Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TB]     [PL]  [PB] 
 <<  Kisah Para Rasul 24 : 27 >> 

TB: Tetapi sesudah genap dua tahun, Feliks digantikan oleh Perkius Festus, dan untuk mengambil hati orang Yahudi, ia membiarkan Paulus tetap dalam penjara.


AYT: Akan tetapi, setelah dua tahun berlalu, Perkius Festus menggantikan Feliks. Dan, karena ingin menyenangkan orang-orang Yahudi, Feliks membiarkan Paulus di dalam penjara.

TL: Tetapi setelah genap dua tahun lamanya, maka Pelik itu pun digantikan oleh Porkius Pestus; maka sebab Pelik hendak mengambil hati orang Yahudi ditinggalkannya Paulus terbelenggu di dalam tahanan.

MILT: Dan setelah jangka waktu dua tahun digenapi, Feliks mendapatkan penggantinya yaitu Perkius Festus. Dan, karena bermaksud menunjukkan kemurahan hati pada orang-orang Yahudi, maka Feliks membiarkan Paulus terus terbelenggu.

Shellabear 2010: Akan tetapi, setelah genap dua tahun, Feliks diganti oleh Perkius Festus, dan untuk menyenangkan hati orang Israil, Feliks membiarkan Pa’ul tetap di dalam penjara.

KS (Revisi Shellabear 2011): Akan tetapi, setelah genap dua tahun, Feliks diganti oleh Perkius Festus, dan untuk menyenangkan hati orang Israil, Feliks membiarkan Paul tetap di dalam penjara.

Shellabear 2000: Akan tetapi, setelah genap dua tahun, Feliks diganti oleh Perkius Festus, dan untuk menyenangkan hati orang Israil, Feliks membiarkan Pa’ul tetap di dalam penjara.

KSZI: Dua tahun kemudian, Feliks digantikan oleh Perkius Festus. Feliks membiarkan Paulus terpenjara kerana hendak mengambil hati orang Yahudi.

KSKK: Dua tahun kemudian, Feliks diganti oleh Porkius Festus dan untuk mengambil hati orang-orang Yahudi Feliks meninggalkan dia di dalam penjara.

WBTC Draft: Setelah dua tahun, Feliks diganti oleh Perkius Festus. Tetapi Feliks membiarkan Paulus tetap dalam penjara, karena dia mau melakukan sesuatu untuk mengambil hati orang Yahudi.

VMD: Setelah dua tahun, Feliks diganti oleh Perkius Festus, tetapi Feliks membiarkan Paulus tetap dalam penjara, karena dia mau melakukan sesuatu untuk menyenangkan orang Yahudi.

AMD: Setelah dua tahun berlalu, Perkius Festus menggantikan Feliks sebagai gubernur. Karena ingin menyenangkan orang-orang Yahudi, Feliks membiarkan Paulus dipenjara.

TSI: Tetapi sesudah lewat dua tahun, Feliks digantikan oleh Porkius Festus. Karena ingin menyenangkan hati orang Yahudi, ketika Feliks meninggalkan jabatannya itu, dia dengan sengaja membiarkan Paulus tetap dalam penjara.

TSI3: Tetapi setelah dua tahun berlalu, Feliks digantikan oleh Porkius Festus. Ketika meninggalkan jabatannya, Feliks sengaja membiarkan Paulus tetap ditahan karena dia ingin menyenangkan orang Yahudi.

BIS: Setelah dua tahun, Perkius Festus menggantikan Feliks sebagai gubernur. Dan karena Feliks mau mengambil hati orang-orang Yahudi, ia membiarkan Paulus di dalam penjara.

TMV: Setelah dua tahun, Perkius Festus menggantikan Feliks sebagai gabenor. Kerana Feliks ingin mengambil hati orang Yahudi, dia membiarkan Paulus tinggal di dalam penjara.

BSD: Dua tahun kemudian, Feliks berhenti menjadi gubernur. Ia diganti oleh Perkius Festus. Tetapi, Feliks tidak membebaskan Paulus. Ia membiarkan Paulus tetap di dalam penjara karena ia mau menyenangkan hati orang-orang Yahudi.

FAYH: Dua tahun berjalan seperti itu. Kemudian Feliks digantikan oleh Perkius Festus. Karena Feliks ingin mengambil hati orang Yahudi, Paulus dibiarkannya dalam penjara.

ENDE: Tetapi dua tahun kemudian Feliks diganti oleh Porsius Festus dan untuk mengambil hati orang Jahudi, ia meninggalkan Paulus dalam tahanan.

Shellabear 1912: Tetapi setelah genap dua tahun antaranya, maka Pelik itu digantikan oleh Porkius Pestus; maka Pelik itu meninggalkan Paul dengan terpenjara, sebab hendak menyukakan orang Yahudi.

Klinkert 1879: Tetapi satelah genap doewa tahoen datanglah Porkioes Pestoes menggantikan Pelik, maka Pelik pon, sebab hendak memperkenankan orang Jehoedi, dibiarkannja Pa'oel terpendjara djoega.

Klinkert 1863: Tetapi sasoedahnja genep doewa taoen dateng Porkioes Festoes menggantiken Felik; maka Felik, sebab {Kis 25:14} maoe soekaken hatinja orang Jahoedi, dia biarken Paoel tinggal terpandjara.

Melayu Baba: Ttapi bila sudah gnap dua tahun, Porkius Festus pula gantikan Felek; dan sbab dia mau chari pahala sama orang Yahudi, Felek tinggalkan Paulus dalam jel.

Ambon Draft: Tetapi manakala sudah-lah lalu duwa tahon, menda-patlah Feliks, Porkius Fes-tus akan penggantinja. Teta-pi awleh karana Feliks ada mawu tondjok satu pengaseh-an pada awrang Jehudi, ba-gitu djuga ija kasi tinggal Paulus di dalam pandjara.

Keasberry 1853: Tutapi kumdian deripada dua tahun maka datanglah Porkius Festus munggantikan Felix: maka Felix subab handak munyukakan orang, maka dibiarkannyalah Paulus itu turblunggu.

Keasberry 1866: Tŭtapi kumdian deripada dua tahun, datanglah Porkius Festus mŭnggantikan Felix: maka Felix sŭbab handak mŭnyukakan sagala orang Yahudi itu, dibiarkannyalah Paulus itu tŭrblunggu.

Leydekker Draft: Tetapi satelah sudah ganap duwa tahon, maka Fejlikis sudah ber`awleh Porkijus Fejstus 'akan penggantinja: maka Fejlikis, jang hendakh menondjokh kaseh pada 'awrang Jehudij, 'itu membejarkanlah Pawlus terbulongguw.

AVB: Dua tahun kemudian, Feliks digantikan oleh Perkius Festus. Feliks membiarkan Paulus terpenjara kerana hendak mengambil hati orang Yahudi.

Iban: Dua taun udah lepas nya, Peliks lalu diganti Porkius Pestus nyadi gabenor. Kena Peliks ngenyamaika ati orang Judah, iya nejuka Paul mengkang ditan dalam rumah jil.


TB ITL: Tetapi <1161> sesudah genap <4137> dua tahun <1333>, Feliks <5344> digantikan <2983> oleh Perkius <4201> Festus <5347>, dan untuk mengambil hati <2698> orang Yahudi <2453>, ia membiarkan <2641> Paulus <3972> tetap dalam penjara <1210>. [<1240> <2309> <5037> <5485> <5344>]


Jawa: Nanging bareng wis ganep rong taun, Sang Feliks digentosi Sang Perkius Festus lan kanggo nyenengake atine wong Yahudi, Sang Feliks nglestarekake Rasul Paulus katahan ana ing pakunjaran.

Jawa 2006: Nanging bareng wus ganep rong taun, Féliks digentosi Pèrkius Féstus lan kanggo nyenengaké atiné wong Yahudi, Féliks nglestarèkaké Paulus katahan ana ing pakunjaran.

Jawa 1994: Sawisé rong taun, Gubernur Félix nuli diganti déning Gubernur Pèrkius Féstus. Sarèhné kepéngin olèh atiné wong Yahudi mulané Rasul Paulus ditahan terus ana ing pakunjaran.

Jawa-Suriname: Sakwisé rong taun gramang Féliks terus diganti karo gramang Pèrkius Fèstus. Jalaran gramang Féliks kepéngin dielem karo wong Ju, mulané rasul Paulus terus diejarké nang setrapan terus.

Sunda: Dua taun ti harita, Gupernur Peliks diganti ku Porsius Festus. Ari Peliks hayang dipikasuka ku urang Yahudi, nu matak Paulus diantepkeun bae di pangberokan.

Sunda Formal: Tapi heuleut dua tahun, gupernur teh diganti ku Perkius Pestus. Ari Paulus angger keneh diantep dina tahanan, dumeh Gupernur Peliks teh hayang kapake ku urang Yahudi.

Madura: Saellana olle dhu taon, Gubennor Feliks egante Perkiyus Festus. Sarrena Feliks terro ngala’a atena reng-oreng Yahudi, daddi Paulus paggun epenjara.

Bauzi: Gi labiham im lamota meedume dua tahun ab foleham. Labi dua tahun foli modeha dam ahebu vuusdam boehàdatebo Kaisarleheda labe aho Feliks gubernurli meedaha bak lam faatoi fa Perkius Festus bake gagu gubernur gàhàda ab modeham. Lahana Feliks faatoi fa dat gàhàda ot vai modelo modem di lam Feliks ba Paulus isi oluhu vaba Yahudi damat aba fakem vaba fa aba deelem bak ozome Paulus gi sel laba ousdam lahasuhuna esmo.

Bali: Nanging sasampune kalih taun, Gubernur Peliks raris kagentosin antuk Gubernur Perkius Pestus. Gubernur Peliks mapakayunan ngalap manah anak Yahudine, punika awinane Dane Paulus kabanggayang ring pangkeng.

Ngaju: Limbah due nyelo, Portius Pertus mangganti Peliks kilau gubernur. Tuntang awi Peliks handak manduan atei kare oloh Yehudi, ie manalua Paulus melai hong penjara.

Sasak: Sesampun due taun, Perkius Pestus gentiq Peliks jari gubernur. Dait lantaran Peliks kayun nyenengang angen dengan-dengan Yahudi, ie ngalurang Paulus tetep lẽq dalem bui.

Bugis: Labe’nana duwattaung Perkius Féstus sulléiwi Féliks selaku gubernur. Nasaba maéloi Féliks malai atinna sining tau Yahudié, naleppessangngi Paulus ri laleng tarungkué.

Makasar: Ruan taungi sallona, nisambeammi Feliks ri Perkius Festus a’jari Guburnur. Na lanri ero’na Feliks angngallei pa’mai’na tu Yahudia, natahang tulimi Paulus lalang ri tarungkua.

Toraja: Apa, iatonna ganna’mo duang taun, nasondami Perkius Festus tu Feliks: belanna la morai unnala penaanna to Yahudi tu Feliks, napalan bangmi pa’tarungkuan tu Paulus.

Duri: Napallan bangngi pangtarungkuan to Paulus, nasaba' madoangngi Gubernur Feliks nnala penawanna to-Yahudi. Ia tonna duang taunmo, endekmi Perkius Festus menjaji gubernur ssulle Feliks.

Gorontalo: Bo tou ma leganapu dulotawunu, ti gubornur Peliks ma gilantiya le Perkiwus Pestus. Ti gubornur Peliks ohila moposanangi hila lo tawu lo Yahudi. Uwitolo sababuliyo tiyo lomuli mao ole Pawulus tatapu tatahangi.

Gorontalo 2006: Lapatao̒ dulo taunu mola, tei Perkius Pestus lobuulota wolei Peliks lowali gubolonulu. Wau kalana tei Peliks ohilaa momiyo hilaa lotau-tauwalo Yahudi, hiluliaalio mao̒ tei Paulus todelomo tutupa.

Balantak: Sarataa porus rua' taun, gubernuur Feliks ia bolosimo i Perkius Festus. Kasee i Paulus ia nondodiimo i Feliks na lalomna tarungkuan gause ia mo'uus mangala noana samba Yahudi,.

Bambam: Tappana dua taum lessu'na, iya diäkä'um Perkius Festus umbala' Feliks mendadi gubernur. Sapo' maelo' Feliks muala penabanna to Yahudi nasuhum napäbäi liupi ditahungkum Paulus.

Kaili Da'a: Rompae kaliuna, i Feliks etu nisambei, pade i Perkius Festus najadi Gubernur ri bagia etu. Tempo i Feliks nalai, nipalambanamo I Paulus riara tarunggu sabana i'a madota mangala rara tau-tau to Yahudi.

Mongondow: Ta'e naonda in notompodon doyowa notaong ki Peliks, binaḷuiandon in sia, ki Perkius Pestusdon in nobalií gubernur. Bo lantaran mogamaí kong gina in intau Yahudi daí pinomayakdon makow i Peliks ing ki Paulus kom bonu im ponjara.

Aralle: Tahpana puha derua pahiama, ya' diängkä'mi Perkius Festus umbala'i Feliks mendahi tuambahsa'. Ampo' Feliks pemala ungngala inahanna to Yahudi, lambi' napabei loloke' ditahungkung Paulus.

Napu: Anti kanapeinaona Feliks mangala lalunda to Yahudi, ido hai Paulu napogiangaa ratarunggu liliu. Liumi rompare, Feliks napahurumi Perkius Festus mewali gubernur.

Sangir: Nal᷊iụen dua taung i Perkius Festus něngaweng si Feliks nakoạ guběrnurẹ̌. Kụ ual᷊ingu i Feliks mapulu měngal᷊ạ naung u tau Yahudi e, i sie měngkatewe napakawalan Paulus mạl᷊aaresẹ̌ su ral᷊ungu tahungkụ.

Taa: Pei yako etu, ojo kagananya dua nto’u, i Peliks ia rabolosika yau i Perkius Pestus. Wali i Perkius Pestus semo to mawali gubernur. Pei tempo i Peliks tawa rabolos, tempo etu ia rani mampakasanang to Yahudi, wali see naka ia taa mangalapa i Paulus yako ri raya ntarungku.

Rote: Basa teuk dua boema, Perkius Festus ana nggati Feliks da'di gobelnol. Hu ka nde Feliks sue ho'i hataholi Yahudi la dale na, de ana po'ilotak Paulus nahele neme bui dale.

Galela: Kanaga ma deka o taungu sinoto ipasaka, de ma Gubernur Feliks asa wihoi so o Perkius Festus witagali wodadi gubernur, duma o Feliks ka wodupasi o Yahudika manga roriri manga sininga waqehe la ona widupa unaka, so o Paulus gena ka wiqohaka o bui ma rabaka.

Yali, Angguruk: Mo piren libagma Feliks pilaptuk lit ubalmangge Perkius Festus lahapfagma hun Feliks inowen hele loloho wili fesele angge famen Yahudi inap inindi enehiyehap enepmin ulug Paulus penjara fam welamag ibag.

Tabaru: 'O taunu modidi 'ipasa, de 'o Perkius Festus wodadi gubernur 'o Feliks witagali. De ma Feliks 'o singina wo'ese 'o Yahudi ma nyawaka, so kowisisupuwa 'o Paulus 'o buioka.

Karo: Dua tahun kenca si e Gubernur Pelik igantiken Porkius Pestus. Paulus lalap ipelepas Pelik i bas penjara sabap muat ukur kalak Jahudi atena.

Simalungun: Tapi dob salpu dua tahun, roh ma si Porkius Festus manggantih si Feliks. Anjaha halani sihol do uhurni mambuat uhur ni halak Jahudi, gabe ipaturut si Feliks ma si Paulus tartahan.

Toba: Alai dung gok dua taon, ro ma si Perkius Festus mangganti si Feliks; jadi naeng do si Feliks pajongjongkon basana tu halak Jahudi, ditadingkon ma si Paulus tarhurung.

Dairi: Tapi enggo kessa mo dua tahun dekkahna mbangkit mo si Perkius Festus gabè gubèrnur menggancihi si Feliks. Kumarna naing muat ukur kalak Jahudi si Feliks, gabè ibelli mo si Paulus i kurungen.

Minangkabau: Sasudah duwo tawun, Perkius Festus tibo untuak manggantikan Feliks sabagai gubenur. Dek karano Feliks nak ma ambiak muko ka urang-urang Yahudi, mako inyo padiyakan sajolah si Paulus dalam pinjaro.

Nias: Me no irugi dua fakhe, tobali gubernur Werokia Feso fogati Weliki. Ba bõrõ me ihalõ dõdõ ndra niha Yahudi Feliki, andrõ wa itaha manõ Waulo bakha ba gurunga.

Mentawai: Kapplu rua ngarura burúnia, si Perkius'an lé amugubernur sailit Pelik. Tápoi kalulut ikau paalakat bagadda tai Jahudi ka tubunia, oreakénangan ikuddu si Paulus ka bagat penjara.

Lampung: Radu jak rua tahun, Perkius Festus ngegantiko Feliks sebagai gubernur. Rik mani Feliks haga ngakuk hati ulun-ulun Yahudi, ia naganko Paulus di delom bui.

Aceh: Óh ka lheueh na dua thon, Perkius Festus jeuet geunantoe Feliks sibagoe gubunur. Dan sabab Feliks keuneuk jicok até ureuëng-ureuëng Yahudi, jihnyan jipeubiyeu mantong Paulus teutab lam glab.

Mamasa: Dua taunni mangkanna, disondaimi gubernur Feliks, nasonda Perkius Festus. Ia nangei untarungkun liu Paulus, annu morai Feliks la ummala penawanna to Yahudi.

Berik: Tahunu ga naura aa galap ne barwenaram, Perkius Festus ga gwena Gubernurfe, Feliksem tabanabe. Ane Feliks ga gunu jelem inibe, "Ai baiyan enggame angtane Yahudimana ai as jam ne balfe ai waakena." Jega jem temawer Feliks jei Paulus jeber mirtetefala bwiyibe.

Manggarai: Maik woko rapak sua ntaung hi Féliks, lesing li Pérkius Féstus, agu kudut emi nai data Yahudi hi Féliks sondang hi Paulus kong kin oné buin.

Sabu: Ta ludu dhue bhue ttau, ta hoo ke Feliks ri Perkius Festus mii gubernur, jhe taga tari Feliks do ddhei ta aggu ne ade do Yahudi he, ta hane he ke Paulus ri no pa dhara ammu bhaddo.

Kupang: Ma di sablá laen, gubernor Feliks ju ada ame hati sang orang Yahudi pung bos-bos dong. Andia ko dia sonde putus capát Paulus pung parkara. Dia kasi tenga itu parkara tarendam sampe dua taon. Ais itu, ada gubernor baru yang datang ganti sang Feliks. Dia pung nama Porkius Festus. Ma dong ju masi tahan tarús sang Paulus.

Abun: Tahun we, orge yenggras Perkius Festus win Feliks tepsu Gubernur. Sugane Feliks iwa ben suk yo gato ye Yahudi iwa ne, sane an misyar Paulus mo penjara.

Meyah: Gij tahun egeka deika fob beda Perkius Festus eferwei Feliks erek Gubernur nou monuh insa koma deika. Tina Feliks aha Paulus eker gij mod insa koma ojgomuja. Ofa otunggom mar insa koma jeskaseda rusnok ongga Yahudi rudou os rot ofa.

Uma: Feliks doko' ngala' nono-ra to Yahudi, toe pai' napelele' moto-i Paulus ratarungku' rompae kahae-na. Timpaliu rompae toe, Feliks rasampei, pai' Perkius Festus jadi' gubernur to bo'u.

Yawa: Arono tume rurum akato, Perkius Pestus po Peliks umaso anigwan indamu po gubernur raijar akato. Arono Peliks pujeamo po Paulus auguje makova rai ramu, yara po apaya ti makova kobe tutir indamu vatano Yahudi manayanambe.


NETBible: After two years had passed, Porcius Festus succeeded Felix, and because he wanted to do the Jews a favor, Felix left Paul in prison.

NASB: But after two years had passed, Felix was succeeded by Porcius Festus, and wishing to do the Jews a favor, Felix left Paul imprisoned.

HCSB: After two years had passed, Felix received a successor, Porcius Festus, and because he wished to do a favor for the Jews, Felix left Paul in prison.

LEB: And [when] two years had passed, Felix received as successor Porcius Festus. And [because he] wanted to do a favor for the Jews, Felix left Paul behind _as a prisoner_.

NIV: When two years had passed, Felix was succeeded by Porcius Festus, but because Felix wanted to grant a favour to the Jews, he left Paul in prison.

ESV: When two years had elapsed, Felix was succeeded by Porcius Festus. And desiring to do the Jews a favor, Felix left Paul in prison.

NRSV: After two years had passed, Felix was succeeded by Porcius Festus; and since he wanted to grant the Jews a favor, Felix left Paul in prison.

REB: When two years had passed, Felix was succeeded by Porcius Festus. Wishing to curry favour with the Jews, Felix left Paul in custody.

NKJV: But after two years Porcius Festus succeeded Felix; and Felix, wanting to do the Jews a favor, left Paul bound.

KJV: But after two years Porcius Festus came into Felix’ room: and Felix, willing to shew the Jews a pleasure, left Paul bound.

AMP: But when two years had gone by, Felix was succeeded in office by Porcius Festus; and wishing to gain favor with the Jews, Felix left Paul still a prisoner in chains.

NLT: Two years went by in this way; then Felix was succeeded by Porcius Festus. And because Felix wanted to gain favor with the Jewish leaders, he left Paul in prison.

GNB: After two years had passed, Porcius Festus succeeded Felix as governor. Felix wanted to gain favor with the Jews so he left Paul in prison.

ERV: But after two years, Porcius Festus became governor. So Felix was no longer governor. But he left Paul in prison to please the Jews.

EVD: But after two years, Porcius Festus became governor. So Felix was no longer governor. But Felix left Paul in prison, because Felix wanted to do something to please the Jews.

BBE: But after two years Porcius Festus took the place of Felix, who, desiring to have the approval of the Jews, kept Paul in chains.

MSG: After two years of this, Felix was replaced by Porcius Festus. Still playing up to the Jews and ignoring justice, Felix left Paul in prison.

Phillips NT: However, when two full years had passed, Felix was succeeded by Porcius Festus and, as he wanted to remain in favor with the Jews, he left Paul still a prisoner.

DEIBLER: Felix let Paul remain in prison, because he wanted to please the Jewish leaders and he knew that they did not want him to release Paul. But when two years had passed, Porcius Festus became governor in place of Felix.

GULLAH: Wen two yeah done pass, Porcius Festus tek Gobna Felix place. Bot Felix been wahn fa mek de Jew people like um, so e ain free Paul fom de jailhouse fo e gone.

CEV: Two years later Porcius Festus became governor in place of Felix. But since Felix wanted to do the Jewish leaders a favor, he kept Paul in jail.

CEVUK: Two years later Porcius Festus became governor in place of Felix. But since Felix wanted to do the Jewish leaders a favour, he kept Paul in jail.

GWV: Two years passed. Then Porcius Festus took Felix’s place. (Since Felix wanted to do the Jews a favor, he left Paul in prison.)


NET [draft] ITL: After two years <1333> had passed <4137>, Porcius <4201> Festus <5347> succeeded <1240> Felix <5344>, and <5037> because he wanted <2309> to do <2698> the Jews <2453> a favor <5485>, Felix <5344> left <2641> Paul <3972> in prison <1210>.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Studi lengkap, lihat: Alkitab SABDA.

 <<  Kisah Para Rasul 24 : 27 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran