Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TB]     [PL]  [PB] 
 <<  Kisah Para Rasul 14 : 1 >> 

TB: Di Ikoniumpun kedua rasul itu masuk ke rumah ibadat orang Yahudi, lalu mengajar sedemikian rupa, sehingga sejumlah besar orang Yahudi dan orang Yunani menjadi percaya.


AYT: Dan, terjadilah, di Ikonium, Paulus dan Barnabas masuk bersama ke sinagoge orang Yahudi dan berbicara sedemikian rupa sehingga sejumlah besar orang, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, menjadi percaya.

TL: Maka di Ikonium masuklah kedua rasul itu bersama-sama ke dalam rumah sembahyang orang Yahudi, serta berkata sebegitu, sehingga terlalu banyak orang Yahudi dan orang Gerika itu pun percayalah.

MILT: Dan terjadilah di Ikonium, dengan cara yang sama mereka masuk ke sinagoga orang-orang Yahudi, dan berbicara sedemikian rupa sehingga sejumlah besar orang menjadi percaya, baik orang Yahudi maupun Yunani.

Shellabear 2010: Di Ikonium, Pa’ul dan Barnabas masuk ke rumah ibadah orang Israil dan mengajar orang-orang sedemikian rupa sehingga banyak sekali orang Israil dan orang Yunani yang menjadi percaya.

KS (Revisi Shellabear 2011): Di Ikonium, Paul dan Barnabas masuk ke rumah ibadah orang Israil dan mengajar orang-orang sedemikian rupa sehingga banyak sekali orang Israil dan orang Yunani yang menjadi percaya.

Shellabear 2000: Di Ikonium, Pa’ul dan Barnabas pun masuk ke rumah ibadah orang Israil dan mengajar orang-orang sedemikian rupa sehingga banyak sekali orang Israil dan orang Yunani yang menjadi percaya.

KSZI: Di Ikonium, Paulus dan Barnabas juga masuk ke saumaah dan kata-kata mereka begitu berkesan sehingga ramai orang Yahudi dan orang Yunani percaya kepada Isa.

KSKK: Di Ikonium Paulus dan Barnabas masuk pula ke rumah ibadat orang Yahudi dan bersaksi sedemikian rupa sehingga sejumlah besar orang Yahudi dan orang Yunani percaya.

WBTC Draft: Begitu juga setibanya di Ikonium, Paulus dan Barnabas pergi ke rumah pertemuan Yahudi, sama seperti kebiasaan yang telah dilakukan mereka sebelumnya. Mereka berbicara sedemikian rupa sehingga banyak orang Yahudi dan Yunani percaya kepada Yesus.

VMD: Begitu juga setibanya di Ikonium, Paulus dan Barnabas pergi ke rumah pertemuan Yahudi, sama seperti kebiasaan yang telah dilakukan mereka sebelumnya. Mereka berbicara sedemikian rupa sehingga banyak orang Yahudi dan Yunani percaya kepada Yesus.

AMD: Paulus dan Barnabas pergi ke kota Ikonium. Seperti yang mereka lakukan di kota Antiokhia, mereka masuk ke rumah ibadah orang Yahudi. Mereka berbicara kepada orang-orang di sana dengan baik sehingga banyak orang Yahudi dan bukan Yahudi yang menjadi percaya.

TSI: Ketika tiba di Ikonium, Paulus dan Barnabas pergi ke rumah pertemuan orang Yahudi dan mengajar tentang Yesus di sana, sama seperti yang mereka lakukan di Antiokia. Mereka mengajar dengan penuh kuasa sehingga banyak yang menjadi percaya kepada Yesus, baik orang Yahudi maupun bangsa lain.

BIS: Paulus dan Barnabas mengalami hal yang sama di Ikonium. Mereka pergi juga ke rumah ibadat Yahudi dan berbicara di situ sedemikian rupa sehingga banyak orang Yahudi dan orang bukan Yahudi menjadi percaya kepada Yesus.

TMV: Hal yang sama juga berlaku di Ikonium. Paulus dan Barnabas masuk ke rumah ibadat orang Yahudi dan berkata-kata sedemikian rupa sehingga banyak orang Yahudi dan orang bangsa lain percaya kepada Yesus.

BSD: Paulus dan Barnabas mengalami hal yang sama di Ikonium. Di sana mereka juga pergi ke rumah ibadat orang Yahudi dan berbicara di situ. Cara mereka berbicara membuat banyak orang Yahudi dan orang bukan Yahudi menjadi percaya kepada Yesus.

FAYH: DI IKONIUM, Paulus dan Barnabas bersama-sama pergi ke rumah ibadat dan berkhotbah dengan kuasa sedemikian rupa, hingga baik orang Yahudi maupun orang bukan-Yahudi banyak yang percaya.

ENDE: Di Ikoniumpun mereka masuk kedalam sinagoga orang Jahudi, dan berbitjara sedemikian, sehingga sedjumlah besar orang Jahudi dan orang Junani pertjaja.

Shellabear 1912: Adapun di Ikonium itu masuklah keduanya itu bersama-sama kedalam rumah tempat sembahyang orang Yahudi, lalu berkata-katalah keduanya dengan demikian perinya, sehingga terlalu banyak orang Yahudi dan orang Griek pun percayalah.

Klinkert 1879: SABERMOELA, maka kadoewa rasoel itoepon masoeklah kadalam masdjid orang Jehoedi dinegari Ikoniam, laloe mengadjar orang, sahingga pertjajalah banjak orang daripada Jehoedi dan Gerika.

Klinkert 1863: Maka kadoewa rasoel itoe masok dalem mesdjid orang Jahoedi dinegari Ikoniam, serta mengadjar bagitoe, sampe banjak orang pertjaja, baik orang Jahoedi, baik orang Grika.

Melayu Baba: Dan sudah jadi di Ikonium yang dia-orang masok bersama-sama dalam rumah smbahyang orang Yahudi dan mngajar, sampai banyak orang Yahudi dan orang Grik pun perchaya.

Ambon Draft: Adapawn djadilah di Iko-nion, jang marika itu masok-lah sama-sama di Kanisa aw-rang Jehudi, dan berkata-katakanlah demikijen, sampe satu kabanjakan besar deri awrang-awrang Jehudi dan awrang-awrang Helleni dja-dilah pertjaja.

Keasberry 1853: SUBARMULA maka kadua marika itupun masoklah kudalam kunisa orang Yahudi dinugri Ikoniam itu, sambil mungajar, sahingga purchayalah banyak orang, baik orang Yahudi baik orang Grika.

Keasberry 1866: SŬBARMULA maka kadua marika itu pun masoklah kŭdalam kŭnisa orang Yahudi dinŭgri Ikoniam itu, sambil mŭngajar, sahingga pŭrchayalah banyak orang, baik orang Yahudi, baik orang Grika.

Leydekker Draft: Sabermula djadi di-KHunija, bahuwa kaduwa marika 'itu masokhlah sama 2 kadalam Kanisah 'awrang Jehudij, dan meng`utjaplah sasangat, sahingga maka pertjajalah sawatu kabanjakan besar, mawu deri pada 'awrang Jehudij, mawu deri pada 'awrang Junanij.

AVB: Di Ikonium, Paulus dan Barnabas juga masuk ke saumaah dan kata-kata mereka begitu berkesan sehingga ramai orang Yahudi dan orang Yunani percaya kepada Yesus.

Iban: Di Ikonium seduai iya, baka selama tama ngagai balai gempuru orang Judah lalu bejaku, lalu mayuh amat orang Judah enggau orang bansa bukai arap.


TB ITL: Di <1722> Ikoniumpun <2430> kedua rasul itu masuk <1525> ke <1519> rumah ibadat <4864> orang Yahudi <2453>, lalu mengajar <2980> sedemikian rupa <3779>, sehingga <5620> sejumlah besar <4128> <4183> orang Yahudi <2453> dan <5037> orang Yunani <1672> menjadi percaya <4100>. [<1096> <1161> <2596> <846> <846> <2532> <2532>]


Jawa: Ana ing Ikonium rasul karone iya lumebet ing papan-pangibadah wong Yahudi lan memulang, satemah wong Yahudi lan wong Yunani akeh kang padha manjing pracaya.

Jawa 2006: Ana ing Ikonium rasul sakaroné iya lumebet ing papan-pangibadahé wong Yahudi lan memulang, satemah wong Yahudi lan wong Yunani akèh kang padha dadi pracaya.

Jawa 1994: Pengalamané para rasul ana ing kutha Ikonium ora béda karo nalika ana ing kutha Antiokia. Ana ing kutha Ikonium Rasul Paulus lan Barnabas uga padha mlebu ing sinagogé, sarta martakaké pangandikané Gusti Allah, nganti akèh wong-wong Yahudi lan wong-wong dudu Yahudi sing padha precaya.

Jawa-Suriname: Lelakoné rasul Paulus lan Barnabas nang kuta Ikonium ya tunggalé waé karo nang kuta Antioki. Nang kuta Ikonium rasul Paulus lan Barnabas uga mlebu nang sinaguk lan nggelarké pituturé Gusti Allah lan okèh wong Ju lan sing dudu Ju terus pada pretyaya marang Gusti Yésus Kristus.

Sunda: Di Ikonium Paulus jeung Barnabas ngalaman deui kajadian kawas kitu. Aranjeunna sumping ka imah ibadah urang Yahudi, tuluy ngawulang. Piwulangna ngayakinkeun, nepi ka loba urang Yahudi jeung bangsa sejen jadi palercaya ka Yesus.

Sunda Formal: Di Ikonium, ieu dua rasul teh, terus ngajugjug ka tempat ibadah urang Yahudi sarta ngawulang di dinya. Piwulangna pohara ngayakinkeunana, nepi ka loba urang Yahudi jeung urang Yunani anu palercaya.

Madura: Paulus ban Barnabas ngalame kadaddiyan se padha e Ikoniyum. Se kadhuwa jareya meyos keya ka kennengnganna kabakteyanna oreng Yahudi, laju abu-dhabu e jadhiya sampe’ bannya’ oreng Yahudi ban se banne Yahudi daddi parcaja ka Isa.

Bauzi: Labi Paulusti Barnabasti ladume Ikonium laba ab lafuham. Laba lafusi ame dam ahim labe ibi iho bak mei bake le modem baket ab modeham. Yahudi damat ihimo fi hasi bakamta vahi Alat vameadaha im ahamda dogoit aidam bakti im meiti meedam num laba oli Yesus Aho amu meedume vou esmoho Im Neàna lam ab faasi vahokedaham. Ame dam behàsu labe im vameadam di damat aime uledem dam behàsu modehe labe Yahudi dam duada totbaho lamti labi Yahudi damat modem vab dam duada totbaho lamti labihasu dam duada zi labe ame im lam aime uledi Yesus bake ab tu vuzeheham.

Bali: Ring kota Ikonium Dane Paulus miwah Barnabas ngranjing ka perhyangan anak Yahudine, tur irika dane midartayang sabdan Ida Sang Panembahan sabecik-becikipun, kantos akeh anak Yahudine miwah anak boya Yahudi pracaya ring Ida Hyang Yesus.

Ngaju: Paulus tuntang Barnabas buah hal je sama kilau te kea hong Ikonium. Ewen haguet kea akan huma sombayang Yehudi tuntang hakotak intu hete kalote ampie sampai are oloh Yehudi tuntang oloh je dia Yehudi percaya dengan Yesus.

Sasak: Lẽq Ikonium Paulus dait Barnabas ẽndah lumbar ojok balẽ ibadah Yahudi, dait ngajahang sehingge luwẽq dengan Yahudi dait dengan bangse-bangse lain jari percaye lẽq Deside Isa.

Bugis: Ri Ikonium napéneddingiwi gau’ padaé Paulus sibawa Barnabas. Lao towi mennang ri bola assompanna Yahudié sibawa makkumani baténa mabbicara kuwaro angkanna maéga tau Yahudi sibawa tau bangsa laing iya tenniyaé Yahudi mancaji mateppe’ lao ri Yésus.

Makasar: Kammatommi anjo kajarianga ri Ikonium. A’lampa tommi Paulus siagang Barnabas ri balla’ sambayanna tu Yahudia; na’bicara kamma tommo anjo, sa’genna jai sikali tu Yahudi siagang bansa maraenga a’jari tappa’ ri Isa.

Toraja: Ten dukato dio Ikonium lao tinde rasulu’ sola duai tama banua pa’kombonganna to Yahudi sia ma’kada susito, naurunganni buda tongan to Yahudi sia to Grika ma’patongan.

Duri: Ia to mangka jaji jio kota Antiokhia susi bang una to jaji jio kota Ikonium. Malemi Paulus sola Barnabas mentama bola passambajangan to-Yahudi namangngajahhi. Buda to-Yahudi sola to-Yunani memmatappa' lako Puang Isa.

Gorontalo: To kota lo Ikoniwum olo mongorasul dulota boyito lomaso mao ode bele hepotabiya lo tawu lo Yahudi wawu wolo dudelo mopiyohu timongoliyo longajari to tawu, tunggulo ngohuntuwa da'a tawu lo Yahudi wawu tawu lo Yunani ma lowali paracaya ode oli Isa.

Gorontalo 2006: Tei Paulus wolei Barnabas loo̒toduo mai sua̒li u tutuuwauwa to Ikonium. Timongolio lonao̒ mota olo ode bele potabiaalo taulo Yahudi wau helo bisala teto odito rupalio tilunggula ngohuntua taulo Yahudi wau taa diila Yahudi lowali palacaya li Isa.

Balantak: Na kota Ikonium i Paulus tii Barnabas uga' nomae' na laigan bakitumpuanna Yahudi ka' norobu men somo koiya'a pataka biai' samba Yahudi tia samba Yunani nosida parasaya ni Yesus.

Bambam: Susi siam duka' dio Ikonium le'ba' tama pa'sambajanganna to Yahudi Paulus sola Barnabas anna ma'pa'guhui diona Puang Yesus nasuhum buda to Yahudi anna taianna to Yahudi matappa'.

Kaili Da'a: Ri ngata Ikonium najadi wo'umo nasimbayu ewa nuapa to najadi ri ngata Antiokhia etu. Paulus bo i Barnabas nalau wo'u ri sapo mpodade to Yahudi, pade ri setu ira notesa-tesa ka tau sampe nadea tau to Yahudi bo tau-tau da'a to Yahudi nomparasaya Yesus.

Mongondow: Kon Ikonium ki Paulus bo ki Barnabas nokorasa kon soaáḷ inta notongkai. Mosia minayak doman kom baḷoi pososambayangan in intau Yahudi bo nopoyaput im pirman i Allah kon tua, sahingga mobarong totok intau Yahudi bo intau inta de'eman Yahudi in nopirisaya ko'i Yesus.

Aralle: Noa tunne' di hao di Ikonium Paulus sibaha Barnabas le'ba' tama di pa'sambayanganna to Yahudi anna mampakuhui didiona Puang Yesus, lambi' mai'di to Yahudi anna ang tadia to Yahudi mampetahpa'.

Napu: Apa au mewali i kota Antiokia, iti wori au mewali i Ikonium. Paulu hai Baranaba lao i sou penombaanda to Yahudi, hai mopahawe Ngkora Marasa i tauna au teruhuhe inditi, alana bosahe to Yahudi hai tauna au barahe to Yahudi mepoinalai i Yesu.

Sangir: I Paulus dẹ̌duan Barnabas mal᷊aing kinahombangeng u hal᷊ẹ̌ mẹ̌sul᷊ung su Ikonium. I rẹ̌dua mal᷊aing nahunsuẹ̌ su kanisan Yahudi kụ němpẹ̌bisara sěngapang botonge sene hakịu mal᷊awọ tau Yahudi ringangu wal᷊ine tau Yahudi němpangimang su Mawu Yesus.

Taa: Wali ojo karata i mPaulus sira dua i Barnabas nja’u kota Ikonium, sira masua sindara-ndara ri raya banua to napampotunde nto Yahudi, panewa sira mampakarebaka tau to siromu nja’u ria kareba matao. Tempo sira magombo etu sira mampakanasa kojo kareba matao wali see naka boros kojo tau to mangaya i Pue Yesu. Tau to mangaya etu re’e to Yahudi pasi re’e seja to si’a to Yahudi.

Rote: Paulus no Barnabas la'ola'di dede'ak matak esa nai Ikonium. Duas leu leo hataholi Yahudi la uma mamason dale leu de duas kokolak de kokola nala malole hiik, de nalosa hataholi Yahudi ma hataholi ta Yahudi makadotok lamahele Yesus.

Galela: Komagena lo idadi imakadahe o Ikonium ma kotaka. O Paulus de o Barnabas itagi yowosa kali o Yahudi manga puji ma tahuka, de yosibicara sidago lo o nyawa yadala, bai o Yahudika ma nyawa de o nyawa o Yahudika yasowo, o Yesus iwipiricayaka.

Yali, Angguruk: Paulus men Barnabas men o Ikonium libareg Yahudi inaben wene uruk ibam kibareg wene enele ine roho hiyag isarukmu Yahudi inap men Yunani inap anggolo men tem toho hiyag nisaruk ulug inindi wenggel haruk latfag.

Tabaru: 'O Paulus de 'o Barnabas 'o Ikonium ma kotaka yaika de yowosangoli 'o Yahudioka manga lo-lomu ma woaka, de yodotokoli yosidemogaroku sigado 'o Yahudioka de ko 'o Yahudiokawa manga gudai yongaku 'o Yesusika.

Karo: I Ikoni pe bengket rasul si dua kalak e ku bas rumah persembahen kalak Jahudi. Bage ulina carana ngajar i je seh maka nterem kal kalak Jahudi ras si labo Jahudi tek man Jesus.

Simalungun: I Ikonium pe masuk do sidea hu rumah parguruan ni Jahudi, anjaha sonai do homa ambilanni, gabe buei tumang ma na porsaya, halak Jahudi age halak Gorik.

Toba: (I.) Ia di Ikonium suang ditopot nasida parguruan ni Jahudi, jadi hinorhon ni jamitanasida gabe porsea ma mansai torop Jahudi dohot halak Junani.

Dairi: I Ikonium pè ibengketti si Paulus dekket si Barnabas ma mo bages perguruun kalak Jahudi janah merjamita ma ngo kalak idi i sidi. Kemulihken jamitana i mèduk ngo percaya bai Jesus, kalak Jahudi bak kalak Junani.

Minangkabau: Tibo di Ikonium, si Paulus jo si Barnabas basuwo pulo jo masalah nan bancando dulu. Inyo bi payi pulo ka rumah ibadaik urang Yahudi, inyo mangecek pulo bakcando nan talah sudah, sambuah urang Yahudi sarato jo urang nan indak Yahudi, nan bi picayo kabake Isa Almasih.

Nias: Alua gõi zi mane da'õ ba Nikoniu. Mõi Waulo ba Baranaba ba gosali niha Yahudi. Fahuhuo ira ba da'õ ba ato niha Yahudi ba soi tanõ bõ'õ si faduhu tõdõ khõ Yesu.

Mentawai: Makeré lé siorikra tai Paulus sambat tai Barnabas ka laggai Ikonium. Aipoí amei leú et sia ka uma paniddogatda tai Jahudi iageti pungantomanrangan leú et sedda bulat teret katubudda, pat maigiddangan tai Jahudi samba taú sipuioni tai Jahudi amatonem baga ka tubut Jesus.

Lampung: Paulus rik Barnabas ngalami hal sai gegoh di Ikonium. Tian mik muneh di lamban ibadah Yahudi rik cawa di dudi sedemikian rupa hingga lamon ulun Yahudi rik sai lain Yahudi jadi percaya jama Isa.

Aceh: Paulus dan Barnabas geurasa teuma hai nyang saban di Ikonium. Awaknyan geujak cit ubak rumoh iébadat Yahudi dan geumeututoe disinan lagée nyang sibeuna jih akhé jih jai that ureuëng Yahudi dan nyang kon ureuëng Yahudi meuiman keu Isa.

Mamasa: Kara-kara dadi dio Antiokhia dadi duka' dio Ikonium. Tamami pa'sambayanganna to Yahudi Paulus sola Barnabas anna ma'pa'guru untetteran Puang Yesus napolalan buda to Yahudi anna tau senga' salianna to Yahudi mangngorean.

Berik: Kota Ikonium je, Pauluso Barnabas ga aa ge kawetena jena angtane Yahudimana aa jep ge betwebuwefaram jebe, jei gwanan aa gemer ge kauwewefaram. Jep jegme waakenfer ge towas-towastababili jamere angtane Yahudimana unggwanfer mese angtane Yahudimanyan, jei Yesus ga aane tebana.

Manggarai: Oné Ikonium rasul situt sua, ngo oné mbaru ngaji data Yahudis, toing ata nitu, wiga do kéta ata ciri imbis, isét Yahudi agu isét Yunani.

Sabu: Hela'u we ne lai do peabu nga Paulus nga Barnabas pa Ikonium. Ro lema kako la ammu hebhajha Yahudi jhe pedai lii ro mina harre worawwu, hak ku ae ne do Yahudi nga ddau do wala rai he do jadhi ta parahajha pa Yesus.

Kupang: Waktu Paulus deng Barnabas sampe di kota Ikonium, ju dong maso pi orang Yahudi pung ruma sambayang. Di situ, dong omong panjang lebar Tuhan Allah pung Kabar Bae, sampe banya orang Yahudi deng banya orang dari suku-bangsa laen ju, parcaya sang Tuhan Yesus.

Abun: Paulus si Barnabas mu kem mo kota Ikonium. Mone an we mu mo ye Yahudi bi nu ari sagana ne. Mo nu ari ne an we ki Yefun Allah bi sukdu subot Yesus Kristus ne sane sor sukdu ne pet mo nje mone. Sane anato yé mwa, ye Yahudi si yewis yi ne, án nai sukjimnut dik do, án jammo Yefun Yesus tepsu án bi Yekwesu, án onyar kem mo Yefun Yesus it.

Meyah: Gij mona ongga Paulus jera Barnabas genjeker gij kota Ikonium fob, beda goga tein goira gij mod egens ongga Yahudi rum riteij gij. Beda goga goftuftu rot iskusk jah suma. Jefeda rusnok Yahudi rufoukou jera rusnok ongga erek Yahudi guru tein ruroru Yesus gij mona insa koma.

Uma: Napa to jadi' hi ngata Antiokhia wengi, toe wo'o to jadi' hi Ikonium. Paulus pai' Barnabas hilou hi tomi posampayaa to Yahudi, pai'-ra mpoparata Kareba Lompe' hi tauna to morumpu hi ria, alaa-na wori' to Yahudi pai' to bela-ra to Yahudi mepangala' hi Yesus.

Yawa: Paulus muno Barnabas ije no munijo Ikonium. Umba isisa no vatano Yahudi awa yavaro sambaya inta rai. Naije yo ayao Amisye raura vambunimbe, weti vatano Yahudi muno vatano Yahudije jewen wanui wanave irati Yesus ai.


NETBible: The same thing happened in Iconium when Paul and Barnabas went into the Jewish synagogue and spoke in such a way that a large group of both Jews and Greeks believed.

NASB: In Iconium they entered the synagogue of the Jews together, and spoke in such a manner that a large number of people believed, both of Jews and of Greeks.

HCSB: The same thing happened in Iconium; they entered the Jewish synagogue and spoke in such a way that a great number of both Jews and Greeks believed.

LEB: Now it happened that in Iconium they entered _together_ into the synagogue of the Jews and spoke in such a way that a large number of both Jews and Greeks believed.

NIV: At Iconium Paul and Barnabas went as usual into the Jewish synagogue. There they spoke so effectively that a great number of Jews and Gentiles believed.

ESV: Now at Iconium they entered together into the Jewish synagogue and spoke in such a way that a great number of both Jews and Greeks believed.

NRSV: The same thing occurred in Iconium, where Paul and Barnabas went into the Jewish synagogue and spoke in such a way that a great number of both Jews and Greeks became believers.

REB: At Iconium they went together into the Jewish synagogue and spoke to such purpose that Jews and Greeks in large numbers became believers.

NKJV: Now it happened in Iconium that they went together to the synagogue of the Jews, and so spoke that a great multitude both of the Jews and of the Greeks believed.

KJV: And it came to pass in Iconium, that they went both together into the synagogue of the Jews, and so spake, that a great multitude both of the Jews and also of the Greeks believed.

AMP: NOW AT Iconium [also Paul and Barnabas] went into the Jewish synagogue together and spoke with such power that a great number both of Jews and of Greeks believed (became Christians);

NLT: In Iconium, Paul and Barnabas went together to the synagogue and preached with such power that a great number of both Jews and Gentiles believed.

GNB: The same thing happened in Iconium: Paul and Barnabas went to the synagogue and spoke in such a way that a great number of Jews and Gentiles became believers.

ERV: Paul and Barnabas went to the city of Iconium. As they did in Antioch, they entered the Jewish synagogue. They spoke to the people there. They spoke so well that many Jews and Greeks believed what they said.

EVD: Paul and Barnabas went to the city of Iconium. They entered the Jewish synagogue. (This is what they did in every city.) They spoke to the people there. Paul and Barnabas spoke so well that many Jews and Greeks (non-Jews) believed what they said.

BBE: Now in Iconium they went together to the Synagogue of the Jews and gave such teaching that a great number of Jews and Greeks had faith.

MSG: When they got to Iconium they went, as they always did, to the meeting place of the Jews and gave their message. The Message convinced both Jews and non-Jews--and not just a few, either.

Phillips NT: Much the same thing happened at Iconium. On their arrival they went to the Jewish synagogue and spoke with such conviction that a very large number of both Jews and Greeks believed.

DEIBLER: At Iconium Paul and Barnabas went as usual into the Jewish meeting place and spoke very convincingly about the Lord Jesus. As a result, many Jews and also non-Jews believed in Jesus.

GULLAH: Same way, wen Paul an Barnabas been dey een Iconium, dey gone ta de Jew meetin house. Dey taak ta de people dey een sush a good way dat a heapa Jew dem bleebe pon Jedus. An a heapa people dat ain Jew bleebe pon Jedus too.

CEV: Paul and Barnabas spoke in the Jewish meeting place in Iconium, just as they had done at Antioch, and many Jews and Gentiles put their faith in the Lord.

CEVUK: Paul and Barnabas spoke in the Jewish meeting place in Iconium, just as they had done at Antioch, and many Jews and Gentiles put their faith in the Lord.

GWV: The same thing happened in the city of Iconium. Paul and Barnabas went into the synagogue and spoke in such a way that a large crowd of Jews and Greeks believed.


NET [draft] ITL: The same thing happened <1096> in Iconium <2430> when Paul and Barnabas <846> went <1525> into <1519> the Jewish <2453> synagogue <4864> and <2532> spoke <2980> in such a way <3779> that <5620> a large <4183> group <4128> of both <5037> Jews <2453> and <2532> Greeks <1672> believed <4100>.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Studi lengkap, lihat: Alkitab SABDA.

 <<  Kisah Para Rasul 14 : 1 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2023
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel Dual Panel

Laporan Masalah/Saran