Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TB]     [PL]  [PB] 
 <<  Kisah Para Rasul 7 : 43 >> 

TB: Tidak pernah, malahan kamu mengusung kemah Molokh dan bintang dewa Refan, patung-patung yang kamu buat itu untuk disembah. Maka Aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan, sampai di seberang sana Babel.


AYT: Kamu membawa kemah Molokh dan bintang dewamu, Refan, patung yang kamu buat untuk menyembahnya, dan Aku akan membuangmu ke seberang Babel.’

TL: Sesungguhnya kamu mengarak kemah Molokh itu dan bintang Rempan, berhalamu, yaitu segala patung yang kamu perbuat hendak disembah; sebab itu Aku akan memindahkan kamu ke sebelah sana negeri Babil.

MILT: Dan kamu mengusung kemah Molokh dan bintang dewamu, Remfan, yaitu wujud-wujud yang telah kamu buat untuk menyembah di hadapannya. Dan Aku akan menyingkirkan kediamanmu ke seberang Babilon.

Shellabear 2010: Sebaliknya, kemah dewa Molokhlah yang kamu usung dan arca bintang dewa Refan. Itulah patung-patung berhala yang kamu buat dan kamu sembah. Karena itu kamu akan Kubuang sampai jauh melewati Babel.’

KS (Revisi Shellabear 2011): Sebaliknya, kemah dewa Molokhlah yang kamu usung dan arca bintang dewa Refan. Itulah patung-patung berhala yang kamu buat dan kamu sembah. Karena itu kamu akan Kubuang sampai jauh melewati Babel.

Shellabear 2000: Sebaliknya, kemah dewa Molokhlah yang kamu usung dan arca bintang dewa Refan. Itulah patung-patung berhala yang kamu buat dan kamu sembah. Karena itu kamu akan Kubuang sampai jauh melewati Babil.’

KSZI: Malah kamu mengusung khemah Molokh dan bintang berhalamu Refan, patung-patung yang kamu buat untuk kamu sembah; maka Aku akan membuangmu jauh ke seberang Babel.&rdquo;

KSKK: Tidak pernah, sebaliknya kamu mengusung kemah Molokh dan bintang dewa Refan, patung-patung yang kamu buat itu untuk disembah. Maka aku akan mengusir kamu lebih jauh dari Babel.

WBTC Draft: Kamu bahkan membawa bersamamu dewamu kemah Molokh, dan bintang dewamu Refan, patung-patung yang kamu buat untuk disembah. Maka Aku akan mengirim kamu ke tempat yang lebih jauh daripada Babel.'

VMD: Kamu bahkan membawa bersamamu dewamu kemah Molokh, dan bintang dewamu Refan, patung-patung yang kamu buat untuk disembah. Aku akan mengirim kamu ke tempat yang lebih jauh daripada Babel.’

AMD: Kamu justru membawa kemah untuk Molokh dan patung bintang dewamu, Refan. Itu semua adalah berhala yang kamu buat untuk disembah. Jadi, Aku akan membuang kamu ke luar Babel.’

TSI: Karena sampai sekarang di dalam hati kalian, kalian masih lebih suka menyembah di kemah dewamu— Molok, dan patung berhala yang kalian buat dalam rupa dewa Remfan— dewa bintang itu. Oleh karena itu, Aku sudah memutuskan bahwa kalian akan menjadi tawanan perang dan dibawa oleh musuh-musuh sampai melewati kota Babel.’

TSI3: Sampai sekarang, di dalam hatimu masing-masing, kamu masih lebih suka menyembah di kemah dewamu, Molok, dan patung yang kalian buat dalam rupa dewa Remfan, dewa bintang itu. Oleh karena itu, Aku sudah memutuskan bahwa kalian akan menjadi tawanan perang dan dibawa oleh musuh-musuh sampai melewati kota Babel.’

BIS: Kemah berhala Molokhlah yang kamu bawa-bawa bersama-sama dengan patung bintang berhalamu, yaitu Refan; itulah patung yang kamu buat untuk disembah. Oleh sebab itu Aku akan membuang kamu sampai jauh ke seberang di negeri Babel.'

TMV: Khemah berhala Molokh itulah yang kamu usung, dengan patung Refan, bintang berhala kamu; itulah berhala yang kamu buat untuk disembah. Oleh itu Aku akan membuang kamu jauh ke seberang Babel.’

BSD: Yang kamu bawa-bawa adalah kemah berhala Molokh dan patung berhala bintang Refan. Itulah berhala-berhala yang kamu sembah. Oleh sebab itu, Aku akan membuang kamu sampai jauh ke seberang di negeri Babel.’

FAYH: Bukan, sebab sesungguhnya perhatianmu tertuju kepada dewa-dewamu Molokh dan Refan, dewa bintang, serta segala berhala yang kamu buat. Oleh karena itu, Aku akan mengirim kamu ke dalam pembuangan jauh di sebelah sana Babilonia.'

ENDE: Kamu telah mengarakkan kemah Moloch dan bintang dewa Rompa; kamu telah membuat patung-patung untuk mendjadi pudjaanmu. Maka Aku akan membawa kamu lebih djauh dari Babylon.

Shellabear 1912: Maka kamu sudah membawa kemah Molokh itu sertamu, Dan bintang berhalamu Rifan itu, Yaitu patung-patung yang telah kamu berbuat supaya menyembah akan dia: Maka aku akan memindahkan kamu kesebelah sana negeri Babil.'

Klinkert 1879: "Sasoenggoehnja kamoe arak chaimah Moloch dan bintang Rimpan, dewamoe, dan segala patoeng jang kamoe perboewat hendak menjembah dia. Maka Akoe akan memindahkan kamoe kasabelah sana negari Babilon."

Klinkert 1863: {Amo 5:26,27} "Sasoenggoehnja kamoe soedah mengangkat taroeb Moloch, dan bintang brahalamoe Remfan, ija-itoe patong jang soedah kamoe bekin, sebab maoe sembah soedjoed sama dia: maka akoe nanti mengalahken kamoe disebrang sana negari Babil."

Melayu Baba: Dan kamu sudah angkat khemah Molok, Dan bintang datok Rifan, Ia'itu patong-patong yang kamu sudah buat mau berlutut sama dia: Dan sahya nanti pindahkan kamu pergi sblah sana negri Babil.'

Ambon Draft: Dan angkaw sudah bo-wat sama-sama rumah berhala Moloch itu dan bintang de-wata Refan, patong-patong itu jang kamu sudah kardjakan akan menjombah dija itu; dan Aku djuga akan bawa pindah kamu kasabelah sana deri pa-da Babel.

Keasberry 1853: Sa'sunggohnya, kamu tulah mungarak kudu Molok, dan Remfan, allah kamu yang tulah kamu purbuat subab handak sujud munyumbah akan dia: maka aku akan mumindahkan dikau kasubrang nugri Babilon.

Keasberry 1866: Bahkan kamu tŭlah mŭngarak kudu Molok dan Remfan datok kamu, yang tŭlah kamu pŭrbuat sŭbab handak sujud mŭnyŭmbah akan dia; maka aku akan mŭmindahkan dikau kŭsŭbrang nŭgri Babilon.

Leydekker Draft: Behkan kamu sudah menanggong langar Malik, dan bintang dejwatamu Remfan, kaduwa gambar, jang telah sudahlah kamu berbowat 'akan sombah sudjud padanja: maka 'aku 'akan perpindahkan kamu kasabelah sana deri pada Babel.

AVB: Malah kamu mengusung khemah Molokh dan bintang berhalamu Refan, berhala-berhala yang kamu buat untuk kamu sembah; maka Aku akan membuangmu jauh ke seberang Babel.’

Iban: Nadai! Kita mai langkau kain petara Molek, enggau bintang petara Repan ti disembah kita, engkeramba ti udah digaga ke disembah kita. Nya alai, Aku deka muai kita ngilah Babilon.'


TB ITL: Tidak pernah, malahan kamu mengusung <353> kemah <4633> Molokh <3434> dan <2532> bintang <798> dewa <2316> Refan <4481>, patung-patung <5179> yang <3739> kamu buat <4160> itu untuk disembah <4352>. Maka <2532> Aku akan membawa <3351> <0> kamu <5209> ke dalam pembuangan <0> <3351>, sampai di seberang sana <1900> Babel <897>. [<2532> <846>]


Jawa: Ora tau, malah sira padha ngusung tarube Molokh lan lintange dewa Refan, reca-reca kang padha sira gawe sarta sira dadekake sesembahan. Mulane sira bakal Sunbuwang nganti tekan ing sisih kananing tanah Babil.

Jawa 2006: Ora tau, malah sira padha ngusung kémahé Molokh lan lintangé déwamu Réfan, reca-reca kang padha sira gawé sarta sira dadèkaké sesembahan. Mulané sira bakal sunbuwang nganti tekan ing sabranging tanah Babél.

Jawa 1994: Ora! Nanging tarubé Molokh lan lintangé Déwa Réfan sing padha kokarak; kuwi brahala rupa-rupa sing kokgawé lan koksembah. Merga saka kuwi kowé bakal Dakbuwang menyang ing sisih kananing negara Babil.’

Jawa-Suriname: Ora! Nanging tarupé Molok lan lintangé déwa Réfan sing mbok arak-arak. Kuwi retya-retya sing mbok gawé lan mbok sembah. Jalaran sangka kuwi kowé bakal tak usir adohé ngliwati negara Babilon.’

Sunda: Anu sok dibabawa ku maraneh kemah brahala Molek, jeung arca si Repan, dewa bentang pupujaan maraneh; maraneh nyarembah teh ka arca-arca jieunan maraneh keneh. Ku sabab kitu maraneh ku Kami rek dibuang ka beh ditueun nagara Babul.’

Sunda Formal: Tara! Maraneh anggur mamawa tempat si Molok jeung bebentangan dewa Repan! Sesembahan maraneh arca. Ku sabab eta maraneh ku Kami baris dibuang ka beh ditueun tanah Babul.’

Madura: Kemah brahala Molokh se eba-giba ba’na ban arcana Refan, bintang brahalana ba’na; jareya ca-arca se ekagabay ba’na kaangguy esemba ba’na. Daddi bi’ Sengko’ ba’na ebuwanga ka jauna ka lowaranna nagara Babil.’

Bauzi: Eba vou baedalo ame na fi ho oddume vua vahudaha vaba gi nehi meedam damat modem bak. Uho bak aotba baa bohu dam vaba alim bak ibe laidam di labe uho vedi na fi ho sokbat tàhà num koena buà auet it modi alalehena, “Molok azihi num am tame,” lahame vou baedaha bak ame. Labi laha uho vedi, “Falo Refanbada am tame,” lahame modi alalehena laba vou baedam bak ame. Uho Eba vou baedaha vaba vedi na ostamna it auet modehena laba, “Ala am tame,” lahame ahu adat iedi ogomaladume vou baedalo ame na behàsu it auet modehe bak. Labiha labe damat um si Babel bak foti bak bohu bak iuba mudoli vaitom bak Em ahit uledehe bak.’ Lahame ame da Amos labe Alat aba vameahana aime toeme esuhu im lam ab imbodeham bak. Alat im Israel dam debu abo im tai ahamda zi lam ozahit labihasu ab mu vooham bak.

Bali: Aukudko tusing ada. Buina kita suba negen palinggih Dewa Moloke muah arca bintang Dewa Repane. Ento makejang arca ane gae tur sumbah kita. Wireh keto Ulun bakal ngentungang tur ngutang kita kanti ka gumi Babele.’

Ngaju: Pasah taloh ain Molok je imbit keton haya-hayak dengan hampatong meto je indewa keton, iete Repan; Jete ie hampatong je inampa keton uka inyembah. Tagal te aku kareh manganan keton sampai keja-kejau akan silan tanah Babilon.'

Sasak: Kẽmah berhale Molok saq side jauq-jauq bareng-bareng kance tetato bintang berhalende, Repan; nike tetato saq side piaq jari tesembah. Keranaq nike Tiang gen tetẽh side jangke dateng itoqan, lẽq negeri Babel.'

Bugis: Kémana barahala Molokh ritu mutiwi-tiwi silaong dato’-dato’na wéttowing barahalamu, iyanaritu Réfan; iyanaro dato’-dato’ muwébbu untu’ risompa. Rimakkuwannanaro maélo-Ka mabbéyakko lettu mabéla ri liweng ri wanuwa Babél.’

Makasar: Mingka balla’-balla’na rewata Molokh nuerang mange-mange siagang patunna bintoeng rewatanu, iamintu Refan; iaminjo patung nupareka, ero’ nusomba. Iaminjo saba’na nalaKupelakko sa’gennu bella mange ri ba’leanna pa’rasangang Babel.’

Toraja: Manassa umpasonglo’komi lantang-lantang Molokh, sia bintoen Romfa, deatammi, tu mintu’ rapang-rapang migaraga la mipenombai. Iamoto angKu la umpalengka’komi lako rampe diona lu Babel.

Duri: Te'da bangpa, apa malera kamu' mbulle-bulle tenda tau-tau dewata Molokh sola bintuin dewatammi to disanga Refan. Iamo to tau-tau dewata migaraga la misompa. Iamo joo kulampali' kamu' mambela sambali' kota Babel.'"

Gorontalo: Wawu kema u hedelowa olimongoli boyito dila uwola-U, uwito bo kema lo dewa Moloh. Wawu timongoli olo hedelowa patung lo poliyama lo dewa Refan wawu patung-patung wuwewo u hetubo limongoli. Sababu uwito, timongoli ma pomai-U ode ngotuwali lo kota lo Babel.’ Odito loiya lo Allahuta'ala u pilopotunggulayi lo nabi.

Gorontalo 2006: Kema lo balaahala Molokhilo u hedeloo limongoli pee̒-pee̒enta wolo bui̒ lo binatangi balaahalamu, deu̒ito-yito Repan; ui-uitolo bui̒ upilohutu limongoli u hetuboolo. Masababu uito Wau̒ mamolapi olimongoli tunggula molamingo ode ngotuwali tolipu lo Babel.'

Balantak: Kemana diim Molokh a men paiwawaonmuu tia diimna bitu'on men ngaanon Refan; patungna a men wawaonmuu ka' kanggion. Mbali' iya'a, Yaku' bo mangatori i kuu na sambotakna lipu' Babel.’

Bambam: Aka umpakalando puhaa' ia bahum kapenombaanna to umpenombai Molokh umpa'baba-babaa' sola bintäna debata Refan, tau-tau panggahaga limammua' umpenombai. Iam too anna la kuhambaingkoa' lao mambela lako tandai lakona lembäna Babel.'

Kaili Da'a: Da'a aga etu, tapi tenda mpepue ka wiata Molokh wo'u to nikeni-keni komi nosanggani-nggani ante parantau nolenje mpobetu'e Refan! Parantau-parantau etumo to nipowia komi ala mamala rapesomba komi. Etumo sabana komi kana kutajiaka makawao mpaka ri ja'i balimu ri tana Babel!'

Mongondow: Sing ki dewa Molokhbií in umuran untu-untuon makow monimu kotaki-takin patong ki adií in sapi inta ki Repan; tuata im patong inta pinomia monimu sin sumba'an. Tuamai ḷumbuíon-Kudon im mo'ikow koyayuíon kon limakaw, kon lipuí im Babel.'

Aralle: Aka' puhamokoa' umbaha leleng bansulinna dehata Molokh sibaha tau-taunna bintäng Refan. Dianto pampapia kalaemu ang umpenombaia'. Dahi la kuhambaikoa' le'ba' makahao pano di tando panona Babel.'

Napu: Au nianti-anti iami sou paidaana anitu Molok hai mpinowali au molengge betue Repan. Lengge itimi au nibabehi bona nipenombai. Ido hai ina Kupogiangaa mpuukau ratawani, duuna raantikau hawe i tanda orupena kota Babeli.'"

Sangir: Kawe selong pakal᷊uang'i Molokhẹ̌ e wẹ̌bawaěng i kamene itẹ̌takidewe lai ringangu tul᷊ada'ng bituing pakal᷊uang'u, kụ kai i Refan; kụ kai ene e tul᷊ada nạung kinoạ i kamene e mẹ̌deạu sěmbaěng. Ual᷊ingu ene Iạ e sarung měnděmẹ i kamene pakarau sol᷊ong pai sěmběka su wanuang Babelẹ̌.'

Taa: komi mampue mampakabae pue to yusa to rato’oka i Moloklah. Wali komi mangkeningkeni tenda to nja’u tautaunya, pasi komi mangkeni seja tau-tau to tondong batu’e to rato’oka Repan. Tau-tau to etu nuika ngkomi danupampue ngkomi apa etu semo to nupakabae ngkomi. Wali see naka Aku damantaji yau komi njo’u longko. Longko wo’u yako ri kota Babel daKupangantaji yau komi.’

Rote: Uma Lopo sosongo Molo ka nde emi meu leo bee meu soona, emi ho'i minin sama-sama no bana nanadoki-dulak fo emi sosongo nana, fo nde Refan; ndia dodoki-dudulak fo emi taon fo emi sene-do'o kana. Hu ndia de, neukose Au tu'u-tapaheni emi losa doo ka, losa nusa Babe la meu.'

Galela: Duma nia giki ma ronga Molokh magena ma dadaru de lo o kia niatotulada, ena gena o ngoma Refan niaaho nisikangaho, de nia tulada niaaka komagena la magenaka niasuba duma Ngohika nisubawa. Ma sababu magegena, so Ngohi asa ngini tiniumo ma soa ikuru sidago o doku Babel ma sonongaka.'

Yali, Angguruk: Eleg-o nori, hun Molokh usasum wiroho ha rulug la wam turuk latikip, wal tibag ahun unuk Refan asuhal fam usa hag toho wirim turuk lit hiren laltikip angge ino fam sembahyang uruk latikip. Ari turuk lit An nele ying Naptuk lahepma Anden hit hondog heneplug o Babel pisan toho yatma hik hisa lahuk,' ulug haharoho imbibag."

Tabaru: 'Ania barahala 'o Molokhiou ge'ena ma woa nia'asa-asa, niosida-da'asa de nia barahala 'o patongo 'isoka 'o ngoma ge'ena la 'o Refan. Ge'enau niadiaiku ma ngale niasuba. Sababu ge'ena ngoi 'asa tini'umo 'o gurutika doka 'o Babel ma daeraaka.'

Karo: Lang! Tapi ilanjandu kemah dewa Moloh ras gambar bintang dewa Repan man dibatandu; eme patung-patung si ibahanndu man sembahenndu. Perbahan si e Kubuang kam ku ingan si terdauhen asa Babil.'

Simalungun: Ipausung-usung nasiam do rumah ni Molok ampa bintang ni naibata Rephan ampa gana-gana na binahen nasiam gabe sisombahon nasiam. Hu dipar ni Babel ope buangkonon-Ku nasiam.ʼ

Toba: Dihunti hamu do balebale ni Molok dohot bintang ni debata Repan ro di angka gombaran na pinaulimuna bahen sisombaonmuna. Tu balik ni Babel dope buangkononku hamu!"

Dairi: Sapo-sapo sembahen Molokh rebbak dekket bintang sembahen ndènè ngo ijujung-jujung kènè i mo Repan; imo gana-ganaan si ni gana ndènè mahan sembahen. Kerna naidi, Kubuang mo kènè ndaoh mi suberrang Babilon!'

Minangkabau: Kemah dewa Molokhlah nan kalian angkuik-angkuik, samo-samo jo patuang Refan, si bintang dewa kalian; itulah patuang nan kalian buwek, nan ka untuak kalian sambah. Dek karano itu, Aden ka mambuwang kalian sajauah-jauahnyo, etan ka subarang nagari Babel.'

Nias: No mi'osa'õ nose Molokho awõ lowalangimi dõfi andrõ ya'ia Refano; da'õ wamaedo nifazõkhimi ba nifosumange. Bõrõ da'õ Utibo'õ ami arõu yefo ba danõ Mbabeli.'

Mentawai: Sapou buluat Molok lé nupaaabbit kam sambat tularat tarimeu bulunganmui, iaté bulungan Repan tularat nenda te anugalai kam paniddogietmui. Oto kalulut nenda te, akuribbaiaké kam, pat aili ka silá ka laggai Babel.'

Lampung: Kemah berhala Molokhdo sai niku usung-usung jejama jama patung binatang berhalamu, yakdo Refan; anodo patung sai niku sani untuk disumbah. Ulih sebab seno Nyak haga ngetokko niku sampai jaoh mik seberang di negeri Babel.'

Aceh: Khimah beurala Molokh kheueh nyang gata ba-ba meusajan-sajan ngon patong beurala gata, na kheueh Refan; nyan kheueh patong nyang gata peuget keu gata seumah. Ngon sabab nyan ulôn teuma lôn böih gata sampoe jiôh u meurandeh nibak nanggroe Babel.’

Mamasa: Annu anggami lantang simungeia' umpenombai Molokh mubaa lelleen sola bentoenna dewatammu disanga Refan, panggaragammua' la mupenombai. Iamo kungei la umpali'koa' lako tandai lakona lembangna Babel.’

Berik: Tenda jena aamei ijesa gwirinennerem jeba bwata Molokmanam, ane bwat kapka mato bosna ga Refan ijesa gwirinele; tiborma jeiserem iner ijesa kwirtabaabilirim, ijesa pujiwulfe. Ane jem temawer ga Ai isAs fasawola jamer bijuap negeri Babelem jimwer.'

Manggarai: Ngot méu rakang molé ndéi di Molokh, agu ntala de déwas hi Refan, sanggéd patung situt pandé de méu kudut ios. Landing hitu Aku kudut dadé méu oné osang oké nggere-oné Babél.

Sabu: Ammu era mejura pa Molok we ne do wewe ri mu la hebhakka-bhakka hela'u-la'u nga moto do tao ri mune ta mii Refan do periho ri mu ta deo ne, jhe pa no ke mu ne wie hu nga mejura. Rowi do mina harre ke do ta hora ke mu ri Ya, la era do dhai jjhau lohe la ihi rai Babel.'

Kupang: Bosong bukan puji-puji sang Beta! Tiap hari bosong maen songgo bosong pung patong sosonggo dong sa. Bosong suka maso-kaluar pi setan Molok pung ruma songgo. Bosong ju suka songgo sang bintang satu pung setan, nama Refan. Jadi bosong maen songgo apa yang bosong su bekin deng bosong pung tangan sandiri! Andia ko nanti Beta pasti angka buang jao-jao sang bosong pi Babel pung sablá sana.’”

Abun: Nin som Ji nde, wo nin gwat yefun gato gum do Molokhlah si bi nu-i muya-muma wa nin som. Nin gwat yefun dik yo o gato kaim tepsu bí, gato gum do Refan wa nin som. Nin nai yefun yi sato ye we ne wa nin som, wo nin misyar Ji or re. Sane, Ji misyar yé gato ben sukibit ma but nin, ete gwat nin mu mo os syu mu mo bur Babel.' "

Meyah: Mar enjgineg ofoukou insa koma bera erek modwok egens ongga iwa intunggom nou Molokhlah fogora yugif gu ofa. Noba iwa intunggom mega efebr erek motur ongga iwa yuis ofoka Refan. Beda iwa yurka mar insa koma jah monuh nomnaga ongga inja gij jeskaseda yugif gu mar koma. Iwa ita mar ongga oska ofoukou fob, jefeda Didif dimaha iwa jah ojgomu. Noba rusnok ongga rufogog skoita iwa bera rimen nou rimagei iwa. Beda rua rumorka iwa jah monuh yes ongga ofoka Babel.' "

Uma: Mepue'-koi hi pue' to rahanga' Molokh, pai' tomi-na nikeni–keni oa' dohe-ni. Mepue' wo'o-koi hi pinotau to molence betue' Refan. Lence–lence toe-mi to nibabehi bona nipue'. Toe pai' kupelele' moto-koi mpai' ratawani, pai' rakeni hilou duu' rata hi mali ria ngata Babel.' Toe-mi lolita-na Pue' Ala hi ntu'a-ta owi.

Yawa: Yara wapo yare inta yanari indamu wabeaje obo yai. Wapo yaro Molok apa tuna raije ranawan wapanya autan, muno yaro tumo Repan atavon, ti yare so wenanairati wasanuga nto irati yai. Maisyare omai ti, Syo wasamauta marambe indamu wata no munijo aro Babel.’”


NETBible: But you took along the tabernacle of Moloch and the star of the god Rephan, the images you made to worship, but I will deport you beyond Babylon.’

NASB: ‘YOU ALSO TOOK ALONG THE TABERNACLE OF MOLOCH AND THE STAR OF THE GOD ROMPHA, THE IMAGES WHICH YOU MADE TO WORSHIP. I ALSO WILL REMOVE YOU BEYOND BABYLON.’

HCSB: No, you took up the tent of Moloch and the star of your god Rephan, the images that you made to worship. So I will deport you beyond Babylon!

LEB: And you took along the tabernacle of Moloch and the star of your god Rephan, the images that you made, to worship them, and I will deport you beyond Babylon!’

NIV: You have lifted up the shrine of Molech and the star of your god Rephan, the idols you made to worship. Therefore I will send you into exile’ beyond Babylon.

ESV: You took up the tent of Moloch and the star of your god Rephan, the images that you made to worship; and I will send you into exile beyond Babylon.'

NRSV: No; you took along the tent of Moloch, and the star of your god Rephan, the images that you made to worship; so I will remove you beyond Babylon.’

REB: No, you carried aloft the shrine of Moloch and the star of the god Rephan, the images which you had made for your adoration. I will banish you beyond Babylon.’

NKJV: You also took up the tabernacle of Moloch, And the star of your god Remphan, Images which you made to worship; And I will carry you away beyond Babylon.’

KJV: Yea, ye took up the tabernacle of Moloch, and the star of your god Remphan, figures which ye made to worship them: and I will carry you away beyond Babylon.

AMP: [No!] You took up the tent (the portable temple) of Moloch {and} carried it [with you], and the star of the god Rephan, the images which you [yourselves] made that you might worship them; and I will remove you [carrying you away into exile] beyond Babylon.

NLT: No, your real interest was in your pagan gods––the shrine of Molech, the star god Rephan, and the images you made to worship them. So I will send you into captivity far away in Babylon.’

GNB: It was the tent of the god Molech that you carried, and the image of Rephan, your star god; they were idols that you had made to worship. And so I will send you into exile beyond Babylon.’

ERV: You carried with you the tent for worshiping Moloch and the image of the star of your god Rephan. These were the idols you made to worship. So I will send you away beyond Babylon.’

EVD: You carried with you the tent (place of worship) for Moloch (a false god) and the image of the star of your god Rephan. These were the idols you made to worship. So I will send you away beyond Babylon.’ Amos 5:25–27

BBE: And you took up the tent of Moloch and the star of the god Rephan, images which you made to give worship to them: and I will take you away, farther than Babylon.

MSG: Hardly. You were too busy building shrines to war gods, to sex goddesses, Worshiping them with all your might. That's why I put you in exile in Babylon.

Phillips NT: And ye took up the tabernacle of Moloch, and the star of the god Rephan, the figures which ye made to worship them: And I will carry you away beyond Babylon.

DEIBLER: On the contrary, you carried with you from place to place the tent that contained the idol representing the god Moloch that you worshipped. You also carried with you the image of the star called Rephan. Those were idols that you had made, and you worshippedthem instead of me. So I will cause you to be taken away {people to take you} from your own country. You will be taken {They will take you}far from your homes to regions even farther than Babylon country.’”

GULLAH: Oona beena tote de tent dat keep dat god name Molech, an de ting dat oona mek dat look like de staa ob oona god Rephan. Oona mek dem idol fa woshup um. So den, A gwine git people fa tek oona faaway, way pass Babylon.’

CEV: Instead, you carried the tent where the god Molech is worshiped, and you took along the star of your god Rephan. You made those idols and worshiped them. So now I will have you carried off beyond Babylonia."

CEVUK: Instead, you carried the tent where the god Molech is worshipped, and you took along the star of your god Rephan. You made those idols and worshipped them. So now I will have you carried off beyond Babylonia.”

GWV: You carried along the shrine of Moloch, the star of the god Rephan, and the statues you made for yourselves to worship. I will send you into exile beyond the city of Babylon.’


NET [draft] ITL: But <2532> you took along <353> the tabernacle <4633> of Moloch <3434> and <2532> the star <798> of the god <2316> Rephan <4481>, the images <5179> you made <4160> to worship <4352>, but <2532> I will deport <3351> you <5209> beyond <1900> Babylon <897>.’


  Share Facebook  |  Share Twitter

Studi lengkap, lihat: Alkitab SABDA.

 <<  Kisah Para Rasul 7 : 43 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran