Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TB]     [PL]  [PB] 
 <<  Kisah Para Rasul 2 : 47 >> 

TB: sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan.


AYT: sambil memuji Allah, dan mereka disukai oleh banyak orang. Dan, setiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka, yaitu orang-orang yang diselamatkan.

TL: sambil memuji Allah, dan mereka itu diperkenan oleh segenap kaum itu. Maka sehari-hari bilangannya itu ditambahi Tuhan dengan orang yang beroleh selamat.

MILT: seraya memuji Allah (Elohim - 2316) dan memiliki kebajikan terhadap seluruh rakyat. Dan setiap hari Tuhan menambahkan kepada gereja orang-orang yang diselamatkan.

Shellabear 2010: serta memuji-muji Allah. Semua orang senang dengan mereka dan setiap hari Junjungan Yang Ilahi menambahkan kepada kelompok mereka orang-orang yang diselamatkan.

KS (Revisi Shellabear 2011): serta memuji-muji Allah. Semua orang senang dengan mereka dan setiap hari Junjungan Yang Ilahi menambahkan kepada kelompok mereka orang-orang yang diselamatkan.

Shellabear 2000: serta memuji-muji Allah. Semua orang senang dengan mereka dan setiap hari Junjungan Yang Ilahi menambahkan kepada kelompok mereka orang-orang yang diselamatkan.

KSZI: sambil memuji Allah dan menerima rasa muhibah daripada semua orang. Setiap hari Tuhan menambah bilangan jemaah mereka itu dengan orang yang diselamatkan.

KSKK: Mereka memuliakan Allah dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan.

WBTC Draft: Orang percaya memuji Allah, dan mereka disenangi semua orang. Setiap hari Tuhan menambahkan orang yang diselamatkan kepada kelompok mereka.

VMD: Orang percaya memuji Allah, dan mereka disenangi semua orang. Setiap hari Tuhan menambahkan orang yang diselamatkan kepada kelompok mereka.

AMD: Orang-orang percaya memuji Allah dan dihormati oleh semua orang. Setiap hari, Tuhan menambahkan jumlah orang-orang yang diselamatkan ke dalam kelompok orang-orang percaya.

TSI: Mereka terus memuji-muji Allah, dan disenangi oleh semua orang. Dan setiap hari TUHAN menambahkan orang-orang yang baru diselamatkan kepada kelompok orang percaya itu.

TSI3: Mereka terus memuji-muji Allah dan disenangi oleh semua orang. Setiap hari, TUHAN menambahkan orang-orang yang baru diselamatkan kepada kelompok orang percaya itu.

BIS: Mereka terus memuji-muji Allah dan disenangi oleh semua orang. Setiap hari jumlah mereka terus bertambah karena Tuhan memberikan kepada mereka orang-orang yang sedang diselamatkan.

TMV: Mereka memuji Allah dan mereka dihormati oleh semua orang. Tiap-tiap hari Tuhan menambah bilangan mereka dengan orang yang diselamatkan oleh Allah.

BSD: Semua orang senang terhadap mereka. Dan karena Tuhan menolong mereka, banyak orang baru yang percaya dan diselamatkan sehingga setiap hari jumlah mereka terus bertambah.

FAYH: sambil memuji Allah. Semua penduduk kota itu menyukai mereka, dan tiap-tiap hari Allah menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan.

ENDE: Mereka memuliakan Allah dan mereka disukai segala orang. Sehari-hari Allah menambahi umat dengan orang-orang jang hendak diselamatkan.

Shellabear 1912: serta memuji Allah dan beroleh kasih antara segenap kaum itu. Maka sehari-hari bilangannya itu ditambahi Tuhan dengan orang yang mendapat selamat.

Klinkert 1879: Maka mareka-itoepon memoedji Allah dan berolih karidlaan di-antara segala orang. Maka pada sahari-hari sidang itoe ditambahi Allah dengan beberapa orang jang berolih salamat.

Klinkert 1863: Dan dia-orang memoedji Allah, dan dapet kasihan di-antara segala orang. Maka sahari-hari {Kis 5:14; 11:21} ditambahi Toehan sama itoe pakoempoelan bebrapa orang jang dapet slamat.

Melayu Baba: dan dia-orang puji Allah, dan jadi berknan k-pada smoa orang bangsa itu. Dan s-hari-hari Tuhan tambahkan pada bilangan-nya orang yang dapat slamat.

Ambon Draft: Dan memudjilah Allah dan berawleh pengasehan pa-da saganap kawn. Dan maha Tuhan bertambahkanlah sa-hari-sahari djuga pada dju-maet, awrang jang depaliha-rakan.

Keasberry 1853: Subarmula marika itu mumuji Allah, dan burulih kasihan diantara sagala orang. Maka ditambahi Allah pada sa'hari hari bagie sidang jamaat itu bubrapa orang yang patut burulih slamat kukal.

Keasberry 1866: Sambil mŭmuji Allah, dan bŭrulih kasihan diantara sagala orang; maka ditambahi Allah pada sahari hari bagie sidang jŭmaah itu bŭbrapa orang yang patut bŭrulih slamat.

Leydekker Draft: Sambil memudji 'Allah, dan ber`awleh peng`asijan sama saganap khawm. Maka sasaharij maha besar Tuhan tambahilah kapada djamaxat babarapa 'awrang jang dechalatskan.

AVB: sambil memuji Allah dan menerima rasa muhibah daripada semua orang. Setiap hari Tuhan menambah bilangan jemaah mereka itu dengan orang yang diselamatkan.

Iban: muji Allah Taala sereta dikerinduka semua orang. Lalu tiap hari Tuhan nambahka orang ke diselamatka ngagai bala sida.


TB ITL: sambil memuji <134> Allah <2316>. Dan <2532> mereka disukai <2192> <5485> semua orang <4314> <3650> <2992>. Dan <1161> tiap-tiap <2596> hari <2250> Tuhan <2962> menambah <4369> jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan <4982>. [<1909> <846>]


Jawa: kambi memuji marang Gusti Allah, apadene padha disenengi ing wong sabangsa kabeh. Sarta maneh ing saben dinane cacahe diwuwuhi dening Gusti wong kang padha kapitulungan rahayu.

Jawa 2006: karo memuji marang Allah, apadéné padha disenengi déning wong sabangsa kabèh. Sarta manèh ing saben dinané cacahé wong kang padha kapitulungan rahayu diwuwuhi déning Gusti.

Jawa 1994: sarta padha memuji marang Gusti Allah. Wong-wong mau padha kajèn lan disenengi déning masarakat. Saben dina cacahing wong sing padha dislametaké déning Gusti Allah mundhak-mundhak.

Jawa-Suriname: Wong-wong iki pada memuji marang Gusti Allah lan pada diajèni lan disenengi karo wong kabèh. Saben dina Gusti nambahi wong sing pada nampa keslametan.

Sunda: jeung maruji ka Allah, tur dipikaresep ku jalma rea. Jumlahna saban poe nambahan bae, beuki loba anu disalametkeun.

Sunda Formal: Maranehna maruji sukur ka Allah sarta masarakat umum oge jadi katarik. Unggal-unggal poe, jumlahna ku Gusti ditambah ku jalan lobana anu disalametkeun.

Madura: Reng-oreng jareya terros amolja’agi Allah ban ekaleburi sakabbiyanna oreng. Sabban are bannya’na reng-oreng se parcaja jareya sajan atamba terros, sabab bi’ Pangeran terros etambai reng-oreng se epasalamet.

Bauzi: Labi laha ame dam labe iho Ala bake vou baedam di abo dihasi vahi Ala bake vou baeda. Labi neo dihasi vahi Ala bake vou baeda. Gi labihamna bohu modesda. Labihadam labe dam giida zi labe iba deeli vou baeda. Labi ame dam giida zi labe iho faina meedàmu Boehàdat iba beodalo meedam bak lam Aho fa mu soat vausu fa vei neàdedaha dam lam Aho vame fa dam Yesus bake tu vuzeheda amuda zi totbaho laba Aho modi ab vi taui vi tauidume ab zi dualedamam.

Bali: Ipun sareng sami taler muji Ida Sang Hyang Widi Wasa, tur ipun katresnain antuk anake sinamian. Samalihne nyabran rahina Ida Sang Panembahan ngwewehin patunggilanipune antuk anak sane karahayuang.

Ngaju: Ewen harajur manara Hatalla tuntang oloh samandiai rajin dengan ewen. Genep andau jumlah ewen te harajur mandahang awi Tuhan manenga akan ewen kare oloh je jari inyalamat.

Sasak: Ie pade tetep memuji-muji Allah dait tedemenang siq selapuq dengan. Sebilang jelo jumlah ie pade tetep beromboq sẽngaq Junjungan Saq Mulie ngicanin tipaq ie pade dengan-dengan saq teselametang.

Bugis: Matteru-terui mennang napoji Allataala sibawa ripoji risininna tauwé. Esso-esso pédé’ tattambai jumellana mennang nasaba Puwangngé mpéréngngi mennang sining tau iya ripassalama’é.

Makasar: Siagang tuli mammuji-muji ke’nanga ri Allata’ala, na ningai ngaseng ri tau jaia. Pila’ mange allo pila’ katambangi jaina ke’nanga, lanri pila’ Natambai Allata’ala tau nipasalamaka mae ri ke’nanga.

Toraja: sia umpudi Puang Matua, anna porai mintu’ pa’tondokan. Kiallo-kiallo Naranganni Puang to dikarimmanni tu kombongan iato.

Duri: na mpakala'bih Puang Allataala. Napumasannang ngasan tau. Allo-alloi tuli napakerangnganni Puang Allataala to todipasalama'.

Gorontalo: Timongoliyo turusi hepomujiya Allahuta'ala. Timongoliyo otohila lo raiyati nga'amila. Timi'idu dulahu jumula limongoliyo heduhenga mao lo Allahuta'ala Eya lo ta boheli pilaracaya mao ode oli Isa Almasih.

Gorontalo 2006: Timongolio tulusi hipomuji-mujia Allahu Taa̒ala wau aahudu lotaa ngoa̒amila. Timii̒du dulahu jumulaa limongolio tulusi he oduhenga mola sababu Eeya lohudu ode limongolio tau-tauwalo tadonggo hepo aahuwolo.

Balantak: Raaya'a muntunde' Alaata'ala ka' kolingu'na mian. Sanda' ilio koturangian a kobiai'na mian men salamatkononna Tumpu.

Bambam: napasindum umpuji sanganna Puang Allataala. Napohäe asam tau anna allo-allo tuttuam buda aka nahängänni liu Puang Allataala bilanganna to la salama'.

Kaili Da'a: Da'a nenonto-nonto ira nombatoiya Pue Alatala. Pura-pura todea ntanina nombabila ira. Pade eo-eo i Pue nantambai ka ira tau-tau ntanina to nipakasalamana.

Mongondow: Mosia umuran modayow ko'i Allah. Kobobiag monia totu'u mokosanang kong gina im bayongan intau. Pomuḷoi in singgai tantuí dugangan i Tuhan ing kobayong monia, intau mita inta posaḷamaton-Nya.

Aralle: laona siang umpudi sanganna Puang Alataala. Nakärä'i asang tau anna allo-allo tuhtuang mai'di, aka' nahängngängngi lolo Puang Alataala ang lella' napasalama'.

Napu: Motoya liliuhe Pue Ala, hai rapokatanahe ope-ope tauna. Alo-alona katetetambaiarihe, lawi Pue motambaiahe tauna au molambi katuwo maroa.

Sangir: I sire hanesẹ̌ měmpẹ̌dẹ̌dalo Mawu Ruata ringangu makạl᷊uasẹ̌ naungu patikụ taumata. Apang kal᷊aěllo e kal᷊awọu taumata mạngimang e hanesẹ̌ mạhuntinamba ual᷊ingu Mawu e seng něnarakang u taumata apang makạhombang kasasal᷊amatẹ̌ e si sire.

Taa: Pasi sira tare pandoonya mangabarong i Pue. Wali tau boros samparia masanang kojo resi tau to mangaya i Pue Yesu etu pasi ponto eo i Pue mangadugang wo’u kaborosinya tau to rapalaes.

Rote: Ala koa-kio Manetualain tataas esa, de nalosa basa hataholi la dale na loa-loak mesan los. Hu ndia de, tunga faik hapu hataholi mana tukatei-saledale kala boetai lamba'u ka, de nalosa hataholi kamahehele kala, dede'u nala boetai tama lakandoo.

Galela: de ka cawali o Gikimoi wigiliri so o Yerusalemka ma nyawa lo yadupa onaka. O wange isigeto-geto o bi nyawa wasisosalamatika o Jou wodogo so o nyawa wipipiricaya magena foloisi yadala.

Yali, Angguruk: Allah wel turuk latfag. It unubabut fano ane turuk ulug ap obog tohowen enehiyeg toho yer isaruk latfag. Enehiyeg toho yer isaruk latfagma Ninikni Allahn likiya hupmu ap wene holtukon anggolo amag ulug ap winon oho hondog eneptuk latfag.

Tabaru: De 'ona kawisiare-arene ma Jo'oungu ma Dutu. De 'o nyawa 'iodumu yakiduaka de yakihoromati. 'O wange 'isinoimi yongaku-ngaku kayodogo monga sababu ma Jou wakisilaha so.

Karo: Ipujina Dibata, janah kerina kalak erngena ate man perpulungen e. Tep-tep wari itambahi Tuhan ku perpulungen e kalak si IselamatkenNa.

Simalungun: Ipuji sidea do Naibata anjaha rosuh do uhur ni simbuei mangidah sidea. Anjaha ganup ari do itambahi Tuhan in na dapotan haluahon bani kuria ai.

Toba: Huhut mamuji Debata jala lomo do roha ni nasa natorop mida nasida. Alai ganup ari do ditambai Debata tu na sahuria i angka na dapotan haluaon.

Dairi: Dakdak ngo kalak i memmoji Dèbata, gabè ikellemmoken karina jelma ngo kalak i. Gennep ari ngo tambah bilangen kalak i, kerna iberrèken Tuhan i ngo bai kalak i jelma sienggo ipaluah.

Minangkabau: Inyo taruih mamuji-muji Allah, inyo disukoi dek kasadonyo urang. Satiyok ari bilangannyo taruih batambah, dek karano Tuhan ma antakan kabake inyo urang-urang nan sadang disalamaikkan.

Nias: lõ mamalõmalõ lasuno Lowalangi ba la'omasi'õ ira fefu niha. Itugu tedou wa'atora ero ma'õkhõ bõrõ me Ibe'e khõra Lowalangi niha ni'orifi.

Mentawai: Riu-riu lé raumun'aké Taikamanua, samba bulat mangká bagadda sirimanua ka tubudda. Senen gogoi lé iurau igidda, kalulut ikau ka tubudda si Tuhan, sirimanua arauakenennia néné.

Lampung: Tian terus muji-muji Allah rik disenangi ulih sunyinni jelma. Unggal rani jumlah tian terus betambah mani Tuhan ngeniko jama tian jelma-jelma sai sedang diselamatko.

Aceh: Awaknyan hana putôh-putôh jipujoe Allah dan jigalak lé mandum ureuëng. Tieb-tieb uroe jeumeulah awaknyan laju meutamah sabab Tuhan geubri keu awaknyan ureuëng-ureuëng nyang teungoh teupeuseulamat.

Mamasa: napasiolaan umpudi sanganna Puang Allata'alla. Naporai asammi tau dio Yerusalem anna allo-allona narangnganni liu Puang Allata'alla bilanganna to dipasalama'.

Berik: Ane jei Uwa Sanbagiri jeber-jeber ga aane pujitawena, ane angtane nafsi ini jemna jei aa ge saaser-saasersweipmini jebar seyafter jam gwefe. Ane nunu jeber-jeber Uwa Sanbagiri Jei angtane gamjon ga kitulmuwena jebe, angtane Uwa Sanbagiri jes waakentababiliserem.

Manggarai: Cang agu naring Mori Keraéngd, isé kembung laings lata. Lété leso Mori Keraéng tambang weki disé oné mai ata situt kudut te tiba selamaks.

Sabu: Pee loro ro nga wue-waje Deo, jhe hari-hari ddau do ddhei nga ro. Ti helodho la helodho pee nga pebhuwu-petaba ne ae ro ri Muri, ne ddau-ddau do pa dhara henate ne lua helama tona ie ne.

Kupang: Saban hari dong samua angka nae puji sang Tuhan Allah sonde putus-putus. Samua orang luar dong suka mau mati deng dong. Tiap hari Tuhan Allah kasi salamat orang, ais dong maso ko bagabung deng Tuhan Yesus pung orang dong. Ais dong tamba banya tarús.

Abun: Án un Yefun Allah. Yé mwa ne sino mo Yerusalem nut mo án do, án sino ben sukndo. Ye mo Yerusalem ne mit iwa án. Kamdik-kamdik Yefun Allah ben ye deyo o ne sor yé bok ne brek kadit os ibit, ete yé bok ne waii sok mo Yesus Kristus bi yetugei tó án, dobe sok gat o re.

Meyah: Rua risitit gu Allah ojgomuja, noba rusnok enjgineg nomnaga rudou os eteb jera rua. Noba Allah ogun rerin ruhujir rufoukou dokun deika ongga rimeesa joug rerin mar ongga oska fogora oskotu rua tein jeska rerin mar ongga oska fob.

Uma: Ntora mpo'une'-ra Alata'ala, pai' hawe'ea ntodea mpokagoe'-ra. Butu eo-na Pue' mpodonihii kawori'-ra; batua-na, butu eo-na kawoo–woria' tauna to mepangala' hi Pue' Yesus duu'-na tehore ngkai huku' jeko'-ra.

Yawa: Wo Amisye ararimbe tutir. Vatan tenambe manayanambe mai, weye awa ana udaveye ngkov. Vatano wanui wanave Yesus ai ti Amisye po mapaya ayao kakaije rai, weti masyote anteter vatano wanave awa wanuije miridi nseo.


NETBible: praising God and having the good will of all the people. And the Lord was adding to their number every day those who were being saved.

NASB: praising God and having favor with all the people. And the Lord was adding to their number day by day those who were being saved.

HCSB: praising God and having favor with all the people. And every day the Lord added to them those who were being saved.

LEB: praising God and having favor with all the people. And the Lord was adding every day to the total [of] those who were being saved.

NIV: praising God and enjoying the favour of all the people. And the Lord added to their number daily those who were being saved.

ESV: praising God and having favor with all the people. And the Lord added to their number day by day those who were being saved.

NRSV: praising God and having the goodwill of all the people. And day by day the Lord added to their number those who were being saved.

REB: as they praised God and enjoyed the favour of the whole people. And day by day the Lord added new converts to their number.

NKJV: praising God and having favor with all the people. And the Lord added to the church daily those who were being saved.

KJV: Praising God, and having favour with all the people. And the Lord added to the church daily such as should be saved.

AMP: Constantly praising God and being in favor {and} goodwill with all the people; and the Lord kept adding [to their number] daily those who were being saved [from spiritual death].

NLT: all the while praising God and enjoying the goodwill of all the people. And each day the Lord added to their group those who were being saved.

GNB: praising God, and enjoying the good will of all the people. And every day the Lord added to their group those who were being saved.

ERV: The believers praised God and were respected by all the people. More and more people were being saved every day, and the Lord was adding them to their group.

EVD: The believers praised God, and all the people liked them. More and more people were being saved every day; the Lord was adding those people to the group {of believers}.

BBE: Giving praise to God, and having the approval of all the people; and every day the number of those who had salvation was increased by the Lord.

MSG: as they praised God. People in general liked what they saw. Every day their number grew as God added those who were saved.

Phillips NT: They praised God continually and all the people respected them. Every day the Lord increased the number of those who were finding salvation.

DEIBLER: As they did so, they were praising God, and all the other people in Jerusalem were thinking favorably about them. As those things were happening, every day the Lord Jesus increased the number of people who were being saved {whom he was saving}from the guilt of their sins.

GULLAH: Dey beena praise God, an all de people been too heppy wid um. An dem wa de Lawd beena sabe jine op wid dem dat trus een Jedus. An dey been mo an mo ob um ebry day.

CEV: while praising God. Everyone liked them, and each day the Lord added to their group others who were being saved.

CEVUK: while praising God. Everyone liked them, and each day the Lord added to their group others who were being saved.

GWV: At the same time, they praised God and had the good will of all the people. Every day the Lord saved people, and they were added to the group.


NET [draft] ITL: praising <134> God <2316> and <2532> having <2192> the good will <5485> of all <3650> the people <2992>. And <1161> the Lord <2962> was adding <4369> to <1909> their number <846> every <2596> day <2250> those who were being saved <4982>.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Studi lengkap, lihat: Alkitab SABDA.

 <<  Kisah Para Rasul 2 : 47 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran