Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TB]     [PL]  [PB] 
 <<  2 Tawarikh 24 : 14 >> 

TB: Setelah mereka selesai, mereka membawa uang yang kelebihan kepada raja dan Yoyada. Uang itu dipakai untuk membuat perkakas-perkakas rumah TUHAN, yakni: perkakas-perkakas untuk penyelenggaraan kebaktian, perkakas-perkakas untuk korban bakaran, juga cawan-cawan dan perkakas-perkakas emas dan perak. Sepanjang umur Yoyada korban bakaran tetap dipersembahkan dalam rumah TUHAN.


AYT: Setelah mereka selesai, mereka membawa sisa uang itu kepada raja dan Yoyada. Uang itu digunakan untuk membuat peralatan-peralatan di bait TUHAN, yaitu peralatan untuk pelayanan persembahan, sendok-sendok, dan peralatan-peralatan dari emas dan perak. Sepanjang Yoyada hidup, kurban bakaran dipersembahkan di bait TUHAN secara teratur.

TL: Setelah habis sudah pekerjaan itu, maka dibawa mereka itu lebihnya segala uang itu ke hadapan baginda dan Yoyada, maka dari pada uang itulah diperbuatkannya beberapa perkakas bagi rumah Tuhan, yaitu perkakas yang terpakai kepada khidmat, dan kepada persembahan korban dan beberapa bokor dan benda yang lain-lain dari pada emas dan perak; maka senantiasa dipersembahkannya korban bakaran di dalam rumah Tuhan sepanjang umur hidup Yoyada.

MILT: Dan ketika mereka telah menyelesaikannya, mereka membawa sisa perak itu ke hadapan raja dan Yoyada; dan mereka membuat perkakas bait TUHAN (YAHWEH - 03068), perkakas untuk pelayanan, dan untuk persembahan, dan sendok-sendok, bahkan perkakas emas dan perak, dan mereka mempersembahkan persembahan bakaran terus-menerus di bait TUHAN (YAHWEH - 03068) sepanjang hari-hari Yoyada.

Shellabear 2010: Setelah selesai, mereka membawa uang sisanya kepada raja dan Yoyada. Uang itu kemudian dipakai untuk membuat perlengkapan-perlengkapan Bait ALLAH, yaitu perlengkapan-perlengkapan untuk ibadah dan persembahan kurban, juga pedupaan-pedupaan serta perlengkapan-perlengkapan dari emas dan perak. Sepanjang umur Yoyada kurban bakaran senantiasa dipersembahkan di dalam Bait ALLAH.

KS (Revisi Shellabear 2011): Setelah selesai, mereka membawa uang sisanya kepada raja dan Yoyada. Uang itu kemudian dipakai untuk membuat perlengkapan-perlengkapan Bait ALLAH, yaitu perlengkapan-perlengkapan untuk ibadah dan persembahan kurban, juga pedupaan-pedupaan serta perlengkapan-perlengkapan dari emas dan perak. Sepanjang umur Yoyada kurban bakaran senantiasa dipersembahkan di dalam Bait ALLAH.

KSKK: Ketika mereka telah selesai, perabotan-perabotan pun dibuat untuk rumah Tuhan, perkakas untuk upacara kebaktian dan kurban bakaran, wadah-wadah kemenyan dan benda-benda dari emas dan perak. Demikianlah selama masa hidup Yoyada, mereka mempersembahkan kurban secara tetap di rumah Tuhan.

VMD: Ketika pekerjaan itu selesai, mereka membawa uang yang sisa kepada Raja Yoas dan Yoyada. Mereka memakai uang itu untuk membuat barang-barang bagi Bait TUHAN. Barang-barang itu dipakai untuk pelayanan di Rumah Tuhan dan untuk mempersembahkan kurban bakaran. Mereka juga membuat mangkuk dan benda lain dari emas dan perak. Imam-imam mempersembahkan kurban bakaran di Bait TUHAN setiap hari selama Yoyada hidup.

BIS: Setelah pekerjaan itu selesai, emas dan perak yang selebihnya diserahkan kepada raja dan Yoyada. Lalu emas dan perak itu dipakai untuk membuat perkakas-perkakas bagi Rumah TUHAN, antara lain: alat-alat untuk upacara ibadat, untuk kurban bakaran, piring-piring untuk dupa, dan mangkuk-mangkuk. Selama Imam Yoyada masih hidup, kurban bakaran tetap dipersembahkan di Rumah TUHAN.

TMV: Setelah pekerjaan itu selesai, lebihan emas, dan perak itu diberikan kepada raja dan Yoyada. Emas dan perak itu digunakan untuk membuat perkakas-perkakas bagi Rumah TUHAN: alat-alat untuk upacara ibadat dan bagi korban untuk menyenangkan hati TUHAN, dan juga mangkuk-mangkuk, serta alat-alat lain. Selama Yoyada hidup, korban untuk menyenangkan hati TUHAN selalu dipersembahkan di Rumah TUHAN.

FAYH: Ketika seluruh pekerjaan itu selesai, sisa uang diserahkan kepada Raja Yoas dan Imam Yoyada. Dengan persetujuan mereka, uang itu digunakan untuk pembuatan sendok-sendok, bokor-bokor, pedupaan dari emas dan perak, dan alat-alat lain yang dipakai untuk memberi kurban persembahan kepada TUHAN. Semasa hidup Imam Yoyada, terus-menerus ada persembahan kurban bakaran di Bait Allah.

ENDE: Setelah mereka selesai dengan itu, maka sisa uang itu dibawa kehadapan radja serta Jojada'. Dengan uang itu lalu dibuatnja perabot untuk Rumah Jahwe, perabot untuk ibadah dan kurban, perukupan dan perkakas dari emas dan perak lainnja. Selama Jojada' hidup, orang menjampaikan kurban bakar tetap.

Shellabear 1912: Setelah habislah sudah maka dibawanya segala uang yang lagi tinggal itu ke hadapan baginda dan Yoyada dan dari pada uang itu diperbuatkannya beberapa perkakas bagi rumah Allah yaitu perkakas pada pelayanannya dan persembahannya dan beberapa perasapan dan bekas dari pada emas dan perak. Maka senantiasa dipersembahkan orang kurban bakaran di dalam rumah Allah seumur hidup Yoyada.

Leydekker Draft: 'Adapawn satelah sudah dehabiskannja, maka debawanja peninggal derham pejrakh 'itu kapada hadlret Sulthan dan Jehawjadasz, 'itupawn debalandjakannja 'akan berbowat barang badjan-badjan guna khobah Huwa, badjan-badjan jang patut pada chidmet, dan pada tsaszidah, lagi sondokh-sondokh, dan pula barang badjan 'amas dan pejrakh: maka marika 'itu 'adalah santijasa persombahkan persombahan tunu-tunuan didalam khobah Huwa pada sakalijen harij Jehawjadasz.

AVB: Setelah selesai, mereka membawa wang sisanya kepada raja dan Yoyada. Wang itu kemudian digunakan untuk membuat kelengkapan Bait TUHAN, iaitu kelengkapan-kelengkapan untuk ibadat dan persembahan korban, juga pedupaan-pedupaan serta kelengkapan-kelengkapan emas dan perak. Sepanjang hayat Yoyada korban bakaran sentiasa dipersembahkan di dalam Bait TUHAN.


TB ITL: Setelah mereka selesai <03615>, mereka membawa <0935> uang <03701> yang kelebihan <07605> kepada <06440> raja <04428> dan Yoyada <03077>. Uang itu dipakai untuk membuat <06213> perkakas-perkakas <03627> rumah <01004> TUHAN <03068>, yakni: perkakas-perkakas <03627> untuk penyelenggaraan kebaktian <08335>, perkakas-perkakas untuk korban bakaran <05927>, juga cawan-cawan <03709> dan perkakas-perkakas <03627> emas <02091> dan perak <03701>. Sepanjang <03605> umur <03117> Yoyada <03077> korban bakaran <05930> tetap <08548> dipersembahkan <05927> dalam rumah <01004> TUHAN <03068>. [<01961>]


Jawa: Bareng wus rampung, turahane dhuwit dicaosake marang Sang Prabu lan Imam Agung Yoyadha. Dhuwit iku dianggo gawe prabot-praboting padalemaning Pangeran Yehuwah, yaiku: piranti-piranti kanggo nganakake kebaktian, piranti-piranti kanggo caos kurban obaran, uga piring-piring lan piranti-piranti emas lan selaka. Sajege sugenge Imam Agung Yoyadha kurban obaran ajeg kasaosake ana ing padalemaning Yehuwah.

Jawa 1994: Sawisé rampung, turahané emas lan slaka dipasrahaké marang Sang Prabu lan Yoyada. Emas lan slaka mau banjur dilebur, didadèkaké mangkok lan prabot liya-liyané ing Pedalemané Allah. Sajroné Imam Yoyada isih sugeng, ing Pedalemané Allah ora kendhat dianakaké kurban.

Sunda: Sanggeus anggeus, emas jeung perak sesana diserenkeun ka raja jeung Yoyada, tuluy dijieunan bokor jeung paparabotan lianna pikeun kaperluan Bait Allah. Kurban-kurban di Bait Allah teu petot-petot dilampahkeun. Tapi kituna teh ngan sapanjang Yoyada jumeneng keneh.

Madura: Saellana lalakon jareya mare, karena emmas ban salakana epassra’agi ka rato ban ka Yoyada. Emmas ban salaka jareya laju ekagabay kas-pakakassa Padalemman Socce, e antarana: pakakassa opacarana kabakteyan, pakakassa kurban obbaran, reng-perengnga dupa, ban bung-tobung. Saabidda Imam Yoyada gi’ odhi’, e Padalemman Socce teptep eatorragi kurban obbaran.

Bali: Sasampun pakaryan ngayum Perhyangan Agunge punika puput, mas miwah perak sane kantun masisa raris katurang ring ida sang prabu miwah Dane Yoyada. Mas miwah perake punika raris kanggen makarya cawan miwah prabot-prabot sane lianan buat kanggen ring Perhyangan Agung. Sapanyeneng Dane Yoyada, aturane tetep katurang sakadi biasa ring Perhyangan Agung.

Bugis: Tépunnana iyaro jama-jamangngé, ulaweng sibawa péra’ iya nasésaé nabbéréyanni lao ri arungngé sibawa Yoyada. Nainappa iyaro ulawengngé sibawa péra’é napakéi untu’ mébbu pakkakkasa-pakkakkasa untu’ Bolana PUWANGNGE, padaénna: paréwa-paréwa untu’ upacara assompangngé, untu’ akkarobangeng ritunué, penné-penné untu’ dupa sibawa mangko-mangko’na. Imang Yoyada Ri wettu tuwona mupa Imang Yoyada, akkarobangeng ritunué tette’i riyakkasuwiyangeng ri Bolana PUWANGNGE.

Makasar: Ri wattunna le’ba’mo anjo jama-jamanga, sikamma bulaenga siagang peraka niaka tassesa nipassareangi mae ri karaenga siagang Yoyada. Nampa nipake anjo bulaenga siagang peraka untu’ appare’ pakkakasa’-pakkakasa’ untu’ Balla’Na Batara, kammayami: pakkakasa’ untu’ upacara panynyombang, untu’ koro’bang nitunu, panne-panne untu’ dupa, siagang mangko’-mangko’. Lalang attallasa’na ija Imang Yoyada, tulusu’ nipassareangiji koro’bang nitunua ri Balla’Na Batara.

Toraja: Iatonna mangka nasangmo tu pengkarangan iato, nabaami tau tu la’binna mintu’ doi’ iato lako olona datu sia Yoyada, na doi’ iamoto tu dipangallian pareanan dipake lan banuanNa PUANG: iamotu parea dipake menomba sia memala’, sia ba’tu pira-pira dolong-dolong sia pareanan senga’ tu bulaan sia salaka digaragai. Tempon tuona Yoyada tontong dipemalaran tu pemala’ ditunu pu’pu’ lan banuanNa PUANG.

Karo: Kenca nggo dung Rumah Pertoton e ipehuli, emas ras pirak si iba ibereken man raja ras Joyada. Emas ras pirak si iba e ipergunaken erbahan baskom-baskom ras erbahan alat-alat si deban guna Rumah Pertoton e. Kidekah geluh Joyada tetap ipersembahken persembahen alu aturen i bas Rumah Pertoton e.

Simalungun: Jadi siaphonsi horja ni sidea, iboan sidea ma duit na tading ai hu lobei ni raja ai pakon si Joyada; hunjai ma ipauli parugas bani Rumah ni Jahowa, ai ma parugas bani horja parugason ampa laho manggalangkon galangan situtungon, pakon batil ampa parugas humbani omas ampa pirak. Dob ai igalangkon sidea ma tongtong galangan situtungon i Rumah ni Jahowa sadokah manggoluh si Joyada.

Toba: Jadi dung sun ulaon i, diboan nasida ma perak na lobi i tu jolo ni rajai dohot tu jolo ni si Joiada; sian i ma dipauli angka ulaula tu joro ni Jahowa, angka ulaula laho marhalado dohot mamelehon angka pelean situtungon, tole angka saoan dohot ulaula sian sere dohot perak. Dung i dipelehon nasida ma tongtong angka situtungon di bagasan joro ni Jahowa saleleng mangolu si Joiada.


NETBible: When they were finished, they brought the rest of the silver to the king and Jehoiada. They used it to make items for the Lord’s temple, including items used in the temple service and for burnt sacrifices, pans, and various other gold and silver items. Throughout Jehoiada’s lifetime, burnt sacrifices were offered regularly in the Lord’s temple.

NASB: When they had finished, they brought the rest of the money before the king and Jehoiada; and it was made into utensils for the house of the LORD, utensils for the service and the burnt offering, and pans and utensils of gold and silver. And they offered burnt offerings in the house of the LORD continually all the days of Jehoiada.

HCSB: When they finished, they presented the rest of the money to the king and Jehoiada, who made articles for the LORD's temple with it--articles for ministry and for making burnt offerings, and ladles and articles of gold and silver. They regularly offered burnt offerings in the LORD's temple throughout Jehoiada's life.

LEB: When they finished, they brought the rest of the money to the king and Jehoiada, who used it to make utensils for the LORD’S temple. They made dishes and gold and silver utensils for the service and for the offerings. As long as Jehoiada lived, they sacrificed burnt offerings in the LORD’S temple.

NIV: When they had finished, they brought the rest of the money to the king and Jehoiada, and with it were made articles for the LORD’s temple: articles for the service and for the burnt offerings, and also dishes and other objects of gold and silver. As long as Jehoiada lived, burnt offerings were presented continually in the temple of the LORD.

ESV: And when they had finished, they brought the rest of the money before the king and Jehoiada, and with it were made utensils for the house of the LORD, both for the service and for the burnt offerings, and dishes for incense and vessels of gold and silver. And they offered burnt offerings in the house of the LORD regularly all the days of Jehoiada.

NRSV: When they had finished, they brought the rest of the money to the king and Jehoiada, and with it were made utensils for the house of the LORD, utensils for the service and for the burnt offerings, and ladles, and vessels of gold and silver. They offered burnt offerings in the house of the LORD regularly all the days of Jehoiada.

REB: When they had finished, they brought what was left of the money to the king and Jehoiada, and it was made into vessels for the house of the LORD, both for service and for sacrificing, saucers and other articles of gold and silver. During Jehoiada's lifetime whole-offerings were offered regularly in the house of the LORD.

NKJV: When they had finished, they brought the rest of the money before the king and Jehoiada; they made from it articles for the house of the LORD, articles for serving and offering, spoons and vessels of gold and silver. And they offered burnt offerings in the house of the LORD continually all the days of Jehoiada.

KJV: And when they had finished [it], they brought the rest of the money before the king and Jehoiada, whereof were made vessels for the house of the LORD, [even] vessels to minister, and to offer [withal], and spoons, and vessels of gold and silver. And they offered burnt offerings in the house of the LORD continually all the days of Jehoiada.

AMP: When they had finished it, they brought the rest of the money before the king and Jehoiada; from it were made utensils for the Lord's house, vessels for ministering and for offerings, and cups and vessels of gold and silver. And they offered burnt offerings in the house of the Lord continually all the days of Jehoiada.

NLT: When all the repairs were finished, they brought the remaining money to the king and Jehoiada. It was used to make utensils for the Temple of the LORD––utensils for worship services and for burnt offerings, including ladles and other vessels made of gold and silver. And the burnt offerings were sacrificed continually in the Temple of the LORD during the lifetime of Jehoiada the priest.

GNB: When the repairs were finished, the remaining gold and silver was given to the king and Jehoiada, who used it to have bowls and other utensils made for the Temple.As long as Jehoiada was alive, sacrifices were offered regularly at the Temple.

ERV: When the workers finished, they brought the money that was left to King Joash and Jehoiada. They used that money to make things for the LORD'S Temple. These things were used for the service in the Temple and for offering burnt offerings. They also made bowls and other things from gold and silver. The priests offered burnt offerings in the LORD'S Temple every day while Jehoiada was alive.

BBE: And when the work was done, they took the rest of the money to the king and Jehoiada, and it was used for making the vessels for the house of the Lord, all the vessels needed for the offerings, the spoons and the vessels of gold and silver. And as long as Jehoiada was living, the regular burned offerings were offered in the house of the Lord.

MSG: When they had finished the work, they returned the surplus money to the king and Jehoiada, who used the money for making sacred vessels for Temple worship, vessels for the daily worship, for the Whole-Burnt-Offerings, bowls, and other gold and silver liturgical artifacts. Whole-Burnt-Offerings were made regularly in The Temple of GOD throughout Jehoiada's lifetime.

CEV: They did not use all the tax money for the repairs, so the rest of it was handed over to Joash and Jehoiada, who then used it to make dishes and other gold and silver objects for the temple. Sacrifices to please the LORD were offered regularly in the temple for as long as Jehoiada lived.

CEVUK: They did not use all the tax money for the repairs, so the rest of it was handed over to Joash and Jehoiada, who then used it to make dishes and other gold and silver objects for the temple. Sacrifices to please the Lord were offered regularly in the temple for as long as Jehoiada lived.

GWV: When they finished, they brought the rest of the money to the king and Jehoiada, who used it to make utensils for the LORD’S temple. They made dishes and gold and silver utensils for the service and for the offerings. As long as Jehoiada lived, they sacrificed burnt offerings in the LORD’S temple.


NET [draft] ITL: When they were finished <03615>, they brought <0935> the rest <07605> of the silver <03701> to the king <04428> and Jehoiada <03077>. They used it to make <06213> items <03627> for the Lord’s <03068> temple <01004>, including items <03627> used in the temple service <08335> and for burnt sacrifices, pans <03709>, and various other <03627> gold <02091> and silver <03701> items. Throughout <03605> Jehoiada’s <03077> lifetime <03117>, burnt sacrifices <05930> were offered regularly <08548> in the Lord’s <03068> temple <01004>.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Studi lengkap, lihat: Alkitab SABDA.

 <<  2 Tawarikh 24 : 14 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran