Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TB]     [PL]  [PB] 
 <<  Keluaran 4 : 18 >> 

TB: Lalu Musa kembali kepada mertuanya Yitro serta berkata kepadanya: "Izinkanlah kiranya aku kembali kepada saudara-saudaraku, yang ada di Mesir, untuk melihat apakah mereka masih hidup." Yitro berkata kepada Musa: "Pergilah dengan selamat."


AYT: Kemudian, Musa kembali kepada Yitro, ayah mertuanya dan berkata kepadanya, “Aku mohon, izinkan aku pergi dan kembali kepada saudara-saudaraku yang berada di Mesir untuk melihat apakah mereka masih hidup?” Yitro berkata kepada Musa, “Pergilah dalam damai.”

TL: Arakian, maka undurlah Musa, lalu pergi mendapatkan Jetero mentuanya. Maka kata Musa kepadanya: Beri apalah hamba berjalan kepada saudara-saudara hamba, yang ada di Mesir, supaya hamba lihat kalau mereka itu lagi hidup. Maka sahut Jetero kepada Musa: Pergilah dengan selamat!

MILT: Lalu Musa pergi dan kembali kepada Yitro, mertuanya, dan berkata kepadanya, "Izinkanlah aku pergi dan kembali kepada saudara-saudaraku yang ada di Mesir, dan melihat apakah mereka masih hidup." Dan Yitro berkata kepada Musa, "Pergilah dalam damai."

Shellabear 2010: Lalu Musa pun kembali kepada mertuanya, Syu'aib, serta berkata kepadanya, “Izinkanlah aku kembali kepada saudara-saudaraku yang ada di Mesir untuk melihat apakah mereka masih hidup.” Kata Syu'aib kepada Musa, “Pergilah dengan selamat.”

KS (Revisi Shellabear 2011): Lalu Musa pun kembali kepada mertuanya, Syu'aib, serta berkata kepadanya, "Izinkanlah aku kembali kepada saudara-saudaraku yang ada di Mesir untuk melihat apakah mereka masih hidup." Kata Syu'aib kepada Musa, "Pergilah dengan selamat."

KSKK: Lalu kembalilah Musa kepada Yitro, mertuanya, dan berkata kepadanya, "Aku akan kembali kepada saudara-saudaraku di Mesir untuk melihat, entah mereka masih hidup." Jawab Yitro, "Pergilah dalam damai!"

VMD: Kemudian Musa kembali kepada Yitro ayah mertuanya. Musa berkata kepadanya, “Biarkanlah aku kembali ke Mesir. Aku mau melihat apakah bangsaku masih hidup.” Yitro berkata kepada Musa, “Pergilah dalam damai.”

BIS: Sesudah itu Musa pulang ke rumah Yitro, ayah mertuanya, dan berkata kepadanya, "Izinkanlah saya kembali ke Mesir untuk menengok saudara-saudara saya dan melihat apakah mereka masih hidup." Yitro berkata kepada Musa, "Pergilah dengan selamat."

TMV: Sesudah itu Musa balik ke rumah Yitro, bapa mentuanya. Musa berkata kepadanya, "Tolong benarkan saya balik kepada saudara-mara saya di Mesir, untuk melihat sama ada mereka masih hidup." Yitro bersetuju, lalu mengucapkan selamat jalan kepada Musa.

FAYH: Musa pulang dan membicarakan hal itu dengan Yitro, mertuanya, "Izinkanlah aku kembali ke Mesir mengunjungi sanak keluargaku. Aku tidak tahu apakah mereka masih hidup." "Pergilah dengan selamat," jawab Yitro.

ENDE: Sesudah itu Musa berangkat, dan kembali kepada Jetro, mentuanja, dan berkata kepadanja: "Perkenankanlah aku berangkat pulang kepada saudara-saudaraku di Mesir, untuk melihat masih hidupkah mereka itu". Sahut Jetro kepada Musa: "Pergilah dengan selamat!".

Shellabear 1912: Maka Musapun pergilah lalu kembali kepada mertuanya, Yitro, serta berkata kepadanya: "Berilah kiranya saya pergi kembali kepada segala saudara saya yang ada di Mesir supaya saya lihat kalau sekaliannya itu lagi hidup." Maka jawab Yitro kepada Musa: "Pergilah engkau dengan sejahteranya."

Leydekker Draft: Tatkala 'itu pergilah Musaj, dan pulanglah kapada mintuwakhnja Jitraw, dan katalah padanja; berij 'apalah bejta pergi, sopaja kupulang kapada sudara-sudaraku laki-laki, jang 'ada di-Mitsir, dan kulihat, kalu-kalu lagi marika 'itu 'ada hidop: maka katalah Jitraw pada Musaj; pergilah dengan salamat.

AVB: Lalu Musa kembali kepada mertuanya, Yitro, dan berkata kepadanya, “Izinkanlah aku kembali kepada para saudaraku yang berada di Mesir untuk melihat sama ada mereka masih hidup.” Kata Yitro kepada Musa, “Pergilah dengan selamat.”


TB ITL: Lalu Musa <04872> kembali <07725> kepada <0413> mertuanya <02859> Yitro <03503> serta berkata <0559> kepadanya: "Izinkanlah kiranya <04994> aku kembali <07725> kepada <0413> saudara-saudaraku <0251>, yang <0834> ada di Mesir <04714>, untuk melihat <07200> apakah mereka masih <05750> hidup <02416>." Yitro <03503> berkata <0559> kepada Musa <04872>: "Pergilah <01980> dengan selamat <07965>." [<01980> <01980>]


Jawa: Sang Musa tumuli wangsul manggihi Imam Yitro marasepuhe, sarta ature: “Kula kalilana wangsul manggihi sanak-kadang kula ingkang wonten Mesir, badhe kula tuweni, punapa taksih sami gesang?” Wangsulane Imam Yitro: “Iya becik mangkata kalawan tentrem!”

Jawa 1994: Musa mulih menyang omahé Yitro, bapakné maratuwa, sarta matur, "Kula keparenga wangsul dhateng sedhèrèk-sedhèrèk kula ing Mesir, nuwèni menapa taksih sami wilujeng." Yitro nglilani sarta nguntapaké mangkaté Musa.

Sunda: Sanggeus kitu Musa mulih ka Yitro mertuana seug unjukan, "Putra sumeja nepangan dulur-dulur di Mesir, hoyong terang naha harirup keneh." Ku Yitro karujukan, tuluy dijurung.

Madura: Saellana jareya Mosa abali ka compo’na mattowana, iya areya Yitro, laju mator kantha reya, "Kaula nyo’ona edi palemana ka Messer, nengalana la-bala se badha e ka’issa’, terro onenga ponapa gi’ odhi’ ponapa bunten." Saodda Yitro, "Iya, kassa’; mandar salamedda."

Bali: Irika Dane Musa tumuli mawali ring Pandita Yitro matuan danene saha matur asapuniki: “Aji, sane mangkin lugrainja titiang jaga mawali nelokin nyama-nyamaan titiange ring Mesir, punapike ipun sami kantun urip.” Sang pandita Yitro ngandika ring dane sapuniki: “Nah majalanja cening apang rahayu.”

Bugis: Purairo lisuni Musa ri bolana Yitro, matuwanna, sibawa makkeda lao ri aléna, "Palalona lisu ri Maséré untu’ célléngiwi silessu-silessurekku sibawa mitai aga tuwo mupi mennang." Nakkeda Yitro lao ri Musa, "Laono sibawa salama."

Makasar: Le’baki anjo ammotere’mi Musa mange ri balla’na Yitro, iamintu matoang bura’nena. Nampa nakana ri ia, "Kisarea’ ising untu’ a’lampa mange antoaki sikamma sari’battangku, kaerokka’ anciniki angkanaya maka attallasa’ iji ke’nanga?" Nakanamo Yitro ri Musa, "A’lampamako siagang salama’."

Toraja: Sulemi tu Musa lako Yitro matusanna, nama’kada lako nakua. Eloranna’ kusule sitammu mintu’ siulu’ku dio Mesir, angku issanni ba’tu la tuo siapi. Mebalimi Yitro lako Musa, nakua: Pela’moko lalan!

Karo: Kenca bage mulih Musa ndahi mamana, Jetero, janah nina man bana, "Kuarap maka iberendu aku mulih ndahi kade-kadengku i negeri Mesir, ngenehenca ntah nggeluh denga maun ia." Jetero pe setuju, emaka nina, "Mejuah-juah kam i bas perdalanen."

Simalungun: Dob ai laho ma si Musa mulak hubani si Jetro, tulangni ai, nini ma hu bani, “Mahua lopas ham ma ahu laho mulak hubani saninangku na i tanoh Masir, ase huidah atap na manggoluh ope sidea.” nini si Jetro ma, “Laho ma ho ibagas damei.”

Toba: (II.) Dung i laho ma si Musa, mulak tu si Jetro, simatuana i, didok ma tu ibana: Ua loas ma ahu laho, asa mulak ahu tu hahaanggingku, angka na di Misir, asa huida, manang na mangolu dope nasida. Dung i ninna si Jetro ma tu si Musa: Laho ma ho mardamedame.


NETBible: So Moses went back to his father-in-law Jethro and said to him, “Let me go, so that I may return to my relatives in Egypt and see if they are still alive.” Jethro said to Moses, “Go in peace.”

NASB: Then Moses departed and returned to Jethro his father-in-law and said to him, "Please, let me go, that I may return to my brethren who are in Egypt, and see if they are still alive." And Jethro said to Moses, "Go in peace."

HCSB: Then Moses went back to his father-in-law Jethro and said to him, "Please let me return to my relatives in Egypt and see if they are still living." Jethro said to Moses, "Go in peace."

LEB: Then Moses went back to his father–in–law Jethro. Moses said to him, "Please let me go back to my own people in Egypt. I would like to see if they’re still alive." Jethro said to Moses, "You may go."

NIV: Then Moses went back to Jethro his father-in-law and said to him, "Let me go back to my own people in Egypt to see if any of them are still alive." Jethro said, "Go, and I wish you well."

ESV: Moses went back to Jethro his father-in-law and said to him, "Please let me go back to my brothers in Egypt to see whether they are still alive." And Jethro said to Moses, "Go in peace."

NRSV: Moses went back to his father-in-law Jethro and said to him, "Please let me go back to my kindred in Egypt and see whether they are still living." And Jethro said to Moses, "Go in peace."

REB: Moses then went back to Jethro his father-in-law and said, “Let me return to Egypt and see whether my kinsfolk are still alive.” Jethro said, “Go, and may you have a safe journey.”

NKJV: So Moses went and returned to Jethro his father–in–law, and said to him, "Please let me go and return to my brethren who are in Egypt, and see whether they are still alive." And Jethro said to Moses, "Go in peace."

KJV: And Moses went and returned to Jethro his father in law, and said unto him, Let me go, I pray thee, and return unto my brethren which [are] in Egypt, and see whether they be yet alive. And Jethro said to Moses, Go in peace.

AMP: And Moses went away and, returning to Jethro his father-in-law, said to him, Let me go back, I pray you, to my relatives in Egypt to see whether they are still alive. And Jethro said to Moses, Go in peace.

NLT: Then Moses went back home and talked it over with Jethro, his father–in–law. "With your permission," Moses said, "I would like to go back to Egypt to visit my family. I don’t even know whether they are still alive." "Go with my blessing," Jethro replied.

GNB: Then Moses went back to Jethro, his father-in-law, and said to him, “Please let me go back to my relatives in Egypt to see if they are still alive.” Jethro agreed and told him good-bye.

ERV: Then Moses went back to Jethro, his father-in-law. Moses said to him, “Please let me go back to Egypt. I want to see if my people are still alive.” Jethro said to Moses, “Go in peace.”

BBE: And Moses went back to Jethro, his father-in-law, and said to him, Let me go back now to my relations in Egypt and see if they are still living. And Jethro said to Moses, Go in peace.

MSG: Moses went back to Jethro his father-in-law and said, "I need to return to my relatives who are in Egypt. I want to see if they're still alive." Jethro said, "Go. And peace be with you."

CEV: Moses went to his father-in-law Jethro and asked, "Please let me return to Egypt to see if any of my people are still alive." "All right," Jethro replied. "I hope all goes well."

CEVUK: Moses went to his father-in-law Jethro and asked, “Please let me return to Egypt to see if any of my people are still alive.” “All right,” Jethro replied. “I hope all goes well.”

GWV: Then Moses went back to his father–in–law Jethro. Moses said to him, "Please let me go back to my own people in Egypt. I would like to see if they’re still alive." Jethro said to Moses, "You may go."


NET [draft] ITL: So Moses <04872> went <01980> back <07725> to <0413> his father-in-law <02859> Jethro <03503> and said <0559> to him, “Let me go <01980>, so that I may return <07725> to <0413> my relatives <0251> in Egypt <04714> and see <07200> if they are still <05750> alive <02416>.” Jethro <03503> said <0559> to Moses <04872>, “Go <01980> in peace <07965>.”


  Share Facebook  |  Share Twitter

Studi lengkap, lihat: Alkitab SABDA.

 <<  Keluaran 4 : 18 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran