait Tuan lẽq atas selapuq tuan.

Bugis: Apolén-Na ripattentui matu ri wettu iya teppa’é ri Allataala muto. Aléna ritu Makuwasa séddi-séddié; Marajai, Arunna sininna arungngé, sibawa Puwanna sininna puwangngé.

Makasar: KalenNa Allata’ala lampattantui wattu mattantuna kabattuanNa. Iami Makoasaya tenaya ruanna; Iami mala’biri’, Karaenna sikontu karaenga, Batarana sikontu rewataya.

Toraja: Iatu iannato ke attunnamo la Napa’pekitanan Puang ma’kada misa sia tang dilambi’ karongkosanNa. Datunna mintu’ datu sia Puangna mintu’ pekapuangan.

Duri: Ia to karatuan-Na pole', Puang Allataala Ia la mpattantui. Iamo tomangkada mesa, to mala'bih. Rajana sininna raja na Puangna sininna puang.

Gorontalo: Allahuta'ala ta molantu mayi sa'atiliyo boyito. Bo Tiyo ta laba-labatutu kawasa, Ta patuti pujiyolo, Olongiya to yitato olongiya wawu Eya to yitato nga'amila eya.

Gorontalo 2006: Podunggaa-Lio mai matantuwo lo Allahu Taa̒ala lohihilao towakutu u tuhata. Tiolo Takawasa tuwa-tuwaulo; Tio udaa̒, Olongia lo totoonulalo olongia, wau Eeya lo totoonulalo tuani.

Balantak: Tempo kotakaan-Na iya'a, Alaata'ala men sa'a-sa'angu' a bo Pinginti'i. Tontunde' i Ia. Ia Tomundo'na giigii' tomundo' ka' Moola'na giigii' men moola'.

Bambam: Indo kasuleanna sule la napadadi illaam wattu puha napa'tantu Puang Allataala too'na kamasannangam anna To anggam Ia muanda'i kakuasaam; Tomahajanna ingganna tomahaja, anna To napepuäi ingganna puä,

Kaili Da'a: I'a kana marata ri tempo to nipakatantu Alatala. I'amo to neliu nggabelo katuwuna. Aga I'amo topoparenta langi bo dunia. I'amo Magau nu pura-pura magau, I'amo Pue nu pura-pura pue.

Mongondow: Ki Allahbií tontanií in nonantuí kon singgai koaíngoian-Nya. Sin tongaíbií Sia im mongonguasa kon dunia na'a. Moḷantud totok in Sia, Sia Raja im bayongan raja, bo Tuhan im bayongan Tuang.

Aralle: Tempona yatoo la napama'tantu toboe' Puang Alataala, To ma'kuasa anna ang sihatang dipamatande, Tomaraya ang handang malängkä', Dehata ang umpadihoi'ang ingkänna dehata senga'.

Napu: i tempona au napakanoto Pue Ala moula peundeaNa. Batena pea Ia au makuasa hai au hintoto ratoya. Iami Datu hangko i ope-ope datu, Pue hangko i ope-ope pue.

Sangir: Darěntane e ute sarungbe itantu su tempone mapia-pia kahian Mawu Ruata sẹ̌sane. U kai mangangawasa mang sěmbaụ; i Sie Mawantugẹ̌. Datum patikụ Datu, ringangu Mawung kal᷊awọu Mawu.

Taa: Apa ane rata temponya to kono, i Pue Allah damanganto’oka i Yesu ma’i muni. Wali ojo patanya i Pue Allah to mangkuasang samparia, pasi Ia rabarong kojo. Ia semo Makole to mangkuasang samparia makole, pasi Ia semo Pue to mangkuasang samparia pue.

Rote: Manetualain nde naketu fai mamain ndia, nandaa no fai na.Ndia nde mana koasa kisak; Ndia mandela-masa'ak, Manek nai basa manek lala'ena, ma Lamatuak neu basa tuan lala'ena.

Galela: O Gikimoi masirete wositatapu la ma orasika de asa o Yesus Kristus wisulo wahino kali. O Gikimoi Una magena Awi ronga posilamo, de Una magena womatetengo la o moi-moi qangodu wapareta de o bi kolano de lo o bi nyawa ma binuka ipopareta ona yangoduka.

Yali, Angguruk: Inam aruhu sambil ino o tu sambil ulug Ap misihen eneg uk hag teg lit werehon ino At suwon Indi fanowon misig eneg Oluk teg lit wereg. Ap kinangmonen suwon wereg urukon arimano palimu At wereg. Ap kinangmonen ninikni urukon arimano Inikni At wereg.

Tabaru: 'Awi bo-boa ge'ena dua ma Jo'oungu ma Dutu ma sirete wositantuu ma 'orasi yadae-daenuku. 'Unau ge'ena woku-kuasa, 'una woamoko, 'o sagala koana manga Koana, de 'o tua-tuangi manga Jou.

Karo: KerehenNa pagi Dibata ngaturkenca i bas paksana. Dibata Pemerentah Si Tonggal dingen Badia, Raja i bas kerina raja, dingen Tuhan i bas kerina tuan.

Simalungun: Ai jumpahkonsi panorangni, talar ma la bahenon ni Na Martuah in, Pargogoh Sisada-sada in, Raja ni sagala raja anjaha Tuhan ni sagala tuan,

Toba: Ai di hajujumpang ni tingkina patar ma Ibana, bahenon ni na Martua i, Pargogo sasadasa, Raja ni angka raja, Tuhan ni angka tuan.

Dairi: Enggo kin ngo itentuken pekirohna i tupung ari sinipilih Dèbata sendiri. Ia ngo kessa merkuasa janah meheji. Raja ni karina raja janah Tuhan ni akrina tuan.

Minangkabau: Kadatangan-Nyo ka ditantukan dek Allah sandiri, dikutiko nan tapek. Baliaulah Panguwaso Tungga; Baliau mulie, Rajo sagalo rajo, sarato Tuhan sagalo tuwan.

Nias: Fe'aso-Nia andrõ Ihonogõi dania Lowalangi ba ginõtõ si faudu sibai. Ha Ya'ia Zamatõrõ, Ya'ia zolakhõmi, Razo yaw̃a razo ba So'aya fefu zokhõ.

Mentawai: Pagalaiat gogoi kaoijanannia geti, ai leú iteúaké nia Taikamanua ka sara tetre sipasesese. Nia lé poí sikup-kup'aké manua sambat polak. Sipulubeunan lé nia, Rimatadda tai Rimata, samba Tuhanda tai tuan.

Lampung: Ratong-Ni haga ditantuko waktu sai tepat ulih-Ni Allah tenggalan. Iado Jelma Sai Nguasai satu-satuni; Ia agung, Raja sunyinni raja, rik Tuhan sunyinni majikan.

Aceh: Keuhai teuka Gobnyan teuma geupeuteuntée bak watée nyang paih lé Allah keudroe. Gobnyan kheueh nyang matkuasa sidroe kong sagai; Gobnyan agong, Raja di ateueh raja, dan Tuhan banmandum tuan.

Mamasa: Inde attu kasaeannae mangkami napatantu Puang Allata'alla mesa-mesanna to ma'kuasa, tomarayanna angganna tomaraya, pepuanganna angganna puang, anna to sipato' dipakasalle.

Berik: Yesus Kristus se warausanya nunu Uwa Sanbagiri Jener aa jes bilirim. Uwa Sanbagiri Jei Jenfentowai gwena angtane seyafter gemerserem jem Sanbakfe. Jei Jenfentowai gwena raja-raja seyafter gemerserem ane angtane sanbak-sanbaka seyafter gemerserem jem Sanbakfe.

Manggarai: Ngong lété du wérét lata cau kuasa hitut ca’y kali agu penong berkak, Hia Raja bétan-mai sanggéd raja agu Mori bétan-mai sanggéd mori.

Sabu: Ne jhara lua dakka No do medae ma ta peato pa awe do petu ne ri Deo miha. Titu wata No ke ne Mone pereda, No ke ne do dhida nga kelodo, Duae ngati hari-hari duae nga Muri ngati hari-hari muri.

Kupang: Tuhan Yesus yang hebat, Dia yang pegang kuasa! Dia tu, Raja Bésar dari samua raja. Deng Dia tu, Bos Bésar dari samua bos. Bagitu pas dia pung waktu, Tuhan mau bekin kantara ini hal dong.

Abun: Kam gato Yefun Yesus satu ma mo bur ré, Yefun Allah dakai fro re. Yefun Allah anato Yekwesu gato gum kok wai kadit yesu mwa ne o re. An sor ete jowa yé mwa mo bur ré or sino. An anato Yeraja gato nggi wai kadit yeraja mwa ne sino. An anato Yekwesu gato nggi wai kadit Yekwesu mwa ne sino.

Meyah: Allah esinsa bera ongga eita mar rot odou ongga ongkoskamoka. Ofa esinsiyai bera ongga ofoka ereij keingg mar nomnaga. Ofa bera erek raja egens ongga ofoka ekirsa jeska raja nomnaga. Noba Ofa bera erek Tuhan rot mar nomnaga tein. Jefeda ofa bera ongga oga ojga rot mona kenefo fogora Yesus Kristus omoksons en.

Uma: Eo karata-na Pue'-ta, Alata'ala moto to mpakatantu ntuku' konoa-na moto. Hadudua-na Hi'a-wadi to mokuasa, to natao ra'une', Magau' ngkai hawe'ea magau', Pue' ngkai hawe'ea pue'.

Yawa: Apa masyoto pakare raije mamo Amisye pi po rapatimu. Amisye obo wamo ararimbe, Webo pirati be akarive mine so rai tenambe. Opamo Akari Titi po akarijo titi makivan tenambe, muno Akari No Vombe irati akari una no rui rui vayave mansai.


NETBible: – whose appearing the blessed and only Sovereign, the King of kings and Lord of lords, will reveal at the right time.

NASB: which He will bring about at the proper time—He who is the blessed and only Sovereign, the King of kings and Lord of lords,

HCSB: which God will bring about in His own time. He is the blessed and only Sovereign, the King of kings, and the Lord of lords,

LEB: which he will make known in his own time, the blessed and only Sovereign, the King of those who reign as kings and Lord of those who rule as lords,

NIV: which God will bring about in his own time—God, the blessed and only Ruler, the King of kings and Lord of lords,

ESV: which he will display at the proper time--he who is the blessed and only Sovereign, the King of kings and Lord of lords,

NRSV: which he will bring about at the right time—he who is the blessed and only Sovereign, the King of kings and Lord of lords.

REB: which God will bring about in his own good time. He is the blessed and only Sovereign, King of kings and Lord of lords;

NKJV: which He will manifest in His own time, He who is the blessed and only Potentate, the King of kings and Lord of lords,

KJV: Which in his times he shall shew, [who is] the blessed and only Potentate, the King of kings, and Lord of lords;

AMP: Which [appearing] will be shown forth in His own proper time by the blessed, only Sovereign (Ruler), the King of kings and the Lord of lords,

NLT: For at the right time Christ will be revealed from heaven by the blessed and only almighty God, the King of kings and Lord of lords.

GNB: His appearing will be brought about at the right time by God, the blessed and only Ruler, the King of kings and the Lord of lords.

ERV: God will make that happen at the right time. God is the blessed and only Ruler. He is the King of all kings and the Lord of all lords.

EVD: God will make that happen at the right time. God is the blessed and only Ruler. God is the King of all kings and the Lord of all lords (rulers).

BBE: Which at the right time he will make clear, who is the eternal and only Ruler, King of kings, and Lord of lords;

MSG: He'll show up right on time, his arrival guaranteed by the Blessed and Undisputed Ruler, High King, High God.

Phillips NT: This will be, in his own time, the final denouement of God, who is the blessed controller of all things, the king over all kings and the master of all masters,

DEIBLER: Remember that God will cause Jesus to come again at the proper time. He is awesome! He is the only Ruler! He rules over all other people who rule!

GULLAH: God gwine mek um appeah wen de right time come. De God we da praise, e de onliest Rula oba all. E de King oba all king, de Lawd oba all lawd.

CEV: The glorious God is the only Ruler, the King of kings and Lord of lords. At the time that God has already decided, he will send Jesus Christ back again.

CEVUK: The glorious God is the only Ruler, the King of kings and Lord of lords. At the time that God has already decided, he will send Jesus Christ back again.

GWV: At the right time God will make this known. God is the blessed and only ruler. He is the King of kings and Lord of lords.


KJV: Which <3739> in his <2398> times <2540> he shall shew <1166> (5692)_, [who <3588> is] the blessed <3107> and <2532> only <3441> Potentate <1413>_, the King <935> of kings <936> (5723)_, and <2532> Lord <2962> of lords <2961> (5723)_;

NASB: which<3739> He will bring<1166> about at the proper<2398> time<2540>--He who is the blessed<3107> and only<3441> Sovereign<1413>, the King<935> of kings<936> and Lord<2962> of lords<2961>,

NET [draft] ITL: –whose appearing the blessed <3107> and <2532> only <3441> Sovereign <1413>, the King of kings <935> <3588> <936> and <2532> Lord of lords <2962> <3588> <2961>, will reveal <1166> at the right time <2540>.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Studi lengkap, lihat: Alkitab SABDA.
Studi Alkitab dengan AI: Alkitab GPT.

 <<  1 Timotius 6 : 15 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Alkitab GPT
Bantuan
Dual Panel Dual Panel