Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TB]     [PL]  [PB] 
 <<  Kisah Para Rasul 6 : 9 >> 

TB: Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini--anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Aleksandria--bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus,


AYT: Namun, beberapa orang dari sinagoge yang disebut orang-orang Libertini, baik orang-orang Kirene maupun orang-orang Aleksandria, dan beberapa dari Kilikia dan Asia, bangkit dan berdebat dengan Stefanus.

TL: Tetapi beberapa orang yang terhisab kepada rumah sembahyang, yang dikatakan rumah sembahyang orang Libertini dan orang Kireni dan orang Iskandaria dan lagi orang Kilikia dan Asia, bangkit berbalah-balah dengan Stepanus.

MILT: Dan bangkitlah beberapa orang dari sinagoga yang disebut kaum Libertini dan orang-orang Kirene dan orang-orang Aleksandria, dan mereka yang dari Kilikia serta Asia, untuk berdebat dengan Stefanus.

Shellabear 2010: Akan tetapi, ada orang-orang yang menentangnya. Mereka adalah anggota jemaah dari rumah ibadah yang disebut Rumah Ibadah Orang Libertini -- anggota-anggota jemaah ini berasal dari Kirene dan Iskandaria. Mereka, bersama orang-orang dari Kilikia dan Asia, mulai berdebat dengan Stefanus.

KS (Revisi Shellabear 2011): Akan tetapi, ada orang-orang yang menentangnya. Mereka adalah anggota jemaah dari rumah ibadah yang disebut Rumah Ibadah Orang Libertini -- anggota-anggota jemaah ini berasal dari Kirene dan Iskandaria. Mereka, bersama orang-orang dari Kilikia dan Asia, mulai berdebat dengan Stefanus.

Shellabear 2000: Akan tetapi, ada orang-orang yang menentangnya. Mereka adalah anggota jemaah dari rumah ibadah yang disebut Rumah Ibadah Orang Libertini — anggota-anggota jemaah ini berasal dari Kirene dan Iskandaria. Mereka, bersama-sama dengan orang-orang dari Kilikia dan Asia, mulai berdebat dengan Stefanus.

KSZI: Tetapi ada beberapa orang yang bangkit menentangnya, iaitu anggota saumaah yang disebut Saumaah Orang Yang Dibebaskan (terdiri daripada orang Yahudi dari Kirene, Iskandaria, Kilikia dan Asia). Mereka mulai berbahas dengan Stefanus.

KSKK: Beberapa orang maju ke depan, mereka itu disebut jemaat bebas, yang anggotanya dari Kirene dan dari Aleksandria, dari Kilikia dan dari Asia. Mereka itu bersoal jawab dengan Stefanus.

WBTC Draft: Tetapi beberapa orang dari rumah pertemuan Orang-orang Merdeka menentang dia. Mereka adalah orang Yahudi dari Kirene dan Aleksandria, dari Kilikia dan Asia. Mereka mulai bertengkar dengan Stefanus.

VMD: Beberapa orang dari rumah pertemuan Orang-orang Merdeka menentang dia. Mereka adalah orang Yahudi dari Kirene dan Aleksandria, dari Kilikia dan Asia. Mereka mulai bertengkar dengan Stefanus.

AMD: Tetapi, orang-orang Yahudi yang berasal dari rumah ibadah yang disebut Rumah Ibadah Orang-Orang Merdeka, dan dari wilayah Kirene, dari kota Aleksandria, dari wilayah Kilikia, dan Asia, datang untuk berdebat dengan Stefanus.

TSI: Tetapi beberapa orang mulai berdebat dengan dia. Mereka adalah anggota dari satu rumah pertemuan orang Yahudi yang bernama Rumah Pertemuan Orang-orang Merdeka. Para anggota rumah pertemuan itu adalah penduduk Yerusalem yang datang dari kota Kirene, kota Aleksandria, provinsi Kilikia, dan provinsi Asia.

BIS: Tetapi ada orang-orang yang menentang dia; mereka adalah anggota-anggota rumah ibadat yang disebut Rumah Ibadat Orang-orang Bebas. Anggota-anggota rumah ibadat itu adalah orang-orang Yahudi dari Kirene dan Aleksandria. Mereka dengan orang-orang Yahudi dari Kilikia dan Asia berdebat dengan Stefanus.

TMV: Tetapi beberapa orang menentang dia. Mereka anggota rumah ibadat yang disebut Rumah Ibadat Orang Bebas. Anggota rumah ibadat itu terdiri daripada orang Yahudi dari Kirene dan Aleksandria. Mereka dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan Asia berdebat dengan Stefanus.

BSD: Tetapi, ada orang-orang Yahudi yang menentang dia. Mereka adalah anggota rumah ibadat yang disebut Rumah Ibadat Orang-orang yang telah dibebaskan dari perhambaan. Di antara anggota rumah ibadat itu, ada orang Yahudi dari Kirene dan Aleksandria. Mereka bersama orang Yahudi dari Kilikia dan propinsi Asia mulai berdebat dengan Stefanus.

FAYH: Tetapi pada suatu hari beberapa orang dari sekte Yahudi yang terdiri dari orang-orang bekas budak mulai berbantah-bantah dengan Stefanus, dan segera mereka didukung oleh orang-orang Yahudi dari Kirene, Aleksandria di Mesir, propinsi Kilikia di Turki, dan Asia.

ENDE: Sebab itu beberapa orang dari sinagoga jang disebut sinagoga "orang-orang jang dibebaskan", orang-orang dari Sirene dan Aleksandria, Silisia dan Asia, mulai berbantah dengan Stefanus.

Shellabear 1912: Tetapi berbangkitlah beberapa orang dari pada tempat sembahyang yang bernama tempat sembahyang orang Libertini dan orang Kireni dan orang Iskandria, dengan orang dari Kilikia, dan Asia, lalu berbantahlah mereka itu dengan Stepanus.

Klinkert 1879: Maka berbangkitlah beberapa orang daripada masdjid, jang bernama Libertina dan Kireni dan Iskanderia dan Kilikia, dan Asia, laloe berbantah-bantahlah mareka-itoe dengan Istepanoes;

Klinkert 1863: Maka bangoenlah bebrapa orang dari mesdjid jang bernama Libertina dan Sirene dan Iskandria dan Silisia dan Asia, dia-orang berbantah-bantah dengan Stefanoes.

Melayu Baba: Ttapi terkluar-lah orang yang deri-pada rumah-smbahyang bernama rumah-smbahyang orang Libertini, sama orang Kurini dan orang Iskandariah, dngan orang deri Kilikiah, dan Asiah, dan dia-orang berbantah sama Stifanus.

Ambon Draft: Tetapi barang awrang de-ri pada Kanisa itu, jang de-nama; i awrang Lebertin, dan awrang Kerewan dan awrang Aleksanderia dan awrang Ki-likia dan awrang Asia baku-lawanlah dengan Stefanus.

Keasberry 1853: Subarmula maka burbangkitlah bubrapa orang deripada kunisa, yang burnama Libertina, dan Sirini, dan Askandria, dan Silicia, dan Asia, marika itupun burbantah bantahanlah dungan Stifanus,

Keasberry 1866: ¶ Sŭbarmula maka bŭrbangkitlah bŭbrapa orang deri pada kŭnisa yang bŭrnama Libartina, dan Sirini, dan Iskandria, dan Asia, marika itu pun bŭrbantah bantahlah dŭngan Istifanus.

Leydekker Draft: Sabermula maka berdirilah barang 'awrang deri pada 'awrang Kanisah, jang bernama Kanisah 'awrang Libertin, dan 'awrang KHejrewan, dan 'awrang 'Iskanderija, dan deri pada 'awrang jang deri pada Kilikija dan 'Asija, 'itu berbantah 2 an dengan 'Istefanus:

AVB: Tetapi ada beberapa orang yang bangkit menentangnya, iaitu anggota saumaah yang disebut Saumaah Orang Yang Dibebaskan (terdiri daripada orang Yahudi dari Kirene, Aleksandria, Kilikia dan Asia). Mereka mulai berbahas dengan Stefanus.

Iban: Udah nya sekeda orang ari raban Balai Gempuru Orang Ke Udah Dilepaska enggau orang Judah ke datai ari menua Sairin, ari Aleksandria, enggau ari menua Silisia enggau Asia, belabuh betalat enggau Stepen.


TB ITL: Tetapi <1161> tampillah <450> beberapa orang <5100> dari <1537> jemaat Yahudi <4864> yang disebut <3004> jemaat orang Libertini <3032> -- anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene <2956> dan <2532> dari Aleksandria <221> -- bersama dengan beberapa orang Yahudi dari <575> Kilikia <2791> dan <2532> dari Asia <773>. Orang-orang itu bersoal jawab <4802> dengan Stefanus <4736>, [<2532> <2532>]


Jawa: Nanging banjur ana wong sawatara saka pasamuwan Yahudi, kang kaaranan pasamuwane wong Libertini -- para wargane pasamuwan iku wong saka ing kutha Kirene lan kutha Aleksandria -- bebarengan karo wong Yahudi sawatara saka ing tanah Kilikia lan tanah Asia, kang padha bebantahan karo Sang Stefanus,

Jawa 2006: Nanging banjur ana wong sawatara saka pasamuwan Yahudi, kang kasebut pasamuwané wong-wong mardika -- para wargané pasamuwan iku wong saka ing Kiréné lan Alèksandria -- bebarengan karo wong Yahudi sawatara saka ing Kilikia lan tanah Asia, kang padha bebantahan karo Stéfanus,

Jawa 1994: Nanging ana wong sawetara saka ing tengahé masarakat Yahudi sing nglawan marang Stéfanus, yakuwi para wargané sinagogé (sinagogé: pasamuwané wong sing nganut agama Yahudi) aliran Libèrtini. Para wargané pasamuwan Yahudi Libèrtini kuwi asalé saka ing kutha Kiréné lan kutha Alèksandria. Wong-wong Libèrtini mau bebarengan karo wong Yahudi sawetara saka Kilikia lan Asia padha bebantahan karo Stéfanus.

Jawa-Suriname: Nanging sangka tengahé bangsa Ju ènèng sing pada nglawan marang Stéfanus. Kuwi para wargané sinaguk, golongan sing diarani Libèrtini, sangka kuta Siréné lan kuta Alèksandria. Wong-wong Libèrtini iki bebarengan karo wong Ju sangka bawah Silisia lan Asia pada molai bantah-bantahan karo Stéfanus.

Sunda: Tapi anjeunna dilawan ku sawatara anggota golongan anu disebut "Imah Ibadah Jalma-jalma Bebas", nya eta urang Yahudi ti Kirena jeung Aleksandria. Bareng jeung urang Yahudi ti Kilikia jeung Asia maranehna ngajak padu ka Stepanus.

Sunda Formal: Geus kitu, ka anjeunna aya anu ngajak padu. Jelema-jelema anu ngajak padu teh, nya eta ti jamaah Yahudi anu disebut kaum Libertini, — anggota-anggotana teh, sawatara asal ti jamaah urang Kirena, sawatarana deui ti Aleksandria — urang Yahudi ti Kilikia, jeung ti Asia.

Madura: Tape badha reng-oreng se amoso ka Stefanus jareya, iya areya reng-oreng anggotana Kennengnganna Kabakteyanna Reng-oreng Mardikan. Reng-oreng anggotana kennengnganna kabakteyan jareya reng-oreng Yahudi dhari Kirene ban Aleksandriya. Reng-oreng jareya ban reng-oreng Yahudi laenna se dhari Kilikiya ban Asia aguggak ban Stefanus.

Bauzi: Lahana Yahudi dam labe Stefanus bake fakemoholi vi beàdam dam totbaho ehet. Ame dam labe amu meit na tet ootedume meedaha vabamu fa ahit iddume oudaha damat moz. Ame Yahudi damat ihimo fi hasi bakamta vahi Alat vameadaha im ahamda dogoit aidam bakti im meiti meedam num lam tau vuusdam damat moz. Ame Yahudi dam lam abo num debu Kirene iube le. Labi num debu Aleksandria iube le. Labihada. Labi laha Yahudi dam zoho Kilikia bak iube le. Labi Asia bak iube le. Labihadam damat vazisi Stefanus bake faki daet ab beàdamam.

Bali: Nanging wenten makudang-kudang anak sane ngamesehin dane. Anake punika warga pasamuan Yahudi sane mawasta Pasamuan Anak Merdeka, inggih punika anak Yahudi uedan kota Kirene miwah kota Aleksandria. Anake punika kasarengin antuk anak Yahudi saking wewengkon Kilikia miwah Asia, sami pada matembung baos nglawan Dane Stepanus.

Ngaju: Tapi aton kare oloh je malawan ie; ewen te kare anggota huma sombayang je inyewut Huma Sombayang Kare Oloh Mardeka. Kare anggota huma sombayang te iete kare oloh Yehudi bara Kirene tuntang Aleksandria. Ewen dengan kare oloh Yehudi bara Kilikia tuntang Asia hatakian auh dengan Stepanus.

Sasak: Laguq araq dengan-dengan saq nentang ie; ie pade anggote-anggote balẽ ibadah saq tesebut Balẽ Ibadah Dengan-dengan Bẽbas. Anggote-anggote balẽ ibadah nike dengan-dengan Yahudi lẽman Kirene dait Aleksandria. Ie pade kance dengan-dengan Yahudi lẽman Kilikia dait Asia bedebat kance Stepanus.

Bugis: Iyakiya engka tau méwai; anggota-anggotana mennang bola assompangngé iya riyasengngé Bola Assompanna sining Tau Maradéka’é. Iyaro anggota-anggotana bola assompangngé iyanaritu sining tau Yahudi polé ri Kiréné sibawa Aléksandria. Sibawai mennang sining tau Yahudi polé ri Kilikia sibawa Asia siddeba’ sibawa Stéfanus.

Makasar: Mingka nia’mo siapa are tau angngewai; iamintu anggotana ngaseng balla’ sambayang niarenga Balla’ Sambayanna Tu Bebasaka. Anggota-anggotana anjo balla’ sambayanga, iamintu tu Yahudi battua ri Kirene siagang Aleksandria. Sipammemtengammi ke’nanga siagang tu Yahudi battua ri Kilikia siagang Asia, anggea’-geakki Stefanus.

Toraja: Apa den ba’tu pira-pira tu to naala bilangan lako banua pa’kombongan, tu disanga banua pa’kombonganna to Libertini sia to Kirene sia to Aleksandria sia to Yahudi dio mai Kilikia na Asia, ke’de’ nasita’genan Stefanus.

Duri: Apa den duang torroan to-Yahudi nnewalii. Ia to sangtorroan, ba'tu pira-pira to-Kirene sola to-Aleksandria jio mai bola passambajangan to-Yahudi to jolona kaunan. Ia to sangtorroanpa to-Kilikia na to-Asia. Sipekkai Stefanus joo tau sola ngasan,

Gorontalo: Bo ngohuntuwa tawu lo Yahudi ta hepobutola wole Stepanus. Timongoliyo boyito woluwo ngololota anggota lo jama'ati lo bele hepotabiyalo u tanggu-tanggula Bele Hepotabiya lo Tawu lo Libertini, deuwitoyito ta lonto propinsi Kirene wawu kota lo Iskandariya wawu ta lonto propinsi Kilikiya wawu Asiya.

Gorontalo 2006: Bo woluo tau-tauwalo tahi potehengia olio; timongolio yito popoo-ngawaa̒alo bele potabiaalo u ilunte Bele Potabiaalo Tau-tauwalo Bebasi. Popoo-ngawaa̒alo bele potabiaalo boito yito tau-tauwalo Yahudi lonto Kirene wau Aleksandria. Timongolio wolo tau-tauwalo Yahudi lonto Kilikia wau Asia helo hahaamawa wolei Stepanus.

Balantak: Kasee uga' isian mian sambana men sian momorongori i Stefanus. Raaya'a a mian na laigan bakitumpuan men ngaanon Laigan Bakitumpuanna Mian Men Sianmo Nipo'ata'. Men tonsoop mian na laigan bakitumpuan iya'a mase samba Yahudi na kota Kirene ka' kota Aleksandria tia samba Yahudi na libutan Kilikia ka' libutan Asia. Raaya'a poogagai tii Stephanus.

Bambam: Pissananna mengke'de' sanaka-naka tau sule maelo' la sitelä Stefanus. Tau ia too si ma'sambajam illaam mesa pa'sambajanganna to Yahudi isanga Pa'sambajanganna To Dipalappa' dio mai Kasabuasanna, to buttu dio mai Kirene, Aleksandria, Kilikia anna Asia.

Kaili Da'a: Tapi naria wo'u tau-tau nangewa i'a. Ira etu to Yahudi to nodade ri sapo mpodade to niuli Sapo Mpodade Batua to Nikabasaka. Ira tau to Yahudi nggari ngata Kirene pade nggari ngata Aleksandria, pade nggari Propinsi Kilikia pade nggari Propinsi Asia. Ira nosibali ante i Stefanus.

Mongondow: Ta'e oyuíon doman intau in diaí mopirisaya ko'inia; mosia tua in jama'at nongkon Yahudi inta Tangoionmai Jama'at Nobebas. Mosia tua intau mita inta nongkon Kirene bo Aleksandria, mosia noyotakin doman in tongonumai intau Yahudi nongkon Kilkia bo Asia. Intau mita inta noginggabatanmai in singog takin i Stepanus.

Aralle: Pihsananna suleng sangngaka-sangngaka tau ang pemala la siteläng Stefanus. Tau yatoo di hao mai di Bohto Mahoa' Kirene anna Aleksandria, anna Poropensi Kilikia anna Asia. Si ma'sambayang yaling di mesa pa'sambayanganna to Yahudi ang disanga Pa'sambayanganna to dilahpa' yaling mai di kasabua'anna.

Napu: Agayana ara worihe au moewa. Topeewa itihe iami tauna au menomba i sou penombaa au rahanga Sou Libertini (lempona: souna tauna au rakabaha hangko i karapohawinda). Ihira iti, to Yahudi au hangko i kota Kirene hai Aleksandria. Ara worihe to Yahudi au hawe hangko i Kilikia hai Asia mai moewa hai mampombehehea Setepanu.

Sangir: Kutẹu kai piạ taumata rụdokạ si sie, kụ i sire e kai ral᷊ohong bal᷊eng pẹ̌kakal᷊iomanengang isẹ̌sěbạ Kanisang Taumatang Karal᷊iwirẹ̌. Dal᷊ohong bal᷊eng pẹ̌kakal᷊iomanengang ene e kai tau Yahudi wọu Kirene ringangkewe lai tau Yahudi wọu Kilikia ringangu Asia e mědẹ̌darendeh'i Stefanus.

Taa: Pei re’e tau to mangabanta ia. Tau to mangabanta ia etu sira yako ri banua to napampotunde nto Yahudi to tempo ruyu sira watua pei tempo si’i tamo napowatua ntau. Tau etu yako ri kota Kirene pasi kota Aleksandria pasi yako ri propinsi Kilikia pasi Asia. Wali tau etu semo to mangabanta i Stepanus.

Rote: Tehu hapu hataholi la'ban Stefanus; fo uma mamasok esa hataholin sila. Uma mamasok ndia na'de, Hataholi Nanapo'ilota kala Uma Mamason. Uma mamasok ndia hataholi nala hataholi Yahudi, fo leme Kirene ma Aleksandria mai. Hataholi sila la lo hataholi Yahudi maleme Kilikia ma Asia la lase'i lo Stefanus.

Galela: Duma manga roriri yamuruo naga o Stefanus wisiholu. Ona magena o nyawa o bolu moi yogogilalo kawa, manga puji ma tahu ma ronga o Libertini de manga sihino o Kirene ma kotano de o Aleksandria ma kotano, ona de lo o nyawa ma binuka o Kilikia ma daerano de lo o Asia ma daerano yahika la de o Stefanus imatekesikoholu.

Yali, Angguruk: Stefanusen ari roho turukmu Yahudi inap famen Libertini uruk latfag inap arimano inibam Kirene men Aleksandria inap arimano men waharuk latfag. Yahudi inap famen inibam Kilikia men Asia men welatfahon arimano oho it men ambiyeg mangno roho waharuk latfag. Watfareg Stefanus men enele pulung-palang urukmen

Tabaru: Ma naga munuka wiributu; 'ona ge'ena 'o lo-lomu ma woa ma dutu gee yosironga Koyoyongo-yongosuawau manga Lo-lomu ma Woa. Ma lo-lomu ma woa ma dutu 'ona ge'ena 'o Yahudioka ma nyawa 'o Kireneno de 'o Aleksandriano. 'Ona de 'o Yahudi ma nyawa 'o Kilikiano de 'o Asiano, yomakaributu de 'o Stefanus.

Karo: Tapi lit piga-piga kalak si njabapi ia, eme anggota rumah persembahen Kalak Bebas. (Bage me rumah persembahen e igelari.) Perpulungen enda eme kalak Jahudi si i Kireni ras si i Aleksanderia nari. Bage pe kalak Jahudi si i Propinsi Kiliki ras si i Propinsi Asia nari ikut njabapi Istepanus.

Simalungun: Jadi roh ma deba halak marsual dompak si Stepanus, ai ma halak na humbani parguruan, na margoran Libertini, ampa na hun Kirene, hun Alexandria, hun Kilikia ampa Asia.

Toba: Gabe hehe ma deba angka na sian parguruan na margoar Libertini dohot sian Kirene dohot sian Aleksanderia dohot angka na sian Kilikia dohot sian Asia marsual dohot si Stepanus.

Dairi: Tapi lot ma ngo kalak mengalosa i tengah-tengah bages perguruun kalak Jahudi nai, sinigeraren bages perguruun Libertini (Bages perguruun kalak Bèbas). Ukum anggota bages perguruun idi, imo kalak Jahudi ni Kirene dekket ni Aleksandria, rebbak dekket kalak Jahudi ni Kilikia bak Asia; mersoal mo kalak i dekket si Stefanus.

Minangkabau: Tapi ado pulo urang-urang nan balawan jo inyo; urang tu adolah anggota-anggota rumah ibadaik nan dinamokan Rumah Ibadaik Urang-urang Bebas. Anggota-anggota rumah ibadaik tu, adolah urang-urang Yahudi dari Kirene jo dari Aleksandria. Urang-urang ko, samo-samo jo urang-urang Yahudi nan dari Kilikia jo Asia, bi badebaik jo Stefanus.

Nias: Ba hiza so gõi niha si fatiu tõdõ khõnia; ya'ia ndrotondroto gosali, ya'ia nifotõi Gosali Niha si no Mu'efa'õ. Ndrotondroto gosali andrõ ya'ia ndra niha Yahudi moroi ba mbanua Girene ba Alesandria. Fahuhuo ira awõ ndra niha Yahudi moroi ba Gilikia ba Asia khõ Zitefano.

Mentawai: Tápoi kenanen kisedda, maigi leú et sia sipasisasaggangi nia; tápoi sipasisasaggangi nia geti, iaté saladdou uman parurukat, kelé oniakenen Uma Paniddogatda Sirimanua Sipuuuja. Sia saladdou uman parurukat néné, iaté tai Jahudi sibabara ka laggai Kirene sambat sibabara ka Aleksandria. Oto sambadda te tai Jahudi sibabara ka Kilikia sambat sibabara ka Asia apaukle ka tubut Sitepanus.

Lampung: Kidang wat jelma-jelma sai nantang ia; tian ano anggota-anggota lamban ibadah sai disebut Lamban Ibadah Ulun-ulun Bebas. Anggota-anggota lamban ibadah ano yakdo ulun-ulun Yahudi jak Kirene rik Aleksandria. Tian rik ulun-ulun Yahudi jak Kilikia rik Asia bedebat jama Stefanus.

Aceh: Teuma na cit ureuëng-ureuëng nyang hana jigalak geuh nyan; awaknyan na kheueh anggota-anggota rumoh iébadat nyang jiboh nan Rumoh Iébadat Ureuëng-ureuëng Beubaih. Anggota-anggota rumoh iébadat nyan na kheueh ureuëng Yahudi nibak Kirene dan Iskandariah. Awaknyan ngon ureuëng-ureuëng Yahudi nibak Kilikia dan Asia jimeudebat ngon Stefanus.

Mamasa: Sapo' dengan pira-pira tau umbalii napolalan sipekka Stefanus. Tau iatoo sima'sambayang illalan mesa pa'sambayanganna to Yahudi disanga Libertini (kalembasanna: Pa'sambayanganna To Dilappasan dio mai kasabuasan), pa'sambayanganna to lu dio mai Kirene, Aleksandria, Kilikia anna Asia.

Berik: Jengga angtane afwer jei Estefanus ne nasbana. Jeiba angtane aa jei ge betwebilirim, jena angtane Yahudimana aa jep ge betwebuwefaram bosna enggam aa jes ne bilwenaram "Jena Angtane Bebasmana". Jeiba angtane Yahudimana, jei kotana Kirene yo kotana Aleksanderya ga jewer ge jalbili. Angtane Yahudimana ona Kilikyaminiwer ane propinsi Asyaminiwer jei Estefanusfar jena jam ne uskamswemini, ane jebar aarememfener ga aa ge doksobana.

Manggarai: Maik tua kolé pisa taus ata oné mai ro’éng Yahudi ata carod Libertini (ata ledo oné mai mendid) – isé oné mai Kiréné agu Aléksandria – cama laing agu pisa taus ata Yahudi oné mai Kilikia, agu oné mai Asia. Isé léwang taud agu hi Stéfanus,

Sabu: Tapulara do e ra ne ddau do pehihu nga no, ne ddau-ddau do na harre, ddau-ddau ngati Ammu Hebhajha Ddau-ddau do balla kattu. Ne kejie do naanne do Yahudi do ngati Kirene nga Aleksandria. Ro nga do Yahudi ti Kilikia nga Asia do pebhata nga Stefanus.

Kupang: Di situ, ada barapa orang Yahudi yang datang dari tampa-tampa yang jao. Andia kota Kirene, kota Aleksandria, propinsi Kilikia, deng propinsi Asia. Dolu dong jadi orang laen pung budak, ma lama-lama ju dong pung tuan su kasi bebas sang dong. Ais, ini orang dong ada bakumpul di Yerusalem. Dong biasa maso pi satu ruma sambayang yang ada pung nama, ‘Bebas dari Budak’. Ais satu kali, dong su dengar Stefanus pung omong, ma dong sonde suka, ju dong mulai bakanjar deng dia.

Abun: Sarewo yetu ge bok yo duwer Stefanus mo suk gato an ben ne. Yé bok ne ye Yahudi kadit bur Kirene si bur Aleksandria. Yé bok ne sok mo ye Yahudi bi nu ari dik yo gato gum do, "Nu ari wa Pakwerut gato sombok wé kadit an bi yenggras." Yé bok ne tó ye Yahudi deyo o kadit bur Kilikia si bur Asia, án sino duwer Stefanus mo suk gato Stefanus ben ne,

Meyah: Tina rusnok Yahudi rineya bera rita rudou oska rot ofa. Rusnok insa koma bera erek rua ongga rum riteij gu Allah gij mod ongga rumois ofoka Libertini. Rua bera erek rusnok Yahudi ongga ojga monuh Kirene jera Aleksandria. Rua jera rusnok Yahudi jeska monuh Kilikia jera monuh Asia ruga rimesedema jera Stefanus.

Uma: Aga ria wo'o-ra to mposapuaka. Tomesapuaka toera, anggota tomi posampayaa to rahanga' Tomi Libertini (batua-na: tomi tauna to rabahaka ngkai karapobatuaa-ra). Anggota tomi posampayaa toe, to Yahudi to ngkai ngata Kirene pai' Aleksandria. Hira' toe hante to Yahudi ngkai tana' Kilikia pai' Asia mpomehono'-ki Stefanus.

Yawa: Weramu vatane inta manuga ngkovo aije ramu. Vatane umaso onanawamo vatano Yahudi una no yavaro sambaya ama tame mirati “Vatano Aro Mansapaya to awa Yavaro Sambaya.” Vatano nanawije awa munije mamo inta nawamo vatano Kirene muno inta nao vatano Aleksandria. Muno vatano Yahudi kaijinta utavondi mansai, onawamo unori rati propinsijo Kilikia muno Asia. Vatan tenambe umaso wayao ensembe nanto Stepanus ai.


NETBible: But some men from the Synagogue of the Freedmen (as it was called), both Cyrenians and Alexandrians, as well as some from Cilicia and the province of Asia, stood up and argued with Stephen.

NASB: But some men from what was called the Synagogue of the Freedmen, including both Cyrenians and Alexandrians, and some from Cilicia and Asia, rose up and argued with Stephen.

HCSB: Then some from what is called the Freedmen's Synagogue, composed of both Cyrenians and Alexandrians, and some from Cilicia and Asia, came forward and disputed with Stephen.

LEB: But some of those from the Synagogue of the Freedmen (_as it was called_), both Cyrenians and Alexandrians, and those from Cilicia and Asia, stood up [and] disputed with Stephen.

NIV: Opposition arose, however, from members of the Synagogue of the Freedmen (as it was called)—Jews of Cyrene and Alexandria as well as the provinces of Cilicia and Asia. These men began to argue with Stephen,

ESV: Then some of those who belonged to the synagogue of the Freedmen (as it was called), and of the Cyrenians, and of the Alexandrians, and of those from Cilicia and Asia, rose up and disputed with Stephen.

NRSV: Then some of those who belonged to the synagogue of the Freedmen (as it was called), Cyrenians, Alexandrians, and others of those from Cilicia and Asia, stood up and argued with Stephen.

REB: Some members of the synagogue called the Synagogue of Freedmen, comprising Cyrenians and Alexandrians and people from Cilicia and Asia, came forward and argued with Stephen,

NKJV: Then there arose some from what is called the Synagogue of the Freedmen (Cyrenians, Alexandrians, and those from Cilicia and Asia), disputing with Stephen.

KJV: Then there arose certain of the synagogue, which is called [the synagogue] of the Libertines, and Cyrenians, and Alexandrians, and of them of Cilicia and of Asia, disputing with Stephen.

AMP: However, some of those who belonged to the synagogue of the Freedmen (freed Jewish slaves), as it was called, and [of the synagogues] of the Cyrenians and of the Alexandrians and of those from Cilicia and [the province of] Asia, arose [and undertook] to debate {and} dispute with Stephen.

NLT: But one day some men from the Synagogue of Freed Slaves, as it was called, started to debate with him. They were Jews from Cyrene, Alexandria, Cilicia, and the province of Asia.

GNB: But he was opposed by some men who were members of the synagogue of the Freedmen (as it was called), which had Jews from Cyrene and Alexandria. They and other Jews from the provinces of Cilicia and Asia started arguing with Stephen.

ERV: But some of the Jews there were from the synagogue of Free Men, as it was called. The group included Jews from Cyrene, Alexandria, Cilicia, and Asia. They started arguing with Stephen.

EVD: But some Jews came and argued with Stephen. These Jews were from a synagogue. It was called a synagogue for Libertines. (This synagogue was also for Jews from Cyrene, and for Jews from Alexandria.) Jews from Cilicia and Asia were with them. They all came and argued with Stephen.

BBE: But some of those who were of the Synagogue named that of the Libertines, and some of the men of Cyrene and of Alexandria and those from Cilicia and Asia, had arguments with Stephen.

MSG: But then some men from the meeting place whose membership was made up of freed slaves, Cyrenians, Alexandrians, and some others from Cilicia and Asia, went up against him trying to argue him down.

Phillips NT: However, members of a Jewish synagogue known as that of the Freed Men, together with some from the synagogues of Cyrene and Alexandria, as well as some men from Cilicia and Asia, tried debating with Stephen,

DEIBLER: However, some people opposed Stephen. They were Jews from a group that regularly met together in a Jewish meeting place that was {that people} called the Freedmen’s Meeting Place. Those people were from Cyrene and Alexandria cities and also from Cilicia and Asia provinces. They all began to argue with Stephen.

GULLAH: Bot some man dem come an staat fa aagy wid Stephen. Dey blongst ta de Jew meetin house wa dey call De Meetin House ob de Free Man Dem cause dey Jew dem dat come fom Cyrene an Alexandria an some oda Jew dem dat come fom de arie dey call Cilicia an Asia.

CEV: But some Jews from Cyrene and Alexandria were members of a group who called themselves "Free Men." They started arguing with Stephen. Some others from Cilicia and Asia also argued with him.

CEVUK: But some Jews from Cyrene and Alexandria were members of a group who called themselves “Free Men”. They started arguing with Stephen. Some others from Cilicia and Asia also argued with him.

GWV: One day some men from the cities of Cyrene and Alexandria and the provinces of Cilicia and Asia started an argument with Stephen. They belonged to a synagogue called Freedmen’s Synagogue.


NET [draft] ITL: But <1161> some men <5100> from <1537> the Synagogue <4864> of the Freedmen <3032> (as it was called <3004>), both <2532> Cyrenians <2956> and <2532> Alexandrians <221>, as well as <2532> some from <575> Cilicia <2791> and <2532> the province of Asia <773>, stood up <450> and argued <4802> with Stephen <4736>.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Studi lengkap, lihat: Alkitab SABDA.

 <<  Kisah Para Rasul 6 : 9 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran