Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TB]     [PL]  [PB] 
 <<  Keluaran 3 : 18 >> 

TB: Dan bilamana mereka mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus beserta para tua-tua Israel pergi kepada raja Mesir, dan kamu harus berkata kepadanya: TUHAN, Allah orang Ibrani, telah menemui kami; oleh sebab itu, izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun tiga hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada TUHAN, Allah kami.


AYT: Mereka akan mendengarkan suaramu. Setelah itu, kamu dan tua-tua Israel harus menghadap Raja Mesir dan kamu harus berkata kepadanya, ‘TUHAN, Allah orang Ibrani telah menjumpai kami. Sebab itu, biarkanlah kami pergi ke padang belantara sejauh tiga hari perjalanan supaya kami dapat berkurban untuk TUHAN, Allah kami.’

TL: Maka mereka itu kelak mendengar akan katamu, lalu hendaklah kamu pergi, baik engkau baik segala tua-tua Israel menghadap raja Mesir, dan hendaklah sembahmu kepadanya demikian: Bahwa Tuhan, Allah orang Ibrani itu, telah kelihatan kepada patik, maka sebab itu berilah kiranya patik sekalian ini pergi ke dalam padang Tiah sejauh tiga hari perjalanan, supaya patik mempersembahkan korban kepada Tuhan, Allah patik.

MILT: Dan mereka akan mendengarkan suaramu, dan engkau akan pergi, engkau dan para tua-tua Israel, kepada raja Mesir, dan kamu akan berkata kepadanya: TUHAN (YAHWEH - 03068), Allah (Elohim - 0430) orang Ibrani, telah menemui kami. Dan sekarang, biarlah kami pergi untuk suatu perjalanan selama tiga hari ke padang gurun, dan biarlah kami berkurban kepada TUHAN (YAHWEH - 03068), Allah (Elohim - 0430) kami.

Shellabear 2010: Mereka akan mendengarkan perkataanmu. Kemudian pergilah engkau bersama para tua-tua bani Israil menghadap raja Mesir dan katakanlah kepadanya, ‘ALLAH, Tuhan yang disembah orang Ibrani, telah menjumpai kami. Maka sekarang, izinkanlah kami pergi ke padang belantara sejauh tiga hari perjalanan, supaya kami dapat mempersembahkan kurban kepada ALLAH, Tuhan kami.’

KS (Revisi Shellabear 2011): Mereka akan mendengarkan perkataanmu. Kemudian pergilah engkau bersama para tua-tua bani Israil menghadap raja Mesir dan katakanlah kepadanya, 'ALLAH, Tuhan yang disembah orang Ibrani, telah menjumpai kami. Maka sekarang, izinkanlah kami pergi ke padang belantara sejauh tiga hari perjalanan, supaya kami dapat mempersembahkan kurban kepada ALLAH, Tuhan kami.'

KSKK: Tua-tua Israel akan mendengarkan engkau, dan bersama mereka engkau harus pergi ke istana raja Mesir dan berkata kepadanya, 'Allah orang Ibrani, ialah Tuhan, telah bertemu dengan kami. Maka kami mohon, biarkanlah kami sekarang pergi ke padang gurun sejauh tiga hari perjalanan untuk mempersembahkan kurban kepada Tuhan, Allah kami.'

VMD: Para tua-tua mendengarkan engkau. Kamu dan tua-tua akan pergi kepada Firaun. Katakan kepadanya, ‘YAHWEH adalah Allah orang Ibrani. Allah kami datang kepada kami dan berkata kepada kami untuk berjalan tiga hari ke padang gurun. Di sana kami harus memberikan persembahan kepada YAHWEH Allah kami.’

BIS: Umat-Ku akan mendengarkan kata-katamu. Kemudian engkau bersama-sama dengan para pemimpin Israel harus pergi menghadap raja Mesir dan mengatakan kepadanya: 'TUHAN, Allah orang Ibrani sudah datang menyatakan diri kepada kami. Sekarang izinkanlah kami pergi sejauh tiga hari perjalanan ke padang gurun untuk mempersembahkan kurban kepada TUHAN, Allah kami.'"

TMV: Umat-Ku akan mendengarkan segala katamu. Kemudian engkau mesti menghadap raja Mesir bersama dengan para pemimpin Israel dan berkata kepadanya, ‘TUHAN, Allah orang Ibrani, telah menampakkan diri kepada kami. Sekarang benarkanlah kami pergi sejauh tiga hari perjalanan ke padang gurun untuk mempersembahkan korban kepada TUHAN, Allah kami.’"

FAYH: Para penatua bangsa Israel akan mendengar perkataanmu. Mereka harus pergi bersama-sama dengan engkau menghadap raja Mesir. Katakan kepadanya, 'Yahweh, Allah orang Ibrani, telah menjumpai kami dan memerintahkan agar kami pergi ke padang gurun sejauh tiga hari perjalanan untuk mempersembahkan kurban kepada-Nya. Izinkanlah kami pergi.'

ENDE: Dan mereka akan mendengarkan perkataanmu, dan engkau bersama-sama dengan ketua-ketua Israel akan pergi menghadap radja Mesir dan berkata kepadanja: 'Jahwe, Allah orang-orang Hibrani, telah menemui kami dan sekarang biarkanlah kami pergi kepadang gurun tiga hari perdjalanan djauhnja, untuk mempersembahkan kurban kepada Jahwe Allah kami.'

Shellabear 1912: Maka sekaliannya kelak akan mendengar katamu dan hendaklah kamu pergi baik engkau baik segala ketua bani Israel menghadap raja Mesir dan hendaklah kamu berkata kepadanya demikian: Bahwa Allah Tuhan orang Ibrani itu telah kelihatan kepada patik maka sekarang biarlah kiranya patik sekalian ini pergi ke tanah belantara sejauh tiga hari perjalanan supaya patik mempersembahkan kurban kepada Tuhan patik Allah.

Leydekker Draft: Maka marika 'itu 'akan dengar pada sawaramu: maka 'angkaw 'akan pergi, 'angkaw 'ini, dan segala Penatuwah 'awrang Jisra`ejl menghadap kapada Sulthan Mitsir, dan segala kamu 'akan meng`atakan kapadanja: Huwa 'Ilah segala 'awrang Xibranij sudah bertemuw dengan kamij: maka sakarang berilah kiranja kamij pergi sadjalan tiga harij djawohnja dipadang Tijah, sopaja kamij menjombileh bagi Huwa 'Ilah kamij.

AVB: “Mereka akan mendengar kata-katamu. Kemudian pergilah kamu bersama-sama kalangan tua-tua orang Israel menghadap raja Mesir dan katakanlah kepadanya, ‘TUHAN, Allah orang Ibrani, telah menemui kami. Maka sekarang, izinkanlah kami pergi ke kawasan gurun sejauh tiga hari perjalanan, supaya kami dapat mempersembahkan korban kepada TUHAN, Allah kami.’


TB ITL: Dan bilamana mereka mendengarkan <08085> perkataanmu <06963>, maka engkau <0859> harus beserta para tua-tua <02205> Israel <03478> pergi <0935> kepada <0413> raja <04428> Mesir <04714>, dan kamu harus berkata <0559> kepadanya <0413>: TUHAN <03068>, Allah <0430> orang Ibrani <05680>, telah menemui <07136> kami; oleh sebab itu <06258> <05921>, izinkanlah kiranya <04994> kami pergi <01980> ke padang gurun <04057> tiga <07969> hari <03117> perjalanan <01870> jauhnya untuk mempersembahkan korban <02076> kepada TUHAN <03068>, Allah <0430> kami.


Jawa: Lan samangsa padha ngrungokake tembungira, sira dalah para tuwa-tuwane Israel tumuli padha sebaa marang ratu ing Mesir, lan padha matura mangkene: Pangeran Yehuwah, Gusti Allahipun bangsa Ibrani sampun manggihi kawula, pramila ing samangke kawula mugi kelilanana kesah dhateng pasamunan tebihipun lampahan tigang dinten, badhe sami saos kurban dhateng Pangeran Yehuwah Allah kawula.

Jawa 1994: Umat-Ku bakal nggugu karo kowé. Sabanjuré mangkata bebarengan karo para pemimpiné Israèl mau sowan Sang Pringon lan matura, yèn Pangéran, Allahé wong Ibrani wis ngrawuhi kowé. Nyuwuna palilah lunga menyang ara-ara samun sing adohé lakon telung dina, prelu saos kurban marang Pangéran Allahmu."

Sunda: Umat Kami tangtu percayaeun ka maneh. Maneh jeung kokolot-kokolot Israil kudu madep ka raja Mesir, bejakeun ka eta raja kieu, ‘PANGERAN, Allahna urang Israil, geus ngebrehkeun salira-Na ka kaula. Kaula menta idin tilu poe rek ka tanah gurun, seja ngahaturkeun kurban ka PANGERAN, Allah kaula.’

Madura: Tang ommat bakal atoro’a ka oca’na ba’na. Ba’na ban pin-pamimpinna bangsa Isra’il pas entar ka rato Messer, ngoca’ kantha reya, ‘Badha dhabuna PANGERAN, Allahna bangsa Ibrani. Bangsa Ibrani nyo’ona edi badhi entara ka ra-ara beddhi se jauna tello are parjalanan dhari ka’dhinto, parlo ngatorragiya kurban ka PANGERAN, Allahna bangsa abdidalem.’"

Bali: Kaulan Ulune lakar madingehang raos kitane. Sasubane keto ajak parapamimpin Israele ento tangkil ka ajeng sang prabu di Mesir, tur uningang buka kene: ‘Ida Sang Hyang Widi Wasa, Widin wong Ibranine, sampun makantenang raga ring titiang. Sane mangkin lugrainja titiang sareng sami mapamit sawatara apamargian tigang rahina suenipun, praya ngaturang bakti ka ajeng Ida Sang Hyang Widi Wasa, Widin titiange ring tegal melakange.’

Bugis: Naéngkalingai matu umma’-Ku ada-adammu. Nainappako silaong sining pamimpinna Israélié harusu lao mangolo ri arung Maséré sibawa makkeda lao ri aléna: ‘PUWANG, Allataalana tau Ibranié poléni pannessai aléna ri idi. Makkekkuwangngé palaloni lao sibbéla tellungngesso allalengeng ri padang kessi’é untu’ makkasuwiyangeng akkarobangeng lao ri PUWANGNGE, Allataalata.’"

Makasar: Lanapilangngeri ummakKu kana-kanannu. Nampa musti siagangko sikamma pamimpinna tu Israel a’lampa mange andallekang ri Karaeng Mesir siagang angkana ri ia, ‘Batara, Allata’alana tu Ibrani, nia’mi battu ampappicinikangi KalenNa mae ri kambe. Kamma-kamma anne kisaremi ising ikambe a’lampa kira-kira tallungallo sallona nijappai battu anrinni, mange ri parang lompoa untu’ assare koro’bang mae ri Batara, Allata’alana ikambe.’"

Toraja: La naperangii tau iato mai tu kadammu, ammi male, la iko la mintu’ to matua-tua to Israel lako datu Mesir, ammi ma’kada lako, kumua: Iatu PUANG, Kapenombanna to Ibrani paanmo lako kaleki; iamoto elorangkanni te sola nasang male tama padang pangallaran, angki memala’ lako PUANG Kapenombangki.

Karo: Tentu ibegiken bangsangKu pagi kai si ikatakenndu man bana. Kenca bage, kam ras peminpin-peminpin bangsa Israel la banci la lawes njumpai raja Mesir, janah kataken man bana, nindu, 'TUHAN, Dibata bangsa Heber, nggo ncidahken bana man kami. Emaka genduari, pelepas kami lawes ku gurun pasir telu wari dekahna erbahan persembahen man TUHAN, Dibata kami.'

Simalungun: Sai balosan ni sidea do soramu; laho ma ho pakon partua-partua ni Israel mangadap raja ni Masir, anjaha hatahon hanima ma dompaksi. Jahowa, Naibata ni halak Heber marjumpahkon hanami; on pe, lopas ham ma hanami laho hu halimisan tolu ari mardalan daohni, ase igalangi hanami Jahowa Naibatanami.

Toba: Sai tangihononnasida do soaram, dung i laho ma ho dohot angka sintua ni halak Israel tumopot raja ni Misir, jala dohononmuna tu ibana: Jahowa, Debata ni halak Heber manjumpangkon hami. On pe, ua loas ma hami mardalan tu halongonan partoluarian, asa hupele hami Jahowa Debatanami.


NETBible: “The elders will listen to you, and then you and the elders of Israel must go to the king of Egypt and tell him, ‘The Lord, the God of the Hebrews, has met with us. So now, let us go three days’ journey into the wilderness, so that we may sacrifice to the Lord our God.’

NASB: "They will pay heed to what you say; and you with the elders of Israel will come to the king of Egypt and you will say to him, ‘The LORD, the God of the Hebrews, has met with us. So now, please, let us go a three days’ journey into the wilderness, that we may sacrifice to the LORD our God.’

HCSB: They will listen to what you say. Then you, along with the elders of Israel, must go to the king of Egypt and say to him: The LORD, the God of the Hebrews, has met with us. Now please let us go on a three-day trip into the wilderness so that we may sacrifice to the LORD our God.

LEB: "The leaders of Israel will listen to you. Then you and the leaders must go to the king of Egypt and say to him, ‘The LORD God of the Hebrews has met with us. Please let us travel three days into the desert to offer sacrifices to the LORD our God.’

NIV: "The elders of Israel will listen to you. Then you and the elders are to go to the king of Egypt and say to him, ‘The LORD, the God of the Hebrews, has met with us. Let us take a three-day journey into the desert to offer sacrifices to the LORD our God.’

ESV: And they will listen to your voice, and you and the elders of Israel shall go to the king of Egypt and say to him, 'The LORD, the God of the Hebrews, has met with us; and now, please let us go a three days' journey into the wilderness, that we may sacrifice to the LORD our God.'

NRSV: They will listen to your voice; and you and the elders of Israel shall go to the king of Egypt and say to him, ‘The LORD, the God of the Hebrews, has met with us; let us now go a three days’ journey into the wilderness, so that we may sacrifice to the LORD our God.’

REB: The elders will attend to what you say, and then you must go along with them to the king of Egypt and say to him, ‘The LORD the God of the Hebrews has encountered us. Now, we request you to give us leave to go a three days' journey into the wilderness to offer sacrifice to the LORD our God.’

NKJV: "Then they will heed your voice; and you shall come, you and the elders of Israel, to the king of Egypt; and you shall say to him, ‘The LORD God of the Hebrews has met with us; and now, please, let us go three days’ journey into the wilderness, that we may sacrifice to the LORD our God.’

KJV: And they shall hearken to thy voice: and thou shalt come, thou and the elders of Israel, unto the king of Egypt, and ye shall say unto him, The LORD God of the Hebrews hath met with us: and now let us go, we beseech thee, three days’ journey into the wilderness, that we may sacrifice to the LORD our God.

AMP: And [the elders] shall believe {and} obey your voice; and you shall go, you and the elders of Israel, to the king of Egypt and you shall say to him, The Lord, the God of the Hebrews, has met with us; and now let us go, we beseech you, three days' journey into the wilderness, that we may sacrifice to the Lord our God.

NLT: "The leaders of the people of Israel will accept your message. Then all of you must go straight to the king of Egypt and tell him, ‘The LORD, the God of the Hebrews, has met with us. Let us go on a three–day journey into the wilderness to offer sacrifices to the LORD our God.’

GNB: “My people will listen to what you say to them. Then you must go with the leaders of Israel to the king of Egypt and say to him, ‘The LORD, the God of the Hebrews, has revealed himself to us. Now allow us to travel three days into the desert to offer sacrifices to the LORD, our God.’

ERV: “The elders will listen to you. And then you and the elders will go to the Pharaoh. You will tell him, ‘YAHWEH is the God of the Hebrews. He came to us and told us to travel three days into the desert. There we must offer sacrifices to YAHWEH our God.’

BBE: And they will give ear to your voice: and you, with the chiefs of Israel, will go to Pharaoh, the king of Egypt, and say to him, The Lord, the God of the Hebrews, has come to us: let us then go three days’ journey into the waste land to make an offering to the Lord our God.

MSG: "Believe me, they will listen to you. Then you and the leaders of Israel will go to the king of Egypt and say to him: 'GOD, the God of the Hebrews, has met with us. Let us take a three-day journey into the wilderness where we will worship GOD--our God.'

CEV: The leaders of Israel will listen to you. Then you must take them to the king of Egypt and say, "The LORD God of the Hebrews has appeared to us. Let us walk three days into the desert, where we can offer a sacrifice to him."

CEVUK: The leaders of Israel will listen to you. Then you must take them to the king of Egypt and say, “The Lord God of the Hebrews has appeared to us. Let us walk three days into the desert, where we can offer a sacrifice to him.”

GWV: "The leaders of Israel will listen to you. Then you and the leaders must go to the king of Egypt and say to him, ‘The LORD God of the Hebrews has met with us. Please let us travel three days into the desert to offer sacrifices to the LORD our God.’


NET [draft] ITL: “The elders will listen <06963> <08085> to you, and then you <0859> and the elders <02205> of Israel <03478> must go <0935> to <0413> the king <04428> of Egypt <04714> and tell <0559> him, ‘The Lord <03068>, the God <0430> of the Hebrews <05680>, has met <07136> with us. So now <06258>, let <04994> us go <01980> three <07969> days <03117>’ journey <01870> into the wilderness <04057>, so that we may sacrifice <02076> to the Lord <03068> our God <0430>.’


  Share Facebook  |  Share Twitter

Studi lengkap, lihat: Alkitab SABDA.

 <<  Keluaran 3 : 18 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran