Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TB]     [PL]  [PB] 
 <<  Kisah Para Rasul 1 : 8 >> 

TB: Tetapi kamu akan menerima kuasa, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-Ku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi."


AYT: Akan tetapi, kamu akan menerima kuasa ketika Roh Kudus telah datang kepadamu dan kamu akan menjadi saksi-saksi-Ku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke bagian bumi paling ujung.”

TL: Tetapi kamu akan beroleh kuasa kelak apabila Rohulkudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi bagi-Ku, baik di Yeruzalem, baik di seluruh tanah Yudea atau di Samaria, sehingga sampai ke ujung bumi."

MILT: Namun kamu akan menerima kuasa, bilamana Roh Kudus datang ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksi-Ku, baik di Yerusalem, maupun di seluruh Yudea, dan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi."

Shellabear 2010: Akan tetapi, kamu akan menerima kuasa apabila Ruh Allah datang ke atasmu dan kamu akan menjadi saksi-saksi-Ku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi."

KS (Revisi Shellabear 2011): Akan tetapi, kamu akan menerima kuasa apabila Ruh Allah datang ke atasmu dan kamu akan menjadi saksi-saksi-Ku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi."

Shellabear 2000: Akan tetapi, kamu akan menerima kuasa apabila Ruh Allah sudah datang ke atasmu dan kamu akan menjadi saksi-saksi-Ku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi.”

KSZI: Tetapi kamu akan menerima kuasa apabila Roh Suci datang ke atasmu; dan kamu akan menjadi saksi-Ku di Baitulmaqdis, di seluruh Yudea dan Samaria, bahkan sampai ke hujung bumi.&rsquo;

KSKK: Tetapi kamu akan menerima kuasa ketika Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-Ku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, sampai ke ujung bumi."

WBTC Draft: Tetapi Roh Kudus akan datang kepada kamu, lalu kamu akan menerima kuasa. Kamu akan menjadi saksi-Ku di Yerusalem, dan kemudian di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke pelosok-pelosok dunia."

VMD: Roh Kudus akan datang kepada kamu, lalu kamu akan menerima kuasa. Kamu akan menjadi saksi-Ku di Yerusalem, dan kemudian di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke pelosok-pelosok dunia.”

AMD: Tetapi, Roh Kudus akan datang kepadamu dan memberimu kekuatan untuk menjadi saksi-Ku. Kamu akan memberitakan tentang Aku kepada semua orang di Yerusalem, di seluruh wilayah Yudea, di Samaria, dan ke ujung dunia.”

TSI: Akan tetapi, kamu masing-masing akan menerima kuasa, ketika Roh Kudus datang dan tinggal di dalammu. Dengan kuasa-Nya itu, kamu akan menjadi saksi yang memberitakan tentang Aku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke semua daerah terpencil di dunia.”

BIS: Tetapi kalian akan mendapat kuasa, kalau Roh Allah sudah datang kepadamu. Dan kalian akan menjadi saksi-saksi untuk-Ku di Yerusalem, di seluruh Yudea, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi."

TMV: Tetapi kamu akan menerima kuasa, apabila Roh Allah datang kepada kamu. Lalu kamu akan menjadi saksi-saksi-Ku di Yerusalem, di seluruh Yudea, dan Samaria, serta sampai ke hujung bumi."

BSD: Tetapi, kalau Roh Allah datang kepadamu, kalian akan menerima kuasa dari Allah. Kuasa itulah yang memampukan kalian untuk mengabarkan tentang Aku kepada orang-orang di Yerusalem, di seluruh daerah Yudea dan Samaria, bahkan di seluruh dunia.”

FAYH: Tetapi, apabila Roh Kudus sudah turun ke atas kalian, maka kalian akan menerima kuasa untuk menjadi saksi-Ku di Yerusalem, di seluruh Yudea, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi."

ENDE: Tetapi kamu akan menerima kuasa Roh Kudus jang akan turun keatasmu, lalu kamu mendjadi saksi-saksiKu di Jerusalem, diseluruh Judea, di Samaria dan sampai keperbatasan bumi.

Shellabear 1912: Tetapi kamu akan menerima kuasa kelak apabila datang Rohu'lkudus keatasmu, dan kamu akan menjadi saksiku, baik di Yerusalim, baik pada seluruh tanah Yahudia dan Samaria, sampai kehujung bumi."

Klinkert 1879: Tetapi kamoe kelak akan berolih koewat, apabila datang Rohoe'lkoedoes atas kamoe dan kamoe pon akan mendjadi saksikoe, baik diJeroezalem, baik dalam saloeroeh tanah Joedea dan Samaria sampai kahoedjoeng boemi.

Klinkert 1863: {Kis 2:4} Tetapi kapan dateng Roh Soetji atas kamoe, maka kamoe mendapet koewasa {Kis 2:32; Yes 2:3; Luk 24:48; Yoh 15:27} dan kamoe nanti djadi saksikoe, baik di Jeroezalem, baik di saloeroeh tanah Joedea, dan Samaria, sampe dihoedjoeng boemi.

Melayu Baba: Ttapi kamu nanti trima kuasa bila Roh Alkudus turun atas kamu: dan kamu nanti mnjadi sahya punya saksi, baik di Yerusalim, baik pada sluroh Yahudiah dan Samariah, dan sampai hujong bumi."

Ambon Draft: Tetapi kamu akan tarima kowat, sedang Roch Kudas nanti berdatang ka; atas kamu, dan kamu akan ada saksi-sak-siku di Jerusalem dan di dalam saganap Jehuda dan Samarija dan sampe di hudjong dunja.

Keasberry 1853: Tutapi apabila datang kulak Roh Alkudus itu kapadamu, bahrulah kamu munurima kuasa: maka kamu akan munjadi saksiku baik diJerusalem, baik dalam suluruh tanah Yahuda, dan Samaria, sampie kahujong bumi.

Keasberry 1866: Tŭtapi apabila datang kŭlak Roh Alkudus itu kapadamu, bahrulah kamu mŭnŭrima kwasa, maka kamu akan mŭnjadi saksiku, baik diJerusalem, baik dalam sluroh tanah Yahuda, dan Samaria, sampie kahujong bumi.

Leydekker Draft: Tetapi kamu 'akan tarima khowat Rohhu-'lkhudus jang 'akan datang ka`atas kamu: dan kamu 'akan 'ada sjaksiku, bajik di-Jerusjalejm, bajik pada saluroh tanah Jehuda dan SJawmerawn, dan sampej kapada hudjong bumi.

AVB: Tetapi kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus datang ke atasmu; dan kamu akan menjadi saksi-Ku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, bahkan sampai ke hujung bumi.”

Iban: Tang kita deka nerima kuasa lebuh Roh Kudus udah nurun atas kita, lalu kita deka nyadi saksi Aku di Jerusalem, di serata menua Judea enggau Samaria, enggau ngagai ujung dunya."


TB ITL: Tetapi <235> kamu akan menerima <2983> kuasa <1411>, kalau Roh <4151> Kudus <40> turun <1904> ke atas <1909> kamu <5209>, dan <2532> kamu akan menjadi <1510> saksi-Ku <3450> <3144> di <1722> Yerusalem <2419> dan <2532> di <1722> seluruh <3956> Yudea <2449> dan <2532> Samaria <4540> dan <2532> sampai ke <2193> ujung <2078> bumi <1093>." [<5037>]


Jawa: Nanging kowe bakal padha tampa kasekten, samangsa Sang Roh Suci wus nedhaki marang kowe kabeh sarta kowe bakal padha dadi seksiKu ana ing Yerusalem lan ing satanah Yudea kabeh, sarta ing tanah Samaria tuwin tumeka ing pungkasaning bumi.”

Jawa 2006: Nanging kowé bakal padha tampa pangwasa, samangsa Roh Suci wus nedhaki kowé kabèh, sarta kowé bakal padha dadi seksi-seksiku ana ing Yérusalèm lan ing Yudéa sarta Samaria kabèh, tuwin tumeka ing pungkasaning bumi."

Jawa 1994: Nanging kowé bakal padha diparingi kasektèn, yakuwi samasa Sang Roh Suci wis nedhaki kowé, ateges kowé wis dikwasani déning Panjenengané. Lan kowé bakal padha dadi seksi-Ku ana ing kutha Yérusalèm, ing tanah Yudéa kabèh lan ing tanah Samaria, malah ing salumahing bumi."

Jawa-Suriname: Nanging kowé bakal nampa kekuwatan nèk Roh Sutyi medun lan ngwasani kowé. Lan nèk kuwi wis klakon, kowé bakal dadi seksiku nang kuta Yérusalèm, nang bawah Yudéa kabèh lan nang bawah Samaria lan nang sak lumahé bumi.”

Sunda: Tapi maraneh, lamun Roh Suci geus sumping bakal narampa kawasa, pikeun jaradi saksi-saksi Kami di Yerusalem, di sakuliah Yudea, di Samaria, nepi ka tungtung bumi."

Sunda Formal: Ngan di mana Ruh Allah tea geus lungsur nyarengan, maraneh bakal meunang kawasa sarta jaradi saksi-saksi Kami di Yerusalem, di sakuliah Yudea, jeung Samaria, tug nepi ka tungtung bumi.”

Madura: Tape ba’na bakal narema’a kobasa mon Errohna Allah la toron ka ba’na. Ban ba’na bakal daddiya Tang sakse kabbi e Yerusalim, e saantero Yudea e Samaria ban sampe’ ka konco’na bume."

Bauzi: Lahana fa im nidi nim vi ozodale. Alam Aha Nutabe Neànat uba nom ilu modi vizi teudedume neàdehezobe Eho amu meedaha im uho aahana lam kota Yerusalem nibe faasi ahate vou vameatedume fa neo Yudea bak ahebu lamti Samaria bak ahebu lamti vou vameatedume bak ahebu uloholeda tame,” lahame ab it vameadaham bak.

Bali: Nanging yen Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa suba nedunin cening, cening lakar kabekin baan kawisesan, tur cening lakar dadi saksin Gurune di kota Yerusalem, di sawewengkon Yudea muah Samaria, kanti nganteg ka tanggun gumine.”

Ngaju: Tapi keton kareh mandino kuasa, amon Roh Hatalla jari dumah manalih keton. Tuntang keton kareh manjadi saksi akangku hong Yerusalem, intu hapus daerah Yuda, intu Samaria, tuntang sampai tapakan petak."

Sasak: Laguq side pade gen nerimaq kuase, sewaktu Roh Suci sampun rauh tipaq side. Dait side pade gen jari saksi-saksi Tiang lẽq Yerusalem, lẽq selapuq wilayah Yudea, lẽq Samaria, dait jangke dateng poton gumi."

Bugis: Iyakiya lolongekko matu kuwasa, rékko engkani ri iko Rohna Allataala. Mancajiko matu sabbi-sabbik-Ku ri Yérusalém, ri sininna Yudéa, ri Samaria, sibawa lettu ri cappa’na linoé’."

Makasar: Mingka punna battumo RohNa Allata’ala mange ri kau, langgappa mako koasa. Na la’jari mako sa’bingKu ri Yerusalem, ri sikontu Yudea, ri Samaria, sa’genna ri cappa’na linoa."

Toraja: Apa la untarimakomi kamatotoran to ke saeI unta’paikomi tu Penaa Masallo’, na kamu ungkatottongiNa’, la dio Yerusalem, la dio mintu’ tana Yudea ba’tu dio Samaria sae lako randanna langi’.

Duri: Apa la diben kamu' kuasa ke diparatuimo kamu' Roh Allataala, ammilampangpeissenanna' la jio kota Yerusalem, la lan lili'na tana Yudea na Samaria, ratu lako randan langi'."

Gorontalo: Bo timongoli ma mololimo kawasa wonu Roh lo Allahuta'ala motuhutayi ode olimongoli wawu timongoli ma mowali mopotunggulao lo habari mopiyohu tomimbihu Wau to kota lo Yerusalem, to nga'amila lipu lo Yudeya, to nga'amila lipu lo Samariya wawu sambe ode ngoyilanggubu duniya.”

Gorontalo 2006: Bo timongoli mamoo̒tapu kawasa, wonu Rohullah malei dungga mai ode limongoli. Wau timongoli mamowali sakusi ola-U̒ to Yerusalemu, to ngoilanggubu Yudea, to Samaria, wau tunggula ode huudio lodunia."

Balantak: Kasee i kuu bo mangalabot kuasa na tempo kotakaanna Alus Molinas na ko'omuu pataka minsidakon i kuu mompotuutuu' i Yaku'. Kuu bo mompopo'inti'ikon i Yaku' na Yerusalem, longkop Yudea, na Samaria, pataka longkop tano' balaki'.”

Bambam: Sapo' ikoa'-iko la dibeengkoa' kakuasaam ke sulem Penaba Maseho la ungkuasaikoa' anna la mendadikoa' sa'bingku dio Yerusalem, lembäna Yudea, lembäna Samaria, anna sule lako lili'-lili'na lino.”

Kaili Da'a: Tapi komi kana mantarima kuasa ane Nosa Nagasa nu Alatala mana'u ri ja'i komi. Pade komi kana mompatolele karebaku ka tau-tau ri ngata Yerusalem, pade ri pura-pura Bagia Yudea ante Bagia Samaria, sampe ri umba-umba ri dunia."

Mongondow: Tongaí mo'ikow im moko'uliíbií kong kawasa, aka Roho i Allah mamangoidon ko'i monimu bo mo'ikowdon nion im mobalií saksi-Ku kon Yerusalem, kom bayongan butaí in Yudea, kon Samaria bo modapot popod in dunia."

Aralle: Ampo' dioa' la untahimbokoa' kakuasaang naonge anna tuhungngi Inaha Masero mating di dioa', anna la mendahikoa' sa'bingku mengkalao dinne di Yerusalem, di ingkänna Yudea, naung di Samaria, lambi' pano di siku-sikunna lino."

Napu: Agayana ina nilambi kuasa ane mendaulu mai Inao Malelaha irikamu. Hai ikamu ina mewali sabiNgku i Yerusale, i humalele tampo Yudea hai Samaria, hawe-hawe i humalele dunia."

Sangir: Arawe i kamene sarung makahombang kawasa, kamagengu Rohkẹ̌ u Ruata e seng diměnta si kamene. Dingangu i kamene sarung makoạ manga sahidiku su Yerusalem, su kaguwạu Yudea, su Samaria, ringangu sarang pondol᷊u dunia."

Taa: Pei tempo i Nosa Mapasing darata resi komi, tempo etu komi darawaika karoso. Pasi komi damawali matamanasangKu damangangkeni kareba yako resi Aku. Komi damangangkeni kareba etu resi tau to ri kota Yerusalem pasi tau to ri propinsi Yudea pasi Samaria, pasi rataka ri suogi lino.”

Rote: Tehu neukose emi hapu koasa, metema Manetualain Dula Dale na ana kona mai emi. Ma neukose emi da'di sakasii soaneu Au nai Yerusalem, nai basa Yudea lala'ena, ma nai Samaria, losa daebafa ka bu'u-bu'u nala."

Galela: Duma bilasu ngini nianako ma orasika done asa o Gurumi Qatetebi wouti de wowosa nginiku de o Gikimoi winihike o kuasa, la ngini nidadi Ai saksi ma ngale Ngohi o Yerusalemka, o Yudea ma daera ma sigilolika, de o Samaria ma daeraka de sidago lo o dunia ma pupuku ihaka."

Yali, Angguruk: "Allah hime fanowon hunubam wambik waruhureg hinineyap henebuhumu o Yerusalem aruma men o Yudea aruma men o Samaria obog toho men o pumbuk munon-manon indit-indit werehon men hiren An nawene ap hiyag isaruk lamuhup," ibag.

Tabaru: Ma ngini 'asa niamake 'o kuasa, gee dua ma 'orasi 'o Ngomasa 'Itebi-tebini niduguti de nia singinaka 'imanoa. De ngini 'asa niodadi to ngoi 'ai sakisii, 'o Yerusalemuoka, 'o Yudeaka, 'o Samariaka, de sigado 'o dunia yasuluunuku."

Karo: Tapi ialokenndu pagi gegeh asum Kesah Si Badia seh man bandu. Janah kam me pagi naksiken kerna Aku man kalak si deban, i Jerusalem, i daerah Judea ras Samaria seh ku belang-belang doni enda."

Simalungun: Tapi jaloonnima ma hagogohon ni Tonduy Na Pansing na sogop bennima, anjaha gabe saksing-Ku ma hanima i Jerusalem ampa i sab Judea ampa i Samaria ampa das hu ujung ni tanoh on.”

Toba: Alai jaloonmuna do hagogoon ni Tondi Parbadia na songgop tu hamu, gabe sitindangingku ma hamu di Jerusalem dohot di sandok Judea dohot di Samaria, sahat ro di ujung ni tano on.

Dairi: Tapi terolih kuasa ngo kènè, kumarna enggo senggep Tendi Dèbata bai ndènè. Gabè saksingKu mo kènè i Jerusalem dekket i suberri Judèa bak Samaria, soh mi punca dunia èn."

Minangkabau: Tapi, angku-angku ka manarimo kuwaso, jikok Roh Allah lah turun ka diri angku-angku. Mako angku-angku ka manjadi utusan-utusan Ambo di Yerusalem, di wilayah Yudea, di Samaria, sampai ka ujuang bumi."

Nias: Ba hiza mitema dania kuaso, na tohare khõmi Geheha Lowalangi. Ba tobali ami samaduhu'õ khõ-Gu ba Yeruzalema, ba zi sagõrõ Yudea, ba Zamaria, ba irugi wondrege danõ."

Mentawai: Tápoi babara te ka tubumui gege, ké isop-sop ka tubumui Ketsat Sipunenan. Oto bailiunangan kam sipasimumuneng'aké aku ka Jerusalem, samba ka sangalio Judea, ka Samaria, papparat aili ka sangaliot polak néné."

Lampung: Kidang keti haga mansa kuasa, kik Ruh Allah radu ratong jama niku. Rik keti haga jadi saksi-saksi untuk-Ku di Yerusalem, di seluruh Yudea, di Samaria, rik sampai mik uncuk bumi."

Aceh: Teuma gata meuteumé kuasa, meunyoe Roh Allah ka teuka ubak gata. Dan gata jeuet keu saksi-saksi keu Ulôn di Yerusalem, bansaboh Yudea, di Samaria dan sampoe u ujong bumoe."

Mamasa: Sapo' la dibengangkoa' kakuasaan ke turummi Penawa Masero tama kalemua' anna la mendadikoa' sa'bingku dio Yerusalem, lembangna Yudea, anna Samaria, sae lako lili'na lino.”

Berik: Jengga aamei baabeta isa domolfa, Mafnana Uwa Sanbagirmana aa jep iretyaram imnibe. Ane aamei angtane nafsiserem ga isa towas-towastababili Am temawer kota Yerusalemminibe, ane ona Yudeyaminibe seyafter gemerserem, ane ona Samaryaminip, ane jamer ogiri fwesabo."

Manggarai: Maik méu te tiba kuasa émé Nai Nggeluk wa’u oné méu agu méu te ciri saka-si Daku oné Yérusalém, oné temu tana Yudéa agu Samaria dengkir agu haéng binting awang.”

Sabu: Tapulara mu do ta nara ne kuaha, kinga dhai ta dakka Henge Deo ne hine. Jhe mu do ta jadhi hakahi tu Ya pa Yerusalem, pa hari hewue Yudea, pa Samaria pelohe hape la hari-hari kebhihu raiwawa."

Kupang: Ma nanti kalo Tuhan Allah pung Roh yang Barisi su datang maso sang bosong, baru bosong dapa kuasa. Ais bosong musti pi kasi tau samua orang soꞌal Beta. Kasi tau orang-orang di kota Yerusalem, deng di samua kampong di propinsi Yudea deng propinsi Samaria, tarús sampe di ini dunya pung huk-huk.”

Abun: wo su kam gato Yefun Gen bok nggwa mo nin, bere nin ku suktinggi wa nin mu ki sukdu subot os be gato Ji kak wa yetu sok mo Yefun Allah bi rus-i. Bere nin mu ki sukdu ne nai nje mo Yerusalem, mo bur Yudea, mo bur Samaria sane sor, kom mo bur ré iwedewe or sino."

Meyah: Tina gij mona ongga Efena Ebsi en skoita iwa fob, beda iwa imesma owesa efek si. Beda iwa imefesij mar osok gij mar ongga iwa ingk noba ingg jeska Didif gu rusnok gij kota Yerusalem ni, rejrej monuh Yudea jera Samaria ni, ojgomuja onjoros iwa imfesij mar gu rusnok rejrej monuh nomnaga ongga angh gu mebif si.

Uma: Sampale-di, mporata-koi mpai' baraka' ane hompo-ipi Inoha' Tomoroli' hi koi'. Nto'u toe mpai', koi' jadi' sabi'-ku hi Yerusalem, hi tana' Yudea pai' Samaria, duu' rata hi humalili' dunia'."

Yawa: Kavinta indati Amisye po apa Anawayo Vambunine raugaje wasai indamu wapo Ama vambunine raijar. Indati wapo rinaura kakavimbe no munijo Yerusalem muno Yudea muno Samaria muno mine tename so rai tenambea nto ama marane rai.”


NETBible: But you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem, and in all Judea and Samaria, and to the farthest parts of the earth.”

NASB: but you will receive power when the Holy Spirit has come upon you; and you shall be My witnesses both in Jerusalem, and in all Judea and Samaria, and even to the remotest part of the earth."

HCSB: But you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you will be My witnesses in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth."

LEB: But you will receive power [when] the Holy Spirit has come upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem, and in all Judea and Samaria, and to the farthest part of the earth.

NIV: But you will receive power when the Holy Spirit comes on you; and you will be my witnesses in Jerusalem, and in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth."

ESV: But you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria, and to the end of the earth."

NRSV: But you will receive power when the Holy Spirit has come upon you; and you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth."

REB: But you will receive power when the Holy Spirit comes upon you; and you will bear witness for me in Jerusalem, and throughout all Judaea and Samaria, and even in the farthest corners of the earth.”

NKJV: "But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you; and you shall be witnesses to Me in Jerusalem, and in all Judea and Samaria, and to the end of the earth."

KJV: But ye shall receive power, after that the Holy Ghost is come upon you: and ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem, and in all Judaea, and in Samaria, and unto the uttermost part of the earth.

AMP: But you shall receive power (ability, efficiency, and might) when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be My witnesses in Jerusalem and all Judea and Samaria and to the ends (the very bounds) of the earth.

NLT: But when the Holy Spirit has come upon you, you will receive power and will tell people about me everywhere––in Jerusalem, throughout Judea, in Samaria, and to the ends of the earth."

GNB: But when the Holy Spirit comes upon you, you will be filled with power, and you will be witnesses for me in Jerusalem, in all of Judea and Samaria, and to the ends of the earth.”

ERV: But the Holy Spirit will come on you and give you power. You will be my witnesses. You will tell people everywhere about me—in Jerusalem, in the rest of Judea, in Samaria, and in every part of the world.”

EVD: But the Holy Spirit will come to you. Then you will receive power. You will be my witnesses—

BBE: But you will have power, when the Holy Spirit has come on you; and you will be my witnesses in Jerusalem and all Judaea and Samaria, and to the ends of the earth.

MSG: What you'll get is the Holy Spirit. And when the Holy Spirit comes on you, you will be able to be my witnesses in Jerusalem, all over Judea and Samaria, even to the ends of the world."

Phillips NT: But you are to be given power when the Holy Spirit has come to you. You will be witnesses to me, not only in Jerusalem, not only throughout Judaea, not only in Samaria, but to the very ends of the earth."

DEIBLER: But you do need to know that the Holy Spirit will make you spiritually strong when he comes to live in you. Then you will powerfully tell people about me in Jerusalem and in all the other places in Judea district, in Samaria district, and in places far away all over [IDM] the world.”

GULLAH: Wen de Holy Sperit come pon oona, e gwine gii oona powa an oona gwine tell all bout me een Jerusalem, an all oba Judea an Samaria, an eben ta de fudares place een de wol.”

CEV: But the Holy Spirit will come upon you and give you power. Then you will tell everyone about me in Jerusalem, in all Judea, in Samaria, and everywhere in the world."

CEVUK: But the Holy Spirit will come upon you and give you power. Then you will tell everyone about me in Jerusalem, in all Judea, in Samaria, and everywhere in the world.”

GWV: But you will receive power when the Holy Spirit comes to you. Then you will be my witnesses to testify about me in Jerusalem, throughout Judea and Samaria, and to the ends of the earth."


NET [draft] ITL: But <235> you will receive <2983> power <1411> when <1904> the Holy <40> Spirit <4151> has come <1904> upon <1909> you <5209>, and <2532> you will be <1510> my <3450> witnesses <3144> in <1722> Jerusalem <2419>, and <2532> in <1722> all <3956> Judea <2449> and <2532> Samaria <4540>, and <2532> to <2193> the farthest parts <2078> of the earth <1093>.”


  Share Facebook  |  Share Twitter

Studi lengkap, lihat: Alkitab SABDA.

 <<  Kisah Para Rasul 1 : 8 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel