Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TB]     [PL]  [PB] 
 <<  Hakim-hakim 10 : 6 >> 

TB: Orang Israel itu melakukan pula apa yang jahat di mata TUHAN; mereka beribadah kepada para Baal dan para Asytoret, kepada para allah orang Aram, para allah orang Sidon, para allah orang Moab, para allah bani Amon dan para allah orang Filistin, tetapi TUHAN ditinggalkan mereka dan kepada Dia mereka tidak beribadah.


AYT: Orang-orang Israel melakukan yang jahat di mata TUHAN. Mereka melayani Baal dan Asytoret, kepada ilah orang Aram, kepada ilah orang Sidon, ilah orang Moab, ilah orang Amon, dan ilah orang Filistin. Mereka meninggalkan TUHAN dan tidak melayani-Nya.

TL: Arakian, maka kembali pula bani Israel membuat barang yang jahat kepada pemandangan Tuhan serta menyembah kepada Baalim dan Astarot dan segala berhala orang benua Syam dan segala berhala Sidon dan segala berhala Moab dan segala berhala bani Ammon dan lagi segala berhala orang Filistin; maka ditinggalkannya akan Tuhan, tiada mereka itu beribadat kepada-Nya.

MILT: Kemudian bani Israel melakukan kejahatan lagi dalam pandangan TUHAN (YAHWEH - 03068), dan mereka melayani para Baal dan para Ashtoret dan para allah (ilah-ilah - 0430) orang Aram dan para allah (ilah-ilah - 0430) orang Sidon dan para allah (ilah-ilah - 0430) orang Moab dan para allah (ilah-ilah - 0430) bani Amon dan para allah (ilah-ilah - 0430) orang Filistin; sedangkan mereka meninggalkan TUHAN (YAHWEH - 03068) dan tidak beribadah kepada-Nya.

Shellabear 2010: Bani Israil melakukan lagi apa yang jahat dalam pandangan ALLAH. Mereka beribadah kepada dewa-dewa Baal dan patung-patung Dewi Astoret, kepada dewa-dewa orang Aram, dewa-dewa orang Sidon, dewa-dewa orang Moab, dewa-dewa bani Amon, dan dewa-dewa orang Filistin. Mereka meninggalkan ALLAH dan tidak beribadah kepada-Nya.

KS (Revisi Shellabear 2011): Bani Israil melakukan lagi apa yang jahat dalam pandangan ALLAH. Mereka beribadah kepada dewa-dewa Baal dan patung-patung Dewi Astoret, kepada dewa-dewa orang Aram, dewa-dewa orang Sidon, dewa-dewa orang Moab, dewa-dewa bani Amon, dan dewa-dewa orang Filistin. Mereka meninggalkan ALLAH dan tidak beribadah kepada-Nya.

KSKK: Orang-orang Israel sekali lagi berkelakuan buruk terhadap Yahweh: mereka menyembah para Baal, Asytoret, dewa-dewa orang Aram dan Sidon, dewa-dewa orang Moab, dewa-dewa orang-orang Amon dan Filistin. Mereka meninggalkan Yahweh dan tidak lagi beribadat kepada-Nya.

VMD: Orang Israel kembali melakukan yang salah menurut TUHAN. Mereka menyembah dewa Baal dan Asytoret serta dewa Aram, Sidon, Moab, Amon, dan Filistin. Mereka meninggalkan TUHAN dan tidak lagi menyembah-Nya.

BIS: Umat Israel berdosa lagi kepada TUHAN. Mereka tidak menghiraukan TUHAN dan tidak menyembah Dia lagi. Mereka menyembah dewa-dewa Baal dan Asytoret, serta dewa-dewa bangsa Siria, Sidon, Moab, Amon dan Filistin.

TMV: Sekali lagi umat Israel berdosa terhadap TUHAN. Mereka menyembah Baal dan Asytoret serta dewa-dewa bangsa Siria, Sidon, Moab, Amon, dan Filistin. Mereka meninggalkan TUHAN dan tidak lagi menyembah Dia.

FAYH: Kemudian orang-orang Israel meninggalkan TUHAN lagi. Mereka menyembah dewa-dewa orang kafir, yaitu Baal dan Asytoret, dan allah-allah orang Aram, orang Sidon, orang Moab, orang Amon, dan orang Filistin. Bukan hanya itu saja; mereka sama sekali tidak lagi menyembah Yahweh, TUHAN.

ENDE: Bani Israil lagi2 membuat apa jang durdjana dalam pandangan Jahwe. Mereka berbakti kepada Ba'al dan 'Asjtoret, dewa2 Aram, Sidon, Moab, bani 'Amon dan orang2 Felesjet. Mereka meninggalkan Jahwe dan tidak berbakti lagi kepadaNja.

Shellabear 1912: Maka kembalilah bani Israel itu membuat perkara yang jahat pada pemandangan Allah serta berbuat ibadat kepada Baal dan Asytoret dan segala dewa-dewa orang Aram dan dewa-dewa orang Sidon dan dewa-dewa orang Moab dan dewa-dewa segala bani Amon dan dewa-dewa orang Filistin maka ditinggalkannya akan Allah dan tiada berbuat ibadah kepada-Nya.

Leydekker Draft: Sudah 'itu maka kombali benij Jisra`ejl 'itu berbowatlah djahat pada mata-mata Huwa, dan 'ija menjombahlah pada Baszalim, dan pada Xasjtarawt, dan pada Dejwata-dejwata 'Aram, dan pada Dejwata-dejwata TSidawn, dan pada Dejwata-dejwata Maw`ab, dan pada Dejwata-dejwata benij Xamawn, lagipawn pada Dejwata-dejwata 'awrang Filistin: maka marika 'itu meninggalkanlah Huwa, dan tijadalah 'ija berbowat bakhti padanja.

AVB: Orang Israel berbuat jahat lagi di mata TUHAN dengan menyembah Baal dan Asytoret iaitu tuhan orang Aram, tuhan orang Sidon, tuhan orang Moab, tuhan bani Amon dan tuhan orang Filistin. Mereka meninggalkan TUHAN dan tidak lagi beribadat kepada-Nya.


TB ITL: Orang <01121> Israel <03478> itu melakukan <06213> pula <03254> apa yang jahat <07451> di mata <05869> TUHAN <03068>; mereka beribadah <05647> kepada para Baal <01168> dan para Asytoret <06252>, kepada para allah <0430> orang Aram <0758>, para allah <0430> orang Sidon <06721>, para allah <0430> orang Moab <04124>, para allah <0430> bani <01121> Amon <05983> dan para allah <0430> orang Filistin <06430>, tetapi TUHAN <03068> ditinggalkan <05800> mereka dan kepada Dia mereka tidak <03808> beribadah <05647>.


Jawa: Wong Israel padha ndlarung nglakoni kang ala ana ing paningale Sang Yehuwah; padha ngabekti marang para Baal lan Asytoret, marang para allahe wong Aram, para allahe wong Sidon, para allahe wong Moab, para allahe bani Amon lan para allahe wong Filisti, padha nyingkur marang Pangeran Yehuwah sarta ora ngabekti marang Panjenengane.

Jawa 1994: Umat Israèl gawé dosa menèh marang Pangéran; padha ora maèlu marang Allah lan wis ora nyembah marang Panjenengané. Sing disembah-sembah yakuwi déwa-déwa Baal lan Astorèt, sarta déwa-déwané bangsa Siria, Sidon, Moab, Amon lan Filistia.

Sunda: Urang Israil geus dosa deui ka PANGERAN, nyarembah ka dewa-dewa Baal jeung ka Astoret, kitu deui ka allah-allahna urang Siria, urang Sidon, urang Moab, urang Amon jeung urang Pelisti. Geus malungkur ti PANGERAN, henteu ngabakti deui ka Mantenna.

Madura: Ommat Isra’il agabay dusa pole ka PANGERAN, padha ta’ marduli ka PANGERAN ban ta’ abakte ka Salerana pole. Reng-oreng jareya nyemba ba-diba Ba’al ban Asytoret, sarta ba-dibana bangsa Siria, Sidon, Mo’ab, Amon ban Filistin.

Bali: Bangsa Israele malih ngardi dosa pamantuka ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, malantaran ipun nyungsung Dewa Baal miwah Dewi Astoret, makamiwah dewan wong Siria, Sidon, Moab, Amon miwah wong Pilistin. Ipun ngutang Ida Sang Hyang Widi Wasa tur wusan nyungsung Ida.

Bugis: Madosasi paimeng umma Israélié lao ri PUWANGNGE. Dé’ mennang najampangiwi PUWANGNGE sibawa dé’tona nasompani Aléna. Nasompai mennang déwata-déwata Baal sibawa Asytorét, nenniya déwata-déwatana bangsa Siria, Sidon, Moab, Amon sibawa Filistin.

Makasar: Dorakami pole umma’ Israel mae ri Batara. Tenamo namangngu’rangi ke’nanga ri Batara, siagang tenamo nanynyomba mae ri Ia. Rewata-rewata Baal siagang Asytoret a’giling nasomba ke’nanga. Kammayatompa rewata-rewata bansa Siria, Sidon, Moab, Amon siagang Filistin, yangasemminjo nasomba ke’nanga.

Toraja: Napogau’ pole’omi to Israel tu apa kadake dio pentiroNa PUANG; umpenombai tu mintu’ Baal sia Astoret sia kapenombanna Aram, Sidon sia Moab, sia kapenombanna to Amon sia to Filistin, apa iatu PUANG naboko’imo sia tae’mo napengkaolai.

Karo: Bangsa Israel erbahan dosa denga man TUHAN alu nembah man Baal ras Astarte, bage pe man dibata-dibata Siria, Sidon, Moap, Amon ras Pilisti. Itadingkenna TUHAN janah ngadi ia nembah man BaNa.

Simalungun: Dob ai iulaki halak Israel ma mambahen sogam ni uhur ni Jahowa; marsombah ma sidea hubani Baal pakon Astarot, hubani naibata ni halak Aram, naibata ni halak Sidon, naibata ni halak Moab, naibata ni halak Amon, pakon naibata ni halak Palistim, tapi itadingkon sidea do Jahowa anjaha seng ibalosi sidea Ia.

Toba: (II.) Dung i diulahi halak Israel muse mambahen sogo ni roha ni Jahowa, jala marsomba tu angka Baal dohot tu Astarot, dohot tu angka debata ni Ram, dohot tu angka debata ni Sidon, dohot tu angka debata ni Moab, dohot tu angka debata ni halak Amon, dohot tu angka debata ni halak Palistim, jala ditadingkon nasida Jahowa, jala ndang Ibana dioloi nasida.


NETBible: The Israelites again did evil in the Lord’s sight. They worshiped the Baals and the Ashtars, as well as the gods of Syria, Sidon, Moab, the Ammonites, and the Philistines. They abandoned the Lord and did not worship him.

NASB: Then the sons of Israel again did evil in the sight of the LORD, served the Baals and the Ashtaroth, the gods of Aram, the gods of Sidon, the gods of Moab, the gods of the sons of Ammon, and the gods of the Philistines; thus they forsook the LORD and did not serve Him.

HCSB: Then the Israelites again did what was evil in the sight of the LORD. They worshiped the Baals and the Ashtoreths, the gods of Aram, Sidon, and Moab, and the gods of the Ammonites and the Philistines. They abandoned the LORD and did not worship Him.

LEB: The people of Israel again did what the LORD considered evil. They began to serve other gods and goddesses––the Baals and the Astartes––and the gods of Aram, Sidon, Moab, Ammon, and the gods of the Philistines. They abandoned the LORD and did not serve him.

NIV: Again the Israelites did evil in the eyes of the LORD. They served the Baals and the Ashtoreths, and the gods of Aram, the gods of Sidon, the gods of Moab, the gods of the Ammonites and the gods of the Philistines. And because the Israelites forsook the LORD and no longer served him,

ESV: The people of Israel again did what was evil in the sight of the LORD and served the Baals and the Ashtaroth, the gods of Syria, the gods of Sidon, the gods of Moab, the gods of the Ammonites, and the gods of the Philistines. And they forsook the LORD and did not serve him.

NRSV: The Israelites again did what was evil in the sight of the LORD, worshiping the Baals and the Astartes, the gods of Aram, the gods of Sidon, the gods of Moab, the gods of the Ammonites, and the gods of the Philistines. Thus they abandoned the LORD, and did not worship him.

REB: Once more the Israelites did what was wrong in the eyes of the LORD, serving the baalim and the ashtaroth, the deities of Aram and of Sidon and of Moab, of the Ammonites and of the Philistines. They forsook the LORD and did not serve him.

NKJV: Then the children of Israel again did evil in the sight of the LORD, and served the Baals and the Ashtoreths, the gods of Syria, the gods of Sidon, the gods of Moab, the gods of the people of Ammon, and the gods of the Philistines; and they forsook the LORD and did not serve Him.

KJV: And the children of Israel did evil again in the sight of the LORD, and served Baalim, and Ashtaroth, and the gods of Syria, and the gods of Zidon, and the gods of Moab, and the gods of the children of Ammon, and the gods of the Philistines, and forsook the LORD, and served not him.

AMP: And the Israelites again did what was evil in the sight of the Lord, served the Baals, the Ashtaroth [female deities], the gods of Syria, the gods of Sidon, the gods of Moab, the gods of the Ammonites, and the gods of the Philistines. They forsook the Lord and did not serve Him.

NLT: Again the Israelites did evil in the LORD’s sight. They worshiped images of Baal and Ashtoreth, and the gods of Aram, Sidon, Moab, Ammon, and Philistia. Not only this, but they abandoned the LORD and no longer served him at all.

GNB: Once again the Israelites sinned against the LORD by worshiping the Baals and the Astartes, as well as the gods of Syria, of Sidon, of Moab, of Ammon, and of Philistia. They abandoned the LORD and stopped worshiping him.

ERV: Again the Israelites did what the LORD considered evil: They began worshiping the false gods Baal and the Ashtoreth. They also worshiped the gods of the people of Aram, the gods of the people of Sidon, the gods of the Moabites, the gods of the Ammonites, and the gods of the Philistines. The Israelites left the LORD and stopped serving him.

BBE: And again the children of Israel did evil in the eyes of the Lord, worshipping the Baals and Astartes, and the gods of Aram and the gods of Zidon and the gods of Moab and the gods of the children of Ammon and the gods of the Philistines; they gave up the Lord and were servants to him no longer.

MSG: And then the People of Israel went back to doing evil in GOD's sight. They worshiped the Baal gods and Ashtoreth goddesses: gods of Aram, Sidon, and Moab; gods of the Ammonites and the Philistines. They just walked off and left GOD, quit worshiping him.

CEV: Before long, the Israelites began disobeying the LORD by worshiping Baal, Astarte, and gods from Syria, Sidon, Moab, Ammon, and Philistia.

CEVUK: Before long, the Israelites began disobeying the Lord by worshipping Baal, Astarte, and gods from Syria, Sidon, Moab, Ammon, and Philistia.

GWV: The people of Israel again did what the LORD considered evil. They began to serve other gods and goddesses––the Baals and the Astartes––and the gods of Aram, Sidon, Moab, Ammon, and the gods of the Philistines. They abandoned the LORD and did not serve him.


NET [draft] ITL: The Israelites <03478> <01121> again <03254> did <06213> evil <07451> in the Lord’s <03068> sight <05869>. They worshiped <05647> the <0853> Baals <01168> and the Ashtars <06252>, as well as the gods <0430> of Syria <0758>, Sidon <06721>, Moab <04124>, the Ammonites <05983> <01121>, and the Philistines <06430>. They abandoned <05800> the Lord <03068> and did not <03808> worship <05647> him.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Studi lengkap, lihat: Alkitab SABDA.

 <<  Hakim-hakim 10 : 6 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran