Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TB]     [PL]  [PB] 
 <<  Kisah Para Rasul 1 : 12 >> 

TB: Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem.


AYT: Setelah itu, mereka kembali ke Yerusalem dari bukit yang disebut Zaitun, yang berada di dekat Yerusalem, jauhnya seperjalanan Sabat.

TL: Setelah itu kembalilah rasul-rasul itu ke Yeruzalem daripada gunung yang bernama Bukit Zaitun yang dekat dengan Yeruzalem, sejauh perjalanan yang halal pada hari Sabbat.

MILT: Lalu mereka kembali ke Yerusalem dari bukit yang disebut bukit Zaitun, yang letaknya dekat Yerusalem, karena berkisar seperjalanan Sabat.

Shellabear 2010: Rasul-rasul itu pun meninggalkan Bukit Zaitun lalu kembali ke Yerusalem. Bukit itu dekat dengan Yerusalem, kurang lebih sehari perjalanan pada hari Sabat jauhnya.

KS (Revisi Shellabear 2011): Rasul-rasul itu pun meninggalkan Bukit Zaitun lalu kembali ke Yerusalem. Bukit itu dekat dengan Yerusalem, kurang lebih sehari perjalanan pada hari Sabat jauhnya.

Shellabear 2000: Maka rasul-rasul itu meninggalkan Bukit Zaitun lalu kembali ke Yerusalem. Bukit itu dekat dengan Yerusalem, sejauh kurang lebih sehari perjalanan pada hari Sabat.

KSZI: Setelah itu para rasul pun kembali ke Baitulmaqdis dari bukit bernama Zaitun yang dekat dengan kota itu, jaraknya sehari Sabat perjalanan.

KSKK: Kemudian, mereka kembali ke Yerusalem dari bukit Zaitun, yang hanya lima belas menit perjalanan jauhnya.

WBTC Draft: Kemudian para rasul itu kembali ke Yerusalem dari Bukit Zaitun, yang terletak sejauh satu kilometer dari Yerusalem.

VMD: Kemudian para rasul itu kembali ke Yerusalem dari Bukit Zaitun, yang terletak sejauh satu kilometer dari Yerusalem.

AMD: Maka, para rasul itu pun pulang ke Yerusalem dari bukit, yang disebut Bukit Zaitun. Jarak kedua tempat itu kira-kira sehari perjalanan pada hari Sabat.

TSI: Kemudian para rasul itu kembali dari Bukit Zaitun ke kota Yerusalem, yang jaraknya kira-kira satu kilometer.

BIS: Kemudian rasul-rasul itu kembali ke Yerusalem dari Bukit Zaitun. Bukit itu terletak kira-kira satu kilometer jauhnya dari Yerusalem.

TMV: Kemudian rasul-rasul itu kembali ke Yerusalem dari Bukit Zaitun, yang kira-kira satu kilometer jauhnya dari bandar.

BSD: Kemudian rasul-rasul itu meninggalkan Bukit Zaitun dan kembali ke kota Yerusalem. Jarak antara bukit itu dan Yerusalem kira-kira satu kilometer.

FAYH: Pada waktu itu mereka berada di Bukit Zaitun, maka berjalanlah mereka pulang ke Yerusalem, yang kira-kira setengah kilometer jauhnya.

ENDE: Dari bukit jang disebut bukit Zaiton mereka pulang ke Jerusalem, djaraknja sedjauh diperbolehkan berdjalan pada Sabat.

Shellabear 1912: Setelah itu maka kembalilah rasul-rasul itu ke-Yerusalim dari bukit yang bernama Zaitun, yang dekat dengan Yerusalim, sejauh berjalan dalam hari perhentian.

Klinkert 1879: Hata satelah itoe kembalilah mareka-itoe ka Jeroezalem dari boekit, jang bernama boekit Zaiton, ija-itoe dekat dengan Jeroezalem, satoe perdjalanan pada hari sabat djaoehnja.

Klinkert 1863: Habis bagitoe poelanglah dia-orang di Jeroezalem dari goenoeng jang bernama Zeiton, jang deket Jeroezalem, djaoenja satoe perdjalanan sabat.

Melayu Baba: Kmdian dia-orang balek k-Yerusalim deri gunong bernama Zaitun, yang dkat Yerusalim, satu perjalanan hari perhentian punya jauh.

Ambon Draft: Bagitu djuga pulanglah marika itu ka-Jerusalem, de-ri pada gunong itu, jang de-nema; i Gunong pohon-pohon minjak, jang baku-dekat deng-an Jerusalem, sawatu perdja-lanan sabbat djawohnja.

Keasberry 1853: Shahadan sutlah itu, maka pulanglah marika itu kaJerusalem deripada bukit yang burnama Zeiton itu, adapun jauhnya deri Jerusalem itu, iya itu sa'jauh purjalan pada hari sabtu.

Keasberry 1866: Shahadan sŭtlah itu maka pulanglah marika itu kaJerusalem deripada bukit yang bŭrnama Zieton itu; adapun jauhnya deri Jerusalem itu, iya itu sŭjauh pŭrjalanan pada hari sabtu.

Leydekker Draft: Tatkala 'itu pulanglah marika 'itu kapada Jerusjalejm datang deri pada bukit 'itu; jang dinama`ij bukit Zejtun, jang 'ada dekat Jerusjalejm, perdjalanan sasabtu djawohnja.

AVB: Setelah itu, para rasul pun kembali ke Yerusalem dari bukit bernama Zaitun yang dekat dengan kota itu, jaraknya perjalanan sehari Sabat.

Iban: Sida lalu pulai ngagai Jerusalem ari Bukit Kana kira satu kilometer ari nengeri nya.


AYT ITL: Setelah itu <5119>, mereka kembali <5290> ke <1519> Yerusalem <2419> dari <575> bukit <3735> yang <3588> disebut <2564> Zaitun <1638>, yang <3739> berada <1510> di dekat <1451> Yerusalem <2419>, jauhnya seperjalanan <2192> <3598> Sabat <4521>.

TB ITL: Maka <5119> kembalilah <5290> rasul-rasul itu ke <1519> Yerusalem <2419> dari <575> bukit <3735> yang disebut <2564> Bukit Zaitun <1638>, yang <3739> hanya seperjalanan <3598> Sabat <4521> jauhnya <1451> dari Yerusalem <2419>. [<1510> <2192>]

TL ITL: Setelah <5119> itu kembalilah <5290> rasul-rasul itu ke <1519> Yeruzalem <2419> daripada <575> gunung <3735> yang bernama <2564> Bukit Zaitun <1638> yang <3739> dekat <1451> dengan Yeruzalem <2419>, sejauh <2192> perjalanan <3598> yang halal pada hari Sabbat <4521>.

AVB ITL: Setelah <5119> itu, para rasul pun kembali <5290> ke <1519> Yerusalem <2419> dari <575> bukit <3735> bernama <2564> Zaitun <1638> yang <3739> dekat dengan <1451> kota itu <2419>, jaraknya perjalanan <3598> sehari Sabat <4521>. [<1510> <2192>]


GREEK WH: τοτε υπεστρεψαν εις ιερουσαλημ απο ορους του καλουμενου ελαιωνος ο εστιν εγγυς ιερουσαλημ σαββατου εχον οδον

GREEK WH Strong: τοτε <5119> {ADV} υπεστρεψαν <5290> <5656> {V-AAI-3P} εις <1519> {PREP} ιερουσαλημ <2419> {N-PRI} απο <575> {PREP} ορους <3735> {N-GSN} του <3588> {T-GSN} καλουμενου <2564> <5746> {V-PPP-GSN} ελαιωνος <1638> {N-GSM} ο <3739> {R-NSN} εστιν <2076> <5748> {V-PXI-3S} εγγυς <1451> {ADV} ιερουσαλημ <2419> {N-PRI} σαββατου <4521> {N-GSN} εχον <2192> <5723> {V-PAP-ASN} οδον <3598> {N-ASF}

GREEK SR: ¶Τότε ὑπέστρεψαν εἰς Ἰερουσαλὴμ ἀπὸ ὄρους τοῦ καλουμένου Ἐλαιῶνος, ὅ ἐστιν ἐγγὺς Ἰερουσαλὴμ, Σαββάτου ἔχον ὁδόν.

GREEK SR Srong: ¶Τότε <5119> {D} ὑπέστρεψαν <5290> {V-IAA3P} εἰς <1519> {P} Ἰερουσαλὴμ <2414> {N-AFS} ἀπὸ <575> {P} ὄρους <3735> {N-GNS} τοῦ <3588> {R-GNS} καλουμένου <2564> {V-PPPGNS} Ἐλαιῶνος, <1638> {N-GMS} ὅ <3739> {R-NNS} ἐστιν <1510> {V-IPA3S} ἐγγὺς <1451> {P} Ἰερουσαλὴμ, <2414> {N-GFS} Σαββάτου <4521> {N-GNS} ἔχον <2192> {V-PPANNS} ὁδόν. <3598> {N-AFS}


Jawa: Para rasul banjur padha bali menyang ing Yerusalem saka ing gunung Zaitun, kang saka ing Yerusalem dohe mung salakon ing dina Sabat.

Jawa 2006: Para rasul banjur padha bali menyang Yérusalèm saka gunung Zaitun, kang saka Yérusalèm adohé mung salakon ing dina Sabat.

Jawa 1994: Para rasul banjur padha bali saka ing Gunung Zaitun menyang kutha Yérusalèm. Gunung Zaitun mono dohé saka kutha Yérusalèm kira-kira sekilometer.

Jawa-Suriname: Sangka gunung Olèf kono para rasul terus balik nang kuta Yérusalèm. Kuwi kira-kira ènèng sak kilomèter.

Sunda: Rasul-rasul marulih ti Gunung Jetun ka Yerusalem, jauhna kira-kira sakilometer,

Sunda Formal: Rasul-rasul marulang deui ka kota Yerusalem ti Gunung Jetun, anu jauhna ti Yerusalem ngan saperjalanan poe Sabat. (Kira-kira salapan ratus meter).

Madura: Saellana jareya sul-rasulla Isa gella’ abali ka Yerusalim dhari Gumo’ Jaitun. Gumo’ jareya jauna ra-kera sakilo dhari Yerusalim.

Bauzi: Labi Yesus Aho am im vameadume esmozi laiam dam labe iho Zaitun Dee Dozeadaha Bak Buzoho vou esmozi kota Yerusalem laba fa ab laham. Zaitun Dee Dozeadaha Bak Buzoho labe fa kota Yerusalem lam bak bisi kila kaio. Mahate kilometer vàmtea fuhu vabak. Gi netàt.

Bali: Parautusane raris mawali ka kota Yerusalem saking Bukit Saitun, sane sawatara akilo dohipun.

Ngaju: Rahian tinai kare rasul te haluli akan Yerusalem bara Bukit Saiton. Eka bukit te aton kurang labih ije kilometer kakejaue bara Yerusalem.

Sasak: Beterus rasul-rasul nike tulak ojok Yerusalem lẽman Bukit Zaitun. Bukit nike taoqne kire-kire sopoq kilomẽter jaoqne lẽman Yerusalem.

Bugis: Nainappa lisu iyaro rasul-rasul-é ri Yérusalém polé ri Bulu-bulu Zaitun. Onronna iyaro bulu-bulué kira-kira séddi kilo bélana polé ri Yérusalém.

Makasar: Le’baki anjo ammotere’mi anjo sikamma tunisuroa battu ri Bonto Zaitun mange ri Yerusalem. Anjo bontoa nia’ kira-kira se’re kilometere’ bellana battu ri Yerusalem.

Toraja: Tonna mangkato sulemi tu mai rasulu’ lako Yerusalem dio mai tu buntu disanga Zaitun, sikandappi’ bangsia Yerusalem pada kalingkan ma’din dilingkai lan allo katorroan.

Duri: Ia tonna mangkamo joo, polemi to rasulu' jao mai Buntu Zaitun de' kota Yerusalem. Ia joo buntu agi-agi mesa' kilo belana jio mai kota Yerusalem.

Gorontalo: Lapatao mongorasul boyito ma lolola mao hulude u hetanggula lo tawu huidu Jayitun lohuwalinga ode kota lo Yerusalem. Huide boyito lamingiyo monto kota lo Yerusalem tanu ngokilo mao.

Gorontalo 2006: Lapatao̒ mongo rasulu boito luli lohualingo ode Yerusalemu lonto Huludu Jaitun. Huludu boito maito tanu ngokilo lamingio lonto Yerusalemu.

Balantak: Noko daa koiya'a, poposuu' namarereimo Buu'na Zaitun ka' nomule'kon na Yerusalem. Buu'na iya'a na Yerusalem tongko' toro sa'angu' kilo.

Bambam: Iya ma'pasuleim indo suhona le'ba' lako Yerusalem mengkalao dio mesa tanete disangai Tanete Zaitun sikahuku' siam Yerusalem.

Kaili Da'a: Naopu etu natinggulimo anaguru-anaguru Yesus nggari Bulu Zaitun mpaka ri ngata Yerusalem. Bulu etu kakawaona kira-kira saongu kilo nggari Yerusalem. sampesuwu Yesus.

Mongondow: Onda intua rasul mita tatua nobuidon kon Yerusalem si mosia nongkon buḷud in Zaitun. Buḷud tatua degaí tokilomai nometer ing koyayuknya nongkon Yerusalem.

Aralle: Ya' sumuleng yato rasulna lubete' di Yerusalem mengkalao di mesa tanete disanga Tanete Zaitun ang sipandipe siang Yerusalem.

Napu: Roo indo, mesulemohe topeguruNa hangko i Bulu Saitun lao i Yerusale. Bulu Saitun iti, hakilo kakaraona hangko i Yerusale.

Sangir: Bọu e manga rarolohang e nẹ̌sul᷊e kapia sol᷊ong Yerusalem bọu Wukid'u Zaitun. Bukide ene, piạ u manga sěngkilo karaune wọu Yerusalem.

Taa: Wali ojo karoonya tau dua etu magombo, anaguru i Yesu mawolili muni njo’u kota Yerusalem yako ri tongku Saitun. Tongku Saitun etu bara ojo samba’a kilo kalongkonya yako ri Yerusalem.

Rote: Basa boema Lamatua ka hataholi nadedenu nala kona leme lete Zetun lain mai de lakandoo leo Yerusalem leu. Letek ndia dodoo na neme Yerusalem mai a, fafa'kama kilo esa.

Galela: Kagena o Zaitun ma Talaka, qabolo de o bi rasul ona magena iliho o Yerusalemka, so o talaka de o kotaka ma gaku nagala o kilo moika.

Yali, Angguruk: Hiyag isibagma otsi arimano punu unuk Zaitun ino famen suhuloho o Yerusalem watfag. Punu ino Yerusalem horog toho wene uruk sambil la hag teg ambeg horogma welatfag.

Tabaru: Ge'enaka de 'o su-suloko go'ona 'o Zaitun ma gigie ma dekuoka de yolio 'o Yerusalemuku, ma gurutu poilia 'o kilo moikoni.

Karo: Kenca bage mulih rasul-rasul e i Uruk Seton nari ku Jerusalem. Uruk e dauhna kira-kira sada setengah kilometer i Jerusalem nari.

Simalungun: Dob ai mulak ma sidea hu Jerusalem hun dolog ai, na margoran Dolog Jetun; dohor do ai hun Jerusalem, sada pardalanan Sabat do daohni.

Toba: Dung i mulak ma nasida tu huta Jerusalem sian dolok na margoar dolok Jetun, na jonok tu Jerusalem; na hadalanan di ari Sabbat do daona.

Dairi: Nai balik mo apostèl-apostèl i mi Jerusalem i Uruk Zaitun nai. Ukum daoh uruk Zaitun i Jerusalem nai, kira-kira sada batu ngo.

Minangkabau: Kamudian rasul-rasul tu babaliak ka Yerusalem dari Bukik Zaitun. Bukik tu talatak kiro-kiro sakilo jauahnyo dari Yerusalem.

Nias: Aefa da'õ mangawuli ndra sinenge moroi ba Hili Zaitu numalõ ba Yeruzalema. Arakhagõ sakilo wa'arõu Hili andrõ moroi ba Yeruzalema.

Mentawai: Oto lepá toiliddangan leú et ka sia tai apostel, baradda ka Leleu Zaitun. Ai sangakilo meter pá reunannia leleu néné ka Jerusalem.

Lampung: Kak raduni rasul-rasul udi muloh mik Yerusalem jak Bukit Zaitun. Bukit udi tepik kekira sai kilometer jaohni jak Yerusalem.

Aceh: Óh lheuehnyan rasui-rasui nyan laju jigisa u Yerusalem nibak Bukét Zaiton. Bukét nyan teumpat jih na kira-kira sikilo metée nibak Yerusalem.

Mamasa: Mangkai too, ma'pasulemi rasul yao mai Tanete Zaitun lako Yerusalem umbai angga la sangkilo alla'na.

Berik: Jewer ga Rasul-rasulu jeiserem jei taarentumu bosna Saitun ga aane mirtene, gamjon ga kota Yerusalemwer ga aa ge waraubili. Taarentumu jeiserem jemna bijauwer kilometer daamfenna Yerusalemwer.

Manggarai: Itug kali koléd Rasul-rasul situ oné Yérusalém éta mai golo ata caron Golo Zaitun, ata manga ca-sebu métér tadangn oné mai Yérusalém.

Sabu: Ta alla pemina harre, ta bhale ke ne rasul-rasul he ngati Lede Zaitun la Yerusalem. Ne jjhau Lede Zaitun ngati Yerusalem era ma ta hekilo he.

Kupang: Ais itu, ju Yesus pung utusan dong turun dari gunung Saitun kambali pi kota Yerusalem. Itu gunung pung jao dari kota kira-kira ada satu kilo.

Abun: Yefun Yesus it mu mo gu, orge yerasul bok ne mu kadit banbo gato gum do Zaitun, án satu mu mo Yerusalem. Kadit banbo Zaitun mu mo kota Yerusalem, os ne syu bergan tepsu kilometer dik.

Meyah: Erek koma beda Yesus efen ruforoker rija jeska memaga Zaiton ofos noba ruksons jah kota Yerusalem. Memaga ofos insa koma bera ah erek meter ribu egens jeska Yerusalem.

Uma: Ngkai ree, nculii'-ramo suro-na ngkai Bulu' Zaitun hilou hi Yerusalem. Bulu' Zaitun toe, ba hakilo kalaa-na ngkai Yerusalem.

Yawa: Arono naije Yesus apa arakove umaso una no Pukamo Saitun, weti wanya wakare no Yerusalem. Nggwaravainye ramu, yara ama tauno waravainye mamo kilometer intabo.


NETBible: Then they returned to Jerusalem from the mountain called the Mount of Olives (which is near Jerusalem, a Sabbath day’s journey away).

NASB: Then they returned to Jerusalem from the mount called Olivet, which is near Jerusalem, a Sabbath day’s journey away.

HCSB: Then they returned to Jerusalem from the mount called Olive Grove, which is near Jerusalem--a Sabbath day's journey away.

LEB: Then they returned to Jerusalem from the mountain that is called Olive Grove which is near Jerusalem, _a Sabbath day’s journey away_.

NIV: Then they returned to Jerusalem from the hill called the Mount of Olives, a Sabbath day’s walk from the city.

ESV: Then they returned to Jerusalem from the mount called Olivet, which is near Jerusalem, a Sabbath day's journey away.

NRSV: Then they returned to Jerusalem from the mount called Olivet, which is near Jerusalem, a sabbath day’s journey away.

REB: THEY then returned to Jerusalem from the hill called Olivet, which is near the city, no farther than a sabbath day's journey.

NKJV: Then they returned to Jerusalem from the mount called Olivet, which is near Jerusalem, a Sabbath day’s journey.

KJV: Then returned they unto Jerusalem from the mount called Olivet, which is from Jerusalem a sabbath day’s journey.

AMP: Then [the disciples] went back to Jerusalem from the hill called Olivet, which is near Jerusalem, [only] a Sabbath day's journey (three-quarters of a mile) away.

NLT: The apostles were at the Mount of Olives when this happened, so they walked the half mile back to Jerusalem.

GNB: Then the apostles went back to Jerusalem from the Mount of Olives, which is about half a mile away from the city.

ERV: Then the apostles went back to Jerusalem from the Mount of Olives, which is about half a mile from Jerusalem.

EVD: Then the apostles went back to Jerusalem from the Mount of Olives. (This mountain is about one-half mile from Jerusalem.)

BBE: Then they went back to Jerusalem from the mountain named Olivet, which is near Jerusalem, a Sabbath day’s journey away.

MSG: So they left the mountain called Olives and returned to Jerusalem. It was a little over half a mile.

Phillips NT: At this they returned to Jerusalem from the Mount of Olives which is near the city, only a sabbath day's journey away.

DEIBLER: Then after the two angels left, the apostles returned to Jerusalem from Olive Tree Hill, which was about …one kilometer/a half mile† [MTY] from Jerusalem.

GULLAH: Den de postle dem come fom de hill wa name Mount ob Olib, an gone back ta Jerusalem. E bout haf mile fom de Mount ob Olib ta Jerusalem. De Jew Law say mus dohn waak mo den haf mile pon de Woshup Day.

CEV: The Mount of Olives was about half a mile from Jerusalem. The apostles who had gone there were Peter, John, James, Andrew, Philip, Thomas, Bartholomew, Matthew, James the son of Alphaeus, Simon, known as the Eager One, and Judas the son of James. After the apostles returned to the city, they went upstairs to the room where they had been staying.

CEVUK: The Mount of Olives was about a kilometre from Jerusalem. The apostles who had gone there were Peter, John, James, Andrew, Philip, Thomas, Bartholomew, Matthew, James the son of Alphaeus, Simon, known as the Eager One, and Judas the son of James. After the apostles returned to the city, they went upstairs to the room where they had been staying.

GWV: Then they returned to Jerusalem from the mountain called the Mount of Olives. It is near Jerusalem, about half a mile away.


KJV: Then <5119> returned they <5290> (5656) unto <1519> Jerusalem <2419> from <575> the mount <3735> called <2564> (5746) Olivet <1638>_, which <3739> is <2076> (5748) from <1451> Jerusalem <2419> a sabbath <4521> day's journey <2192> (5723) <3598>_.

NASB: Then<5119> they returned<5290> to Jerusalem<2419> from the mount<3735> called<2564> Olivet<1638>, which<3739> is near<1451> Jerusalem<2419>, a Sabbath<4521> day's journey<3598> away.

NET [draft] ITL: Then <5119> they returned <5290> to <1519> Jerusalem <2419> from <575> the mountain <3735> called <2564> the Mount of Olives <1638> (which <3739> is <1510> near <1451> Jerusalem <2419>, a Sabbath day’s <4521> journey away <3598>).


  Share Facebook  |  Share Twitter

Studi lengkap, lihat: Alkitab SABDA.
Studi Alkitab dengan AI: Alkitab GPT.

 <<  Kisah Para Rasul 1 : 12 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Alkitab GPT
Bantuan
Dual Panel Dual Panel