Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TB]     [PL]  [PB] 
 <<  Kisah Para Rasul 6 : 2 >> 

TB: Berhubung dengan itu kedua belas rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata: "Kami tidak merasa puas, karena kami melalaikan Firman Allah untuk melayani meja.


AYT: Maka, kedua belas rasul itu memanggil semua murid dan berkata, “Tidak benar bagi kami untuk mengabaikan firman Tuhan demi melayani meja.

TL: Lalu kedua belas rasul itu menghimpunkan sekalian murid yang banyak itu, serta berkata, "Tiada patut kami ini melalaikan pemberitaan firman Allah sebab melayani meja.

MILT: Dan kedua belas rasul itu, setelah memanggil sejumlah murid-murid, mereka berkata, "Adalah tidak diharapkan bahwa kami melakukan pelayanan atas meja-meja, dengan meninggalkan firman Allah (Elohim - 2316).

Shellabear 2010: Karena itu kedua belas rasul memanggil seluruh jemaah berkumpul. Lalu mereka berkata, "Tidak baik jika kami melalaikan pemberitaan firman Allah untuk mengurus soal-soal kebutuhan sehari-hari.

KS (Revisi Shellabear 2011): Karena itu kedua belas rasul memanggil seluruh jemaah berkumpul. Lalu mereka berkata, "Tidak baik jika kami melalaikan pemberitaan firman Allah untuk mengurus soal-soal kebutuhan sehari-hari.

Shellabear 2000: Karena itu kedua belas rasul itu memanggil seluruh jemaah berkumpul. Lalu mereka berkata, “Tidak baik bagi kami kalau kami melalaikan pemberitaan Firman Allah untuk mengurus perkara kebutuhan sehari-hari.

KSZI: Dengan demikian, kedua belas rasul itu menghimpunkan semua pengikut Isa lalu berkata, &lsquo;Kami ini tidaklah wajar mengetepikan kewajipan menyebarkan firman Allah untuk melayan di meja makan.

KSKK: Maka kedua belas rasul memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Tidak patut kami melalaikan pewartaan Firman Allah untuk melayani meja.

WBTC Draft: Kedua belas rasul mengumpulkan seluruh pengikut dan mengatakan, "Tidak baik kalau kami meninggalkan pelayanan firman Allah untuk urusan makanan.

VMD: Kedua belas rasul mengumpulkan seluruh pengikut dan berkata, “Tidak baik kalau kami meninggalkan pelayanan firman Allah untuk urusan makanan.

AMD: Maka, kedua belas rasul memanggil seluruh murid itu untuk berkumpul. Para rasul berkata kepada mereka, "Tidak benar jika kami mengabaikan pelayanan firman Tuhan demi mengurus bantuan pembagian makanan.

TSI: Kedua belas rasul pun mengumpulkan seluruh pengikut Kristus dan berkata, “Tidak baik kalau kami meninggalkan pelayanan Firman Allah untuk urusan makanan.

BIS: Oleh sebab itu, kedua belas rasul-rasul itu mengumpulkan semua pengikut dan berkata kepada mereka, "Tidak baik kalau kami berhenti memberitakan perkataan Allah, karena harus mengurus soal-soal makanan.

TMV: Oleh itu, dua belas orang rasul itu mengumpulkan semua pengikut Yesus dan berkata kepada mereka, "Tidak patut kami abaikan tugas mengkhabarkan firman Allah untuk mengurus masalah kewangan.

BSD: Karena keadaan itu maka kedua belas rasul itu mengumpulkan seluruh jemaat dan berkata, “Tidak baik kalau kami melalaikan tugas kami untuk menyiarkan Kabar Baik dari Allah, karena mengurus pembagian makanan.

FAYH: Oleh karena itu, kedua belas murid mengumpulkan semua orang Kristen untuk mengadakan rapat. "Kami harus menggunakan waktu kami untuk mengajarkan Firman Allah, bukan untuk mengurus pembagian makanan," kata mereka.

ENDE: Hal itu mendjadi alasan bagi Rasul-rasul untuk mengumpulkan sekalian murid dan mengatakan kepada mereka: Kami rasa tak patut kami melalaikan pemakluman Indjil oleh karena melajani medja.

Shellabear 1912: Maka kedua belas rasul itu menghimpunkan segala murid-murid yang banyak, lalu berkata, "Tiada patut kami ini meninggalkan perkataan Allah lalu melayani meja.

Klinkert 1879: Maka olih kadoewa-belas rasoel dihimpoenkan segala moerid jang banjak itoe, laloe katanja: Bahwa tapatoet kami meninggalkan pekerdjaan sabda Allah karena sebab melajani medja.

Klinkert 1863: Maka kadoewa-blas rasoel itoe memanggil segala orang moerid jang banjak itoe berkoempoel, lantas katanja: {Kel 18:17} Tra-patoet kita-orang meninggalken pakerdjaan mengadjar perkataan Allah, dari sebab melajani medja.

Melayu Baba: Dan dua-blas rasul itu panggil perkumpolan anak-murid, dan kata, "T'ada baik kita tinggalkan perkata'an Allah, dan jaga meja.

Ambon Draft: Bagitu djuga kaduwa be-las itu, berhimponlah kaba-njakan murid itu, dan katalah: Tijada patut, jang kami kasi tinggal perkata; an Allah dan ingat djaga majida-majida.

Keasberry 1853: Maka kaduablas rasul itupun mumanggil umat yang banyak itu burhimpun, sambil burkata, Tiadalah patut kami muninggalkan pukurjaan mungajar purkataan Allah subab mulayani meja.

Keasberry 1866: Maka kadua blas Rasol itu pun mŭm: nggil umat yang banyak itu bŭrhimpon, sambil bŭrkata, Tiadalah patut kami mŭninggalkan pŭkŭrjaan mŭngajar pŭrkataan Allah, sŭbab mŭlayani meja.

Leydekker Draft: Maka kaduwa belas 'awrang 'itu panggillah kabanjakan murid 2 'itu berhimpon, dan katalah: bukan 'ada sanunoh kamij meninggalkan tjeritera kalam 'Allah, dan berbowat chidmet pada majidah 2.

AVB: Dengan demikian, dua belas rasul itu menghimpunkan semua murid lalu berkata, “Kami ini tidaklah wajar mengetepikan kewajipan menyampaikan firman Allah untuk melayan di meja makan.

Iban: Sida rasul ke dua belas lalu ngempuruka semua orang ke arap, lalu bejaku ngagai sida, "Kami enda patut ngelengkaka pengawa nusui jaku Allah Taala, lalu meri orang makai.


TB ITL: Berhubung dengan itu <1161> kedua belas <1427> rasul itu memanggil <4341> semua <4128> <0> murid <3101> berkumpul <0> <4128> dan berkata <3004>: "Kami tidak <3756> merasa puas <701>, karena kami <2248> melalaikan <2641> Firman <3056> Allah <2316> untuk melayani <1247> meja <5132>. [<1510>]


Jawa: Mulane rasul rolas banjur nimbali kabeh para siswa, padha diklumpukake lan dipangandikani: “Aku padha rumangsa ora marem, dene marga saka leladi mangan banjur nglirwakake pangandikaning Allah.

Jawa 2006: Mulané rasul rolas banjur nimbali para murid kabèh, padha diklumpukaké lan dipangandikani, "Aku padha rumangsa ora prayoga, menawa marga saka leladi bab pangan nganti nglirwakaké paladosan bab pangandikaning Allah.

Jawa 1994: Mulané para murid kabèh nuli dikumpulaké déning para rasul rolas. Nuli padha dipangandikani: "Ora samesthiné menawa kita padha nglirwakaké timbalan kita memulang bab pangandikané Gusti Allah merga ngurusi dhuwit.

Jawa-Suriname: Mulané para rasul rolas terus nglumpukké wong sing pretyaya kabèh diomongi ngéné: “Para sedulur, ora apik nèk awaké déwé iki kudu ninggal penggawéan mulang pituturé Gusti, jalaran kudu ngurusi duwit.

Sunda: Ku sabab kitu pakumpulan teh ku dua welas rasul dipiwarang kumpul. Saur rasul-rasul, "Teu hade lamun urang nepi ka henteu ngawurukkeun pangandika Allah lantaran nguruskeun bae sual duit.

Sunda Formal: Ku dua belas rasul, murid-murid teh dipiwarang kumpul. Tuluy ku rasul-rasul dicariosan, “Pangandika Allah teu meunang kateler-teler ku nguruskeun bae sual-sual sejen.

Madura: Daddi rasul se dhubellas oreng rowa makompol sakabbiyanna red-moredda, laju adhabu, "Ta’ becce’ mon sengko’ sakanca reya ambu aberta’agi dhabuna Allah polana kodu ngoros parkara kakanan.

Bauzi: Labi faki beàdàmu ame dam dua belas labe fa dam Yesus bake tu vuzehi meedam dam totbaho ahebu lam gagome ledume bakamta vahi dozeadume neàdi im ab vameadamam. “Ba oa, uho akati iba li vabidàla? Iho Yesus Aho amu meedume vou esmoho im abo Alat vameadaha im lam vahokedam bak fa voou fa na àmna faheme dam na vabdate lodam faite.

Bali: Duaning punika parautusane makaroras tumuli munduhang pasamuane makasami, saha mabaos sapuniki: “Kirang patut rasanne yen tiang sareng sami kantos tuleman midartayang sabdan Ida Sang Hyang Widi Wasa, majalaran wantah ngetang jinah kewanten.

Ngaju: Tagal te kaduewalas rasul te mamumpong kare oloh percaya tuntang hamauh dengan ewen, "Dia bahalap amon ikei tende mambarita auh Hatalla, awi ikei musti maurus kare soal panginan.

Sasak: Keranaq nike, kedue olas rasul-rasul nike ngumpulang selapuq pengiring dait bebase lẽq ie pade, "Ndẽqne bagus lamun tiang pade engkah nyampẽang Manik Allah, lantaran ngurus masalah-masalah keloran.

Bugis: Rimakkuwannanaro, iya seppulo duwa rasul-rasul-é napaddeppungengngi sininna tau maccowéé nakkeda lao ri mennang, "Dé’ namakessing narékko mappésauki mabbirittangngi ada-adanna Allataala, nasaba harusu’ki murusu’i passaleng anré.

Makasar: Jari anjo sampuloa anrua tunisuro napa’rappungammi sikontu tau tappaka, nampa nakana ri ke’nanga, "Tabajikai punna lammari ikambe ampabattui kananNa Allata’ala, lanri langngurusu’na passala’ apa-apa lanikanrea.

Toraja: Narampunmi tinde rasulu’ sangpulo dua tu to buda menturu’mo, nakua: Tae’ kisipatu, la umpasalai penaa tu umpalolang kadanNa Puang Matua, belanna umparakai kande dao meda.

Duri: Iamo joo na ia to sangpulo dua rasulu' rrempun ngasanni to tomatappa' nakuanni, "Te'da namelo ke kitorroii mpangpeissenan kadan-Na Puang Allataala passalan la nnurusu' kande.

Gorontalo: Sababu uwito, mongorasul mopuladulota lotiyangayi mongomuri li Isa nga'amila motiambu wawu loloiya ode olimongoliyo odiye, ”Ami dila sanangi wonu ami moberenti mopotunggulo Pirimani lo Allahuta'ala sababu musi mongurusi pasali lo ualo.

Gorontalo 2006: Sababu uito, mongo rasulu tamopulaa duulota boito longambu mai ngoa̒amila tahidudua̒ wau loloi̒ya mao̒ olimongolio, "Diila mopiohe wonu ami mohuheli mopo loladu tahuda lo Allahu Taa̒ala, sababu musi mongulusi susuu-aliyaalo lo ua̒alo.

Balantak: Mbali' iya'a, ari poposuu' men sompulo' rua' ira, ningirimpungmo mian men malolo' ni Yesus iya'a, kasi norobu taena, “Sian pore kalu i kai sian mingimamat mengelelekon Wurungna Alaata'ala supu-supuana pungurusan kakaan.

Bambam: Napolalam indo sapulo dua suho uhhempum ingganna to matappa' anna napa'tula'i naua: “Tä' sihatam la kitampeam pengkähängangki umpa'pakahebaam Battakadanna Puang Allataala anna la muuhu'kam pantabaam kinande.

Kaili Da'a: Nangepe etu suro-suro sampulu romba'a etu nompokio pura-pura topomparasaya i Pue Yesus mompasiromu. Pade nangulimo suro-suro ka ira, "Da'a nabelo ane kami menonto mompatolele Tesa nu Alatala ala mompakasiayu panggoni. Agina bago etu rawai ka tau ntanina.

Mongondow: Tuamai rasul mopuḷuh bodoyowaí tua nogoinií kom bayongan dumodudui mita monia noyosipun bodongka noguman, "Diaíbií mopia aka kami mogogaipa mopota'au in Habar Mopia, sin lantaran moguruspabi' kon soaáḷ mita inta ka'anon.

Aralle: Dahi yato sampulo derua rasul unghimpung ingkänna to pentindo'na Puang Yesus anna naoaintee, "Dai sihatang la kitohhoi umpepainsangnging Bahtakara Dehata aka' la kiäto' umba la kipanoa untaha andeang.

Napu: Ido hai surona Pue Yesu au hampulo hai rodua mokakio ope-ope tauna au mepoinalai i Yesu bona teruhuhe, hai rauliangaahe: "Bara maroa ane ikami au mokadipura pokira-kira paande, lawi ane nodo, barapongkai tepaka moanti Ngkorana Pue Ala.

Sangir: Ual᷊ingu ene, manga rarolohang i sire mapul᷊o dua e měngkatewe napẹ̌komol᷊u patikụ muritẹ̌ e bọu e nẹ̌bera si sire u, "Apạ e ral᷊aị kereu i kami měngirul᷊e měhabaru hengetangu Mawu e, ual᷊ingu měngkai mětẹ̌tasibung hal᷊ẹ̌ u kakaěng.

Taa: Wali pomakau i Yesu to sampuyu pei dua, sira mampasiromunaka samparia tau to mangaya panewa manganto’oka sira, “Taa matao ane kami mandoo yau mampakarebaka tau tuntu i mPue Allah panewa jamo mangantila pangkoni.

Rote: Hu ndia de, hataholi nadedenu kasanahulu dua kala lalo lakabubua basa hataholi mana tunga Yesu sa, de lafa'das lae, "Metema ami hahae tui-benga Manetualain dede'a-kokolan fo ami muse ito-ato ka'da nana'a-nininuk soona, ndia ta malole fa.

Galela: Ma sababu magegena, so manga rasul yamogiowo de sinoto o bi nyawa ipipiricaya yangodu yatolomuno, de itemo onaka, "Qalohawa, nakoso ngomi mimatogu o habari qaloloha misihabari la ka o oqo de o udo misidailako.

Yali, Angguruk: Ari ulug suwahal uruk latfagma Yesus otsi nisanggowen arimanowen Yesus umaliki wene holtuk inap obog toho palu enepfareg enele uruk lit, "Nori, niren wene hiyag esela angge famen we suburu eneg og isaruk laheyon ari siyag peruk lahe.

Tabaru: Ge'enau so 'o su-suloko yamogiooko de modidi go'ona, yakitoomuno 'o nyawa gee yomote-moteke de de 'ona de kayongosekau 'onaka, "Koisurewa nako ngomi miomaogoro miositotara ma Jo'oungu ma Dutu 'awi demo ma sababu ka 'o 'inomo miosigogokoka.

Karo: Emaka ipepulung rasul-rasul si sepulu dua e kerina kalak si nggo tek e, jenari nina, "La metunggung itadingken kami dahin meritaken kata Dibata erdandanken ngelaken pangan si tep-tep wari e.

Simalungun: Jadi ipahumpul na sapuluh dua ai ma haganup susian ai, nini ma, “Seng patut iahap hanami papudionnami parambilanon bani hata ni Naibata, halani na patorsa-torsa idop ni uhur.

Toba: Jadi diparia na sampuludua i ma sandok huria i, didok ma: Ndang denggan hupapudi hami hata ni Debata, laho paturehon angka asiasi.

Dairi: Kerna naidi ipepulung apostèl sisipuluh dua i mo karinana kuria i, janah nina mo taba kalak i, "Oda mendè mula mentadi nola kami memeritaken kata Dèbata kumarna kennah mennarihken soal pangaan.

Minangkabau: Dek karano itu, kaduwo baleh urang rasul-rasul tu mangumpuakan kasadonyo pangikuik, untuak mambari tawu kabake inyo, "Indak elok doh jikok kami baranti mambaritokan firman Allah, hanyo dek karano musti ma uruih parkaro-parkaro nan ka dimakan.

Nias: Andrõ la'owuloi fefu nifahaõ ira sinenge andrõ si felendrua ba lamane khõra, "Lõ sõkhi na mibato wanuriaigõ Taroma Li Lowalangi, ba wangohalõw̃õgõi sanandrõsa ba gõ.

Mentawai: Oto kalulut néné, rurúakérangan sia sangamberidda sipasiului, kuaddangan ka matadda, "Táan lé maeerú kukaddiuaké kai galajet masingantoman'aké tiboiet Taikamanua, kalulut kupasikeli kai siorak ka komen.

Lampung: Mani ulihni seno, kerua belas rasul-rasul udi ngumpulko sunyinni jelma sai nutuk udi rik cawa jama tian, "Mak mebetik kik sekam taru nyiarko cawani Allah, mani musti ngurus soal-soal kanikan.

Aceh: Ngon sabab nyan, mandua blaih droe rasui nyan jipeusapat mandum murit geuh dan laju geupeugah bak awaknyan, "Hana gét kamoe piôh kamoe meudakwah keu feureuman Allah, sabab harôh kamoe urôh soai peunajoh.

Mamasa: Urrempummi to mangngorean inde sapulo dua rasul-e, anna ma'kada lako nakua: “Tae' sipato' ke la ta'mokan umpalanda' battakadanna Puang Allata'alla annu la untarakannimokan baine balu.

Berik: Jega jem temawer dua belas rasul jeiserem jei angtane seyafter Yesus aa jei ne tebanaram ga aane dupdupbulu, ane jepga jei ga aane balbabili, "Aaiserem je kapka, afa taterisi Uwa Sanbagirmana ajama nasbiyeneye, jengga ai afa tumilgal tefner asa syentabaabili.

Manggarai: Rasul situt campulusua bénta sanggéd ata nungku situ te nempung agu mai taéd: “Toé di’an émé ami hémong te keréba Reweng de Mori Keraéng méséng kaut te wintuk lompong de méu.

Sabu: Rowi do mina harre ke, ta pekupu ke ri hari henguru do dhue rasul he hari-hari ne ddau do parahajha he, jhe lii pa ro, "Woie dho ki ta pengaha jhi ti pepeke ne lipedai Deo, taga tari lua pemoko nga'a-nginu we.

Kupang: Tagal itu, ju Tuhan pung utusan dua blas orang tu, pange bakumpul Tuhan Yesus pung orang dong samua. Ju dong omong bilang, “Sodara dong samua! Kalo botong barenti ko urus bosong pung makan-minum sa, itu ju bisa, ma itu sonde pantas! Tagal botong ni, musti ajar Tuhan pung Kata-kata tarús-tarús.

Abun: Sane yerasul ge musyu dik sop we ne sum yé gato onyar kem mo Yefun Yesus ne sino. Yerasul da iwa ós wat sugit bot nje, sarewo an ki nai yé mwa mone do, "Yefun Allah bes men wa men duno nje su Yefun Allah bi sukduno, sane men misyar, ete men wat sugit bot nje sane, bere siri re.

Meyah: Erek koma jefeda ruforoker rufok setka kungkob erfeka ruhoturu rusnok nomnaga ongga ruroru Yesus fob noba ragot gu rua oida, "Erek memef mekeba maat gu rusnok ojgomuja, beda mefmen efekesa enah nou moftuftu Allah oga gu rusnok guru?

Uma: Toe pai' suro Pue' Yesus to hampulu' rodua mpokio' hawe'ea topetuku' Yesus bona morumpu, pai' ra'uli'-raka: "Uma-hawo lompe' ane kai' mpo'urusi pompobagi koni', apa' uma mpai' hono' loga-kai mpokeni Lolita Alata'ala.

Yawa: Umba Yesus apa arakovo abusyinara eane jirum wo ayao umaso ranaun. Weti wo vatano wanave Yesus aije mawainde wanugan tenambe, umba wo raura ware, “Reamamo reamo ayao Amisye ranyao wasai, omamo reama anakere mije. Weti reamo anakere so rapaya indamu reamo doijo anaisye ratodi jakato, weamo mamaisye ramu!


NETBible: So the twelve called the whole group of the disciples together and said, “It is not right for us to neglect the word of God to wait on tables.

NASB: So the twelve summoned the congregation of the disciples and said, "It is not desirable for us to neglect the word of God in order to serve tables.

HCSB: Then the Twelve summoned the whole company of the disciples and said, "It would not be right for us to give up preaching about God to wait on tables.

LEB: So the twelve summoned the community of disciples [and] said, "It is not desirable [that] we neglect the word of God to serve tables.

NIV: So the Twelve gathered all the disciples together and said, "It would not be right for us to neglect the ministry of the word of God in order to wait on tables.

ESV: And the twelve summoned the full number of the disciples and said, "It is not right that we should give up preaching the word of God to serve tables.

NRSV: And the twelve called together the whole community of the disciples and said, "It is not right that we should neglect the word of God in order to wait on tables.

REB: The Twelve called the whole company of disciples together and said, “It would not be fitting for us to neglect the word of God in order to assist in the distribution.

NKJV: Then the twelve summoned the multitude of the disciples and said, "It is not desirable that we should leave the word of God and serve tables.

KJV: Then the twelve called the multitude of the disciples [unto them], and said, It is not reason that we should leave the word of God, and serve tables.

AMP: So the Twelve [apostles] convened the multitude of the disciples and said, It is not seemly {or} desirable {or} right that we should have to give up {or} neglect [preaching] the Word of God in order to attend to serving at tables {and} superintending the distribution of food.

NLT: So the Twelve called a meeting of all the believers. "We apostles should spend our time preaching and teaching the word of God, not administering a food program," they said.

GNB: So the twelve apostles called the whole group of believers together and said, “It is not right for us to neglect the preaching of God's word in order to handle finances.

ERV: The twelve apostles called the whole group of followers together. The apostles said to them, “It would not be right for us to give up our work of teaching God’s word in order to be in charge of getting food to people.

EVD: The twelve apostles called the whole group of followers together. The apostles said to them, “Our work of teaching God’s word has stopped. That’s not good! It is better for us to continue teaching God’s word than to help people have something to eat.

BBE: And the Apostles sent for all the disciples and said, It is not right for us to give up preaching the word of God in order to make distribution of food.

MSG: So the Twelve called a meeting of the disciples. They said, "It wouldn't be right for us to abandon our responsibilities for preaching and teaching the Word of God to help with the care of the poor.

Phillips NT: The twelve summoned the whole body of the disciples together, and said, "It is not right that we should have to neglect preaching the Word of God in order to look after the accounts.

DEIBLER: So, after the twelve apostles had heard what they were saying, they summoned all the other believers in Jerusalem to meet together. Then the apostles said to them, “We(exc) would not be doing right if we stopped preaching and teaching God’s message about Jesus in order to distribute food [MTY] and money to the widows!

GULLAH: So de tweb postle call a meetin wid all de people dat bleebe pon Jedus an say, “E ain right fa we, Jedus postle, fa stop da tell people God wod cause we haffa see dat people git wa dey need.

CEV: The twelve apostles called the whole group of followers together and said, "We should not give up preaching God's message in order to serve at tables.

CEVUK: The twelve apostles called the whole group of followers together and said, “We should not give up preaching God's message in order to serve at tables.

GWV: The twelve apostles called all the disciples together and told them, "It’s not right for us to give up God’s word in order to distribute food.


NET [draft] ITL: So <1161> the twelve <1427> called <4341> the whole group <4128> of the disciples <3101> together and said <3004>, “It is <1510> not <3756> right <701> for us <2248> to neglect <2641> the word <3056> of God <2316> to wait <1247> on tables <5132>.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Studi lengkap, lihat: Alkitab SABDA.

 <<  Kisah Para Rasul 6 : 2 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel