Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TB]     [PL]  [PB] 
 <<  Galatia 2 : 2 >> 

TB: Aku pergi berdasarkan suatu penyataan. Dan kepada mereka kubentangkan Injil yang kuberitakan di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi--dalam percakapan tersendiri kepada mereka yang terpandang--,supaya jangan dengan percuma aku berusaha atau telah berusaha.


AYT: Aku pergi karena suatu penyataan dan untuk menjelaskan kepada mereka tentang Injil yang kuberitakan di antara orang-orang bukan Yahudi. Namun, aku melakukannya dalam pertemuan pribadi, yaitu hanya dengan mereka yang berpengaruh untuk memastikan bahwa apa yang kukerjakan dan yang sudah kukerjakan tidak sia-sia.

TL: Adapun aku naik itu dengan ilham, lalu kubentangkan di hadapan mereka itu Injil yang kuberitakan di antara orang kafir itu, tetapi terutama sekali kepada segala orang yang terbilang, supaya jangan sia-sia pekerjaanku yang sekarang ini ataupun yang sudah-sudah itu.

MILT: Dan aku naik sesuai dengan penyingkapan. Dan di hadapan mereka, aku memaparkan injil yang aku khotbahkan kepada bangsa-bangsa lain, dan secara khusus kepada orang-orang yang berpengaruh, supaya jangan sia-sia aku berusaha atau telah berusaha.

Shellabear 2010: Kepergianku itu didorong oleh wahyu Allah. Lalu aku menjelaskan Injil yang kukabarkan di antara orang-orang yang tidak termasuk bani Israil, tetapi hanya secara tersendiri kepada mereka yang terpandang. Maksudnya ialah supaya jangan sampai apa yang sudah kukerjakan, baik pada waktu itu maupun yang terdahulu, menjadi sia-sia.

KS (Revisi Shellabear 2011): Kepergianku itu didorong oleh wahyu Allah. Lalu aku menjelaskan Injil yang kukabarkan di antara orang-orang yang tidak termasuk bani Israil, tetapi hanya secara tersendiri kepada mereka yang terpandang. Maksudnya ialah supaya jangan sampai apa yang sudah kukerjakan, baik pada waktu itu maupun yang terdahulu, menjadi sia-sia.

Shellabear 2000: Kepergianku itu didorong oleh wahyu Allah. Lalu aku menjelaskan Injil yang kukabarkan di antara suku-suku bangsa yang tidak termasuk bani Israil, tetapi hanya secara tersendiri kepada mereka yang terpandang. Maksudnya ialah supaya jangan sampai apa yang sudah kukerjakan, baik pada waktu itu maupun yang terdahulu, menjadi sia-sia.

KSZI: Aku pergi ke sana untuk mematuhi wahyu yang diterima daripada Allah, dan membentangkan kepada mereka Injil yang kukhabarkan di kalangan bangsa asing. Tetapi aku melakukan ini secara persendirian kepada orang yang terkemuka, takut kalau-kalau pekerjaanku sia-sia, baik pada masa itu mahupun sebelum itu.

KSKK: Berdasarkan sebuah pernyataan aku pergi menyampaikan kepada mereka Injil, yang sedang kuwartakan kepada bangsa-bangsa kafir. Aku mengadakan pertemuan tersendiri dengan orang-orang yang terpandang, agar jangan sampai aku bekerja atau sudah bekerja dengan cara yang salah.

WBTC Draft: Aku pergi karena Allah telah menunjukkan, bahwa aku harus pergi. Aku mengunjungi para pemimpin itu. Ketika kami sendirian, aku memberitakan Kabar Baik yang telah kusampaikan kepada orang yang bukan Yahudi. Aku mau supaya mereka mengerti pekerjaanku, sehingga semua pekerjaanku yang lalu dan yang sekarang tidak sia-sia.

VMD: Aku pergi karena Allah telah menunjukkan, bahwa aku harus pergi. Aku mengunjungi para pemimpin itu. Ketika kami sendirian, aku memberitakan Kabar Baik yang telah kusampaikan kepada orang yang bukan Yahudi. Aku mau supaya mereka mengerti pekerjaanku, sehingga semua pekerjaanku yang lalu dan yang sekarang tidak sia-sia.

AMD: Aku pergi karena Allah menyatakan bahwa aku harus pergi. Secara tertutup, aku menjelaskan kepada orang-orang yang berpengaruh tentang Kabar Baik yang kusampaikan kepada orang-orang bukan Yahudi. Aku melakukannya supaya jangan sampai pelayanan yang telah aku lakukan sejak dulu sampai sekarang menjadi sia-sia.

TSI: Saya pergi karena Allah memberitahukan langsung kepada saya untuk menemui orang-orang terkemuka dari jemaat di sana. Pada waktu itulah saya sempat menjelaskan secara pribadi kepada mereka tentang Kabar Baik yang sudah saya beritakan kepada orang-orang bukan Yahudi. Saya melakukannya karena tidak ingin semua pekerjaan saya dianggap sia-sia di hadapan umat Allah, dan terutama di mata Allah sendiri.

BIS: Saya pergi ke Yerusalem sebab Allah sudah menyatakan kepada saya bahwa saya harus pergi. Dan dalam suatu pertemuan yang khusus dengan pemimpin-pemimpin di sana, saya menjelaskan Kabar Baik yang saya beritakan kepada orang-orang bukan Yahudi. Sebab saya tidak mau usaha saya yang dahulu, maupun yang sekarang, hanya sia-sia.

TMV: Aku pergi ke Yerusalem kerana Allah menyatakan kehendak-Nya bahawa aku harus pergi. Dalam satu perjumpaan khas dengan para pemimpin Kristian di situ, aku menjelaskan Berita Baik yang aku khabarkan kepada orang bukan Yahudi. Aku tidak mahu usahaku, baik yang dahulu mahupun yang sekarang menjadi sia-sia.

BSD: Jadi, saya kembali ke sana bersama Barnabas. Saya juga mengajak Titus ikut dengan kami. Di sana saya mengadakan pertemuan khusus dengan pemimpin-pemimpin orang Kristen. Di dalam pertemuan itu, saya menjelaskan kepada mereka tentang Kabar Baik yang saya beritakan kepada orang-orang bukan Yahudi. Saya tidak mau apa yang sudah saya lakukan dan sedang lakukan menjadi tidak berguna sama sekali.

FAYH: Saya pergi ke sana atas perintah Allah untuk berbicara dengan saudara-saudara seiman di sana tentang berita yang saya sampaikan kepada orang-orang bukan-Yahudi. Saya berbicara secara pribadi dengan pemimpin-pemimpin jemaat, supaya mereka semua mengerti apa yang telah saya ajarkan, dan saya harap mereka setuju bahwa ajaran itu benar.

ENDE: Aku naik lantaran suatu pernjataan, dan Indjil jang aku maklumkan kupaparkan kepada mereka dan chususnja kepada mereka jang dianggap berwenang, kalau-kalau aku berlari atau sudah berlari pertjuma sadja.

Shellabear 1912: Adapun aku naik itu menurut seperti kenyataan Allah juga; maka aku maklumkan kepada orang-orang itu akan Injil yang kukhabarkan diantara segala bangsa asing, tetapi berasing-asing juga kepada orang yang terbilang, supaya jangan sia-sia pekerjaanku pada masa itu atau yang dahulu dari padanya.

Klinkert 1879: Adapon akoe pergi kasana, ija-itoe dengan pertoendjoek Allah djoega, laloe koenjatakan kapada mareka-itoe indjil jang koe-adjarkan di-antara segala orang kapir, maka ija-itoe pertama-tama kapada segala orang jang terbilang, soepaja djangan akoe beroesaha ataw telah beroesaha dengan tjoema-tjoema.

Klinkert 1863: Maka sakali itoe akoe pergi {Kis 19:21} dengan pertoendjoekan Allah, lantas akoe mentjaritraken sama dia-orang dari indjil, jang soedah akoe adjarken di-antara orang kafir, dan sendiri-sendiri sama segala soedara jang terhormat, asal djangan akoe nanti bekerdja, atawa soedah bekerdja, dengan tjoema-tjoema.

Melayu Baba: Dan sahya sudah naik sana turut knyata'an Allah; dan sahya sudah trangkan k-pada dia-orang itu injil yang sahya ada khabarkan di antara orang bangsa-asing, ttapi chuma s'orang-s'orang saja, k-pada orang-orang yang bernama, spaya jangan pula perchuma saja sahya punya kerja itu tempo, atau lbeh dhulu.

Ambon Draft: Tetapi sudah ku-berangkat awleh karana satu pem-beri-tahuwan rahasija, dan sudah tjeriterakan pada marika itu Indjil itu, sabagimana aku mengchotbatkan itu antara awrang-awrang chalajik, tersaku lagi pada awrang-awrang, jang terutama itu, agar djangan barangkali aku balari ataw sudah balari pada tjumah-tjumah djuga.

Keasberry 1853: Adapun aku purgi itu dungan purtunjukan Allah, lalu aku munchurtrakan kapada marika itu akan injil yang tulah kuajarkan diantara orang orang susat, akan, tutapi dungan diam diam kapada sagala orang yang turbilang, asal jangan kulak aku burusaha, atau tulah burusaha dungan sia sia.

Keasberry 1866: Adapun aku pŭrgi itu dŭngan pŭrtunjokkan Allah, lalu aku mŭnchŭrtrakan kapada marika itu akan Injil yang tŭlah kuajarkan diantara orang orang sŭsat, akan tŭtapi dŭngan diam diam kapada orang orang yang tŭrbilang, asal jangan kŭlak aku bŭrusaha, atau tŭlah bŭrusaha dŭngan sia sia.

Leydekker Draft: Maka mudikhlah 'aku 'awleh sawatu katuronan, dan tjeriterakanlah pada marika 'itu 'Indjil 'itu jang 'aku berchothbatkan di`antara CHalajikh: 'istemejwa pada segala 'awrang jang mulija, sopaja mudah 2 an djangan samena 2 'aku 'ada ber`usaha, 'ataw sudah 'ada ber`usaha.

AVB: Aku pergi ke sana untuk mematuhi wahyu yang diterima daripada Allah, dan membentangkan kepada mereka Injil yang kukhabarkan dalam kalangan bangsa asing. Tetapi aku melakukan ini secara persendirian kepada orang yang terkemuka, takut kalau-kalau pekerjaanku sia-sia, baik pada masa itu mahupun sebelum itu.

Iban: Aku kin nitihka pemandang ari Tuhan, lalu aku madah ngagai bala tuai eklisia (entara kami aja) pasal Berita Manah ti ditusui aku ngagai orang bansa bukai, kena nentuka aku enda lebu ngapa nusui Berita Manah nya.


TB ITL: Aku pergi <305> berdasarkan <2596> suatu penyataan <602>. Dan <2532> kepada mereka <846> kubentangkan <394> Injil <2098> yang <3739> kuberitakan <2784> di antara <1722> bangsa-bangsa bukan Yahudi <1484> -- dalam percakapan tersendiri <2398> kepada mereka yang terpandang <1380> --, supaya <4458> jangan <3361> dengan <1519> percuma <2756> aku berusaha <5143> atau <2228> telah berusaha <5143>. [<1161> <2596> <1161>]


Jawa: Anggonku mrana mau awit saka kaparingan wangsit. Lan sadulur-sadulur ing kono padha dakkandhani bab Injil kang dakwartakake ana ing antarane para bangsa dudu bangsa Yahudi -- sajroning rerembugan dhewekan karo para kang kajen keringan --, supaya aja nganti tanpa gawe anggonku mbudi-daya lan wus mbudi-daya iku.

Jawa 2006: Anggonku mrana mau awit saka wangsité Allah. Lan tumrap sadulur-sadulur ing kono aku nerangaké bab Injil kang dakwartakaké ana ing antarané para bangsa dudu Yahudi. -- sajroning rerembugan mirunggan karo para kang kajèn-kéringan --, supaya anggonku mbudi-daya tekan saiki iku aja nganti muspra.

Jawa 1994: Enggonku lunga menyang Yérusalèm mau, merga aku nampa wangsit saka Gusti Allah, yèn aku kudu mangkat mrana. Sajroning rembugan mligi karo para panuntuné pasamuwan ing kutha Yérusalèm, aku nerangaké isining Injil sing dakwartakaké marang para wong-wong bangsa liya mau. Karepku supaya pegawéan sing wis daklakoni biyèn tekan saiki iki aja nganti muspra.

Jawa-Suriname: Enggonku budal nang Yérusalèm kuwi jalaran Gusti Allah déwé sing ngongkon aku. Nang kana aku terus rembukan karo penuntun-penuntuné pasamuan. Aku ndunung-ndunungké bab kabar kabungahané Gusti Yésus sing tak gelarké marang liya-liya bangsa. Aku nggenah-nggenahké kuwi mau kabèh. Aku kepéngin ngerti wong-wong iki setuju apa ora karo penggawéan sing wis tak lakoni wiwit mbiyèn tekané saiki. Aku kepéngin ngerti enggonku nyambutgawé iki muspra apa ora.

Sunda: Ka ditu teh lantaran aya pituduh ti Allah. Dina riungan anu ngahaja diayakeun jeung para pamingpin di ditu, sim kuring nerangkeun yen sim kuring mah nginjilan bangsa-bangsa anu lain Yahudi. Nu dipalar supaya pagawean sim kuring nu enggeus-enggeus kitu deui anu eukeur disanghareupan ulah nepi ka gaplah.

Sunda Formal: Ka ditu teh lantaran meunang pituduh ti Allah. Dina hiji riungan jeung rasul-rasul anu parenting tea, simkuring medar pangalaman nginjilan bangsa-bangsa sejen. Hal ieu pikeun mastikeun, yen sakur anu eukeur jeung anu enggeus dipigawe ku simkuring teh, teu mubadir atawa nyalahan.

Madura: Kaula entar ka Yerusalim polana Allah anyata’agi ka kaula ja’ kaula kodu entar ka ka’issa’. Ban e dhalem settong papanggiyan se ebadha’agi malolo sareng pin-pamimpin e ka’issa’, kaula nerrangngagi Kabar Bagus se sareng kaula eberta’agi ka reng-oreng se banne Yahudi. Sabab kaula ta’ terro lalakon kaula se gi’ dhimen sareng se samangken ta’ ahasel pa-ponapa.

Bauzi: Eho lab zoolehe bak lam meit eba, “Lele,” lahame eba gagu eho zoolehe vabak. Abo Alat eba, “Lale,” lahame labi modi ozobohudi fi gatei ehemo kota Yerusalem laba zoolehe bak. Labi zooli lafusi Kristus bake tu vuzehi vahi meedam dam laba vuusu faheme im vameadam dam busaoda zi abo damat neha, “Feàte,” lahame ahu adat iedi vou baedam dam lamota eho gagome vazisi. Labi vazisi neàdi ebe eho Yahudi damat modem vab damat esuhu bak laba le Kristusat meedume vou esmoho Im Neàna lam vou vameatedaha bak lam ame dam labe iho biem bake eho ab vameadaham. Eho gi neham bak vou faovoi ame dam eeda zi laba gagome vazisi ahate im vameadaha bak. Ame dam eeda labe eba neha, “Paulusat lab vou vameatedaha im lam ba im ibidati uloho kaio,” lahame eba labi feàtàmna zohàme eho amu ame Im Neàna lam dam bake le lab vou vameatedaha bak modeo, eho ba etei le vou vameatedam bak modeo, gi vanamai teolemna zohàme eho dam eeda laba gi ahate vameadaha bak.

Bali: Sane dados awinan tiange ka kota Yerusalem, santukan Ida Sang Hyang Widi Wasa mapaica pawisik ring tiang, mungguing tiang patut mrika. Sajeroning pasangkepan tiange sareng parapamimpin pasamuane, tiang ngaturang piuning ring dane sareng sami, indik Orti Rahayu sane sampun pidartayang tiang ring parabangsa sane boya Yahudi. Tiang meled mangda sampunang pakaryan tiange sane sampun langkung punika, wiadin sane mangkin, jagi tan wenten gunanipun.

Ngaju: Aku haguet akan Yerusalem awi Hatalla jari mansanan akangku aku musti haguet. Tuntang huang pumpong je tantai iawi akan te dengan kare pamimpin intu hete, aku manarang Barita Bahalap je imbaritaku akan kare oloh je dia Yehudi. Basa aku dia handak gawingku je bihin tuntang je wayah toh kea, palus hayang.

Sasak: Tiang lalo ojok Yerusalem atas dasar wahyu lẽman Allah. Dait dalem sopoq sangkep saq husus kance pemimpin-pemimpin lẽq derike, tiang jelasang Kabar Solah saq tiang beriteang tipaq dengan-dengan saq ndẽq Yahudi. Sẽngaq tiang ndẽq mẽlẽ usahe tiang saq laẽq, atao saq mangkin, cume sie-sie.

Bugis: Laoka ri Yérusalém saba’ Allataala pura pannessai ri iyya makkedaé harusu’ka lao. Na ri laleng séuwaé addeppu-deppungeng sibawa sining pamimpingngé kuwaro bawang, upakatajangngi Karéba Madécéng iya uwabbirittangngé lao risining tau tenniyaé Yahudi. Saba’ dé’ umaélo usahaku riyolo, iyaré’ga makkekkuwangngé siya-siya bawang.

Makasar: A’lampa’ mange ri Yerusalem, nasaba’ le’baka’ Nasare pappiso’na Allata’ala, angkanaya musti a’lampa’. Na lalang se’re passirapakkang siagang pamimping-pamimpinga anjoreng, kupakasingariammi ke’nanga anjo Kabara’ Baji’ le’baka kupabattu mae ri bansa-bansa maraenga. Nasaba’ tena nakuero’ punna a’jari sia-sia anjo usahaku riolo siagang ri kamma-kammaya anne.

Toraja: Iatu kalaoangku langngan, pa’patudu-tudunNa duka Puang Matua, angku pamanassanni tau iato tu Kareba-kaparannuan kupa’peissanan dio lu to kapere’, ondonganna lako to katandan, dikua da anna torro sala tu kamara’tasangku, la iate totemona la iatu lendu’namo.

Duri: Malena' lako kota Yerusalem, nasaba' nasuana' Puang Allataala. Kusitammu pekaamberan jamaa jio, la mpamanassai apa issinna to Kareba Kasalamatan to mangkamo kupangpeissenan lako bangsa tangngia to-Yahudi, dikua nadanggi' nalao sala to kupugaukkuna too allo ba'tu ia to mangkannamo.

Gorontalo: Wau lo'otapu bibilohe tuwawu deu Allahuta'ala lopoahu olau monao ode kota lo Yerusalem. Tetomota wau lodudunggaya wolo ta heanggapuwo lo tawu o biluloa to wolota lo jama'ati teto. Habari mopiyohu tomimbihu ti Isa Almasih u hepopotunggulou ode tawu ta dila Yahudi tilombangau mao ode olimongoliyo wambao, sababu wau dila yinawo usahau omo-omolu meyalo u masatiya mowali dila ohunaliyo.

Gorontalo 2006: Watia lonao̒ mola ode Yerusalemu sababu Allahu Taa̒ala malo po@ilaalo mai olaatia deu̒ watia musi monao̒ mola. Wau todelomo dudunggaya tuwau u tolomodu wolo mongo tau̒wa mola teto, watia helopoo̒ papatao̒ Habari Mopiohe upilo habari lowatia ode tau-tauwalo tadiila Yahudi. Sababu watia diila mohuto deu̒ tolopani lowatia u muloololio mai, meaalo u masaatia, diila ohuna wambai̒o.

Balantak: Yaku' nomae' gause Alaata'ala nompopo'inti'ikonmo na ingku' se' i yaku' tio mae' na Yerusalem. Inda'a kai nopootunduniimo men kai-kaina tia mian men tongaan na jama'at. Yaku' nompopopanasakon na ko'ona i raaya'a Lele Pore men yaku' lelekon na mian na lipu' sambana men taasi' Yahudi. Yaku' bude' kalu men yaku' limangmo mbaripian maupo men koini'i penta' na ngaya-ngaya.

Bambam: Le'ba'ä' längäm Yerusalem eta too aka inna napalosaiä' Puang Allataala naua: “La längängko Yerusalem.” Suleki längäm ma'hempummakam, sapo' anggam pebaba ada' yabo kipasola ma'hempum. Iya kutulasammi diona indo pengkähäku umpa'pakahebaam Kaheba Katilallasam lako taianna to Yahudi. Kutulasam aka malallam penabangku, mase manii tä' naakui indo pebaba ada' yabo, iya la labu' bäbäm too indo lupu' hesoku lessu'-lessu'na sule lako temo.

Kaili Da'a: Aku nalau mpaka ri Yerusalem sabana naria tesa nggari ja'i Alatala nompakau aku malau. Sangga naratapa ri setu aku nasiromu aga ante topanggeniaka-topanggeniaka topomparasaya, pade nipakanotoku ka ira isi Kareba Belo to nipatoleleku ka tau-tau da'a to Yahudi. Patujuku ala pepatudukiku ne'e rasalai sampe da'a ria gunana bagoku mompatolele Kareba Belo, nabeloka to nipowiaku bopia, nabeloka to danipowiaku we'i-we'i.

Mongondow: Aku'oi minayak in Yerusalem sing ki Allahbií in nopotabaí. Bo kon tobatuí pinoyodungkuḷan takin itoi mita kon tua, aku'oi noginsilang kon Habar Mopia inta pinoyaputku kon intau mita inta de'eman Yahudi. Sin doiíbií in aku'oi aka usahaku kolipod bo masa in tana'a, tongaí mobalií diaí baraguna.

Aralle: Le'ba'ä' dai' di Yerusalem donetoo aka' inang napalosaiä' Puang Alataala naoatee, "La dai'o di Yerusalem." Lambi'ang dai', ya' ma'himpummang, ampo' supung pebulle ada' yaho ang kisibahaing ma'himpung. Ya' kutula'ming didiona yato pepakuhungku ang si kupakahebaing pano di tau ang tadia to Yahudi. Kutula'ing supu pano di pebulle ada' aka' mahea'ä' labu' arang yato pengkähängangku, aka' ke hapang dai naakui yato pebulle ada' yaho, ya' la labu' kale ingkänna yatoo.

Napu: Laona i Yerusale lawi ara lolita hangko i Pue Ala iriko au manguli hangangaa laona. Kahawengku i Yerusale, kupombelambiamohe tadulakonda to Sarani. I tempo iti, au kupokalanga: paturongku ina rasalai duuna barapi mobundu bagongku mopaturuahe tauna Ngkora Marasa, maroa au roo kupobago, maroa au tangana mani kupobago. Ido hai mogombomongkai hihimbela hai tadulako-tadulako to Sarani i Yerusale, hai kupahaweahe kana i Ngkora Marasa au kuanti i tauna au barahe to Yahudi.

Sangir: Iạ nakoạ sarang Yerusalem batụu Mawu Ruata e seng nělahẹ si siạ u iạ harusẹ̌ tamai. Kụ sural᷊ungken pẹ̌sasombang natuntụ dingangu manga matatebone sene, iạ něnualagu Injilẹ̌ apan takụ ilẹ̌habarẹ̌ su taumata apạewen bal᷊ine Yahudi. Batụu iạ madiri tawakal᷊iku nạung kạngerẹ, dingangu orasẹ̌ ini e makoạbe tawẹ mangal᷊ene.

Taa: Naka pei aku nayau ndeku Yerusalem etu apa i Pue Allah roomo nampaponsanika aku Ia rani aku yau. Wali ojo karata mami nda’a ria, kami mampasiromunaka ojo tau to napobuuka nsa’e penatua ntau to mangaya. Panewa aku mampakanasaka sira mangkonong kareba matao to kupakarebaka resi tau to si’a to Yahudi. Naka pei aku mampakanasaka resi sira mangkonong palaong etu see sira damangansani monso pu’u anu to aku mampotundeka. Apa aku moru sangkodi sira bara mampobuuka palaongingku etu tare batuanginya, nempo palaong to aku roomo mangika pasi nempo palaong to dakuika wo’u.

Rote: Au u leo Yerusalem u nana, Manetualain nafa'da basa au nae, au muse u. Nai natotongo hehelik esa dalek mo mauli-malangan manai naa la dalek, au afa'da mangalele'do, Hala Malole fo au tui-bengan neu hataholi ta Yahudi la. Nanahu, au ta nau au ue-le'ding neme makahulu na losa besak ia, louk fa.

Galela: De o nyawa moi lo ngohi isulowa totagi, duma o Gikimoi Una masirete ngohi woisinako, so tanako bilasu ngohi totagi o Yerusalemye. So kagena ngohi dede o gogobu manga bi roriri ona magegena asa mimatolomu o riho moika. De kagena ai manara ma ngale o habari qaloloha o Yahudika ma nyawa yasowoka tasihabari so magena ngohi tasingangasu onaka. Upa sidago ai manara iqoma taaka qaboloka de o orasi manena taaka kali gena, o roriri ona magena yangodu yaholu.

Yali, Angguruk: Allahn lahun ulug hiyag nitisiyon hikit toho larikik. Anden Yahudi inap fuhon arimano wene fanowon hiyag isaruk latikikon fahet wene onoluk inap men onowesi palimu werehon men palu atukukteg nenele sahaltuk latukuk. Anden turuk latikik ane men turuk lahi ane ari men saplangge turuk lahi fureg it inindi anggar amag ulug nenele sahaltuk latukuk.

Tabaru: Ngoi totagi 'o Yerusalemude sababu ma Jo'oungu ma Dutu woisulokokau 'ato salingou totagi. Ge'enaka daku gee yosibalu-balusu yomalomuno de tosiwaiti 'o Habari ma Owa gee tosiha-habari ko 'o Yahudiwa ma nyawaka, sababu tooluku 'ai manarama gee ma sirasi bolo ne'ena naga kaiparacuma.

Karo: Lawes aku nangkeng ku Jerusalem sabap ipetangkas Dibata man bangku maka aku arus berkat. Janah i bas perjumpan si khusus ras peminpin-peminpin si i Jerusalem, kubukaken man bana Berita Si Mehuli si kuberitaken man kalak si labo Jahudi. Sabap la ateku sia-sia kai si nggo kudahiken i bas paksa si nggo lepas, ntah si genduari.

Simalungun: Tapi mangihutkon pangungkabon do na tangkog ai ahu. Anjaha hupatorang ma bani sidea Ambilan Na Madear na huambilankon bani halak sipajuh begu-begu, tarlobih ma ai hubani na sangap-sangap ai, ase ulang soya parlintunonku hu lobeian on age na dob in.

Toba: Alai mangihuthon pangungkapon do ahu nangkok, jala pamaritahonku di barita na uli tu angka sipelebegu hupatedek tu jolonasida, gumodang tu na marsangap i, atik beha magopo parlojongonku tu pudi on, nang sian nasailaonna i.

Dairi: Janah perlausku mi Jerusalem i pè, kumarna lot ngo alamat bai Dèbata nai mendokken kennah laus aku mi sidi. Janah ibas sada runggu pellin kami dekket pengendeng-pengendeng nisidi, kubagahken mo tersèngèt Sukuten Kelluahen sienggo kusukutken bai kalak siso Jahudi. Kerna oda lemmo atèngku magosia kelejanku tikala i bang pè mi podiin èn.

Minangkabau: Ambo payi ka Yerusalem, dek karano Allah lah manyatokan kabake ambo, baraso ambo musti payi kasinan. Dalam suatu patamuan nan tasandiri jo pamimpin-pamimpin nan disinan, ambo manarangkan Injil nan ambo baritokan kabake urang-urang nan indak urang Yahudi. Dek karano, ambo indak niyo usawo ambo nan dawulu, maupun nan kiniko, hanyo tabuwang siyo-siyo.

Nias: Mõi ndra'o ba Yeruzalema, bõrõ me no Ifa'ele'õ khõgu Lowalangi, wa si lõ tola lõ mõi ndra'o. Ba walukhata khõ ndra sondrõnia'õ si so ba da'õ, ubotokhi khõra Duria Somuso Dõdõ andrõ si no u'ombakha'õ ba niha si tenga niha Yahudi. Lõ omasi ndra'o na halõw̃õgu fõna, he gõi halõw̃õgu iada'e tobali zayazaya gõlõ.

Mentawai: Akuei geti ka Jerusalem, kalulut aipatoilá ka tubukku Taikamanua masikua, buítá mei aku sedda. Samba ka parurukatmai sikokoiakenen sambamai sauté sedda, kolouakékungan leú et pagalaiat Katuareman Simaerú sipakakrakku ka tubudda taú sipuoni tai Jahudi. Aipoí tá kuobá ipusiboboi apa sigalaiakenenku siburú samba kineneiget néné.

Lampung: Nyak mik di Yerusalem mani Allah radu nyatako jama nyak bahwa nyak harus mik. Rik delom suatu pertemuan sai khusus jama jelma-jelma sai mimpin di dudi, nyak ngejelasko Kabar Betik sai kukabarko jama jelma-jelma lain Yahudi. Mani nyak mak haga usahaku sai tumbai, ataupun sai tano, angkah sia-sia.

Aceh: Ulôn kujak u Yerusalem sabab Allah ka geupeugah ubak ulôn bahwa ulôn harôh lônjak keunan. Dan bak saboh teumpat meurok pakat khusos ngon peumimpén-peumimpén nyang na disinan, laju ulôn peugah Haba Gét nyang ka lôn peusampoe ubak ureuëng-ureuëng nyang kon Yahudi. Sabab ulôn hana kutem useuha lôn nyang awai, meunan cit nyang jinoe, tinggai sia-sia.

Mamasa: Laona' langngan Yerusalem annu napakawanan lako kaleku Puang Allata'alla kumua: “Laoko langngan Yerusalem.” Saekan langngan ma'mesamokan, sapo angga perepi' yao kisolaan. Kutulasammi diona pengkarangku umpalanda' Kareba Kadoresan lako to salianna to Yahudi, annu malallan penawangku, mase manii anna tae' naakui perepi', la masala babang lupu'ku mengkalao dio mai sae lako temo.

Berik: Ai ga ai sofwant, aam temawer Uwa Sanbagiri Jei ams balant jam sofwefe. Ai agalap fornantam Yerusalemwer, ai nabala ga angtane sanbaka Kristenmanaiserem ai jebanefener aya dorwenant, ane jepga taterisi ajes nasipminirim angtane Yahudimanyan jebe jem temawer ga ai towastababilint. Ini amna as jam eseswebanant enggalem temawer, angtane sanbaka Kristenmana jei ai as galap sene bala enggame, "Aamei ijes towas-towastababilirim, jei nafsi ai ajesa towas-towastababilirim, numu daamfenyan." Afa angtane sanbaka jeiserem jei enggam sege gubilirim, taterisi amnaiserem jei numu daamfenyan, gam jega awelna amnaiserem ga ase elbesini. Jewer ga ai Taterisi Waakena ajes nasipminirim angtane Yahudimanyanfe, ai taterisi jeiserem waakenfer ga ai nasipminint angtane sanbaka jeiserem jebe. Ai ga aas gamserem agam balbabilint, "Angtane Yahudimanyan Yesus aa jei ne tebanaram, jei Hukumu Nabi Musa aa jes tulistababilim safnant jam ne onsobiyen, jei safnant jam ne sunattababiyen. Uwa Sanbagiri Jei angtane jam gam waakentaasinirim, afa angtane jei Yesus tefner gam tebana."

Manggarai: Ngo daku landing wuat de Mori Keraéng. Du lari bantang hanang koégm agu isét hiang laings, tombo taungs laku Keréba Di’a hitut wéro daku oné bahi-réha wa’u bana ata toé wa’u Yahudi. Ali hitu, sanggéd gori daku danong ko te ho’on toé oké bod.

Sabu: Hakku kako ya la Yerusalem rowi do alla ke pepeteleo ri Deo ma pa ya, ta do jhamma ya ta kako la ni. Jhe pa dhara hahhi lua peowu do wata do wata ke nga kattu kattu do era pa ni, ta pejhare ke ri ya ne jhara Li Hagha Dhara, do pepeke ri ya ne pa ddau-ddau do adho do Yahudi. Rowi ddhei dho ya ne lua jhagga ya, ie ta rai do uru he lohe ma dhara awe do nadhe ta parahuma weu.

Kupang: Beta pi sana tagal Tuhan Allah yang suru. Ais itu ju, beta carita kasi tua-tua Kristen dong, itu Kabar Bae yang beta su ajar sang orang bukan Yahudi dong. Itu waktu, beta omong sandiri sang dong, ko biar dong pareksa bae-bae apa yang beta ajar tu, batúl ko sonde. Te kalo dong putus bilang, sonde batúl, na, orang bisa bilang beta pung karjá parcuma sa!

Abun: Yefun Allah kadum rer nai ji do, An syogat ji mu mone anato ji mu ne. Ji si yé bok gato gum yekwesu ne sum dor kadit ye yi neya, ete ji ki rer subot os ndo gato Yesus Kristus kak ne. Ji ki rer subot sukdu gato ji duno yewis yi neya su ne. Ji ki rer wa yekwesu bok ne jam, sawe ji bi sukdu-i napyo siri kadit yekwesu bok ne bi sukjimnut-i, wo sukdu ne tepsu án mit re, yekwesu ne yo duwer ji mo nde.

Meyah: Noba didif dineja jah suma jeska rusnok ruga ebin didif rot guru. Tina didif dija jah suma jeska Allah oncunc rot erek koma gij dudou efesi sismeni fob. Beda didif durodosu rusnok Kristen rerin ebirfager jah suma jeskaseda difesij gu rua rot teinefa didif duftuftu mar osok gij Allah oga ongga oufamofa gu rusnok ongga erek Yahudi guru gij monuh ongga enjgineg fob. Tina askesi didif diker gij kota Yerusalem bera didif dimfesij rot mar insa koma gu Kristen koma rerin ebirfager risinsiyai ojgomu. Didif dagot rot mar insa koma gu rua jeskaseda rua era rusnok egema tein rineseda rot mar ongga didif dimfarur rot sis fob jera mar ongga dimeita gij mona kahma tein guru. Jeska didif duftuftu rot oida enadaij nou rusnok risma rudou ongga ebsi komowa oisouska hukum Musa ongga rua ruroru erek jinaga guru.

Uma: Pai'-a hilou hi Yerusalem nto'u toe, apa' ria lolita ngkai Alata'ala to mpo'uli'-ka kana hilou-a. Karata-ku hi Yerusalem, ku'uli'-raka pangkeni to Kristen hi ria napa ihi' Kareba Lompe' to kukeni hi tauna to bela-ra to Yahudi. Koro'-a, nee–neo' mpai' ria to mposalai' tudui'-ku, duu'-na uma ria kalaua-na bago-ku mpotudui' tauna Kareba Lompe', lompe' to mpolia' kupobago-mi, lompe' to bula-na kupobago-pidi. Toe pai' moromu-a muntu' hante pangkeni to Kristen hi Yerusalem.

Yawa: Syoroto no Yerusalem mamaisy irati Amisye apa ana po rarorono rinai rai pare syoroto. Umba risye akarijo wo anugano Amisye mansaugav no Yerusalem nawe reamanugan indamu reamayao mumuimbe. Ribeker syo raura kakavimbe mai indamu akarije umaso manayanambe sya ananyao syo ravovo vatano Yahudi jewene mansaije rai, yara vemo wo sya ananyao rawatambe nora, wea indati sya anakero syo raijar no wusyinoe muno naiso tavon mbea marudi.


NETBible: I went there because of a revelation and presented to them the gospel that I preach among the Gentiles. But I did so only in a private meeting with the influential people, to make sure that I was not running – or had not run – in vain.

NASB: It was because of a revelation that I went up; and I submitted to them the gospel which I preach among the Gentiles, but I did so in private to those who were of reputation, for fear that I might be running, or had run, in vain.

HCSB: I went up because of a revelation and presented to them the gospel I preach among the Gentiles--but privately to those recognized as leaders --so that I might not be running, or have run, in vain.

LEB: Now I went up [there] because of a revelation and laid out to them the gospel that I preach among the Gentiles, but in private to the influential people, lest somehow I was running, or had run, in vain.

NIV: I went in response to a revelation and set before them the gospel that I preach among the Gentiles. But I did this privately to those who seemed to be leaders, for fear that I was running or had run my race in vain.

ESV: I went up because of a revelation and set before them (though privately before those who seemed influential) the gospel that I proclaim among the Gentiles, in order to make sure I was not running or had not run in vain.

NRSV: I went up in response to a revelation. Then I laid before them (though only in a private meeting with the acknowledged leaders) the gospel that I proclaim among the Gentiles, in order to make sure that I was not running, or had not run, in vain.

REB: I went in response to a revelation from God; I explained, at a private interview with those of repute, the gospel which I preach to the Gentiles, to make sure that the race I had run and was running should not be in vain.

NKJV: And I went up by revelation, and communicated to them that gospel which I preach among the Gentiles, but privately to those who were of reputation, lest by any means I might run, or had run, in vain.

KJV: And I went up by revelation, and communicated unto them that gospel which I preach among the Gentiles, but privately to them which were of reputation, lest by any means I should run, or had run, in vain.

AMP: I went because it was specially {and} divinely revealed to me that I should go, and I put before them the Gospel [declaring to them that] which I preach among the Gentiles. However, [I presented the matter] privately before those of repute, [for I wanted to make certain, by thus at first confining my communication to this private conference] that I was not running or had not run in vain [guarding against being discredited either in what I was planning to do or had already done].

NLT: I went there because God revealed to me that I should go. While I was there I talked privately with the leaders of the church. I wanted them to understand what I had been preaching to the Gentiles. I wanted to make sure they did not disagree, or my ministry would have been useless.

GNB: I went because God revealed to me that I should go. In a private meeting with the leaders I explained the gospel message that I preach to the Gentiles. I did not want my work in the past or in the present to be a failure.

ERV: I went there because God showed me that I should go. I explained to them the message that I tell the non-Jewish people. I also met alone with those who were considered to be the leaders. I wanted to be sure we were in agreement so that my past work and the work I do now would not be wasted.

EVD: I went because God showed me that I should go. I went to those men who were considered to be the leaders {of the believers}. When we were alone, I told these men the Good News I tell to the non-Jewish people. {I wanted these men to understand my work,} so that my past work and the work I do now would not be wasted.

BBE: And I went up by revelation; and I put before them the good news which I was preaching among the Gentiles, but privately before those who were of good name, so that the work which I was or had been doing might not be without effect.

MSG: I went to clarify with them what had been revealed to me. At that time I placed before them exactly what I was preaching to the non-Jews. I did this in private with the leaders, those held in esteem by the church, so that our concern would not become a controversial public issue, marred by ethnic tensions, exposing my years of work to denigration and endangering my present ministry.

Phillips NT: My visit on this occasion was by divine command, and I gave a full exposition of the gospel which I preach among the gentiles. I did this in private conference with the Church leaders, to make sure that what I had done and proposed doing was sound.

DEIBLER: But I tell you that I went up there because of what God revealed to me. It was not because someone asked me to come. I told people what was that good message that I was preaching in regions where non-Jews live. But I talked privately to those whom your new teachers highly respect. I did that in order that what I was doing and what I had done [MET] might not become useless [MET] as a result of people rejecting my message because they thought that I was teaching something that was not true.

GULLAH: A gone ta Jerusalem cause God done show me dat A oughta go dey. A hab meetin wid jes de leada dem ob de choch an splain ta um de message ob Good Nyews dat A da tell ta de people wa ain Jew. A meet wid jes de leada dem, cause A ain wahn fa hab de wok wa A done beena do an de wok wa A da do mount ta nottin.

CEV: But I went there because God had told me to go, and I explained the good news that I had been preaching to the Gentiles. Then I met privately with the ones who seemed to be the most important leaders. I wanted to make sure that my work in the past and my future work would not be for nothing.

CEVUK: But I went there because God had told me to go, and I explained the good news that I had been preaching to the Gentiles. Then I met privately with the ones who seemed to be the most important leaders. I wanted to make sure that my work in the past and my future work would not be for nothing.

GWV: I went in response to a revelation from God. I showed them the way I spread the Good News among people who are not Jewish. I did this in a private meeting with those recognized as important people to see whether all my efforts had been wasted.


NET [draft] ITL: I went <305> there because of <2596> a revelation <602> and <2532> presented <394> to them <846> the gospel <2098> that <3739> I preach <2784> among <1722> the Gentiles <1484>. But <1161> I did so only in <2596> a private meeting <2398> with the influential <1380> people, to make sure <4458> that I was <5143> not <3361> running <5143>– or <2228> had <5143> not run <5143>– in vain <2756>.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Studi lengkap, lihat: Alkitab SABDA.

 <<  Galatia 2 : 2 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel