Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TB]     [PL]  [PB] 
 <<  Kisah Para Rasul 3 : 1 >> 

TB: Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul tiga petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke Bait Allah.


AYT: Suatu hari, Petrus dan Yohanes pergi ke Bait Allah pada waktu jam doa, yaitu pada jam kesembilan.

TL: Maka Petrus dan Yahya pun pergi naik ke Bait Allah pada waktu sembahyang, yaitu pukul tiga petang.

MILT: Adapun Petrus dan Yohanes pada waktu itu naik ke bait suci pada jam doa, yaitu jam kesembilan.

Shellabear 2010: Pada suatu hari, Petrus dan Yahya pergi ke Bait Allah menjelang waktu untuk berdoa, yaitu pukul tiga sore.

KS (Revisi Shellabear 2011): Pada suatu hari, Petrus dan Yahya pergi ke Bait Allah menjelang waktu untuk berdoa, yaitu pukul tiga sore.

Shellabear 2000: Pada suatu hari, Petrus dan Yahya pergi ke Bait Allah menjelang waktu untuk berdoa, yaitu pukul tiga sore.

KSZI: Petrus dan Yahya naik ke rumah ibadat bersama-sama pada waktu sembahyang, iaitu pukul tiga petang.

KSKK: Pada suatu hari naiklah Petrus dan Yohanes ke Bait Allah pada waktu sembahyang, yaitu pukul tiga petang.

WBTC Draft: Pada suatu hari kira-kira jam tiga sore, Petrus dan Yohanes pergi ke pelataran Bait. Itu adalah waktu sembahyang.

VMD: Pada suatu hari kira-kira jam tiga sore, Petrus dan Yohanes pergi ke pelataran Bait. Itu adalah waktu sembahyang.

AMD: Pada suatu ketika, Petrus dan Yohanes pergi ke Bait Allah saat waktu berdoa, yaitu pukul tiga sore.

TSI: Pada suatu hari, Petrus dan Yohanes pergi ke teras rumah TUHAN untuk mengikuti jam doa— yaitu kira-kira jam tiga sore.

TSI3: Pada suatu hari, Petrus dan Yohanes pergi ke teras rumah Allah untuk mengikuti jam doa, yaitu kira-kira jam tiga sore.

BIS: Pada suatu hari Petrus dan Yohanes pergi ke Rumah Tuhan pada pukul tiga sore, yaitu pada waktu untuk berdoa.

TMV: Pada suatu hari, Petrus dan Yohanes pergi ke Rumah Tuhan pada pukul tiga petang, iaitu masa berdoa.

BSD: Pada suatu hari, dua orang pengikut Yesus, yaitu Petrus dan Yohanes, pergi ke Rumah Tuhan di Yerusalem untuk berdoa. Saat itu pukul tiga sore, yaitu saat bagi orang Yahudi untuk berdoa.

FAYH: PADA suatu petang Petrus dan Yohanes pergi ke Bait Allah untuk menghadiri persekutuan doa yang setiap hari diadakan pada jam tiga.

ENDE: Pada suatu hari diwaktu sembahjang, kira-kira pukul kesembilan, Petrus beserta Joanes naik kekenisah.

Shellabear 1912: Maka Peterus dan Yahya itu naiklah keka'bah pada waktu sembahyang, yaitu pukul tiga petang.

Klinkert 1879: SABERMOELA, maka Peteroes dan Jahja bersama-sama pon pergilah karoemah Allah pada waktoe sembahjang, ija-itoe poekoel tiga petang.

Klinkert 1863: Bermoela maka Petroes dan Johannes pergi bersama-sama masok dalem kabah pada koetika orang sembahjang, ija-itoe pada poekoel tiga sore;

Melayu Baba: Petrus dan Yahya naik masok ka'abah waktu smbahyang, pukol tiga ptang.

Ambon Draft: Adapawn berangkatlah Petrus bersama-sama dengan Joannes ka-Kaba, pada djam sombajang, ija itu djam jang kasembilan.

Keasberry 1853: BURMULA maka, Petros dan Yahya pun purgilah bursama sama masok kaabah pada kutika orang sambahyang, iya itu pada pukul tiga putang.

Keasberry 1866: BŬRMULA maka Petros dan Yahya pun pŭrgilah bŭrsama sama masok ka’abah pada kutika orang sŭmbahyang, iya itu pada pukol tiga pŭtang.

Leydekker Draft: 'Adapawn Petrus dan Jahhja mudikhlah sama 2 kapada Kaxbah, sakira 2 pada djam sombahjang, jaxnij djam jang kasembilan.

AVB: Petrus dan Yohanes naik ke Bait Suci bersama-sama pada waktu beribadat pada jam kesembilan.

Iban: Nyadi sekali, lebuh Peter seduai John mansang ngagai Rumah Sembiang lebuh maya besembiang ba urung pukul tiga ngalih hari,


TB ITL: Pada suatu <1909> hari menjelang waktu sembahyang <4335>, yaitu pukul <5610> tiga petang <1766>, naiklah <305> Petrus <4074> dan <2532> Yohanes <2491> ke <1519> Bait Allah <2411>. [<1161>]


Jawa: Ing sawijining dina, ngarepake wektu sembahyang, yaiku jam telu awan, Rasul Petrus lan Rasul Yokanan padha minggah menyang ing Padaleman Suci.

Jawa 2006: Ing sawijining dina, ngarepaké wektu sembahyang, yaiku jam telu awan, Pétrus lan Yohanes padha minggah menyang Padaleman Suci.

Jawa 1994: Ing sawijining dina jam telu awan ngarepaké wektu sembahyang, Rasul Pétrus lan Rasul Yohanes padha menyang Pedalemané Allah.

Jawa-Suriname: Ing sakwijiné dina, kira-kira jam telu awan, wayahé kumpul pandonga, rasul Pétrus lan rasul Yohanes budal nang Gréja Gedé.

Sunda: Dina hiji poe kira-kira pukul tilu sore, waktuna sembahyang, Petrus jeung Yohanes arangkat ka Bait Allah.

Sunda Formal: Dina hiji poe, geus meh waktuna sembahyang — kira-kira pukul tilu sore — Petrus jeung Yahya arangkat ka Bait Allah.

Madura: E settong are Petrus ban Yahya meyos ka Padalemman Socce, e baja pokol tello’ asar, iya areya baktona oreng asambajang.

Bauzi: Labi ame digat meida iube Yahudi dam labe ibi iho Ala bake tom gagodam jam abo jam tiga fusi ala vakidehemu Petrusti Yohanesti Fihasi Ala Bake Vou Baedam Num Vàmteabu laba ab ladamam.

Bali: Sedek rahina anu, pukul tiga nyoreang, rikala masan anake mabakti, Dane Petrus miwah Dane Yohanes munggah ka Perhyangan Agung.

Ngaju: Sinde andau Petrus dengan Yohanes haguet akan Human Tuhan pukul telo halemei, iete katika akan balakudoa.

Sasak: Lẽq sopoq jelo Petrus dait Yahya lumbar ojok Gedẽng Allah jam telu kebian, nike wayene dengan gen mulai bedo'e.

Bugis: Riséuwaé esso, Pétrus sibawa Yohanés laowi ri Bolana Puwangngé ri tetté tellué arawéngngé, iyanaritu wettu untu’ massempajang.

Makasar: Ri se’reang allo a’lampai Petrus siagang Yohanes mange ri Balla’Na Batara. Anjo wattua tette’ tallu ri karuenga, iamintu wattu passambayanganga.

Toraja: Malemi tu Petrus sola Yohanes langngan Banua Kabusungan, tonna attu kapassambayangan te’te’ tallu makaroen.

Duri: Den pissen wattu tonna wattu passambajanganmo tatte' tallu soloh allo, namale Petrus sola Yahya lako Bola Puang Allataala.

Gorontalo: To dulahe tuwawu tou ma ledungga wakutu potabiyalo tou lolango, deuwitoyito ma jamu tiga, te Petrus wole Yahya lonao ode pango bele lo Eya.

Gorontalo 2006: Todulahee tuwau tei Petrus wolei Yahya lonao̒ mola ode Bele lo Eeya jamu tiga lolaango, deu̒ito-yito towakutu u modua̒.

Balantak: Sa'angu' ilio, montorumpaki tempo bo sambayangan, jaam tiga maamaalom, ninsoopmo i Petrus tii Yohanes na Laiganna Alaata'ala.

Bambam: Pissam kahubem la tette' tallu kalem, iya le'ba' oom Petrus sola Yohanes längäm Banua Debata aka la lambi' wattunna ma'sambajam.

Kaili Da'a: Naria saeo i Petrus bo Yohanes nalau mpaka ri Sapo Mpepue tinti toluongu kaede nu eo, tempo mposambaya nto Yahudi.

Mongondow: Kon singgai tobatuí wakutu in orasdon posambayangan sin aindon jam tiga ḷoḷabungea, ki Petrus bo ki Yohanes minayak sinumu'ot kom Baḷoi Tuhan.

Aralle: Pihsang tempo di maloe tehte' tallu, ya' le'ba' bung Petrus sibaha Yohanes dai' di Dasang Ada'na Puang Alataala aka' la lambi'mi tempona ma'sambayang.

Napu: Tinti talumi kalumba, Peturu hai Yohane laohe i Souna Pue Ala i tempona pekakaeanda to Yahudi.

Sangir: Piạ su sahěllo i Petrus dẹ̌duan Yohanes nakoạ sol᷊ong Bal᷊em Mawu pukul᷊ẹ̌ tatěllu wawěllo, su tempọen pẹ̌daroa.

Taa: Wali re’e seore i Petrus sira dua i Yohanes yau makai-kai ri banua i mPue Allah ri jam togo rede eo, apa etu semo tempo napokai-kai nto Yahudi.

Rote: Faik esa boema, Petrus no Yohanis leu leo Amak Manetualain Uman la'e li'u telu le'donoso na, fo ala hule-haladoi.

Galela: O wange moiku o cako saange so ma orasi yaadoka o Yahudika yodupa isumbayang, de o Petrus de o Yohanes itagi o Gikimoi Awi Tahuka.

Yali, Angguruk: Misihim sambil mo haya ririkim sembahyang wina sambil uruk hag toho Petrus men Yohanes men sembahyang ul ulug Allah ibam libag.

Tabaru: Ma moi ge'ena 'o lahidoa ma 'orasi ge'ena la 'o takoro sa'ange 'o wange 'imasiniporoko, de 'o Petrus de 'o Yohanes yosikaie ma Jo'oungu ma Dutu 'awi Woade.

Karo: I bas sada wari tupung jam ertoto, eme jam telu karaben, berkat Petrus ras Johanes ku Rumah Pertoton.

Simalungun: Jadi rap tangkog ma si Petrus ampa si Johannes hu rumah panumbahan pukul tolu, bani panorang martonggo.

Toba: (I.) Dung i rap nangkok ma si Petrus dohot si Johannes tu bagas joro, di pungkul tolu di tingki partangiangan.

Dairi: Tikan sidari laus mo si Petrus dekket si Johanes mi Bages Dèbata, pukul tellu ciboon, imo tikki lako mersodip.

Minangkabau: Pado suatu ari, kiro-kiro pukua tigo sanjo, si Petrus jo si Yahya payi ka Rumah Tuhan, iyolah pado wakatu untuak badowa.

Nias: Samuza ma'õkhõ, me bõzi tõlu tanõ owi inõtõ wangandrõ, numalõ ba Nomo Zo'aya Wetero awõ Yohane.

Mentawai: Ka sara gogoi, iaté ka bó-bó telu ka soibokat, amei si Petrus sambat si Johannes ka Uman Taikamanua, ka ipot gogoi paniddogat.

Lampung: Pada suatu rani Petrus rik Yohanes mik di Lamban Ibadah pukul telu dibi, yakdo pada waktu untuk bedua.

Aceh: Bak siuroe Petrus ngon Yahya geujak u Baét Allah poh lhée seupôt, na kheueh bak watée nyan watée keu meudoá.

Mamasa: Pissan attu, la tettek tallumi karuen mengkalaomi Petrus sola Yohanes langngan Banua Ada'na Puang Allata'alla annu la nalambi' omi attunna ma'sambayang to Yahudi.

Berik: Nunu daamfenna jeme jema ga nawer-ningna, Petrus Yohanesfar ga aa ge sofna Jena Uwa Sanbagirmanaiserem jebe, sembayanga gam ne gwebaf angtane nafsiserem jebar. Nunu jeber-jeber jema ga nawer-ningna, angtane sembayanga ga jem ne gwebabuwena.

Manggarai: Manga ca leso du kudut ngaji, aram ongga telu le mané ngo hi Pétrus agu hi Yohanés oné Mbaru de Mori Keraéng.

Sabu: Pa dhara helodho, pa wabba tallu maddha lodho he, ta kako ke Petrus nga Yohanes la Ammu Deo, pa awe ta la hebhajha.

Kupang: Satu hari, jam tiga sore, Petrus deng Yohanis pi Tuhan pung Ruma Sambayang Pusat ko mau sambayang deng orang laen dong.

Abun: Kam dik yo, kam dek, jam gri, ete Petrus si Yohanes, an we mu mo Yefun Allah bi nu tepsu jam gato ye ki suk su Yefun mone.

Meyah: Gij mona juens erek moworu fob bera rusnok rum riteij gu Allah. Jefeda Petrus jera Yohanes geja jah Mod Allah jeskaseda gom geiteij tein.

Uma: Rala-na ha'eo, Petrus pai' Yohanes hilou hi Tomi Alata'ala hi tempo posampaya to Yahudi, jaa tolu ncimonou'.

Yawa: Masyote inta uma amije mandeij, weti Petrusa pe Yohanesa pe yirija no Yavaro Amisye rai indamu ibe sambayambe.


NETBible: Now Peter and John were going up to the temple at the time for prayer, at three o’clock in the afternoon.

NASB: Now Peter and John were going up to the temple at the ninth hour, the hour of prayer.

HCSB: Now Peter and John were going up together to the temple complex at the hour of prayer at three in the afternoon.

LEB: Now Peter and John were going up to the temple at the hour of prayer, the ninth [hour].

NIV: One day Peter and John were going up to the temple at the time of prayer—at three in the afternoon.

ESV: Now Peter and John were going up to the temple at the hour of prayer, the ninth hour.

NRSV: One day Peter and John were going up to the temple at the hour of prayer, at three o’clock in the afternoon.

REB: ONE day at three in the afternoon, the hour of prayer, Peter and John were on their way up to the temple.

NKJV: Now Peter and John went up together to the temple at the hour of prayer, the ninth hour .

KJV: Now Peter and John went up together into the temple at the hour of prayer, [being] the ninth [hour].

AMP: NOW PETER and John were going up to the temple at the hour of prayer, the ninth hour (three o'clock in the afternoon),

NLT: Peter and John went to the Temple one afternoon to take part in the three o’clock prayer service.

GNB: One day Peter and John went to the Temple at three o'clock in the afternoon, the hour for prayer.

ERV: One day Peter and John went to the Temple area. It was three o’clock in the afternoon, which was the time for the daily Temple prayer service.

EVD: One day Peter and John went to the temple area. It was three o’clock in the afternoon. This was the time for the daily temple prayer service.

BBE: Now Peter and John were going up to the Temple at the ninth hour, the hour of prayer;

MSG: One day at three o'clock in the afternoon, Peter and John were on their way into the Temple for prayer meeting.

Phillips NT: ONE afternoon Peter and John were on their way to the Temple for the three o'clock hour of prayer.

DEIBLER: One day Peter and John were going to the Temple courtyard. It was three o’clock in the afternoon, at the time when people prayed there publicly.

GULLAH: Bout shree o'clock een de ebenin, de time wen de Jew people gone fa pray, Peter an John da waak ta God House fa pray.

CEV: The time of prayer was about three o'clock in the afternoon, and Peter and John were going into the temple.

CEVUK: The time of prayer was about three o'clock in the afternoon, and Peter and John were going into the temple.

GWV: Peter and John were going to the temple courtyard for the three o’clock prayer.


NET [draft] ITL: Now <1161> Peter <4074> and <2532> John <2491> were going up <305> to <1519> the temple <2411> at <1909> the time <5610> for prayer <4335>, at three o’clock in the afternoon <1766>.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Studi lengkap, lihat: Alkitab SABDA.

 <<  Kisah Para Rasul 3 : 1 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran