Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TB]     [PL]  [PB] 
 <<  Ibrani 1 : 5 >> 

TB: Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah Ia katakan: "Anak-Ku Engkau! Engkau telah Kuperanakkan pada hari ini?" dan "Aku akan menjadi Bapa-Nya, dan Ia akan menjadi Anak-Ku?"


AYT: Sebab, pernahkah Allah berkata kepada malaikat, “Engkau adalah Anak-Ku. Pada hari ini, Aku telah menjadi Bapa-Mu”? Atau, pernahkah Ia berkata tentang mereka, “Aku akan menjadi Bapa bagi-Nya, dan Ia akan menjadi Anak-Ku.”?

TL: Karena malaekat manakah dari antara segala malaekat itu yang pernah difirmankan-Nya: Engkaulah Anak-Ku, hari inilah Aku memperanakkan Dikau? dan lagi: Aku ini akan menjadi Bapa kepada-Nya, dan Ia pun menjadi Anak kepada-Ku?

MILT: Sebab, kepada siapakah di antara para malaikat Dia pernah berkata, "Engkaulah Putra-Ku; hari ini Aku telah memperanakkan Engkau," dan lagi, "Aku akan menjadi Bapa bagi-Nya, dan Dia akan menjadi Putra bagi-Ku."?

Shellabear 2010: Kepada malaikat yang manakah dari antara malaikat-malaikat itu Allah pernah bersabda, "Engkaulah Sang Anak yang datang dari-Ku. Pada hari ini, Aku telah menjadikan Engkau sebagai Anak"? Atau, "Aku akan menjadi Bapa bagi-Nya, dan Ia akan menjadi Anak bagi-Ku."?

KS (Revisi Shellabear 2011): Kepada malaikat yang manakah dari antara malaikat-malaikat itu Allah pernah bersabda, "Engkaulah Sang Anak yang datang dari-Ku. Pada hari ini, Aku telah menjadikan Engkau sebagai Anak"? Atau, "Aku akan menjadi Bapa bagi-Nya, dan Ia akan menjadi Anak bagi-Ku."?

Shellabear 2000: Kepada malaikat yang manakah dari antara malaikat-malaikat itu Allah pernah bersabda, “Engkaulah Sang Anak dari-Ku. Pada hari ini, Aku telah menjadikan Engkau sebagai Anak”? Atau, “Aku akan menjadi Bapa bagi-Nya, dan Ia akan menjadi Anak bagi-Ku.”

KSZI: Kepada malaikat manakah Allah pernah berfirman: &lsquo;Engkau Putera-Ku, pada hari ini Aku menjadi Bapa-Mu&rsquo;? Dan juga: &lsquo;Aku akan menjadi Bapa-Nya, dan Dia akan menjadi Putera-Ku&rsquo;?

KSKK: Kepada siapa di antara malaikat-malaikat itu Allah telah bersabda, "Engkaulah Putra-Ku, pada hari ini Aku memperanakkan Engkau?" Dan kepada siapa dari antara malaikat-malaikat Ia berjanji, "Aku akan menjadi seorang Bapa untuk-Nya dan Ia akan menjadi seorang Putra untuk-Ku?"

WBTC Draft: Allah tidak pernah mengatakan hal ini kepada malaikat: "Engkau adalah Anak-Ku, hari ini Aku telah menjadi Bapa-Mu." Allah juga tidak pernah berkata kepada malaikat: "Aku akan menjadi Bapanya, dan dia menjadi anak-Ku."

VMD: Allah tidak pernah mengatakan hal ini kepada malaikat: “Engkau adalah Anak-Ku, hari ini Aku telah menjadi Bapa-Mu.” Allah juga tidak pernah berkata kepada malaikat: “Aku akan menjadi Bapanya, dan dia menjadi anak-Ku.”

AMD: Allah tidak pernah berkata seperti ini kepada para malaikat, “Engkau adalah anak-Ku. Hari ini, Aku telah menjadi Bapamu.” Allah juga berkata, “Aku akan menjadi Bapa-Nya, dan Ia akan menjadi anak-Ku.”

TSI: Sebab tidak pernah Allah berkata kepada malaikat, “Engkaulah Anak-Ku. Hari ini Aku menyatakan bahwa Akulah Bapa-Mu.” Dan tidak pernah juga Allah berbicara tentang malaikat mana pun seperti Dia berbicara tentang Anak-Nya, yakni, “Aku akan menjadi Bapa-Nya, dan Dia akan menjadi Anak-Ku.”

BIS: Tidak pernah Allah berkata begini kepada seorang malaikat pun, "Engkaulah Anak-Ku; pada hari ini Aku menjadi Bapa-Mu." Tidak pernah pula Allah berkata begini mengenai malaikat yang manapun juga, "Aku akan menjadi Bapa-Nya, dan Ia akan menjadi Anak-Ku."

TMV: Tidak pernah Allah berfirman kepada mana-mana malaikat-Nya, "Engkaulah Anak-Ku; pada hari ini Aku menjadi Bapa-Mu." Tidak pernah Allah berfirman tentang malaikat yang mana pun begini, "Aku akan menjadi Bapa-Nya, dan Dia akan menjadi Anak-Ku."

BSD: Allah tidak pernah berkata begini kepada seorang malaikat pun, “Engkaulah Anak-Ku. Pada hari ini Aku menjadi Bapa-Mu.” Allah juga tidak pernah berkata begini tentang malaikat mana pun, “Aku akan menjadi Bapa-Nya, dan Ia menjadi Anak-Ku.”

FAYH: Sebab Allah tidak pernah mengatakan kepada malaikat mana pun, "Engkau adalah Anak-Ku, dan pada hari ini Aku mengaruniakan kepada-Mu kemuliaan yang menyertai nama itu." Tetapi kepada Yesus Allah sudah mengatakan demikian. Pada kesempatan lain Ia berkata, "Akulah Bapa-Nya, dan Dialah Anak-Ku." Dan pada kesempatan lain lagi -- ketika Anak-Nya yang sulung itu datang ke dunia -- Allah berkata, "Hendaklah semua malaikat Allah menyembah Dia."

ENDE: Karena kepada siapakah dari Malaekat-Malaekat pernah dikatakanNja: "Engkaulah PuteraKu, pada hari ini Aku memperanakkan Dikau?" Atau: Aku akan djadi bagiNja Bapa, dan Ia Putera bagiKu?

Shellabear 1912: Karena kepada siapa gerangan dari antara segala malaikat itu pernah difirmankan Allah, "Bahwa engkaulah Anakku" Maka pada hari ini aku memperanakkan dikau;

Klinkert 1879: Maka kapada siapa garangan daripada segala malaikat itoe pernah Allah bersabda demikian: "Bahwa engkaulah anakkoe; maka hari inilah koeperanakkan engkau;" danlagi demikian: "Bahwa akoe kelak mendjadi bapa bagainja dan ijapon mendjadi anak bagaikoe;"

Klinkert 1863: Karna sama malaikat jang mana Allah soedah taoe befirman bagini: {Ibr 5:5; Maz 2:7; Kis 13:33} "Angkaulah Anakkoe; maka pada hari ini Akoe beranakken dikau; dan lagi: {2Sa 7:14; 1Ta 22:10} Akoe nanti djadi Bapa sama dia, dan dia nanti djadi Anak sama Akoe."

Melayu Baba: Kerna k-pada mana satu antara smoa mla'ikat sudah Allah kata, "Angkau-lah Anak sahya, Ini hari sahya sudah beranakkan angkau?" dan lagi, "Sahya nanti jadi Bapa k-pada dia, Dan dia nanti jadi Anak k-pada sahya?"

Ambon Draft: Karana pada sijapa deri pada sakalijen melaikat punja umor Ija sudah katakan: "Angkawlah Anakkn laki-laki, hari ini djuga aku sudah peranak-kan angkaw?" Dan kombali: "Aku ini akan ada akan Bapa padanja, dan Ija akan ada akan Anak laki-laki padakn?"

Keasberry 1853: Kurna kapada maliekat yang manakah Allah tulah burfurman barang bila pun baik, Angkaulah anakku, maka hari inilah kupuranakkan akan dikau? dan lagi pula aku kulak munjadi bapa bagienya, dan iya kulak munjadi anak bagieku?

Keasberry 1866: Kŭrna kapada mŭliekat yang manakah Allah tŭlah bŭrfŭrman barang bila pun baik, Angkaulah anakku, maka hari inilah kupranakkan akan dikau? dan lagi pula aku kŭlak mŭnjadi Ayah bagienya, dan iya kŭlak mŭnjadi anak bagieku?

Leydekker Draft: Karana pada sijapa deri pada segala Mela`ikat penah 'ija sudah baferman: 'angkaw 'ini 'ada 'anakhku laki 2, harini 'aku djuga sudah per`anakhkan 'angkaw? dan pula: 'aku 'ini kalakh 'ada padanja 'akan bapa, dan 'ija 'ini kalakh 'ada padaku 'akan 'anakh laki 2?

AVB: Kepada malaikat manakah Allah pernah berfirman: “Engkau Anak-Ku, pada hari ini Aku menjadi Bapa-Mu”? Dan juga: “Aku akan menjadi Bapa-Nya, dan Dia akan menjadi Anak-Ku”?

Iban: Laban Allah Taala nadai kala nyebut ngagai melikat, "Nuan tu Anak Aku, sehari tu Aku udah nyadi Apai nuan." Tauka, "Aku deka nyadi Apai iya, lalu iya deka nyadi Anak Aku."


TB ITL: Karena <1063> kepada siapakah <5101> di antara malaikat-malaikat <32> itu pernah <4218> Ia katakan <2036>: "Anak-Ku <5207> <3450> Engkau <4771>! Engkau telah Kuperanakkan <1080> pada hari ini <4594>?" dan <2532> "Aku <1473> akan menjadi <1510> Bapa-Nya <846> <3962>, dan <2532> Ia <846> akan menjadi <1510> Anak-Ku <3427> <5207>?" [<1510> <1473> <4571> <3825> <1519> <1519>]


Jawa: Sapa ta panunggalane para malaekat kang tau dipangandikani mangkene: “Sira iku PutraningSun! Sira wus Sunputrakake ing dina iki?” sarta “Ingsun bakal dadi Ramane, lan Panjenengane bakal dadi PutraningSun?”

Jawa 2006: Awit sapa ta panunggalané para malaékat kang tau dingandikani mangkéné, "Sira iku Putraningsun! Sira wis sunputrakaké ing dina iki?" sarta "Ingsun bakal dadi Ramané, lan Panjenengané bakal dadi Putraningsun?"

Jawa 1994: Awit Gusti Allah ora tau ngandika marang para malaékat mengkéné: "Kowé kuwi Putra-Ku; ing dina iki Aku dadi Ramamu." sarta: "Aku bakal dadi Ramané, lan dhèwèké bakal dadi Putra-Ku."

Jawa-Suriname: Awit Gusti Allah ora tau ngomong ngéné marang mulékat sapa waé: “Kowé lan Kowé déwé dadi Anakku. Ing dina iki Aku netepké nang ngarepé jagat nèk Kowé dadi Anakku sing ngwasani sembarang.” Lan uga: “Aku slawasé bakal dadi Bapakmu lan Kowé slawasé bakal dadi Anakku.”

Sunda: Taya hiji malaikat anu ku Allah ditimbalan kieu, "Hidep Putra Ama. Ayeuna Ama jadi Rama Hidep." Hal ngeunaan malaikat, Allah henteu ngadawuh, "Kami bakal jadi Rama-Na, Anjeunna bakal jadi Putra Kami."

Sunda Formal: Taya hiji malaikat oge, an u geus didawuhan kieu ku Allah cara Anjeunna: “Hidep estu Anak Kami, anu diyugakeun ku Kami kiwari.” Taya hiji malaikat anu kenging dawuhan cara Anjeunna: “Nya Kami pi-Ramaeunana, ari Anjeunna nya Putra Kami.”

Madura: Allah ta’ oneng adhabu sapaneka ka settonga malaekat, "Ba’na Tang ana’; e are teya Sengko’ daddi Ramana ba’na." Ta’ oneng jugan Allah adhabu sapaneka parkara malaekat se ka’dhimma’a jugan, "Sengko’ daddiya Ramana, ban aba’na daddiya Tang ana’."

Bauzi: Eho Etei lab gagoho bak lam, “Am Adat bisi feà Datebo am bak,” laham bak lam gi nehaha labe labi gagodaha bak. Ba Alat Am im gagu vou usemda meida laba ba nehame gagoho vabak. “Om abo Em Adat modem bak. Labi etei nibe damat biem bake Em Om Aiat modem bak Eho ab modi tombaleham bak.” Lahame ba labihasu gagoho vabak. Labi laha Alat ba Am im gagu vou usemda meida laba ba neo nehame gagoho vabak. “Ame Da labe Eba, ‘Am Ai aabot modem bak,’ lahame gagoda. Labi Eho ame Da laba, ‘Em Adat modem bak,’ lahame gagoda.” Lahame ba labihasu gagoho vabak. Ame im lam gi Am Adat vàmtea laba gagoho bak.

Bali: Santukan Ida Sang Hyang Widi Wasa, tan naenin masabda ring sinalih tunggil malaekat Idane, kadi asapuniki: “Cening, Putran Aji; didinane jani Ulun dadi Ajin ceninge.” Kadi asapunika taler Ida Sang Hyang Widi Wasa tan naenin masabda ring sinalih tunggil malaekate, kadi asapuniki: “Ulun lakar dadi Ajinne, tur ia lakar dadi Putran Ulun.”

Ngaju: Dia puji Hatalla hamauh dengan malekat je kalotoh auhe, "Ikau toh Anakku; hong andau toh Aku manak Ikau." Tahiu malekat je kueh bewei, dia puji kea Hatalla hamauh kalotoh, "Aku kareh manjadi Bapae, tuntang Ie kareh manjadi Anak-Ku."

Sasak: Allah nẽnten uwah bemanik maraq niki lẽq sopoq malaẽkat, "Deside Bije saq asalne lẽman Tiang, lẽq jelo niki Tiang sampun jariang Deside Bije Tiang." Dait, "Tiang gen jari Bapa-Ne, dait Ie gen jari Bije Tiang."

Bugis: Dé’ naengka nakkeda makkuwaé Allataala muwi lao riséddié malaéka’, "Ikona Ana’-Ku; iya essoéwé Umancaji Ambo’-Mu." Dé’to naengka nakkeda makkuwaé Allataala passalenna muwi malaéka’ niga, "Maélo-Ka mancaji Ambo’na, na aléna mancaji matu Ana’-Ku."

Makasar: Tena le’bakai Allata’ala akkana kamma anne mae ri se’reang malaeka’, "Ikaumi AnakKu; anne alloa iNakke a’jari ManggeNu." Tena le’baka tongi Allata’ala akkana kamma anne ri sesena se’reang malaeka’, "INakke la’jari ManggeNa, na Ia la’jari AnakKu."

Toraja: Mindannamora tu mintu’ malaeka’ denmo Nanii ma’kada Puang Matua lako kumua: Kamumo tu AnakKu, Allo ia bangsiamote angKu dadiangKomi; Nakuapa: Aku la mendadi Ambe’Na, na Ia mendadi AnakKu.

Duri: Moi mesa' malaeka' te'da naden nakuan Puang Allataala, "Ikomo anak-Ku'. Mammula tee too Aku'mo ambe'mu." Te'da too naden nakuanni to malaeka' kumua, "La napuambe'na', na ia la kupuanak."

Gorontalo: Allahuta'ala loloiya ode Wala-Iyo odiye, ”Yio Walau-U, to dulahe entiye boti Wau ma lowali ti Papa-Mu.” Allahuta'ala loloiya olo ode Wala-Iyo odiye, ”Wau ma mowali ti Papa-Liyo wawu Tiyo ma mowali Walau-U.” Odito Pirimani lo Allahuta'ala ode Wala-Iyo. Tiyo dipo pe'enta mao loloiya odito ode mongomalaikati.

Gorontalo 2006: Diila pee̒enta mao̒ Allahu Taa̒ala helo tahuda odie penu boli ode ngotaalio lo malai̒kati, "Yio̒olo Wala-U̒; todulahe botie Wau̒ mowali ti Paapamu." Diila pee̒enta mao̒ Allahu Taa̒ala helo tahuda odie penu boli tomimbihu malai̒kati toonu olo, "Wau̒ mamowali ti Paapa-Lio, wau Tio mamowali Wala-U̒."

Balantak: Alaata'ala sianta nangaan na sa'angu'po malaa'ikat men koi kani'imari: “Koomo a Anak-Ku; na ilio kani'i Yaku' sidamo Tamaam.” Alaata'ala uga' sianta nangaan na sa'angu'po malaa'ikat men koi kani'imari: “Yaku' bo sida Tama-Na, ka' Ia bo sida Anak-Ku.”

Bambam: Aka tä' tia deem la naua Puang Allataala lako malaika': “Ikom too Änä'ku; mengkalao allo temo kupomakaleso kuua: Kaom too Ambemu.” Sapo' anggam diona Änä'na naua: “Kao la mendadi ambena anna Ia la mendadi Änä'ku.” Tä' ia deem ma'kada susi diona malaika'.

Kaili Da'a: Nanotomo kalangana etu sabana da'a ria sanggani Alatala notesa ka malaekana iwe'i: "Ikomo Anaku, eo e'i Aku najadi Umamu." Tapi etu to niulina ka Anana mboto. Pade da'a ria sanggani Alatala notesa ewa malaekana iwe'i: "Aku Umana, pade I'a Anaku."

Mongondow: Sin diaíbií dodai onda ki Allah noguman kon tobatuímai malaekat, "Ikow ing ki Adií-Ku, singgai na'a Aku'oi nobalií ki Amaí-Mu." Bo diaíbií doman dodai onda ki Allah noguman kom malaekat mita nana'a: "Aku'oi mobalií ki Amaí-Nya, bo Sia mobalií ki Adií-Ku."

Aralle: Dai aha natula' Puang Alataala pano di moi poro la mesa malaeka' sinnoa yato ang natula' pano di Änä'na naoatee, "Dionto Änä'ku. Mengkalao dinoa umpoambemä'." Datuke' aha natula' Puang Alataala didiona malaeka' sinnoa yato ang natula' didiona Änä'na naoatee, "Kodi' la napoambe anna Dia nei' la kupoänä'."

Napu: Lolita ide bara hambela napahawe Pue Ala i malaeka: "Oyomi AnaNgku, Alo ide KupoanaKo." Hai Pue Ala bara wori mololita i hadua malaeka node: "Iko NapoumaNa, hai Ia Kupoana." Au Natunggai lolita iti iami Anana Pue Ala.

Sangir: Tawẹu sarang sěnsul᷊e Duata e něhengetang kere ini sarang l᷊ai su sěngkatau malạekatẹ̌, "I Kau e kai Ahusẹ̌-Ku; su sěhěllo ini e Iạ makoạ i Amang'U." Tawẹ lai Mawu Ruata e něhengetang kere ini mạanun malạekatẹ̌ balạewe měnsang sude lai, "Iạ e sarung makoạ i Amang'E, dingangu i Sie sarung makoạ Anạ-Ku."

Taa: Kita mangansani monso pu’u ewa wetu apa i Pue Allah tare manganto’oka pasi samba’a pomakauNya, Ia tare manganto’o, “Komi AnangKu, Seo si’i Aku mawalimo Pa’aMu.” Pasi Ia tare seja manganto’o mangkonong pasi samba’a pomakauNya ewa si’i, Ia tare manganto’o, “Aku damawali Pa’aNya, pasi Ia damawali AnangKu.”

Rote: Beita la'iesa fo Manetualain nafa'da nae leondiak neu ata nusa so'dak esa boen nae, "O nde Au Ana nga; nai faik ia dale na, Au da'di O Amam." Beita la'i esa boen, fo Manetualain nafa'da nae leo ndia la'eneu ata nusa so'dak bee boe nae, "Neukose Au da'di ndia Aman, ma neukose Ana da'di Au Anang."

Galela: Komagena igogou, sababu ma moi waasi o Gikimoi wotemo Awi malaikatka komanena, "Ngona gena Ai Ngopa. O wange manena Ngohi tadedemo yangoduka, igogou Ngohi gena to Ngona Ani Baba." De lo ma moi waasi o Gikimoi ma ngale Awi malaikat gena wotemo komanena, "Ngohi gena to Una Awi Baba, de Una gena lo to Ngohi Ai Ngopa." De o bi demo magena ma meta ka cawali o Gikimoi ma Ngopaka.

Yali, Angguruk: "Anden yoho Hat An namloho ulug indag Haptuk lahi," ulug malaikat sa fam ari ibag? "An Ikni aruhukmu At ino Namloho aruhu," ulug ap sa fam ari ibag?

Tabaru: Ka 'o mala'ekati moika ma koma'iwa ma Jo'oungu ma Dutu wongose konee, "Ngona to ngoi 'ai Ngowaka, ma 'orasi ne'ena tosikawasa 'ato ngoi ne'ena to ngona 'ani Dea." Ma ngale 'o mala'ekati ka'ena naga bato, koma'iwa mita ma Jo'oungu ma Dutu wongose konee, "Ngoi 'asa todadi to 'ena ma dea, de 'ena 'asa 'idadi to ngoi 'ai Ngowaka."

Karo: Sabap man malekat-malekat labo pernah ikataken Dibata, "Kam me anakKu; sendah Aku jadi Bapandu." Man malekat si apai pe labo pernah ikataken Dibata, "Aku me jadi BapaNa, janah Ia me jadi AnakKu."

Simalungun: Ai hubani malekat na ija ma ongga ihatahon, “Anakku do ho, sadari on do ho hutubuhkon?” Dob ai use, “Ahu do gabe Bapa bani, anjaha Ia anak Bangku?”

Toba: Ai tu surusuruan dia ma hea didok: "Anakku do Ho; sadari on do Ho hutubuhon"? Manang: "Ahu do gabe Amana, jala Ibana gabe Anakku"?

Dairi: Oda nung idokken Dèbata taba malaèkat kata bagèen, "Kono ngo AnakKu; sidari èn ngo kono Kutubuhken." Oda ngo pennah idokken Dèbata taba malaèkat paina pè bagèen, "Aku ngo gabè Bapana, janah Ia gabè AnakKu."

Minangkabau: Indak panah doh Allah bakato bakcando iko, kabake salah surang pun malekaik, "Angkaulah Anak-Den; di ari iko Aden manjadi Bapak angkau." Indak panah pulo doh Allah bakato bakcando iko, tantang malekaik, nan nama pun juwo, "Aden ka manjadi Bapaknyo, nan inyo ka manjadi Anak-Den."

Nias: Lõ irai Iw̃a'õ Lowalangi zi mane ba zi samõsa mala'ika gõi, "Onogu Ndra'ugõ; ma'õkhõ andre Ama-U Ndra'o." Lõ irai gõi Iw̃a'õ Lowalangi zi mane sanandrõsa ba mala'ika gofu heza, "Ama-Nia Ndra'o, ba Ono-Gu Ia."

Mentawai: Aipoí bulat beri pei kuana nia Taikamanua ka matat sara malaika, "Ekeu té néné Togakku; gogoi néné bailiu aku Ukkuinu." Samba leú et, bulat beri pei kuana kisé Taikamanua, ka tubudda kasei pá sipuoni malaika, "Ibabailiu te aku Ukkuinia, samba nia bailiu Togakku."

Lampung: Mak pernah Allah cawa injuk reji jama sai malaikat pun, "Niku Anak-Ku; waktu rani inji Nyak jadi Bak-Mu." Mak pernah Allah cawa injuk reji tentang malaikat sai sapa pun juga, "Nyak haga jadi Bak-Ni, rik Ia haga jadi Anak-Ku."

Aceh: Hántom na Allah geupeugah meunoe ubak meusidroe malaikat pi, "Gata kheueh Aneuëk Ulôn; nibak uroenyoe ulôn jeuet keu Bapak gata." Hántom na Allah meufeureuman meunoe ubak malaikat pakriban kheueh mantong, "Ulôn teuma jeuet keu Bapak jih, dan jihnyan teuma jeuet keu Aneuëk Ulôn."

Mamasa: Annu tae' dengan kadanna Puang Allata'alla lako malaeka' nakua: “Ikomo Anakku; allo temo kupa'peassakan kumua: Kaomo Ambemu.” Tae' toi dengan ma'kada lako mesa malaeka' nakua: “Kaomo la napoambe anna Iamo la kupoanak.”

Berik: Uwa Sanbagiri Jei Jam balbabiyen malaikata Jelemana, jengga Jei mes bal Tane Jelemanaiserem enggame: "Aamei namwer Tane Amna; ane nunu namwer Ai Im Uwaf As gwena." Gamjon Uwa Sanbagiri Jei Jam balbabiyen malaikata Jelemana enggame, jengga Jei mes bal Tane Jelemanaiserem: "Ai As nwinsi Uwa Imnaiserem, ane Aamei ga Is nwinsi Am Tanefe."

Manggarai: Ai Mori Keraéng toé dé’it manga curup nenggo’o oné cengata malékat: “Anak Daku dé Hau! Hau poli ciri Anak Dakum leso ho’o.” Ko toé de’it kolé taé nenggo’o latang te malékat bana “Aku te ciri Ema Diha, agu Hia te ciri anak Dakuy.”

Sabu: Ngaddi dho Deo ta lii mina hedhe ie ta pa heddau naju Deo he, "Au ke ne Ana Ya; pa lodho do nadhe, Ya ke ne do jadhi ta Ama au", Ngaddi le dho ma Deo ta lii mina hedhe jhara lua naju Deo he, ie ta pa naju Deo do nami we, "Ya ke ne do ta jadhi Ama no, jhe no ke ne do ta jadhi Ana Ya."

Kupang: Tuhan Allah parná omong sang Dia pung Ana bilang, “Ini hari, Beta angka sang Lu ko pegang parenta.” Tuhan Allah ju omong bilang, “Beta ni, Dia pung Bapa. Deng Dia tu, Beta pung Ana.” Tuhan Allah omong memang bagitu soꞌal Dia pung Ana, ma Dia sonde parná omong bagitu soꞌal Dia pung ana bua di sorga.

Abun: we, Yefun Allah ki sukdu ré nai malaikat dik yo dom nde, wo An ki nai An bi Gan sor re, sare do, "Nan anato Ji bi Gan. Su kam ré it, Ji anato tepsu Nan bi Ai it." Sane dom, Yefun Allah ki sukdu ré subot malaikat dik yo mo nde, wo An ki subot An bi Gan sor re, sare do, "Ji anato Pa ne bi Ai, Pa ne anato tepsu Ji bi Pa-i," Yefun Allah yo ki sukdu kwa we ne subot malaikat yo mo nde.

Meyah: Erek koma jeska gij Mar Efeyi Ebsi bera Allah enagot gu malaikat-malaikat rot mar insa kef guru. Ofa agot oida, "Deisef bera Didif dagot rot tomnomna oida Bua bera dedin edesa noba Didif bera erek bebin mekeb."

Uma: Uma hangkania Alata'ala mpololitai nau' hadua mala'eka hewa toi: "Iko-mi Ana'-ku, Eo toe lau kupo'Ana'-moko." Uma wo'o hangkania Alata'ala mpotompo'wiwi hadua mala'eka hewa tohe'i: "Aku' napoTuama, pai' Hi'a kupo'Ana'." Lolita toe mpotoa' Ana' Alata'ala-wadi.

Yawa: Weye Amisye po ayao namiso raura aje Apa naite inta ai jewen pare, “Masyoto unumeso Syo raura Naijamo: Winyirati Sya Arikainye pi Winy muno Risyirati Nya Injaya pi Risy.” Ayao umaso mamo Amisye po raura Apa Kavo Yesus obo ai. Muno Amisye apa ayao kaijinta maisyare somai tavon: “Indati Risyamo Apa Aja pi Risy, muno Syo awaino Sya Arikainy.” Arono Amisye po rauranare wemaisy, Po apa naite inta aura jewen.


NETBible: For to which of the angels did God ever say, “You are my son! Today I have fathered you”? And in another place he says, “I will be his father and he will be my son.”

NASB: For to which of the angels did He ever say, "YOU ARE MY SON, TODAY I HAVE BEGOTTEN YOU"? And again, "I WILL BE A FATHER TO HIM AND HE SHALL BE A SON TO ME"?

HCSB: For to which of the angels did He ever say, You are My Son; today I have become Your Father, or again, I will be His Father, and He will be My Son ?

LEB: For to which of the angels did he ever say, "You are my son, today I have fathered you," and again, "I will be _his father_ , and he will be _my son_ "?

NIV: For to which of the angels did God ever say, "You are my Son; today I have become your Father"? Or again, "I will be his Father, and he will be my Son"?

ESV: For to which of the angels did God ever say, "You are my Son, today I have begotten you"? Or again, "I will be to him a father, and he shall be to me a son"?

NRSV: For to which of the angels did God ever say, "You are my Son; today I have begotten you"? Or again, "I will be his Father, and he will be my Son"?

REB: To which of the angels did God ever say, “You are my son; today I have become your father,” or again, “I shall be his father, and he will be my son”?

NKJV: For to which of the angels did He ever say: "You are My Son, Today I have begotten You"? And again: "I will be to Him a Father, And He shall be to Me a Son"?

KJV: For unto which of the angels said he at any time, Thou art my Son, this day have I begotten thee? And again, I will be to him a Father, and he shall be to me a Son?

AMP: For to which of the angels did [God] ever say, You are My Son, today I have begotten You [established You in an official Sonship relation, with kingly dignity]? And again, I will be to Him a Father, and He will be to Me a Son? [II Sam. 7:14; Ps. 2:7.]

NLT: For God never said to any angel what he said to Jesus: "You are my Son. Today I have become your Father." And again God said, "I will be his Father, and he will be my Son."

GNB: For God never said to any of his angels, “You are my Son; today I have become your Father.” Nor did God say about any angel, “I will be his Father, and he will be my Son.”

ERV: God never said this to any of the angels: “You are my Son. Today I have become your Father.” God also never said about an angel, “I will be his Father, and he will be my son.”

EVD: God never said these things to any of the angels: “You are my Son; Today I have become your Father.” God also never said to an angel, “I will be his Father, and he will be my son.” 2 Samuel 7:14 Psalm 2:7

BBE: To which of the angels did God say at any time, You are my Son, this day I have given you being? or, I will be his Father, and he will be my Son?

MSG: Did God ever say to an angel, "You're my Son; today I celebrate you"? Or, "I'm his Father, he's my Son"?

Phillips NT: For to which of the angels did he ever say such words as these: Thou art my Son, This day have I begotten thee? Or, again: I will be to him a Father, And he shall be to me a Son?

DEIBLER: We know that because in the Scriptures no one [RHQ] ever reported that God said to any angel what he said to his Son: You(sg) are my Son! Today I have declared to all that I am your Father [DOU]! And he said in another Scripture passage, I will be his Father,and he will be my Son [DOU].

GULLAH: Cause God ain neba tell none ob e angel say, “Ya me Son. Taday A come fa be ya Fada.” An God ain neba taak bout no angel say, “A gwine be e Fada, an e gwine be me Son.”

CEV: God has never said to any of the angels, "You are my Son, because today I have become your Father!" Neither has God said to any of them, "I will be his Father, and he will be my Son!"

CEVUK: God has never said to any of the angels, “You are my Son, because today I have become your Father!” Neither has God said to any of them, “I will be his Father, and he will be my Son!”

GWV: God never said to any of his angels, "You are my Son. Today I have become your Father." And God never said to any of his angels, "I will be his Father, and he will be my Son."


NET [draft] ITL: For <1063> to which of the angels <32> did God ever <4218> say <2036>, “You <4771> are <1510> my <3450> son <5207>! Today <4594> I <1473> have fathered <1080> you <4571>”? And <2532> in another <3825> place he says, “I <1473> will be <1510> his <846> father <3962> and <2532> he <846> will be <1510> my <3427> son <5207>.”


  Share Facebook  |  Share Twitter

Studi lengkap, lihat: Alkitab SABDA.

 <<  Ibrani 1 : 5 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel