Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TB]     [PL]  [PB] 
 <<  Kisah Para Rasul 5 : 21 >> 

TB: Mereka mentaati pesan itu, dan menjelang pagi masuklah mereka ke dalam Bait Allah, lalu mulai mengajar di situ. Sementara itu Imam Besar dan pengikut-pengikutnya menyuruh Mahkamah Agama berkumpul, yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel, dan mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu dari penjara.


AYT: Dan, setelah mereka mendengarnya, pada waktu subuh, mereka masuk ke dalam Bait Allah dan mulai mengajar. Ketika Imam Besar dan orang-orang yang bersamanya tiba, mereka mengumpulkan Sanhedrin dan semua majelis tua-tua Israel, lalu menyuruh orang ke penjara untuk membawa rasul-rasul itu menghadap mereka.

TL: Setelah didengarnya demikian, pergilah mereka itu ke dalam Bait Allah pada pagi-pagi, lalu mengajar di situ. Maka datanglah Imam Besar beserta dengan sekalian orangnya menghimpunkan sidang Majelis Bicara serta segala orang tua-tua bani Israel, lalu menyuruhkan orang ke penjara akan mengambil sekalian rasul itu.

MILT: Dan setelah mendengarkannya, mereka masuk ke dalam bait suci sebelum fajar menyingsing, dan mereka mengajar. Namun imam besar dan orang-orang yang bersamanya itu, ketika datang, mereka mengumpulkan sanhedrin dan seluruh dewan tua-tua dari bani Israel, dan mereka menyuruh agar kedua orang itu digelandang ke penjara.

Shellabear 2010: Rasul-rasul menuruti kata-kata malaikat itu. Pada waktu subuh, mereka pergi ke Bait Allah dan mulai mengajar di situ. Sementara itu Imam Besar dan pengikut-pengikutnya memanggil semua tua-tua bani Israil serta anggota Majelis untuk berkumpul mengadakan sidang. Mereka mengutus orang ke penjara untuk membawa rasul-rasul itu menghadap.

KS (Revisi Shellabear 2011): Rasul-rasul menuruti kata-kata malaikat itu. Pada waktu subuh, mereka pergi ke Bait Allah dan mulai mengajar di situ. Sementara itu Imam Besar dan pengikut-pengikutnya memanggil semua tua-tua bani Israil serta anggota Majelis untuk berkumpul mengadakan sidang. Mereka mengutus orang ke penjara untuk membawa rasul-rasul itu menghadap.

Shellabear 2000: Rasul-rasul menuruti kata-kata malaikat itu. Maka pada waktu subuh, mereka pergi ke Bait Allah dan mulai mengajar di situ. Sementara itu Imam Besar dan pengikut-pengikutnya sudah memanggil semua tua-tua bani Israil dan anggota Majelis untuk berkumpul mengadakan sidang. Lalu mereka mengutus orang ke penjara untuk membawa rasul-rasul itu menghadap.

KSZI: Setelah mendengar kata-kata itu, ketika fajar menyingsing, mereka pergi ke rumah ibadat dan mula mengajar. Kemudian tibalah imam besar dan pengikut-pengikutnya. Mereka memanggil para tua-tua bani Israel berkumpul untuk mengadakan mesyuarat Majlis Agama, lalu memerintahkan rasul-rasul itu dibawa dari penjara untuk dihadapkan kepada mereka.

KSKK: Dan setelah mendengar perkataan itu, masuklah mereka ke dalam Bait Allah pada pagi hari dan mengajar di situ. Ketika Imam Besar beserta para pendukungnya datang, mereka menyuruh Mahkamah Agama berkumpul, yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel. Mereka menyuruh orang-orang supaya membawa rasul-rasul ke sidang.

WBTC Draft: Ketika para rasul mendengar itu, mereka mematuhinya dan masuk ke pelataran Bait. Waktu subuh rasul-rasul mulai mengajar. Imam besar dan teman-temannya datang, kemudian mereka mengumpulkan anggota-anggota Sidang Mahkamah Agama dan seluruh majelis tua-tua Yahudi. Mereka menyuruh menjemput rasul-rasul dari penjara.

VMD: Ketika para rasul mendengar itu, mereka mematuhinya dan masuk ke pelataran Bait. Waktu subuh rasul-rasul mulai mengajar. Imam besar dan teman-temannya datang, kemudian mereka mengumpulkan anggota-anggota Sidang Mahkamah Agama dan seluruh majelis tua-tua Yahudi. Mereka menyuruh menjemput rasul-rasul dari penjara.

AMD: Setelah para rasul mendengar perintah ini, pagi-pagi sekali, mereka masuk ke dalam Bait Allah dan mulai mengajar orang banyak. Para imam besar dan pengikutnya berkumpul untuk mengadakan sidang bersama, bahkan semua anggota Sanhedrin juga datang. Lalu, mereka mengirim pesan ke penjara untuk membawa para rasul itu kepada mereka.

TSI: Jadi pagi-pagi benar, mereka masuk ke salah satu teras Rumah Allah dan mulai mengajar orang banyak, seperti yang disuruh oleh malaikat itu. Sementara itu imam agung dan teman-temannya datang lewat pintu teras yang lain, kemudian mereka mengumpulkan anggota sidang Mahkamah Agama dan seluruh penatua Yahudi untuk mengadakan sidang. Lalu mereka menyuruh beberapa pejabat menjemput rasul-rasul itu dari penjara.

BIS: Maka rasul-rasul itu pun menuruti pesan malaikat itu. Pagi-pagi sekali mereka pergi ke Rumah Tuhan dan mulai mengajar di situ. Sementara itu imam agung dan para pengikutnya datang, lalu mengadakan sidang mahkamah dengan para pemimpin Yahudi. Kemudian mereka menyuruh orang pergi mengambil rasul-rasul itu dari penjara untuk dibawa menghadap mereka.

TMV: Rasul-rasul itu menurut perintah malaikat itu. Pada waktu fajar mereka pergi ke Rumah Tuhan dan mula mengajar. Imam Agung dan para pengikutnya memanggil semua pemimpin masyarakat Yahudi untuk mengadakan mesyuarat Majlis Agama. Kemudian mereka memberikan perintah supaya rasul-rasul itu diambil dari penjara untuk dibawa menghadap mereka.

BSD: Maka rasul-rasul itu melakukan apa yang dikatakan oleh malaikat itu. Pagi-pagi sekali mereka pergi ke Rumah Tuhan lalu mulai mengajar di situ. Sementara itu, Imam Agung dan para pengikutnya sudah memanggil para pemimpin Yahudi untuk mengadakan sidang Mahkamah. Setelah itu, mereka menyuruh orang pergi mengambil rasul-rasul itu dari penjara untuk dibawa menghadap mereka.

FAYH: Mereka tiba di Bait Allah pada pagi hari dan dengan segera mereka mulai berkhotbah. Kemudian, pada pagi itu juga, Imam Besar serta para pengikutnya datang ke Bait Allah dan mengundang anggota-anggota Mahkamah Agama serta tua-tua bangsa Israel untuk bersidang. Mereka memerintah supaya para rasul diambil dari penjara untuk diadili.

ENDE: Mereka mentaati perkataan itu dan pada pagi hari mereka pergi kenisah, lalu mengadjar disitu. Sementara itu imam-agung beserta pengikut-pengikutnja datang mengumpulkan seluruh Sanhedrin bersama dengan orang tua-tua umat Israel, dan disuruhnja ambil Rasul-rasul dari pendjara.

Shellabear 1912: Setelah didengarnya yang demikian itu, maka masuklah rasul-rasul itu pada pagi-pagi hari kedalam ka'bah, lalu mengajar orang. Tetapi imam besar itu datanglah dengan segala orang yang sertanya itu, maka dipanggilnya sidang majelis bicara dan segala orang tua-tua dari pada benih Israil itu berhimpun, maka disuruhkannya orang kepenjara hendak mengambil rasul-rasul itu.

Klinkert 1879: Satelah didengar olih mareka-itoe akan kata ini, maka pada pagi-pagi hari pergilah mareka-itoe masoek kadalam roemah Allah laloe mengadjar orang. Maka datanglah imam-besar dengan orang jang sertanja pon, dihimpoenkannja madjelis bitjara dan segala toewa-toewa bani Isjrail, laloe disoeroehkannja orang kapendjara pergi mengambil mareka-itoe.

Klinkert 1863: Maka kapan dia-orang soedah dengar itoe, lantas pada pagi-pagi hari dia-orang masok dalem kabah serta mengadjar. Maka dateng imam-besar dan segala orang jang sertanja, dia koempoelken {Madjelis artinja: pakoempoelan} madjelis bitjara serta orang toewa-toewa bangsa Israil, lantas dia soeroehken orang pergi dipandjara mengambil sama itoe rasoel.

Melayu Baba: Dan bila dia-orang sudah dngar bgini, dia-orang masok dalam ka'abah s-blum trang tanah, dan mngajar. Ttapi imam-bsar datang, dngan smoa orang yang sblah dia, dan panggil bichara bsar dan smoa orang tua-tua anak Isra'el, dan dia-orang suroh orang pergi jel bawa dia datang.

Ambon Draft: Dan manakala marika itu sudahlah dengar itu, pa-da hampir sijang djuga, ma-soklah marika itu di dalam Kaba dan mengadjar-adjar-lah. Adapawn Imam besar itu dan awrang-awrang jang sahati dengan dija, berdatang-lah dan panggillah berhim-pon saniri besar dan samowa Penatuwa-penatuwa anak-a-nak Isra; el, dan surohlah per-gi kapandjara itu akan bawa datang marika itu.

Keasberry 1853: Maka apabila didungar ulih marika itu akan hal itu, lalu purgilah iya pada pagi pagi hari masok kudalam kaabah, surta mungajar. Shahadan maka datanglah imam yang busar, dan orang surtanya itupun, maka dikampongkannyalah mujulis bichara, surta orang tua tua deripada buni Israel, lalu disurohkannya orang purgi kapunjara mungambil marika itu.

Keasberry 1866: Maka apabila didŭngar ulih marika itu akan hal itu, lalu pŭrgilah iya pada pagi pagi hari masok kŭdalam ka’abah sŭrta mŭngajar. Shahadan maka datanglah imam yang bŭsar dan orang orang sŭrtanya itu pun; maka dikampongkannyalah mŭjŭlis bichara, sŭrta orang tua tua deripada bŭnih Israil; lalu disurohkannya orang pŭrgi kŭpŭnjara mŭngambil marika itu.

Leydekker Draft: 'Adapawn satelah sudah dedengarnja 'itu, maka kalakh buka fadjar masokhlah 'ija kadalam Kaxbah, dan meng`adjarlah. Tetapi satelah sudah datang 'Imam besar, dan 'awrang jang sertanja 'itu, maka dekarahkannja madjlis dan sakalijen pertuwah benij Jisra`ejl, pada pasongan, 'akan mendatangkan marika 'itu.

AVB: Setelah mendengar kata-kata itu, ketika fajar menyingsing, mereka pergi ke Bait Suci dan mula mengajar. Kemudian tibalah imam besar dan pengikut-pengikutnya. Mereka memanggil para tua-tua orang Israel berkumpul untuk mengadakan mesyuarat Majlis Agama, lalu memerintahkan rasul-rasul itu dibawa dari penjara untuk dihadapkan kepada mereka.

Iban: Lebuh sida ninga nya, sida tama ngagai Rumah Sembiang ba urung rerak tawas, lalu majak ngajar orang mayuh. Lebuh imam besai enggau orang ke enggau iya datai, sida ngempuruka semua raban Kunsil, enggau semua tuai bansa orang Israel, lalu ngasuh orang mai sida rasul ari rumah jil ngagai sida.


TB ITL: Mereka mentaati pesan <191> itu, dan <1161> menjelang <5259> pagi <3722> masuklah mereka <1525> ke dalam <1519> Bait Allah <2411>, lalu <2532> mulai mengajar <1321> di situ. Sementara itu Imam Besar <749> dan <2532> pengikut-pengikutnya <4862> <846> menyuruh <4779> Mahkamah Agama <4892> berkumpul, yaitu seluruh <3956> majelis tua-tua <1087> bangsa <5207> Israel <2474>, dan <2532> mereka menyuruh <649> mengambil <71> rasul-rasul itu <846> dari penjara <1201>. [<3854> <1161> <2532> <1519>]


Jawa: Para rasul padha mbangun miturut marang piweling mau sarta bareng bangun esuk, padha lumebet ing Padaleman Suci lan banjur wiwit memulang ana ing kono. Nalika samana Imam Agung lan para pandhereke dhawuh marang Pradata Agama supaya marepat, yaiku pakumpulane para pinituwaning bangsa Israel, sarta banjur dhawuh marani para rasul menyang ing pakunjaran.

Jawa 2006: Para rasul padha mbangun miturut marang piweling mau sarta bareng bangun ésuk, padha lumebet ing Padaleman Suci lan banjur wiwit memulang ana ing kono. Nalika samana Imam Agung lan para pandhèrèké dhawuh marang Pradata Agama supaya marepat, yaiku pakumpulané para pinituwaning bangsa Israèl, sarta banjur dhawuh mapag para rasul menyang pakunjaran.

Jawa 1994: Para rasul padha ngèstokaké dhawuh mau, lan nalika isih ésuk umun-umun wis padha mlebu ing Pedalemané Allah lan wiwit memulang. Imam Agung lan kanca-kancané nuli nglumpukaké sakèhing para pinituwané bangsa Yahudi kabèh, diajak nganakaké parepatan Pradataning Agama. Pradataning Agama nuli utusan ngetokaké para rasul saka ing pakunjaran, supaya disowanaké.

Jawa-Suriname: Para rasul pada manut marang tembung kuwi lan ésuk-ésuk mruput pada mlebu nang Gréja Gedé terus molai mulangi wong-wong. Ing wayah kuwi Imam Gedé lan kantya-kantyané pada nglumpukké pinituwané bangsa Ju kabèh, pada nganakké Kruton Agama. Wong-wong terus kongkonan ngetokké para rasul arep ditakoni.

Sunda: Rasul-rasul tumut, subuh-subuh lebet ka Bait Allah tuluy ngawulang. Imam Agung jeung ihwan-ihwanna nyaur para kokolot Yahudi ngayakeun sidang, tuluy nimbalan ngala rasul-rasul ti panjara sangkan dibawa ka hareupeun Mahkamah.

Sunda Formal: Tumut kana amanat, wanci rek bray beurang, aranjeunna geus lalebet deui ka Bait Allah terus ngawulang. Sajeroning kitu, Panghulu Agung mundut ka Dewan Sanhedrin, nya eta Mahkamah Agama jeung Rengrengan Sesepuh, supaya ngayakeun sidang sarta miwarang ngala rasul-rasul ka panjara.

Madura: Dhabuna malaekat jareya etoro’ bi’ sul-rasul buru. Gi’ petteng padha meyos ka Padalemman Socce, laju morok e jadhiya. Sabatara jareya imam agung ban reng-orengnga padha dhateng, laju mabadha sidang e mahkamah bi’ para pamimpin Yahudi. Saellana jareya reng-oreng jareya ngotos oreng ngone’e sul-rasul se penjara, epakon giba ka adha’anna kompolan jareya.

Bauzi: Labihàmu dihambet Fihasi Ala Bake Vou Baedam Num Vàmteabu labe am ad oli aam bak tomba laba oedume le dozeadume ame im lam dam bake ab vahokedamam. Ame Alam im vou useheda labe gagoho baket ab meedamam. Labihadam di labe Damat Ala Bake Lomna Ve Vua Vahudam Tohe Dam Zi Labe Im Bisi Boehàdatebo lamti am dam totbaho lamti iho neo Fihasi Ala Bake Vou Baedam Num Vàmteabu laba abo ibi iho im vameadam tom fi haba laba le vahi nusualada. Labi nusualadume neàdi ame Yahudit Ibi Iho Modem Im Gagu Vàmadi Esum Dam Debu lam abo tai ahamda Israel labe aho vou faat lehe dam debu vuusu im vameame faheme modiam dam busaoda zi ahebu laba ab gagoham. “Vazisi im vameadalo modem bake nasi ledale,” lahame labi gagu oluhemu ame dam totbaho labe neo ledume ab vahe vahedamam. Labi nusualadume neàdi neo dam labe ibi iho gagoho im aime ot vai meedam dam toheda totbaho laba ab gagoham. “Yesusat Aho gagu olu Am im vameadume esmozi laiam dam ame sel oumahehe dam laba le gagome vou futoi vou ledume iho avaelaha tot niba vou dozeadale,” lahame ab gagu oluham.

Bali: Parautusan Ida Hyang Yesus pada sairing, tur sasampune tatas rahina dane ngranjing ka Perhyangan Agung tur dane ngraris ngawitin nguruk irika. Duk punika Sang Pandita Agung miwah parapangiring idane ngwedalang arah-arah, marumang Majelis Agamane, inggih punika parapanglingsir bangsa Yahudine. Ida taler ngandikayang mangda parautusan Ida Hyang Yesus kamedalang saking pangkeng, tur katangkilang ring ajeng parumane punika.

Ngaju: Maka kare rasul te balalu manumon peteh malekat te. Hayak hanjewu ewen haguet akan Human Tuhan tuntang nampara majar intu hete. Pandehan te imam hai tuntang kare oloh ayue dumah, palus mawi sidang majelis dengan kare pamimpin Yehudi. Limbah te tinai ewen manyoho oloh haguet manduan kare rasul te bara penjara uka iimbit manaharep ewen.

Sasak: Beterus rasul-rasul nike patiq pesen malaẽkat nike. Masih aru gati ie pade lumbar ojok Gedẽng Allah, dait mulai ngajahang lẽq derike. Lẽq waktu nike Imam Agung dait pare pengiringne dateng, terus ngaraqang sidang mahkamah kance pare pemimpin Yahudi. Beterus ie pade ngutus dengan lumbar bait rasul-rasul nike lẽman bui adẽqne tejauq ngadep ie pade.

Bugis: Naturusini iyaro rasul-rasul-é pasenna malaéka’éro. Maélé senna’ni lao ri Bolana Puwangngé nappammula mappagguru kuwaro. Napoléna imang lompoé sibawa ana’ gurunna, napakangka sidang mahkama sibawa sining pamimpinna Yahudié. Nainappa nasuro mennang tauwé lao malai iyaro rasul-rasul-é ri tarungkué untu’ ritiwi mangolo ri mennang.

Makasar: Naturukimi sikamma tunisuroNa Allata’ala anjo apa napappasanganga anjo malaekaka. Ri bari’basa’ dudua, a’lampami ke’nanga mange ri Balla’Na Batara, nappakkaramula angngajara’ anjoreng. Anjo wattua a’rappungammi pole imang lompoa siagang taunna ngaseng, ero’ sipa’bicara siagang pamimping-pamimpinna tu Yahudia. Nampa nasuro taua mange angngallei anjo sikamma tunisuroNa Allata’ala, battu ri tarungkua, lanaerang mae ri dallekanna ke’nanga.

Toraja: Iatonna rangii susito, tae’pa bongi malemi tama Banua Kabusungan namangada’i lan. Saemi Tominaa Kapua sola mintu’ solana, urrampunni tu to diala Ada’ lompo sia mintu’ pekaamberan to Israel, nasuai tu tau lako pa’tarungkuan la unnalai tu mai rasulu’.

Duri: Naturu'i joo kadanna, na masawanna melambi' mentamami Bola Puang Allataala mangngajahhi. Ia joo wattu ia to Imang Lompo sola taunna mpangpesuanni nasirempun to Pangbicara Agama, iamo to sininna pekaamberan agama sola pekaamberan to-Israel. Napangpesuanni to rasulu' nadipasun lan mai pangtarungkuan, nadibawa ratu mangngolo.

Gorontalo: Donggo dumodupa da'a timongoliyo ma lomaso mao ode pango bele lo Eya lapatao longajari tawu teto odelo parenta lo malaikati boyito. To wakutu boyito imamu da'a wawu ta hedudua olimongoliyo longambu mayi Mahkama lo agama, deuwitoyito majalisi lo bangusa Israel. Lapatao mongorasul boyito ma piloihamaliyo mayi lonto tutupa to ta hedahawa bele lo Eya.

Gorontalo 2006: Yi mongo rasulu boito olo malo dungohe tahuli lo malai̒kati boito. Didimodupo daa̒ timongolio lonao̒ mota ode Bele lo Eeya wau malo ngaajali teto. Tou̒ boito, ti iimamu daa̒ wau tahidudua̒ olio lonao̒ mai, tulusi lohutu mao̒ sidangi lo mahakama wolo mongo tau̒wa lo Yahudi, lapatao̒ timongolio lopoa̒hu tau mola lohama mongo rasulu boito lonto tutupa mai lotaalua woli mongolio.

Balantak: Mbaka' ari poposuu' uga' nongololoikonmo koi men ia bantilkon malaa'ikat iya'a. Ma'ulo-ulop tuu', raaya'a nomae'mo na Laiganna Alaata'ala, ka' nuntumbei nimisiso' mian indo'o. Pintanga' iya'a, Imam Moola' tia mianna notakamo, mangawawau sidang mahkama tia giigii' tanaasna lipu' Israel. Kasi raaya'a nomosuu' mian mae' mondolo' ari poposuu' men na tarungkuan iya'a, kada' taka na ko'ona i raaya'a.

Bambam: Iya natuhu'im duka' indo kadanna malaika'. Lambi' mebengngi'na tappa le'ba'i tama Banua Debata ma'pa'guhu. Mahassam ia too metamba sando too' sola pentuhu'na lako ingganna solana To Si Mahhotto'na to Yahudi, battu diua ingganna pepungngu'na to Israel ma'hempum. Tappana tihempum, iya ussuam tau le'ba' muala indo ingganna suho tama tahungkum.

Kaili Da'a: Naopu nangepe tesa etu suro-suro etu nantuki nuapa to niuli malaeka etu. Nasadondo mpu'u nalaumo ira ri Sapo Mpepue pade nompamula nompatuduki tau ri setu. Tempo etu Balengga Topanggeni Agama ante roa-roana nompakau totu'a-totu'a bo topanggeniaka nto Yahudi mompasiromu Polibu Bete Agama. Pade ira nompakau tau malau mangala suro-suro etu nggari tarunggu rakeni ratangara ri ngayo ira.

Mongondow: Daí rasul mita tatua dinumudui kong koyow im malaekat tatua. Modiugpa mobayag mosia minayak im Baḷoi Tuhan bo mulai notunduí kon tua. Kon wakutu intua imang moḷoben bo dumoduduinya mita namangoi bo nogaid kon sidang takin itoi mita intau Yahudi. Onda intua binayak monia pinoki gamaí in rasul mita tatua kon ponjara sin sidangon potayow ko'i monia.

Aralle: Ya' sika natuhu'i siang yato karanna. Mebengngi'na yatoo sika le'ba' siang tama di Dasang Ada'na Puang Alataala mampakuhu. Lella' mampakuhu inde rasul, yato handang pongkahana imang sibaha to pentindo'na untambai ingkänna To Mahkeada' Yahudi, bahtu' ang si dioaintee setobaha'anna to Israel, ma'limbo. Lella' ma'limbo umpapealang yato ingkänna rasul tama di tahungkung.

Napu: Mewali, madondo-dondo, lao mpuumohe i Souna Pue Ala hai mepaturohe. Tanganda mepaturo, Tadulako Menomba Mahile hai rangana mokakio ope-ope tadulakonda to Yahudi bona teruhu i Pogombo Mahile to Yahudi. Mogulu mpuumohe ope-ope, hai ratudu tauna laohe mangala surona Pue Yesu au i lalu tarunggu bona raanti i lindonda.

Sangir: Tangu manga rarolohang e mal᷊aing timuhụ tatanatang malạekatẹ̌ e. Deng mal᷊uka-l᷊ukadẹ̌ i sire něngkakoạ sol᷊ong Bal᷊em Mawu e, kụ nanětạ e naněntiro sene. Ene nạung imang mawantugẹ̌ e ringangu manga murite narěntạ e, kụ něndal᷊engkeng hal᷊ẹ̌ u pẹ̌gaghuta e ringangu manga těmbonangu tau Yahudi. Bọu ene i sire něndolohu taumata apạněbang u manga rarolohang bọu ral᷊ungu tahungkụ apětẹ̌těngon sire.

Taa: Wali sira mampolaika gombo mpomakau i mPue etu. Ojo kaeonya rao sira yau njo’u banua i mPue Allah panewa mampotundeka tau nja’u ria. Tongo-tongonya sira mangika palaong etu, kepala nto pampue to bae angganya pasi joanya mampasiromunaka songonya to pobotus nto Yahudi pasi samparia tau tu’a nto Yahudi. Panewa sira mampokau to papolaonginya njo’u tarungku, to’onya, “Inta pei oko tau to soko mami wengi pei kenika kami.” Sira manganto’o ewa see apa sira mampobuuka nja’uwa tau etu nja’u tarungku.

Rote: Boema Lamatua ka hataholi nadedenun sila la tunga ata nusa so'dak ndia hala hehelu na. Fafai anak boema, leu leo Amak Manetualain Uman leu de ala mulai lanoli leme ndia. Ndia te imam matuaina no basa hataholi mana tunga nana ala mai, boema ala tao sidang matua lo mana maketu-mala'di matua ma basa lasi-lasi Yahudi la. Basa boema, ladenu hataholi la leu lala Lamatua ka hataholi nadedenu nala lai bui dale fo ala mai lataa sila.

Galela: Mutuwade o bi rasul magena yamote so ma goginitano ona itagi iwosa o Gikimoi Awi Tahu ma lolohaka la idoto kali. Ma orasi magena lo ma Imam Wilalamo de to una awi nyawa wiririwo yahino de o Yahudika manga roriri, so ona yangodu o Mahkamah Agama ma nyawa imatolomu, de yojajaga yasulo itagi o buika, la o bi rasul yangoso de yangaho onano.

Yali, Angguruk: Malaikaren ibag ane hol hibareg hubet-habet Allah wene uruk ibam libareg wene hiyag isaruk latfag. Hiyag isaruk lit weregma imam onowe suwon ino at men welatfahon arimanowen ap suwon obog toho Yahudi inap iniknisi suwon obog toho wol enepfareg palu enepfag. Palu enepfareg, "Ketiya Yesus otsi sono kilap eneptukukon arimano penjara lalihipteg hondog eneplug watihip," ulug enemingmingangge mon enepfag.

Tabaru: De yodomoteke 'o mala'ekati ma demo ge'ena, so 'isori 'ibibini de yotagiokau ma Jo'oungu ma Dutu wi Woaka. Ge'enaka de yokurue yodotoko ge'enaka dau. 'Ena ma 'orasi ge'ena ma 'Imam ma Amoko de wimote-moteke gee yoboa manga lo-lomu ma ngiioka yosi'aturu 'o 'Agamaka ma Hakimi yomalomu de 'o Yahudioka ma balu-balusu. Ge'enaka de 'ona yosuloko 'o nyawa-nyawa yotagi 'o su-suloko yaki'ese 'o buioka la yaki'asa yakisitaari 'onaka.

Karo: Iikutken rasul-rasul kata malekat e. Kenca terang pepagina bengket ia ku bas Rumah Pertoton, jenari ibenakenna ngajar i je. Paksa si e Imam si Mbelin ras teman-temanna mpepulung kerina pertua-pertua kalak Jahudi guna ersidang. Jenari isuruhna kalak ngelegi rasul-rasul e ku penjara.

Simalungun: Mambogei ai, jadi sogod ma sidea misir hu rumah panumbahan ai laho mangajari. Ia sintua ni malim ampa na mangkasomanisi, iadongkon sidea ma rapot bolon rap pakon pangintuai-pangintuai ni bangsa Israel, anjaha isuruh ma hu tutupan na mangalop sidea.

Toba: Jadi dung dibege nasida i, sogot ma nasida laho tu bagas joro laho mangajari. Alai ro ma sintua ni malim i dohot angka donganna, dipapungu ma rapot godang dohot saluhut sintua ni angka anak Israel; dung i disuru ma tu hurungan mangalap nasida.

Dairi: Jadi iuèi rasul-rasul i mo kata malaèkat i. Nterrang kessa mo ari sibarembenkenna i, laus mo kalak i mi Bages Dèbata, mengajari mo kalak i i sidi. Tapi ukum imam huntuun i, ipepulung mo denganna, runggu mo kalak i rebbak dekket anggota runggu mbellen bak karina pengulu-pengulu kalak Jahudi. Nai ipasulak kalak i mo mengaleng apostèl-apostèl idi i kurungen nai.

Minangkabau: Mako rasul-rasul tu pun, mamatuahi parentah malekaik tu. Subuah-subuah buto inyo lah payi ka Rumah Tuhan, untuak mambari pangajaran. Samantaro itu imam basa jo pangikuik-pangikuiknyo bi tibo, mako inyo adokanlah sidang mahkamah jo pamimpin-pamimpin urang Yahudi. Kudian inyo manyuruah urang, payi manjapuik rasul-rasul ka pinjaro untuak dibawok mangadap kabake inyo.

Nias: La'o'õ wehede mala'ika andrõ ira sinenge. Sahulõ wongi sibai numalõ ira ba Nomo Zo'aya ba mamahaõ ira ba da'õ. Gasagasa da'õ tohare gõi ndra ere sebua awõ ndra nifahaõnia, lalau rafe si fao ira salaw̃a niha Yahudi. Aefa da'õ lafatenge niha ba wanga'i ira sinenge andrõ moroi ba gurunga ena'õ la'ohe fõnara.

Mentawai: Iageti reddetrangan leú et nia tai apostel sipinatonet malaikat néné. Oto maseggei peilé ei sia tai apostel ka Uman Taikamanua, pungantomanrangan leú et sedda. Ka sia tai imam sabeu sambat sapaguguletda amei leú et sia ka sia, baraakérangan rapat mahkama sambadda sautéra tai Jahudi. Lepá koiniakérangan sia raei masialá tai apostel ka bagat penjara, bulé raabbit sia ka matadda.

Lampung: Maka rasul-rasul udi pun nurut luhot malaikat udi. Pagi-pagi nihan tian mik di Lamban Ibadah rik mulai ngajar di dudi. Sementara ano imam agung rik jelma-jelma sai nutukni ratong, raduni ngadako sidang mahkamah jama jelma-jelma sai mimpin Yahudi. Kak raduni tian ngayun ulun mik ngakuk rasul-rasul udi jak bui untuk diusung ngehadap tian.

Aceh: Teuma lé rasui-rasui nyan pih geuturot peue nyang ka geupeugah lé malaikat nyan. Ban suboh that awaknyan ka jijak bak Baét Tuhan dan laju jipeuphon seumeubeuet disinan. Bak watée nyan imeum agong meunan cit ngon murit-murit jihnyan jijak keunan, laju jipeuna sidang mahkamah ngon mandum peumimpén Yahudi. Óh lheueh nyan jiyue laju bak gob mangat jijak cok rasui-rasui nyang na lam glab nyan keu jiba jak meuhadab awaknyan.

Mamasa: Unturu'mi kadanna malaeka' rasul, napolalan mebongngi'-bongngi' lako Banua Ada'na Puang Allata'alla ma'pa'guru. Marassanni ma'pa'guru rasul, mesuami Pongkena Imam sola to unturu'i untambai angganna pa'bisara alukna to Yahudi battu dikua perepi'na to Israel anna ma'mesa. Anna mane ussua tau lao ummala angganna rasul tama tarungkun.

Berik: Rasulu jeiserem jei ga gemer naawena malaikata aa gemer balbabilirim. Gwirmerem gwinibenersus ga aa ge sofobisi Jena Uwa Sanbagirmanaiserem jebe, ane jep ga aane towaiwulu angtane jam ne towas-towastababife. Jes galapserem imam sanbagirsususerem ane angtane jei aa jei ne tikwebaatinennerem ga aa ge forobitye, jepga jei ga aa ge betwebili Safna Angtane Yahudimana Sanbak-sanbaka Seyafter Gemerserem. Ane jepga angtane ga aane balbabili jam sofwefe, rasulu jeiserem jam kitulifenefe bwiyiwer enggalfe jemnip gam ge forobiyef.

Manggarai: Du poli dengé pedé hitu, du gérak tana, ngos isé oné Mbaru de Mori Keraéng, itus kali toing atad nitu. Du hitu kolé Imam Mésé agu sanggéd ata lutn jera nempung taungs sanggéd Adak Agama, sanggéd ata tu’an wa’u Israél, agu jera lisé, dadés rasul-rasul situ oné mai buid.

Sabu: Moko ta pedutu he ke ne rasul he, ne litakka naju Deo ne. Rai jhammi-ae-ae ta kako ke ro la Ammu-Deo, jhe jhari ro ta ajha ddau pa ni. Pa dhara awe naanne lema ta dakka ke ne kattu mone-ae mone tunu-menahu nga ddau pedute no he, jhe la peowu ro nga kattu-katto do Yahudi he. Ta alla pemina harre ta pepu ke ri ro ne ddau ta la aggu rasul he ngati ammu bhaddo tu ta la mengadha nga ro.

Kupang: Dia pung beso papagi, dong bekin iko itu Tuhan pung ana bua dari sorga pung pasán tu. Ais dong maso pi Ruma Sambayang Pusat pung kintal, ju dong ajar orang di situ. Sonde lama lai, ju itu bos bésar deng dia pung tamán dong datang sama-sama deng orang-orang bésar deng tua-tua adat dari anteru Israꞌel. Dong bakumpul ko mau pareksa parkara agama soꞌal Tuhan Yesus pung utusan dong. Ais dong suru orang jaga ko pi ame Petrus dong dari bui, ko dong mau urus itu parkara.

Abun: Sane, ik nyotkwo, yerasul bok ne mu mo Yefun Allah bi nu de mo ros de mit ne sagato malaikat syogat án ben ne, orge yerasul duno nje mone. Sugane yekwesu gato gum kok wai mo Yefun Allah bi nu si yé bok yo gato simo yekwesu ne ma mo pe gato an sum mone. Yekwesu ne si án ge bok ne ma kom mone sa, án kendo ye Yahudi bi yepasye si yekwesu subere yepasye sum ete kibot yerasul. Án kendo ye Yahudi bi yepasye ma sum sino, orge án syogat nje mu kar yerasul kadit penjara ma.

Meyah: Beda ruforoker koma ruroru erek malaikat egens koma agot gu rua. Nou rahah tenten beda rua ruira momas insa koma noba rua ruftuftu rusnok jah suma. Gij mona insa koma ebirfaga imam egens insa koma jera efen rusnok rinsaga jah suma, beda rumohoturuma jera ebirfager Yahudi nomnaga. Beda rua rubk rusnok jah mod oskusk jeskaseda ruroun ruforoker skoita rua.

Uma: Jadi', mepupulo ngkii, hilou mpu'u-ramo hi Tomi Alata'ala pai'-ra mpotudui' ntodea. Nto'u toe wo'o, Imam Bohe pai' doo-na mpokio' hawe'ea pangkeni to Yahudi morumpu mpobabehi porumpua bohe agama Yahudi. Ria-ramo omea, ra'uli' mpo'uli'-raka topobago-ra: "Hilou-mokoi hi tarungku' mpo'ala' suro Pue' Yesus toera ria, pai' keni-ra tumai."

Yawa: Wetiva awatan ngko dave Yesus apa arakove umaso wuruta usisa no Yavaro Amisye ama uga rai, mamaisyo naito Amisye po matutiro raije rai. Umba wananyaube no naije. Arono naije Syeno Titi muno apa usayai nande atavone wo akarijo Yahudi mawainde indamu Anugano Akari Akokoe Yahudi wanunugambe tenambe indamu wo mangke rapatimu Yesus apa arakovo po mansatutire umawe mansai. Umba wo awa naite inta matutir wuruta no tanoano makova umawe rai indamu wo Yesus apa arakove umaso maugave ude.


NETBible: When they heard this, they entered the temple courts at daybreak and began teaching. Now when the high priest and those who were with him arrived, they summoned the Sanhedrin – that is, the whole high council of the Israelites – and sent to the jail to have the apostles brought before them.

NASB: Upon hearing this, they entered into the temple about daybreak and began to teach. Now when the high priest and his associates came, they called the Council together, even all the Senate of the sons of Israel, and sent orders to the prison house for them to be brought.

HCSB: In obedience to this, they entered the temple complex at daybreak and began to teach. When the high priest and those who were with him arrived, they convened the Sanhedrin--the full Senate of the sons of Israel--and sent orders to the jail to have them brought.

LEB: And [when they] heard [this], they entered at daybreak into the temple [courts] and began teaching. Now [when] the high priest and those with him arrived, they summoned the Sanhedrin—even the whole council of elders of the sons of Israel—and sent to the prison to have them brought.

NIV: At daybreak they entered the temple courts, as they had been told, and began to teach the people. When the high priest and his associates arrived, they called together the Sanhedrin— the full assembly of the elders of Israel—and sent to the jail for the apostles.

ESV: And when they heard this, they entered the temple at daybreak and began to teach. Now when the high priest came, and those who were with him, they called together the council and all the senate of Israel and sent to the prison to have them brought.

NRSV: When they heard this, they entered the temple at daybreak and went on with their teaching. When the high priest and those with him arrived, they called together the council and the whole body of the elders of Israel, and sent to the prison to have them brought.

REB: Accordingly they entered the temple at daybreak and went on with their teaching. When the high priest arrived with his colleagues they summoned the Sanhedrin, the full Council of the Israelite nation, and sent to the jail for the prisoners.

NKJV: And when they heard that , they entered the temple early in the morning and taught. But the high priest and those with him came and called the council together, with all the elders of the children of Israel, and sent to the prison to have them brought.

KJV: And when they heard [that], they entered into the temple early in the morning, and taught. But the high priest came, and they that were with him, and called the council together, and all the senate of the children of Israel, and sent to the prison to have them brought.

AMP: And when they heard this, they accordingly went into the temple about daybreak and began to teach. Now the high priest and his supporters who were with him arrived and called together the council (Sanhedrin), even all the senate of the sons of Israel, and they sent to the prison to have [the apostles] brought.

NLT: So the apostles entered the Temple about daybreak and immediately began teaching. When the high priest and his officials arrived, they convened the high council, along with all the elders of Israel. Then they sent for the apostles to be brought for trial.

GNB: The apostles obeyed, and at dawn they entered the Temple and started teaching. The High Priest and his companions called together all the Jewish elders for a full meeting of the Council; then they sent orders to the prison to have the apostles brought before them.

ERV: When the apostles heard this, they did what they were told. They went into the Temple area about sunrise and began to teach the people. The high priest and his friends came together and called a meeting of the high council and all the older Jewish leaders. They sent some men to the jail to bring the apostles to them.

EVD: When the apostles heard this, they obeyed and went to the temple area. It was early in the morning. The apostles began to teach the people. The high priest and his friends came {to the temple}. They called a meeting of the Jewish leaders and all the important older men of the Jews. They sent some men to the jail to bring the apostles to them.

BBE: And hearing this, they went into the Temple at dawn, and were teaching. But the high priest and those who were with him got together the Sanhedrin and the representatives of the children of Israel, and sent to the prison to get them.

MSG: Promptly obedient, they entered the Temple at daybreak and went on with their teaching. Meanwhile, the Chief Priest and his cronies convened the High Council, Israel's senate, and sent to the jail to have the prisoners brought in.

Phillips NT: After receiving these instructions they entered the Temple about daybreak, and began to teach. When the High Priest arrived he and his supporters summoned the Sanhedrin and indeed the whole senate of the people of Israel. Then he sent to the jail to have the apostles brought in.

DEIBLER: So having heard this, about dawn they entered the Temple courtyard and began to teach the people again about Jesus. Meanwhile, the high priest and those who were with him summoned the other Jewish Council members. Altogether they made up the entire Council of Israel. After they all gathered together, they sent guards to the jail to bring in the apostles.

GULLAH: De postle dem do wa de angel tell um fa do. Wen day clean, de postle dem gone ta God House an laan de people bout de nyew life. De head man ob de priest an dem wa gone long wid um, dey call a big meetin wid all de Jew leada dem een de Council. Dey sen ta de jailhouse fa hab um bring de postle dem fa come fo de Council.

CEV: So they went into the temple before sunrise and started teaching. The high priest and his men called together their council, which included all of Israel's leaders. Then they ordered the apostles to be brought to them from the jail.

CEVUK: So they went into the temple before sunrise and started teaching. The high priest and his men called together their council, which included all Israel's leaders. Then they ordered the apostles to be brought to them from the jail.

GWV: Early in the morning, after they had listened to the angel, the apostles went into the temple courtyard and began to teach. The chief priest and those who were with him called together the Jewish council, that is, all the leaders of Israel. They also sent men to the prison to get the apostles.


NET [draft] ITL: When <191> they heard <191> this, they entered <1525> the temple courts <2411> at daybreak <3722> and <2532> began teaching <1321>. Now <1161> when the high priest <749> and <2532> those who were with <4862> him <846> arrived <3854>, they summoned <4779> the Sanhedrin <4892>– that is, the whole <3956> high council <1087> of the Israelites <2474>– and <2532> sent <649> to <1519> the jail <1201> to have the apostles brought <71> before them <846>.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Studi lengkap, lihat: Alkitab SABDA.

 <<  Kisah Para Rasul 5 : 21 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran