Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TB]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Yohanes 5 : 16 >> 

TB: Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka, yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut: tentang itu tidak kukatakan, bahwa ia harus berdoa.


AYT: Jika ada orang yang melihat saudaranya berbuat dosa yang tidak mengarahkan ke kematian, baiklah orang itu meminta, dan Allah akan memberikan hidup kepada orang yang berbuat dosa yang tidak mengarahkan ke kematian itu. Namun, ada satu dosa yang mengarahkan ke kematian, aku tidak mengatakan bahwa dia harus bertanya untuk dosa itu.

TL: Jikalau barang seorang nampak saudaranya berbuat dosa yang tiada membawa mati, hendaklah ia mendoakan, maka Allah akan mengaruniakan dia hidup, yaitu tiap-tiap orang yang berbuat dosa yang tiada membawa mati. Maka ada suatu dosa membawa mati; bukannya dari hal itu aku katakan yang ia patut mendoakan.

MILT: Jika seseorang melihat saudaranya yang berdosa, suatu dosa yang tidak sampai pada kematian, dia harus memohon, dan Dia akan mengaruniakan kepadanya hidup bagi mereka yang berdosa tidak sampai pada kematian. Ada dosa sampai pada kematian, bukan tentang hal itu aku mengatakan agar ia memohon.

Shellabear 2010: Jikalau seseorang melihat saudaranya berbuat dosa yang tidak mendatangkan kematian, hendaklah ia mendoakannya, dan Allah akan memberikan hidup kepadanya, yaitu kepada orang-orang yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan kematian. Ada pula dosa yang mendatangkan kematian; tentang dosa yang demikian itu, aku tidak mengatakan bahwa ia harus mendoakannya.

KS (Revisi Shellabear 2011): Jikalau seseorang melihat saudaranya berbuat dosa yang tidak mendatangkan kematian, hendaklah ia mendoakannya, dan Allah akan memberikan hidup kepadanya, yaitu kepada orang-orang yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan kematian. Ada pula dosa yang mendatangkan kematian; tentang dosa yang demikian itu, aku tidak mengatakan bahwa ia harus mendoakannya.

Shellabear 2000: Jikalau seseorang melihat saudaranya berbuat dosa yang tidak mendatangkan kematian, hendaklah ia mendoakannya, dan Allah akan memberikan hidup kepadanya, yaitu kepada orang-orang yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan kematian. Ada pula dosa yang mendatangkan kematian; tentang dosa yang demikian itu, aku tidak mengatakan bahwa ia harus mendoakannya.

KSZI: Sekiranya kamu melihat saudara seimanmu melakukan dosa, dan dosa itu tidaklah mengakibatkan kematian, berdoalah semoga Allah memberinya hidup. Tetapi ada dosa yang mengakibatkan kematian. Aku tidak mengatakan bahawa dia harus berdoa tentang hal itu.

KSKK: Jika kamu melihat saudaramu berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mengakibatkan kematian, berdoalah untuk dia, dan Allah akan memberi hidup kepada saudaramu. Tentu, di sini aku berbicara tentang dosa yang tidak menyebabkan kematian. Ada juga dosa yang menyebabkan kematian; aku tidak mengatakan bahwa orang harus berdoa untuk ini.

WBTC Draft: Jika ada orang melihat saudaranya seiman berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan kematian, haruslah ia berdoa kepada Allah dan Allah akan memberikan hidup kepadanya. Aku berbicara tentang orang yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan kematian. Ada dosa yang mendatangkan kematian. Tentang hal itu aku tidak mengatakan supaya orang harus mendoakannya.

VMD: Jika ada orang melihat saudaranya seiman berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan kematian, haruslah ia berdoa kepada Allah, dan Allah akan memberikan hidup kepadanya. Aku berbicara tentang orang yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan kematian. Ada dosa yang mendatangkan kematian. Tentang hal itu aku tidak mengatakan supaya orang harus mendoakannya.

AMD: Jika ada orang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mengakibatkan kematian, haruslah ia berdoa untuknya. Maka, Allah akan memberikan hidup kepadanya. Tetapi, ada jenis dosa yang mengakibatkan kematian. Tentang hal ini, aku tidak mengatakan bahwa ia harus berdoa untuknya.

TSI: Salah satu contoh adalah kalau kita melihat saudara seiman kita berbuat dosa. (Maksud saya di sini, berbuat dosa yang tidak mengakibatkan kematian yang selama-lamanya.) Hendaklah kita berdoa kepada Allah supaya Allah menyelamatkan saudara kita itu, dan Allah akan memberikan kehidupan kepadanya. (Saya tekankan sekali lagi bahwa yang saya bicarakan adalah tentang orang yang melakukan dosa yang tidak mengakibatkan kematian kekal. Karena ada jenis dosa yang mengakibatkan kematian kekal. Saya tidak meminta kita berdoa kepada Allah untuk orang yang berbuat dosa yang seperti itu.

BIS: Kalau kalian melihat salah seorang sesama Kristen melakukan dosa yang tidak mengakibatkan orang itu kehilangan hidup sejati dan kekal, hendaklah kalian berdoa kepada Allah; dan Allah akan memberikan hidup itu kepadanya. Ini berkenaan dengan mereka yang dosanya tidak mengakibatkan mereka kehilangan hidup itu. Tetapi ada dosa yang mengakibatkan orang kehilangan hidup itu. Tentang hal itu saya tidak berkata bahwa kalian harus berdoa kepada Allah.

TMV: Jika kamu melihat seorang saudara seiman melakukan dosa yang tidak mengakibatkan orang itu kehilangan hidup sejati dan kekal, hendaklah kamu berdoa kepada Allah supaya memberi dia hidup itu. Hal ini berkenaan dengan orang yang dosa mereka tidak mengakibatkan mereka kehilangan hidup itu. Tetapi ada dosa yang mengakibatkan orang kehilangan hidup itu. Aku tidak berkata bahawa kamu harus berdoa kepada Allah tentang hal itu.

BSD: Kalau kalian melihat seorang sesama Kristen melakukan dosa yang tidak membuat dia kehilangan hidup yang abadi itu, berdoalah kepada Allah. Allah akan memberikan hidup itu kepadanya. Namun, itu hanya berkenan dengan orang yang dosanya tidak membuatnya kehilangan hidup yang abadi itu. Ada dosa yang membuat seseorang kehilangan hidup tersebut, dan tentang dosa yang demikian, saya tidak meminta kalian untuk berdoa kepada Allah.

FAYH: Jikalau Saudara melihat seorang Kristen melakukan suatu dosa yang tidak berakhir dengan kematian, sebaiknya Saudara minta kepada Allah agar mengampuni nya, maka Allah akan memberi hidup kepadanya, kecuali jika ia melakukan dosa yang menyebabkan kematian. Sebab ada satu dosa yang berakhir dengan kematian, dan jikalau dosa itu yang dilakukannya, maka tidak ada gunanya berdoa untuknya.

ENDE: Barang siapa melihat saudaranja membuat dosa jang tidak sampai mematikan hendaklah ia mendoakan saudaranja itu, supaja hidup diberikan kepada saudaranja jang membuat dosa jang tidak sampai mematikan. Memang ada dosa jang membawa maut, tetapi bukannja untuk itu kuadjak orang berdosa.

Shellabear 1912: Maka jikalau barang seorang melihat saudaranya berbuat dosa yang tiada mendatangkan mati, hendaklah ia berdoa, lalu diberinya hidup kelak akan segala orang yang berbuat dosa yang tiada mendatangkan mati. Maka ada pula dosa yang mendatangkan mati: maka dari hal dosa yang demikian tiada aku mengatakan bahwa hendaklah ia berdoa.

Klinkert 1879: Maka kalau barang sa'orang melihat saoedaranja berboewat dosa, ija-itoe dosa jang tidak kapada mati, hendaklah ija meminta doa akandia, maka ija pon akan menghidoepi dia, ija-itoe orang jang berboewat dosa jang boekan kapada mati. Adalah dosa jang kapada mati, maka boekan katakoe bahwa akandia ija akan meminta doa.

Klinkert 1863: Maka kaloe barang sa-orang melihat soedaranja berdosa, dengan dosa jang tidak mendatengken mati, maka patoet dia meminta-doa akan dia, maka Toehan nanti kasih slamat sama dia, ija-itoe sama orang jang berdosa dengan dosa, jang tidak mendatengken mati. {Bil 15:30; 1Sa 2:25; Mat 12:31; Mar 3:29; Luk 12:10; Ibr 6:4; 10:26; 2Pe 2:20} Ada satoe dosa jang mendatengken mati; boekan katakoe, jang patoet dia meminta-doa akan itoe.

Melayu Baba: Jikalau satu orang tengok sudara-nya buat dosa yang t'ada bawa mati, baik dia berdo'a, dan Allah nanti kasi sama dia hidop, k-pada orang-orang yang buat dosa yang t'ada bawa mati. Ada juga dosa yang bawa mati: bukan fasal ini punya dosa yang sahya kata dia boleh minta.

Ambon Draft: Djikalaw barang sa; aw-rang melihat sama-suderanja berbowat dawsa, ija itu sa-watu dawsa jang tijada daw-sa-kamatian, bagitupawn ija akan bawleh memohon, dan Allah akan karunjakan kahi-dopan kapada segala awrang itu, jang berdawsa tijada kapada kamatian. Ada sawatu dawsa kapada kamatian; ma-ka karana dawsa jang saba-gitu tijada ku-bilang, jang ija haros memohon.

Keasberry 1853: Adapun jikalau barang sa'orang yang mulihat saudaranya burdosa dungan dosa yang tiada mundatangkan mati, maka patutlah iya burdoa, iya kulak akan mungurniakan slamat kapadanya ulih subab orang yang burdosa dungan dosa yang tiada mundatangkan mati. Maka ada suatu dosa yang mundatangkan mati: Bukannya aku burkata patutlah iya mumohonkan subab itu.

Keasberry 1866: Adapun jikalau barang sa’orang yang mŭlihat saudaranya bŭrdosa dŭngan dosa yang tiada mŭndatangkan mati, maka patutlah iya bŭrdoa, iya kŭlak akan mŭngurniakan slamat kapadanya, ulih sŭbab orang yang bŭrdosa dŭngan dosa yang tiada mŭndatangkan mati. Maka ada suatu dosa yang mŭndatangkan mati: bukannya aku bŭrkata patutlah iya mŭmohonkan sŭbab itu.

Leydekker Draft: DJikalaw barang sa`awrang melihat sudaranja berdawsa sawatu dawsa jang bukan kapada mawt, hendakhlah 'ija minta kapada 'Allah, dan memberij kahidopan padanja 'itu, jaxnij pada segala 'awrang jang berdawsa bukan kapada mawt: karana dija 'itu tijada kusabda sopaja 'ija minta.

AVB: Sekiranya kamu melihat saudara seimanmu melakukan dosa, dan dosa itu tidaklah mengakibatkan kematian, berdoalah semoga Allah memberinya hidup. Tetapi ada dosa yang mengakibatkan kematian. Aku tidak mengatakan bahawa dia harus berdoa tentang hal itu.

Iban: Enti kita meda menyadi kita bedosa, tang dosa nya enda ngujung ngagai pemati, kita patut besampi ngagai Allah Taala, lalu Allah Taala deka meri pengidup ngagai iya, enti dosa nya enda ngujung ngagai pemati. Bisi siti dosa ti ngujung ngagai pemati; aku ukai madahka kita patut besampika nya.


TB ITL: Kalau <1437> ada seorang <5100> melihat <1492> saudaranya <80> <846> berbuat dosa <264>, yaitu dosa <266> yang tidak <3361> mendatangkan <4314> maut <2288>, hendaklah ia berdoa <154> kepada Allah dan <2532> Dia akan memberikan <1325> hidup <2222> kepadanya <846>, yaitu mereka, yang berbuat dosa <264> yang tidak <3361> mendatangkan <4314> maut <2288>. Ada <1510> dosa <266> yang mendatangkan <4314> maut <2288>: tentang <4012> itu <1565> tidak <3756> kukatakan <3004>, bahwa <2443> ia harus berdoa <2065>.


Jawa: Manawa ana wong kang weruh sadulure nglakoni dosa, yaiku dosa kang ora nekakake pati, iku ndedongaa marang Gusti Allah, temah Panjenengane bakal maringi urip marang dheweke, yaiku kang padha gawe dosa kang ora nekakake pati. Ana dosa kang nekakake pati: yen tumrap iku, aku ora akon ndongakake.

Jawa 2006: Menawa ana wong kang weruh saduluré tunggal pracaya nglakoni dosa, yaiku dosa kang ora nekakaké pati, iku ndedongaa marang Gusti Allah, temah Panjenengané bakal maringi urip marang wong iku, yaiku kang padha gawé dosa kang ora nekakaké pati. Ana dosa kang nekakaké pati: Yèn tumrap iku, aku ora akon ndongakaké.

Jawa 1994: Yèn kowé weruh sedulurmu wong precaya gawé dosa sing ora nekakaké pati langgeng, ndedongaa marang Gusti Allah, temah Panjenengané bakal maringi urip marang wong mau. Kuwi tumraping wong sing dosané ora nekakaké pati langgeng. Nanging iya ana dosa sing nekakaké pati langgeng; tumraping dosa kuwi aku ora akon ndongakaké marang Gusti Allah.

Jawa-Suriname: Mulané, nèk kowé weruh sedulurmu nggawé dosa, nanging dudu dosa pati, sedulur kuwi didongakké lan Gusti Allah mesti bakal ngekèki urip marang sedulur mau. Kuwi kanggo sedulur kabèh sing nggawé dosa, nanging dudu dosa pati. Awit uga ènèng dosa pati. Wong sing nglakoni dosa kuwi wis ora usah mbok dongaké.

Sunda: Upama aya dulur migawe dosa tapi dosana teu matak maehkeun, pangnedakeun ka Allah supaya dipaparin hirup. Ieu ngan pikeun anu dosana henteu matak maehkeun. Aya dosa anu matak maehkeun, tapi pikeun anu migawe dosa kitu mah bapa teu nitah mangnedakeun.

Sunda Formal: Upama aya dulur anu milampah hiji kasalahan anu teu matak mateni, pangnedakeun ka Allah, anu tangtu kersa maparin keneh umur ka eta jelema. Ieu teh ngan pikeun anu kasalahanana henteu matak mawa kana hukum pati. Sabab aya kasalahan atawa dosa anu matak mateni. Pikeun anu kitu mah simkuring moal nitah mangnedakeun.

Madura: Mon sampeyan nengale sala settong oreng sasama Kristen alako dusa se ta’ andaddiyagi oreng ganeka kaelangan odhi’ saongguna ban se langgeng sampeyan saena adu’a ka Allah; ban Allah tanto marenge odhi’ paneka ka oreng ganeka. Paneka kaangguy oreng se dusana ta’ andaddiyagi oreng ganeka kaelangan odhi’ ganeka. Nangeng badha dusa se andaddiyagi oreng kaelangan odhi’ se langgeng. Parkara ganeka kaula ta’ ngoca’ ja’ sampeyan kodu adu’a ka Allah.

Bauzi: Umti Kristus bake tu vuzehi meedamda meida lam uho aameam faina meedamta meeda. Lahana ame faina lab meedam bak labet aba modi Alati vaitesum bohu modem vabameam làhà uho gi ozahit neha, “Ai Ala oa, oho da nim ozahigeàmu fa vei neàdedale,” lahame Ala bake tom gagodale. Uho labi modemeam làhà Alat ame da lam beolo modem bak lam gi vei mu soat vausu fa vei neàdedume fa Amti vahi gi ahe neàna bohu vuusdam bak. Lahana meit faina meedam bak labet aba modi Alati vaitesum bohu modemda ehete. Dam labihasu meedam damti, “Tom gagodale,” lahame eho uba gagoho vabak.

Bali: Yening wenten anak sane manggihin nyamannyane ngae dosa sane tan ngawinang ipun padem, anake punika patut ngastawa ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, sane jaga maicayang urip ring ipun. Indike puniki ngeniang indik anake sane dosannyane tan ngawinang ipun padem. Nanging wenten dosa sane ngawinang padem, tiang tanja maosang mangdane semeton ngastawayang indike punika.

Ngaju: Amon itah mite ije biti paharin itah je sama Kristen mawi dosa je dia mimbit oloh te nihau pambelom je bujur tuntang katatahie, keleh keton balakudoa intu Hatalla; tuntang Hatalla kareh manenga pambelom te akae. Hal toh puna buah ewen je dosae dia mawi ewen tau nihau pambelom te. Tapi aton dosa je mawi oloh tau nihau pambelom te. Tahiu jete aku dia hamauh uka keton musti balakudoa intu Hatalla.

Sasak: Lamun side pade serioq salaq sopoq semeton seiman piaq dose saq ndẽq datengang kematẽan, side pade harus bedo'e tipaq Allah; dait Allah gen ngicanin ie idup nike. Hal niki berlaku tipaq ie pade saq dosene ndẽq datengang kematẽan. Laguq araq dose saq datengang kematẽan. Mengenai hal nike tiang ndẽq badaq bahwe side pade harus bedo'e tipaq Allah.

Bugis: Rékko muwitai sala séddinna pada-padammu tau Kristéng pogau’ dosa iya dé’é nassabariwi ateddéngeng atuwong tongengngé sibawa mannennungengngé, sitinajako massempajang lao ri Allataala; na Allataala mabbéréyangngi matu iyaro atuwongngé lao ri aléna. Iyaé nakennai mennang iya dosanaé dé’ nassabariwi mennang ateddéngeng iyaro atuwongngé. Iyakiya engka dosa iya nassabariyé naateddéngeng tauwé iyaro atuwongngé. Passalenna iyaro gau’é dé’ uwakkeda makkedaé harusu’ko massempajang lao ri Allataala.

Makasar: Punna nia’ nucini’ parannu tu Karisteng a’gau’ dosa natenaja nangngerang kamateang, paralluko appala’ doang ri Allata’ala; nalanisaremo katallassang anjo taua. Anne natabaya iamintu tau a’gau’ dosaya, mingka tenaja nangngerang kamateang. Mingka nia’ gau’ dosa angngerang kamateang; tena nakukana musti appala’ doangko mae ri Allata’ala lanri anjo passalaka.

Toraja: Iake denni misa’ tau untiro siulu’na umpogau’ kasalan tu tang umpabu’tunna kamatean, la napassambayangan, na Puang ungkamasei katuoan, iamotu mintu’ to umpogau’ kasalan tu tang umpabu’tunna kamatean. Den tu kasalan umpabu’tu kamatean, tae’ nadiona to tu kukuan pato’ napassambayangan.

Duri: Ia ke mikitai to padammi tomatappa' mpugauk dosa, la massambajang kamu' lako Puang Allataala, anna benni katuoan melo te'da cappa'na. Ia tee, ia mandara kupau to dosa te'da namparatu pangsessa te'da cappa'na. Apa den dosa to mparatu pangsessa te'da cappa'na. Na ia joo te'da kusua kamu' mpassambajanganni lako Puang Allataala.

Gorontalo: Wonu tawu ngota mo'onto wutata ngoimani ngota hemohutu dusa u dila mo'osababu oliyo mate, tiyo musi modua ode Allahuta'ala wawu Allahuta'ala mongohi mao tutumulo ode ta lohutu dusa boyito. Bo wonu dusa u pilohutuliyo boyito u mowali mo'osababu oliyo mate, ta lohutu dusa boyito dila wajibu pohileyala dua ode Allahuta'ala.

Gorontalo 2006: Wonu oontonga mao̒ limongoli tala ngota lo timongota Nasara mohutu dusa udiila moo̒sababu tau boito oolia lo tutumulo u tutuulio tutu wau ohiheo-hiheolo mao̒, mamusi timongoli modua̒ mola ode Allahu Taa̒ala; wau Allahu Taa̒ala mamongohi mai tutumulo boito olio. Utie motuhatawa woli mongolio u dusalio diila moo̒sababu olimongolio oolia lo tutumulo boito. Bo woluo dusa umoo̒ sababu tau oolia lo tutumulo boito. Pasali losua̒li boito watia diila moloi̒ya mai deu̒ timongoli musi modua̒ mola ode Allahu Taa̒ala.

Balantak: Kalu i kuu mimiile' utusmuu sa'angu' kaparasaya'an mangawawau dosa men daa sian mantakakon kolapusan, kuu tio mansambayangkon i ia kada' Alaata'ala mantarai tutuo' men pore na mian iya'a. Koiya'a men tio wawauon bo ko'ona i raaya'a men dosana sian mantakakon kolapusan. Isian uga' dosa men mantakakon kolapusan. Dosa men koiya'a, yaku' sian momotookon i kuu mansambayangkon.

Bambam: Maka' deengkoa' muita solamu to matappa' umpogau' dosa, la umpa'sambajanganna' längäm Puang Allataala, anna mala Ia umpatepui sule katuboanna. Sapo' tä'koa' kuuaam la pahallu umpa'sambajangam indo tau to umpogau' dosa la mebaba lako kamateam sule lako salako-lakona. Aka deem tau ma'pogau' susi.

Kaili Da'a: Sampesuwu-sampesuwuku, ane komi manggita samba'a roa komi topomparasaya nompowia silaka to da'a nompopoga'a i'a nggari ja'i Alatala sampe ri kasae-saena, komi kana mosambaya ka roa komi etu ala i'a majea pade mombarata katuwua mabelo sampe ri kasae-saena. To nitesaku e'i tau to nompowia silaka to da'a nompopoga'a i'a nggari ja'i Alatala sampe ri kasae-saena. Naria silaka to nompopoga'a tau nggari ja'i Alatala sampe ri kasae-saena. Da'a tau to nompowia silaka etu to niuliku paraluu raposambaya komi.

Mongondow: Aka mo'ikow bo moko'ontong kon tobatuí intau inta tumpaḷa Keresten nogaid kon dosa inta diaí mokopopisií kon intau tatua kobuliandon ing kobiagan inta mopia bo mononoi, yo mo'ikow musti mosambayang ko'i Allah; bo ki Allah mobogoibií ing kobiagan tatua ko'inia. Na'a in tongaíbií ko'i monia inta nogaid kon dosa inta diaí mokopopisií ko'i monia kobulian ing kobiagan tatua. Ta'e oyuíon in dosa inta mokopopisií kon intau kobulian ing kobiagan tatua. Aka kon soaáḷ tana'a yo aku'oi in diaíbií moguman ko'i monimu kom mo'ikow im musti mosambayang ko'i Allah.

Aralle: Ponna ahakoa' ungngita solamu to mampetahpa' umbabe dosa, la umpa'sambayangngingnga' dai' di Puang Alataala, anna malai umpamasero sumule katuhoanna. Ampo' dakoa' kuoainte la pahallu umpa'sambayangnging yato tau ang umbabe dosa ang la mebaha pano di kamateang sapano-panona. Aka' aha tau ang membabe noa yatoo.

Napu: Ane niita hadua halalumi au mobabehi dosa au bara moanti i kapate, hangangaa nipekakaengaa woya bona Pue Ala mowei katuwo. Au kutunggai ide iami tauna au mobabehihe dosa au barahe moanti i kapate. Agayana ara wori dosa au moanti tauna i kapate, hai barakau kutudu mampekakaengaahe au mobabehi dosa iti.

Sangir: Kereu i kitẹ makasilo sěngkatau wọu sěndinganeng i kitẹ lawọ tau Sahani e měkẹ̌koạ dosa kụ makakoạ i sie ta kailangengu pẹ̌bawiahẹ̌ tutune ringangu kakalẹ̌, ute i kamene pěmpẹ̌kal᷊iomanengke su Mawu Ruata; wọu ene Mawu Ruata e sarungbe měngonggọu pẹ̌bawiahẹ̌ ene si sie. Ini e nihinowe si sire apan dosane tawe makapẹ̌kapura si sire wọu pẹ̌bawiahẹ̌ tutune ringangu kakalẹ̌. Kutẹu kai piạ dosa makạkoạ sěbapẹ̌ u tau ene e kailangengu pẹ̌bawiahẹ̌ e. Kụ baụgu ene ute iạ e tawe nẹ̌berau i kamene harusẹ̌be pẹ̌kal᷊iomaneng su Mawu Ruata.

Taa: Wali i sema-sema tau to mangkita a'inya to samba'a pangaya to mangika dosa, pei tawa sampe mate, ane ewa see to tao-tao ia makai-kai resi i Pue Allah mampokaikaika a'inya etu. Wali i Pue Allah semo damangansawang tau etu see ia taa damate. Pei re'e seja dosa to mate tau mangika, wali si'a palaong to etu to kuto'oka komi mangampokaikaika.

Rote: Metema emi mita emi nonoo salanim esa, ana tao salak esa, leomae ta nini mamates fe fan, soona ela leo beena, emi hule-haladoi neu Manetualain fo Ana fe hataholi ndia, maso'da matetu ka, ma mana ketu basa ta ka. Dede'ak ia nandaa no hataholi fo ana tao salak, te salak ndia ta nini mamates fe fan. Tehu emi boso hule-haladoi neu Manetualain, soaneu hataholi fo sala na nini mamates. Emi tao salak soona, hule-haladoi neu Manetualain.

Galela: (5:15)

Yali, Angguruk: Siyag ane turukon ambiyangma war atuk ane inam am fug tohon ari ap misihen turukmu areyen yet hahureg ubahet sembahyang uruk laruhu. Ubahet sembahyang urukmu Allahn at ino fanowap tuhu. Siyag ane turukon ambiyangma war atuk ane inam am fug tohon ari turuk inap Allah fanowap enebuk teg. Siyag ane turukon ambiyangma war atuk ane inam atukon ari turuk inap Allahn fanowap enebuk fug teg. Ari roho turuk inap fahet sembahyang uk fug teg peruk lahi.

Tabaru: Nago'ona yakimake manga 'esa moi yosowono ma sigado koitoakuwa manga 'ahu de ma Jo'oungu ma Dutu, ge'ena salingou niakisilahidoa ma Jo'oungu ma Dutude. De dua 'una 'asa wakikula la ma gou-goungu yo'ahu de ma Jo'oungu ma Dutu. Ne'ena ge'ena 'o nyawa yosowono sigado koiisanguwa manga 'ahu ge'ena. Ma de ma 'ena 'o sowono gee ma duanguku 'o songene. Ma hali ge'ena ngoi kotosulokuwa 'ato ngini salingou niolahidoa ma Jo'oungu ma Dutude.

Karo: Adi idahndu seninandu erbahan dosa si la maba kematen, arus maka kam ertoto man Dibata, janah IberekenNa nge kegeluhen man kalak si erdosa e. Enda ibahan man kalak si dosana la maba kematen. Tapi lit dosa si maba kematen, janah la kukataken maka arus kam ertoto man Dibata kerna dosa si bage.

Simalungun: Anggo ididah sada halak hasomanni mardousa, na so marujung hu hamatean, martonggo ma ia, jadi bereon-Ni ma bani hagoluhan, ai ma bani sipardousa, na so marujung hu hamatean ai. Adong do dousa, na marujung hu hamatean, seng huhatahon, ase itonggohon anggo ai.

Toba: Ia diida halak donganna, mangulahon dosa na so marhapatean tu hamatean, martangiang ma ibana, dung i basabasahononna ma tu ibana hangoluan; i ma di angka na mardosa na so marhapatean tu hamatean. Adong do dosa na marhapatean tu hamatean; ndang hudok, tangiangkononhon anggo i.

Dairi: Mula lot idah kènè dengan Kristen mengulaken dosa, siso pella merembah mi kemmatèen, mersodip mo kènè taba Dèbata, nai iberrèken Dèbata mo bana kenggelluhen i. Lot ngo dosa merembahken mi kemmatèen, janah ukum dosa tersèngèt mi kemmatèen i, oda ngo kudokken asa isodipken kènè bai Dèbata.

Minangkabau: Jikok angku-angku maliyek salah surang, sudaro nan samo-samo Kristen mangarajokan doso, nan indak ma akibaikkan urang tu ka ilangan iduik sajati nan kaka, andaklah angku-angku badowa kapado Allah; mako Allah ka mambarikan iduik tu kabake inyo. Iko manyangkuik jo urang-urang tu, nan dosonyo indak ma akibaikkan inyo ka ilangan iduik tu. Tapi, ado doso nan ma akibaikkan urang ka ilangan iduik tu. Tantang parkaro itu, ambo indak mangatokan doh baraso angku-angku musti badowa kapado Allah.

Nias: Na mi'ila so fa samõsa nawõmi Niha Keriso zamalua horõ si lõ molualua fa'amate, ba ya mangandrõ ami khõ Lowalangi; ba Ibe'e dania wa'auri Lowalangi ba niha andrõ. Faudu da'e khõra si so horõ si lõ molualua fa'amate. Ba samalua horõ solualua fa'amate, ba lõ uw̃a'õ wa lõ tola lõ mangandrõ ami khõ Lowalangi sanandrõsa ba horõ andrõ.

Mentawai: Oto ké nuitsó kam ai sara ka talagamui tai Kariten sigalaiaké jo sitaibaraaké kalimaiat puririmanua sipulelelek sambat sitaitatatá, tiddouaké kam nia ka tubut Taikamanua; bulé ikau ka sia Taikamanua purimanuaiat. Néné sarat ka tubudda lé sigalai jo, tápoi jodda nenda tápei sibaraaké kalimaiat purimanuaiat sipulelelek samba sitaitatatá ka tubudda. Tápoi ai jo sibaraaké kalimaiat purimanuaiat nenda ka tubudda. Pagalaiat nenda geti, tá leú kukukua ka matamui bulé nutiddouaké kam sia ka tubut Taikamanua.

Lampung: Kik keti ngeliak salah sai jelma peperda Kristen ngelakuko dusa sai mak ngakibatko jelma udi kelebonan hurik sejati rik kekal, hagani keti bedua jama Allah; rik Allah haga ngeniko hurik udi jama ia. Inji berkenaan jama tian sai dusani mak ngakibatko tian kelebonan hurik udi. Kidang wat dusa sai ngakibatko jelma kelebonan hurik udi. Tentang hal seno nyak mak cawa bahwa keti harus bedua jama Allah.

Aceh: Meunyoe gata takalon sidroe ureuëng Kristen nyang peubuet desya nyang hana jeuet keuakibat ureuëng nyan gadôh udeb seujati dan keukai, bah kheueh gata meudoá ubak Allah; dan Allah teuma geubri udeb keu ureuëng nyan. Nyoe keunong ateueh awaknyan nyang desya jih hana jeuet keuakibat ureuëng nyan gadôh udeb jih. Teuma na desya nyang jeuet keuakibat ureuëng nyan gadôh udeb jih, keuhai nyan ulôn hana lôn peugah gata harôh meudoá ubak Allah.

Mamasa: Maka' ummitakoa' siulu'mu to mangngorean umpogau' kasalaan tae'na la untumangngi ungkasayu'i katuoan sae lako-lakona, la mupa'sambayangan langngan Puang Allata'alla, anna beenni katuoan. Kara-kara iatee angga umpatu to umpogau' kasalaan tae'na la untumangngi ungkasayu'i katuoan sae lako-lakona. Annu dengan kasalaan la untumang tau ungkasayu'i katuoan sae lako-lakona. Diona to umpogau' te kasalaan susie tae'koa' kusua umpa'sambayanganni.

Berik: Afa aamei angtane Kristen jam igama damtanaram, jei etam-etama kapka jam gam eyebilirim, ane etam-etama kapka jeiserem jei gwebayan jam tikwefe Uwa Sanbagirfar ge gwefe, aamei sembayanga ga jam igama gwebabana Uwa Sanbagirfe jeiserem jem temawer; ane Uwa Sanbagiri Jei waakenfer gwelaiserem jamer abak-abaksus ga gam gulbana angtane jeiserem jebe. Ai jes gamserem gam ajewer gunurum, ai ga angtane enggalaiserem ga ajem temawer gunu: Angtane etam-etama kapka aa jei gam eyebilirim, jengga angtane jeiserem jei jam tikweyan Uwa Sanbagirfar ge gwefe. Jengga etam-etama kapkaiserem ga daamfenna angtane aa jei gam gwebanaram jam terfe, jeiserem ga aas: angtane Yesus baif aa jei gam gwebanaram jam tebafe. Jeiserem jem temawer ai aamei gam isa ajam balbabiyen aamei sembayanga Uwa Sanbagirfe jeiserem jem temawer ijama gwebabafe.

Manggarai: Émé méu ita asé-ka’é ca imbi pandé ndékok ata toé ampus laing, céwé di’an ngaji méu kamping Mori Keraéng. Mori Keraéng te téing mosé latangt hia hitu. Manga ndékok atat ampus laing: Latang te atat pandé ndékok nenggitu, toé taé laku te méu paka ngajim.

Sabu: Kinga ngadde ri mu heddau do Herani hela'u do tao lubhu harro nga menyilu do adho do pedakka ta la ele ne muri mada do petu nga do peloro ne, do jhamma ke mu ta hebhajha pa Deo; jhe ri Deo do medae ta wie pa No ne muri mada do naanne. Nadhe do pedu nga ro do tao lubhu harro nga menyilu he, ro do adho do pedakka ta ju la ele he ne muri mada ro do naanne. Tapulara era ne lubhu harro nga menyilu do nara ta peele ne lua muri mada ro do petu nga do peloro ne. Jhara lai do naanne lii dho ya pa mu ta hebhajha pa Deo.

Kupang: Kalo lu dapa lia lu pung sodara ada bekin sala yang sonde bekin dia mati, lebe bae lu sambayang minta ko Tuhan Allah tolong sang lu pung sodara tu, ko dia salamat. Naa, beta pung maksud di sini, andia, ada sala yang sonde bekin orang mati. Deng ada sala yang bisa bekin orang mati. Ma beta sonde suru sambayang kalo ada sala bagitu.

Abun: Men do me ye Kristen ge dik yo ben sukibit, ete sukibit ne yo ben os yewa mit wa an si Yefun Allah nde yo, nin benadi wa, nin ndek mo Yefun Allah subere Yefun Allah ós ye ne kem ndo satu. Sarewo sukibit gato ben os yewa mit wa an si Yefun Allah, we an bariket Yefun Allah it yo, men ndek mo Yefun Allah wa ós ye gato ben sukibit sane nde.

Meyah: Erek yeyin ihujir ongga runtunggom mar ongga oska, beda iwa yum iteij nou rua ojgomu. Iwa yum iteij erek koma jeskaseda rua rimekikif jeska rerin mar ongga oska insa koma, beda Allah emeita eiteij ongga efeinah gu rua si. Tina erek rua rutunggom mar egens ongga oska eteb ahah Allah eiteij, beda Ofa onosuna rot mar egens koma jeska rudou efesi jinaga guru. Jefeda iwa inom iteij nou rusnok ongga rutunggom mar egens koma guru. Jeska Allah emeij rua gij mahmei meren rot mar insa koma si.

Uma: Ane mpohilo-ta hadua ompi'-ta mpobabehi jeko' to uma-hawo mpokeni pehukua' to duu' kahae–hae-na, kana taposampayai-i-hawo, bona Alata'ala mpowai'-i katuwua'. To ku'uli' tohe'i, mpobelahi tauna to mpobabehi jeko' to uma-hawo mpokeni pehukua' to duu' kahae–hae-na. Apa' ria wo'o jeko' to mpokeni pehukua' to duu' kahae–hae-na. Jadi', uma kuhubui-koi mposampayai-ra to mpobabehi jeko' toe.

Yawa: Wapo wapa arakove inta aen po ayao kakaije inta rave, weamo syare wabe sambayambe ai. Wea indati Amisye po wapa sambaya umaso raraniv, umba Po kove raugakare wapa arakove umaso ai. Weramu ayao kakaije inta mamo Amisye pare po rapaya vatano po rave aije ramu. Jewen dave. Yara Amisye po mangke weno nuge nuganui obo raugaje vatane wato ai. Weti vatano are pirati apa ayao kakaije no tai wemaisyamo, vemo wapo Amisye anajo ai nora.


NETBible: If anyone sees his fellow Christian committing a sin not resulting in death, he should ask, and God will grant life to the person who commits a sin not resulting in death. There is a sin resulting in death. I do not say that he should ask about that.

NASB: If anyone sees his brother committing a sin not leading to death, he shall ask and God will for him give life to those who commit sin not leading to death. There is a sin leading to death; I do not say that he should make request for this.

HCSB: If anyone sees his brother committing a sin that does not bring death, he should ask, and God will give life to him--to those who commit sin that doesn't bring death. There is sin that brings death. I am not saying he should pray about that.

LEB: If anyone should see his brother sinning a sin not [leading] to death, he should ask, and he will grant life to him, to those who sin not [leading] to death. ([There] is a sin [leading] to death; I do not say that he should ask about that.

NIV: If anyone sees his brother commit a sin that does not lead to death, he should pray and God will give him life. I refer to those whose sin does not lead to death. There is a sin that leads to death. I am not saying that he should pray about that.

ESV: If anyone sees his brother committing a sin not leading to death, he shall ask, and God will give him life--to those who commit sins that do not lead to death. There is sin that leads to death; I do not say that one should pray for that.

NRSV: If you see your brother or sister committing what is not a mortal sin, you will ask, and God will give life to such a one—to those whose sin is not mortal. There is sin that is mortal; I do not say that you should pray about that.

REB: If anyone sees a fellow-Christian committing a sin which is not a deadly sin, he should intercede for him, and God will grant him life -- that is, to those who are not guilty of deadly sin. There is such a thing as deadly sin, and I do not suggest that he should pray about that.

NKJV: If anyone sees his brother sinning a sin which does not lead to death, he will ask, and He will give him life for those who commit sin not leading to death. There is sin leading to death. I do not say that he should pray about that.

KJV: If any man see his brother sin a sin [which is] not unto death, he shall ask, and he shall give him life for them that sin not unto death. There is a sin unto death: I do not say that he shall pray for it.

AMP: If anyone sees his brother [believer] committing a sin that does not [lead to] death (the extinguishing of life), he will pray and [God] will give him life [yes, He will grant life to all those whose sin is not one leading to death]. There is a sin [that leads] to death; I do not say that one should pray for that.

NLT: If you see a Christian brother or sister sinning in a way that does not lead to death, you should pray, and God will give that person life. But there is a sin that leads to death, and I am not saying you should pray for those who commit it.

GNB: If you see a believer commit a sin that does not lead to death, you should pray to God, who will give that person life. This applies to those whose sins do not lead to death. But there is sin which leads to death, and I do not say that you should pray to God about that.

ERV: Suppose you see your fellow believer sinning (sin that does not lead to eternal death). You should pray for them. Then God will give them life. I am talking about people whose sin does not lead to eternal death. There is sin that leads to death. I don’t mean that you should pray about that kind of sin.

EVD: Suppose a person sees his brother or sister {in Christ} sinning (sin that does not lead to {eternal} death). That person should pray for his brother or sister who is sinning. Then God will give the brother or sister life. I am talking about people whose sin does not lead to {eternal} death. There is sin that leads to death. I don’t mean that a person should pray about that sin.

BBE: If a man sees his brother doing a sin which is not bad enough for death, let him make a prayer to God, and God will give life to him whose sin was not bad enough for death. There is a sin whose punishment is death: I do not say that he may make such a request then.

MSG: For instance, if we see a Christian believer sinning (clearly I'm not talking about those who make a practice of sin in a way that is "fatal," leading to eternal death), we ask for God's help and he gladly gives it, gives life to the sinner whose sin is not fatal. There is such a thing as a fatal sin, and I'm not urging you to pray about that.

Phillips NT: If any of you should see his brother committing a sinnot a deadly sinhe should pray and God will give him life, provided the sin was not a deadly sin. I am not saying that you should pray about that;

DEIBLER: Those who see one of their fellow believers sinning in a way that does not result in eternal separation from God should ask God to help that fellow believer; and as a result God will help that fellow believer and enable him or her to live eternally. But some people sin in a manner that causes them to be separated from God eternally. I am not saying that you should ask God to help people who sin like that.

GULLAH: Ef somebody see e broda sin, an dat sin ain a sin wa fa true gwine mek de sinna dead, e oughta pray fa dat broda. An God gwine gim life. Bot dey a sin wa fa true gwine mek de sinna dead. A ain da tell oona fa pray ta God bout dat.

CEV: Suppose you see one of our people commit a sin that isn't a deadly sin. You can pray, and that person will be given eternal life. But the sin must not be one that is deadly.

CEVUK: Suppose you see one of our people commit a sin that isn't a deadly sin. You can pray, and that person will be given eternal life. But the sin must not be one that is deadly.

GWV: If you see another believer committing a sin that doesn’t lead to death, you should pray that God would give that person life. This is true for those who commit sins that don’t lead to death. There is a sin that leads to death. I’m not telling you to pray about that.


NET [draft] ITL: If <1437> anyone <5100> sees <1492> his <846> fellow Christian <80> committing <264> a sin <266> not <3361> resulting in <4314> death <2288>, he should ask <154>, and <2532> God will grant <1325> life <2222> to <846> the person <846> who commits a sin <264> not <3361> resulting in <4314> death <2288>. There is <1510> a sin <266> resulting in <4314> death <2288>. I do <3004> not <3756> say <3004> that <2443> he should ask <2065> about <4012> that <1565>.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Studi lengkap, lihat: Alkitab SABDA.

 <<  1 Yohanes 5 : 16 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran