Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TB]     [PL]  [PB] 
 <<  Kisah Para Rasul 17 : 6 >> 

TB: Tetapi ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara ke hadapan pembesar-pembesar kota, sambil berteriak, katanya: "Orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga ke mari,


AYT: Ketika mereka tidak menemukan Paulus dan Silas, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara seiman ke hadapan para pejabat kota, dengan berseru, “Orang-orang ini, yang telah mengacaukan dunia, telah datang juga ke sini.

TL: Tetapi sedang tiada dijumpainya keduanya itu, maka dihelanya Yason dan beberapa orang saudara ke hadapan pemerintah negeri itu sambil berteriak, katanya, "Orang-orang, yang sudah membuat huru-hara seluruh dunia ini, ada juga datang di sini,

MILT: Namun karena tidak menemukan keduanya, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara ke hadapan para pejabat kota, sambil berteriak, "Inilah orang-orang yang telah mengacaukan dunia, dan mereka sedang datang ke sini,

Shellabear 2010: Akan tetapi, karena mereka tidak menemukan kedua rasul itu di situ, mereka menyeret keluar Yason dan beberapa saudara seiman, lalu membawa mereka ke hadapan pembesar-pembesar kota sambil berteriak, "Orang-orang ini membuat keonaran di mana-mana. Sekarang mereka datang kemari

KS (Revisi Shellabear 2011): Akan tetapi, karena mereka tidak menemukan kedua rasul itu di situ, mereka menyeret keluar Yason dan beberapa saudara seiman, lalu membawa mereka ke hadapan pembesar-pembesar kota sambil berteriak, "Orang-orang ini membuat keonaran di mana-mana. Sekarang mereka datang kemari

Shellabear 2000: Akan tetapi, karena mereka tidak menemukan kedua rasul itu di situ, mereka menyeret keluar Yason dan beberapa orang saudara seiman, lalu membawa mereka ke hadapan pembesar-pembesar kota sambil berteriak, “Orang-orang ini membuat keonaran di mana-mana. Sekarang mereka datang kemari

KSZI: Apabila mereka tidak menemui Paulus dan Silas, mereka menyeret Yason dan beberapa orang lagi pengikut Isa ke hadapan pegawai-pegawai yang berkuasa sambil berseru, &lsquo;Orang ini telah menimbulkan kekacauan di merata-rata dan sekarang mereka datang pula ke sini

KSKK: Tetapi keduanya tidak diketemukan, maka orang-orang itu menyeret Yason bersama saudara-saudara lainnya kepada penguasa-penguasa kota, sambil berteriak, "Orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia, sekarang sudah datang ke sini juga

WBTC Draft: Ketika mereka tidak menemukan kedua orang itu, Yason dan beberapa orang percaya diseretnya kepada penguasa kota. Mereka berteriak, "Mereka yang menyebabkan kesusahan di seluruh dunia sudah datang kemari.

VMD: Ketika mereka tidak menemukan kedua orang itu, Yason dan beberapa orang percaya diseretnya kepada penguasa kota. Mereka berteriak, “Mereka yang menyebabkan kesusahan di seluruh dunia sudah datang kemari.

AMD: Ketika mereka tidak dapat menemukan Paulus dan Silas, maka mereka menyeret Yason dan beberapa orang percaya lainnya ke hadapan penguasa kota itu sambil berteriak, "Orang-orang yang telah menyebabkan kerusuhan di seluruh dunia sudah datang ke sini.

TSI: Tetapi ketika mereka tidak menemukan kedua rasul itu, maka Yason dan beberapa saudara seiman yang lain diseret kepada para pejabat kota. Mereka berteriak, “Orang-orang terkenal yang sudah menyebabkan kekacauan di seluruh dunia sekarang sudah datang ke sini juga!

BIS: Tetapi ketika mereka tidak menemukan Paulus dan Silas, mereka menyeret Yason dan beberapa orang percaya lainnya ke depan pejabat-pejabat yang berkuasa di kota itu. Mereka berteriak, "Orang-orang ini mengacau di mana-mana! Sekarang kota kita pun didatangi oleh mereka,

TMV: Tetapi apabila mereka tidak dapat menjumpai Paulus dan Silas, mereka menyeret Yason dan beberapa orang pengikut Yesus lainnya ke hadapan pihak berkuasa di kota itu dan berseru, "Semua orang ini sudah menimbulkan kekacauan di serata tempat. Sekarang mereka datang ke kota kita,

BSD: Tetapi, mereka tidak menemukan Paulus dan Silas di situ. Jadi, mereka menyeret Yason, pemilik rumah itu, dan beberapa orang percaya lainnya lalu membawa mereka ke depan pejabat-pejabat yang berkuasa di kota itu. Mereka berteriak, “Orang-orang ini mengacau di mana-mana! Sekarang mereka pun mendatangi kota kita ini,

FAYH: Karena Paulus dan Silas tidak mereka temukan, maka mereka menyeret Yason dan beberapa orang percaya ke hadapan Dewan Kota. Mereka berkata, "Paulus dan Silas telah mengacau-balaukan seluruh dunia dan sekarang mereka berada di sini mengacaukan kota kita.

ENDE: Tetapi sebab mereka tidak diketemukan, orang-orang itupun menjeret Jason bersama dengan beberapa saudara lainnja kepada pemerintah kota, sambil berteriak: Orang-orang jang mengatjaukan seluruh dunia, sekarang sudah datang kesini djuga,

Shellabear 1912: Sedang tiada didaptinya akan keduanya maka dihelakannya Yason dan beberapa orang saudara kehadapan penghulu-penghulu negeri, serta berteriak katanya, "Orang-orang yang sudah membalikkan dunia ini telah datang pula kemari,

Klinkert 1879: Maka sebab tidak didapatinja akandia, dihelanja Jason dan beberapa orang saoedara kahadapan penghoeloe negari sambil berseroe-seroe, katanja: Bahwa orang ini, jang mengharoekan segala doenia itoe telah sampai kamaripon,

Klinkert 1863: Maka kapan tidak dapet sama dia-orang, lantas dia tarik sama Jason dan bebrapa soedara dihadepan panghoeloe negari, serta bertreak, katanja: {Kis 16:20} Ini orang, jang meroesoehken segala doenia, soedah dateng kamari djoega,

Melayu Baba: Bila dia-orang ta'boleh dapat itu dua rasul, dia-orang seret sama Yason dan lain-lain sudara sampai di dpan pnghulu-pnghulu negri, serta bertriak, "Ini orang smoa yang sudah balekkan dunia sudah datang sini pula;

Ambon Draft: Adapawn tatkala tijada dedapatnja marika itu, dija awrang bawa tarik Jason dan babarapa sudara lajin-lajin, di muka Panghulu-panghulu negeri, dengan batareak: Dija awrang ini, jang mengharu-kan saganap dunja, sudah datang lagi di sini.

Keasberry 1853: Shahadan apabila tiadalah didapatinya akan marika itu, maka dihelanya Jason dan bubrapa saudara mungadap punghulu nugri, sambil iya bursru, katanya, Bahwa marika inilah yang tulah mumbalekkan sagala dunia ini tulah sampielah pula iya kumari pun;

Keasberry 1866: Shahadan apabila tiadalah didapatinya akan marika itu, maka dihelanya Jason, dan bŭbrapa saudara mŭngadap pŭnghulu nŭgri, sambil iya bŭrsru katanya, Bahwa marika inilah yang tŭlah mŭmbalikkan sagala dunia ini, tŭlah sampielah pula iya kŭmari pun.

Leydekker Draft: 'Adapawn tatkala tijada dedapatnja marika 'itu, maka detariknja Jasawn dan barang 'awrang sudara laki 2 menghadap Panghulu 2 negerij, sambil terijakhnja: bahuwa marika 'ini jang sudah menghuro harakan tanah maxmur 'itu lagi sudah berdatang kamarij,

AVB: Apabila mereka tidak menemui Paulus dan Silas, mereka menyeret Yason dan beberapa orang lagi murid Yesus ke hadapan pegawai-pegawai yang berkuasa sambil berseru, “Orang ini telah menimbulkan kekacauan di dunia dan sekarang mereka datang pula ke sini

Iban: Lebuh sida nadai tetemuka seduai iya, sida lalu ngirit Jason enggau sekeda sida ke arap ngagai bala pemesai di nengeri nya. Ku sida manjung, "Orang tu udah ngaga pengachau di semua endur, lalu seduai iya udah mega datai ditu,


TB ITL: Tetapi <1161> ketika mereka tidak <3361> menemukan <2147> keduanya <846>, mereka menyeret <4951> Yason <2394> dan <2532> beberapa <5100> saudara <80> ke hadapan <1909> pembesar-pembesar kota <4173>, sambil berteriak <994>, katanya: "Orang-orang yang mengacaukan <387> seluruh dunia <3625> telah datang <3918> juga <2532> ke mari <1759>, [<3754> <3778>]


Jawa: Nanging bareng padha ora ketemu, Yason lan sadulur sawatara padha diglandhang menyang ing ngarsane para panggedhening kutha, kalawan nguwuh: “Tiyang-tiyang ingkang sami sampun nggegeraken jagad sadaya punika ugi sampun sami dumugi ing ngriki

Jawa 2006: Nanging bareng padha ora ketemu, Yason lan sadulur sawatara padha diglandhang menyang ngarsané para panggedhéning kutha, kalawan nywara sora, "Tiyang-tiyang ingkang sampun sami damel ributing jagat sadaya punika ugi sampun sami dumugi ing ngriki,

Jawa 1994: Bareng Rasul Paulus lan Silas ora ketemu, wong-wong mau banjur nyèrèd Yason lan wong precaya sawetara, disowanaké marang penggedhéné kutha kono, karo muni: "Tiyang-tiyang menika wonten ing pundi-pundi damel kisruh, lan samenika dhateng mriki,

Jawa-Suriname: Kadung rasul Paulus lan Silas ora ketemu, wong-wong terus nyèrèt Jason lan wong pretyaya siji-loro, digawa nang ngarepé penggedéné kuta kono karo ngomong: “Wong-wong kuwi nang endi waé nggawé rétyok lan saiki nang kéné ditampa karo Jason. Wong-wong kuwi nerak wèt-wèté ratuné Rum, awit ngomong nèk ènèng ratu liyané sing jenengé Yésus.”

Sunda: Ku sabab nu diteanganana teu aya, Yason jeung sababaraha jelema anu palercaya digalusur ka nu wajib di kota. Nu nyarieun rusuh teh tinggorowok, "Aya jelema-jelema tukang ngarusuhkeun di mana-mana! Ayeuna geus daratang ka urang,

Sunda Formal: Tapi anu dimaksudna teu kasampak; tungtungna mah, anu digusur teh, Yason jeung sababaraha deui dulur-dulur saiman anu kaparengan aya di darinya. Tuluy maranehna diserenkeun ka para pangagung kota. Anu ngarusuhkeun teh tingcorowok, pokna, “Jelema-jelema tukang ngacowkeun sakuliah jagat teh, ayeuna geus jol ka urang,

Madura: Tape, polana Paulus ban Silas ta’ etemmo, daddi Yason ban reng-oreng laenna se parcaja se eeret ka adha’na ja-pangraja se kobasa e kottha jareya. Reng-oreng jareya rat-tharadan, "Reng-oreng paneka abadhi rarusu e man-ka’dhimman. Samangken dhateng ka kottha paneka,

Bauzi: Teet oli aaha ame dam behàsu lam aam kai. Aam biehemu vedi num deda Yasonti dam Yesus bake tu vuzehi meedam dam totbahoti siàdume vou futodume vou kea lame ame num debu bak laba azim dam labe iba uloome im aime neàdi gagomda dam busaoda zi laba ab vou ladaham. Labi ame dam busaoda zi labe iho avaesdam laba vou le dozeadume neàdi dam Yason giidati siàdume vou lehe dam labe ozo, “Paulusti Silasti dam behàsu lam git meeda,” laham bak ozome fa dam behàsu laba vàlu dam busaoda zi laba bisteat ab vameadaham. “Eea, Paulus aba tau gohatem dam lamti mei bake lam di dam vabidume bohudem bak modi ulediam damat modem bak. Labi laha neo ibi bak abo Tesalonika niba li ame baket neo meedalo mozo.

Bali: Nanging rikala Dane Paulus miwah Silas nenten keniang ipun irika, anake punika raris maid Yason miwah makudang-kudang semeton tiosan, katurang ka ajeng pangageng kotane irika. Anake punika raris pada pagelur sapuniki: “Jadmane sane sampun ngae iur ring jagate sami, sane mangkin ipun sampun rauh ring kotan iragane.

Ngaju: Tapi katika ewen jaton sondau Paulus tuntang Silas, ewen mihir Yason tuntang pire-pire oloh percaya je beken uka manaharep kare pajabat je mimbing kuasa hong lewu te. Ewen mangkariak, "Kare oloh toh mangacau hong hete-hete! Toh, lewun itah mahin inalih ewen,

Sasak: Laguq sewaktu ie pade ndẽq ndait Paulus dait Silas, ie pade ngoros Yason dait pire dengan percaye lainne ojok arepan pejabat-pejabat kote nike. Ie pade bekuih, "Dengan-dengan niki ngorayang lẽq mbẽ-mbẽ! Mangkin kotente ẽndah tedatengin siq ie pade,

Bugis: Iyakiya wettunna mennang dé’ nalolongengngi Paulus sibawa Silas, nassarénréngenni Yason sibawa siyagangngaré tau mateppe’ laingngé ri yolona pajaba’-pajaba’ iya makuwasaé ri kotaéro. Gorani mennang, "Iyaé sining tauwé makkacauwi kégi-kégi! Makkekkuwangngé nalokkai toni mennang kotata,

Makasar: Mingka lanri tenana nabuntuluki ke’nanga Paulus siagang Silas, a’gilimmi ke’nanga anre’resangi Yason siagang siapa are tau tappa’ maraenganga, mae ri dallekanna sikamma pamarenta anna’galaka koasa ri anjo kotaya. Akkio’-kioki ke’nanga angkana, "Anne tau ruaya angngacoi ri kere-keremae! Kamma-kamma anne battu tommi ke’nanga ri kotata;

Toraja: Apa tae’ nakabu’tui tinde tau da’dua, iami tu Yason sola ba’tu pira-pira to menturu’ nariu’-riu’ lako to ma’parenta lan tondok sia metamba-tamba, nakua: Saemo inde mai te to silelemo lino nanii ma’pamaramba,

Duri: apa te'da naampa'i. Iamo joo nasirui'-rui'ii to Yason na ba'tu pira-pira tomatappa' laenna lako olona tomangparenta lan kota. Napetambanni nakua, "Ia tee mai tau ntampa bang ia ricu, moi umbo nanii! Na mangten-ten too allo ratumi ntee mai kotata',

Gorontalo: Bo tou timongoliyo dila lo'odungga ole Pawulus wawu te Silas, timongoliyo lodedeayi ole Yason wawu mongowutata ngoimani ngololota wuwewo ode talu lo pomarenta lo kota, wolo uhewuwatia odiye, ”Tawu-tawuwala ta lo'obuluhuta ngoyilanggubu duniya ma lonao mayi odiyamayi

Gorontalo 2006: Bo tou̒ timongolio diila loo̒dungga olei Paulus wolei Silas, yi timongolio malo dedea̒ olei Yason wau dengolo lota tapalacaya wewolio ode talu lo tahidihima pantungo tao̒kawasa tokota boito. Timongolio malonguatia̒, "Tau-tauwala botie helohutu tolonggalo tou̒ toonulalo mao̒! Botia kotaanto olo manilao̒ mai limongolio,

Balantak: Kasee sarataa i raaya'a sian nungurumpaki i Paulus tii Silas, raaya'a nandaatmo i Yason tia toro pii mian parasaya sambana na aropna pamarenta men pungkuasai na kota iya'a. Raaya'a mangkakaro' taena, “Mian men mangawawau kogora'an waale'e-le'emari notakamo. Koini'i, kota dodongoantapo ia pinsoopimo i raaya'a.

Bambam: Sapo' tappana tä' nalambi', iya Yason-mi sola sanaka-naka to matappa' nahui' lako to kasalle illaam indo kota napasindum sikatamba naua: "Iam too inde mai tau si umpakende' kakadakeam lako lino, iya temo sulem duka' inde.

Kaili Da'a: Tapi da'a nirata ira i Paulus bo i Silas ri setu. Jadi niumbunjai iramo i Yason bo bara sakuya mba'a tau topomparasaya ntanina ri setu mpaka ri ngayo topoparenta-topoparenta ngata etu. Nongaremo ira, "Paulus bo i Silas etu nompakagado tau ri umba-umba ri dunia! We'i-we'I ira narata nompakagado ngatata e'i wo'u!

Mongondow: Ta'e diaí no'ulií monia in taya dua, daí ki Yasondon takin tongonumai intau mopirisaya ibanea in dinia monia kon tayowon intau mita moḷoben kong kotaí tatua. Bo totokdon nomaḷuí nana'a: "Intau mita tana'a mongongacau kom bayongan tampat! Mosia namangoi doman ing kotaí naton na'a,

Aralle: Ampo' tahpana dai nalambi', ya' Yason-mi sibaha sangngaka to mampetahpa' nahui' pano di to keangka'na yato bohto lella' sika tamba naoatee, "Yato tau si umpaaha kakarakeang tama di lino, ya' dinoa sule tunne' dinne.

Napu: (17:5)

Sangir: Ual᷊ingu piạ i sire kawe ta nakaěbạ si Paulus dẹ̌duan Silas ute, něhiude si Yason dingangkewelain taumata mạngimang bal᷊ine e manga pirang katau sol᷊ong těngon manga mapapangkatẹ̌ apang piạ kawasane su soa ene. I sire němpẹ̌heang u, "I rẹ̌dua ini e kai měmpẹ̌gěnggohaeng suapan tampạ! Orasẹ̌ ini e soang kitẹ e mal᷊aing seng nirěntaěng i rẹ̌dua,

Taa: Pei tempo sira yau ri banua i Yason etu, sira taa mangarata i Paulus dua i Silas, wali sira mangansoko i Yason pasi bara sawei mba’a pua’inya to samba’a pangaya. Sira mangaditi i Yason pasi yununya etu rata ri tango nto pobotus nu ngkota etu. Sira manganto’o, “I Paulus pasi yununya mampakasusa tau juku ri lino si’i, pasi si’i-si’i naratam seja ri lipu ngkita damampakasusa seja kita.

Rote: Tehu lelek fo ala ta hapu Paulus no Silas fa boema, ala lele'a-loloso Yason ma hataholi kamahehele fe'ek de'ubee leo mana mana paleta fo mana koasa manai kota ndia matan leu. Ala eki ma lae, "Hataholi ia la tao tasi'bu nai basa mamanak lala'ena! De besak ia ala losa ita kota na so,

Galela: Duma ona o Paulus de o Silas yamakewa, so ka o Yason de o bi nyawa ma somoa ipipiricaya yalia so yangaho o kota ma bobareta manga simaka. De ona imanere de itemo, "O nyawa ona manena kiaka bato o ruwahe isigoko! Sidago o orasi manena lo ona yahino to ngone nanga kotaka,

Yali, Angguruk: Libareg kim isarukmen it piren eleg latfagma Yason men wene holtuk latfag inap winon men sen enepfareg ininggik kililim-kililim lir eneplug ap suwon weregma og eneptug libag. Og eneptug libareg enele hi roho uruk lit, "Kinang atogman atogma siyahap turuk inap tuma waharusama

Tabaru: Ma gee koyakimakewa 'o Paulus de 'o Silas, de 'o Yason de 'o nyawa 'iregu yongaku-ngaku yamuruo naga gee yaki'asa yopa-paretaka ge'ena ma kotaka. De yosigaso-gasoko yongose 'ato, "'O nyawa no'ona yoruahe kiaka naga bato! De ne'ena naga to ngone nanga kotaka mita yoboanou,

Karo: Tapi perbahan la ia jumpa ras Paulus bage pe Silas emaka isarenna Jason ras piga-piga kalak si nggo tek man Jesus. Ibabana kalak enda ngadap man pengulu-pengulu, janah nina, "Kalak si ngguntari i japa pe genduari nggo seh ku jenda,

Simalungun: Tapi halani seng jumpah sidea, isarad ma si Jason ampa piga-piga hasoman ai hu lobei ni pamarentah kota ai, lanjar mardilo-dilo: “Roh do homa hu banta on sigeori sab dunia on,

Toba: Alai dung so jumpangsa nasida, disarat ma si Jason dohot angka dongan i deba tujolo ni na manggomgom huta i, huhut manjoujou: Nunga ro nang tu hita on angka sigunturi liat portibi on!

Dairi: Tapi kumarna oda jupa kalak i si Paulus bak si Silas, gabè iruah kalak i mo si Jason dekket barang piga-piga kalak sipercaya mi hadeppen penggemgemmi kuta i. Idilo-diloken kalak i mo, "Dak menggutturi ngo kalak èn barang i dikè sambing pè! Bagèndari roh ngo kalak èn mi kuta èn,

Minangkabau: Tapi, nan si Paulus jo si Silas, indak basuwo doh dek inyo, mako inyo bawoklah si Yason, sarato jo babarapo urang ba iman lainnyo, ka adok-an panjabaik-panjabaik nan bakuwaso di kota tu. Inyo bi ma ariakkan, "Urang-urang ko lah mambuwek kacau dima-dimanyo! Kiniko inyo lah tibo pulo di kota kito ko,

Nias: Ba hiza lõ lasõndra Waulo ba Sila, irege lasõbi Yaso ba samati bõ'õ la'ohe fõna ndra samatõrõ ba mbanua andrõ. Mu'ao ira lamane, "Samawukaisi niha andre gofu heza! Hiza, so ira iada'e ba mbanuada,

Mentawai: Tápoi kelé tá arasese sia tai Paulus sambat tai Silas, labárangan leú et si Jason sambat piga pá sia simatonem baga sabagei, abbirangan sia ka matadda tai pejabat siutéaké laggai nenda. Pugereirangan leú et masikua, "Sia néné te masibabaraaké pulamagat ka senen kudduat! Kineneiget amoian sia ka laggaita,

Lampung: Kidang waktu tian mak ngehalu Paulus rik Silas, tian nyiret Yason rik pepira ulun percaya barehni mik hadap pejabat-pejabat sai bekuasa di kota udi. Tian mekik, "Jelma-jelma inji ngacau di dipa-dipa! Tano kota ram pun diratongi ulih tian,

Aceh: Teuma watée awaknyan hana meurumpok ngon Paulus dan Silas, awaknyan laju jibahue Yason dan na teuma meupadubdroe ureuëng meuiman nyang laén ukeue peujabat-peujabat nyang mat kuasa lam banda nyan. Awaknyan jikuk-kuk, "Ureuëng-ureuëng nyoe jipeuna karu dipat mantong! Jinoenyoe banda tanyoe pih ka jipeukaru lé awaknyan,

Mamasa: Sapo' tae' dengan nalambi', napolalan Yason sola pira-pira to mangngorean narui' sesse' lako to ma'parenta illalan tondok. Saei lako metamba-tambami nakua: “Saemi duka' inde tondokta to siumpabuttu kakadakean illaan lino,

Berik: Jengga jei Pauluso Silas jebe jam ne domsoyan, jepga jei Yason ane angtane afwer Yesus aa jei ne tebanaram ga aane tebabili, ane onnap gane tinderbifele jamere angtane sanbak-sanbaka jepserem jemnibo. Jei ga jep ga aa ge gwarenbuwena enggame, "Angtane aaiserem jei kabwakfer jei ne eyebuwena aa jep ge wofobuwenaram, ane gamjon ga aaf ge jalbili.

Manggarai: Maik du toé di itad isét sua, ata da’at situ sorok hi Yason agu pisa taus weki serani nggere-oné ranga data tu’a laingn oné béndar, cang agu ciékd: “Ata pandé ngai-ngaok oné temu tana lino cai cé’é ités ga,

Sabu: Tapulara taga tari do dho peabu ro nga Paulus nga Silas, mo ko ta pera'u ke ri ro Yason nga do parri ddau ri, ddau do parahajha do wala he do era paanne, jhe aggu ro la hedhapa kattu-kattu do parru higa pa dhara rae do naanne. Peka ro mina hedhe, "Ne ddau-ddau do na hedhe do tao lua kenya'u nga buluru pa hebhakka-hebhakka! Pa dhara awe nadhe, hee ke ro ma rae di,

Kupang: Ma dong sonde dapa Paulus dong di situ. Ais ju dong hela bawa sang Yason deng orang parcaya laen dong barapa orang pi tampa urus parkara. Dong tudu sang Yason dong bilang, “Sakarang ada orang-orang yang su datang di kotong pung kota. Dong pi mana-mana sa, dong bekin kaco di situ! Sakarang dong datang ko mau bongkar bekin tabale kotong pung atoran di sini, ais ganti deng dong pung atoran! Ini Yason ni, dia su tarima ini orang dong manumpang di dia pung ruma! Ma dong samua malawan kotong pung atoran, tagal dong sonde mau mangaku raja bésar keser. Dong cuma mau mangaku dong pung bos bésar satu, nama Yesus.”

Abun: Án meret Paulus si Silas ware, án yo ku nde, wo án gwat Yason si yé bok yo gato onyar kem mo Yefun Yesus mu mo yepasye mo kota ne, orete án saiye do, "Ye we gato ben yé mwa maskwa yu daret mo bur ré iwedewe, ye we ne anato ma mo kota ré it.

Meyah: Nou ongga rua rinsaga gu Yason efen mod beda rua rik, tina Paulus jera Silas geneker jah suma deika guru. Jefeda rua rikris Yason jera efen rusnok enjgineg tein ongga ruroru Yesus skoita ebirfager ongga rufoka ereij keingg rusnok gij kota koma. Rua ruga erahah noba ruis oida, "Paulus jera Silas jera gegan gohujir insa kef, rua nomnaga runtunggom mar ongga oska gij monuh ofoukou fob, noba ebeibeyaif rua rutunggom mar ongga oska gij mifmin kota kef tein fobo!

Uma: Jadi', apa' uma-ra raruai', Yason moto-mi to rakahurui. Rahoko'-i hante ba hangkuja dua topepangala' hi Yesus ntani'-na, pai' radii'-ra hilou hi topohura ngata. Rata ria, mejeu'-ra, ra'uli': "Paulus pai' doo–doo-na toi-e mpaka'ingu' tauna humalili' dunia'. Hiaa' rata wo'o-ramo hi ngata-ta toi-e.

Yawa: Weramu unanta yaije ramu, weti wo Yason muno arakovo kaijo wanave Yesus aije makarimu uje, wo maugave uta no vatano ube akarive munijo namije rai mansamun. Uparijo Paulusa pe Silasa pe yai rave weti ugwagwaimbe ware, “Vatane wato yanya yo arare raveti ntipu no mino tename so rai. Muno soamo ije no so.


NETBible: When they did not find them, they dragged Jason and some of the brothers before the city officials, screaming, “These people who have stirred up trouble throughout the world have come here too,

NASB: When they did not find them, they began dragging Jason and some brethren before the city authorities, shouting, "These men who have upset the world have come here also;

HCSB: When they did not find them, they dragged Jason and some of the brothers before the city officials, shouting, "These men who have turned the world upside down have come here too,

LEB: And [when they] did not find them, they dragged Jason and some brothers before the city officials, shouting, "These [people] who have stirred up trouble [throughout] the world have come here also,

NIV: But when they did not find them, they dragged Jason and some other brothers before the city officials, shouting: "These men who have caused trouble all over the world have now come here,

ESV: And when they could not find them, they dragged Jason and some of the brothers before the city authorities, shouting, "These men who have turned the world upside down have come here also,

NRSV: When they could not find them, they dragged Jason and some believers before the city authorities, shouting, "These people who have been turning the world upside down have come here also,

REB: Failing to find them, they dragged Jason himself and some members of the congregation before the magistrates, shouting, “The men who have made trouble the whole world over have now come here,

NKJV: But when they did not find them, they dragged Jason and some brethren to the rulers of the city, crying out, "These who have turned the world upside down have come here too.

KJV: And when they found them not, they drew Jason and certain brethren unto the rulers of the city, crying, These that have turned the world upside down are come hither also;

AMP: But when they failed to find them, they dragged Jason and some of the brethren before the city authorities, crying, These men who have turned the world upside down have come here also,

NLT: Not finding them there, they dragged out Jason and some of the other believers instead and took them before the city council. "Paul and Silas have turned the rest of the world upside down, and now they are here disturbing our city," they shouted.

GNB: But when they did not find them, they dragged Jason and some other believers before the city authorities and shouted, “These men have caused trouble everywhere! Now they have come to our city,

ERV: When they did not find them, they dragged Jason and some of the other believers to the city leaders. The people shouted, “These men have made trouble everywhere in the world, and now they have come here too!

EVD: But they did not find Paul and Silas. So the people dragged Jason and some of the other believers to the leaders of the city. The people yelled, “These men (Paul and Silas) have made trouble everywhere in the world. And now they have come here too!

BBE: And when they were not able to get them, they took Jason and some of the brothers by force before the rulers of the town, crying, These men, who have made trouble all over the world have now come here;

MSG: When they couldn't find them, they collared Jason and his friends instead and dragged them before the city fathers, yelling hysterically, "These people are out to destroy the world, and now they've shown up on our doorstep, attacking everything we hold dear!

Phillips NT: When they could not find them they hustled Jason and some of the brothers before the civic authorities, shouting, "These are the men who have turned the world upside down and have now come here,

DEIBLER: They discovered that Paul and Silas were not there, but they found Jason and grabbed him. They dragged him and some of the other believers to where the city officials/authorities and many other people were gathered. The men who had brought Jason shouted, “Those two men have caused trouble [IDM] everywhere [HYP] they have gone. Now they have come to our city,

GULLAH: Bot dey ain find um dey, so dey drag out Jason an some oda Christian bredren. Dey tek um ta de city leada dem. Dem Jew an dem screet people da holla say, “Dem man da mek trouble ebryweh. Now dey done come ta we city.

CEV: But when they did not find them there, they dragged out Jason and some of the Lord's followers. They took them to the city authorities and shouted, "Paul and Silas have been upsetting things everywhere. Now they have come here,

CEVUK: But when they did not find them there, they dragged out Jason and some of the Lord's followers. They took them to the city authorities and shouted, “Paul and Silas have been upsetting things everywhere. Now they have come here,

GWV: When they didn’t find Paul and Silas, they dragged Jason and some other believers in front of the city officials. They shouted, "Those men who have made trouble all over the world are now here in Thessalonica,


NET [draft] ITL: When <2147> they did <2147> not <3361> find <2147> them <846>, they dragged <4951> Jason <2394> and <2532> some <5100> of <80> the brothers <80> before <1909> the city officials <4173>, screaming <994>, “These people <3778> who have stirred up trouble <387> throughout the world <3625> have come <3918> here <1759> too <2532>,


  Share Facebook  |  Share Twitter

Studi lengkap, lihat: Alkitab SABDA.

 <<  Kisah Para Rasul 17 : 6 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran