Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TB]     [PL]  [PB] 
 <<  Kisah Para Rasul 3 : 20 >> 

TB: agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan, dan mengutus Yesus, yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus.


AYT: sehingga waktu kelegaan datang dari kehadiran Tuhan, dan supaya Ia mengutus Kristus yang telah ditetapkan bagimu, yaitu Yesus,

TL: dan supaya datang juga masa yang senang daripada hadirat Tuhan, dan Ia menyuruhkan Kristus Yesus yang terdahulu ditetapkan bagimu.

MILT: Dan Dia akan mengutus YESUS Kristus yang telah diberitahukan sebelumnya kepadamu,

Shellabear 2010: sehingga kamu akan mengalami masa kelegaan oleh kehadiran-Nya. Juga supaya Ia mengutus kepadamu Isa, yang sejak semula ditentukan-Nya menjadi Al Masih bagimu.

KS (Revisi Shellabear 2011): sehingga kamu akan mengalami masa kelegaan oleh kehadiran-Nya. Juga supaya Ia mengutus kepadamu Isa, yang sejak semula ditentukan-Nya menjadi Al Masih bagimu.

Shellabear 2000: sehingga kamu akan mengalami masa kelegaan oleh kehadiran-Nya. Juga supaya Ia mengutus kepadamu Isa, yang sejak semula telah ditentukan-Nya menjadi Al Masih bagimu.

KSZI: Dan juga supaya Dia menghantar Isa al-Masih yang telah ditentukan-Nya menjadi al-Masih bagimu.

KSKK: dan waktu kelegaan akan datang oleh belas kasihan Allah, ketika Ia mengutus Mesias yang ditentukan bagimu, yaitu Yesus.

WBTC Draft: Dan Allah akan memberikan kesegaran rohani kepadamu. Allah akan memberikan Yesus kepada kamu, yaitu yang telah dipilih-Nya bagi kamu menjadi Kristus.

VMD: Dan Allah akan memberikan kesegaran rohani kepadamu. Allah akan memberikan Yesus kepada kamu, yaitu yang telah dipilih-Nya bagi kamu menjadi Kristus.

AMD: dan waktu kelegaan akan datang kepadamu dari kehadiran Allah. Kiranya Allah mengutus Yesus, yaitu Sang Kristus, untuk datang kepadamu.

TSI: Lalu Allah akan memberikan kesegaran rohani kepadamu. Dan sekali lagi Allah akan mengutus Yesus kepada kita— yaitu Dia yang sudah dipilih oleh Allah sebagai Kristus.

BIS: Tuhan akan datang kepadamu dan kalian akan mengalami kesegaran rohani. Dan Tuhan akan menyuruh Yesus datang kepadamu, karena Ia sudah ditentukan oleh Allah menjadi Raja Penyelamat untukmu.

TMV: Jika saudara-saudara bertaubat, saudara sekalian akan mengalami kesegaran rohani. Tuhan akan menyuruh Yesus datang kepada saudara-saudara, kerana Dia sudah ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi Penyelamat saudara-saudara.

BSD: Tuhan akan menyuruh Yesus datang kepadamu, karena Allah sudah menentukan bahwa Ia akan menjadi Raja Penyelamat untukmu.

FAYH: dan sekali lagi mengutus Yesus, Mesias Saudara, kepada Saudara.

ENDE: dan Allah mendatangkan masa hiburan itu bagimu, serta mengutus jang ditentukan mendjadi Mesias bagimu, ialah Kristus,

Shellabear 1912: lalu disuruhkannya kelak al-Maseh yang ditentukan bagimu terdahulu,yaitu 'Isa.

Klinkert 1879: Dan disoeroehkannja Isa Almasih, jang dinjatakan kapadamoe terdehoeloe.

Klinkert 1863: Maka Toehan nanti mengoetoes Jesoes Kristoes, jang soedah terdoeloe dikabarken sama kamoe.

Melayu Baba: dan spaya dia boleh hantarkan Almaseh yang sudah di-tntukan lbeh dhulu kerna kamu, ia'itu Isa:

Ambon Draft: Dan Ija djuga sudah su-roh datang maha besar Tuhan JESUS CHRISTOS itu, jang deri di-hulu djuga sudah de-tantukan bagi kamu;

Keasberry 1853: Maka iya akan munyurohkan Isa Almasih yang tulah turdahulu dinyatakan pada kamu:

Keasberry 1866: Maka iya akan mŭnyurohkan Isa Almasih yang tŭlah tŭrdahulu dinyatakan padamu.

Leydekker Draft: Dan habis 'ija menjuroh Xisaj 'Elmesehh, jang dihulu telah dechothbatkan pada kamu:

AVB: Dan juga supaya Dia menghantar Yesus Kristus yang telah ditentukan-Nya menjadi Kristus bagimu.

Iban: ngambika maya deka datai alai kita deka ngasaika pengering ari Tuhan, sereta ngambika Iya ngirumka Kristus ngagai kita, iya nya Jesus ke udah dipilih Iya ke kita,


TB ITL: agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan, dan <2532> mengutus <649> Yesus <2424>, yang dari semula diuntukkan <4400> bagimu <5213> sebagai Kristus <5547>.


Jawa: supados Pangeran lajeng ndhatengaken mangsa ingkang ludhang saha ngutus Gusti Yesus, ingkang wiwit sakawit sampun katamtokaken dados Kristus kagem panjenengan sadaya.

Jawa 2006: supados Pangéran lajeng paring wekdal ingkang damel lega saha ngutus Yésus, ingkang wiwit sakawit sampun katamtokaken dados Kristus kanggé panjenengan sadaya.

Jawa 1994: lan Pangéran lajeng badhé nyegeraken nyawa panjenengan, tuwin ngutus Gusti Yésus, ingkang sampun katemtokaken dados Juru Wilujeng panjenengan.

Jawa-Suriname: Gusti Allah mengko mesti terus ngepénakké atimu lan ngongkon Gusti Yésus, sing wis dadi Juru Slametmu, teka.

Sunda: rohani aranjeun ku Pangeran bakal disegerkeun. Mantenna bakal ngutus Yesus ka aranjeun, sabab Yesus teh memang geus diajangkeun jadi Raja Salam pikeun nyalametkeun aranjeun.

Sunda Formal: supaya dilongsongkeun nya hate ku Allah. Supaya Anjeunna ngutus Isa, anu ti awalna keneh oge memang geus dipastikeun pikeun ngajadi Al Masih aranjeun.

Madura: Pangeran bakal rabuwa ka sampeyan, ban sampeyan bakal ngalamana panyeggerranna rohani. Ban Pangeran badhi marabu Isa ka sampeyan, sabab Isa ganeka ampon etantowagi sareng Allah menangka Rato Panyalamet ka sampeyan.

Bauzi: Labi modem labe Boehàda Alat uba modi um ahu asimdidam bak. Labi laha Aho Gagu Fihasi Vimteme Oluhu Dat Boehàda lam abo Yesus lam Aho fa neo gagu nom olu tame.

Bali: mangda semeton prasida muponin manah sane degdeg saking Ida Sang Panembahan, mangdane Ida prasida ngutus Ida Hyang Yesus, sane mula kaselik dados Prabu Sane Kajanjiang pabuat semeton.

Ngaju: Tuhan kareh dumah manalih pahari tuntang pahari kareh mangkeme karigas huang roh. Tuntang Tuhan kareh manyoho Yesus dumah manalih pahari, karana Ie jari inantu awi Hatalla manjadi Raja Panyalamat akan pahari.

Sasak: adẽq Tuhan datengang waktu kelepasan, dait ngutus Deside Isa, saq lẽman penembẽqne tetetepang tipaq side sebagẽ Almasih.

Bugis: Poléi matu Puwangngé ri iko, namupéneddingiwi matu atakkareng baténgngé. Na Puwangngé suroi matu Yésus lao ri iko, nasaba pura ripattentui ri Allataala mancaji Arung Pappassalama’mu.

Makasar: Labattui Batara mae ri kau nalanukasia’ kasannangang pa’maika. Siagang lanisuroi Isa ri Batara battu mae ri kau, nasaba’ Iami le’ba’ Napattantu Allata’ala a’jari Karaeng Mappasalama’nu.

Toraja: anNa suai tu Yesu, tu Kristus inang Napamanassan dolomokomi.

Duri: ammiperasai kamasannangan. La nasua Puang Allataala to Puang Isa, to pura napileimo tonna anu', ratu lako kamu', menjaji Raja Mangpasalama'mi.

Gorontalo: wawu Allahuta'ala Eya mopodungga mayi lo wakutu u mo'osanangi hila limongoli wawu mopoahu mayi oli Isa ta monto mulo-mulolo lomayi ma tilatapu mayi lo Allahuta'ala mowali Olongiya wawu Ta mo'osalamati olimongoli.

Gorontalo 2006: Eeya mamei dungga mai ode limongoli wau timongoli mamoo̒laasa rohu useehati. Wau Eeya mamopoa̒hu li Isa monao̒ mai ode limongoli, sababu Tio matilantu mai lo Allahu Taa̒ala mowali Olongia Tamoo-poaahua olimongoli.

Balantak: ka' kada' Tumpu minsidakon i kuu pore a noamuu. Ka' i Ia bo momosuu' i Yesus men ia tukokonmo Alaata'ala bo Tomundo' Pansalamatkon i kuu.

Bambam: Anna mala napatialaangkoa' inabammu Puang Allataala anna nasuaam polekia' sule Puang Yesus battu diua To nalanti' Puang Allataala la napasalama'kia'.

Kaili Da'a: Kawiamo etu ala i Pue Alatala marata mompakasana rara komi pade ala I'a wo'u mompakau Yesus marata ri ja'i komi. Yesus etu to nipakatantu Alatala nggari pamula-mulana majadi Magau to Mompakasalama komi.

Mongondow: Bo baí ogoian i Tuhan ing kasanangan im mo'ikow, bo potabaí-Nya ing ki Yesus mamangoi ko'i monimu, sin nongkon pinomangkoianpabiímai, Siabií tua inta sinantuí i Allah moposaḷamat ko'i monimu.

Aralle: Anna malai napatialaingkoa' inahammu Puang Alataala anna nasuo bouingkea' sule Puang Yesus, To Dilanti' la Mepasalama'.

Napu: (3:19)

Sangir: Mawu e sarung duměnta su anunu kụ i kamene sarung makahombang katatal᷊ěmbuhung pẹ̌bawiahu marohkẹ̌ e. Kụ Mawu e sarung dumoloh'i Yesus duměnta su anung kamene batụu i Sie kai seng nitilakeh'u Ruata makoạ Datu Mananal᷊amatẹ̌ si kamene.

Taa: Apa ane ewa see Ia damangawaika komi kasanang ndaya to mampakaroso raya ngkomi. Pasi Ia damampokau i Yesu Kerisitu ma’i wo’u resi komi, apa i Yesu semo to Ia roomo mangampilis mawali Makole ngkomi.

Rote: Neukose Amak Manetualain mai neu emi, fo emi samane ma hapu namahokok. Ma neukose Manetualain nadenu Yesus Ana mai neu emi, nana Manetualain naketu basa, Ana da'di Mane Mana Fe So'dak soaneu emi.

Galela: La o orasi o kia bato de o Jou asa wahino nginika, so nia sininga wosiputuru de lo asa iwisulo o Yesus o Salamati ma Kolano wahino nginika, Una magena o Gikimoi wihirika ma ngale ngini.

Yali, Angguruk: Nikni Allahn ap kinangmon inindi sakowap enebuhuk ulug Yesus fahet tu Mesias aruhu ulug tam unduhuk fibahon ino hunubam monde fuhu.

Tabaru: La ma Jo'oungu ma Dutu winidoboa de winisisanangi, de wosuloko 'o Yesus 'asa woboa nginika, sababu 'una ma Jo'oungu ma Dutu wiirikokau ma ngale wodadi Koana Winisilaha.

Karo: Gelah ibereken Tuhan man bandu paksa kemalemen ate dingen IsuruhNa Jesus, eme Si Engkelini si ipadanken Dibata si nggo ItetapkenNa man gunandu.

Simalungun: andohar roh panorang malas ni uhur hun lobei ni Tuhan in, anjaha ase isuruh bani nasiam Jesus Kristus, songon na dob sinurahon-Ni hinan,

Toba: asa anggiat ro angka ari hahilasan sian adopan ni Tuhan i jala asa disuru tu hamu Jesus Kristus, songon naung tinahina i hian.

Dairi: Roh mo Tuhan i mi perrukuren ndènè. Janah ipasulak Tuhan i mo Jesus roh mendahi kènè kerna enggo itentuken Dèbata kin ia gabè Raja Sipaluah.

Minangkabau: Tuhan ka datang kabake angku-angku, angku-angku ka marasokan rohani nan dipabarui. Tuhan ka manyuruah Isa Almasih datang kabake angku-angku, dek karano Baliau lah ditantukan dek Allah manjadi Rajo Panyalamaik untuak angku-angku.

Nias: I'ondrasi dania ami Lowalangi, ba misõndra dania wa'ohahau dõdõ ba wamati si bohou. Ifatenge So'aya khõmi Yesu, bõrõ me no Ihonogõi Lowalangi tobali Razo Sangorifi Ia khõmi.

Mentawai: Momoi te nia si Tuhan itaget'aké kam, bulé imasásá tubut ketsatmui. Samba si Tuhan leú et masikokoiniaké Jesus ka tubumui, aipoí nia lé aipiliy Taikamanua bailiu Rimata Sipaarau kam.

Lampung: Tuhan haga ratong jama niku rik keti haga ngalami kesegaran rohani. Rik Tuhan haga ngayun Isa ratong jama niku, mani Ia radu ditantuko ulih Allah jadi Raja Penyelamat untuk niku.

Aceh: Tuhan geuteuka ubak gata dan gata teuma tarasa keuseugaran rohani. Dan Tuhan teuma geuyue Isa geujak ubak gata, sabab Gobnyan ka geupeuteuntée lé Po teu Allah jeuet keu Raja Peuseulamat keu gata.

Mamasa: Anna malara napomasannang penawammu Puang Allata'alla anna ussua Puang Yesus To mangka nabassei bayu-bayu la umpasalama'koa'.

Berik: Ane Tuhan jam se fortyaram imnibe, ane Jei ini imna ga is gwebaipmini waakenfer is jam ge folbamife. Ane Uwa Sanbagiri Jei ga Yesus se bala imnip jem foryafe, aam temawer Uwa Sanbagiri Jei Yesus enggalf mesam destabal Yesus Jeiba Mesias nemnam, gwela waakena nep nes Jei golminirim jamer abak-abaksus.

Manggarai: kudut Mori Keraéng téing cias agu wuat Mori Yésus ata pu’ung du wangkan poli wérét te Hia hitu hi Kristus.

Sabu: Do ta dakka ma Muri ma nga mu, jhe do ta narro-ta lake ri mu ne lua mengallu nge nga kehaka dhara pa dhara lua manno nga kaho. Jhe ri Muri do ta pepue ma Yesus ta dakka ma nga mu, rowi do alle ke No pepetakke ta Duae Mone ma'i-Mone golo tu mu.

Kupang: Tuhan Allah nanti kasi kuat bosong pung hati. Deng Tuhan Allah ju mau kirim kambali kasi sang bosong, itu Kristus yang Dia su pili. Deng itu Kristus tu, andia Yesus yang Dia su parná kirim datang kasi sang bosong.

Abun: Nin kwet subere Yefun Allah ben nin nggiwa ben An bi suk-i sisu nin mit dik. Nin kwet subere Yefun Allah bi Yesus Kristus ma ku nin, we Yefun Allah bes Yesus Kristus wa nai nin wé kadit sukye, ete jowa nin.

Meyah: (3:19)

Uma: (3:19)

Yawa: Wea umba Amisye tuna wasautan muno Po vambunine raugaje wasanuga rai. Indati Po Yesus atutir de akato no mine so rai. Yesus wepamo wapa Mesias, wepirati Amisye po atayao wasai.


NETBible: so that times of refreshing may come from the presence of the Lord, and so that he may send the Messiah appointed for you – that is, Jesus.

NASB: and that He may send Jesus, the Christ appointed for you,

HCSB: and He may send Jesus, who has been appointed Messiah for you.

LEB: so that times of refreshing may come from the presence of the Lord, and he may send the Christ appointed for you—Jesus,

NIV: and that he may send the Christ, who has been appointed for you—even Jesus.

ESV: that times of refreshing may come from the presence of the Lord, and that he may send the Christ appointed for you, Jesus,

NRSV: so that times of refreshing may come from the presence of the Lord, and that he may send the Messiah appointed for you, that is, Jesus,

REB: and send the Messiah appointed for you, that is, Jesus.

NKJV: "and that He may send Jesus Christ, who was preached to you before,

KJV: And he shall send Jesus Christ, which before was preached unto you:

AMP: And that He may send [to you] the Christ (the Messiah), Who before was designated {and} appointed for you--even Jesus,

NLT: Then wonderful times of refreshment will come from the presence of the Lord, and he will send Jesus your Messiah to you again.

GNB: times of spiritual strength will come from the Lord, and he will send Jesus, who is the Messiah he has already chosen for you.

ERV: Then the Lord will give you times of spiritual rest. He will send you Jesus, the one he chose to be the Messiah.

EVD: Then the Lord (God) will give you times of spiritual rest. He will give you Jesus, the One he chose to be the Christ.

BBE: And that he may send the Christ who was marked out for you from the first, even Jesus:

MSG: and send you the Messiah he prepared for you, namely, Jesus.

Phillips NT: Then he will send you your longheralded Christ, that is Jesus.

DEIBLER: If you do that, there will be times when you will know that the Lord God is helping you. And some day he will again send back to earth the Messiah, whom he appointed for you. That person is Jesus.

GULLAH: Wen oona do dat, God, we Lawd, gwine wok eenside oona haat fa mek oona fait mo scronga. An e gwine sen de Messiah wa e done pick fa sabe oona. Dat Jedus esef.

CEV: Then that time will come when the Lord will give you fresh strength. He will send you Jesus, his chosen Messiah.

CEVUK: Then that time will come when the Lord will give you fresh strength. He will send you Jesus, his chosen Messiah.

GWV: Then times will come when the Lord will refresh you. He will send you Jesus, whom he has appointed to be the Christ.


NET [draft] ITL: so that times of refreshing may come from the presence of the Lord, and <2532> so that he may send <649> the Messiah <5547> appointed <4400> for you <5213>– that is, Jesus <2424>.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Studi lengkap, lihat: Alkitab SABDA.

 <<  Kisah Para Rasul 3 : 20 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran