Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TB]     [PL]  [PB] 
 <<  Galatia 1 : 14 >> 

TB: Dan di dalam agama Yahudi aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku, sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku.


AYT: Aku sangat maju dalam hal agama Yahudi, jauh lebih maju dibanding dengan orang-orang sebaya di antara bangsaku. Aku sangat rajin dalam memelihara adat istiadat nenek moyangku.

TL: dan majulah aku di dalam agama Yahudi lebih daripada kebanyakan orang yang sebaya dengan aku, sebab teramat sangat usaha atas segala adat-istiadat nenek moyangku.

MILT: Dan di dalam agama Yahudi aku unggul di atas teman-teman sebaya di antara bangsaku, bahkan lebih lagi ketika menjadi seorang penggiat bagi tradisi-tradisi leluhurku.

Shellabear 2010: Sebagai seorang penganut agama bani Israil, aku lebih maju daripada kebanyakan orang sebangsaku yang seumur dengan aku, sebab aku sangat rajin menjalankan segala hal yang berkenaan dengan ajaran nenek moyangku.

KS (Revisi Shellabear 2011): Sebagai seorang penganut agama bani Israil, aku lebih maju daripada kebanyakan orang sebangsaku yang seumur dengan aku, sebab aku sangat rajin menjalankan segala hal yang berkenaan dengan ajaran nenek moyangku.

Shellabear 2000: Sebagai seorang penganut agama bani Israil, aku lebih maju daripada kebanyakan orang sebangsaku yang seumur dengan aku, sebab aku sangat rajin menjalankan segala hal yang berkenaan dengan ajaran nenek moyangku.

KSZI: Aku jauh lebih maju dalam agama Yahudi daripada orang sebayaku di kalangan bangsaku, kerana aku teramat kuat berpegang kepada segala adat nenek moyangku.

KSKK: Sebab lebih dari orang-orang sebayaku aku giat dalam menjalankan agama Yahudi dan dengan bersemangat membela adat istiadat nenek moyang.

WBTC Draft: Dahulu aku banyak mengalami kemajuan dalam agama Yahudi. Aku telah membuat kemajuan lebih banyak daripada orang Yahudi seusiaku. Aku berusaha lebih giat daripada orang lain untuk mematuhi peraturan yang diberikan oleh nenek moyang kita.

VMD: Dahulu aku banyak mengalami kemajuan dalam agama Yahudi dan telah membuat kemajuan lebih banyak daripada orang Yahudi seusiaku. Aku berusaha lebih giat daripada orang lain untuk mematuhi peraturan yang diberikan oleh nenek moyang kita.

AMD: Dalam persoalan agama Yahudi, aku jauh lebih maju dari orang Yahudi seusiaku. Aku sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku.

TSI: Selain itu, dibanding kebanyakan orang Yahudi yang sebaya, saya lebih banyak mendalami agama Yahudi dan lebih giat berusaha mematuhi semua adat istiadat nenek moyang kami.

BIS: Dalam hal menjalankan agama Yahudi, saya melebihi kebanyakan orang Yahudi yang sebaya dengan saya. Saya bersemangat sekali dalam hal-hal mengenai adat istiadat nenek moyang kami.

TMV: Aku lebih maju daripada kebanyakan orang Yahudi yang sebaya dengan aku dalam hal mengamalkan agama Yahudi. Aku sangat taat kepada adat istiadat nenek moyang kita.

BSD: Orang-orang Yahudi yang seumur dengan saya menyembah Allah dengan sungguh-sungguh. Tetapi, saya lebih daripada mereka! Saya menuruti adat istiadat nenek moyang kami dengan sangat taat.

FAYH: Di antara orang Yahudi di seluruh negeri yang sezaman dengan saya, saya termasuk yang paling taat kepada agama Yahudi dan sedapat-dapatnya saya berusaha mengikuti segala adat istiadat agama saya.

ENDE: dan aku dalam agama Jahudi lebih kemuka dari pada banjak orang sebangsaku jang sebaja, sebab gairahku terhadap adat-istiadat nenek mojang terlalu meluap.

Shellabear 1912: maka majulah aku dalam agama orang Yahudi itu lebih dari pada kebanyakan orang bangsaku yang seumur dengan aku, sebab terlampau rajin aku dari hal segala pengajaran nenek moyangku.

Klinkert 1879: Dan bertambah-tambah jakinkoe dalam agama Jehoedi itoe terlebih daripada segala orang jang sabaja dengan akoe dalam bangsakoe, olih sebab terlampau radjin hatikoe akan hal segala adat nenek-mojangkoe.

Klinkert 1863: Dan dalem agama Jahoedi akoe soedah melebihi dari segala orang jang sa-oemoer dengan akoe dalem bangsakoe, karna akoe terlebih radjin sakali dalem segala adat-adat nenek-mojangkoe.

Melayu Baba: dan sahya sudah maju dalam agama orang Yahudi lbeh deri-pada lain-lain orang bangsa sahya yang sama satu umor dngan sahya, sbab sahya terlampon rajin deri-hal sahya punya nenek-moyang punya pngajaran.

Ambon Draft: Dan sudah radjin di dalam halagama awrang Jehudi lebeh deri banjak taman sa; u-morku di dalam bangsaku, sedang b/eta sudah ada sa; awrang kati panas agama pada segala ondang tetek mawjangku.

Keasberry 1853: Adapun aku tulah buruntunglah dalam agama Yahudi itu turlebih deripada sagala orang yang sa'baya dungan aku dalam bangsaku, ulih subab turlampau rajin hatiku deri hal adat adat nenek moyangku.

Keasberry 1866: Adapun aku tŭlah bŭruntonglah dalam agama Yahudi itu tŭrlebih deripada sagala orang yang sŭbaya dŭngan aku dalam bangsaku, ulih sŭbab tŭrlampau rajin hatiku derihal hadis hadis nenek moyangku.

Leydekker Draft: Dan bahuwa 'aku sudah berlaku dalam 'agama Jehudij, lebeh deri pada banjakh 'awrang jang saxumor dengan 'aku didalam bangsaku, sedang dengan limpahnja 'aku 'adalah tjemburuw 'akan segala hhaditz nejnekh mawjangku.

AVB: Aku jauh lebih maju dalam agama Yahudi daripada orang sebayaku dalam kalangan bangsaku, kerana aku teramat kuat berpegang kepada segala adat nenek moyangku.

Iban: Aku jauh nyulut mansang dalam agama orang Judah ari orang bukai ke sama serebak enggau aku, laban aku balat agi ari sida angkunka adat asal aki ini kitai.


TB ITL: Dan <2532> di dalam <1722> agama Yahudi <2454> aku jauh lebih maju dari <5228> banyak <4183> teman yang sebaya <4915> dengan aku di antara <1722> bangsaku <1085> <3450>, sebagai orang yang sangat rajin <4056> memelihara <2207> adat istiadat <3862> nenek moyangku <3967>. [<4298> <5225> <3450>]


Jawa: Lan ing bab agama Yahudi aku ngluwihi kanca-kanca barakanku kang akeh-akeh ing antarane bangsaku; aku dadi wong kang sregep banget ngleluri adat-tata-carane para leluhurku.

Jawa 2006: Malah, ing bab agama Yahudi aku ngluwihi kanca-kanca akèh tunggal bangsa sabarakanku; aku dadi wong kang sregep banget ngleluri adat-tata-carané para leluhurku.

Jawa 1994: Ing bab nglakoni saraking agama Yahudi aku luwih maju ketimbang karo wong Yahudi liya-liyané. Ing bab netepi adat tata cara sing diwarisaké déning para leluhur, aku luwih keras tinimbang wong-wong mau.

Jawa-Suriname: Enggonku nglakoni pernatané agama Ju ya ora étok-étokan. Temenku ngungkuli liya-liyané sing tunggal umuré karo aku. Semono uga enggonku netepi adat lan tata-tyara tinggalané mbah-mbahané awaké déwé, ngungkul-ungkuli liya-liyané temené enggonku nglakoni kuwi kabèh.

Sunda: Waktu nyekel keneh agama Yahudi, di antara urang Yahudi anu sapantar mah sim kuring teh pangnyongcolangna, jeung pangkukuhna kana adat tali paranti karuhun.

Sunda Formal: Basa nyekel keneh agama Yahudi, — di antara babaturan sabangsa anu sapantar — dina elmu agama, simkuring teh pang nyongcolangna tur pang kukuhna kana adat tali paranti karuhun.

Madura: E dhalem ajalannagi agama Yahudi, kaula ngalebbi’i kabannya’an oreng Yahudi dha’-padha’anna kaula. Kaula atoro’ ongguwan ka sadajana adattepon bangatowana Yahudi.

Bauzi: (1:13)

Bali: Sajeroning nglaksanayang agama Yahudi, tiang banget langkungan ring timpal-timpal tiange paturu bangsa Yahudi sane maiaban ring tiang. Tiang banget antengan ngamargiang adat istiadat leluur tiange, bandingang ring timpal-timpal tiange punika.

Ngaju: Huang hal malalus agama Yehudi, aku malabien bara kare oloh Yehudi je beken je hapantar dengangku. Aku pahias toto huang kare hal je hatontong dengan kare hadat tato hiang itah.

Sasak: Dalem hal ngelaksaneang agame Yahudi, tiang lebihan tebanding kance dengan Yahudi lainne saq anjar-anjar tiang. Tiang semanget gati lẽq hal-hal mengenai adat istiadat leluhur tiang pade.

Bugis: Ri laleng pajoppai agama Yahudié, upakacauriwi maégangngéngngi tau Yahudi iya uwéwaé sippangka. Masumange’ senna’ka ri laleng gau’-gau’ passalenna ade’na néné-nénéta.

Makasar: Ri passala’na anggaukangai pangngajaranna agama Yahudia, inakkemi kaminang la’bi ri sikontu tu Yahudi sanrungka-rungkaku. Inakkemi kaminang rajeng angkatutui ada’na boe-boena ikambe.

Toraja: sia samanakka-nakkaku lan aluk Yahudi, kusau’ nasang tu mai mintu’ sangbara’ku dio bangsaku, belanna lendu’ kupengkulleinna tu panganna nene’ to doloku.

Duri: angkusamacca-maccanna lan agama Yahudi, kucau' ngasanni to sangbara'ku' jio bangsaku', sanga liwa' kukanana'i to atoran tojoloku'.

Gorontalo: To delomo agama lo Yahudi wau lebe to yitatao lo tamaniu ta ngotilumula wolau to wolota lo bangusau wawu wau tala ngota lo ta lebe mo'olohe da'a momalihara adati lo mongotiyombu lami.

Gorontalo 2006: Todelomo sua̒li moponao̒ agama lo Yahudi, watia mongilaboto wolo odaata taulo Yahudi tango-hilaide lowatia. Watia osumangati daa̒ todelomo susuu-aliyaalo tomimbihu uu̒du linenemoya lamiaatia.

Balantak: Mian men sangkorap tii yaku' na lipu'ku Yahudi, sianta men mangkana'i lesi'ku mongololoikon aturanna pulimai.

Bambam: Anna illaam umpalako peadasanna to Yahudi, buda pada dadingku to Yahudi kutondom. Anna untuhu'i si'da-si'daä' ada' kabiasaanna nene to kuponene lambi' kupomate ke pahallui.

Kaili Da'a: Aku neliu nggaraji nggari pura-pura sanggatuwuku to Yahudi nantuki Atura-atura agama Yahudi. Aku mpu'u-mpu'u naria dotaku nantuki ada-ada ntotu'a kami nggaolu.

Mongondow: Bo aka tongaí mopobayak im parentah agama Yahudi, yo no'iliubií in aku'oi kon intau mita in Yahudi inta topobiagku. Bo aku'oi totok doman moḷukad kon adat im mogoguyang nami.

Aralle: Anna yaling umpembabeing peada'anna to Yahudi, mai'di para dahingku to Yahudi kupellondoi. Anna untuhu'i si'da-si'daä' ada' kabiasaanna peneneangku, lambi' ke pahallui moi la kupomate.

Napu: (1:13)

Sangir: Su hal᷊ẹ̌ u měndal᷊engu agaman Yahudi, iạ nangělembo wue wọu kal᷊awọu taumatan Yahudi apạewen sěntinuwo ringangku. Iạ e makěhagẹ̌ bue su hal᷊ẹ̌ u manga tundung i upung gaghurang i kami.

Taa: Pasi ane yunungku to Yahudi to sintanuwu pei aku, kaborosinya sira aku semo to roso-roso mangaluluka agama nto Yahudi, apa aku mangkongko kojo ada nu bue-bue mami.

Rote: Nai dede'a nakalala'ok agama Yahudi a hoholo-lalanen soona, au nde malole lenaheni au dedena-baba'ung hataholi Yahudi ngala. Au nde manggate anseli, nai nakalala'ok ami bei ba'i kai mala ha'da na.

Galela: De nioiseka maro o gohiduuru yadala o Yahudika ma nyawa manga bobita o Gikimoino gena yaaka, komagena lo ngohi ifoloi taaka la nagala ai sininga itiai. Komagena maro ai ete de topora manga adati de manga galepu gena tacoho qaputuru de magena tadoto tokaeli.

Yali, Angguruk: Yahudi inap enewene an apma wereg lit nori winon ninibam misihon arimano enebe anggolo roho apma weregma an mondabi palimu unduhuk latikik. Ari roho wereg lit niniknisi unumbasiyen ibag ane nasukun fano roho holtuk latikik.

Tabaru: Ma ngale miosidagi 'o Yahudi ma 'agama, ge'ena ngaro de 'ai manaiou yoku-kudai gee mimasida-da'asaka, ma ngoiosi 'ifoloika tosikuata 'amia edete de mia dotumu manga 'adati.

Karo: Asangken kerina teman-temanku kalak Jahudi si sebekbek ras aku, lebihen aku i bas ndalanken agama Jahudi. Tutusen ateku nandangi adat-adat si isusurken nininta asangken ia kerina.

Simalungun: Surungan do ahu humbani buei hasomanku magodang mangkorjahon hajahudion, ai na tarlobih do pongkut ni uhurhu mangkaporluhon aturan-aturan na humbani ompungnami.

Toba: Sumurung do ahu sian torop dongan torbangku di bangsongku mangulahon hajahudion, ai na tarlobi do pangkamuruhonku, mangaradoti tona na sian angka ompunami.

Dairi: Ukum mengèkuti hatoren agama kalak Jahudi tikka ngo aku bai Jahudi denganku sisada nterbang nai. Tikka ma ngo penggegohingku lako menguèi adat empung nami.

Minangkabau: Dalam parkaro manjalankan agamo Yahudi, ambo malabiahi dari kabanyakkan urang Yahudi nan sabayo jo ambo. Ambo basumangaik bana dalam parkaro-parkaro tantang adaik istiadaik niniak muyang kami.

Nias: Ba wolo'õ huku agama niha Yahudi andrõ, no ato utalu'i niwama si faziazia'a khõgu. No uforege wolo'õ ngawalõ hada ndra tuama.

Mentawai: Ka pasigagalaiaké enung puaarat leú et, bulat saliu peilé tai Jahudi sabagei simakeré pauragatmai. Bulat makopé ronnia kuomet'aké pagalaiat aratda taikebbukatmai.

Lampung: Delom hal ngejalanko agama Yahudi, nyak ngelebihi kelamonan ulun Yahudi sai seumor jama nyak. Nyak besemangat nihan delom hal-hal tentang adat istiadat nenek muyang sekam.

Aceh: Lam hai lôn amai agama Yahudi, ulôn leubeh jroh nibak ureuëng Yahudi nyang laén nyang santeuet ngon umu ulôn. Ulôn meuseumangat that lam hai-hai adat istiadat indatu kamoe.

Mamasa: Anna illalan umpalako alukna to Yahudi, buda turangku to Yahudi kutondon. Annu unturu' tongan-tonganna' atoran alukna neneku.

Berik: Ai agama Yahudimanaiserem waakenfer ga ai tikwebitinint angtane Yahudimana afweraiserem jemniwer, angtane umuru amna jebarserem. Ane ai awelna uskambar ai gwebilint enggalfe, angtane Yahudimana jei jeber-jeber ga sene tikwebitini gwela asal-asala alemana jei ap as jes towas-towasulminirim.

Manggarai: Oné wintuk adak Yahudi kolé aku céwé nggepuk oné-mai sanggéd haé reba ata cama uwa agu akus. Oné-mai sanggéd wa’u daku, aku kéta kali ata seber te nipu ruku agu saké adak disé empo.

Sabu: Pa dhara ua pekako aigama Yahudi, ya do ri ngati jhajhi ae do Yahudi do hela'u pemuri he nga ya. Do dhai mappe tarra ya pa dhara lai-lai do pedu nga lua uku aigama Yahudi nga hadha ama-appu jhi.

Kupang: Deng itu waktu ju, beta hati manyala ko balajar soꞌal agama Yahudi, lebe dari orang Yahudi laen yang sama umur deng beta. Deng beta ni, yang paling rajin kasi jalan botong pung nene-moyang dong pung adat deng atoran agama samua.

Abun: Sugane ji dakai anato jam suk mwa mo ye Yahudi bi agama. Ji jam suk mwa wai kadit ye yi gato ti sos tepsu ji. Ji ré anato iwa sukduno gato men bi amui duno men su ne wai o re.

Meyah: (1:13)

Uma: (1:13)

Yawa: Arono naije risyamo ibeto ananyao Yahudi rai rave weti sya arakovo reama tume mamai tenambe reamamo risyi syo makivan tenambe. Muno inanuga ntenami syo sya aneno Yahudi awa koane rarija dave.


NETBible: I was advancing in Judaism beyond many of my contemporaries in my nation, and was extremely zealous for the traditions of my ancestors.

NASB: and I was advancing in Judaism beyond many of my contemporaries among my countrymen, being more extremely zealous for my ancestral traditions.

HCSB: and I advanced in Judaism beyond many contemporaries among my people, because I was extremely zealous for the traditions of my ancestors.

LEB: and was progressing in Judaism beyond many contemporaries in my nation, [because] I was a far more zealous adherent of the traditions handed down by my forefathers.

NIV: I was advancing in Judaism beyond many Jews of my own age and was extremely zealous for the traditions of my fathers.

ESV: And I was advancing in Judaism beyond many of my own age among my people, so extremely zealous was I for the traditions of my fathers.

NRSV: I advanced in Judaism beyond many among my people of the same age, for I was far more zealous for the traditions of my ancestors.

REB: and how in the practice of our national religion I outstripped most of my Jewish contemporaries by my boundless devotion to the traditions of my ancestors.

NKJV: And I advanced in Judaism beyond many of my contemporaries in my own nation, being more exceedingly zealous for the traditions of my fathers.

KJV: And profited in the Jews’ religion above many my equals in mine own nation, being more exceedingly zealous of the traditions of my fathers.

AMP: And [you have heard how] I outstripped many of the men of my own generation among the people of my race in [my advancement in study and observance of the laws of] Judaism, so extremely enthusiastic {and} zealous I was for the traditions of my ancestors.

NLT: I was one of the most religious Jews of my own age, and I tried as hard as possible to follow all the old traditions of my religion.

GNB: I was ahead of most other Jews of my age in my practice of the Jewish religion, and was much more devoted to the traditions of our ancestors.

ERV: I was becoming a leader in the Jewish religion. I did better than most other Jews my own age. I tried harder than anyone else to follow the traditions we got from our ancestors.

EVD: I was becoming a leader in the Jewish religion. I did better than most other Jews my own age. I tried harder than anyone else to follow the old rules. These rules were the customs we got from our ancestors.

BBE: And I went farther in the Jews’ religion than a number of my generation among my countrymen, having a more burning interest in the beliefs handed down from my fathers.

MSG: I was so enthusiastic about the traditions of my ancestors that I advanced head and shoulders above my peers in my career.

Phillips NT: I was ahead of most of my contemporaries in the Jewish religion, and had a boundless enthusiasm for the old traditions.

DEIBLER: I practiced the Jewish religion more thoroughly than many other Jews who were my age practiced it. I much more enthusiastically tried to get others to obey the traditions that my ancestors kept.

GULLAH: A done beena do plenty ting fa folla de way dat de Jew people da folla God. A done beena do lotsa mo den oda nyoung people like me. Cause A beena wahn fa true fa do dem ting wa we ole people laan we fa do, de way dey beena folla God.

CEV: I was a much better Jew than anyone else my own age, and I obeyed every law that our ancestors had given us.

CEVUK: I was a much better Jew than anyone else my own age, and I obeyed every law that our ancestors had given us.

GWV: You also heard how I was far ahead of other Jews in my age group in following the Jewish religion. I had become that fanatical for the traditions of my ancestors.


NET [draft] ITL: I was advancing <4298> in <1722> Judaism <2454> beyond <5228> many <4183> of my contemporaries <4915> in <1722> my <3450> nation <1085>, and was <5225> extremely <4056> zealous <2207> for the traditions <3862> of my <3450> ancestors <3967>.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Studi lengkap, lihat: Alkitab SABDA.

 <<  Galatia 1 : 14 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran