Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TB]     [PL]  [PB] 
 <<  Kisah Para Rasul 24 : 22 >> 

TB: Tetapi Feliks yang tahu benar-benar akan Jalan Tuhan, menangguhkan perkara mereka, katanya: "Setibanya kepala pasukan Lisias di sini, aku akan mengambil keputusan dalam perkaramu."


AYT: Akan tetapi Feliks, yang memiliki pengetahuan lebih tepat tentang Jalan itu, menunda kasus itu dengan berkata, “Ketika Lisias, kepala pasukan itu, turun, aku akan memutuskan kasusmu.”

TL: Tetapi Pelik, yang terlebih tepat mengetahui jalan agama Kristen itu, sudah menangguhkan keputusan kepada mereka itu, serta katanya, "Apabila Lisias, panglima laskar itu, turun ke mari kelak, aku akan memutuskan perkaramu ini."

MILT: Dan ketika mendengar hal-hal ini, Feliks menunda mereka, karena telah mengetahui dengan tepat hal-hal mengenai Jalan itu dengan berkata, "Bilamana Lisias, perwira itu, datang, aku akan memutuskan hal-hal mengenai kamu."

Shellabear 2010: Akan tetapi, Feliks, yang tahu betul tentang Jalan Tuhan itu, menangguhkan sidang perkara itu. Ia berkata, "Kalau Lisias, kepala pasukan itu, sudah datang, aku akan menyelesaikan perkaramu ini."

KS (Revisi Shellabear 2011): Akan tetapi, Feliks, yang tahu betul tentang Jalan Tuhan itu, menangguhkan sidang perkara itu. Ia berkata, "Kalau Lisias, kepala pasukan itu, sudah datang, aku akan menyelesaikan perkaramu ini."

Shellabear 2000: Akan tetapi, Feliks, yang mengetahui betul akan Jalan Tuhan itu, menangguhkan sidang perkara itu. Ia berkata, “Kalau Lisias, kepala pasukan itu, sudah datang, aku akan menyelesaikan perkaramu ini.”

KSZI: Feliks menangguhkan perbicaraan walaupun dia memahami selok-belok agama berkenaan. Dia berkata, &lsquo;Apabila Lisias, ketua pasukan tentera itu, datang nanti, aku akan menyelesaikan perkara ini.&rsquo;

KSKK: Feliks yang cukup tahu tentang Jalan itu, menunda keputusan dan berkata. "Ketika kepala pasukan Lisias datang, aku akan memutuskan perkara ini."

WBTC Draft: Feliks yang mengetahui banyak tentang Jalan Tuhan, menunda pengadilan. Katanya, "Bila Lisias, kepala pasukan itu datang, aku akan mengambil keputusan tentang perkaramu."

VMD: Feliks yang mengetahui banyak tentang Jalan Tuhan, menunda pengadilan. Katanya, “Bila Lisias, kepala pasukan itu datang, aku akan mengambil keputusan tentang perkaramu.”

AMD: Tetapi Gubernur Feliks yang cukup tahu dengan tepat tentang Jalan Tuhan menghentikan pengadilan dan berkata, "Kalau nanti Kepala Pasukan Lisias datang ke mari, aku akan mengambil keputusan atas masalah ini."

TSI: Waktu mendengar hal itu, Gubernur Feliks menunda sidang itu dengan berkata, “Waktu komandan Lisias datang, saya akan memutuskan perkaramu.” (Kebetulan Feliks sudah tahu banyak tentang jalan yang diajarkan oleh Yesus.)

TSI3: Sesudah mendengarnya, Gubernur Feliks menunda sidang itu dengan berkata, “Waktu komandan Lisias datang, saya akan memutuskan perkaramu.” (Kebetulan Feliks sudah tahu banyak tentang jalan keselamatan ajaran Yesus.)

BIS: Lalu Feliks yang sudah mengetahui banyak tentang ajaran Yesus, mengakhiri sidang perkara itu. "Saya akan memutuskan perkara ini," katanya, "kalau komandan Lisias sudah datang."

TMV: Kemudian Feliks, yang banyak pengetahuannya tentang ajaran Yesus, mengakhiri pembicaraan itu. Feliks berkata, "Apabila Komandan Lisias datang, saya akan memutuskan perkara ini."

BSD: Gubernur Feliks memang sudah tahu banyak tentang ajaran mengenai Yesus. Ia mengakhiri sidang perkara itu dengan berkata, “Saya akan membuat keputusan saya mengenai perkara ini kalau komandan Lisias sudah tiba.”

FAYH: Feliks, yang tahu benar bahwa orang Kristen tidak suka membuat kerusuhan, memberitahukan kepada orang-orang Yahudi itu supaya mereka menunggu sampai Lisias, komandan garnizun itu, datang dan barulah ia akan memutuskan perkara itu.

ENDE: Feliks jang sangat paham akan hal djalan itu, menjuruh mereka kembali, katanja: Setelah panglima Lisias datang, perkaramu itu akan kuputuskan.

Shellabear 1912: Tetapi ditangguhkannya oleh Pelik, sungguhpun ia terlalu tahu akan hal jalan agama itu, maka katanya, Apabila Lisias, penglima itu, akan datang kelak, aku akan menyelesaikan perkaramu ini."

Klinkert 1879: Adapon, demi didengar Pelik akan segala perkara ini, dipertanggoehkannja mareka-itoe, sebab diketahoeinja segala perkara djalan ini dengan terangnja, laloe katanja: Apabila Lisias, penglima itoe, datang kelak akoe hendak memeriksai segala perkaramoe ini.

Klinkert 1863: Maka kapan soedah didengar Felik sama segala perkara ini, dia mempertanggohken dia-orang, katanja: Kaloe akoe soedah dapet taoe ini djalan dengan lebih trang, dan kaloe Lisias itoe kapala pradjoerit soedah dateng, akoe maoe pariksa segala perkaramoe dengan lebih betoel djoega.

Melayu Baba: Ttapi Felek, mski pun dia tahu chukop trang deri-hal itu Jalan, dia kasi tanggoh lagi, serta kata, "Bila panglima Lusias turun, sahya nanti slsaikan kamu punya perkara."

Ambon Draft: Maka manakala Feliks dengarlah itu, berdjandjilah ija satu waktu jang lajin, sedang ija tahu bajik-bajik djalan maha besar Tuhan, dan katalah: Manakala Lisi-as, Pengribu itu, datang, b/eta akan pariksa kamu punja hal ini.

Keasberry 1853: Adapun dumi didungar ulih Felix akan sagala purkara ini, dipurtanggohkannyalah marika itu subab iya mungataui akan sagala hal ahwalnya jalan ini, dungan kutrangannya, katanya, Apabila Lusia punghulu orang saribu itu datang kulak, aku handak mumreksai sagala sa'suatu deri halmu.

Keasberry 1866: Adapun dŭmi didŭngar ulih Felix akan sagala pŭrkara ini, dipŭrtanggohkannyalah marika itu, sŭbab iya mŭngŭtahui akan sagala hal ahwalnya jalan ini dŭngan katrangannya; katanya, Apabila Lysias, pŭnghulu orang sa’ribu itu datang kŭlak, aku nanti tahu sahabis habislah derihalmu.

Leydekker Draft: 'Adapawn satelah sudah Fejlikis dengar segala perkara 'ini, maka depertanggohkannja marika 'itu, sabdanja: satelah habis dengan lebeh sakhsama 'aku meng`atahuwij segala hhal 'ahhwal tsirath 'ini, manakala Lusija Pangribu 'itu sudah turon, 'aku hendakh menjidikh segala sasawatu jang kena kamu.

AVB: Feliks menangguhkan perbicaraan walaupun dia memahami selok-belok agama berkenaan. Dia berkata, “Apabila Lisias, ketua pasukan tentera itu, datang nanti, aku akan menyelesaikan perkara ini.”

Iban: Tang Peliks, ke endang nemu pasal Jalai Tuhan, nutup pechara nya. Ku iya, "Lebuh kepala soldadu Lisias datai, nya baru aku meri pemutus penemu pasal pekara kita tu."


TB ITL: Tetapi <1161> Feliks <5344> yang tahu <1492> benar-benar <199> akan <4012> Jalan <3598> Tuhan, menangguhkan <306> perkara mereka <846>, katanya <3004>: "Setibanya <2597> kepala pasukan <5506> Lisias <3079> di sini, aku akan mengambil keputusan <1231> dalam <2596> perkaramu <5209>." [<3752>]


Jawa: Nanging Sang Feliks, kang wis nguningani temenan bab Margining Pangeran, karsane ngundur prakara iku, pangandikane: “Yen panggedhe prajurit Lisias wis mrene, aku bakal mutus prakaramu.”

Jawa 2006: Nanging Féliks, kang wus nguningani temenan bab Margining Pangéran, karsané ngundur prakara iku, pangandikané, "Yèn panggedhéné prajurit Lisias wus mréné, aku bakal mutus prakaramu."

Jawa 1994: Gubernur Félix, sing akèh kawruhé bab piwulang Kristen, nutup parepatan mau karo ngandika: "Prekara iki bakal dakputus, samangsa komandhan Lisias wis ana kéné."

Jawa-Suriname: Gramang Féliks sing ngerti okèh bab piwulang Kristen, nutup kruton kuwi ngomong ngéné: “Prekara iki arep tak rampungké nèk kumendan Lisias wis nang kéné.”

Sunda: Eta perkara ku Peliks ditutup heula, sanggeus anjeunna meunang pertelaan cukup ngeunaan Jalan tea, nya eta hal pangajaran Yesus. Lahiranana, "Ieu perkara rek diputus lamun Lisias geus datang ka dieu."

Sunda Formal: Tapi lantaran Gupernur Peliks parantos apal kana seluk-belukna Jalan Lempeng, papariksaan ku anjeunna ditunda. Saurna, “Ieu perkara ku kami rek diputus upama komandan Lisias geus datang.”

Madura: Feliks se la bannya’ ngagali parkara pangajaranna Isa, pas notop sidhangnga parkara jareya. "Sengko’ motosana parkara reya," dhabuna, "mon komandhan Lisiyas la dhateng dha’ enna’."

Bauzi: Labi ame da Feliks labe aho dam Yesus bake tu vuzehi meedam dam labe, “Iho ana im tu vuzehi meedàla?” laham bak lamota ozobohut. Làhàmu Paulusat lab vameadaha im lam aime neàdi aho dam laba ab gagoham. “Em ozobohuna ahum Paulusat aho ab vameadume neàdeham tame. Neàde. Yahudi dam im ibida imbodeheo? Im Paulusbada imbodeheo? Laham bak lam eho nasi ozome gagom vabak. Em ozom biehedaleàmu gi teohe novai esulo mozo. Faobe ame meo dam labe im boehàda aabo Lisias kota Yerusalem labe fa Kaisarea niba lehezobe ba uloome vi aime ozobohudi neàdi gago tame.” Lahame vameadume neàdi dam zi lam gagome ab futodaham.

Bali: Irika Gubernur Peliks, sane sampun wikan ring Margine punika, raris muputang parumane. Dane raris ngandika ring anake akeh sapuniki: “Kayang Komandan Lisiase teka, ditu tiang lakar mutusang prakaran ragane.”

Ngaju: Balalu Peliks je jari are mangatawan tahiu auh ajar Yesus, mahapus sidang perkara te. "Aku akan mamutus perkara toh," koae, "amon komandan Lisias jari dumah."

Sasak: Terus Peliks saq sampun luwẽq wikan mengenai pengajahan Deside Isa, nutuqang sidang pelekare nike, basene, "Tiang gen mutusang pelekare niki, lamun kepale pasukan Lisias sampun dateng."

Bugis: Nainappa Féliks iya maégaénna naisseng passalenna pappagguruwanna Yésus, natutu’ni iyaro sidang parakaraé. Adanna, "Maéloka pettuiwi iyaé parakaraé, rékko engkani komandang Lisias."

Makasar: Anjo Feliks, jaimi naasseng apa le’baka Napangngajarrang Isa. Jari natongko’mi anjo sidanga nakana, "Battupi komandang Lisias nampa kutappuki anne parkaraya."

Toraja: Apa iatu Feliks, tu unnissan melomo lalan kapekaalukan iato, umpadampapi tu kadira’tasanna tu kara-karana sia nakua: Ianna sae dao mai tu Lisias kamandang, la kura’ta’mo tu kara-karami.

Duri: Natampakkii Gubernur Feliks joo kasirempunan mbicara kara-kara, sanga budamo naissen to pangngajaran-Na Puang Isa. Nakua, "La kura'tah tee kara-kara, ke ratumi Pangbarani Lisias."

Gorontalo: Bo pongajari li Isa Almasih u pilolele mayi le Pawulus boyito memangi ma otawa li gubornur Peliks. Tiyo lopoberenti mao lo sidang boyito wawu loloiya odiye, ”Wonu te Lisiyas panglima lo pasukan ma ledungga mayi, wau ma momutusani parakara limongoli botiye.”

Gorontalo 2006: Lapatao̒ tei Peliks tamalotota ngohuntua pasali lo pongaajali li Isa, lopoo̒ lapato sidangi lo palakala boito. "Wau̒ mamo muutusi mao̒ palakala botie," ualio, "wonu tikamudangi Lisias malei dungga mai."

Balantak: Kasi i Feliks men ninginti'imo biai' sasalanna mian men mongololo' Salanna Tumpu, nangkakabusi pungukumian parakala iya'a taena, “Tio takasi a tanaasna surudadu men i Lisias, kasi parakala kani'i putuskononku.”

Bambam: Sapo' naissam tongam-tongam Feliks diona Lalanna Puang Yesus, nasuhum napatohho salapi indo kaha-kaha aka naua: "Sulepi pangngulunna sohodadu Lisias mane kualai kattuanna inde kaha-kahamua'."

Kaili Da'a: Gubernur Feliks nangginjani ante nabelo pepatuduki to niuli Pepatuduki Yesus. Jadi i'a nompopenonto polibu etu pade nanguli, "Aku mompakaopu parakara e'i ane mariamo balengga tantara i Lisias ri se'i."

Mongondow: Bo ki Peliks inta nonota'audon totok kon soaáḷ totunduí i Yesus nonimpodon kon sidang soaáḷ porkara tatua. Sia noguman, "Aka mo'iangoidon na'a itoi in tontara ki Lisias, bain tua bo tantuíonku im perkara monimu tanion."

Aralle: Ampo' aka' nainsang si'da-si'da Feliks didiona Lalanna Puang Yesus, ya' napatohho salake' yato kaha-kaha aka' naoatee, "Suleke' kapalana tantara Lisias mane kualai kabohtuanna inde kaha-kahammua'."

Napu: Gubernur Feliks moisa mpuu apa au rapoinalai to Sarani kana i Yesu. Ido hai nauli: "Hampai indemi hampai pohuda-hudaanta. Kubotusi rai kara-kara ide, ane hawe tadulako surodado Lisias."

Sangir: Mase i Feliks kụ seng nakakasingkạ l᷊awọ hal᷊ẹ̌ u těntirong Mawu Yesus, něngondọeng pěrkara ene, "Iạ e sarung mamutusu pěrkara ini," ungkuěnge, "kereu koměndang i Lisias seng marěnta."

Taa: Wali ojo karoonya i Paulus manganto’o notonya etu, i Peliks manganto’oka samparia tau yau muni ruyu, apa ia mangansani kojo mangkonong Jaya to nato’o i Yesu. I Peliks manganto’oka tau etu, “Ane rata kepala ntentara, i Lisias, panewa aku damangabotus palaong si’i.”

Rote: Boema Feliks fo nalelak ba'u ka la'eneu Yesus nanoli na ndia, ana tatana nakabuak ndia ma nae, "Metema malanga solda'du Lisia sa ana mai soona, au aketu dede'ak ia."

Galela: Ma Gubernur Feliks, una lo wanako idalaka ma ngale o Yesus Awi dodoto, so wosigila-gila waasi duma wojaji onaka, de wotemo, "Done ma kapita o Lisias wahino, de awi demo toiseka asa ngohi nia hali manena tatailako de tositatapu."

Yali, Angguruk: Ari ulug Paulusen hiyag itfagma Feliks ino Yesus wene fahet oluk teg lit unggum ari undaman fobikap tuhuk pibareg, "Sehen seneg inap onowe Lisias ino tuma waruhumu eneg unggum ari kong tuhuk," ibag.

Tabaru: Ge'enaka de ma Feliks 'una 'o gudaiou wanako 'o do-dotoko ma ngale 'o Yesus, wosido-dogumokau ya'urusu ma hali ge'ena. 'Una wongose 'ato, "Ngoi 'asa taputusu ma hali ne'ena, gee dua 'o Lisias 'o tentara ma balusu gu'una woboano."

Karo: Jenari nina Pelik, si nggo melala meteh kerna Dalan Kegeluhen si ituduhken Tuhan nutup sidang e alu ngataken, "Kenca seh i jenda puanglima Lisias maka kuputusken perkarandu enda."

Simalungun: Tapi ilalab-lalabi si Feliks ma sidea, halani torang tumang do ibotoh pasal podah ai, nini ma, “Dob tuad pe Kapiten Lisias, ase huputuskon parkara nasiam on.”

Toba: Alai dipalalaplalap si Feliks ma nasida, ala mansai tangkas diboto agama i, ninna ma: Dung pe tuat kapiten Lisias, patangkasonku ma angka hata na sian hamu i.

Dairi: Nai iondari si Feliks sienggo memettoh ntangkas tersèngèt Jesus mo perkara i, nina mo, "Lebbè roh pè komandan Lisias asa kuputusken perkara èn."

Minangkabau: Sudah tu, Gubenur Feliks nan lah banyak mangatawui tantang pangajaran Isa Almasih, mako inyo tutuiklah sidang parkaro tu. Gubenur tu bakato, "Ambo ka mamutuihkan parkaro ko, jikok kumandan Lisias lah tibo."

Nias: I'asiwai wa'owulo andrõ Feliki, si no oya mangila sanandrõsa ba wamahaõ Yesu, imane, "U'etu'õ warakaro andre dania na no tohare komandra Lisia."

Mentawai: Oto ka sia si Pelik amaigingan aiagai pagalaiat ngantoman pagalaiat tubut Jesus, bailiu lepáakénangan sidang néné, kuanangan, "Teret oi nia si komandan Lisias, iapeité takkíakékungan pakaro néné."

Lampung: Raduni Feliks sai radu pandai lamon tentang ajaran Isa, mengakheri sidang perkara udi. "Nyak haga memutusko perkara inji," cawani, "kik komandan Lisias radu ratong."

Aceh: Laju lé Feliks nyang ka jiteupeu jai that keuhai ajaran Isa, jipeuputôh sidang peukara nyan, "Ulôn teuma lôn peuputôh peukaranyoe," kheun Feliks, "meunyoe keumandan Lisias ka trok keunoe."

Mamasa: Sapo umpatorro salapi inde kara-kara Feliks-e nakua: “Anna saepa Lisias, randan ponggawana tantara angku mane kattu inde kara-karamua'e.” Inde Feliks-e budami tau narangngi untetteran Kasaranian napolalan budamo napekalembasan.

Berik: Gubernur Feliks jei unggwanfer mes towaswena Nele Tuhanmanaiserem jem temawer. Jepga jei ula Paulusem temawer jeiserem ga baafulsini jam nasbiliwer, enggam ga gutena, "Ginanggwa sanbaka bosna Lisyas aafe jam aa jep fortyaram, jes jepserem ai ula im temawer aaiserem bunarsusfer ga as borolsini."

Manggarai: Mai hi Feliks hitut pecing tu’ung Salang de Mori Keraéng, renggé bicar disé, mai taén: “Du cain kepala tentera Lisias cé’é ho’o, aku te beté bicar de méu.”

Sabu: Moko ri Feliks do ae ke ne toi ne jhara liajha Yesus ne, moko ta henabbhe ke ri no ne lua peowu do naanne. Ta lii ke no, "Ne kewallu do nadhe do medae ta pehappo ri ya, kinga dakka komeda Lisis ma dhe."

Kupang: Paulus omong bagitu, ma tagal gubernor Feliks ju su tau banya, soꞌal ‘Tuhan Yesus pung Jalan Idop’, ju dia tutu sidang bilang, “Bagini! Beta mau pange sang komandán Lisias, ko dengar dia pung carita dolo. Kalo beta su omong abis deng dia, baru beta bisa putus ini parkara.”

Abun: Feliks jam sukdu subot os gato Yefun Yesus kak ne sisu ndo. An jam Paulus bi sukdu-i kom mone sa, an ki do, "Men kibot Paulus bi sukdu-i ne o nde, wo men kem kret padosye Lisias ne ma, ete men kibot kom mo pe gato or mó."

Meyah: Feliks ejginaga osok gij rusnok ongga ruroru moroju ongga Yesus oncunc fob, jefeda ofa agot oida, "Gij mona ongga Lisias en fob, beda didif dumoga ojga rot yeyin mar oga insa kefi si."

Uma: Gubernur Feliks mpo'inca lia napa to raparasaya tauna to mepangala' hi Yesus. Toe pai' na'uli': "Hudu rei-mi ulu pohura-ta. Kubotuhi moto mpai' kara–kara toi, ane rata-ipi kapala' tantara Lisias."

Yawa: Gubernur Peliks umaso pamo po ayao vatano utavondi Yesus apa Unanuije rai raen tavon to. Weti po raura nanto Paulus ai pare, “Ngko to. Yara arono nait akari akoe Lisias indati de no so, wea umba syo nya ana no naije ranaun akato ti syo ayao mamaisye rapatimugo nai.”


NETBible: Then Felix, who understood the facts concerning the Way more accurately, adjourned their hearing, saying, “When Lysias the commanding officer comes down, I will decide your case.”

NASB: But Felix, having a more exact knowledge about the Way, put them off, saying, "When Lysias the commander comes down, I will decide your case."

HCSB: Since Felix was accurately informed about the Way, he adjourned the hearing, saying, "When Lysias the commander comes down, I will decide your case."

LEB: But Felix, [because he] understood the [facts] concerning the Way more accurately, put them off, saying, "When Lysias the military tribune comes down, I will decide _your case_."

NIV: Then Felix, who was well acquainted with the Way, adjourned the proceedings. "When Lysias the commander comes," he said, "I will decide your case."

ESV: But Felix, having a rather accurate knowledge of the Way, put them off, saying, "When Lysias the tribune comes down, I will decide your case."

NRSV: But Felix, who was rather well informed about the Way, adjourned the hearing with the comment, "When Lysias the tribune comes down, I will decide your case."

REB: Then Felix, who was well informed about the new way, adjourned the hearing. “I will decide your case when Lysias the commanding officer comes down,” he said.

NKJV: But when Felix heard these things, having more accurate knowledge of the Way, he adjourned the proceedings and said, "When Lysias the commander comes down, I will make a decision on your case."

KJV: And when Felix heard these things, having more perfect knowledge of [that] way, he deferred them, and said, When Lysias the chief captain shall come down, I will know the uttermost of your matter.

AMP: But Felix, having a rather accurate understanding of the Way [of the Lord], put them off {and} adjourned the trial, saying, When Lysias the commandant comes down, I will determine your case more fully.

NLT: Felix, who was quite familiar with the Way, adjourned the hearing and said, "Wait until Lysias, the garrison commander, arrives. Then I will decide the case."

GNB: Then Felix, who was well informed about the Way, brought the hearing to a close. “When the commander Lysias arrives,” he told them, “I will decide your case.”

ERV: Felix already understood a lot about the Way. He stopped the trial and said, “When commander Lysias comes here, I will decide what to do with you.”

EVD: Felix already understood a lot about the Way {of Jesus}. He stopped the trial and said, “When commander Lysias comes here, I will decide about these things.”

BBE: But Felix, who had a more detailed knowledge of the Way, put them off, saying, When Lysias, the chief captain, comes down, I will give attention to your business.

MSG: Felix shilly-shallied. He knew far more about the Way than he let on, and could have settled the case then and there. But uncertain of his best move politically, he played for time. "When Captain Lysias comes down, I'll decide your case."

Phillips NT: Then Felix, who was better acquainted with the Way than most people, adjourned the case and said, "As soon as Colonel Lysias arrives I will give you my decision."

DEIBLER: Felix already knew quite a lot about what people called ‘the way of Jesus’. But he did not let Paul or his accusers continue to speak. Instead, he said to them, “Later, when Commander Lysias comes down here, I will decide these matters that concern you all.”

GULLAH: Gobna Felix know real well bout de Way ob de Lawd, an e tell um fa wait. E say, “A gwine cide ya case wen Lysias, de commanda ob de sodja dem, git yah.”

CEV: Felix knew a lot about the Lord's Way. But he brought the trial to an end and said, "I will make my decision after Lysias the commander arrives."

CEVUK: Felix knew a lot about the Lord's Way. But he brought the trial to an end and said, “I will make my decision after Lysias the commander arrives.”

GWV: Felix knew the way of Christ rather well, so he adjourned the trial. He told them, "When the officer Lysias arrives, I’ll decide your case."


NET [draft] ITL: Then Felix <5344>, who understood <1492> the facts concerning <4012> the Way <3598> more accurately <199>, adjourned <306> their hearing <846>, saying <3004>, “When <3752> Lysias <3079> the commanding officer <5506> comes down <2597>, I will decide <1231> your case.”


  Share Facebook  |  Share Twitter

Studi lengkap, lihat: Alkitab SABDA.

 <<  Kisah Para Rasul 24 : 22 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran