Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TB]     [PL]  [PB] 
 <<  Kisah Para Rasul 18 : 14 >> 

TB: Ketika Paulus hendak mulai berbicara, berkatalah Galio kepada orang-orang Yahudi itu: "Hai orang-orang Yahudi, jika sekiranya dakwaanmu mengenai suatu pelanggaran atau kejahatan, sudahlah sepatutnya aku menerima perkaramu,


AYT: Akan tetapi, ketika Paulus hampir membuka mulutnya, Galio berkata kepada orang-orang Yahudi itu, “Jika ini adalah suatu persoalan pelanggaran atau kejahatan yang keji, hai orang-orang Yahudi, aku patut bertanggung jawab atas perkaramu.

TL: Tetapi tatkala Paulus hendak membuka mulutnya, berkatalah Galio kepada orang-orang Yahudi itu, "Hai orang Yahudi, jikalau sesungguhnya itu suatu perkara yang salah atau kejahatan yang keji, patutlah aku dengan sabar mendengar kamu.

MILT: Namun ketika Paulus akan segera membuka mulut, berkatalah Galio kepada orang-orang Yahudi itu, "Hai orang-orang Yahudi, sekiranya benar kemudian ada sesuatu kesalahan, atau suatu perbuatan salah yang jahat, sesuai dengan permasalahannya, aku bertenggang rasa denganmu;

Shellabear 2010: Ketika Pa’ul baru akan berbicara, Galio berkata kepada orang-orang Israil itu, "Hai kamu, orang-orang Israil! Kalau perkara ini adalah masalah pelanggaran hukum atau kejahatan, patutlah aku bersabar mendengarkan keluhanmu!

KS (Revisi Shellabear 2011): Ketika Paul baru akan berbicara, Galio berkata kepada orang-orang Israil itu, "Hai kamu, orang-orang Israil! Kalau perkara ini adalah masalah pelanggaran hukum atau kejahatan, patutlah aku bersabar mendengarkan keluhanmu!

Shellabear 2000: Ketika Pa’ul baru akan berbicara, Galio berkata kepada orang-orang Israil itu, “Hai kamu, orang-orang Israil! Kalau perkara ini adalah masalah pelanggaran hukum atau kejahatan, patutlah aku bersabar mendengarkan keluhanmu!

KSZI: Apabila Paulus hendak menjawab, Galio berkata, &lsquo;Hai orang Yahudi, jikalau perkara ini tentang kesalahan atau jenayah, patutlah aku bersabar mendengarnya;

KSKK: Namun ketika Paulus hendak membuka mulutnya, Galio mulai berbicara kepada orang-orang Yahudi, "Jika sekiranya dakwaanmu mengenai suatu pelanggaran hukum atau suatu kejahatan, maka dengan rela hati aku akan mendengarkannya.

WBTC Draft: Paulus telah siap untuk mengatakan sesuatu, tetapi Galio berkata kepada orang Yahudi, "Kalau itu adalah tentang suatu kesalahan atau kejahatan yang berat, memang pantas bagiku untuk mendengarkan kamu orang Yahudi.

VMD: Paulus telah siap untuk mengatakan sesuatu, tetapi Galio berkata kepada orang Yahudi, “Kalau itu adalah tentang suatu kesalahan atau kejahatan yang berat, memang pantas bagiku untuk mendengarkan kamu orang Yahudi.

AMD: Saat Paulus ingin membuka mulut untuk mengatakan sesuatu, Galio berkata kepada mereka, “Hai orang-orang Yahudi, aku akan mendengarmu kalau pengaduanmu ini tentang suatu kesalahan atau kejahatan yang serius.

TSI: Begitu Paulus mau berbicara, Galio menjawab mereka, “Kalau kalian orang Yahudi melaporkan dia karena berbuat kesalahan atau suatu kejahatan, saya akan bersabar mendengarkan kalian.

BIS: Begitu Paulus mau menjawab, Galio sudah berkata kepada orang-orang Yahudi, "Hai orang-orang Yahudi! Kalau yang diadukan ini suatu pelanggaran atau suatu kejahatan, memang sepatutnya saya sabar mendengar pengaduanmu ini.

TMV: Apabila Paulus hendak menjawab, Galio berkata kepada orang Yahudi di situ, "Jika perkara ini tentang kesalahan atau perbuatan jenayah, bolehlah aku bersabar dan mendengarkan aduan kamu.

BSD: Paulus mau menjawab orang-orang Yahudi itu, tetapi Galio sudah lebih dahulu berbicara. Ia berkata, “Hai orang-orang Yahudi! Kalau perkara ini adalah suatu perkara kejahatan atau suatu pelanggaran, memang saya harus dengan sabar mendengarkan kamu.

FAYH: Ketika Paulus hendak membela diri, Galio berkata kepada orang-orang Yahudi itu, "Dengarlah, hai orang-orang Yahudi, seandainya perkara ini perkara pidana, aku berkewajiban memperhatikan dakwaan kalian.

ENDE: Ketika Paulus hendak membuka mulut, Galio mulai berbitjara kepada orang Jahudi, katanja: Hai orang-orang Jahudi; sekiranja dakwaanmu mengenai suatu pelanggaran hukum atau suatu kedjahatan, maka dengan rela hati aku hendak mendengarkan tuntutanmu dengan sabar;

Shellabear 1912: Tetapi apabila Paul hendak membuka mulutnya, kata Galio kepada orang-orang Yahudi itu, Hai orang Yahudi, jikalau dari hal kesalahan atau pekerjaan yang cabul patutlah aku bersabar menengar hal kamu:

Klinkert 1879: Maka serta Pa'oel hendak memboeka moeloetnja, kata Galio kapada orang Jehoedi itoe: Hai orang Jehoedi, kalau kiranja ada bitjara akan hal doerhaka ataw salah besar, patoetlah akoe membitjarakan dia;

Klinkert 1863: Maka kapan Paoel maoe boeka moeloet, lantas kata Gallio sama itoe orang Jahoedi: Hei orang Jahoedi! {Kis 25:11} kaloe ada bitjara dari perkara poetar-balik atawa salah besar, patoet akoe sabarken kamoe dengan sabetoelnja;

Melayu Baba: Ttapi bila Paulus s-tngah mau buka dia punya mulut, Gallio kata sama orang-orang Yahudi itu, "Hei orang Yahudi, kalau ini satu perbuatan yang salah, atau kjahatan yang chlaka, boleh-lah sahya dngar sama kamu:

Ambon Draft: Maka serta Paulus ada mawn buka mulut, berkata-lah Gallion pada awrang-aw-rang Jehudi: Kalu-kalu itu ada satu bowatan jang djahat ataw satu hal putar-balik, h/e, awrang-awrang Jehudi! tan-tu djuga, b/eta akan tarima kamu punja pengadohan.

Keasberry 1853: Maka apabila Paulus pun handak mumbuka mulutnya, maka burkatalah Gallio kapada orang orang Yahudi, Kalau bichara deri hal putar balik atau kusalahan, patutlah aku mumbicharakan dia dungan sa'bunarnya:

Keasberry 1866: Maka apabila Paulus pun handak mumbuka mulotnya, maka bŭrkatalah Gallio kapada orang orang Yahudi, Kalau bichara derihal kŭsalahan, atau putar balik, bulihlah aku tahu dŭngan kamu mŭnurot akal.

Leydekker Draft: 'Adapawn tatkala Pawlus mawu membuka mulutnja, bersabdalah DJalijawn kapada 'awrang Jehudij djikalaw 'adalah garang barang tlulamet 'ataw honar jang 'amat djahat, hej 'awrang Jehudij, nistjaja dengan saharosnja 'aku 'akan tsabar 'atas kamu.

AVB: Apabila Paulus hendak menjawab, Galio berkata, “Hai orang Yahudi, jika perkara ini tentang kesalahan atau jenayah, patutlah aku bersabar mendengarnya;

Iban: Lebuh Paul baru deka bejaku, Galio lalu bejaku ngagai orang Judah, "Enti pekara tu pasal penyalah ngelanggar adat, aku patut mendingka dawa kita orang Judah;


TB ITL: Ketika Paulus <3972> hendak <3195> mulai <455> berbicara <4750>, berkatalah <2036> Galio <1058> kepada <4314> orang-orang Yahudi <2453> itu: "Hai <5599> orang-orang Yahudi <2453>, jika <1487> sekiranya <3303> <1510> dakwaanmu <92> mengenai suatu <5100> pelanggaran <4467> atau <2228> kejahatan <4190>, sudahlah sepatutnya aku menerima <430> perkaramu <3056>, [<1161> <2596> <302> <5216>]


Jawa: Bareng Rasul Paulus arep ngaturake panjawab, Sang Gupernur ngandika marang wong-wong Yahudi mau: “Heh, wong-wong Yahudi, saupama pandakwamu iku bab palanggaran utawa kadursilan, wis samesthine manawa aku nampani prakaramu,

Jawa 2006: Bareng Paulus arep ngaturaké panjawab, Galio ngandika marang wong-wong Yahudi mau, "Hé, wong-wong Yahudi, saupama pandakwamu iku bab pelanggaran utawa kadursilan, wus samesthiné menawa aku nampani prakaramu,

Jawa 1994: Bareng Rasul Paulus lagi arep mangsuli pandakwa mau, Gubernur Galio kandha marang wong-wong Yahudi: "Kowé wong-wong Yahudi. Yèn wong iki nglanggar prenataning negara utawa nindakaké kadursilan, wis samesthiné aku nampani gugatanmu.

Jawa-Suriname: Kadung rasul Paulus ijik arep nyauri kelahan mau, gramang Galio terus ngomong ngéné marang wong-wong Ju kuwi: “Kowé wong Ju, nèk wong iki nerak pernatané negara apa nglakoni salah sing gedé, pantyèn bener aku nampa kelahanmu.

Sunda: Barang Paulus rek ngawaler, kaburu Galio ngalahir ka urang Yahudi, lahiranana, "Lamun dakwaan maraneh sual palanggaran atawa kajahatan, pantes oge kami sabar nguruskeun pangaduan maraneh, eh urang Yahudi!

Sunda Formal: Barang Paulus rek mimiti nyarita, Galio geus pok manten nyarios ka urang Yahudi, saurna, “He rayat, urang Yahudi! Upama dakwaan aranjeun teh sual palanggaran atawa kajahatan, wajar mun ku kaula dianggap.

Madura: Gi’ buru Paulus nyaoda, Galiyo la ngandika ka reng-oreng Yahudi, "He, reng-oreng Yahudi! Mon se ereppottagi ba’na reya tamaso’ parkara ta’ atoro’ ka hokom otabana settong kajahadan, sengko’ pajat kodu sabbar ngedhingngagi reppodanna ba’na reya.

Bauzi: Labihasu vàlu vameadume neàdi Paulusat fa gagosome modeha Gubernur Galio meoli fa Yahudi dam laba ab gagoham. “Aa! Um Yahudi dam ozom vaba? Kaisarleheda labe aho iba gagu fi hasi esuhu im feàna lam da nibe aho zidazeheo? Bisi fai bak meedào? Labihamta uho ame da nim si eba vou li uho lab vàlu vameadaha im lam eho fa aime neàdi gagom neà bak. Lahana ame im feàna lam ame da labe zidazehe vabak. Labi bisi fai bak meedaha vabak. Labihameam em uho lab vàlu vameadaha im lam em ba uloome aim moho bak.

Bali: Riwau Dane Paulus jaga matur, gelisan Dane Galio ngandika ring anak Yahudine sapuniki: “Ih sawatek anak Yahudi, yening ada paundukan ane tan patut wiadin unduk kacorahan ane aturang jerone, ento patut padingehang tiang.

Ngaju: Sana Paulus handak tombah, Galio jari hamauh dengan kare oloh Yehudi, "O kare oloh Yehudi! Amon taloh je ingado keton toh tahiu gawi papa atawa gawi malanggar, puna patut ih aku sabar mahining auh kadun keton toh.

Sasak: Sewaktu Paulus mẽlẽ bejawab, Galio sampun bebase tipaq dengan-dengan Yahudi, "Hai dengan-dengan Yahudi! Lamun saq telaporang niki masalah pelanggaran atao kejahatan, mule sepatutne tiang sabar dengahang laporande niki.

Bugis: Wettunna Paulus maélo mappébali, makkedani Galio lao risining tau Yahudié, "Eh sining tau Yahudié! Rékko iya muwapparapekengngéwé séddiwi pelanggarang iyaré’ga séddiwi pangkaukeng maja, mémeng sitinajaka sabbara’ méngkalingai papparapekemmué.

Makasar: Kamma ero’na appiali Paulus, la’bi riolomi Galio angkana mae ri tu Yahudia, nakana, "He, ikau ngaseng tu Yahudia! Ka’de’ passala’ kasalang yareka kaja’dallang nanutuntu’ anne taua memang siratanga’ sa’bara’ ampilangngeri anne tuntutannu.

Toraja: Apa mane la tiku’bi’ tu Paulus nakuami tu Galio ungkuan to Yahudi: E to Yahudi, iake tonganna apa sala tu iannato, ba’tu kakadakean, sipatu la kuperangii marampa’.

Duri: Ia tonna la mpebalii Paulus, ta'pa mangkadai Gubernur Galio lako to-Yahudi nakua, "Ee, kamu' to-Yahudi! Ia ke la kasalan ba'tu kagajatan miparapasanni tee tau, la sipato'na' sabbara' mpesa'dingngii.

Gorontalo: Tou te Pawulus ma molameta mota, ti gubornur Galiyo lobisala lemulo ode tawu lo Yahudi boyito odiye, ”Weyi tawu lo Yahudi! Humaya lomao u hepopotuludu limongoli boti pasali lo u moleta tuwawu, tu'udiyo wau mololimo parakara limongoli.

Gorontalo 2006: Odito tei Paulus mamo lametao̒, tei Galio malo loi̒ya ode tau-tauwalo Yahudi, "Wuu tau-tauwalo Yahudi! Wonu upilopo dulohei mai botie tuwaulio lou̒ totala meaalo tuwaulio lou̒ moleeto, memangi patutilio wau̒ sabari modungoheo̒ pilopo dulohumu mai botie.

Balantak: Baasi bo simbation ni Paulus i Galio norobumo na samba Yahudi taena, “Wee i kuu, samba Yahudi! Kalu men parawootkononmuu kani'i sa'angu' pansala'ian kabai se' ka'idekan, mbaka' i yaku' tio momorongor kutung men parawootkononmuu.

Bambam: Sapo' tappana la napahandu' Paulus ma'tula', ma'kadam Galio lako indo ingganna to Yahudi naua: “O to Yahudi maka' untanda'a' inde tau umpogau' pelahangam daka, kakadakeam daka, sipäto' la kutahima pa'pahapa'mua'.

Kaili Da'a: Iwetu i Paulus madota mesono, nangulimo Gubernur Galio, "E, tau-tau to Yahudi! Ane to nipangadu komi e'i saongu peliunaka atura Roma bara saongu kaja'ana, masipato aku mosabara mangepe tesa pepangadu komi e'i.

Mongondow: Bagu ing ki Paulus motubag, indoianmai ki Galio munadon nosingog kon intau mita in Yahudi tatua, kainia, "Hei intau mita in Yahudi, aka inta pinongadu monimu na'a bo totu-totu'u taḷaí andeka oaíid inta diaí mopia, yo tantuí indongogankubií.

Aralle: Ampo' tahpana la napahandu' Paulus ma'tula', ma'karang Tuambahsa' Galio ang to Roma pano di ingkänna to Yahudi naoatee, "Oa' to Yahudi, ponna inde tau untanda'a' umbabe ang tadia babe, bahtu' kakarakeandaka, sipäto' la kutahimbo hahpo'ammua'.

Napu: Hangko ina mehana Paulu, naulimi Galio: "To Yahudi! Ane tauna au nisalai iti mobabehi silaka ba babehiana au kadake ntepuu, sabarana mampehadingi popahawemi.

Sangir: Kutẹu piạ i Paulus mapulu sumimbahẹ̌, Galio seng nẹ̌bera su tau Yahudi, "E tau Yahudi! Kereu ipẹ̌pangaduhang ini e kai sěmbaụ dal᷊awang arau sěmbaụ kakanoạ dal᷊akị, tangu hinone iạ mang mẹ̌sabaru pangaduhang i kamene ini.

Taa: Wali ojo karoonya sira magombo, i Paulus damagombo damanganto’o notonya, pei ri katawanya ia magombo etu, gubernur Galio manganto’oka to Yahudi etu, to’onya, “Gete komi to Yahudi! Ane bara palaong to sala bara kara-kara to naika ngkai si’i, masipato aku mampodongeka komi.

Rote: Leondiak Paulus bei sanga nae nataa, te Galio nafa'da hatholi Yahudi la nae, "Hei, hataholi Yahudi la lemin! Metema emi kalaam ia dede'a la'olenak do tatao-nono'i mangalauk soona, memak nandaa au sipok emi kalaam ia.

Galela: So kagena de o Paulus tanu wasango, duma iqomaka o Galio wotemo o Yahudi ma nyawaka magena, "Ce, ngini o Yahudika ma nyawa! Nakoso niwikalaki la una magena wotosi eko wotooma gena, nia galaki magena ngohi bilasu tosigise.

Yali, Angguruk: Ari ibagma Paulusen nele imin ulug turukmen ap suwon Galio inowen Yahudi inap unubam ele uruk lit, "Hit Yahudi hinap nori, hiren unggum walug wahebon ari siyag ane men aben tuk fug teg ane men walug walepma fano walug wahasa ulug anden unggum kong tele.

Tabaru: Gee 'o Paulus tanu womadasangou, de 'o Galio kawongosekau 'o Yahudi ma nyawaka, "Ee 'o Yahudioka ma nyawa! Nako niaino niokalaki la 'o so-sowono bolo 'o dorou, ge'ena yadaene salingou tinileleani.

Karo: Asum ngerana ate Paulus, leben Galio ngerana man kalak Jahudi e nina, "O kalak Jahudi, bicara kin min si iadukenndu enda kerna kesalahen ntah kejahaten banci kualoken pengadunndu e.

Simalungun: Jadi sanggah sihol marsahap si Paulus, nini si Gallio ma dompak Jahudi, “Nasiam halak Jahudi! Ambit halani parkara hasalahan atap hajahaton, patut do bantuanku nasiam.

Toba: Jadi di na naeng mangkuling si Paulus, ninna si Gallio ma mandok angka Jahudi: O hamu halak Jahudi! Aut ala ni pambahenan hageduhon manang hajahaton, patut antong antoanku hamu.

Dairi: Jadi sinderrang naing mengerana si Paulus mengaloi kalak i, mèter nina si Galio mo taba kalak Jahudi, "Kènè alè kalak Jahudi! Ukum kumarna kejahaten barang kumarna kegèduken ngo asa iaduken kènè ia, uè ngo aku menjalo pengaduun ndènè i.

Minangkabau: Kutiko si Paulus nak ka manjawab, Galio lah labiah dawulu bakato kabake urang-urang Yahudi, "Oih urang-urang Yahudi! Jikok nan dikadukan ko adolah suatu palanggaran atau suatu kajahatan, iyo lah sapatuiknyo ambo manarimo pangaduan angku-angku ko.

Nias: Me itema li ena'õ Faulo, i'anema'õ imane Galio ba niha Yahudi, "He niha Yahudi! Na fangadu andre folaw̃a ba ma si lõ atulõ, ebolo dõdõgu wamondrongo fangadumi.

Mentawai: Ai peilé igegelai ialegi nia ka sia si Paulus, kuanangan nia ka sia si Galio ka matadda tai Jahudi, "Ale kam tai Jahudi! Ké baí kalulut pasiaapaaké elé kalulut pasigagalaiaké jo lé baí nia paganduatmui néné, mateú kuom'aké kuarepi panganduatmui néné.

Lampung: Reno Paulus haga ngejawab, Galio radu cawa jama ulun-ulun Yahudi, "Hui, jelma-jelma Yahudi! Kik sai diaduko inji suatu pelanggaran atau suatu kejahatan, sangun sepatutni nyak sabar ngedengi pengaduanmu inji.

Aceh: Meunan Paulus jikeuneuk jaweueb, Galio ka jipeugah ubak ureuëng-ureuëng Yahudi, "Hai ureuëng-ureuëng Yahudi! Meunyoe nyang jigadunyoe buet meulanggeh atawa buet jeuhet, ka sipatot jih ulôn saba lôn deungoe nyang gata gadu nyoe.

Mamasa: Sapo' tappana la naparanduk mantula' Paulus, ma'kadami Galio lako to Yahudi nakua: “O to Yahudi, ianna ullendara parenta, battu kakadakearraka mungeia' umparapa' inde taue, sipato' la kutarima.

Berik: Paulus jame aa galap towaiwenaram jam nasewefe, Galiyo angtane Yahudimana jeiserem ga balbabili, "Wa, aamei angtane Yahudimana, afa aamei abe as jam isa bilibenerem kapkaiserem Paulus aa jes eyebilirim, bastantouya afa unggwandusa, ai samfer isas sarbabisini jamere taban.

Manggarai: Du kudut tombon hi Paulus, mai taé di Galion ngong sanggéd ata Yahudi situ: “Oé ata Yahudi, émé baro de méu campit lagé ko pandé da’at toét-toé tiba laku bicar de méu,

Sabu: Ta mina harre ta ddhei ta bhale ri Paulus ne lii ro do naanne, alla dhangnge ke Galio pe li pa do Yahudi he, "Wo ddau-ddau do Yahudi! Kita ne lii kela mu do nadhe ta hahhi lua hihu nga pagga kiadho hahhi lua tao apa, do jhamma ma ri ya ta dhanno nga woie.

Kupang: Ma waktu Paulus mau buka mulu ko bela diri, ju gubernor langsung potong dia pung omong. Dia togor memang itu orang dong yang mangadu sang Paulus bilang, “Weh! Bosong orang Yahudi dong, pasang talinga, é! Kalo bosong mau bawa parkara orang bekin jahat, ko, orang dong babunu, beta musti dengar bosong pung parkara.

Abun: Paulus iwa ki sukdu sa, Galio tot an bi sukdu-i, ete Galio ki nai ye Yahudi mone do, "Nin, ye Yahudi, nin gwat ye gato ben suk gato siri kadit pemerintah ye Roma bi sukduno-i, kapre suk gato ye ré ben ne siri sye, bado siri wok, sane sa, bere ji jam nin bi sukdu, bere ji ndobot ye ré.

Meyah: Nou ongga Paulus ai juens emagot mar rot esinsa, beda Galio agot gu rua ongga Yahudi insa koma oida, "Iwa ongga Yahudi. Erek mar ongga iwa inagot kef bera osok gij hukum ongga monuh insa kef efen era osok gij mar ongga oska eteb, beda didif dimeg yuga rot si.

Uma: Ko'ia napoka'alai Paulus mololita, na'uli'-mi Galio: "Ee to Yahudi! Ane to nipakilu-ki tetu mpokahangai' petiboki-na hi atura ngata ba gau' to dada'a mpu'u, mosabara moto-a mpe'epei pangadua'-ni.

Yawa: Paulus pare beramu payao, weramu Gubernur Galio payao wusyimbe pare, “Vatano Yahudi weap! Paulus sopamo po ayao kakaijo manakoe inta rave ramu. Muno po wama ananyao Roma inta rakanyoandije ramu. Weti syo wasaranive ramu.


NETBible: But just as Paul was about to speak, Gallio said to the Jews, “If it were a matter of some crime or serious piece of villainy, I would have been justified in accepting the complaint of you Jews,

NASB: But when Paul was about to open his mouth, Gallio said to the Jews, "If it were a matter of wrong or of vicious crime, O Jews, it would be reasonable for me to put up with you;

HCSB: And as Paul was about to open his mouth, Gallio said to the Jews, "If it were a matter of a crime or of moral evil, it would be reasonable for me to put up with you Jews.

LEB: But [when] Paul was about to open [his] mouth, Gallio said to the Jews, "If it was some crime or wicked villainy, O Jews, _I would have been justified in accepting_ your complaint.

NIV: Just as Paul was about to speak, Gallio said to the Jews, "If you Jews were making a complaint about some misdemeanour or serious crime, it would be reasonable for me to listen to you.

ESV: But when Paul was about to open his mouth, Gallio said to the Jews, "If it were a matter of wrongdoing or vicious crime, O Jews, I would have reason to accept your complaint.

NRSV: Just as Paul was about to speak, Gallio said to the Jews, "If it were a matter of crime or serious villainy, I would be justified in accepting the complaint of you Jews;

REB: Paul was just about to speak when Gallio declared, “If it had been a question of crime or grave misdemeanour, I should, of course, have given you Jews a patient hearing,

NKJV: And when Paul was about to open his mouth, Gallio said to the Jews, "If it were a matter of wrongdoing or wicked crimes, O Jews, there would be reason why I should bear with you.

KJV: And when Paul was now about to open [his] mouth, Gallio said unto the Jews, If it were a matter of wrong or wicked lewdness, O [ye] Jews, reason would that I should bear with you:

AMP: But when Paul was about to open his mouth to reply, Gallio said to the Jews, If it were a matter of some misdemeanor or villainy, O Jews, I should have cause to bear with you {and} listen;

NLT: But just as Paul started to make his defense, Gallio turned to Paul’s accusers and said, "Listen, you Jews, if this were a case involving some wrongdoing or a serious crime, I would be obliged to listen to you.

GNB: Paul was about to speak when Gallio said to the Jews, “If this were a matter of some evil crime or wrong that has been committed, it would be reasonable for me to be patient with you Jews.

ERV: Paul was ready to say something, but Gallio spoke to the Jews. He said, “I would listen to you if your complaint was about a crime or other wrong.

EVD: Paul was ready to say something, but Gallio spoke to the Jews. Gallio said, “I would listen to you Jews if you were complaining about a bad crime or some wrong.

BBE: But when Paul was about to say something, Gallio said to the Jews, If this was anything to do with wrongdoing or crime, there would be a reason for me to give you a hearing:

MSG: Just as Paul was about to defend himself, Gallio interrupted and said to the Jews, "If this was a matter of criminal conduct, I would gladly hear you out.

Phillips NT: Paul was all ready to speak, but before he could utter a word Gallio said to the Jews, "Listen, Jews! If this were a matter of some crime or wrongdoing I might reasonably he expected to put up with you.

DEIBLER: When Paul was about to speak [MTY] to defend himself, Gallio said to the Jews, “If this man had acted deceitfully or disobeyed any of our Roman laws, I would listen patiently to what you Jews want to tell me.

GULLAH: Paul been bout ready fa taak, wen Gallio tell de Jew dem say, “Ef Paul beena do some bad ting o ef e broke de law, den A been gwine haffa listen ta oona.

CEV: Even before Paul could speak, Gallio said, "If you were charging this man with a crime or some other wrong, I would have to listen to you.

CEVUK: Even before Paul could speak, Gallio said, “If you were charging this man with a crime or some other wrong, I would have to listen to you.

GWV: Paul was about to answer when Gallio said to the Jews, "If there were some kind of misdemeanor or crime involved, reason would demand that I put up with you Jews.


NET [draft] ITL: But <1161> just as Paul <3972> was about <3195> to speak <455> <4750>, Gallio <1058> said <2036> to <4314> the Jews <2453>, “If <1487> it were <1510> a matter of some crime <92> or <2228> serious piece of villainy <4467>, I would have been justified <430> in accepting <2596> the complaint <3056> of you <5216> Jews <2453>,


  Share Facebook  |  Share Twitter

Studi lengkap, lihat: Alkitab SABDA.

 <<  Kisah Para Rasul 18 : 14 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel