Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TB]     [PL]  [PB] 
 <<  Kisah Para Rasul 6 : 7 >> 

TB: Firman Allah makin tersebar, dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak; juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya.


AYT: Firman Allah terus tersebar dan jumlah murid di Yerusalem semakin bertambah. Bahkan, sekelompok besar imam menjadi taat kepada iman itu.

TL: Maka makin masyhurlah firman Allah itu, dan bilangan murid-murid pun bertambahlah banyak di Yeruzalem; dan amatlah banyak imam juga taat kepada iman.

MILT: Dan firman Allah (Elohim - 2316) makin tersebar, dan jumlah murid di Yerusalem semakin dilipatgandakan secara luar biasa, bahkan, kerumunan para imam pun menaati iman itu.

Shellabear 2010: Firman Allah semakin tersebar luas dan jumlah orang yang percaya kepada Isa di Yerusalem semakin bertambah banyak. Selain itu banyak pula imam yang menyerahkan diri dan menjadi percaya.

KS (Revisi Shellabear 2011): Firman Allah semakin tersebar luas dan jumlah orang yang percaya kepada Isa di Yerusalem semakin bertambah banyak. Selain itu banyak pula imam yang menyerahkan diri dan menjadi percaya.

Shellabear 2000: Firman Allah semakin tersebar luas dan jumlah orang yang percaya kepada Isa di Yerusalem semakin bertambah banyak. Selain itu banyak pula imam yang menyerahkan diri dan menjadi percaya.

KSZI: Dengan demikian firman Allah semakin tersebar dan bilangan pengikut Isa di Baitulmaqdis kian meningkat, dan ramai imam menjadi orang beriman.

KSKK: Sabda Allah makin tersiar, dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak; juga sejumlah besar imam menjadi percaya.

WBTC Draft: Firman Allah menyebar, dan jumlah pengikut di Yerusalem bertambah. Sejumlah besar imam-imam Yahudi menjadi beriman dan juga taat.

VMD: Firman Allah menyebar, dan jumlah pengikut di Yerusalem bertambah. Sejumlah besar imam-imam Yahudi menjadi beriman dan juga taat.

AMD: Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid-murid di kota Yerusalem bertambah dengan sangat cepat. Bahkan, sekelompok besar imam Yahudi juga menaruh percaya pada Yesus.

TSI: Sesudah itu, para pengikut Yesus terus memberitakan Firman Allah kepada orang banyak sehingga Kabar Baik tentang Kristus tersebar terus, dan jumlah pengikut di Yerusalem semakin bertambah. Bahkan sejumlah besar imam Yahudi menyerahkan diri dan percaya kepada Yesus.

BIS: Demikianlah berita dari Allah semakin tersebar dan pengikut-pengikut Yesus di Yerusalem pun makin bertambah banyak. Dan banyak pula imam-imam yang percaya kepada Yesus.

TMV: Dengan demikian perkhabaran daripada Allah semakin tersebar luas dan bilangan pengikut Yesus di Yerusalem pun bertambah-tambah. Banyak imam juga percaya kepada Yesus.

BSD: Di mana-mana makin banyak orang yang mendengarkan Kabar Baik dari Allah. Anggota-anggota jemaat di Yerusalem makin bertambah dan banyak juga imam yang percaya kepada Yesus.

FAYH: Demikianlah, pemberitaan Firman Allah makin meluas, dan murid-murid di Yerusalem makin bertambah jumlahnya. Banyak pula imam Yahudi yang percaya dan menjadi orang Kristen.

ENDE: Indjil Allah makin hari makin dimasjurkan, dan djumlah murid sangat bertambah-tambah. Amat banjak djuga imam-imam menjerah dan pertjaja.

Shellabear 1912: Maka makin masyhurlah perkataan Allah itu, dan bilangan murid-murid pun bertambahlah sangat-sangat di Yerusalem; dan imam pun terlalu banyak membawa iman.

Klinkert 1879: Maka makinlah bertoemboeh sabda Allah dan amat bertambah bilangan segala moerid diJeroezalem dan beberapa-berapa imam pon menoeroetlah pertjaja itoe.

Klinkert 1863: {Kis 19:20} Maka mangkin masjhoer perkataan Allah itoe; maka banjaknja moerid dinegari Jeroezalem bertambah-tambah sadja; dan bebrapa-brapa imam toeroet pertjaja djoega.

Melayu Baba: Dan perkataan Allah mnjadi tambah-tambah mashhur; dan di Yerusalim bilangan anak-murid jadi banyak lbeh bsar; dan banyak skali imam-imam yang ikut ini agama.

Ambon Draft: Maka bertambah-tambah-lah perkata; an Allah, dan bi-langan murid-murid djadilah amat banjak di Jerusalem; dan satu bilangan besar deri Imam-imam djadilah dengar-dengar-an pada pertjaja; an.

Keasberry 1853: Maka burtambah tambah mashor, purkataan Allah itu; maka bilangan umat jadilah turbanyak di Jerusalem; maka bubrapa imam pun mungikut imannya.

Keasberry 1866: Maka bŭrtambah tambah mashor pŭrkataan Allah itu; maka bilangan umat jadilah tŭrbanyak diJerusalem, dan bŭsarlah pŭrhimponan imam imam pun mŭngikot iman itu.

Leydekker Draft: Maka kalam 'Allah bertambah 2 lah, dan bilangan murid 2 taperbanjakhlah 'amat di-Jerusjalejm: maka sawatu kawan besar deri pada 'Imam 2 dengar 2 anlah dengan membawa 'Imam.

AVB: Dengan demikian firman Allah semakin tersebar dan bilangan murid Yesus di Yerusalem kian meningkat, dan ramai imam menjadi orang beriman.

Iban: Jaku Allah Taala majak ngelekai. Pemayuh murid lalu balat amat majak nambah-menambah di Jerusalem, lalu mayuh amat mega sida imam nerima pengarap nya.


TB ITL: Firman <3056> Allah <2316> makin tersebar <837>, dan <2532> jumlah <706> murid <3101> di <1722> Yerusalem <2419> makin bertambah banyak <4129>; juga <5037> sejumlah <3793> besar <4183> imam <2409> menyerahkan diri <5219> dan percaya <4102>. [<2532> <4970>]


Jawa: Pangandikaning Allah saya sumebar, sarta cacahe siswa ing Yerusalem saya mundhak akeh. Dalah para imam akeh kang padha manut lan manjing pracaya.

Jawa 2006: Pangandikaning Allah saya sumebar, sarta cacahé murid ing Yérusalèm saya mundhak akèh. Dalah para imam akèh kang padha pasrah dadi wong pracaya.

Jawa 1994: Kaya mengkono pangandikané Gusti Allah tetep saya sumebar, lan cacahé para murid ing Yérusalèm saya mundhak akèh. Uga akèh imam-imam sing padha precaya.

Jawa-Suriname: Pituturé Gusti Allah terus mrèmèn-mrèmèn terus lan wong sing pada pretyaya marang Gusti Yésus terus mundak okèh nang Yérusalèm, malah imam-imam mbarang okèh sing pada pretyaya.

Sunda: Pangandika Allah beuki sumebar, anggota pakumpulan beuki nambahan, malah loba imam anu jadi palercaya ka Yesus.

Sunda Formal: Pangandika Allah beuki sumebar, bilangan murid beuki loba, malah loba panghulu anu tumut kana kapercayaan jamaah.

Madura: Daddi berta dhari Allah sajan balattra ban red-moredda Isa e Yerusalim sajan atamba bannya’. Ban bannya’ keya mam-imam se parcaja ka Isa.

Bauzi: Labi ame na faheme lodam vekehe bak lam dam tujuh labe fa ab meedamam. Labiha labe Yesusat Aho gagu olu Am im vameadume esmozi laiam dam dua belas labe ibi iho Yesus Aho amu meedume vou esmoho im abo Alat vameadaha im lam vou vahoketedam bak lam fa dualehe labe dam aihi vabda zoho ahebu ab aime uloholedamam. Labi laha kota Yerusalem esuhu dam zoho lam laha aime Yesus bake vi tu vuzehe labe ame lab esuhu dam lam Yesus bake tu vuzehe dam debu ab dualeham. Gi dam lada lamota Yesus bake tu vuzehehe vabak. Damat Ala bake lomna ve vua vahudam toheda zi totbaho laha Yesus bake tu vuzehi meedam dam ehet. Labihada.

Bali: Sabdan Ida Sang Hyang Widi Wasa raris sayan sumebar. Pasamuane ring Yerusalem sayan maweweh-weweh akehipun, tur akeh taler parapandita sane nrima tur pracaya ring Orti Rahayune punika.

Ngaju: Maka kalote barita bara Hatalla tayap tuntang kare murid Yesus hong Yerusalem kea sasar mandahang karee. Tuntang are hindai kare imam je percaya dengan Yesus.

Sasak: Siq care nike Manik Allah sayan nyebar dait pengiring-pengiring Deside Isa lẽq Yerusalem ẽndah sayan luwẽq. Dait luwẽq ẽndah imam-imam saq percaye lẽq Deside Isa.

Bugis: Makkuwaniro biritta polé ri Allataala pédé’ mallebbangngi sibawa tau maccowériyéngngi Yésus ri Yérusalém pédé’ tattambato égana. Namaéga tona imang mateppe’ lao ri Yésus.

Makasar: Kammaminjo, napila’ a’la’bammo kabara’ battua ri Allata’ala, siagang pila’ katambammi jaina tau tappaka ri Isa anjoreng ri Yerusalem. Na jai tommo imang-imang a’jari tappa’ ri Isa.

Toraja: Sarorak-roraknami tu kadanNa Puang Matua, sia sakerangngan-rangnganna bilanganna tu to menturu’ dio Yerusalem sia lendu’ duka budanna to minaa umpengkaolai kapatonganan.

Duri: Susii joo laoanna nasatitaleh-talehna to kadan-Na Puang Allataala na sakerangngan-rangnganna too to tomatappa' lako Puang Isa jio kota Yerusalem. Na moi imang buda too memmatappa'.

Gorontalo: Wolo uodito, habari mopiyohe lonto Allahuta'ala tomimbihu ti Isa Almasih ma lebe hemololade mota. Wawu jumula lo muri li Isa to kota lo Yerusalem ma lebe heoduhenga wawu woluwo olo ngohuntuwa da'a imamu ta ma lowali paracaya ode oli Isa Almasih.

Gorontalo 2006: Odieelo mola habari lo Allahu Taa̒ala helebe lololadu mola wau tahidudua̒ li Isa to Yerusalemu olo helebe iloduhenga mola daatalio, wau dadaata olo mongo iimamu tapalacaya li Isa.

Balantak: Mbaka' lele na Alaata'ala kaekae' tolele, ka' mian men malolo' ni Yesus na Yerusalem kaekae' kanturangan, ka' uga' biai' a imam na Yahudi men noparasayamo ni Yesus.

Bambam: Iya tuttuam tiballa' kalua' Battakadanna Puang Allataala anna tuttuam kehängäm to matappa' dio Yerusalem anna bu'dä' duka' sando ungkatappa'i Puang Yesus.

Kaili Da'a: Ante jala iwetu Tesa nu Alatala natolele pade topomparasaya i Pue Yesus ri ngata Yerusalem tunggai nantambai kadeana. Pade nadea wo'u balengga topanggeni agama Yahudi nantuki pade nomparasaya i Pue Yesus.

Mongondow: Natuata inta nobalií sahingga pirman i Allah totokdon no'isiar magií makow bo intau mita inta nopirisaya ko'i Yesus kon Yerusalem nodugangdon totok ing kobayongea. Bo noaíntoí domandon imang in nopirisaya ko'i Yesus.

Aralle: Ya' tuhtuang tisembu'mi Bahtakara Dehata di umba-umba naongei anna tuhtuang kehängngäng to mampetahpa' yaho di Yerusalem anna mai'di toi imang ang umpetahpa' Puang Yesus.

Napu: Hangko inditi, tetambaimi tauna au mampehadingi Ngkorana Pue Ala. Tetambaimi kabosanda tauna au mepoinalai i Yesu i Yerusale, hai bosa wori tadulako menomba mepoinalaihe i Pue Yesu.

Sangir: Kerene hengetang u Ruata e mangkeng kạkasawuhe, hakịu manga murit'u Mawu Yesus su Yerusalem mal᷊aing kạpahuntinambane kal᷊awọe. Dingangu mal᷊awọ lai manga imang kụ němpangimang su Mawu Yesus.

Taa: Wali yako etu tuntu i mPue Allah natikareba-reba wo’u resi tau to yusa. Wali kanjo’u-njo’u kaboro-boros tau ri Yerusalem to mangaya i Yesu. Pasi boros kojo to pampue to mangaya seja kareba matao mangkonong i Yesu.

Rote: No enok ndia, Manetualain dede'a-kokolan boetai namaloa ka, ma hataholi mana tunga Yesus manai Yerusale mala boetai lamba'u ka. Ma imam ba'u ka lamahele Yesus.

Galela: La imaaka komagena, so o bi nyawa o habari qaloloha isigogigise de ipipiricaya foloisi yadala. De o Yerusalemka o bi nyawa ipipiricaya foloisi idogo-dogo de o bi imamka lo yadala imote de ipiricayaka.

Yali, Angguruk: Allah wene o pumbuk atogman atogma hiyal atfagma Yesus umaliki o Yerusalem werehon anggolo atfagma imam inap anggolo arimano oho wene holtuk lit tem peruk latfag.

Tabaru: 'O Habari ma Jo'oungu ma Dutuno koge'enau kaisidagi monga, de yongaku-ngaku 'o Yerusalemuoka yodogo kaikudai monga. De manga gudai mita 'o 'imam-'imam yongaku 'o Yesusika.

Karo: Kata Dibata reh mbarna janah ertambahna kalak si tek i Jerusalem. Bage pe nterem imam ngaloken Berita Si Mehuli e.

Simalungun: Jadi lambin rarat ma hata ni Naibata, anjaha tambah bilangan ni susian ai i huta Jerusalem; buei do age malim, na gabe porsaya.

Toba: Jadi lam rarat ma hata ni Debata, ganda situtu ma torop ni angka sisean di Jerusalem; angka malim pe, torop do mangoloi porsea.

Dairi: Jadi makin sarna mo kata Dèbata, janah makin mertambah-tambah ngo simenukutken Jesus i Jerusalem. Imam-imam pè mèduk ngo gabè percaya bai Jesus.

Minangkabau: Bakcando itulah firman Allah batambah tasebar, pangikuik-pangikuik Isa Almasih di Yerusalem samakin batambah banyak. Sambuah pulo imam-imam nan picayo kabake Isa Almasih.

Nias: Si manõ wa itugu teboloso duria Lowalangi ba itugu ato zolo'õ khõ Yesu ba Yeruzalema. Ba ato gõi ndra ere si faduhu tõdõ khõ Yesu.

Mentawai: Oto memei marararat katuareman simaerú sibara ka Taikamanua; beri leú et sipasiului Jesus ka Jerusalem, memei itutuppai leú et igidda. Beri leú ka sia tai imam, maigi leú et sia amatonem baga ka tubut Jesus.

Lampung: Injuk rejido kabar jak Allah semakin tesebar rik jelma-jelma sai nutuk Isa di Yerusalem pun makin betambah lamon. Rik lamon muneh imam-imam sai percaya jama Isa.

Aceh: Meunan kheueh haba nibak Po teu Allah seumaken meutabu dan murit-murit Isa di Yerusalem pih maken meutamah ramé. Dan le that teuma Imeum-imeum nyang meuiman ubak Isa.

Mamasa: Tuttuan budami tau urrangngi battakadanna Puang Allata'alla anna tuttuan kerangngan to mangngorean dio Yerusalem. Buda duka' imam ummorean Puang Yesus.

Berik: Taterisi Uwa Sanbagirmana gamjon aa je wofobanaram, ane angtane Yesus aa jei ne tikwebaatinennerem gamjon anesus kota Yerusalem je. Ane imam-imam mese jeime anesus Yesus ne tebana.

Manggarai: Reweng de Mori Keraéng tambang bekan, agu tambang kéta dod ata nungku oné Yérusalém, agu manga kolé imam situt condo wekid agu imbis.

Sabu: Rowi do mina harre ke hakku ne lii do ngati Deo ne ta ju menyabbha ke la hebhakka-bhakka, jhe ju ae ne dau do parahajha he pa Yerusalem, jhe do ae lema ne mone tunu-menahu he do parahajha pa Yesus.

Kupang: Jadi Tuhan pung Kata-kata dong tasiar pi mana-mana. Deng orang yang iko Yesus pung Jalan Idop tu, batamba tarús-tarús di Yerusalem. Tarús, ada banya kapala agama Yahudi ju yang pinda maso di Yesus pung orang dong.

Abun: Sane yerasul kibot Yefun Allah bi sukdu subot Yesus Kristus frek mu kom mo peyo-peyo. Yé sok tó ye gato onyar kem mo Yefun Yesus mo Yerusalem mwa gat o. Yesu mwa gato ben suk mo ye Yahudi bi nu ari sok tó ye gato onyar kem mo Yefun Yesus dom.

Meyah: Erek koma jefeda rusnok rufoukou ringg rot Allah oga ongga oufamofa rejrej monuh insa koma. Noba rusnok rufoukou gij kota Yerusalem tein ruira odudu jera rua ongga ruroru Yesus fob. Noba rusnok Yahudi rerin imam-imam ofoukou tein ruroru Yesus gij mona insa koma.

Uma: Jadi', ngkai toe-mi pai' kawoo–woria' tauna to mpo'epe Lolita Alata'ala. Pai' katedoo–donihia-mi kawori' topetuku' Yesus hi Yerusalem. Imam–imam moto wo'o, wori'-ramo to mepangala' pai' mengkoru hi Pue' Yesus.

Yawa: Arono naije vatane wo ayao Amisye ravovo tutir weti maneka manakoe. Maisyare omai ti, vatano wanave Yesus aije awa wanuije miridi nseo rave. Muno syeno Yahudi wanui rave utavondi wanave Yesus ai.


NETBible: The word of God continued to spread, the number of disciples in Jerusalem increased greatly, and a large group of priests became obedient to the faith.

NASB: The word of God kept on spreading; and the number of the disciples continued to increase greatly in Jerusalem, and a great many of the priests were becoming obedient to the faith.

HCSB: So the preaching about God flourished, the number of the disciples in Jerusalem multiplied greatly, and a large group of priests became obedient to the faith.

LEB: And the word of God kept spreading, and the number of disciples in Jerusalem was increasing greatly, and a large number of priests began obeying the faith.

NIV: So the word of God spread. The number of disciples in Jerusalem increased rapidly, and a large number of priests became obedient to the faith.

ESV: And the word of God continued to increase, and the number of the disciples multiplied greatly in Jerusalem, and a great many of the priests became obedient to the faith.

NRSV: The word of God continued to spread; the number of the disciples increased greatly in Jerusalem, and a great many of the priests became obedient to the faith.

REB: The word of God spread more and more widely; the number of disciples in Jerusalem was increasing rapidly, and very many of the priests adhered to the faith.

NKJV: Then the word of God spread, and the number of the disciples multiplied greatly in Jerusalem, and a great many of the priests were obedient to the faith.

KJV: And the word of God increased; and the number of the disciples multiplied in Jerusalem greatly; and a great company of the priests were obedient to the faith.

AMP: And the message of God kept on spreading, and the number of disciples multiplied greatly in Jerusalem; and [besides] a large number of the priests were obedient to the faith [in Jesus as the Messiah, through Whom is obtained eternal salvation in the kingdom of God].

NLT: God’s message was preached in ever–widening circles. The number of believers greatly increased in Jerusalem, and many of the Jewish priests were converted, too.

GNB: And so the word of God continued to spread. The number of disciples in Jerusalem grew larger and larger, and a great number of priests accepted the faith.

ERV: The word of God was reaching more and more people. The group of followers in Jerusalem became larger and larger. Even a big group of Jewish priests believed and obeyed.

EVD: The word of God was reaching more and more people. The group of followers in Jerusalem became larger and larger. Even a big group of Jewish priests believed and obeyed.

BBE: And the word of God was increasing in power; and the number of the disciples in Jerusalem became very great, and a great number of priests were in agreement with the faith.

MSG: The Word of God prospered. The number of disciples in Jerusalem increased dramatically. Not least, a great many priests submitted themselves to the faith.

Phillips NT: So the Word of God gained more and more ground. The number of disciples in Jerusalem greatly increased, while a considerable proportion of the priesthood accepted the faith.

DEIBLER: So the believers continued to tell many people the message from God. …The number of people in Jerusalem who believed in Jesus was increasing greatly./More and more people in Jerusalem were believing in Jesus.† Among them were many Jewish priests who were believing the message about Jesus.

GULLAH: So den, God wod beena keep gwine all oba. An purty soon mo an mo people een Jerusalem bleebe pon Jedus an waak een e way. An plenty Jew priest dem, dey change dey way an bleebe pon Jedus Christ, too.

CEV: God's message spread, and many more people in Jerusalem became followers. Even a large number of priests put their faith in the Lord.

CEVUK: God's message spread, and many more people in Jerusalem became followers. Even a large number of priests put their faith in the Lord.

GWV: The word of God continued to spread, and the number of disciples in Jerusalem grew very large. A large number of priests accepted the faith.


NET [draft] ITL: The word <3056> of God <2316> continued <837> to spread <4129>, the number <706> of disciples <3101> in <1722> Jerusalem <2419> increased greatly <4970>, and <5037> a large <4183> group <3793> of priests <2409> became obedient <5219> to the faith <4102>.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Studi lengkap, lihat: Alkitab SABDA.

 <<  Kisah Para Rasul 6 : 7 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel