Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TB]     [PL]  [PB] 
 <<  Keluaran 19 : 9 >> 

TB: Berfirmanlah TUHAN kepada Musa: "Sesungguhnya Aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal, dengan maksud supaya dapat didengar oleh bangsa itu apabila Aku berbicara dengan engkau, dan juga supaya mereka senantiasa percaya kepadamu." Lalu Musa memberitahukan perkataan bangsa itu kepada TUHAN.


AYT: TUHAN berkata kepada Musa, “Lihatlah, Aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal supaya umat Israel dapat mendengar saat Aku berbicara kepadamu dan percaya kepadamu selamanya.” Lalu, Musa menyampaikan perkataan bangsa itu kepada TUHAN.

TL: Maka firman Tuhan kepada Musa: Bahwa sesungguhnya Aku akan turun kepadamu dalam sebuah awan yang kabus, supaya kedengaranlah kepada orang banyak apabila Aku berfirman kepadamu, dan lagi supaya mereka itu percaya akan dikau selama-lamanya. Maka telah sudah disampaikan Musa segala perkataan orang banyak itu kepada Tuhan.

MILT: Lalu berfirmanlah TUHAN (YAHWEH - 03068) kepada Musa, "Lihatlah, Aku akan datang kepadamu di dalam kegelapan awan sehingga umat itu dapat mendengar saat Aku berbicara denganmu dan kepadamu mereka dapat percaya selamanya." Dan Musa menyampaikan perkara umat itu kepada TUHAN (YAHWEH - 03068).

Shellabear 2010: Firman ALLAH kepada Musa, “Sesungguhnya, Aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal, supaya bangsa itu dapat mendengar apabila Aku berfirman kepadamu, dan supaya mereka percaya kepadamu untuk seterusnya.” Lalu Musa memberitahukan perkataan bangsa itu kepada ALLAH.

KS (Revisi Shellabear 2011): Firman ALLAH kepada Musa, "Sesungguhnya, Aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal, supaya bangsa itu dapat mendengar apabila Aku berfirman kepadamu, dan supaya mereka percaya kepadamu untuk seterusnya." Lalu Musa memberitahukan perkataan bangsa itu kepada ALLAH.

KSKK: Bersabdalah Tuhan kepada Musa, "Aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal, agar bangsa itu dapat mendengar Aku berbicara dengan engkau dan akan selalu percaya kepadamu." Lalu Musa menyampaikan kepada Tuhan apa yang telah dikatakan oleh bangsa itu.

VMD: TUHAN berkata kepada Musa, “Aku akan datang kepadamu di dalam awan yang tebal. Aku berbicara kepadamu dan semua umat akan mendengarnya. Aku akan melakukan itu sehingga mereka selalu percaya pada yang kaukatakan kepada mereka.” Musa mengatakan kepada Allah tentang segala sesuatu yang dikatakan oleh umat.

BIS: (19:8)

TMV: TUHAN berfirman kepada Musa, "Aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal agar umat dapat mendengar Aku berfirman kepadamu; mulai saat itu mereka akan sentiasa percaya kepadamu." Musa menyampaikan jawapan umat kepada TUHAN.

FAYH: Lalu TUHAN berfirman kepada Musa, "Aku akan datang kepadamu dalam awan yang gelap supaya bangsa itu juga dapat mendengar Aku pada waktu Aku berbicara dengan engkau, sehingga mereka akan selalu percaya kepadamu.

ENDE: Jahwe bersabda lagi kepada Musa: "Engkau akan melihat Aku datang kepadamu didalam awan jang tebal, supaja bangsa ini dapat mendengar bilamana Aku bitjara dengan dikau, dan supaja mereka pertjaja kepadamu selama-lamanja". Lalu Musa menjampaikan djawaban rakjat kepada Jahwe.

Shellabear 1912: Maka firman Allah kepada Musa: "Bahwa Aku turun kepadamu dalam suatu awan yang kabus supaya kedengaranlah kepada kaum itu apabila Aku berfirman kepadamu dan supaya ia percaya akan dikau selama-lamanya." Maka disampaikan Musa segala perkataan kaum itu kepada Allah.

Leydekker Draft: Maka bafermanlah Huwa kapada Musaj; bahuwa sasonggohnja 'aku 'ini 'ada datang kapadamu dalam 'awan tabal galap, sopaja khawm dapat dengar, manakala 'aku berkata-kata dengan dikaw, dan sopaja marika 'itu lagi pertjaja padamu santijasa: karana Musaj sudahlah memberita segala sombah khawm 'itu kapada Huwa.

AVB: Firman TUHAN kepada Musa, “Sesungguhnya, Aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal, supaya bangsa itu dapat mendengar apabila Aku berfirman kepadamu, dan supaya mereka akan sentiasa percaya kepadamu.” Lalu Musa menyampaikan kata-kata umat itu kepada TUHAN.


TB ITL: Berfirmanlah <0559> TUHAN <03068> kepada <0413> Musa <04872>: "Sesungguhnya <02009> Aku <0595> akan datang <0935> kepadamu <0413> dalam awan <06051> yang tebal <05645>, dengan maksud supaya <05668> dapat didengar <08085> oleh bangsa <05971> itu apabila Aku berbicara <01696> dengan <05973> engkau, dan juga <01571> supaya mereka senantiasa <05769> percaya <0539> kepadamu." Lalu Musa <04872> memberitahukan <05046> perkataan <01697> bangsa <05971> itu kepada <0413> TUHAN <03068>.


Jawa: Pangandikane Pangeran Yehuwah marang Nabi Musa: “Lah Ingsun bakal ngrawuhi sira ana ing mendhung kang peteng, supaya wong akeh padha krungua samangsa Ingsun imbal pangandika karo sira, lan supaya tansah padha ngandel marang sira.” Nabi Musa banjur munjuk marang Sang Yehuwah bab kasaguhane bangsa iku.

Jawa 1994: (19:8)

Sunda: PANGERAN nimbalan ka Musa, "Kami rek datang ka maneh dina mega kandel, rek cacarios jeung maneh, sina kadarengeeun ku jalma rea, supaya ti ayeuna maranehna palercayaeun ka maneh." Jawaban jalma-jalma tea ku Musa diunjukkeun ka PANGERAN,

Madura: Dhabuna PANGERAN ka Mosa, "Sengko’ entara ka ba’na aropa’a ondhem se kandel sopaja reng-oreng Isra’il ngedhinga mon Sengko’ acaca ka ba’na, bariya keya sopaja Tang ommat jareya parcaja’a ka ba’na.

Bali: Ida Sang Hyang Widi Wasa raris ngandika ring Dane Musa asapuniki: “Ulun lakar tuun katemu teken kita maduluran gulem tebel, apanga rakyate pada ningeh dikalane Ulun masabda teken kita, matemahan ngawit uli ditu ia lakar pada pracaya teken kita.”

Bugis: (19:8)

Makasar: (19:8)

Toraja: Ma’kadami PUANG lako Musa, Nakua: Tonganna songlo’Na’ lako kalemu lan misa’ gaun malillin, kumua anna rangii to buda, ke ma’kadaNa’ lako kalemu, sia anna patonganko tontong sae lakona. Naparampoomi Musa lako PUANG tu mintu’ kadanna to buda.

Karo: Nina TUHAN man Musa, "Reh Aku ndahi kam i bas embun si mekapal, gelah ibegi jelma si nterem Aku ngerana ras kam maka ia tek man bandu mulai genduari nari seh rasa lalap." Ikataken Musa man TUHAN kai jabap bangsa e,

Simalungun: Dob ai nini Jahowa ma dompak si Musa, “Tonggor ma, na roh ma Ahu marayak ho ibagas hombun na hapal, ase ibogei bangsa ai anggo marsahap Ahu pakon ho, ase porsaya sidea age bam sadokah ni dokahni.” Jadi ipatugah si Musa ma hata ni bangsa ai bani Jahowa.

Toba: Dung i didok Jahowa ma tu si Musa: Ida ma, na ro ma Ahu tumopot ho di bagasan ombun manorop, asa dibege bangso i molo mangkatai Ahu dohot ho, asa porsea nasida dohot di ho ro di salelenglelengna. Jadi dipaboa si Musa ma angka hata ni bangso i tu Jahowa.


NETBible: The Lord said to Moses, “I am going to come to you in a dense cloud, so that the people may hear when I speak with you and so that they will always believe in you.” And Moses told the words of the people to the Lord.

NASB: The LORD said to Moses, "Behold, I will come to you in a thick cloud, so that the people may hear when I speak with you and may also believe in you forever." Then Moses told the words of the people to the LORD.

HCSB: The LORD said to Moses, "I am going to come to you in a dense cloud, so that the people will hear when I speak with you and will always believe you." Then Moses reported the people's words to the LORD.

LEB: The LORD said to Moses, "I am coming to you in a storm cloud so that the people will hear me speaking with you and will always believe you." Moses told the LORD what the people had said.

NIV: The LORD said to Moses, "I am going to come to you in a dense cloud, so that the people will hear me speaking with you and will always put their trust in you." Then Moses told the LORD what the people had said.

ESV: And the LORD said to Moses, "Behold, I am coming to you in a thick cloud, that the people may hear when I speak with you, and may also believe you forever." When Moses told the words of the people to the LORD,

NRSV: Then the LORD said to Moses, "I am going to come to you in a dense cloud, in order that the people may hear when I speak with you and so trust you ever after." When Moses had told the words of the people to the LORD,

REB: the LORD said to him, “I am coming to you in a thick cloud, so that I may speak to you in the hearing of the people, and so their faith in you may never fail.” When Moses reported to the LORD the pledge given by the people,

NKJV: And the LORD said to Moses, "Behold, I come to you in the thick cloud, that the people may hear when I speak with you, and believe you forever." So Moses told the words of the people to the LORD.

KJV: And the LORD said unto Moses, Lo, I come unto thee in a thick cloud, that the people may hear when I speak with thee, and believe thee for ever. And Moses told the words of the people unto the LORD.

AMP: And the Lord said to Moses, Behold, I come to you in a thick cloud, that the people may hear when I speak with you and believe you {and} remain steadfast forever. Then Moses told the words of the people to the Lord.

NLT: Then the LORD said to Moses, "I am going to come to you in a thick cloud so the people themselves can hear me as I speak to you. Then they will always have confidence in you." Moses told the LORD what the people had said.

GNB: The LORD said to Moses, “I will come to you in a thick cloud, so that the people will hear me speaking with you and will believe you from now on.” Moses told the LORD what the people had answered,

ERV: Then the LORD said to Moses, “I will come to you in the thick cloud. I will speak to you. All the people will hear me talking to you. I will do this so that they will always believe what you tell them.” Then Moses told God everything the people had said.

BBE: And the Lord said to Moses, See, I will come to you in a thick cloud, so that what I say to you may come to the ears of the people and they may have belief in you for ever. And Moses gave the Lord word of what the people had said.

MSG: GOD said to Moses, "Get ready. I'm about to come to you in a thick cloud so that the people can listen in and trust you completely when I speak with you." Again Moses reported the people's answer to GOD.

CEV: The LORD said to Moses, "I will come to you in a thick cloud and let the people hear me speak to you. Then they will always trust you." Again Moses reported to the people what the LORD had told him.

CEVUK: The Lord said to Moses, “I will come to you in a thick cloud and let the people hear me speak to you. Then they will always trust you.” Again Moses reported to the people what the Lord had told him.

GWV: The LORD said to Moses, "I am coming to you in a storm cloud so that the people will hear me speaking with you and will always believe you." Moses told the LORD what the people had said.


NET [draft] ITL: The Lord <03068> said <0559> to <0413> Moses <04872>, “I <0595> am going to come <0935> to <0413> you in a dense <05645> cloud <06051>, so that <05668> the people <05971> may hear <08085> when I speak <01696> with <05973> you and so that <01571> they will always <05769> believe <0539> in you.” And Moses <04872> told <05046> the words <01697> of the people <05971> to <0413> the Lord <03068>.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Studi lengkap, lihat: Alkitab SABDA.

 <<  Keluaran 19 : 9 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran