Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TB]     [PL]  [PB] 
 <<  Ibrani 2 : 17 >> 

TB: Itulah sebabnya, maka dalam segala hal Ia harus disamakan dengan saudara-saudara-Nya, supaya Ia menjadi Imam Besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa.


AYT: Karena itu, dalam segala hal Yesus harus menjadi seperti saudara-saudara-Nya, supaya Ia dapat menjadi Imam Besar yang penuh belas kasihan dan setia dalam segala hal kepada Allah. Dengan demikian, Ia dapat membawa penebusan atas dosa-dosa umat.

TL: Dari sebab itu haruslah Ia dirupakan sama dengan saudara-saudara-Nya itu di dalam segala perkara, supaya di dalam ibadat kepada Allah Ia menjadi Imam Besar yang berkasihan dan setiawan, akan mengadakan perdamaian karena segala dosa kaum itu.

MILT: Itulah sebabnya, dalam segala hal Dia harus dijadikan sama dengan saudara-saudara, supaya Dia dapat menjadi seorang Imam Besar yang penuh kemurahan dan yang setia terhadap Allah (Elohim - 2316), sehingga dosa-dosa umat dapat diperdamaikan.

Shellabear 2010: Sebab itu dalam segala hal Ia harus disamakan dengan saudara-saudara-Nya, supaya Ia dapat menjadi Imam Besar yang menaruh belas kasihan dan setia dalam segala hal yang berhubungan dengan Allah, demi pengampunan dosa-dosa umat-Nya.

KS (Revisi Shellabear 2011): Sebab itu dalam segala hal Ia harus disamakan dengan saudara-saudara-Nya, supaya Ia dapat menjadi Imam Besar yang menaruh belas kasihan dan setia dalam segala hal yang berhubungan dengan Allah, demi pengampunan dosa-dosa umat-Nya.

Shellabear 2000: Sebab itu dalam segala perkara Ia harus disamakan dengan saudara-saudara-Nya, supaya Ia dapat menjadi Imam Besar yang menaruh belas kasihan dan setia dalam segala hal yang berhubungan dengan Allah, demi pengampunan dosa-dosa umat-Nya.

KSZI: Dengan demikian, dalam segala hal Dia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya Dia menjadi Imam Besar yang pengasihan dan setia dalam segala yang berkenaan dengan Allah, untuk menebus dosa umat manusia.

KSKK: Maka Ia harus menjadi sama seperti saudara-saudara-Nya dalam segala hal, agar Ia dapat menjadi Imam Agung yang setia kepada Allah dan penuh kerahiman kepada saudara-saudara-Nya, seorang imam yang mampu memohon pengampunan dan melakukan penyilihan untuk dosa-dosa mereka.

WBTC Draft: Untuk alasan itulah, Ia harus menjadi seperti saudara-saudara-Nya dalam segala hal. Ia menjadi manusia supaya Ia dapat menjadi Imam Besar yang penuh belas kasihan dan setia dalam melayani Allah, sehingga Ia dapat membawa pengampunan atas dosa-dosa manusia.

VMD: Untuk alasan itulah, Ia harus menjadi manusia seperti saudara-saudara-Nya dalam segala hal supaya Ia dapat menjadi Imam Besar yang penuh belas kasihan dan setia dalam melayani Allah, sehingga Ia dapat membawa pengampunan atas dosa-dosa manusia.

AMD: Untuk alasan inilah, dalam segala hal, Yesus harus menjadi manusia sama seperti saudara-saudara-Nya. Yesus menjadi manusia supaya Ia dapat menjadi Imam Besar yang penuh belas kasihan dan adil dalam melayani Allah, untuk membawa pengampunan bagi dosa-dosa manusia.

TSI: Itulah sebabnya Yesus harus menjadi manusia, agar dalam segala hal Dia menjadi sama seperti kita saudara-saudari-Nya. Dengan begitu, Dia bisa menjadi Imam Agung bagi kita, Imam yang penuh belas kasih dan sangat setia menjalankan tugas itu di hadapan Allah. Sebagaimana sebelumnya para imam selalu membawa darah hewan kurban untuk mendamaikan manusia dengan Allah, demikianlah sekarang Imam Agung kita Yesus sudah mendamaikan kita dengan Allah melalui darah-Nya sendiri.

BIS: Ini berarti bahwa Ia harus menjadi sama dengan saudara-saudara-Nya dalam segala hal. Dan dengan itu Ia dapat menjadi Imam Agung yang setia dan berbelaskasihan. Dengan pelayanan-Nya itu dosa manusia dapat diampuni.

TMV: Hal ini bererti Dia harus menjadi seperti saudara-saudara-Nya dalam segala hal. Dengan demikian Dia dapat menjadi Imam Agung yang setia dan berbelas kasihan. Dengan pelayanan-Nya itu dosa manusia dapat diampunkan.

BSD: Oleh sebab itu, Yesus harus menjadi manusia seperti mereka. Dalam segala hal Yesus harus sama dengan mereka, supaya Ia bisa menjadi Imam Agung yang berbelaskasihan dan setia.

FAYH: Dan Yesus perlu menjadi sama seperti kita, saudara-saudara-Nya, supaya dalam hal menanggulangi dosa manusia, Ia dapat menjadi Imam Besar yang setia dan menaruh belas kasihan kepada kita di hadapan Allah.

ENDE: Maka itulah sebabnja Ia harus mendjadi sama dengan saudara-saudaraNja dalam segala hal, supaja Ia mendjadi Imam-agung, jang berkasihan, jang setia dalam menjelenggarakan kepentingan-kepentingan mereka pada Allah, lagi menjilih dosa seluruh bangsa.

Shellabear 1912: Dari sebab itu maka haruslah ia disamakan dengan saudara-saudaranya itu dalam segala perkara, supaya dalam perkara-perkara Allah ia menjadi kepala iman yang berkasihan dan setiawan, supaya mengadakan perdamaian karena dosa-dosa kaum itu.

Klinkert 1879: Maka sebab itoe haroslah Ija mendjadi sama dengan segala saoedara dalam segala perkara, soepaja bolih Ija mendjadi imam-besar, jang menaroh sajang, lagi satiawan adanja dalam segala perkara dihadapan Allah akan menghapoeskan dosa oematnja.

Klinkert 1863: {Ibr 4:15; Fil 2:7} Maka sebab itoe haroslah Toehan djadi sama saperti soedaranja itoe dalem segala perkara, sopaja Toehan bolih djadi Imam-besar, jang moerah dan satiawan dalem segala perkara dihadepan Allah, akan menghapoesken dosa segala oematnja.

Melayu Baba: Sbab itu dalam smoa perkara dia msti di-samakan dngan sudara-sudara-nya, spaya dalam Allah punya perkara smoa dia boleh mnjadi satu imam yang berksian dan stiawan, spaya buat perdamaian kerna bangsa itu punya dosa-dosa.

Ambon Draft: Maka sebab itu suah haros, jang Ija djadi samarupa dengan sakalijen sudara di dalam segala sasawatu, sopaja Ija akan bawleh ada satu Imam besar punoh sajang dan tulus berhadapan Allah, sopaja Ija mengadakan katubusan dawsa deri pada kawm itu.

Keasberry 1853: Maka subab itu haruslah iya dijadikan sama sapurti saudaranya atas sagala purkara, supaya iya munjadi imam busar yang murah lagi sutiawan dalam sagala purkara bagie Allah supaya iya itu mundatangkan purdamiean subab dosa kaum itu.

Keasberry 1866: Maka sŭbab itu haruslah iya dijadikan sama spŭrti saudara saudaranya atas sagala pŭrkara, supaya iya mŭnjadi imam bŭsar yang murah, lagi sŭtiawan dalam sagala pŭrkara bagie Allah, akan mŭndatangkan pŭrdamiean sŭbab dosa kaum itu.

Leydekker Draft: Sahingga sudah tijada dapat 'ija desamakan dalam segala sasawatu dengan segala sudara 2 laki 2, sopaja 'ija mendjadi sa`awrang 'Imam besar jang meng`asijanij dan satijawan dalam segala barang jang haros desampejkan kapada 'Allah, 'akan meng`adakan ghafirat karana dawsa 2 khawm.

AVB: Dengan demikian, dalam segala hal Dia harus disamakan dengan saudara-saudara-Nya, supaya Dia menjadi Imam Besar yang berpengasihan dan setia dalam segala yang berkenaan dengan Allah, untuk menebus dosa umat manusia.

Iban: Nya alai Iya enda tau enda digaga sebaka enggau bala menyadi Iya dalam semua utai, ngambika Iya nyadi Imam Besai ti kasih, sereta tetap ati bekereja ke Allah Taala, ngambika Iya ngaga piring kena muai dosa orang mayuh.


TB ITL: Itulah sebabnya <3606>, maka dalam segala hal <3956> Ia harus <3784> disamakan <3666> dengan <2596> saudara-saudara-Nya <80>, supaya <2443> Ia menjadi <1096> Imam Besar <749> yang menaruh belas kasihan <1655> dan <2532> yang setia <4103> kepada <4314> Allah <2316> untuk <1519> mendamaikan <2433> dosa <266> seluruh bangsa <2992>.


Jawa: Mulane, ing bab apa bae Panjenengane kudu dipadhakake karo para sadhereke, supaya dadia Imam Agung kang welasan sarta setya marang Gusti Allah, prelu mbirat dosane sakehing bangsa.

Jawa 2006: Mulané, ing bab apa baé Panjenengané kudu dipadhakaké karo para sadhèrèké, supaya jumeneng Imam Agung kang welasan sarta setya marang Allah, minangka panebus tumrap dosa-dosané umat.

Jawa 1994: Kuwi ateges yèn Panjenengané kudu dipadhakaké karo para sedhèrèk-sedhèrèké ing sadhéngah prekara, supaya Panjenengané dadia Imam Agungé wong-wong mau, kang ambek welasan lan setya marang Gusti Allah, murih bisaa ngolèhaké pangapura tumrap dosa-dosaning bangsané kabèh.

Jawa-Suriname: Jalaran sangka kuwi Dèkné kudu dadi manungsa sak kabèhé kaya sedulur-seduluré. Awit namung mengkono kuwi Gusti Yésus bisa dadi Imam Gedé, tegesé dadi wakilé manungsa nang ngarepé Gusti Allah. Gusti Yésus dadi Imam Gedé sing gedé kawelasané lan katemenané, mulané Dèkné bisa nekakké pangapura kanggo manungsa sangka dosa-dosané, supaya manungsa bisa ketampa Gusti Allah.

Sunda: Ieu hartina dina sagala hal Anjeunna kudu jadi sarua jeung saderek-saderek-Na tea, supaya iasa jadi Imam Agung anu satia jeung pinuh ku sipat welas asih, anu ngalalayanan Allah pikeun mangpa’at maranehanana, sangkan dosa-dosa maranehna dihampura.

Sunda Formal: Kitu, pangna Anjeunna dina sagala perkara disamikeun jeung dulur-dulur-Na teh; nya supaya enggoning maranehna ngabdi ka Allah, Anjeunna iasa jadi Imam Agung anu satia tur welas asih enggoning nebus dosa umat-Na.

Madura: Ganeka artena Isa kodu daddi padha sareng tan-taretanna e dhalem parkara ponapa’a saos. Kalaban sapaneka Salerana bisa daddi Imam Agung se esto sarta bellas ase. Kalaban pangladinanna se sapaneka sa-dusana manossa bisa esapora.

Bauzi: Yesusat gi dam bakdate taulo lehemu Aho im dam bakda aliholehe bak. Abo Aho iba neha, “Am vahadam zi. Am nà dam zi,” lahame gagodam dam nibe ibi iho modem bakti ahebu uloholehe bak. Neham bak ozome labihaha bak. Yesusat Aho gi Alat Aba Aho ozoho im lam abo labaha bohu meedam bak laba ozome dam bake aame faobekesi im neà bak tau meedam Tohedatebolehe bak. Labi laha, “Damat faina meedàmu Alat faki beom bak lam Aho ozahigeàmu fa faamome vei neàdedase,” laham bake gohali Aho ahit uledi ot vai eloho bak. Yesusat labihasu modelo modemu Aho ahit Am vahadam ziti uloholi Dateli fa iho bak damat meedaha im ahebu Aho fa ot vai ab vouhodaham bak.

Bali: Indike punika mapiteges, mungguing Ida patut dados pateh sakadi parasemeton Idane ring saluiring pamargin Idane, mangdane Ida prasida dados Pandita Agung sane satia tuu miwah kapiolasan, sajeroning pangastitin Idane ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, mangda malantaran punika dosan parakaulan Idane prasida kampurayang.

Ngaju: Jete rimae Ie musti manjadi sama dengan kare paharie hong kakare hal. Tuntang tagal te Ie tau manjadi Imam Hai je baketep tuntang pamasi. Tagal gawin Aie te dosan olon tau iampun.

Sasak: Nike artine bahwe Ie harus jari pade kance sanak-sanak-Ne lẽq dalem selapuq-lapuqne. Dait siq care nike Ie bau jari Imam Agung saq bedowẽ belas kasihan dait setie tipaq Allah. Siq pelayanan-Ne nike dose manusie bau teampunin.

Bugis: Bettuwanna iyaé, makkedaé harusu’i mancaji pada-pada saudara-Na ri laleng sininna gau’é. Nanallalengiro weddingngi mancaji Imang Lompo iya matinulué sibawa maressé babuwaé. Nasaba pattumaninnaro, weddingngi riyaddampengeng dosa-dosana tolinoé.

Makasar: Jari battuanna, angkanaya Iami musti a’jari sangkamma sari’battanNa ngaseng lalang ri sikontu-kontuna. Siagang lanri kammanami anjo nakkullemo a’jari Imang Malompo, Ia tamalanrea siagang lompo pangngamaseanga. Battu ri iaminjo palayananNa nakkullemo nipammopporang dosana rupataua.

Toraja: Iamoto anNa Ia dipapada mintu’ siulu’Na lan mintu’na, dikua anNa lan kamenomban langngan Puang Matua Ia mendadi Tominaa Kapua tu mamase sia maruru’, la usseroi mintu’ kasalanna taunNa.

Duri: Jaji, mentolinomo to Puang Isa namenjaji susi tolino, anna wa'ding menjaji Imang Lompo mangpakamoja', to njama tarruh jaman-Na Puang Allataala. Na ia ke susii joo, wa'dingngi mpasikalino Puang Allataala na tolino na ndampangan too tolino.

Gorontalo: Uwitolo sababuliyo to delomo nga'amila uhetuwa-tuwawuwa, Tiyo musi mowali tutuwawuwa wolo mongowuta-Tiyo, alihu Tiyo mowali Imamu da'a ta polu-polu lo ponu wawu toliango wawu ta mowali paracayala mongurusi tugasi ode Allahuta'ala. Wolo uodito, Tiyo mowali mopodame mao lo manusiya ta o dusa wolo Allahuta'ala.

Gorontalo 2006: Utie boliilio deu̒ Tio musi mowali motutuwau wolo mongo wuta-Tio todelomo totoonulalo sua̒li. Wau woleeto boito Tio mowali Iimamu Daa̒ taatatapu wau molotolo hilao wau odehu hilao. Wolo bubayaa-Lio boito dusa lomanusia lowali ilambungu.

Balantak: Koiya'a mbali' na giigii' upa i Ia tio sida koikoimo tia utus-Na kada' i Ia sida Imam Moola' men mingilino-linoi mian ka' Ia malolo' na Alaata'ala. Ia ninsidakon mian men dosaon pooka'amat tia Alaata'ala.

Bambam: Iam too anna pahallum mendadi hupatau Puang Yesus la susi ingganna solasubunna illaam ingganna-ingganna sia. Aka maka' susi siam hupatau, iya mala Ia mendadi Sando Too' to ponno pa'kamase anna sanda manuhu' umpalako pengkähänganna Puang Allataala, anna mala diampunni dosana hupatau.

Kaili Da'a: Pade isema to nipokarau rara Alatala patampulu mpae kasaena? Natantumo ira etu wo'u to nowia silaka ri karawa baina sampe namate ri setu.

Mongondow: Mangalenya kon na'a kom bayongan yagi-yagi Sia musti mobalií naonda bo ki utat-Nya mita, sahingga nota'au Sia nobalií Imang Moḷoben inta motoindudui ko'i Allah bo kototabi. Tua im pomia'an-Nya simbaí ampungandon dosa in intau.

Aralle: Dianto Puang Yesus anna pahallui mentolino anna napensinnoaiingkea' inde solasohonna, anna malai mendahi Handang Pongkahana Imang ang ma'kalemu anna tontong lolo ungkähäng yato kähängang ang nabea Puang Alataala anna malai umbaya' yato dosanna ingkänna tau.

Napu: Ido hai Yesu hangangaa mewali manusia au himbela hai ikita halaluNa i paka-pakana bona Ia mewali Tadulako Menombata au Mahile. Maahi mpuu laluNa hai Ia mampopolumao liliu bagoNa i Pue Ala bona mohuru dosanda tauna bosa.

Sangir: Ini e mangal᷊ene u i Sie hinom makoạ mẹ̌sul᷊ung dingangu manga anạ u sěmbaụ'E su ral᷊ungu patikụ sạbarang. Kụ ual᷊ingu ene i Sie makoạ Imang Mawantugẹ̌ masatia ringangu matal᷊ěntụ. Ual᷊ingu pẹ̌tatangkiang'E ene tangu rosan taumata e niampungang.

Taa: Wali i Yesu mawali to pampue to bae anggaNya to mangansawang to lino. See naka Ia taa maya taa mawali seja to lino to sewaju kojo pei kita to pua’iNya. Apa ane Ia mangarata seja samparia to narata ngkita to lino, ane ewa see Ia maya mawali to pampue to mamporayang to lino pasi to maya rasarumaka mangika palaong i mPue Allah. Pasi Ia mawali to pampue to bae anggaNya see Ia maya mampampueka pampue to mampakasanang i Pue Allah see Ia mangalapa dosa ntau to Ia Puenya.

Rote: Ia sosoa na, nae Ana muse da'di sama no tolanoo nala nai basa dede'ak lala'ena dalek. Ma no enok ndia, Ana hapu da'di Imam matua ina fo mana lilinekak ma madale susue-lalaik. No lau-onon ndia, de hataholi daebafa ka sala-singo nala, hapu do'o do ampon.

Galela: So Una bilasu womadadi maro ona magena, la imatero dede to Una Awi tahu ma raba moi, la Una lo asa aku wodadi o Imam Wilalamo la kanaga de Awi galusiri de lo o Gikimoi Awi manara gena waaka wokaeli. Sidago Una masirete iwitooma ma ngale o nyawa manga dorou qangodu gena watupu.

Yali, Angguruk: Alem ari fahet At ino ap kinangmon amag pibagma Ori men ambi roho wereg lit iren turuk ane Aren oho turuk latfag. At ino imam suwon atfareg Indi wirik toho wereg lit ap Indi enesug lamag ulug Allahn unduhuk fibag. Unduhuk fibareg ap obog tohowen siyag ane turukon elehap turuk lit Allah men mangno amuhup pibag.

Tabaru: Ne'ena ma ngale 'una salingou wodadi kaimatero de 'o nyawa, ma ngale 'una mita womao 'o sangisara de 'okia sonaa 'i'ini-'inioka. La 'una wodadi 'o 'Imam ma Amoko gee wosingou-ngounu ma Jo'oungu ma Dutuka de wi dora 'iamoko la ma Jo'oungu ma Dutu kowosi-singinawau 'o nyawa ma so-sowono.

Karo: E me sabapna maka i bas kai pe arus bali Ia ras senina-SeninaNa, gelah Ia jadi Imam si Mbelin si erkeleng ate dingen si tutus i bas ndahiken dahin Dibata gelah dosa-dosa manusia ialemi Dibata.

Simalungun: Halani ai maningon gabe dos do Ia pakon sanina-Ni pasal haganup, ase gabe paridop ni uhur Ia ampa Sintua ni Malim hatengeran ni uhur i lobei ni Naibata, laho pasaloseihon dousa ni bangsa in.

Toba: Ala ni i, ingkon gabe dos situtu Ibana tu angka anggina asa gabe parasiroha Ibana jala sintua ni malim haposan maradophon Debata, laho pasaehon angka dosa ni bangso i.

Dairi: Merlapaten ngo idi kennah gabè dos kalohoon ngo Ia dekket anggina ibas karinaNa. Janah merkitè sibagidi gabè Imam Huntuun ngo Ia bai kalak i janah kepposen bak permasèh atè tikanNa mengkebasi Dèbata Ia lako mahan kesasaan dosa ni kalak i.

Minangkabau: Iko ba arati, baraso Baliau musti manjadi samo jo sudaro-sudaro-Nyo dalam sagalo parkaro. Jo caro itu Baliau dapek manjadi Imam Basa nan satiya, sarato punyo raso ibo. Jo palayanan Baliau tu doso manusia dapek di ampuni.

Nias: Da'e geluahania wa Ya'ia lõ tola lõ tobali fagõlõ ira dalifusõ-Nia ba ngawalõ hadia ia fefu. Ba zi manõ tobali Ia Ere Sebua khõra si lõ farõi ba sahakhõ tõdõ. Ba we'amõi-Nia enoni Lowalangi andrõ te'efa'õ horõra.

Mentawai: Katukolobatnia sené, iaté buítá makeré nia ka tubudda sasarainania ka sangamberinia. Samba kalulut néné, oi ibailiu nia Imam Sabeu simatopit sambat simakaté baga. Kalulut pasikelatnia, oi ituappéaké jodda sirimanua.

Lampung: Inji retini bahwa Ia harus jadi gegoh jama puari-puari-Ni delom sunyin hal. Rik renodo Ia dapok jadi Imam Agung sai setia rik ngedok rasa kesian. Jama pelayanan-Ni ano dusa manusia dapok diampuni.

Aceh: Nyoe meumakna bahwa Gobnyan harôh saban deungon syedara-syedara Gobnyan lam hai peue mantong. Dan deungon lagée nyan Gobnyan jeuet keu Imeum Agong nyang seutia dan na gaséh sayang. Deungon peulayan Geuh nyang lagée nyan desya manusia jeuet geupeu amphon.

Mamasa: Iamo nangei merrupa taumo Puang Yesus annu innang la umpa'pasusii sa'do'doranna illalan angganna kara-kara. Annu ianna susimo ma'rupa tau, malami mendadi Pongkena Imam, to lando ma'kamase anna matutu umpalako pengkaranganna Puang Allata'alla, anna mala digarri'i kasalaanna ma'rupa tau.

Berik: Ane bunar, Jei aa etamwena angtanefe Jem afelen mesna gemerserem. Gwela Jeman mesna mes etamwebana, gwela Jem afelen mesna seyafter gwela jemna gemerserem. Jei jes gamserem ga enggalf etamwena, Jelem afelen mesna gam batobaabif. Jepga Jei imam sanbagirsusfe gase etamwena, angtane Jei aa jes nesiktababilirim, ane awelna Jemna waakenfer gase gwebili Uwa Sanbagirfe. Jei Jen Jena mes gerant, jega Uwa Sanbagiri Jei etam-etama kapka angtanemana gase wirtabaipmini.

Manggarai: Itup tara oné sanggén cao-ca, Hia paka cama agu asé-ka’én. Ali hitu, Hia ciri Imam Mésé ata paéng momang agu junggu oné Mori Keraéng kudut pandé hambor ndékok de ro’éng.

Sabu: Nadhe ke ne do pa petu ne, do jhamma ke No ta jadhi hela'u nga tuahhu-tuahhu No pa dhara hari-hari lai. Jhe nga mina harre ke, do nara ke No ta jadhi Mone tunu-menahu Mone-ae do mola do henarru jhe do nga lua pehajha-peddhei. Ri lua pemoko No ke do naanne, ta nara ke ta pehai-pehu ba ne lubhu harro nga menyilu ddau raiwawa.

Kupang: Tagal itu, Yesus jadi parsís sama ke kotong yang su jadi Dia pung sodara. Deng bagitu, Dia bisa jadi kotong pung kapala agama paling tinggi, ko tolong kotong iko Tuhan Allah pung mau. Dia ju kasi tunju Dia pung rasa kasian sang kotong. Deng Dia omong apa, na, Dia bekin iko. Dolu kotong pung nene-moyang dong minta kapala agama dong pung bos bésar bekin korban, ko Tuhan hapus buang dong pung sala-sala dong. Sakarang Yesus sandiri su jadi korban ko Tuhan hapus buang kotong pung sala-sala dong.

Abun: Sane An ma tepsu yetu gato da kridek. Mo suk mwa ne sino An kaim tepsu men yé gato sok mo Yefun Allah bi rus-i. Sane bere An ku os wa An ben suk tepsu Yekwesu gato gum kok wai kadit yekwesu yi neya mo Yefun Allah bi nu. An sa, tepsu yegweswai gato ben bi suk-i ri-roi wa men si Yefun Allah, subere men si Yefun kem ndo. An dakai jimnotku yetu ndo nde. An kak os wa men yetu, An bi nggwa win men, subere Yefun Allah yo maskwa men mo sukibit gato men ben ne o nde, Yefun yo nutbot sukibit ne o nde.

Meyah: Erek koma noba, jeska Ofa odou os ofij rusnok nomnaga, jefeda Ofa en erek osnok egens ongga giskini tein. Beda Ofa ejeka rusnok erek efen mokoser jera meiyeser tein. Ofa otunggom mar insa koma jeskaseda Ofa eja erek rusnok rerin ebirfaga imam egens ongga ocunc rot efen odou ongga oufamofa skoita rua. Noba Ofa bera ongga ofij Allah rot tenten gij mar insa koma ojgomuja. Ofa otunggom mar insa koma jeskaseda rusnok rerin mar ongga oska bera enah gu rua deika guru.

Uma: Toe pai' Yesus kana mewali manusia' pai' jadi' hibalia hante kita' ompi'–ompi'-na hi butu nyala-na, bona Hi'a jadi' Imam Bohe to ma'ahi' pai' to tida hi kampobago-na bago to nawai'-ki Alata'ala, mpohompo' jeko' ntodea.

Yawa: Wemi mbewar ti Yesus be vatanbe: beker ava Po apa arakove wansamaisyo anakotare rai tenambe. Be vatanbe Po wansamaisy indamu Opamo wama Syeno Titi anuga memen ntuna irati wansai muno beto Amisye ai apa anakero po raugaje Ai rai. Indamu Po wama ayao kakai ama mangke ranawan ti mpaya wansai wirati Po wansaugav wamakare Amisye ai.


NETBible: Therefore he had to be made like his brothers and sisters in every respect, so that he could become a merciful and faithful high priest in things relating to God, to make atonement for the sins of the people.

NASB: Therefore, He had to be made like His brethren in all things, so that He might become a merciful and faithful high priest in things pertaining to God, to make propitiation for the sins of the people.

HCSB: Therefore He had to be like His brothers in every way, so that He could become a merciful and faithful high priest in service to God, to make propitiation for the sins of the people.

LEB: Therefore he was obligated to be made like his brothers in all [respects], in order that he could become a merciful and faithful high priest in the things relating to God, in order to make atonement for the sins of the people.

NIV: For this reason he had to be made like his brothers in every way, in order that he might become a merciful and faithful high priest in service to God, and that he might make atonement for the sins of the people.

ESV: Therefore he had to be made like his brothers in every respect, so that he might become a merciful and faithful high priest in the service of God, to make propitiation for the sins of the people.

NRSV: Therefore he had to become like his brothers and sisters in every respect, so that he might be a merciful and faithful high priest in the service of God, to make a sacrifice of atonement for the sins of the people.

REB: Therefore he had to be made like his brothers in every way, so that he might be merciful and faithful as their high priest before God, to make expiation for the sins of the people.

NKJV: Therefore, in all things He had to be made like His brethren, that He might be a merciful and faithful High Priest in things pertaining to God, to make propitiation for the sins of the people.

KJV: Wherefore in all things it behoved him to be made like unto [his] brethren, that he might be a merciful and faithful high priest in things [pertaining] to God, to make reconciliation for the sins of the people.

AMP: So it is evident that it was essential that He be made like His brethren in every respect, in order that He might become a merciful (sympathetic) and faithful High Priest in the things related to God, to make atonement {and} propitiation for the people's sins.

NLT: Therefore, it was necessary for Jesus to be in every respect like us, his brothers and sisters, so that he could be our merciful and faithful High Priest before God. He then could offer a sacrifice that would take away the sins of the people.

GNB: This means that he had to become like his people in every way, in order to be their faithful and merciful High Priest in his service to God, so that the people's sins would be forgiven.

ERV: For this reason, Jesus had to be made like us, his brothers and sisters, in every way. He became like people so that he could be their merciful and faithful high priest in service to God. Then he could bring forgiveness for the people’s sins.

EVD: For this reason Jesus had to be made like us his brothers and sisters in every way. Jesus became like people so that he could be their merciful and faithful high priest in service to God. Then Jesus could bring forgiveness for the people’s sins.

BBE: Because of this it was necessary for him to be made like his brothers in every way, so that he might be a high priest full of mercy and keeping faith in everything to do with God, making offerings for the sins of the people.

MSG: That's why he had to enter into every detail of human life. Then, when he came before God as high priest to get rid of the people's sins,

Phillips NT: It was imperative that he should be made like his brothers in every respect, if he were to become a High Priest both compassionate and faithful in the things of God, and at the same time able to make atonement for the sins of the people.

DEIBLER: So, since he came to help humans, not angels, he had to be made exactly like us whom he calls his own brothers and sisters. He wants to be a high priest who acts mercifully to all people and who acts faithfully in God’s matters, so that people who had sinned would no longer be guilty.

GULLAH: So den, dey ain been no oda way bot dat Jedus mus come fa be jes like e bredren een ebry way. E done dat so dat e able fa be de head man ob de people priest dem, full op wid mussy an da wok fa God wid all e haat, so dat e kin tek way de people sin an God kin fagib um.

CEV: He had to be one of us, so that he could serve God as our merciful and faithful high priest and sacrifice himself for the forgiveness of our sins.

CEVUK: He had to be one of us, so that he could serve God as our merciful and faithful high priest and sacrifice himself for the forgiveness of our sins.

GWV: Therefore, he had to become like his brothers and sisters so that he could be merciful. He became like them so that he could serve as a faithful chief priest in God’s presence and make peace with God for their sins.


NET [draft] ITL: Therefore <3606> he had <3784> to be made like <3666> his brothers and sisters <80> in <2596> every respect <3956>, so that <2443> he could become <1096> a merciful <1655> and <2532> faithful <4103> high priest <749> in things relating to <4314> God <2316>, to <1519> make atonement <2433> for the sins <266> of the people <2992>.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Studi lengkap, lihat: Alkitab SABDA.

 <<  Ibrani 2 : 17 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel