Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TB]     [PL]  [PB] 
 <<  Kisah Para Rasul 24 : 19 >> 

TB: Merekalah yang sebenarnya harus menghadap engkau di sini dan mengajukan dakwaan mereka, jika mereka mempunyai sesuatu terhadap aku.


AYT: Seharusnya, merekalah yang ada di hadapanmu dan mengajukan tuduhan, jika memang mereka memiliki sesuatu untuk melawan aku.

TL: melainkan ada beberapa orang Yahudi sahaja dari Asia, yang patut ada di sini menghadap Tuan membawa tuduhannya kalau mereka itu ada barang pendakwaannya atas hamba.

MILT: Merekalah yang seharusnya hadir di hadapanmu untuk mendakwa, sekiranya mereka memiliki sesuatu hal terhadap aku.

Shellabear 2010: Merekalah yang sepatutnya berada di sini di hadapan Tuan untuk menyampaikan dakwaan mereka, kalau seandainya mereka mempunyai suatu dakwaan terhadap hamba.

KS (Revisi Shellabear 2011): Merekalah yang sepatutnya berada di sini di hadapan Tuan untuk menyampaikan dakwaan mereka, kalau seandainya mereka mempunyai suatu dakwaan terhadap hamba.

Shellabear 2000: Merekalah yang sepatutnya berada di sini di hadapan Tuan untuk menyampaikan dakwaan mereka, kalau seandainya mereka mempunyai sesuatu dakwaan terhadap hamba.

KSZI: Ketika itu ada beberapa orang Yahudi dari Asia. Merekalah yang patut menghadap kamu di sini untuk mendakwa, kalaulah ada sesuatu yang patut didakwa tentang aku.

KSKK: merekalah yang harus hadir di sini untuk menyatakan tuduhan terhadapku jika mereka mempunyai sesuatu menentang aku.

WBTC Draft: Ada beberapa orang Yahudi dari Asia di sana. Seharusnya mereka menghadap engkau dan mengemukakan dakwaannya, kalau ada yang tidak disenanginya tentang aku.

VMD: Ada beberapa orang Yahudi dari Asia di sana. Seharusnya mereka menghadap engkau dan mengemukakan dakwaannya, kalau ada yang tidak disenanginya tentang aku.

AMD: Tetapi, beberapa orang Yahudi dari daerah Asia ada di sana. Merekalah yang seharusnya ada di sini, berdiri di hadapanmu untuk memberikan tuduhan terhadapku.

TSI: (24:18)

BIS: Hanya ada beberapa orang Yahudi di sana dari provinsi Asia. Merekalah yang seharusnya ada di sini untuk mengajukan pengaduan mereka kepada Tuan, kalau mereka ada sesuatu pengaduan terhadap saya.

TMV: Tetapi beberapa orang Yahudi dari daerah Asia ada di situ. Sebenarnya mereka yang harus menghadap tuan dan mengajukan tuduhan mereka, jika ada tuduhan terhadap saya.

BSD: Hanya ada beberapa orang Yahudi yang datang dari propinsi Asia. Merekalah yang seharusnya ada di sini dan mengajukan tuduhan mereka terhadap saya seandainya mereka merasa saya bersalah dan mereka mau mengadukannya kepada Tuan.

FAYH: (Seharusnya mereka ada di sini, kalau mereka mempunyai suatu dakwaan terhadap hamba.)

ENDE: Sebenarnja orang-orang itulah jang harus menghadap tuan untuk mendakwa, djikalau sekiranja ada tuduhan-tuduhannja terhadap aku.

Shellabear 1912: yang patut menghadap tuan disini, hendak menda'wa kalau ada suatu perkaranya melawan hamba.

Klinkert 1879: Maka patoet orang itoe djoega adalah hadlir disini dihadapan toewan dan menoedoeh akan sehaja, kalau kiranja ada barang perdawaannja atas sehaja.

Klinkert 1863: Maka patoet sakarang itoe orang ada dihadepan toewan dan menoedoeh sama saja, kaloe ada perkaranja lawan saja.

Melayu Baba: Ttapi ada orang-orang Yahudi deri Asiah, yang patut mnghadap tuan di sini dan mnd'awa, kalau dia-orang ada apa-apa atas sahya.

Ambon Draft: Dan sudah haros dija awrang itu berhadap di sini dan mengadoh b/eta, djikalaw dija awrang ada sabarang apa-apa melawan aku.

Keasberry 1853: Maka patutlah orang itupun ada dihadapanmu, yang munudoh aku, maka jikalau ada barang purdawaannya atasku.

Keasberry 1866: Maka patutlah orang itu pun ada disini dihadapanmu, akan mŭnudoh aku, jikalau ada barang pŭrdawaannya atasku.

Leydekker Draft: Jang saharosnja 'ada hhadlir dihadapanmu, dan menudoh patek, djikalaw 'ada padanja barang daxwaj 'atas patek.

AVB: Ketika itu ada beberapa orang Yahudi dari Asia. Merekalah yang patut menghadap kamu di sini untuk mendakwa, kalaulah ada sesuatu yang patut didakwa tentang aku.

Iban: Tang sekeda orang Judah ari menua Asia -- sida patut bisi ditu bedawaka aku di mua nuan, enti sida amat bisi utai kena bedawaka aku.


TB ITL: Merekalah yang <3739> sebenarnya harus <1163> menghadap <3918> engkau <4675> di sini dan <2532> mengajukan dakwaan <2723> mereka, jika <1487> mereka mempunyai <2192> sesuatu <5100> terhadap <4314> aku <1691>. [<1909>]


Jawa: Inggih tiyang-tiyang punika ingkang pancenipun kedah sowan ing ngarsa panjenengan saha ngajengaken panggigat, manawi gadhah prakawis kaliyan kula.

Jawa 2006: Inggih tiyang-tiyang punika ingkang pancènipun kedah sowan ing ngarsa panjenengan saha ngajengaken panggigat, manawi gadhah prakawis kaliyan kula.

Jawa 1994: Kejawi tiyang Yahudi sawetawis saking tanah Asia. Malah sejatosipun inggih tiyang-tiyang menika ingkang mesthinipun ngadhep ing ngarsa panjenengan, semanten wau menawi tiyang-tiyang menika saèstu gadhah alesan kanggé nggugat kawula.

Jawa-Suriname: (24:18)

Sunda: Anu marendakan jisim abdi teh sawatara urang Yahudi anu darongkap ti kagupernuran Asia. Saena mah maranehna oge araya ayeuna di dieu, sina ngadakwa jisim abdi upami leres aya dakwaeunana.

Sunda Formal: teu ngabantun jalmi seueur sareng henteu aya karusuhan. Ku emutan, pantesna mah anu ngadakwa teh, ya eta urang Yahudi anu ti Asia, upami aya tea mah kelakeunana.

Madura: Namong badha reng-oreng Yahudi dhari propinsi Asia. Reng-oreng gapaneka se samasthena badha e ka’dhinto’ se areppot ka panjennengngan, manabi badha se earannagiya ka abdina.

Bauzi: Ame dam zi labe meoledume dahobuedam bak lam debu eho modem kaio. Yahudi dam Asia bak labe lehe dam zi labe ihimo meedume dahobuedaha bak. Lahana dam lam akati taho lem vaba mode? ‘Eho git modeho,’ laham bak ame im, ‘Imboo?’ laham bak akati dam lam taho li oho avaesdam niba dozeadume eba vàluhuna taho li ahate oba vameadam vaba mode? Akati seti mode?

Bali: Nanging irika wenten makudang-kudang anak Yahudi saking wewengkon Asia. Patutipun anake punika sane rauh nangkil ring ajeng palungguh iratu, tur ngaturang dedalihanipune, yening ipun maderbe dedalihan marep ring titiang.

Ngaju: Baya aton pire-pire oloh Yehudi intu hete bara propinsi Asia. Ewen te je sapunae musti aton intu hetoh uka manyampai kadun ewen akan Tuan, amon aton taloh je ingado ewen mawi aku.

Sasak: Cume araq pire dengan Yahudi lẽq derike lẽman Propinsi Asia. Ie pade saq seharusne araq lẽq deriki jari nyampẽang pengaduan ie pade lẽq pelungguh, lamun ie pade araq bedowẽ tuduhan tipaq tiang.

Bugis: Banna engka siyagangngaré tau Yahudi kuwaro polé ri daéra Asia. Sitongenna mennang ritu harusu’ engka kuwaé untu’ pangoloi pappotane’na mennang lao ri Bapa’, rékko engka séuwa napotanekekka.

Makasar: Nia’ siapa are bawang tu Yahudi battu ri daera Asia, anjo wattua. Iaji anjo ke’nanga musti nia’ anrinni antuntuka’ ri dallekanta, punna nia’ apa-apa lanatuntukanga’.

Toraja: iari to tau iato tu sipatu la indete olota umparapa’na, ke denni la naparapasanna’.

Duri: Sitonganna iara sipato' la ratu inde' mangngolo lako kita' mparapa'na', kenna la den to apa la naparapasanna', apa te'da naratu.

Gorontalo: Bo woluwo teto ngololota tawu lo Yahudi lonto propinsi lo Asiya. Timongoliyo ta musi woluwo teye mopodulohu olatiya ode oli tuwani wonu woluwo u mowali podulohu limongoliyo tomimbihu watiya.

Gorontalo 2006: Bo woluo dengolo lota taulo Yahudi mola teto lonto polopinsi lo Asia. Timongoliolo tamaa wajibulio woluo tewe umopo tunggulai dudulohi mongolio odeli Tuani, wonu timongolio odudulohu u hitua-tuawua pasali lowatia.

Balantak: Tongko' isian toro pii samba Yahudi men ringkat na poropinsi Asia. Raaya'a a men bookoi tio isian ka'ita mae' marawoot ni tuan, too mba'a i raaya'a isian men bo raitkononna na ingku'.

Bambam: Setonganna ia hi tia la sipäto' umpellambi'iko natulasam ke deenni lalanna natanda'ä'.

Kaili Da'a: Kakonona kana maria wo'u ira ri se'i mompangadu aku ri ngayo komi ane maria tesa pepangadu ira ka aku.

Mongondow: Tuamai mosiabií tua im musti mamangoi na'a bo mopongadu ko'i Tuang, aka oyuíon im pinonapud monia ko'inakoí.

Aralle: Setonganna diaete' la sika mengngolo mating anna natula'ingko ke ahai suhunna anna natanda'ä'.

Napu: Agayana arahe inditi bahangkia to Yahudi hangko i propinsi Asia. Katouana, keihira au hangangaa mai mosalaina i Tua Gubernur, ane ara mpuu salangku irihira.

Sangir: Kětạembeng piạ tau Yahudi pirang katau sene wọu propinsing Asia. Kawe i sire hinong ene sini e waugu mẹ̌bawa pangaduhang i sire si tuang, kereu i sire piạ pangaduhang ual᷊ingu laěnsil'i sire si siạ e.

Taa: Ojo re’e bara sawei mba’a to Yahudi to yako ri propinsi Asia to nja’u nja’u ria tempo etu. Wali to tao-tao sira semo ma’i mampotango komi pei mampakasala aku ane bara re’e salangku to nakitanaka nsira.

Rote: Ka'da hapu hataholi Yahudi de'ubee leme propensi Asia mai, de lai ndia. Tunga ndoo na metema hataholi sila la lai ia soona, sila nde kalaak au leo Ama mai dei.

Galela: Duma cawali kanaga o Yahudika ma nyawa o Asiano ona yamuruo naga. So igogou bilasu ona magena naaso kanena ani simaka la ona ikalaki.

Yali, Angguruk: Ari turukmu yet niyarusa inap arimano hat hambeg walepteg aren ari turuk latisi ulug hiyag hirik walepma ari fano.

Tabaru: Ge'enaka duga ka 'o Yahudi ma nyawa yamuruo naga 'o Asiano. So tanu salingou 'ona yoboano 'ikalaki ngonaka, nako naga de ma 'ena yomau 'ikalaki.

Karo: Tapi tupung si e lit piga-piga kalak Jahudi i Propinsi Asia nari i je. Kalak ah ndai nge aturna reh ngadu man bandu adi lit kin si man adunkenna kerna aku.

Simalungun: Sidea do na patut mangadap ham laho mangaduhon, anggo adong pangaduan ni sidea dompak ahu.

Toba: Alai naeng ma dison nian di jolomon, Jahudi deba na sian Asia mangalualu, molo tung adong diboto manang dia hasalaanku.

Dairi: Tuhu lot ngo i sidi tikan naidi kalak Jahudi i propinsi Asia nai. Asa kennah mo nemmu isèn kalak i lako memmaing pengadunna tersèngèt aku taba kènè alè tuan gubèrnur, mula tah lot siadunkenna tersèngèt aku bak kesalahenku.

Minangkabau: Hanyo babarapo urang Yahudi dari propinsi Asia nan ado disinan. Urang-urang itulah nan samustinyo ado disiko, untuak mangadukan ambo kabake apak, jikok iyo ado sasuatu dek inyo nan ka inyo tuduahkan taradok diri ambo.

Nias: Ba so õsa ndra niha Yahudi ba da'õ moroi ba propinsi Asia. Ya'ira zindruhunia zi so ba da'e wo'angadugõ khõu Tuha na so wangadugõra ya'odo.

Mentawai: Sarat piga lé pá sia tai Jahudi sibabara ka Asia. Sia lé mateú momoi sené masinga-nganduaké ka tubum, ké ai baí nganduakenenda ka tubum pagalaiat tubukku néné.

Lampung: Angkah wat pira jelma Yahudi di dudi jak provinsi Asia. Tiando sai seharusni wat di dija untuk ngajuko pengaduan tian jama Tuan, kik tian wat sai hal pengaduan tehadap nyak.

Aceh: Teuma na meupadubdroe Yahudi nibak teumpat nyan asai nibak propinsi Asia. Awaknyan kheueh nyang sikeubiet jih beuna nibak teumpat nyoe mangat jipeusampoe nyang jigadu lé awaknyan ubak Teungku, meunyoe awaknyan na sapeue-sapeue jikeuneuk gadu ateueh ulôn.

Mamasa: sapo' dengan duka' pira-pira to Yahudi to lu dio mai Asia illalan Banua Ada'na Puang Allata'alla. Iamo te maie la sipato' mupadio reen anna ummendekan pa'tanda'na lako kaleku ke sia dengan.

Berik: Jengga angtane Yahudimana propinsi Asyawer aa jei ge jalbilirim jei jep ge nwinbene. Bunarsusfer jei gangge forobityerem aafe, ane jei ga gane nasbili kapkaiserem am temawer, afa ai kapka ajam eyebiliye.

Manggarai: Isé situ ata paka mai cé’é ranga dités agu baro lisé, émé isé manga cao-ca latang te weki daku.

Sabu: Wa ta ke ne do era pa anne do parri ddau do Yahudi ngati Asia we. Ro ke ne do jhamma ta era pa dhe tu ta ma pemaho ne likela ro pa Tuan, ki do era ro nga likela penaja nga ya.

Kupang: Yang ada, cuma barapa orang Yahudi yang datang dari propinsi Asia ko mau sambayang di situ ju. Jadi, kalo memang dong ada soꞌal deng beta, na, dong tu, yang musti bekin parkara deng beta di sini. Bukan ini bapa-bapa dong!

Abun: Ye Yahudi ge bok yo kadit bur Asia ma mo nu ne. Án dakai maskwa ket ji mone. Án ma more kibot suk gato ben án maskwa ket ji sa, bere nan jam re.

Meyah: Tina rusnok Yahudi rineya ongga runt jah suma bera rin jeska monuh Asia ojgomu. Ongga oufa bera rua rin jah sif fogora rucunc didif erek oska ojgomu. Jeska rua bera ongga runtunggom mar oga ofoukou gij mona insa koma fob.

Uma: Kakoo–kono-na, ke to Yahudi to ngkai Asia toera-dile to kana tumai mpakilu-a hi Gubernur, ane ria mpu'u sala'-ku hi hira'-e.

Yawa: Weramu naije vatano Yahudi una no propinsi Asia inta nao, wo sya ana syo rave no ratuije raen to. Veanimaibe irati ude no so jewen? Ranivara ware wanaikebe rinai, weamo syare ude wo raura kakavimbe naiso kai.


NETBible: But there are some Jews from the province of Asia who should be here before you and bring charges, if they have anything against me.

NASB: who ought to have been present before you and to make accusation, if they should have anything against me.

HCSB: It is they who ought to be here before you to bring charges, if they have anything against me.

LEB: But [there are] some Jews from Asia who ought to be present before you and bring charges against [me], if they have anything against me,

NIV: But there are some Jews from the province of Asia, who ought to be here before you and bring charges if they have anything against me.

ESV: they ought to be here before you and to make an accusation, should they have anything against me.

NRSV: But there were some Jews from Asia—they ought to be here before you to make an accusation, if they have anything against me.

REB: and if they had any charge against me, it is they who ought to have been in court to state it.

NKJV: "They ought to have been here before you to object if they had anything against me.

KJV: Who ought to have been here before thee, and object, if they had ought against me.

AMP: Who ought to be here before you and to present their charges, if they have anything against me.

NLT: But some Jews from the province of Asia were there––and they ought to be here to bring charges if they have anything against me!

GNB: But some Jews from the province of Asia were there; they themselves ought to come before you and make their accusations if they have anything against me.

ERV: But some Jews from Asia were there. They should be here, standing before you. If I have really done anything wrong, they are the ones who should accuse me. They were there!

EVD: But some Jews from Asia were there. They should be here, standing before you. If I have really done anything wrong, those Jews from Asia are the ones who should accuse me. They were there!

BBE: And it would have been better if they had come here to make a statement, if they have anything against me.

MSG: It was some Jews from around Ephesus who started all this trouble. And you'll notice they're not here today. They're cowards, too cowardly to accuse me in front of you.

Phillips NT: who should in my opinion have come before you and made their accusation, if they had anything against me.

DEIBLER: But it was some other Jews who had come from Asia province who really caused people to riot. They should be here in front of you(sg) to accuse me, if they thought that I did somethingwrong.

GULLAH: Bot some Jew dat come outta de arie ob Asia been dey. Dey oughta come yah fo ya an cuse me, ef dey hab sompin ginst me.

CEV: Some Jews from Asia were there at that time, and if they have anything to say against me, they should be here now.

CEVUK: Some Jews from Asia were there at that time, and if they have anything to say against me, they should be here now.

GWV: But some Jews from the province of Asia were there. They should be here in front of you to accuse me if they have anything against me.


NET [draft] ITL: But there are some Jews from the province of Asia who <3739> should <1163> be here <3918> before <1909> you <4675> and <2532> bring charges <2723>, if <1487> they have <2192> anything <5100> against <4314> me <1691>.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Studi lengkap, lihat: Alkitab SABDA.

 <<  Kisah Para Rasul 24 : 19 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2023
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel Dual Panel

Laporan Masalah/Saran