Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TB]     [PL]  [PB] 
 <<  Ibrani 8 : 8 >> 

TB: Sebab Ia menegor mereka ketika Ia berkata: "Sesungguhnya, akan datang waktunya," demikianlah firman Tuhan, "Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda,


AYT: Karena Allah mendapati kesalahan manusia, Ia berkata, “‘Lihatlah, saatnya akan tiba,’ kata Tuhan, ‘ketika Aku akan mengadakan sebuah perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda.

TL: Karena Ia menyalahkan mereka itu dengan firman-Nya, "Ingatlah, harinya akan datang kelak, firman Tuhan, Aku akan mengadakan Perjanjian Baharu kepada segala isi rumah Israel dan segala isi rumah Yehuda;

MILT: Sebab setelah ditemukan kesalahan pada mereka, Dia berfirman, "Lihatlah, hari-harinya tiba," Tuhan (YAHWEH - 2962) berfirman, "dan Aku akan mengadakan perjanjian baru atas keluarga Israel dan atas keluarga Yehuda,

Shellabear 2010: Sebab Ia mencela mereka ketika Ia berfirman, "Ingatlah, bahwa harinya akan datang," firman Tuhan. "Aku akan mengadakan perjanjian yang baru dengan kaum Israil dan kaum Yuda,

KS (Revisi Shellabear 2011): Sebab Ia mencela mereka ketika Ia berfirman, "Ingatlah, bahwa harinya akan datang," firman Tuhan. "Aku akan mengadakan perjanjian yang baru dengan kaum Israil dan kaum Yuda,

Shellabear 2000: Sebab Ia mencela mereka ketika Ia berfirman, “‘Ingatlah, bahwa harinya akan datang,’ Firman Tuhan. ‘Aku akan mengadakan perjanjian yang baru dengan kaum Israil dan kaum Yuda.

KSZI: Tetapi Allah telah mendapati mereka bercela lalu berfirman: &lsquo;Lihatlah, akan tiba harinya, firman Tuhan, apabila Aku membuat perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yahuda

KSKK: Tetapi Allah melihat adanya kekurangan, ketika Ia bersabda: "Akan datang hari-hari, demikian sabda Tuhan, di mana Aku akan mengadakan satu perjanjian yang baru dengan umat Israel dan dengan umat Yehuda.

WBTC Draft: Dan Allah menemukan kesalahan pada manusia. Allah berkata, "Waktunya akan tiba demikian firman Tuhan, Aku akan memberikan perjanjian yang baru kepada orang Israel dan orang Yehuda.

VMD: Dan Allah menemukan kesalahan pada manusia. Allah mengatakan, “Waktunya akan tiba, demikian firman Tuhan, Aku akan memberikan perjanjian yang baru kepada orang Israel dan orang Yehuda.

AMD: Tetapi, Allah menunjukkan kesalahan manusia sehingga Ia berfirman, “‘Lihatlah, saatnya akan tiba,’ kata Tuhan, ‘Aku akan memberikan perjanjian yang baru kepada orang-orang Israel dan orang-orang Yehuda.

TSI: Tetapi Allah sendiri menganggap perjanjian yang lama itu tidak sempurna, sehingga Dia berkata kepada umat Israel, “Di kemudian hari Aku akan menetapkan suatu perjanjian yang baru dengan kalian bangsa Yehuda dan seluruh umat Israel. Perjanjian yang baru ini tidak sama seperti yang dulu sudah Aku tetapkan dengan nenek moyang kalian, ketika Aku mengasihani mereka dan membimbing mereka keluar dari Mesir dengan tangan-Ku sendiri. Karena mereka tidak hidup menurut semua peraturan dalam perjanjian itu, Aku pun lepas tangan dari mereka. Namun, inilah perjanjian baru yang nanti akan Aku tetapkan dengan kalian umat Israel: Aku akan menaruh hukum-Ku dalam pikiranmu dan menuliskannya di hatimu masing-masing. Maka Aku akan menjadi Allah kalian, dan kalian akan menjadi umat-Ku.

BIS: Tetapi Allah sudah menemukan kesalahan pada umat-Nya, sehingga Allah berkata, "Ingat, akan datang waktunya, Aku akan mengadakan perjanjian yang baru dengan bangsa Israel, dan dengan bangsa Yehuda.

TMV: Tetapi Allah mendapati kesalahan umat-Nya, ketika Dia mencela mereka, "Masanya akan tiba, firman Tuhan, apabila Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan umat Israel, dan dengan umat Yehuda.

BSD: Namun, Allah menemukan kekurangan pada perjanjian dengan umat-Nya, sehingga Ia berkata: “Di masa yang akan datang aku akan membuat perjanjian yang baru dengan bangsa Israel dan bangsa Yehuda.

FAYH: Allah sendiri maklum akan kelemahan perjanjian yang lama itu, sebab Ia berkata, "Pada suatu hari kelak, Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan umat Israel dan umat Yehuda.

ENDE: Tetapi Kitab Kudus menegur mereka sabdanja: "Perhatikanlah, akan tiba waktunja" - demikian firman Allah, - "Aku akan menetapkan perdjandjian jang baru dengan rumah Israel dan rumah Juda,

Shellabear 1912: Karena dicelakannya mereka itu demikian, yaitu, "Firman Allah, bahwa ingatlah olehmu, maka harinya akan datang kelak, Aku akan mengadakan perjanjian yang baru dengan segala isi rumah Israil dan segala isi rumah Yahuda:

Klinkert 1879: Karena tatkala ija-itoe ditjelakannja bersabdalah Ija demikian: "Bahwa sasoenggoehnja hari akan datang, demikianlah sabda Toehan, apabila Akoe akan mendirikan wad jang beharoe dengan isi roemah Isjrail dan dengan isi roemah Joeda."

Klinkert 1863: Karna dengan mensalahken dia ada firman sama dia-orang, boenjinja: {Yer 31:31-34} "Lihat, satoe hari nanti dateng, bagitoe firman Toehan, kapan Akoe nanti mendiriken perdjandjian jang baroe bagi isi roemah Israil, dan isi roemah Jahoeda:"

Melayu Baba: Kerna dia chlakan dia-orang dan kata, "Tengok, hari-nya nanti datang, kata Tuhan, Sahya nanti buat satu perjanjian yang bharu dngan isi rumah Isra'el dan isi rumah Yahuda;

Ambon Draft: Karana dengan perkata; an katjelahan Ija katakan kapada marika itu: "Lihat, hari-hari ada datang, bafirman maha besar Tuhan, jang Aku akan angkat dengan isi rumah Jehu-da sawatu Perdjandjian ba-haru;

Keasberry 1853: Kurna tutkala iya munyalahkan, waad yang purtama itu, katanya, Lihatlah suatu hari akan datang kulak, tutkala aku akan mundirikan waad yang bahru itu kapada isi rumah Israil, dan isi rumah Yahuda:

Keasberry 1866: Kŭrna tŭtkala iya mŭnyalahkan waad yang pŭrtama itu, katanya, Lihatlah suatu hari akan datang kŭlak, tŭtkala aku akan mŭndirikan waad yang bahru itu kapada isi rumah Israil, dan isi rumah Yahuda:

Leydekker Draft: Karana dengan mendalih baferman 'ija kapada marika 'itu: bahuwa sasonggohnja harij 2 'ada datang, baferman maha besar Tuhan; maka 'aku 'akan mendirikan perdjandji`an baharuw dengan 'isij rumah Jisra`ejl, dan dengan 'isij rumah Jehuda.

AVB: Tetapi Allah telah mendapati mereka bercela lalu berfirman: “Lihatlah, akan tiba harinya, firman Tuhan, apabila Aku membuat perjanjian baru dengan keturunan kaum Israel dan dengan keturunan kaum Yehuda –

Iban: Tang Allah Taala besalahka sempekat ti keterubah lebuh Iya nyebut, "Maya deka datai, ku Tuhan bejaku, alai Aku deka ngaga sempekat ti baru enggau orang Israel, sereta enggau orang Judah,


TB ITL: Sebab <1063> Ia menegor <3201> mereka <846> ketika Ia berkata <3004>: "Sesungguhnya <2400>, akan datang <2064> waktunya <2250>," demikianlah <2532> firman <3004> Tuhan <2962>, "Aku akan mengadakan <4931> perjanjian <1242> baru <2537> dengan <1909> kaum <3624> Israel <2474> dan <2532> dengan <1909> kaum <3624> Yehuda <2448>,


Jawa: Dene anggone nacad wong-wong iku nalika Panjenengane ngandika: “Satemene, bakal tumeka ing wektune,” mangkono pangandikane Pangeran, “Ingsun bakal mranata prajanjian anyar kalawan turune Israel sarta turune Yahuda,

Jawa 2006: Déné Panjenengané nglepataké wong-wong iku nalika ngandika, "Satemené, bakal tumeka ing waktuné," mangkono pangandikané Gusti, "Ingsun bakal mranata prajanjian anyar kalawan turuné Israèl sarta turuné Yéhuda,

Jawa 1994: Nanging Gusti Allah nacad umaté, kuwi nalika Panjenengané ngandika mengkéné: "Satemené, bakal tekan wektuné," mengkono pangandikané Pangéran, "Aku bakal gawé prejanjian anyar karo turuné Israèl lan turuné Yéhuda,

Jawa-Suriname: Nanging wujuté Gusti Allah déwé ya ora lega karo prejanjian sing ndisik, mulané Dèkné ngomong ngéné marang bangsa Israèl: “Aku, Gustimu, ngomong marang kowé, bakal ènèng waktuné, Aku, Gustimu, nggawé prejanjian anyar karo bangsa Israèl lan bangsa Yudah.

Sunda: Tapi Allah mendakan kasalahan ti umat-Na, nepi ka ngadawuh kieu, "Engke aya hiji mangsa, dawuhan Pangeran, Kami rek nyieun hiji perjangjian anu anyar, pikeun urang Israil jeung urang Yuda.

Sunda Formal: Pangeran memang geus ngiberan kieu ka umat-Na: “Bakal datang mangsana, Kami rek nyieun hiji perjangjian anyar, pikeun bani Israil jeung bani Yuda.

Madura: Nangeng Allah ampon manggi’i kasala’anna ommadda, daddi Allah adhabu, "Senga’, bakal dhapa’a baktona Sengko’ mabadha’a parjanjiyan se anyar ban bangsa Isra’il, sarta ban bangsa Yehuda.

Bauzi: Lahana ba labiham vabak. Alat Aho ozoha, Aho aham di iube Israel dam lamti Amti lab fet ot vameadume vàmadi esuhu im lam ame Israel dam labe ailahigeàmu fa fai bak meedàmu Alat Ahamo im Aho amu gagohoda lam fa mu ame dam laba im gàhàda fa nehi fet vameadume esulo ab gagoham bak. “Boehàda Alat neha, ‘Uho im nim vi aimale. Eho ba diamut Israel labe aho vou faat ladam dam debu lamti labi Yehudat aba aho vou faat ladam dam debu lamti labihasu Eho im amomoi gàhàda fa neo fet vameadume vàmadi esu tame.

Bali: Nanging Ida Sang Hyang Widi Wasa nyingak kaulan Idane iwang, punika duaning Ida ngandika kadi asapuniki: “Suba teka masanne, sapunika sabdan Ida Sang Panembahan, Ulun lakar ngadakang pasubaya ane anyar teken bangsa Israel muah teken suku bangsa Yehuda.

Ngaju: Tapi Hatalla jari sondau kasalan intu ungkup Ayue, sampai Hatalla hamauh, "Ingat, katikae kareh dumah, Aku kareh manampa janji je taheta dengan bangsa Israel, tuntang dengan suku Yuda.

Sasak: Laguq Allah sampun ngewade umat-Ne, sehingge Allah bemanik, "Inget! gen dateng waktune, Tiang gen miaq perjanjian saq baru kance bangse Israel, dait kance bangse Yehuda.

Bugis: Iyakiya naruntu’ni Allataala asalangngé ri umma’-Na, angkanna makkedai Allataala, "Engngerangngi, poléi matu wettunna, pakangka-Ka matu assijancing iya mabarué sibawa bangsa Israélié, sibawa bangsa Yéhuda.

Makasar: Mingka nia’mo kasalang Nagappa Allata’ala ri Umma’Na, sa’genna Nakanamo Allata’ala, "U’rangi, angkanaya lanarapiki sallang wattunna, naKulappare’ passijanjiang beru siagang bansa Israel, siagang bansa Yehuda.

Toraja: Belanna Nasayu tu mai tau iato Nama’kada Nakua: Kilalai, la sae tu allona dako’ kadanNa Puang, la umpadenNa’ basse ba’ru lako mintu’ to lan banuanna Israel sia mintu’ to lan banuanna Yehuda.

Duri: Apa kasalanni to umma'-Na Puang Allataala. Iamo joo nakuanni, "Ingaranni, la den wattunna angkulampaden basse baru sola pangrapuanna Israel na Yehuda.

Gorontalo: Bo Allahuta'ala Eya lopotala lo umati-Liyo wawu loloiya odiye, ”Ototayi mao, ma medungga mayi wakutuliyo Wau ma mohutu janjiya bohu wolo bangusa lo Israel wawu bangusa lo Yehuda.

Gorontalo 2006: Bo Allahu Taa̒ala maloo̒ dungga totala to umati-Lio, tilinggula Allahu Taa̒ala lotahuda, "Eelai mao̒, mamei dungga wakutuulio, Wau̒ mamo powoluo mai daantia ubohu wolo bangusa lo Isirai̒lu, wau wolo bangusa lo Yehuda.

Balantak: Kasee Alaata'ala nansasala' mian-Na, tae-Na, “Sabole bo taka a tempona, Yaku' bo mantakakon toon men u'uru bona lipu' Israel, ka' lipu' Yehuda.

Bambam: Sapo' deem kasalaanna umma'na nalambi' Puang Allataala, aka tä' natuhu'i issinna indo pa'dandiam nasuhum ma'kada naua: “Pissam wattu la kupadeem pole pa'dandiam bakahu lako ingganna to Yahudi, susi to Israel teem to Yehuda.

Kaili Da'a: Tapi Alatala mboto nanggita todea to Yahudi da'a nompakule nantuki pojanji nggasae. Etu sampe niulina iwe'i: "Toramo! Kana marata tempo banepia Aku mompowia pojanji nabou ante todea Israel bo Yehuda.

Mongondow: Lantaran kino'uliíandon i Allah kon taḷaí in umat-Nya, sahingga noguman in Sia nana'a: "Pokotorop, pokotorop, mo'iangoibií in wakutunya, Aku'oi mogaid kon dodandian mobagu takin bangusa Israel, bo takin bangusa Yohuda.

Aralle: Ampo' Kalaena Puang Alataala mangnginsang pahallu la nabala'i aka' kasalaanna petauanna, lambi' naoatee, "La aha tempona la kuonge umpapia pa'dandiang bakahu pano di ingkänna to Yahudi, noa peänä'anna Yehuda, noa toi to Israel ang senga'nake'.

Napu: Agayana Pue Ala molambi kanawoanda taunaNa, hai Nauliangaahe node: "Pehadingi! Hambela tempo ina Kupaara dandi au wou i to Yahudi, maroa au maida i tampo Isaraeli, maroa au maida i tampo Yahuda.

Sangir: Kai Mawu Ruata e seng nakaěbạ pẹ̌sasal᷊ang manga umat'E, hakịu Mawu Ruata e něhengetang, "Ene ěng, sarung mịdating tempone, Iạ sarung mẹ̌koạ pẹ̌kakakědo wuhu su tau Israel dingangu su tau Yehuda.

Taa: Pei ane ri pangkita i mPue Allah parajanji to ruyu etu re’e salanya. Salanya etu resi tau semo apa sira taa nakurang mangaluluka parajanji etu. See naka i Pue Allah manganto’o, “TaungKu sala,” pasi Ia manganto’o, “Padongeka! Apa daratamo temponya Aku damangika parajanji to bou resi wiyaa i Israel pasi resi wiyaa i Yehuda.

Rote: Tehu Manetualain hapu basa salak nai hataholi kamahehele nala, de nalosa Manetualain nafa'da nae, "Mafandendelek, neukose losa fai na te, neukose Au tao hehelu-balata beuk, o leoina Israe la, ma no leoina Yehuda la.

Galela: O Gikimoi Awi nyawa manga sala wakeleloka, de Una wotemo, "Niososininga! Ma orasi he idumuka, Ngohi asa o jaji qamomuane moi taaka o bi Yahudika ma nyawa yangoduka, bai o Israelka de lo o Yehudaka.

Yali, Angguruk: Allah inowen komo eneptuk lit hiyag isaruk latfag ane tu, "Fobik welamuhuk li Anden sali keron Israel inap men Yehuda inap men unubam umbuhuk. Ari tem toho hiyag hisaruk lahi.

Tabaru: Duga ma Jo'oungu ma Dutu wamakekau manga sowono 'awi kawasaka, so kawongosekau, "Niosi-singina! Dua 'asa ma 'orasi ya'adono, ngoi 'asa todiai 'o jaji ma sungi 'o Israel ma nyawaka, de 'o Yehuda ma nyawaka.

Karo: Tapi Dibata ndatken salah i bas BangsaNa, bagi si IkatakenNa i bas Pustaka Si Badia, "Nina Tuhan, 'Reh me warina Kubahan sada iketen padan si mbaru man bangsa Israel, bage pe man suku Juda.'

Simalungun: Tapi hona hata do sidea, nini, “Tonggor ma, nini Tuhan in, na roh ma ari, pajongjongon-Ku ma ijai padan na baru bani ginompar ni Israel pakon Juda!

Toba: Ai dihata do nasida, di na nidokna i: "Na ro ma angka ari, ninna Tuhan i, pajongjongonku ma disi padan na imbaru tu pinompar ni Israel dohot Juda!"

Dairi: Tapi enggo idah Dèbata barang kadè kurangna taba ummatNa, gabè idokken Dèbata nola mo, "Èngèt mo! Roh mo tikkina, Kubakin mo padan rembaru bai pinempar kalak Israel dekket marga Judèa.

Minangkabau: Tapi Allah lah manamukan kasalahan pado umaik-Nyo, sainggo Allah bakato, "Ingek, ka tibo masonyo, Aden ka mambuwek pajanjian nan baru jo banso Israel, sarato jo banso Yehuda.

Nias: Ba no Isõndra Lowalangi golalõw̃a ba mbanua-Nia, irege Iw̃a'õ Lowalangi, "Tõngõni, so dania ginõtõnia, U'a'asogõ wawu'usa li si bohou ba soi Gizera'eli, awõ ba mado Yehuda.

Mentawai: Tápoi aisesengan Taikamanua selet tubudda sapaamiannia, pat kuanangan kisé, "Repdem kam néné, iaaili te tetrenia, kubaraaké pakerekat bagakku sibau ka bangsa Israel, sambat ka bangsa Jahuda.

Lampung: Kidang Allah radu ngehalu kesalahan jama umat-Ni, sehingga Allah cawa, "Ingok, haga ratong waktuni, Nyak haga ngadako perjanjian sai ampai jama bangsa Israel, rik jama bangsa Yehuda.

Aceh: Teuma Allah ka geuteumé nyang salah ateueh umat Geuh, sampoe Allah meufeureuman, "Ingat, teuma teuka watée jih, Ulôn teuma Lôn peugét peujanjian nyang barô ngon bansa Israel, dan ngon bansa Yehuda.

Mamasa: Sapo umpasala petauanna Puang Allata'alla, nakua: “Sitonganna, pissan attu la kupadengan pole pa'dandi bakaru lako to Israel sola to Yehuda.

Berik: Jengga ini Uwa Sanbagirmana Jei waakenfer jam folbayan taterisi fwatermanaiserem jem temawer. Jega jem temawer Uwa Sanbagiri ga gul: "Ai Tuhansam, Ai enggam Ai gunu, Nunu gamjon aa jep fortyaram, Ai ga gamjon taterisi ibirmi anggwabura Israelmana yo tewe Yehudamana jep As bilipmisi.

Manggarai: Ai Mori Keraéng poli jér isé le curup ho’o: “Cetu’ungn, te cai leson, Aku te pandé reké weru agu wa’u Israél agu wa’u Yéhuda.

Sabu: Tapulara do ngadde ke ri Deo ne lai do hala pa annu-niki No, hakku ta lii ke Deo, "Henge we do medae ta dhai ne awe ne, do medae ri Ya ta tao ne lipejaji do wowiu nga do Israel, nga do Yehuda.

Kupang: Te dolu Tuhan Allah togor sang Dia pung orang, tagal dong su langgar ulang-ulang Dia pung atoran lama. Waktu Dia su sonde tahan lai, ju Dia mara, ais Dia kasi tau bilang, “Dengar bae-bae, te Beta ni, yang hak parenta samua! Pasti nanti Beta ika janji baru deng bangsa Israꞌel, deng suku Yahuda.

Abun: sarewo Yefun Allah me do, ye Israel ben bi suk-i siri kadit os nyim ne. Sane Yefun Allah ki nai án do, "Bere bi kam gato tep wa os be ne bor, Bere Ji frot Ji bi os gato be ne su yewis ye Israel sisu yewis ye Yehuda ne sino.

Meyah: Tina mimif mijginaga rot oida hukum Musa insa koma bera enadaij tein guru. Jeska mar egens gij Mar Efeyi Ebsi bera agot rot teinefa Allah odou okum rot rua ongga Israel. Gij mar egens insa koma Allah agot mar erek kef oida, "Didif Tuhan dagot oida, gij mona kahma bera Didif dimagen rot mar ongga erek efeinah deika rot rua ongga ebic Yehuda jera rua ongga ebic Israel.

Uma: Ntaa' narua'-di Alata'ala kasalaa' topetuku'-na, pai' na'uli'-raka hewa tohe'i: "Epe-e'! Rata mpai' tempo-na kubabehi Pojanci to bo'u hante hawe'ea to Yahudi, lompe' suku Israel lompe' suku Yehuda.

Yawa: Muno Amisye po ayao kakai raen no Apa kawasae mansai, weti Po raura pare: “Wadanide! Arono ama masyoto nde nande, indati Risyo urairijo wanyine raokaisyo Israel mansai muno susyo Yehuda mansai.


NETBible: But showing its fault, God says to them, “Look, the days are coming, says the Lord, when I will complete a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah.

NASB: For finding fault with them, He says, "BEHOLD, DAYS ARE COMING, SAYS THE LORD, WHEN I WILL EFFECT A NEW COVENANT WITH THE HOUSE OF ISRAEL AND WITH THE HOUSE OF JUDAH;

HCSB: But finding fault with His people, He says: "Look, the days are coming," says the Lord, "when I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah--

LEB: For in finding fault with them he says, "Behold, days are coming, says the Lord, when I will complete a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah,

NIV: But God found fault with the people and said: "The time is coming, declares the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah.

ESV: For he finds fault with them when he says: "Behold, the days are coming, declares the Lord, when I will establish a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah,

NRSV: God finds fault with them when he says: "The days are surely coming, says the Lord, when I will establish a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah;

REB: But God finds fault with his people when he says, “The time is coming, says the Lord, when I shall conclude a new covenant with the house of Israel and the house of Judah.

NKJV: Because finding fault with them, He says: "Behold, the days are coming, says the LORD, when I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah––

KJV: For finding fault with them, he saith, Behold, the days come, saith the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah:

AMP: However, He finds fault with them [showing its inadequacy] when He says, Behold, the days will come, says the Lord, when I will make {and} ratify a new covenant {or} agreement with the house of Israel and with the house of Judah.

NLT: But God himself found fault with the old one when he said: "The day will come, says the Lord, when I will make a new covenant with the people of Israel and Judah.

GNB: But God finds fault with his people when he says, “The days are coming, says the Lord, when I will draw up a new covenant with the people of Israel and with the people of Judah.

ERV: But God found something wrong with the people. He said, “The time is coming, says the Lord, when I will give a new agreement to the people of Israel and to the people of Judah.

EVD: But God found something wrong with the people. God said: “ The time is coming, says the Lord, when I will give a new agreement to the people of Israel and to the people of Judah.

BBE: For, protesting against them, he says, See, the days are coming when I will make a new agreement with the house of Israel, and with the house of Judah;

MSG: But we know the first was found wanting, because God said, Heads up! The days are coming when I'll set up a new plan for dealing with Israel and Judah.

Phillips NT: Actually, however, God does show himself dissatisfied for he says: Behold the days come, saith the Lord, That I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah;

DEIBLER: Because God declared that the Israelites were guilty of not obeying the first covenant, he wanted a new covenant. This is what …a prophet/Jeremiah†wrote about that: The Lord says, “Listen! There will soon be a time when I will make a new covenant with the people [MTY] of Israel and the people [MTY] of Judah.

GULLAH: Bot God been tell de people say, dey ain been do wa de fus cobnant say. Dat mek de Lawd God say, “De time da come wen A gwine mek a nyew cobnant wid de people ob Israel an wid de people ob Judah.

CEV: But the Lord found fault with it and said, "I tell you the time will come, when I will make a new agreement with the people of Israel and the people of Judah.

CEVUK: But the Lord found fault with it and said, “I tell you the time will come, when I will make a new agreement with the people of Israel and the people of Judah.

GWV: But God found something wrong with his people and said to them, "The days are coming, says the Lord, when I will make a new promise to Israel and Judah.


NET [draft] ITL: But <1063> showing <3201> its fault <3201>, God says <3004> to them <846>, “Look <2400>, the days <2250> are coming <2064>, says <3004> the Lord <2962>, when I will complete <4931> a new <2537> covenant <1242> with <1909> the house <3624> of Israel <2474> and <2532> with <1909> the house <3624> of Judah <2448>.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Studi lengkap, lihat: Alkitab SABDA.

 <<  Ibrani 8 : 8 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel