Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TB]     [PL]  [PB] 
 <<  Kisah Para Rasul 16 : 23 >> 

TB: Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh.


AYT: Setelah masih menganiaya Paulus dan Silas dengan banyak pukulan, mereka melemparkannya ke dalam penjara dan memerintahkan kepala penjara untuk menjaga Paulus dan Silas dengan ketat.

TL: Apabila orang itu sudah membalun mereka itu beberapa liang, maka orang itu pun membuangkan mereka itu ke dalam penjara, serta berperintah kepada ketua penjara menjaga mereka itu dengan secukupnya.

MILT: Dan setelah banyak sesahan ditimpakan kepadanya, mereka menjebloskannya ke dalam penjara sambil memberi perintah kepada sipir untuk menjaga mereka dengan ketat,

Shellabear 2010: Setelah berkali-kali didera dengan sangat keras, keduanya dimasukkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan ketat.

KS (Revisi Shellabear 2011): Setelah berkali-kali didera dengan sangat keras, keduanya dimasukkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan ketat.

Shellabear 2000: Setelah berkali-kali didera dengan sangat keras, keduanya dimasukkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan ketat.

KSZI: Setelah disebat beberapa kali, kedua-duanya dimasukkan ke dalam penjara; ketua penjara itu diberi arahan mengawal mereka dengan ketat.

KSKK: Setelah mereka didera berkali-kali, mereka dimasukkan ke dalam penjara dengan pesan kepada kepala penjara untuk menjaga mereka dengan teliti.

WBTC Draft: Setelah mendapat banyak pukulan, mereka dijebloskan ke dalam penjara. Kepada kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka baik-baik.

VMD: Setelah mendapat banyak pukulan, mereka dijebloskan ke dalam penjara. Kepada kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka baik-baik.

AMD: Setelah mendapat pukulan yang sangat hebat, Paulus dan Silas dijebloskan ke dalam penjara. Para pembesar itu memerintahkan kepala penjara untuk menjaga keduanya dengan aman.

TSI: Sesudah dipukuli dengan babak belur, mereka dimasukkan ke dalam penjara. Pejabat-pejabat kota menyuruh kepala penjara supaya menjaga mereka dengan ketat.

BIS: Setelah mereka dicambuk dengan hebat, mereka dimasukkan ke dalam penjara. Kepala penjara disuruh menjaga mereka dengan ketat.

TMV: Setelah mereka dicambuk dengan teruk, mereka dimasukkan ke dalam penjara. Ketua penjara disuruh menjaga mereka dengan ketat.

BSD: Kepala penjara disuruh menjaga mereka dengan ketat.

FAYH: Berkali-kali tongkat pemukul itu melukai punggung mereka yang tak berbaju. Kemudian mereka dijebloskan ke dalam penjara. Kepala penjara diancam dengan hukuman mati kalau mereka sampai melarikan diri.

ENDE: Merekapun didera bertubi-tubi, lalu didjebakkan kedalam pendjara. Kepala pendjara disuruh mendjagai mereka dengan teliti.

Shellabear 1912: Setelah dipalunya akan dia beberapa palu, maka dimasukkannya kedalam penjara, disuruhnya penunggu penjara itu menjaga dia baik-baik.

Klinkert 1879: Satelah soedah beberapa banjak disesahnja orang doewa itoe, ditjampakkannja kadalam pendjara, disoeroehnja penoenggoe pendjara menoenggoei kadoewanja baik-baik.

Klinkert 1863: Serta soedah dia sapoe bebrapa banjak sama dia-orang, lantas dia-orang dimasokken dalem pandjara, serta dia soeroeh sama penoenggoe pandjara djaga sama dia-orang baik-baik.

Melayu Baba: Bila dia-orang sudah kasi banyak palu, dia orang masokkan itu dua orang dalam jel, dan suroh kpala jel jaga sama dia baik-baik.

Ambon Draft: Dan manakala marika itu sudah dapat detjomokkan ban- jak-banjak, dija awrang membowanglah marika itu di pandjara, dan bertitahlah pa-da djuru pasongan akan djaga dija awrang bajik-bajik.

Keasberry 1853: Maka sutlah sudah dipalunya bubrapa banyak akan marika itu, maka dimasokkan kudalam punjara, surta disurohnya kapada pununggu punjara jaga akan marika itu baik baik:

Keasberry 1866: Maka sŭtlah sukah dipalunya bŭbrapa banyak akan marika itu, maka dimasokkannya kŭdalam pŭnjara, sŭrta disurohnya kapada pŭnunggu pŭnjara jaga akan marika itu baik baik.

Leydekker Draft: Dan habis 'ija memberij banjakh paluw pada marika 'itu, maka 'ija sudah membowang dija kadalam pandjara, dan surohlah pada djuro pasongan menongguwij marika 'itu bajik 2.

AVB: Setelah disebat beberapa kali, kedua-duanya dimasukkan ke dalam penjara; ketua penjara itu diberi arahan mengawal mereka dengan ketat.

Iban: Lebuh sida udah balat amat nyipat seduai iya, sida lalu nutup seduai iya dalam rumah jil, lalu ngasuh jejaga rumah jil nya nyaga seduai iya enggau naka ulih.


TB ITL: Setelah mereka <846> berkali-kali <4183> didera <2007> <4127>, mereka dilemparkan <906> ke dalam <1519> penjara <5438>. Kepala penjara <1200> diperintahkan <3853> untuk menjaga <5083> mereka <846> dengan sungguh-sungguh <806>. [<1161>]


Jawa: Sawuse disapu bola-bali banjur padha dilebokake ing pakunjaran. Lurahe pakunjaran didhawuhi njaga kang santosa.

Jawa 2006: Sawusé digebagi bola-bali banjur padha dijeblosaké ing pakunjaran. Panggedhéné pakunjaran didhawuhi njaga kanthi ketat.

Jawa 1994: Sawisé kuwi wong loro mau nuli dilebokaké ing pakunjaran, sarta pegawéné pakunjaran dipréntah supaya wong loro mau dijaga sing keras.

Jawa-Suriname: Sakwisé kuwi wong loro mau terus dilebokké nang setrapan lan sing jaga setrapan dipréntah, supaya wong loro kuwi dijaga sing apik.

Sunda: Tas dirangketan kacida nemenna, tuluy aranjeunna dijebloskeun ka pangbuian, bari diomat-omatkeun ka kapala panjara supaya aranjeunna dijaga sing tohaga.

Sunda Formal: Tuluy aranjeunna dijebloskeun ka panjara sarta diparentahkeun kudu dijaga masing tohaga.

Madura: Samarena epeccodi ce’ sarana, se kadhuwa jareya pas epamaso’ ka penjara. Kapala penjara eparenta’agi sopaja ajaga se kadhuwa jareya epagu-onggu.

Bauzi: Abo duana beodume neàdi ame meo dam labe neo si fa mei si ousu teudem num sel laba ab ub vooham. Labi ousdalo modem di labe mei si oumahedume teudem num laba oumaheheda zi vou aasdamda laba gago, “Oho mahate vou aasdale.”

Bali: Sasampune sang kalih kapecutin ping kuda-kuda, sang kalih tumuli kapangkeng tur pangageng pangkenge kapangandikain mangda sampunang tuleman nyaga sang kalih.

Ngaju: Limbah ewen ihewes paham, ewen inamean akan huang penjara. Kapala penjara inyoho uka manjaga ewen toto-toto.

Sasak: Sesampun ie pade tepecut keras-keras, ie pade tetamaq ojok dalem bui. Kepale bui teprẽntahang jagaq ie pade pacu-pacu.

Bugis: Puranana mennang ribarasa’ sibawa maladde’, riputtama’ni mennang ri laleng tarungkué. Risuroni kapala tarungkué jagaiwi mennang sibawa makkumani tedde’na.

Makasar: Le’baki nipisannakki nicambo’ nipantama’mi ke’nanga ri tarungkua. Nisuromi kapala tarungkua anjagai baji’-bajiki ke’nanga.

Toraja: Iatonna pembudamo nabamba, napentu’muanammi tama pa’tarungkuan sia napesuan lako sapiri kumua nakampai meloi.

Duri: Ia tonna mangkamo dipemoncongngi dipekaju, dipatamami pangtarungkuan sola dua. Dikuan to kapala pangtarungkuan napemajagai tonganni.

Gorontalo: Tou timongoliyo ma po'opo'odata heyilumbadeliyo da'a, timongoliyo piloiulungiyo mao to delomo tutupa. Tauwa lo tutupa pilarentaliyo modaha olimongoliyo wolo uto'otutuwa.

Gorontalo 2006: Lapatao̒ biluboa̒a limongolio longongotolo mao̒, timongolio pilo tuwotio ode delomo tutupa. Tau̒wa lotutupa ilahulalio lodaha olimongolio wolo lotoheetolo mao̒.

Balantak: Sarataa i raaya'a nibebot men tamban dodoa, raaya'a nisoopkonmo na tarungkuan. Tanaasna tarungkuan iya'a niposuu'mo kada' mandagai i raaya'a pore-pore.

Bambam: Puhai bassim ditembe' talukum, iya napesuaammi ditibe tama tahungkum anna umpahentai panjaga tahungkum naua: "Jagai manappaia'!"

Kaili Da'a: Naopu niporo mpakaju'a-ju'a, ira nisuaraka riara tarunggu. Pade balengga tarunggu nipakau manggatono ira mpakabelo-belo.

Mongondow: Naonda im mosia sinambok totok, pinotu'otdon monia kom ponjara in taya dua tatua. Itoi im ponjara totok in dinandi kom baí kopira'an totok im moḷukad kon rasul doyowa tatua simbaí diaí mokoḷuai.

Aralle: Puhai yatoo, ya' napesuoing dibaha tama di tahungkung. Umpahentang to pandaka tahungkung naoatee, "Dakai manahpaia'!"

Napu: Bosami belana rapapahai, hai roo indo ratarungguhe. Kapala tarunggu mampohawaamohe tauna bona Paulu hai Silas rakampai maroa.

Sangir: Bọuten i rẹ̌dua nilimadẹ̌ pinakatědụ-tědụ e, mase i rẹ̌dua nitaho su tahungkụ. Těmbonangu wal᷊eng tahungkụ e nioro pinělukadẹ̌ si sire pakapia-pia.

Taa: Wali tau etu mapari kojo naika mangawotu-wotu i Paulus sira dua i Silas, panewa roo see sira mangantarungku tau dua etu. Sira manganto’oka tau to mangajagang tarungku, to’onya, “Jagai kojo tau dua si’i.”

Rote: Ala filuk lalo'bo duas boema ala taos leo bui dale leu. Ladenu malanga bui fo nanea matalololes.

Galela: So yangangapo yasiri-siri qaboloka, de gila-gila ona yasinoto yasingosa o buika, de o bobareta yasulo o bui ma jojaga manga saheka la yajaga yasidodiahi.

Yali, Angguruk: Hiyag isibagma anggolo unusibareg it itano penjara fam kilap enepfareg penjara foroho ahun ino fam, "Hine roho fer enesug laruhun," ulug hiyag itfag.

Tabaru: Yakiribesana so kogee yakisirioka 'asa de yakibuikau. De yopa-pareta yosuloko ma bui ma saeke gu'una wakijaga wosidi-diai.

Karo: Kenca mesangat Paulus ras Silas iligasina, itamakenna ia ku bas penjara. Iperentahken pengulu-pengulu e man kepala penjara gelah ijagai kal rasul-rasul e.

Simalungun: Dob dokah sidea hona lonsingan, idabuh ma sidea hubagas tutupan, anjaha iparentahkon ma bani sijaga tutupan, ase pangkei sidea ijaga.

Toba: Jadi dung leleng dilinsingi, didabu ma nasida tu hurungan, didokkon ma sijaga hurungan i mangaramoti nasida situtu.

Dairi: Enggo kessa narih toko dekkahna iligasi, ipemasuk mo kalak i mi kurungen. Idokken ma mo taba perjaga kurungen i, asa tuhu-tuhu ijaga kalak i.

Minangkabau: Sasudah si Paulus jo si Silas dicambuik sajadi-jadinyo, mako inyo dimasuakkan ka pinjaro. Kapalo pinjaro disuruah sabana-bana manjago arek rasul nan baduwo tu.

Nias: Me no aefa labõbõzi sabõlõbõlõ ira, labe'e ira bakha ba gurunga. Labe'e li khõ zatua sanaro ba gurunga ena'õ lahaogõ sibai wozago ya'ira.

Mentawai: Lepá arapajiguji sia simalabbu, kaurangan leú et sia ka bagat penjara. Koiniakérangan utet penjara bulé ijago sia bulat sipulelelek.

Lampung: Radu jak tian hibat dilecut, tian dikurukko mik delom bui. Kepala bui dikayun ngejaga ketat tian.

Aceh: Óh ka lheueh awaknyan jisunuet ngon brat that, awaknyan laju jipeutamong lam glab. Keumandan peunjara laju jiyue jaga awaknyan mandua ngon rapat that.

Mamasa: Mangkai ditambak puso dipatamami tarungkun anna ussua mando' tarungkun undagai manappaii.

Berik: Jei Pauluso Silas unggwanfersus ga aane safsafsona, bwiyibe ga aane kasuntena. Angtane sanbaka bwimanaiserem ga enggam ne bala, "Aamei angtane nauna aaiserem waakenfer is geramisnenne."

Manggarai: Du poli luca dongkalin lisé, udengs lisé nggere-oné bui. Kepala bui hena perénta kudut lami tu’ung-tu’ung isé situ.

Sabu: Ta alla ro pedede do dhai mejani, jhe pemaho la dhara ammu bhaddo. Ta pereda ke ne kattu-kattu mone pereda he pa kattu mone jaga ammu bhaddo ne ta jaga perui-rui.

Kupang: Dong firuk barmaen sang Paulus deng Silas, ais tola buang sang dong pi dalam bui. Dong suru komandán jaga di situ, ko jaga bae-bae sang itu dua orang. Jang sampe dong lari.

Abun: Ye kwam an we su bus wam mwa yé re, sane sor an we ndo nde. Orete yé bok an we mo penjara. Yepasye syogat yekwesu mo penjara ne do, "Nan mewa ye we ré sisu ndo sor."

Meyah: Nou ongga rua rangha goga fob, beda rua raha goga gij mod oskusk. Noba hakim insa koma obk ebirfaga mod oskusk jeskaseda ot joug goga rot ahais ojgomu.

Uma: Wori' mela-ramo raweba', pai' oti toe ratarungku'-ramo. Ra'uli' mpo'uli'-ki kapala' tarungku': "Nujaga mpu'u-rae' to rodua toera!"

Yawa: Wo kaipate ko yaija jewen, umba wo yatugar siso no tanoano makova rai. Umba wo naito po tanoano makova ramane atutir ware, “Nyo yaman kobe rave yo!”


NETBible: After they had beaten them severely, they threw them into prison and commanded the jailer to guard them securely.

NASB: When they had struck them with many blows, they threw them into prison, commanding the jailer to guard them securely;

HCSB: After they had inflicted many blows on them, they threw them in jail, ordering the jailer to keep them securely guarded.

LEB: And [after they] had inflicted many blows on them, they threw [them] into prison, giving orders to the jailer to guard them securely.

NIV: After they had been severely flogged, they were thrown into prison, and the jailer was commanded to guard them carefully.

ESV: And when they had inflicted many blows upon them, they threw them into prison, ordering the jailer to keep them safely.

NRSV: After they had given them a severe flogging, they threw them into prison and ordered the jailer to keep them securely.

REB: After a severe beating they were flung into prison and the jailer was ordered to keep them under close guard.

NKJV: And when they had laid many stripes on them, they threw them into prison, commanding the jailer to keep them securely.

KJV: And when they had laid many stripes upon them, they cast [them] into prison, charging the jailor to keep them safely:

AMP: And when they had struck them with many blows, they threw them into prison, charging the jailer to keep them safely.

NLT: They were severely beaten, and then they were thrown into prison. The jailer was ordered to make sure they didn’t escape.

GNB: After a severe beating, they were thrown into jail, and the jailer was ordered to lock them up tight.

ERV: They were beaten severely and thrown into jail. The officials told the jailer, “Guard them very carefully!”

EVD: The men beat Paul and Silas many times. Then the leaders put Paul and Silas in jail. The leaders told the jailer, “Guard them very carefully!”

BBE: And when they had given them a great number of blows, they put them in prison, giving orders to the keeper of the prison to keep them safely:

MSG: After beating them black and blue, they threw them into jail, telling the jailkeeper to put them under heavy guard so there would be no chance of escape.

Phillips NT: Then, after giving them a severe beating, they threw them into prison, instructing the jailer to keep them safe.

DEIBLER: So the soldiers beat Paul and Silas vigorously with rods. After that, they took them and shoved them into the prison. They told the jailer that he should lock them up securely.

GULLAH: Wen dey done beat um bad, de jedge dem mek um shrow um eenta de jailhouse. Dem jedge chaage de gyaad fa keep um lock op good een de cell so dey ain able fa ron way.

CEV: After they had been badly beaten, they were put in jail, and the jailer was told to guard them carefully.

CEVUK: After they had been badly beaten, they were put in jail, and the jailer was told to guard them carefully.

GWV: After they had hit Paul and Silas many times, they threw them in jail and ordered the jailer to keep them under tight security.


NET [draft] ITL: After <2007> they had beaten <2007> <4127> them <846> severely <4183>, they threw <906> them into <1519> prison <5438> and commanded <3853> the jailer <1200> to guard <5083> them <846> securely <806>.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Studi lengkap, lihat: Alkitab SABDA.

 <<  Kisah Para Rasul 16 : 23 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran