Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TB]     [PL]  [PB] 
 <<  Kolose 1 : 20 >> 

TB: dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan diri-Nya, baik yang ada di bumi, maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus.


AYT: Melalui Dia, segala sesuatu didamaikan dengan diri-Nya, baik yang ada di bumi maupun di surga, yaitu perdamaian melalui darah-Nya yang tercurah di atas kayu salib.

TL: dan oleh sebab Dia segala sesuatu diperdamaikan oleh Allah dengan diri-Nya (setelah diperbuat-Nya perdamaian dengan darah-Nya di kayu salib itu), maka oleh sebab Dia juga diperdamaikan-Nya baik segala yang di bumi baik segala yang di langit.

MILT: dan melalui Dia, untuk mendamaikan segala sesuatu kepada diri-Nya --dengan membuat pendamaian melalui darah salib-Nya-- melalui Dia, baik hal-hal yang ada di atas bumi maupun hal-hal yang ada di dalam surga.

Shellabear 2010: dan supaya melalui Dia, segala sesuatu, baik yang di bumi maupun yang di surga, berdamai kembali dengan diri-Nya. Perdamaian itu diadakan oleh Allah melalui pencurahan darah Sang Anak yang datang daripada-Nya di kayu salib.

KS (Revisi Shellabear 2011): dan supaya melalui Dia, segala sesuatu, baik yang di bumi maupun yang di surga, berdamai kembali dengan diri-Nya. Perdamaian itu diadakan oleh Allah melalui pencurahan darah Sang Anak yang datang daripada-Nya di kayu salib.

Shellabear 2000: dan supaya melalui Dia, segala sesuatu, baik yang di bumi maupun yang di surga, berdamai kembali dengan diri-Nya. Perdamaian itu diadakan oleh Allah melalui pencurahan darah Sang Anak yang datang daripada-Nya di kayu salib.

KSZI: Juga melalui Dia, Allah mendamaikan segalanya dengan diri-Nya, baik yang di bumi mahupun di syurga, dengan mengadakan perdamaian melalui pencurahan darah-Nya di atas salib.

KSKK: Oleh Dia Allah hendak mendamaikan segala sesuatu dengan diri-Nya, dan oleh darah-Nya yang tertumpah di salib Allah mengadakan perdamaian di surga dan di bumi.

WBTC Draft: Melalui-Nya, Allah senang untuk membawa segala hal kembali kepada diri-Nya, baik yang di bumi maupun yang di surga. Allah mengadakan pendamaian dengan menggunakan darah Kristus di kayu salib.

VMD: Melalui-Nya, Allah senang untuk membawa segala hal kembali kepada diri-Nya, baik yang di bumi maupun yang di surga. Allah mengadakan pendamaian dengan menggunakan darah Kristus di kayu salib.

AMD: Dan, melalui Kristus, Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan diri-Nya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Allah mendamaikan semua itu melalui darah Anak-Nya di kayu salib.

TSI: Allah merencanakan hal itu supaya melalui Yesus, segala sesuatu baik yang ada di langit maupun di bumi berdamai kembali dengan Allah Bapa. Perdamaian itu terjadi hanya melalui darah Anak-Nya yang mengalir di kayu salib.

BIS: Dan melalui Anak itu pula Allah memutuskan untuk membuat segala sesuatu berbaik kembali dengan Dia--baik segala sesuatu yang di bumi, maupun yang di surga. Allah melakukan itu melalui kematian Anak-Nya di kayu salib.

TMV: Melalui Anak juga, Allah mengambil keputusan untuk membawa segala sesuatu, baik yang di bumi mahupun yang di syurga, kembali kepada-Nya. Allah melakukan hal itu melalui kematian Anak-Nya di kayu salib.

BSD: Untuk itulah, Anak-Nya mati disalib. Tetapi, dengan kematian-Nya itu, hubungan Allah dengan semua yang ada di bumi dan di surga menjadi baik kembali.

FAYH: Karena apa yang dilakukan Anak-Nya, Allah telah menyediakan jalan agar segala sesuatu dapat datang kepada-Nya, segala sesuatu yang di surga dan yang di bumi, karena darah Kristus yang mati di atas salib telah mendamaikan segala sesuatu dengan Allah.

ENDE: dan dengan perantaraanNja memperdamaikan dengan Dirinja, segala-galanja jang ada dibumi dan disurga, mengadakan perdamaian dengan Darah salibNja.

Shellabear 1912: dan akan hal segala sesuatu diperdamaikan dengan dirinya oleh dia, setelah ia datangkan sejahtera oleh darahnya dikayu salib maka olehnya juga diperdamaikannya baik segala yang diatas bumi, baik segala yang dilangit.

Klinkert 1879: Dan olihnja djoega, sebab di-adakannja perdamaijan olih darahnja dikajoe-palang, maka olihnja djoega diperdamaikannja segala sasoeatoe bagai dirinja, baik segala perkara jang di-atas boemi, baik segala perkara jang dilangit pon.

Klinkert 1863: {2Ko 5:18; 1Yo 4:10} Dan sebab Dia soedah mendatengken {Yes 9:6; Yoh 16:33; Kis 10:36; Rom 5:1; Efe 2:14} roekoen dengan berkat darah jang di salibnja, maka olihnja djoega Dia meroekoenken segala perkara sama dirinja sendiri, baik segala perkara jang di-atas boemi, baik segala perkara jang di langit.

Melayu Baba: dan oleh dia mau di-damaikan sgala perkara dngan diri-nya sndiri, bila dia sudah mmbawa sjahtra oleh darah-nya di kayu salib; ya, oleh dia-lah, baik perkara yang di atas bumi, baik perkara yang di langit pun.

Ambon Draft: Dan akan mengadakan dame pada segala sasawatu di dalam Dija; sedang Ija su-dah mengadakan dame awleh darah salibnja itu, bajik pada itu, jang ada di dunja, bajik pada itu, jang ada di dalam sawrga.

Keasberry 1853: Dan subab iya tulah mundatangkan purdameian dungan burkat darah yang disalibnya, maka deripadanyalah juga dipurdameikannya sagala sa'suatu bagienya sundiri; dungan dialah juga, aku kata, baik sagala purkara yang diatas bumi, baik sagala purkara yang dilangit dipurdameikan.

Keasberry 1866: Dan sŭbab iya tŭlah mŭndatangkan pŭrdamiean dŭngan bŭrkat darah salibnya itu, maka deripadanyalah juga dipŭrdamiekannya sagala sŭsuatu bagienya sŭndiri; deripadanyalah juga aku kata, baik sagala pŭrkara yang diatas bumi, baik sagala pŭrkara yang dilangit, dipŭrdamiekan.

Leydekker Draft: Dan sopaja 'awlehnja 'itu 'ija perdamejkan samowanja datang kapadanja, habis 'ija berbowat damej 'awleh darah tsalibnja, 'awlehnja djuga, mawu segala barang jang di`atas bumi, mawu segala barang jang pada segala langit.

AVB: Juga melalui Dia, Allah mendamaikan segalanya dengan diri-Nya, baik yang di bumi mahupun di syurga, dengan mengadakan perdamaian melalui pencurahan darah-Nya di atas salib.

Iban: lalu ulih Kristus, Allah Taala udah gaga ati mai semua utai bebaik enggau Allah Taala Empu, nemuka di dunya tauka di serega, ulih darah Kristus ti dituang ba kayu regang.


TB ITL: dan <2532> oleh <1223> Dialah <846> Ia memperdamaikan <604> segala sesuatu <3956> dengan <1519> diri-Nya <846>, baik <1535> yang ada di <1909> bumi <1093>, maupun <1535> yang ada di <1722> sorga <3772>, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh <1223> darah <129> salib <4716> Kristus. [<1517> <846> <1223> <846>]


Jawa: kang ngrukunake samubarang kabeh karo sarirane, kang ana ing bumi lan kang ana ing swarga; yaiku sawuse ngawontenake pirukun sarana rohe Gusti Kristus kang sinalib.

Jawa 2006: sarta ngrukunaké samubarang kabèh kang ana ing bumi lan kang ana ing swarga karo sarirané; yaiku sawisé ngawontenaké pirukun sarana rahé Kristus kang sinalib.

Jawa 1994: Iya lantaran Sang Putra mau, Gusti Allah ngrukunaké samubarang kabèh karo sarirané piyambak, dadia sing ana ing bumi, dadia sing ana ing swarga, yakuwi sawisé nindakaké pirukun srana sédané Sang Putra ana ing kayu salib.

Jawa-Suriname: Ya lantaran Kristus Gusti Allah ngrukunké sembarang karo Dèkné déwé. Sembarang sing nang swarga lan sing nang bumi wis dirukunké karo Gusti Allah lantaran Kristus, sing dipentèng getihé tumètès sampèk mati.

Sunda: Seug eta Putra-Na teh dianggo jalan supaya sakur nu aya di satungkebing langit jeung di satangkaraking jagat mulang deui kana cepengan Mantenna. Nya ku Putra-Na anu nepi ka pupus lantaran disalib, sakumna nu aya di bumi jeung di sawarga bisa diangken hade deui ku Allah.

Sunda Formal: tuluy Salira-Na, ku Allah, didamel jalan pikeun ngadatangkeun karapihan antara Mantenna jeung sakur anu kumelip, boh nu di sawarga, boh nu di bumi. Ku jalan ngucurkeun getih-Na, dugi ka pupus, dina kayu salib.

Madura: Ban kalaban parantara’anna Pottra ganeka jugan Allah motossagi kaangguy masae pole hubunganna sadajana cepta’anna sareng Salerana — sadajana cepta’anna se badha e bume sareng e sowarga. Parkara gapaneka sareng Allah elampa’agi ganeka kalaban parantara’anna sedana Pottrana e kaju salib.

Bauzi: Asum ahoba iuba modealahana lamti bak niba modealahana nimti labihasu ahebu Alat fa Amti vazisi vahelo modemu ab ozoham. “Em Adat Kristus fa bake nom olu damat Am ve ut tetehesuhunaso laba esu paku dou elose,” lahame ozome ab nom oluham bak. Am Adat lam ame ut tetehesuhunaso laba eloi Am vasea veàtoho labet modi na ahebu amu Alati vaitesuhu bak lam fa Alati ab vahe vahedaham bak.

Bali: Punika awinan malantaran Ida Sang Putra, Ida Sang Hyang Widi Wasa sampun mastiang buat ngwaliang buanane puniki ka ayun Idane. Malantaran sedan Putran Idane ring salibe, Ida Sang Hyang Widi Wasa sampun nameang tur ngwaliang ring ayun Idane, saluiring paindikan sane wenten ring jagate miwah sane wenten ring suargan.

Ngaju: Tuntang mahalau Anak te kea Hatalla manukas uka taloh handiai badamai tinai Dengae -- taloh handiai je hunjun petak tuntang je huang sorga. Hatalla malalus jete mahalau pampatei Anake hong kayu sampalaki.

Sasak: Dait langan Bije nike ẽndah Allah mutusang jari miaq selapuqne jari solah malik kance Ie -- selapuq saq araq lẽq gumi dait saq araq lẽq sorge. Hal nike telaksaneang siq Allah langan Bije-Ne ninggal lẽq kayuq salib.

Bugis: Sibawa naola towi iyaro Ana’é Allataala pettuiwi sininna séuwa-séuwaé nasimadécéngeng paimeng sibawa Aléna — muwi iya engkaé ri linoé iyaré’ga iya engkaé ri surugaé. Napogau’i Allataala iyaro naolai amaténna Ana’-Na ri aju sallié.

Makasar: Siagang tete ri Ia tommi anjo Ana’Na, naNapa’jari assibajiki ngasemmo ammotere’ sikontu apa-apaya siagang KalenNa — baji’ na sikontu apa-apa niaka ri lino kammayatompa apa niaka ri suruga. Anjo Nagaukanga Allata’ala tete ri kamateanNa Ana’Na irate ri kayu sallika.

Toraja: Sia bannang dioRi anNa padenni Puang Matua tu kasitaman tete dio raraNa dao kayu pea’ta’, sia bannang dio dukaRi anNa pasikaeloi Puang Matua Kalena tu angge maritik, la lanna lino la daona langi’.

Duri: Nasuai Puang Allataala to Almaseh mentama lino, namate jao kaju sitamben, anna pasikalinoi to sininna apa lan lino na lan suruga sola kalena.

Gorontalo: Wawu loli oli Isa Almasih uhetuwa-tuwawuwa u to huta meyalo u to hulungo pilopodame lo Allahuta'ala wolo batanga-Liyo loli opopate li Isa Almasih to ayu salipu.

Gorontalo 2006: Wau lotimbulude to Walao̒ boito olo Allahu Taa̒ala lolantu mai u lohutu totoonulalo u hitua-tuawua muli mopiiohe wo-Lio -- mopio totoonulalo hitua-tuawua u todunia, boli u tosologa. Allahu Taa̒ala lohutu mai uito lotimbulude to opopate lo Wala-I̒o to ayu salipu.

Balantak: Ka' i Kristus ia pokau Alaata'ala bo minsidakon giigii' upa pooka'amat tii Ia, mau men na tano' balaki' ka' uga' men na surugaa. Rara' ni Kristus men nolapus na saliip iya'a a men ia sidakon Alaata'ala nangka'amat giigii' iya'a.

Bambam: Anna pengkähänam too Kristus anna malam umpapiai sule kasilombunganna kalena Puang Allataala anna ingganna-ingganna sia, susi illaanna lino teem yabona suhuga. Kasilombungam ia too mala napapia sule Puang Allataala aka indo katitolloam hahana Kristus yabo kaju sitambem.

Kaili Da'a: Pade dota Alatala wo'u ala nggari Anana etu pura-pura nuapa to nipajadi mamala rapoposinggabelo bali ante I'a, nabeloka to naria ri dunia, nabeloka to naria ri langi. Pura-pura etu nipoposinggabelo bali ante Alatala nggari lei Kristus to natiti tempo I'a namate nipaku ri kayu parika.

Mongondow: Bo Sia doman tua inta pinakeí i Allah namangoi nopoyodame kom bayongan yagi-yagi takin-Nya, inta kon butaí ande kon soroga. Tua pinomia i Allah pinodoyon kong kinopatoian i Adií-Nya kong kayu pinoyotalempang.

Aralle: Anna ungngolai inde Änä'na nabohtu Puang Alataala umpasikapiai sumule Kalaena anna ingkänna ang napadahi, noa ang yaling di lino, noa toi ang yaho di suruka. Napanoa indee ungngolai hahana Änä'na ang titoke' yaho di kayu sitambeng.

Napu: Pue Ala motudu AnaNa bona mate i kau mombehape, bona ope-ope au ara rapahintuwu hule hai Ia, maroa au i dunia maroa au i suruga. Kapatena Yesu i kau mombehape mopahintuwu hinangkana hai Pue Ala.

Sangir: Kụ su ral᷊ungu Ahusẹ̌ ene lai Mawu Ruatae mapakariadin patikụ sabarang piạ pẹ̌dal᷊ahěmpukange kapia ringang'i Sie -- baẹbe patikụ apan su dunia, arau lai su sorga. Mawu Ruata e nẹ̌koạ kerene ual᷊ingu kapapohongu Ahuse su kalu kuruisẹ̌.

Taa: (1:18)

Rote: nana hu ka nde Kristus de, basa hata lala'ena malole falik lo Manetualain-fo basa hata manai daebafa ka ma manai nusa so'da ka boe. Manetualain tao basa sila la tunga Yesus mamate na, nai ai nggangek lain.

Galela: O Gikimoi ngone wonatuluru so powosa ma Ngopa Awi pareta ma rabaka, sababu ma ngale ngone wositatapu ma Ngopa wisulo la wosone so ngone dede o Gikimoi aku pomarimoi de pomakadame. De upa ka cawali ngone bato, duma kanaga o sorogaka de lo kanaga o duniaka ngodu de Una imakadame qaloha.

Yali, Angguruk: Kristus ubam atfagma mun angge man angge seli roho werehon arimano mangnowap enepfag. Teltuk ahen fam Kristus amep wilip atfahon inowen poholma werehon kinangma werehon obog toho mangnowap enepfag.

Tabaru: De ma ngekomo 'awi Ngowakou mita, ma Jo'oungu ma Dutu wodiai ngone pomarimoioli de de 'una. De duga ka ngonewa pomarimoi de ma Jo'oungu ma Dutu, ma 'ena 'o sagala moi-moi 'o duniaka de 'o sorogaaka mita. Ma Jo'oungu ma Dutu koge'ena wodiai, ma ngekomo 'awi Ngowaka 'awi 'aunu 'ipoa de wosongene 'o salipoka.

Karo: Arah Ia me pe itetapken Dibata ndameken kerina si nasa lit ras DiriNa. Dibata mereken perdamen arah kematen AnakNa i kayu persilang, gelah kerina si nasa lit, subuk i doni bage pe i Surga mulihken man BaNa.

Simalungun: anjaha padear haganup marhiteihon-Si bani diri-Ni, na i tanoh on age na i nagori atas, dob ipajongjong damei marhitei daroh-Ni na madurus in bani hayu pinarsilang.

Toba: Laos marhite sian Ibana do padengganonna tu dirina saluhutna i, nang angka na di tano, nang angka na di banua ginjang, dung dipatupa dame marhitehite mudar na sian silangna i, marhitehite Ibana.

Dairi: Janah merkitè Anakna i ma ngo ibaing Dèbata ndorok mersaor nola mengolihi sagumanna silot i dekket Dèbata -- silot i dunia èn bak si ni sorga pè, merkitè-kitè permatè AnakNa i, i kayu persilang.

Minangkabau: Malalui Anak tu pulo Allah ma ambiak kaputusan, untuak manjadikan sagalo sasuatu ba elok baliak jo Baliau -- biya sagalo sasuatu nan di bumi, ataupun nan di sarugo. Allah mangarajokan kasadonyo tu, malalui kamatian Anak-Nyo di kayu salib.

Nias: Ba khõ Nono andrõ gõi, I'atulõ'õ Lowalangi fefu hadia ia mangawuli ba khõ-Nia -- he si so ba gulidanõ, ba he gõi si so ba zorugo. Lowalangi zamalua da'õ fefu ba wa'amate Nono-Nia ba rõfa.

Mentawai: Ka onin Toga nenda leú te aiteúaké nia Taikamanua, bulé bara mitsá paerukat ka tubunia, sangamberi sikukuddu ka polak samba sikukuddu ka manua. Aigalaiaké nia néné Taikamanua, iaté ka kamateiat Togania ka loiná siliktenga.

Lampung: Rik liwat Anak udi muneh Allah memutusko untuk nyani sunyin hal muloh betik lagi jama Ia -- baik sunyin hal sai di bumi, maupun sai di surga. Allah ngelakuko ano liwat kematian Anak-Ni di kayu salib.

Aceh: Dan rot Aneuëk nyan teuma Allah geucok keuputosan keugeupeugét peue-peue mantong jimeugét lom teuma ngon Gobnyan !!-- bah kheueh nyang na peue-peue ateueh rhueng bumoe, meunan cit nyang lam syeuruga. Allah geupeubuet nyan rot Aneuëk Gobnyan maté bak kayée saleb.

Mamasa: Anna pengkarangannamo Kristus napolalan umpasikapia sule kalena Puang Allata'alla anna angganna issinna lino tenni issinna suruga ummolai rarana Kristus to'do yao kayu pantokesan.

Berik: Uwa Sanbagiri ga enggam mwangbisil, Kristus ga ti salibip se terse, ane aawisi Jemna gase tenbentesa, ane etam-etama angtanemana jem gase wirtabaipmisi. Ane jega jem temawer seyafter taman waaken-girip aaiserem ane ogirip aaiserem ga sege waraubisi Uwa Sanbagirminibe, ane jei Jem gwonap gase naawena Jena ga Sanbakf se nwini. Kristus aa jewer terentem, jem temawer ga angtane ga samfer Uwa Sanbagirfar daamfennaber ga naawena.

Manggarai: agu lut Hiay, Mori Keraéng pandé hambor sanggén cao-ca agu run Hia, siot manga oné lino ko siot manga éta Surga, du Hia poli pandé hambor agu dara oné panggol di Kristus.

Sabu: Jhe do pelake jhara Ana No lema ke ne pehappo ri Deo ta tao ie ta ne nga we, ne nara ta peie bhale wari nga No -- ie ta ne nga we do pa danni raiwawa, mina harre lema ne do era pa era do mmau do megala. Ne tao ri Deo ne na harre hari-hari pelake jhara lua made Ana No pa kolo ajhu ketoe ne.

Kupang: Tuhan Allah pake sang Yesus Kristus, ko badame deng samua yang Dia su bekin. Dia kasi Dia pung Ana, ko jadi korban yang kasi tumpa Dia pung dara, deng mati di kayu palang, ko biar samua yang ada di langit, deng samua di bumi, bisa badame kambali deng Tuhan Allah.

Abun: An syo An bi Gan ma wa kak os subere suk mwa gato mo bur ré si gu nim ne sino kem ndo su Yefun Allah satu. An syo An bi Gan ma kwop mo kwesukwin ete An bi Gan de sye tepsu suktot anato kak os wa suk mwa ne sino si Yefun Allah kem ndo satu.

Meyah: Noba Allah oga ojga rot oida oisouska Yesus bera Ofa omoroun mar nomnaga ongga angh gu mebaga jera mebif tein sons skoita Ofa. Noba oisouska Yesus efen ogufu ongga eyah tumu mega salib bera Allah eita odou efesi ongga eskeiramera rot sons skoita mar nomnaga ongga angh gu mebaga jera mebif tein.

Uma: Alata'ala mpohubui Ana'-na tumai mate hi kaju parika', bona hawe'ea to ria rapopohintuwu' nculii' hante Hi'a, lompe' to hi dunia' lompe' to hi suruga. Kamate-na Yesus hi kaju parika' toe-mi to mpopohintuwu' hawe'ea-na hante Alata'ala.

Yawa: Muno Amisye apa bekere mamo Apa Kavo po saumane raugav arono kakai ti Apa mavu nsororop no inyo kapite rai, wirati Po anakotar tenambe maugav wakare Amisye ai: anakotaro ntuna no mine so muno anakotaro ntuna no munijo ntiti.


NETBible: and through him to reconcile all things to himself by making peace through the blood of his cross – through him, whether things on earth or things in heaven.

NASB: and through Him to reconcile all things to Himself, having made peace through the blood of His cross; through Him, I say, whether things on earth or things in heaven.

HCSB: and through Him to reconcile everything to Himself by making peace through the blood of His cross--whether things on earth or things in heaven.

LEB: and through him to reconcile all [things] to himself, [by] making peace through the blood of his cross, through him, whether things on earth or things in heaven.

NIV: and through him to reconcile to himself all things, whether things on earth or things in heaven, by making peace through his blood, shed on the cross.

ESV: and through him to reconcile to himself all things, whether on earth or in heaven, making peace by the blood of his cross.

NRSV: and through him God was pleased to reconcile to himself all things, whether on earth or in heaven, by making peace through the blood of his cross.

REB: and through him to reconcile all things to himself, making peace through the shedding of his blood on the cross -- all things, whether on earth or in heaven.

NKJV: and by Him to reconcile all things to Himself, by Him, whether things on earth or things in heaven, having made peace through the blood of His cross.

KJV: And, having made peace through the blood of his cross, by him to reconcile all things unto himself; by him, [I say], whether [they be] things in earth, or things in heaven.

AMP: And God purposed that through (by the service, the intervention of) Him [the Son] all things should be completely reconciled back to Himself, whether on earth or in heaven, as through Him, [the Father] made peace by means of the blood of His cross.

NLT: and by him God reconciled everything to himself. He made peace with everything in heaven and on earth by means of his blood on the cross.

GNB: Through the Son, then, God decided to bring the whole universe back to himself. God made peace through his Son's blood on the cross and so brought back to himself all things, both on earth and in heaven.

ERV: And through him, God was happy to bring all things back to himself again— things on earth and things in heaven. God made peace by using the blood sacrifice of his Son on the cross.

EVD: And through Christ, God was happy to bring all things back to himself again—things on earth and things in heaven. God made peace by using Christ’s blood (death) on the cross.

BBE: Through him uniting all things with himself, having made peace through the blood of his cross; through him, I say, uniting all things which are on earth or in heaven.

MSG: Not only that, but all the broken and dislocated pieces of the universe--people and things, animals and atoms--get properly fixed and fit together in vibrant harmonies, all because of his death, his blood that poured down from the Cross.

Phillips NT: and through him God planned to reconcile to his own person everything on earth and everything in Heaven, making peace by virtue of Christ's death on the cross.

DEIBLER: God our Father caused his Son to rule us, because he decided to reconcile to himself everything that is on earth and that is in heaven by what his Son did, in order that everything might honor his Son; that is, God our Father decided to reconcile everything to himself as a result of his Son’s blood flowing when he died on the cross. The chiastic material is rearranged below so that the directly related propositional clusters are joined together. God, our Father, has done this because he decided to reconcile to himself, by means of his Son, everything that is on earth and that is in heaven, in order that his Son might be honored; that is, God, our Father decided to reconcile everything to himself by means of God’s Son’s blood flowing out when he died on the cross.

GULLAH: An shru e Son Christ, God heppy fa bring all wa een dis wol an all wa een heaben, leh um all come back ta esef. God mek peace wid all, shru Christ, wen Christ shed e blood an dead pon e cross.

CEV: And God was pleased for him to make peace by sacrificing his blood on the cross, so that all beings in heaven and on earth would be brought back to God.

CEVUK: And God was pleased for him to make peace by sacrificing his blood on the cross, so that all beings in heaven and on earth would be brought back to God.

GWV: God was also pleased to bring everything on earth and in heaven back to himself through Christ. He did this by making peace through Christ’s blood sacrificed on the cross.


NET [draft] ITL: and <2532> through <1223> him <846> to reconcile <604> all things <3956> to <1519> himself <846> by making peace <1517> through <1223> the blood <129> of his <846> cross <4716>– through <1223> him <846>, whether <1535> things on <1909> earth <1093> or <1535> things in <1722> heaven <3772>.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Studi lengkap, lihat: Alkitab SABDA.

 <<  Kolose 1 : 20 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel