Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TB]     [PL]  [PB] 
 <<  Kisah Para Rasul 6 : 1 >> 

TB: Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari.


AYT: Pada hari-hari itu, ketika jumlah murid terus bertambah, suatu keluhan muncul dari orang-orang Helenis terhadap orang-orang Ibrani asli karena janda-janda mereka telah diabaikan dalam pelayanan makanan setiap hari.

TL: Pada masa itu tatkala murid-murid sudah bertambah-tambah banyak, bangkitlah suatu sungutan orang Yahudi peranakan Gerika ke atas orang Ibrani, sebab segala janda mereka itu dilalaikan di dalam hal pemeliharaan sehari-hari.

MILT: Dan pada hari-hari itu, ketika murid-murid terus bertambah banyak, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang yang berbahasa Yunani terhadap yang berbahasa Ibrani, karena janda-janda mereka kurang diperhatikan dalam pelayanan sehari-hari.

Shellabear 2010: Pada waktu itu, ketika jumlah pengikut Isa sudah semakin bertambah, mulailah orang-orang Israil kelahiran Yunani bersungut-sungut terhadap orang-orang Ibrani. Mereka bersungut-sungut, sebab ibu-ibu mereka yang janda tidak diperhatikan dalam pembagian bantuan kebutuhan sehari-hari.

KS (Revisi Shellabear 2011): Pada waktu itu, ketika jumlah pengikut Isa sudah semakin bertambah, mulailah orang-orang Israil kelahiran Yunani bersungut-sungut terhadap orang-orang Ibrani. Mereka bersungut-sungut, sebab ibu-ibu mereka yang janda tidak diperhatikan dalam pembagian bantuan kebutuhan sehari-hari.

Shellabear 2000: Pada waktu itu, ketika jumlah pengikut Isa sudah semakin bertambah, mulailah orang-orang Israil kelahiran Yunani bersungut-sungut terhadap orang-orang Ibrani. Mereka bersungut-sungut, sebab ibu-ibu mereka yang janda tidak diperhatikan dalam pembagian bantuan kebutuhan sehari-hari.

KSZI: Tidak berapa lama selepas itu, ketika pengikut Isa kian meningkat bilangannya, timbullah aduan daripada orang Yahudi peranakan Yunani terhadap orang Yahudi Ibrani. Orang Yahudi peranakan Yunani berkata bahawa balu di kalangan mereka diabaikan dalam pengagihan bantuan harian.

KSKK: Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, mereka yang berbahasa Yunani bersungut-sungut terhadap orang-orang Ibrani, karena janda-janda mereka tidak diperhatikan dalam pembagian sehari-hari.

WBTC Draft: Pada masa itu, ketika jumlah pengikut makin bertambah, timbullah keluhan dari orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang Yahudi berbahasa Aram. Mereka mengeluhkan bahwa janda-janda mereka tidak mendapat bagian dari pembagian sehari-hari.

VMD: Pada masa itu, ketika jumlah pengikut makin bertambah, timbullah keluhan dari orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang Yahudi berbahasa Aram. Mereka mengeluhkan bahwa janda-janda mereka tidak mendapat bagian dari pembagian sehari-hari.

AMD: Pada hari-hari itu, semakin banyak jumlah orang yang menjadi murid Yesus. Maka, mulailah muncul keluhan dari orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani kepada orang-orang Yahudi yang berbahasa Ibrani. Mereka mengatakan bahwa janda-janda mereka telah diabaikan dalam hal pembagian bantuan makanan yang diberikan setiap hari.

TSI: Pada waktu itu, jumlah orang yang percaya kepada Yesus semakin banyak. Karena pembuangan dan penyebaran orang Yahudi selama beberapa abad, di Yerusalem pada masa itu ada orang Yahudi yang masih bisa berbahasa Aram, tetapi ada juga yang hanya bisa berbahasa Yunani. Lalu terjadilah perselisihan di antara kelompok orang percaya, karena yang berbahasa Yunani mengeluh bahwa janda-janda mereka tidak diperhatikan dalam pembagian makanan yang dilakukan setiap hari.

BIS: Pengikut-pengikut Yesus makin lama makin bertambah banyak. Pada waktu itu orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, menjadi tidak senang terhadap orang-orang Yahudi asli. Yang berbahasa Yunani itu berkata, "Wanita-wanita kami yang sudah janda tidak kebagian bantuan biaya sehari-hari yang dibagi-bagikan kepada orang-orang."

TMV: Tidak berapa lama kemudian, apabila bilangan pengikut Yesus semakin bertambah, berlakulah pertengkaran antara orang Yahudi yang berbahasa Yunani dengan orang Yahudi yang berbahasa Ibrani. Orang Yahudi yang berbahasa Yunani berkata bahawa balu di kalangan mereka tidak menerima bantuan wang sehari-hari.

BSD: Makin lama makin banyak orang yang percaya kepada Yesus. Di antara orang-orang percaya itu, ada orang Yahudi asli dan ada orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Di antara mereka ada wanita-wanita yang sudah tua yang suaminya sudah meninggal. Para janda itu diberi bantuan uang oleh jemaat untuk biaya hidup mereka setiap hari. Pada suatu waktu, orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani itu merasa tidak senang terhadap orang-orang Yahudi asli. Orang-orang yang berbahasa Yunani itu berkata, “Janda-janda kami tidak kebagian uang yang dibagikan kepada janda-janda.”

FAYH: JUMLAH murid bertambah dengan cepat sekali. Maka timbullah suara-suara yang menyatakan ketidakpuasan. Orang-orang yang berbahasa Yunani mengeluh bahwa janda-janda mereka dibedakan; dalam pembagian sehari-hari mereka tidak mendapat makanan sebanyak yang diterima oleh janda-janda yang berbahasa Ibrani.

ENDE: Pada masa djumlah murid telah bertambah besar, orang-orang jang berbahasa Junani mulai bersungut terhadap orang-orang Ibrani, katanja bahwa djanda-djanda mereka dilalaikan dalam penjokongan sehari-hari.

Shellabear 1912: Maka pada masa itu apabila murid-murid itu bertambah-tambah banyaknya, maka bersungut-sungutlah orang Yahudi peranakan benua Griek akan orang 'Iberani, sebab segala perempuan jandanya dialpakan dalam perjalanan yang sehari-hari itu.

Klinkert 1879: SABERMOELA pada masa bertambah-tambah banjak moerid itoe bersoengoet-soengoetlah orang Gerika kapada orang Iberani, sebab djandanja perempoewan dilalaikan daripada pemeliharaan sahari-hari.

Klinkert 1863: Maka pada itoe hari, tatkala itoe moerid bertambah-tambah mangkin djadi banjak, maka bersoengoetlah orang Grika sama orang Ibrani, dari sebab djandanja perampoewan diloepaken dari piaraan sahari-hari.

Melayu Baba: Pada ini tempo, bila bilangan murid-murid bertambah-tambah, orang Yahudi peranakan Grik sudah bersungut fasal orang Ibrani, sbab dia-orang punya prempuan bujang sudah di-lupakan dalam s-hari-hari punya playanan.

Ambon Draft: Adapawn pada hari-hari itu djuga, pada tatkala mu-rid-murid taperbanjaklah tim-bullah satu bersungut deri pada awrang-awrang Helleni melawan awrang-awrang I-brani, jang pada dija awrang punja parampuwan-parampu-wan balu, tijada djadi taroh kira di dalam tulongan makan-an sahari-sahari.

Keasberry 1853: SUBARMULA pada masa itu, tutkala burtambah tambah umat itu munjadi banyak, maka bursungutlah orang Grika kapada orang Ibrani, deri subab jandanya prumpuan dilaliekannya deripada pliharaan sa'hari hari.

Keasberry 1866: SŬBARMULA pada masa itu, tŭtkala bŭrtambah tambah umat itu mŭnjadi banyak, maka bŭrsungotlah orang Gŭrika kapada orang Ibrani, deri sŭbab jandanya pŭrampuan dilaliekannya deripada pliharaan sahari hari.

Leydekker Draft: Sabermula pada harij 2 'itu djuga, tatkala taperbanjakhlah murid 2, maka berdirilah kasungutan 'awrang Junanij 'atas 'awrang Xibranij, sebab djanda 2 nja parampuwan delalejkan dalam chidmet jang saharij 2.

AVB: Tidak berapa lama selepas itu, ketika murid Yesus kian meningkat bilangannya, timbullah aduan daripada orang Yahudi peranakan Yunani terhadap orang Yahudi Ibrani. Orang Yahudi peranakan Yunani berkata bahawa balu dalam kalangan mereka diabaikan dalam pengagihan bantuan harian.

Iban: Lebuh maya nya menya, lebuh bala murid nyau majak nambah-menambah, orang Judah ke bejaku ngena jaku Gerika mutap ngelaban orang Hebrew, laban indu balu sida enda dikibuhka orang lebuh orang nyadung pemakai tiap hari.


TB ITL: Pada <1722> masa <2250> itu, ketika jumlah murid <3101> makin bertambah <4129>, timbullah <1096> sungut-sungut <1112> di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani <1675> terhadap <4314> orang-orang Ibrani <1445>, karena <3754> pembagian kepada janda-janda <5503> mereka diabaikan <3865> dalam <1722> pelayanan <1248> sehari-hari <2522>. [<1161> <3778> <846>]


Jawa: Ing nalika iku, bareng cacahe para siswa saya wuwuh, tumuli thukul pangumel-umel ing antarane wong-wong Yahudi kang basane Yunani marang wong-wong Ibrani, amarga anggone nyadhongi para randhane ing paladen saben dinane kalirwakake.

Jawa 2006: Ing nalika iku, bareng cacahé para murid saya wuwuh, tumuli thukul panggrundel ing antarané wong-wong Yahudi kang basané Yunani marang wong-wong Ibrani. amarga para rasul ing paladèn saben dinané nglirwakaké pandumané para randhané wong-wong mau.

Jawa 1994: Ora let suwé, bareng cacahé para muridé Gusti Yésus terus mundhak-mundhak, nuli ana padudon ing antarané wong-wong Yahudi sing basané Yunani, karo wong Yahudi sing basané Ibrani. Sing dadi jalarané padudon yakuwi bab pangeduming dhuwit sedina-dinané marang para randha. Wong-wong Yahudi sing basané Yunani kandha yèn randha-randhané padha kapiran, merga ora nampa panduman ing samesthiné.

Jawa-Suriname: Ora let suwi, kadung wong-wong sing nurut Gusti Yésus mundak okèh, terus ènèng karépotan nang tengahé wong Ju sing ngomong Grik karo wong Ju sing ngomong Ibrani. Sing dadi jalaran edum-edumané duwit kanggo nulungi para mbok randa ing saben dinané. Wong-wong Ju sing ngomong Grik pada kelah nèk para randané pada kekurangan, awit ora nampa bagèan sing sak mestiné.

Sunda: Anu aranut ka Yesus beuki loba bae. Hiji mangsa urang Yahudi anu ngaromongna basa Yunani, kukulutus ka urang Yahudi pribumi, lantaran ngarasa randa-randana disapirakeun dina urusan pangbagian rejeki sapopoe.

Sunda Formal: Hiji mangsa, sanggeus murid-murid beuki loba, urang Yahudi anu sapopoena ngaromong dina basa Yunani kukulutus. Lantaran ngarasa randa-randana disapirakeun dina urusan ngabayuanana, beda ti randa-randa urang Yahudi asli.

Madura: Red-moredda Isa sajan abit sajan atamba bannya’. E bakto jareya reng-oreng Yahudi se ngoca’ Yunani ta’ lebur ka reng-oreng Yahudi se asli. Se ngoca’ Yunani ngoca’, "Babine’an kaula se ampon randha ta’ melo bagiyanna bantowan baragat re-saarena se egi-bagi ka reng-oreng."

Bauzi: Labihasu vou vahokedamehamdehe labe dam Yesus bake tu vuzehi meedam dam lam meit dihasi vi tau. Meit dihasi vi tau. Lahadume ab dualedaham. Ame Yesus bake lab tu vuzehe dam lam gi Yahudi dam totbahot moz. Lahana ame Yahudi dam zoho gi Yunani daet vameadam damat moz. Labi dam zoho fa ame Yahudi dam labe im Ibrani dae vameadam damat moz. Labihada. Labi ame di labe dam Yesus bake tu vuzeheda Yunani dae vameadam dam labe fa Ibrani dae vameadam dam laba voe voedam labe Yesusat Aho gagu olu Am im vameadume esmozi laiam dam dua belas laba le faki nehame beàda. “Dam na faheme na vabdate lodam di akati modi maboe ibida na lodam vaba fotidàla? Uho fa gagole,” lahame le faki ab beàdamam.

Bali: Duk punika pasamuane sayan mawuwuh-wuwuh akehipun. Raris wenten pakrimik ring pantaran anak Yahudi uedan Yunani marep ring anak Yahudi uedan Yudea. Santukan rikala ngedumang padana nyabran rahina, parabebalu uedan Yunanine sering kalemenahang.

Ngaju: Kare murid Yesus sasar tahi sasar are. Hong katika te kare murid Yehudi je mahapan basa Yunani, mangkeme dia sanang dengan kare murid je asale asli Yehudi. Oloh Yehudi je mahapan basa Yunani te hamauh, "Kare oloh bawi balon ikei jaton dinon pambagian bara bantuan balanja genep andau je imbagi akan kare oloh."

Sasak: Pengiring-pengiring Deside Isa sayan ngonẽq sayan luwẽq. Lẽq waktu nike dengan-dengan Yahudi saq kadu base Yunani, jari ndẽq demen lẽq dengan-dengan Yahudi asli. Saq kadu base Yunani nike bebase, "Dengan-dengan nine lẽq kalangan tiang pade saq sampun bebalu ndẽq mauq bantuan keperluan sebilang jelo saq tebagi-bagiang tipaq dengan-dengan."

Bugis: Pédé’ maitta pédé’ tattamba maégai tau maccowériyéngngi Yésus. Iyaro wettué sining tau Yahudi iya maccowériyéngngi Yésus iya mabbasa Yunanié, dé’ namasennang lao risining tau Yahudi tuléngngé iya maccowériyéngngi Yésus. Makkedai iyaro mabbasa Yunanié, "Sining makkunraitta iya jandaénna dé’ nallolongeng bantuwang ongkoso’ esso-esso iya nabbagé-bagéyangngé lao risining tauwé."

Makasar: Pila’ sallo, pila’ jaimi tau tappa’ ri Isa. Anjo wattua a’jari tenamo nasannang nyawana tau tappa’ bansa Yahudi a’bicara Yunania mae ri tau tappa’ bansa Yahudi totoka. Nakanamo a’bicara Yunania, "Sikamma bai’-baine janda niaka ri kambe tanibageiyai ongkoso’ kaparalluang allo-allo nipa’bage-bageanga mae ri taua."

Toraja: Tonna iato, tonna sakerangngan-rangngannamo tu to menturu’, bu’tumi kapa’nuku-nukuanna tu to Yahudi ma’basa Grika lako to Ibrani, belanna tae’ nadipoinaa ungkaritutui keallo-keallo tu mai baine balunna.

Duri: Samasai-sainna sakerangngan-rangnganna to tomatappa' lako Puang Isa. Ia joo wattu ia to to-Yahudi mangbasa Yunani mangnuku-nuku lako to-Yahudi mangbasa Yahudi unamo, nakua, "Ia to solaki' baine to te'damo muanena, te'da nadiingaran ke ditawanni kandena to tau keallo-keallo."

Gorontalo: To wakutu boyito tou jumula lo muri li Isa ma lebe heoduhenga, to delomo jama'ati boyito ilomasa'ala, deuwitoyito tawu lo Yahudi ta o bahasa lo Yunani hehungo-hungota ode tawu lo Yahudi ta o bahasa lo Ibrani, sababu tawu lo Yahudi ta o bahasa lo Yunani hepoloiyawa deu mongojanda limongoliyo dila boti heoparaluwa limongoliyo tou timongoliyo hepolaya-layade mota onggosi tou ngohuyi-ngohuyi.

Gorontalo 2006: Tahidudua̒ li Isa helebe mohiheo mao̒ helebe oduhenga mola dadaata. Towakutu boito tau-tauwalo Yahudi tahipo bahasawa lo Yunani, diilalo sanangi totau-tauwalo Yahudi pulua. Tahipo bahasawa lo Yunani boito loloi̒ya mao̒, "Mongobua lami tamaa janda diila ilotayade lo dembulo onggosi ngohui-ngohui utila-tilayadio ode tau-tauwalo."

Balantak: Samba Yahudi men malolo' ni Yesus, kaekae' manau' kaekae' kanturangan. Tempo iya'a, samba Yahudi men mowurung Yunani, sianmo nangka'amat samba Yahudi men tuko. Kasi samba Yahudi men mowurung Yunani iya'a norobu taena, “Wiwinemai men nobalumo sianta nantausi obos kakaan sanda' ilio koi men ni'oboskon na wiwine balu sambana.”

Bambam: Wattu eta too tuttuam budam kehängäm to matappa'. Iya kende'um pa'menu-menu illaam alla'-alla'na to Yahudi to ma'basa Yunani lu lako to Yahudi senga' to ma'basa Ibrani aka si dikalembei ia to balu-balu bainena dipalambi'i katabaam kinande.

Kaili Da'a: Nantambai kasaena nantambai kadea ntopomparasaya i Pue Yesus. Tempo etu topomparasaya i Pue Yesus to Yahudi to nompake Basa Yunani nongua ka topomparasaya i Pue Yesus to nobasa Yahudi. Nangulimo ira to nobasa Yunani, "Besi-besi kami to nabaluna da'a nombarata petulungi balanja eo-eo ewa to nipalele ka besi-besi tobalu to nobasa Yahudi."

Mongondow: Ko'onggot-ko'onggot dumodudui i Yesus kobayong-kobayong domandon. Ko wakutu intua intau mita in Yahudi inta nomakeí im bahasa Yunani mulaidon moya'at ing gina kon intau mita in Yahudi inta totokea. Mosia nosingog nana'a, "Intau nami inta dongkadon boba-babay diaí dodai onda ing kosilaian in tonsilai monia inta silaionmai pomuḷoi in singgai."

Aralle: Tempo donetoo tuhtuang mai'ding kehängngäng to mampetahpa'. Ya' kende'mi kaha-kaha yaling di alla'-alla'na to Yahudi ang ma'basa Yunani sibaha to Yahudi senga' ang ma'basa Ibrani, aka' si nakalimpängngi umpalambi'ing andeanna balu bahine to ma'basa Yunani ang inang tahana.

Napu: Kamahae-haea tetambaimi tauna au meula i Yesu. I tempo iti, ope-ope tauna au mepoinalai i Yesu, to Yahudi peahe, agayana hantangahe mobasa Yunani, hai hantanga worihe mobasa Yahudi. Au mobasa Yunani, mohume-humehe mosalai ranganda au mobasa Yahudi, rauli: "Tobemba towawine au ara irikami barahe molambi kiranda hangko i apa au rakira-kira alo-alona i tomeahi-ahi."

Sangir: Manga murit'u Mawu Yesus e kakạděngụe mang kạpahuntinambane. Su tempo ene tau Yahudi mẹ̌bẹ̌berang Yunani, ghụgalumị u tau Yahudi tutune. Apang mạng'i Yunani e mẹ̌bẹ̌bera, "Manga wawineng kami apạeweng seng bal᷊u e tawe kapapahiakeng u tatongka wawělli wiahẹ̌ měllo-měllo pẹ̌pahiakeng su apan taumata e."

Taa: Wali yako etu kanjo’u-njo’u tiduga-dugang wo’u kaborosinya to Yahudi to mangaya i Yesu. Tau etu sira singga’a basanya basa Yunani panewa singga’a basanya basa Ibrani. Wali ri tempo etu to Yahudi to basanya basa Yunani sira mangkambumbuka yununya to basanya basa Ibrani. Sira masusa rayanya apa doi pasi pangkoni to biasa ratilaka samparia tau to balu, tau balu to basanya basa Yunani etu sira taa mangarata.

Rote: Hataholi mana tunga Yesu sa boetai lamba'u ka. Nai lelek ndia, hataholi Yahudi mana kokolak linik dede'a Yunani la, ala ta hii hataholi Yahudi nusa isi kala fa. Hataholi Yahudi mana kokolak linik dede'a Yunani la lae, "Ami inafalu mala ala ta hapu baba'ek neme tutulu-fafalik fo ala baba'e fe hataholi la fa."

Galela: O orasi magena o Yahudika ma nyawa o Yesus wipipiricaya foloisi idogo-dogo, de kagena de o Yahudika ma nyawa iyoyunanika imatekesikoholu de o Yahudika, so ona iyoyunanika itemo, "O wange isigeto o oho ma roriwo yasitoku de mia ngopeqeka ibabaloka manga gimina ikurangi."

Yali, Angguruk: Yesus umaliki wene holtuk inap anggolo atuk latfagma Yahudi inap famen Yunani enele roho uruk latfag inap arimanowen Ibrani enele urukon unubam enele siyag toho uruk latfag. Enele siyag toho uruk lit suburu wenema emberukon hiyap yuwohon Yunani hiyap og isaruk lahep fug ulug suwahal uruk latfag.

Tabaru: Gee 'ito'ingo de kayokudai monga yongaku-ngaku 'o Yesusika. Ma 'orasi ge'ena 'o Yahudioka gee 'o Yunani ma demo yopake-pake koyosanangiwau 'o Yahudi totoka. Ma Yahudioka gee 'o Yunanioka ma demo yopake-pake go'ona kayongosekau, "To ngomi 'amia nge-ngeweka gee yobao-baokou 'ona koyodaenuwa manga bo-bula gee yakisiriwo-riwo manga paraluu 'o wange 'isinoi-noimi."

Karo: Paksa e, asum reh teremna kalak si tek man Jesus, turah perubaten i tengah-tengah kalak Jahudi si make cakap Junani ras kalak Jahudi si make cakap Jahudi. Jungut-jungut kalak e sabap kalak si mbalu i tengah-tengah kalak Jahudi si make cakap Junani la ngaloken bagin i bas pemere si arus ialoken tep-tep wari.

Simalungun: Bani panorang ai, dob lambin martambah buei ni susian ai, tubuh ma ungut-ungut ni halak parsahap Gorik dompak parsahap Heber, halani hurang panatapan bani na mabalu humbani sidea ibagas pangurupion ari-ari.

Toba: (I.) Alai di angka ari i lam manamba ma torop ni sisean i, jadi marmungutmungut ma halak Junani dompak halak Heber, ala tartading angka parompuan na mabalu sian nasida di pangurupion ariari.

Dairi: Tikanna idi makin ndekkahna makin mbuè ngo sisiin Jesus. Tapi ngutnguten mo kalak Jahudi simerkata Junani taba kalak Jahudi asli, kumarna oda kennaan pengurupiin sigennep ari daberru simebbalu bai kalak i nai.

Minangkabau: Pangikuik-pangikuik Isa Almasih batambah lamo batambah banyak. Pado kutiko itu, urang-urang Yahudi nan babahaso Yunani, manjadi indak suko taradok urang-urang Yahudi nan usali. Nan babahaso Yunani tu bi mangatokan, "Urang-urang padusi nan lah marando nan ado di tampaik kami, inyo indak bi mandapek doh bantuan balanjo sahari-hari, nan dibagi-bagikan kabake urang nan banyak."

Nias: Itugu ara itugu ato niha solo'õ khõ Yesu. Me inõtõ da'õ alua wasõndrata dõdõ ba nifahaõ soi niha Yehuda samake li Yunani ba niha Yahudi, samake li Heberai'o. Lamane sangoguna'õ li Yunani, "Lõ lasõndra ira alawe khõma mbuala fanolo ba zoguna sero ma'õkhõ nibagibagi ba niha."

Mentawai: Memei mabuburú, memei itutuppai igidda sipasiului Jesus. Ka tetret nenda aian tá maaangká bagadda tai Jahudi sipunga-ngangan Junani, ka tubudda bulat tubut sipuoni tai Jahudi. Oto pelé nga-nganda tai Jahudi sipunga-ngangan Junani, "Tá aiaaili sia ka sia tainanalep tailumang ka talagamai kakai, paroman rubeiat pakeietda senen gogoi, siripot parubeiet ka sirimanua."

Lampung: Jelma-jelma sai nutuk Isa makin saka makin betambah lamon. Pada waktu seno ulun-ulun Yahudi sai bebahasa Yunani, jadi mak senang tehadap ulun-ulun Yahudi asli. Sai bebahasa Yunani udi cawa, "Bebai-bebai sekam sai radu randa mak kebagian bantuan biaya serani-rani sai dibagi-bagiko jama ulun-ulun."

Aceh: Murit-murit Isa maken treb maken meutamah ramé, bak watée nyan ureuëng-ureuëng Yahudi nyang meubasa Yunani, ka hana galak keu ureuëng-ureuëng Yahudi aseuli. Yahudi nyang meubasa Yunani nyan jipeugah, "Ureuëng-ureuëng inong kamoe nyang ka jeuet keu inong balée hana meuteumé bantuan biaya udeb siuroe-uroe nyang jibagi-bagi keu ureuëng laén."

Mamasa: Attu iatoo tuttuan budami kerangngan to mangngorean. Kendekmi nuku-nuku illalan alla'-alla'na to Yahudi to ma'basa Yunani lako to Yahudi senga' to ma'basa Ibrani annu kaparalluanna baine ballunna tangkaan dipapada baine balu senga'.

Berik: Jes galapserem angtane Yesus waakenfer aa jei ne tebanaram ga aa ge unggwanswebili. Jewer ga angtane Yahudimana Yunani oleme aa jei ge nasbawenaram, jei ga angtane Yahudimana Ibrani oleme aa jei ge nasbawenaram, jei baif ne gwebabili jebar jam ge nasbawefe. Angtane Yahudimana Yunani olem aa jei ge nasbawenaram, jei ga aa ge gubili, "Saamira wini amnaiserem jei tumilgala nunu jeber-jeber afa jam ne taabiyen, aa galap ne syentabaamuwenaram."

Manggarai: Du cekeng hitu, woko tambang cuku tambangs nekid ata nungku, manga kolé jugut oné mai isét Yahudi situt curup Yunanis kamping isét Ibrani, ai pati sékék lété leso, latang te ata luang disé toé bilang calas oné gori disé.

Sabu: Ju tui ju ae ne ddau do parahajha he pa Yesus. Pa awe do naanne, ne do Yahudi do pedai lii pa dhara lii Yunani he, adho do mengallu dhara nga do Yahudi do pedai lii pa dhara lii rai ro miha. Ne do pedai lii pa dhara lii Yunani he, do lii, "Ne ddau jhi do mobanni moniki wue he, nara dho ne bhara do pebhagi tu lua paralu do helodho-lodho he, kinga era ke ta pebhagi pa ddau lowe he."

Kupang: Itu waktu, Tuhan Yesus pung orang dong su batamba banya. Ma dong ada dua kalompok bahasa. Dong saparu, andia orang Yahudi yang omong pake bahasa Aram. Deng saparu lai, andia orang Yahudi yang omong pake bahasa Yunani. Lama-lama timbul parkara di ini dua kalompok. Kalompok yang pake bahasa Yunani dong sonde bagitu sanáng deng kalompok yang pake bahasa Aram. Dong bilang, “Ini ni, sonde batúl! Kalo bosong ada bagi makan hari-hari, na, bosong jang barát sablá! Te botong pung mama janda dong sonde dapa dong pung bagian.”

Abun: Ye gato sok tó ye gato onyar kem mo Yefun Yesus ne mwa gat o. Mo ye Yahudi gato onyar kem mo Yefun Yesus, ge bok yo gato ma kadit bur os syu, án ki a Yunani, wo ye Yahudi gato ma kadit Yerusalem, án ki a Yahudi. Sugane kamdik-kamdik ye wat sugit bot nggonna, sarewo ye Yahudi gato ki a Yunani maskwa ket ye Yahudi gato ki a Yahudi, we án ndak ye gato ki a Yahudi ne do, "Nin wat sugit bot nggonna, sarewo nin misyar nggonna gato ki a Yunani wa suma ne?"

Meyah: Rusnok ongga ruroru Yesus rugun odudu dokun deika. Noba gij mona insa koma bera rusnok Yahudi ongga ruroru Yesus fob gij kota Yerusalem riker morototuma jera rusnok Yahudi ongga rujga jeska monuh Yunani. Rua insa koma jeska monuh Yunani ruroru Yesus fob tein. Beda rua ongga monuh Yunani rudou okum skoita Yahudi insa koma ongga kota Yerusalem efen. Jefeda rua ruga erahah gu Yesus efen ruforoker oida, "Yahudi ongga Yerusalem rinekeba maat rot iskusk gu memef ongga Yunani mefmen rija mesina guri!"

Uma: Kahaa–haea kawoo–woria'-mi tauna to mpotuku' Yesus. Lomo'–lomo'-na, topetuku' Yesus paka' to Yahudi. Aga to hantongo'-ra mobasa Yunani, pai' to hantongo' wo'o mobasa Yahudi moto-ra. Nto'u toe, ngkunuti-ramo topetuku' Yesus to mobasa Yunani, mpongkunutii doo-ra to mobasa Yahudi, ra'uli': "Tobine-kai to balu, uma raratai bagia to rabagi butu eo-na hi to mpe'ahii'."

Yawa: Arono naije vatano wanave Yesus aije awa wanuije miridi nseo. Inta wo ayao Yahudi raura, yara inta wo ayao Yunani raura. Masyote anteter arakovo wanave Yesus aije wo doijo anaisye ratodijo wanya kavinije mansai. Weti wo ratodi wanya kavini wo ayao Yahudi raura mansai muno kavini wo ayao Yunani raura mansai tavon. Weramu vatano wayao Yunanive wo nuge rapanan ware doije mamo ratodi mamaisye jewen. Weti uparijo awa arakovo wayao Yahudive mai ware, “Doijo anaisye ratodi reama wanya kavini mansai ma mamauna, yara wapa wanya kavini awa ma manakoe. Weti mamaisye ramu!”


NETBible: Now in those days, when the disciples were growing in number, a complaint arose on the part of the Greek-speaking Jews against the native Hebraic Jews, because their widows were being overlooked in the daily distribution of food.

NASB: Now at this time while the disciples were increasing in number, a complaint arose on the part of the Hellenistic Jews against the native Hebrews, because their widows were being overlooked in the daily serving of food.

HCSB: In those days, as the number of the disciples was multiplying, there arose a complaint by the Hellenistic Jews against the Hebraic Jews that their widows were being overlooked in the daily distribution.

LEB: Now in these days, [as] the disciples were increasing [in number], a complaint arose by the _Greek-speaking Jews_ against the _Hebraic Jews_ because their widows were being overlooked in the daily distribution [of food].

NIV: In those days when the number of disciples was increasing, the Grecian Jews among them complained against the Hebraic Jews because their widows were being overlooked in the daily distribution of food.

ESV: Now in these days when the disciples were increasing in number, a complaint by the Hellenists arose against the Hebrews because their widows were being neglected in the daily distribution.

NRSV: Now during those days, when the disciples were increasing in number, the Hellenists complained against the Hebrews because their widows were being neglected in the daily distribution of food.

REB: DURING this period, when disciples were growing in number, a grievance arose on the part of those who spoke Greek, against those who spoke the language of the Jews; they complained that their widows were being overlooked in the daily distribution.

NKJV: Now in those days, when the number of the disciples was multiplying, there arose a complaint against the Hebrews by the Hellenists, because their widows were neglected in the daily distribution.

KJV: And in those days, when the number of the disciples was multiplied, there arose a murmuring of the Grecians against the Hebrews, because their widows were neglected in the daily ministration.

AMP: NOW ABOUT this time, when the number of the disciples was greatly increasing, complaint was made by the Hellenists (the Greek-speaking Jews) against the [native] Hebrews because their widows were being overlooked {and} neglected in the daily ministration (distribution of relief).

NLT: But as the believers rapidly multiplied, there were rumblings of discontent. Those who spoke Greek complained against those who spoke Hebrew, saying that their widows were being discriminated against in the daily distribution of food.

GNB: Some time later, as the number of disciples kept growing, there was a quarrel between the Greek-speaking Jews and the native Jews. The Greek-speaking Jews claimed that their widows were being neglected in the daily distribution of funds.

ERV: More and more people were becoming followers of Jesus. But during this same time, the Greek-speaking followers began to complain against the other Jewish followers. They said that their widows were not getting their share of what the followers received every day.

EVD: More and more people were becoming followers of Jesus. But during this same time, the Greek-speaking followers had an argument with the other Jewish followers. They said that their widows were not getting their share of the things that the followers received every day.

BBE: Now in those days, when the number of the disciples was increasing, protests were made by the Greek Jews against the Hebrews, because their widows were not taken care of in the distribution of food every day.

MSG: During this time, as the disciples were increasing in numbers by leaps and bounds, hard feelings developed among the Greek-speaking believers--"Hellenists"--toward the Hebrew-speaking believers because their widows were being discriminated against in the daily food lines.

Phillips NT: ABOUT this time, when the number of disciples was continually increasing, the Greeks complained that in the daily distribution of food the Hebrew widows were being given preferential treatment.

DEIBLER: During that time, many more people were becoming believers. Some of them were from other countries and spoke only the Greek language, but most of them had always lived in Israel and spoke the Hebrew language. Those who spoke Greek began to complain about those who spoke Hebrew. They were saying. “When you Hebrew-speaking believers distribute food or money to widows every day, you are not giving fair amounts to the widows who speak Greek!”

GULLAH: Now den, een dat time, wen mo an mo people beena bleebe pon de Lawd Jedus an waak een e way, sompin come op. De Jew people wa taak de Greek language beena staat fa grumble bout de Jew dem wa taak de Hebrew language. De Jew dem wa taak Greek say, “Ebry day wen dey gii out ting fa hep de wida ooman dem, de Hebrew wida ooman dem beena git mo den we Greek wida ooman beena git.”

CEV: A lot of people were now becoming followers of the Lord. But some of the ones who spoke Greek started complaining about the ones who spoke Aramaic. They complained that the Greek-speaking widows were not given their share when the food supplies were handed out each day.

CEVUK: A lot of people were now becoming followers of the Lord. But some of the ones who spoke Greek started complaining about the ones who spoke Aramaic. They complained that the Greek-speaking widows were not given their share when the food supplies were handed out each day.

GWV: At that time, as the number of disciples grew, Greek–speaking Jews complained about the Hebrew–speaking Jews. The Greek–speaking Jews claimed that the widows among them were neglected every day when food and other assistance was distributed.


NET [draft] ITL: Now <1161> in <1722> those <3778> days <2250>, when the disciples <3101> were growing in number <4129>, a complaint <1112> arose <1096> on the part of the Greek-speaking Jews <1675> against <4314> the native Hebraic Jews <1445>, because <3754> their <846> widows <5503> were being overlooked <3865> in <1722> the daily <2522> distribution of food <1248>.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Studi lengkap, lihat: Alkitab SABDA.

 <<  Kisah Para Rasul 6 : 1 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel