Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TB]     [PL]  [PB] 
 <<  Kisah Para Rasul 24 : 23 >> 

TB: Lalu ia menyuruh perwira itu tetap menahan Paulus, tetapi dengan tahanan ringan, dan tidak boleh mencegah sahabat-sahabatnya melayani dia.


AYT: Kemudian, Feliks memerintahkan perwira itu agar Paulus tetap ditahan, tetapi dengan keringanan dan tidak mencegah teman-temannya untuk melayani dia.

TL: Maka diberinya perintah kepada penghulu laskar itu akan menahani dia di dalam tahanan, tetapi dengan ringannya, dan jangan seorang daripada sahabat-sahabatnya dilarangkan melayani dia.

MILT: Dan dia memberi perintah kepada perwira bawahan itu untuk menjaga Paulus, dan untuk memberi kelonggaran, dan tidak melarang siapa pun teman-temannya untuk melayani atau datang kepadanya.

Shellabear 2010: Kemudian ia memerintahkan perwira yang bertanggung jawab menjaga Pa’ul supaya tetap menahan Pa’ul, tetapi dengan memberikan beberapa kelonggaran, dan tidak melarang seorang pun dari sahabat-sahabatnya untuk melayaninya.

KS (Revisi Shellabear 2011): Kemudian ia memerintahkan perwira yang bertanggung jawab menjaga Paul supaya tetap menahan Paul, tetapi dengan memberikan beberapa kelonggaran, dan tidak melarang seorang pun dari sahabat-sahabatnya untuk melayaninya.

Shellabear 2000: Kemudian ia memerintahkan perwira yang bertanggung jawab menjaga Pa’ul supaya tetap menahan Pa’ul, tetapi dengan memberikan beberapa kelonggaran, dan tidak melarang seorang pun dari sahabat-sahabatnya untuk melayaninya.

KSZI: Dia mengarahkan ketua tentera menahan Paulus tetapi secara longgar, dan membenarkan sahabat-sahabatnya membawa apa-apa untuknya.

KSKK: Lalu ia memberi perintah kepada perwira untuk tetap menahan Paulus tetapi diberikan sedikit kebebasan dan jangan mencegah teman-temannya untuk melayani dia.

WBTC Draft: Ia memerintahkan perwira itu untuk menjaga Paulus, memberi sedikit kebebasan kepadanya, dan tidak menghalang-halangi sahabat-sahabatnya mengurus kebutuhannya.

VMD: Ia memerintahkan perwira itu untuk menjaga Paulus, memberi sedikit kebebasan kepadanya, dan tidak menghalang-halangi sahabat-sahabatnya mengurus kebutuhannya.

AMD: Lalu Feliks memerintahkan para perwira untuk tetap menahan Paulus di penjara, tetapi memberi sedikit kebebasan dan membiarkan teman-temannya melayani kebutuhannya.

TSI: Lalu dia memerintahkan seorang komandan kompi yang bertugas di situ supaya Paulus terus dijaga, tetapi tidak perlu diikat dengan rantai, dan tidak menghalang-halangi sahabat-sahabat Paulus untuk membantu dia ketika dia membutuhkan sesuatu.

TSI3: Lalu dia memerintahkan seorang komandan kompi yang bertugas di situ supaya Paulus tetap dijaga, tetapi tidak perlu diikat dengan rantai, dan supaya Paulus diberi kebebasan untuk menerima kunjungan atau bantuan dari teman-temannya.

BIS: Lalu ia memerintahkan perwira yang bertanggung jawab atas Paulus itu supaya tetap menahan Paulus, tetapi dengan memberi sedikit kebebasan kepadanya dan mengizinkan kawan-kawannya memberikan kepadanya apa yang diperlukannya.

TMV: Lalu gabenor memerintahkan pegawai tentera yang menjaga Paulus supaya mengawal dia tetapi memberi dia kebebasan yang terhad, serta membenarkan sahabat-sahabat Paulus memberikan apa yang diperlukannya.

BSD: Lalu ia berkata kepada orang yang bertanggung jawab atas Paulus, “Tetap tahan dia, jangan lepaskan. Tetapi berikan dia sedikit kelonggaran dan izinkan kawan-kawannya memberikan kepadanya apa yang ia perlukan.”

FAYH: Ia memerintahkan supaya Paulus dikembalikan ke penjara, tetapi ia memberi instruksi kepada para penjaga agar memperlakukan dia dengan baik dan jangan melarang sahabat-sahabatnya mengunjungi serta melayani Paulus.

ENDE: Lalu ia memerintahkan kepada kepala laskar manahan Paulus, tetapi boleh memberikan kebebasan sedikit, dan djangan mentjegah sahabat-sahabatnja melajaninja.

Shellabear 1912: Maka disuruhnya hulubalang menunggui Paul, tetapi dengan ringannya; dan jangan seorang pun sahabat-sahabatnya dilarangkan melayani dia.

Klinkert 1879: Maka olih wali disoeroeh akan penghoeloe atas saratoes orang itoe menoenggoei Pa'oel dengan ringannja, sahingga tidak dilarangnja orang kakenalannja berchidmat ataw melawat akandia.

Klinkert 1863: Maka dia pesen sama itoe kapala saratoes pradjoerit akan mendjaga sama Paoel dan boewat lebih seneng sama dia, {Kis 27:3; 28:16} sampe djangan dilarang orang kenal-kenalannja dateng atawa toeloeng sama dia.

Melayu Baba: Dan dia suroh itu hulubalang jaga sama Paulus, dan kasi dia bebas, jangan larangkan dia punya sohbat-sohbat mlayankan dia.

Ambon Draft: Dan bertitahlah ija pada Pengratus itu, akan djaga simpan Paulus dan bowat a-ringan padanja, dan djangan tagahkan dija punja awrang akan melajani dija dan akan masok kaluwar kapadanja.

Keasberry 1853: Maka dipusannya kapada punghulu orang saratus akan mununggui Paulus, surta mumbri tau kabebasan, sahingga tiada dimularangkan orang yang burkunal kunalan dungan dia datang atau mulawat akan dia.

Keasberry 1866: Maka dipŭsannya kapada pŭnghulu orang sa’ratus akan mŭnunggui Paulus, sŭrta mŭmbri bibas akan dia, dan jangan dilarangkannya barang sa’orang yang bŭrkŭnal kŭnalan dŭngan dia datang, atau mŭlawat akan dia.

Leydekker Draft: Maka berpasanlah 'ija pada Pengratus 'itu, sopaja Pawlus detongguwij, dan ber`awleh peng`aluwasan, sahingga djangan 'ija melarang barang sa`awrang deri pada segala 'awrangnja jang chats 'itu berchidmet padanja, 'ataw berdatang kapadanja.

AVB: Dia mengarahkan ketua tentera menahan Paulus tetapi secara longgar, dan membenarkan sahabat-sahabatnya membawa apa-apa untuknya.

Iban: Iya lalu ngasuh pemesai soldadu nyaga Paul, tang tau ngasuh Paul mindah kia-kia, lalu enda tau nagang bala pangan Paul meri iya utai ti dipeguna iya.


TB ITL: Lalu ia menyuruh <1299> perwira <1543> itu tetap menahan <5083> Paulus <846>, tetapi dengan tahanan ringan <425>, dan <2532> tidak boleh <3367> mencegah <2967> sahabat-sahabatnya <2398> <846> melayani <5256> dia <846>. [<2192> <5037>]


Jawa: Banjur dhawuh marang opsir, supaya Rasul Paulus tetep ditahan, nanging kalawan tahanan kang entheng, sarta para mitrane kang padha ngladeni, aja dipenggak.

Jawa 2006: Banjur dhawuh marang opsir, supaya Paulus tetep ditahan, nanging kanthi kalonggaran, sarta para mitrané kang padha ngladèni, aja dipenggak.

Jawa 1994: Félix nuli dhawuh marang perwira sing lagi tugas, supaya Rasul Paulus dijaga, karo diwènèhi kamerdikan sawetara, sarta ngidini para mitrané nyukupi kebutuhané.

Jawa-Suriname: Gramangé terus mréntah marang ofisir sing nyambutgawé kongkon njaga rasul Paulus, nanging rasul Paulus dililani mlaku-mlaku lan kantya-kantyané éntuk ngrumati dèkné.

Sunda: Geus kitu marentah ka perwira anu tanggung jawab perkara Paulus, supaya Paulus tetep dijaga, tapi sing longgar bae, jeung lamun aya rerencanganana anu rek ngalayad atawa kikintunan idinan bae.

Sunda Formal: Geus kitu, anjeunna marentah ka perwira tea, supaya Paulus tetep ditahan, tapi tahanan enteng bae; bari saurna, bisi aya kanca mitrana anu niat ngalaladenan kaperluan anjeunna, ulah dihalang-halang.

Madura: Saellana jareya, Feliks pas apareng parenta ka parwira se epassrae ajaga Paulus, sopaja Paulus teptep etahan tape sopaja eberri’i kabebasan sakone’ ban ngedine ca-kancana ngatore pa-apa kaparlowanna.

Bauzi: Labi Feliks aho ame meo dam labe iba vuusdam boehàda donida laba gago, “Om meo dam gagome Paulus neo vou aasdale. Lahana a bisi mali vou aasdamule. Gi fota aasdale. Paulusti vou alem dam labe aba aho ozome vamna li lodam neàte,” lahame gagome ame baket ab meedamam.

Bali: Dane mrentahang prawirane sane nyaga Dane Paulus mangda tetep nyaga dane, nanging mangda Dane Paulus kicen kabebasan, tur mangda parasawitran danene taler kicen sela buat ngayahin dane.

Ngaju: Palus ie marentah perwira je mimbing tanggong jawab huang hal Paulus te, uka tetep manahan Paulus, tapi manenga isut kalonggaran akae tuntang manenga ijin akan kare kawale manenga akae taloh je ingkeme perlu akae.

Sasak: Terus ie mrẽntahang prewire saq betanggung jawab lẽq Paulus nike adẽqne tetep nahen Paulus, laguq ngebẽng sekediq kebẽbasan lẽq ie dait ngijinang batur-baturne ngebẽng napi saq ie perluang.

Bugis: Nainappa naparéntang parawira iya tanggung jawa’éngngi iyaro Paulus kuwammengngi natette natahang Paulus, iyakiya nawéréngngi céddé alaluwasang sibawa napalalona sellao-sellaona mpéréngngi aga napparelluwangngé.

Makasar: Le’baki anjo nasuromi anjo perwiraya angngerangi Paulus, sollanna nitahang ija. Mingka nisarei sike’de’ kalonggangang Paulus, siagang tena nipisangkai punna nia’ agang-aganna battu ampangngerangangi apa-apa naparalluanga.

Toraja: Napa’parentammi lako pangulu surodadu kumua la dipatadang, apa da sia nadilaai bang, sia da nadigagai tu mai sitanda-tandanna sae untollongi.

Duri: Nasuami to kamandang mpatorro tarruhpi to Paulus, apa la napemaringngannimo ci'di', nawa'ding toomo nabawan solana to apa naparallui.

Gorontalo: Lapatao tiyo lomarenta mao tauwa lo pasukan ta hemodaha ole Pawulus alihu tatapu molahangi mao ole Pawulus, bo poipo'oheliyo mao wawu wonu mongosahabatiliyo monao mayi mohinta oliyo, dila mao poienteliyo.

Gorontalo 2006: Lapatao̒ tio lomalentao̒ polowila tatihu-tihula pasali lei Paulus boito alihu debo molahangi olei Paulus, bo wolo mongohi ngoi̒di obeebasi olio wau mopoluasi mongo sahabatilio mongohi olio wolo u palaluolio.

Balantak: Kasi ia nomosuu' surudadu men alayo'mo a pangkatna men nangawawa i Paulus kada' mantaankon i Paulus, kasee amo'po paraa ukumon. Ka' kalu lulusanna taka mangawawai upa-upa bo ko'ona, uga' amo' kokundakonon.

Bambam: Mane ussuai punggabana sohodadu untähäm Paulus, sapo' tä' la napomabanda' anna tä' toi nalabai ingganna solana nabeem ingganna kapahalluanna.

Kaili Da'a: Naopu etu niparentana samba'a balengga tantara manggatono i Paulus. Tapi naupa i'a nikatono, i'a niwai loga molumako sakedi pade roana nipaloga marata mantulungi i'a.

Mongondow: Bo ki Gubernur nopotabaí kom porwira inta noḷukad ko'i Paulus simbaí mayak monahang ko'inia, ta'e sia in nobaliíbií tahanan bebas bo yobayatnya mita im mota'aubií mamangoi ko'inia bo mobogoi ing kaparaḷuannya mita.

Aralle: Mane unsuoi pongkahana tantara untähäng Paulus, ampo' dai la nadahha anna napabei toi nalumba solana nabahaing kapahalluanna.

Napu: Roo indo, napohawaami tadulakonda surodado mokampai Paulu. Agayana nauri rakampai, bara nodo tauna au ratarunggu. Lawi ia peisa molulumao, hai rangana rapaliu mowei apa au naparaluu.

Sangir: Mase i sie něndolohen pěrwira kụ masasingkạ i Paulus tadeạu pakịpaere apidewe lai pěgẹ̌gěllị u l᷊oahe pẹ̌kadodọ si sie ringangu kumbahangbe mẹ̌sědingu manga hapị e měmpěgěllị u apang gẹ̌gausange.

Taa: Roo see ia manganto’oka kepala ntentara to satu, to’onya, “Jagai i Paulus pei ne’e rata’amaka kojo ia. Biaka ia malinja-linja sangkodi pasi biaka yununya mai mayunu resi ia pei mangkenika ia anu to danapake.”

Rote: Boema ana paleta malanga solda'du matuaina fo mana manea Paulu sa tahan nahele Paulus, tehu fen loak faanak, ma fe nonoo nala loak fo lini fen hata fo ana paluun.

Galela: Qabolo de una wipareta o prajuritka manga sahe moi magena o Paulus iwijaga, duma upa he wibui de wisimaha sidago to una awi dodiao lo aku yahino ma ngale awi oho ma kurangi moi-moi wihike unaka.

Yali, Angguruk: Ari ibareg otsi sehen senehon onowe ino fam, "Hiren Paulus fano roho foroho lit weregma oriyen let tik waharukon fahet yanggal enebuk fug," ulug hiyag itfag.

Tabaru: Ge'enaka de wakisidemo 'o tentaraka gee 'o Paulus wijaga-jagano la 'o Paulus witahanukosi, ma ma eta wipidilika de kaidadi 'awi ma-manai wilega de 'okia naga woparaluu gee kaidadi wido'otaka.

Karo: Kenca bage isuruh Pelik perwira namaken Paulus ku bas penjara. Tapi iberekenna nge sitik kebebasen man Paulus; teman-temanna banci reh ndahi ia dingen mereken keperlunna.

Simalungun: Jadi iparentahkon ma hubani kopala ni tentara, ase itahan si Paulus, tapi bebas otik, anjaha seng bulih larangon hasomanni marugas bani.

Toba: Didokkon ma letnan i mangaramoti si Paulus, alai lumumbang; na so jadi ambaton manang ise donganna, na giot marhobasi di ibana.

Dairi: Nai idokken mo perwira menjamotken si Paulus i asa tong itahan ia, tapi narih merongkah mo, janah ulang iararang barang isè denganna si uè mengurupi janah mengkebasisa.

Minangkabau: Mako inyo parentahkanlah, parwira nan batangguang jawab ateh diri si Paulus, supayo tatap manahan si Paulus, tapi jo caro ma agiah saketek kabebasan kabake inyo, sarato mambuliahkan kanti-kantinyo manyadiyokan apo nan inyo paralukan.

Nias: Aefa da'õ ibe'e wareta khõ ndra saradadu ena'õ lataha manõ Waulo, ba lahaogõ khõnia awõ wa tetehegõ khõ ndra awõnia wame'e hadia ia zoguna khõnia.

Mentawai: Iageti kuanangan ka matadda tai perwira sikokoiakenen masipasikeli si Paulus, bulé ratahan si Paulus, tápoi buítá rakau goisó puujaat tubunia samba raobáaké rakau ka tubunia saaleinia apa simagulai ka sia.

Lampung: Raduni ia merintahko perwira sai betanggung jawab atas Paulus ano in tetap nahan Paulus, kidang jama ngeni cutik kebebasan jama ia rik ngirimko kantik-kantikni ngeniko jama ia api sai diperlukoni.

Aceh: Laju jipeurintah peuwira nyang meutanggong jaweueb ateueh Paulus nyan mangat teutab jipeuteun Paulus, teuma ngon jibri bacut keubeubaihan ubak gobnyan dan jipeuidhin rakan-rakan gobnyan jibri keugobnyan peue nyang geupeureulée.

Mamasa: Ussuami ponggawana tantara umpatama tarungkun Paulus, sapo tae' la didagai sigali, anna tae' toi la didapai solana ungkandapai.

Berik: Feliks ga angtane sanbaka 100 ginanggwamana enggam ga bala, "Paulus jam is tebanaram, jengga jelem afelen mesna ijama nasbabiyen, saf sege jalbili Paulus aa jes balbabilirim saf sene erbiyele."

Manggarai: Itu kali hia jera tentera hitu kudut kong oné buin hi Paulus, maik ali bui ata géaln, agu néka ré’ing cengatan oné mai haé-reban kudut campé hia.

Sabu: Moko ta pereda ke no pa kattu horodhadhu do jage Paulus ne, mita pe ma Paulus nga tahe, tapulara nga wie lua kehoo hudi he pa Paulus, jhe mina harre lema, do wie lua ke pa ihi anga-ihi anga Paulus ta wie ne nga we kinga era ke ne lua paralu Paulus.

Kupang: Ais dia suru parwira satu ko pi tahan sang Paulus. Ma dia parenta ko kasi sadiki bebas sang Paulus, deng jang larang dia pung tamán dong ko datang layani sang dia.

Abun: Orge Feliks syogat ye Roma bi yesukmise bi yesu dik yo mewa Paulus mo penjara. Feliks syogat yesu rai Paulus krat nde, wo an misyar Paulus bi yesyim dakai ma subere Paulus bi yesyim ós Paulus mo suk gato Paulus yewa ne.

Meyah: Beda ofa obk ebirfaga tentarer egens jeskaseda ot joug Paulus ojgomu, tina onot joug Paulus erek ahais guru. Adaij nou Paulus ecira gij efen mod efesi, noba ofa oitij rot oida Paulus efen mohujir rumorka mar ongga Paulus ocosu rot gu ofa ai tein ojgomu.

Uma: Oti toe, nahawai' tadulako-na mpojaga Paulus. Tapi' nau' rajaga-i, uma-i hewa tauna to ratarungku' mpu'u. Apa' rapalogai moto-i modao', pai' rapiliu moto bale-na mpowai'-i napa to naparaluu.

Yawa: Umba po naite matutir indamu wo Paulus aman, muno po ananyao so raugaje naite umaso awa akarije ai pare, “Syare wapo Paulus ausiso no vayave, yara makova rave nora. Apa arakove inta ware ude wo apan wo apa ana bekedaije inta raugavere ai, weamo ude kai.”


NETBible: He ordered the centurion to guard Paul, but to let him have some freedom, and not to prevent any of his friends from meeting his needs.

NASB: Then he gave orders to the centurion for him to be kept in custody and yet have some freedom, and not to prevent any of his friends from ministering to him.

HCSB: He ordered that the centurion keep Paul under guard, though he could have some freedom, and that he should not prevent any of his friends from serving him.

LEB: [He] ordered the centurion [for] him to be guarded and to have some freedom, and in no way to prevent any of his own [people] [from] serving him.

NIV: He ordered the centurion to keep Paul under guard but to give him some freedom and permit his friends to take care of his needs.

ESV: Then he gave orders to the centurion that he should be kept in custody but have some liberty, and that none of his friends should be prevented from attending to his needs.

NRSV: Then he ordered the centurion to keep him in custody, but to let him have some liberty and not to prevent any of his friends from taking care of his needs.

REB: He gave orders to the centurion to keep Paul under open arrest and not to prevent any of his friends from making themselves useful to him.

NKJV: So he commanded the centurion to keep Paul and to let him have liberty, and told him not to forbid any of his friends to provide for or visit him.

KJV: And he commanded a centurion to keep Paul, and to let [him] have liberty, and that he should forbid none of his acquaintance to minister or come unto him.

AMP: Then he ordered the centurion to keep [Paul] in custody, but to treat him with indulgence [giving him some liberty] and not to hinder his friends from ministering to his needs {and} serving him.

NLT: He ordered an officer to keep Paul in custody but to give him some freedom and allow his friends to visit him and take care of his needs.

GNB: He ordered the officer in charge of Paul to keep him under guard, but to give him some freedom and allow his friends to provide for his needs.

ERV: Felix told the army officer to keep Paul guarded but to give him some freedom and to let his friends bring whatever he needed.

EVD: Felix told the army officer to keep Paul guarded. But he told the officer to give Paul some freedom and to let Paul’s friends bring the things that Paul needed.

BBE: And he gave orders to the captain to keep Paul under his control, and to let him have everything he had need of; and not to keep his friends from coming to see him.

MSG: He gave orders to the centurion to keep Paul in custody, but to more or less give him the run of the place and not prevent his friends from helping him.

Phillips NT: Then he gave orders to the centurion to keep Paul in custody, but to grant him reasonable liberty and allow any of his personal friends to look after his needs.

DEIBLER: Then he told the officer who was guarding Paul to take Paul back to the prison and make sure that Paul was guarded all the time. But he said that Paul was not to be chained {that the officer was not to fasten chains on him}, and if his friends came to visit him, the officer should allow them to help Paul in any way that they wished.

GULLAH: E gii orda ta de offisa ob de sodja dem fa hab de sodja keep on da gyaad Paul. Bot e say dey mus dohn keep Paul like a prisona een de jailhouse all de time an dey haffa leh Paul fren dem come bring um wa e need.

CEV: He then ordered the army officer to keep Paul under guard, but not to lock him up or to stop his friends from helping him.

CEVUK: He then ordered the army officer to keep Paul under guard, but not to lock him up or to stop his friends from helping him.

GWV: Felix ordered the sergeant to guard Paul but to let him have some freedom and to let his friends take care of his needs.


NET [draft] ITL: He ordered <1299> the centurion <1543> to guard <5083> Paul, but to let him <846> have <2192> some freedom <425>, and <2532> not <3367> to prevent <2967> any of his <846> friends <2398> from meeting <5256> his <846> needs <5256>.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Studi lengkap, lihat: Alkitab SABDA.

 <<  Kisah Para Rasul 24 : 23 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran