Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TB]     [PL]  [PB] 
 <<  Lukas 11 : 53 >> 

TB: Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi terus-menerus mengintai dan membanjiri-Nya dengan rupa-rupa soal.


AYT: Setelah Yesus meninggalkan tempat itu, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mulai memusuhi-Nya dan menekan-Nya dengan berbagai pertanyaan.

TL: Setelah Yesus keluar dari sana, maka ahli Taurat dan orang Parisi itu pun mulailah menyusahkan Dia, dan mengusik di dalam beberapa hal;

MILT: Dan ketika Dia sedang mengatakan hal-hal ini kepada mereka, para ahli kitab dan orang-orang Farisi mulai sangat membenci, dan menanyai Dia mengenai banyak perkara;

Shellabear 2010: Setelah Isa meninggalkan tempat itu, para ahli Kitab Suci Taurat dan orang-orang dari mazhab Farisi mulai berusaha memojokkan Dia serta membanjiri-Nya dengan bermacam-macam pertanyaan.

KS (Revisi Shellabear 2011): Setelah Isa meninggalkan tempat itu, para ahli Kitab Suci Taurat dan orang-orang dari mazhab Farisi mulai berusaha memojokkan Dia serta membanjiri-Nya dengan bermacam-macam pertanyaan.

Shellabear 2000: Setelah Isa meninggalkan tempat itu, para ahli Kitab Suci Taurat dan orang-orang dari mazhab Farisi mulai berusaha memojokkan Dia serta membanjiri-Nya dengan bermacam-macam pertanyaan.

KSZI: Setelah Isa keluar dari rumah itu, guru-guru Taurat dan orang Farisi mula mengecam Dia. Mereka menanya-Nya tentang banyak perkara,

KSKK: Ketika Yesus meninggalkan tempat itu, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mulai mengganggu-Nya,

WBTC Draft: Setelah Yesus meninggalkan tempat itu, orang Farisi dan guru Taurat mulai memusuhi Yesus. Mereka mendesak Dia dengan berbagai pertanyaan.

VMD: Setelah Yesus meninggalkan tempat itu, orang Farisi dan guru Taurat mulai memusuhi-Nya. Mereka mendesak Dia dengan berbagai pertanyaan.

AMD: Setelah Yesus meninggalkan tempat itu, guru-guru Taurat dan orang-orang Farisi mulai menekan Yesus. Mereka mendesak-Nya dengan bertanya tentang banyak hal.

TSI: Sejak Yesus mengatakan hal-hal itu kepada mereka, orang-orang Farisi dan para ahli Taurat sangat dendam kepada-Nya, dan mereka sering menyerang Dia dengan berbagai pertanyaan.

BIS: Ketika Yesus meninggalkan tempat itu, guru-guru agama dan orang-orang Farisi mengecam Yesus dengan keras. Mereka mulai memancing-mancing Dia supaya Ia mau berbicara mengenai banyak hal.

TMV: Apabila Yesus meninggalkan tempat itu, guru Taurat dan orang Farisi mula mengecam Yesus. Mereka menyoal Yesus tentang banyak hal

BSD: Pada waktu Yesus meninggalkan rumah orang Farisi itu, guru-guru agama dan orang-orang Farisi mulai mengecam Dia dengan keras.

FAYH: Orang-orang Farisi dan para ahli Taurat marah sekali. Sejak itu mereka menyerang Yesus dengan bermacam-macam pertanyaan untuk menjebak Dia, supaya Ia mengatakan sesuatu yang dapat dijadikan alasan untuk menangkap Dia.

ENDE: Setelah Jesus keluar dari sana, kaum ahli taurat dan parisi sangat kesal hati terhadapNja, dan mulai mendesakNja dengan banjak soal.

Shellabear 1912: Setelah Isa keluar dari sana, maka khatib-khatib dan orang-orang Parisi itu pun mulai mengeraskan dia sangat-sangat. Dan mengajak dia berkata-kata dari hal banyak perkara;

Klinkert 1879: Maka tengah Isa berkata-kata kapada mareka-itoe akan segala perkara ini, djadilah bahwa orang katib dan Parisi itoepon moelai panas hati sangat, di-adjak-adjaknja Isa berkata akan hal banjak perkara;

Klinkert 1863: Maka kapan Toehan mengataken segala perkara ini sama dia-orang, lantas itoe katib-katib dan orang parisi moelai panas hati sakali, dan bertanja-tanja sama Toehan dari bebrapa-brapa perkara;

Melayu Baba: Dan bila Isa sudah kluar deri situ, orang-orang pnulis sama orang-orang Farisi mula'i tkan sama dia baik-baik, dan choba kasi dia chakap macham-macham punya hal;

Ambon Draft: Maka sedang Ija kata-kan segala sasawatu ini pada marika itu, segala Pengadjar surat-suratan dan awrang-aw-rang Farisi sangatlah amarah padanja dan paksa-paksalah Dija dengan rupa-rupa perkara.

Keasberry 1853: Maka tungah Isa burkata kata akan sagala purkara ini kapada marika itu, maka khatib khatib dan orang orang Faresia itupun muminta turlalu sangat, surta munggalakkan dia supaya burtutur banyak purkara.

Keasberry 1866: Maka tŭngah Isa bŭrkata kata akan sagala pŭrkara ini kapada marika itu, maka khatib khatib, dan orang orang Farisia itu pun mŭminta sangat kras, sŭrta mŭnggalakkan dia supaya bŭrtutor banyak pŭrkara.

Leydekker Draft: 'Adapawn tatkala dekatakannja segala perkara 'ini kapada marika 'itu, maka mula`ilah Katib 2 dan 'awrang Farisij 'itu mendjor terlalu sangat, dan membawa dija membuka mulutnja 'akan meng`atakan banjakh perkara:

AVB: Setelah Yesus keluar dari rumah itu, ahli-ahli Taurat dan orang Farisi mula mengecam Dia. Mereka menanya-Nya tentang banyak perkara,

Iban: Lebuh Jesus angkat ari endur nya, sida pengajar Adat enggau orang Parisi balat amat deka ngelaban Iya lalu deka nanya Iya pasal mayuh macham utai,


TB ITL: Dan setelah <756> Yesus <846> berangkat <1831> dari tempat itu <2547>, ahli-ahli Taurat <1122> dan <2532> orang-orang Farisi <5330> terus-menerus <1171> mengintai <1758> dan <2532> membanjiri-Nya <653> <846> dengan <4012> rupa-rupa soal <4119>.


Jawa: Bareng Gusti Yesus wis jengkar saka ing papan kono, para ahli Toret lan para wong Farisi padha ngincim-incim marang Panjenengane lan ngebyuki Panjenengane kalawan prakara warna-warna,

Jawa 2006: Bareng Yésus wus jengkar saka ing papan kono, para ahli Torèt lan para wong Farisi padha ngincim-incim marang Panjenengané lan ngebyuki Panjenengané kalawan pitakonan warna-warna,

Jawa 1994: Bareng Gusti Yésus tindak saka kono, para ahli Torèt lan wong Farisi mau padha nepsu banget lan padha ngala-ala marang Gusti Yésus. Sawisé kuwi wong-wong mau padha nggolèki kesalahané Gusti Yésus srana ngajokaké pitakonan pirang-pirang bab prekara rupa-rupa.

Jawa-Suriname: Kadung Gusti Yésus wis lunga sangka kono, para Farisi lan para guru Kitab terus pada nesu banget marang Dèkné. Wong-wong mau pada ngetokké pitakonan pirang-pirang lan bab werna-werna prekara marang Gusti Yésus.

Sunda: Sanggeus Yesus angkat ti dinya, teu kira-kira pada ngagogorengna ku urang Parisi jeung guru-guru agama. Anjeunna diteregteg ku rupa-rupa sual.

Sunda Formal: Sanggeus Anjeunna angkat ti dinya, ahli-ahli Kitab jeung urang Parisi teh henteu weleh ngintip-ngintip picilakaeun Anjeunna bari hantem ngadoja ku rupa-rupa sual.

Madura: E bakto Isa gubar dhari kennengngan jareya, ru-guru agama ban reng-oreng Farisi ca’-ngoca’e Isa ce’ sarana. Reng-oreng jareya molae ceng-manceng Isa sopaja kasokana abu-dhabu sabannya’na.

Bauzi: Labi vahokedume neàdi Yesusat ame Farisida labe am num labe futoi esmozi le aidam di labe ame Farisi dam lamti dat ahamda Musat toedume fi hasi esuhu Im Feàna zi lam ozobohudi fa dam bake vahokedam guru zi lamti laham dam labe Yesus bake ahit meoli vabilo ab la gagoi le gagoidamam. Yesusat meia git vahokem bak labna zohàme vàlulo Yesus bake dihasi vi ooteme ailo vameada. Dihasi vi ooteme ailo vameada. Lahadam bak ab faasi meedamam.

Bali: Sasampune Ida Hyang Yesus kesah saking genahe punika, paraguru agamane miwah golongan Parisine ngawitin nyadcad Ida banget pisan. Dane nakenang paindikan mawarni-warni ring Ida,

Ngaju: Katika Yesus malihi eka te, kare guru agama tuntang kare oloh Parisi paham toto manyalan Yesus. Ewen manampara mamancing Ie mangat Ie maku hakotak tahiu are hal.

Sasak: Sewaktu Deside Isa bilin taoq nike, ahli-ahli Taurat dait dengan-dengan Parisi sayan peringet Deside Isa secare keras. Ie pade mulai boyaq-boyaq hal lẽq Deside Isa adẽq Ie kayun bebaos mengenai luwẽq hal.

Bugis: Wettunna Yésus nasalai iyaro onrongngé, guru-guru agamaé sibawa sining tau Farisié nacella senna’i Yésus. Mammulani mennang makkuragaiwi Yésus kuwammengngi namaélo mabbicara maéga passaleng.

Makasar: Ri wattunna a’lampamo Isa ambokoi anjo tampaka, sanna’mi nicallana Isa ri guru-guru agamaya siagang tu Farisia. Appakkaramulami ke’nanga angngeppangi Isa sollanna pila’ a’rupa-rupami pole Nabicara Isa, nakkulle sala bicaraNa.

Toraja: Tonna sunmo tu Yesu lan mai, randukmi pandita Sura’ sia to Farisi umpa’pekitananNi tu kare’dekanna ara’na, naparessa-ressa tonganNi tu diona buda aluk;

Duri: Ia tonna salaimi Puang Isa joo bola, napemannanmi guru agama sola to-Farisi. Nabumbunni bang mangrupa-rupa pekutana lako,

Gorontalo: Tou ti Isa ma lolola mao tambati boyito, mongoahali lo Tawurat wawu tawu-tawuwala ta o pahamu Parisi mulayi hepomusuwa o-Liyo wawu hepohintuwa tili-tililahepa lomao.

Gorontalo 2006: Tou̒ ti Isa lololaa mao̒ tambati boito, guguu-ruwaalo agama wau tau-tauwalo Parisi helo tulete wolo ulintapo li Isa wolo moo̒ohuu̒. Timongolio mahemo podudulao̒ totoonulalo yiyintu u motota mao̒ tuango hilaa lotau to o-Lio alihu Tio mohuto mobisala pasali lou̒ dadaata sua̒li.

Balantak: Sarataa i Yesus namarerei laigan iya'a, wawa ukum Torat ka' mian Farisi nomaso'konmo tuu' i Ia. Raaya'a ninggimataimo i Ia ka' nimikirawar biai' kaliangan kada' mansasalani i Ia.

Bambam: Tappana napellei Puang Yesus indo ongeam, iya napeä lium lalanna indo to illaam kakalebuanna Parisi sola to ullatta' Pepaondonganna Musa anna mala napetidom, umpake ma'hupa-hupa pekutanaam

Kaili Da'a: Naopu notesa iwetu nalaimo Yesus nggari setu. Pade nompamula nggari tempo etu naju'a mpu'u rara guru-guru agama bo tau-tau to Parisi ri ja'ina. Ira nompasimbuku manggeni Yesus motesa nengele-ngele,

Mongondow: Bo naonda ing ki Yesus nonaḷaímai kon tampat tatua, intau mita im Parisi bo mototunduí mita kon agama sinumoruí totok. Mosia umuran monarukira makow ko'i-Nia bo kopia mopoliboí-liboí kon yagi-yagi.

Aralle: Tahpana Puang Yesus umpelleing yato ongeang, yato ingkänna to pampakuhu ada' anna ingkänna to Farisi sika semata ungkeaha'i Puang Yesus anna nakutanaii ma'kahupa-hupa pekutana.

Napu: Kapaduna Yesu hangko inditi, rumpu ntepuuhe guru agama hai to Parisi. Ido hai raoaka mopaara ngkaya pampekune au rapekune Iria,

Sangir: Ene, sarạeng i Yesus naněntangu tampạ ene, manga mananěntirong agama ringangu manga tau Farisi e němpẹ̌buheang maihạ si Yesus. Kụ i sire nanětạ e měngẹ̌ngal᷊ạ bera si Sie tadeạu i Sie mẹ̌bisarang kal᷊awọu sạbarang.

Taa: Wali ojo karoonya i Yesu magombo, Ia mampiyaika banua ntau Parisi etu. Tempo Ia yau etu, to Yahudi to aliran Parisi pasi tau to mampoguru porenta i Musa sira mula mangewa kojo. Pasi sira boros kojo pampotanaka to sira mangampotanaka resi Ia,

Rote: Lelek Yesus sanga la'oela mamanak ndia, boema mese agama la ma hataholi Farisi la mulai lape'da dale mangalauk soaneu Yesus. Ala mulai tu'u fen hanik, fo ela Ana nau kokolak la'eneu dede'a ba'u.

Galela: Qabolo de o Yesus womajoboka, de o orasi magena de isikahika o bi Farisi ma nyawa de lo o bi guru agama asa foloi iwilawangi de lo iwisano-sano Unaka,

Yali, Angguruk: Hiyag isibareg lamin ulug turukmen Musa wene onoluk inap men Farisi inap men arimano onolok hibag. Onolok hibareg Yesusen anggolo hiyag nisawag ulug kapal eneg haruk lit

Tabaru: Gee 'o Yesus womagoraka ge'enaka, de 'o 'agamaka yodoto-dotoko de 'o Farisioka 'o Yesus wingelo ma sala. De posironga wibole ma timi-timioka la bari wobicara 'o sagala moi-moi,

Karo: Kenca lawes Jesus i bas ingan e nari, lalap ia igempang-gempangi guru-guru Undang-undang ras kalak Parisi. Isungkunna erbage-bage soal guna ncubai Jesus.

Simalungun: Ase dob misir Jesus hunjai, ipungkah sibotoh surat ampa Parisei ma manggompangi-Si pangkei-pangkei, anjaha marbagei-bagei ma na isungkunkon sidea hu Bani;

Toba: Asa di na ruar Ibana sian i, dionggopi angka sibotosurat dohot Parise ma Ibana, jala ragam do disungkunhon tu Ibana.

Dairi: Itadingken Jesus kessa bekkas idi, mulai mo guru-guru agama dekket Parisè i mellaga janah mengalo Jesus. Nai ienggep kalak i mo Ia merkitè-kitè kuso-kuso,

Minangkabau: Kutiko Isa Almasih barangkek dari tampaik tu, mako guru-guru agamo jo urang-urang Farisi tu, mancacek Baliau sabana bakalabiahan. Inyo muloi pulo mamanciang-manciang Baliau, supayo Baliau namuah mambicarokan sagalo macam parkaro.

Nias: Me irõi nahia andrõ Yesu, ba abao sibai dõdõ ndra sangila amakhoita awõ ndra Farizai'o khõ-Nia. Ibõrõtaigõ ladõni li-Nia ena'õ oya I'ombakha'õ khõra hadia ia.

Mentawai: Kelé aitui-tui Jesus sedda, taddaakérangan nia tai guru paamian sambat tai Parise mungoí-ngoí baga ka tubut Jesus. Taddaakérangan rapaiseki nia, rakiddiy bulé maigi itiboi apa pá ka matadda.

Lampung: Waktu Isa ninggalko rang seno, guru-guru agama rik jelma-jelma Farisi mengecam keras Isa. Tian mulai mancing-mancing Ia in Ia haga cawa tentang lamon hal.

Aceh: Watée Isa geutinggai teumpat nyan, gurée-gurée agama dan ureuëng-ureuëng Farisi laju jiseurapa Isa deungon beungéh raya. Awaknyan ka jiujoe-ujoe kawe gobnyan mangat geutem peugah haba keuhai-hai nyang laén teuma.

Mamasa: Le'bami Puang Yesus umpellei inde angngenanne. Naparandukmi to Farisi sola to untarru' issinna sura'na Musa umbalii anna tae' dengan napakattui pekutana

Berik: Yesus tampata jeiserem aa galap mirultefalaram, guru-guru Hukumu Nabi Musamana aa jei ne towas-towastababuwenaram, ane angtane safna Farisimanaiserem jes mese, jei Yesus uskambar ga aane nasbana. Ane jes jepserem jei ga aa towaiwena Yesus uskambar ne teneba-tenebawena taterisi nenes-nensaiserem jem temawer,

Manggarai: Agu du Mori Yésus kolé oné mai osang hitun, ata pecing Taurat agu ata Parisi lémét mtaung lisé, agu tundung kéta réi do agu Hia.

Sabu: Ta langnga Yesus ngati era do naanne, moko ne guru-guru aigama he nga do Farisi he ta bubu dhara ke nga Yesus do rihi ngati ihi. Ta jhari ke ro ta mengade-mengade Yesus mita wae No ta pedai riae lai nga ro.

Kupang: Waktu Yesus omong abis, ju itu guru agama deng orang Farisi dong maruak sang Dia. Mulai itu waktu, dong maen tanya macam-macam ko mau hiki kasi jato sang Dia. Dong ator siasat tarús ko cari-cari hal deng Dia.

Abun: Yefun Yesus do mu kadit pe ne sa, yeguru agama si ye Farisi kabor Yefun Yesus gat. Yé ne iswen sukdu gato Yefun Yesus ki ne. Yé ne duwer Yefun Yesus gat, án ndogat Yefun Yesus subot suk mwa,

Meyah: Nou ongga Yesus enja jeska rua ongga Farisi jera Guru-Guru agama insa koma, beda rua rutkonu oska eteb rot Ofa. Jefeda rua ruga erahah rot mar ofoukou skoita Ofa noba rijeka joug Ofa rot mar ofoukou deika ojgomu.

Uma: Malai-imi Yesus ngkai ree. Pai' ntepu'u tempo toe, gigi mpu'u-mi nono-ra guru agama pai' to Parisi. Toe pai' rapemai–mai-i hante wori' nyala pompekunea'-ra,

Yawa: Arono Yesus puje unarijoe raora, Parisije nawe kuruno makari mbaro Ananyao Musa raije nawe upari rave. Arono naije kobe ube marovave Ai. Muno wo anajo anakotaro manui rave rai,


NETBible: When he went out from there, the experts in the law and the Pharisees began to oppose him bitterly, and to ask him hostile questions about many things,

NASB: When He left there, the scribes and the Pharisees began to be very hostile and to question Him closely on many subjects,

HCSB: When He left there, the scribes and the Pharisees began to oppose Him fiercely and to cross-examine Him about many things;

LEB: And [when] he departed from there, the scribes and the Pharisees began to be terribly hostile, and to question him closely about many [things],

NIV: When Jesus left there, the Pharisees and the teachers of the law began to oppose him fiercely and to besiege him with questions,

ESV: As he went away from there, the scribes and the Pharisees began to press him hard and to provoke him to speak about many things,

NRSV: When he went outside, the scribes and the Pharisees began to be very hostile toward him and to cross-examine him about many things,

REB: After he had left the house, the scribes and Pharisees began to assail him fiercely and to ply him with a host of questions,

NKJV: And as He said these things to them, the scribes and the Pharisees began to assail Him vehemently, and to cross–examine Him about many things,

KJV: And as he said these things unto them, the scribes and the Pharisees began to urge [him] vehemently, and to provoke him to speak of many things:

AMP: As He left there, the scribes and the Pharisees [followed Him closely, and they] began to be enraged with {and} set themselves violently against Him and to draw Him out {and} provoke Him to speak of many things,

NLT: As Jesus finished speaking, the Pharisees and teachers of religious law were furious. From that time on they grilled him with many hostile questions,

GNB: When Jesus left that place, the teachers of the Law and the Pharisees began to criticize him bitterly and ask him questions about many things,

ERV: When Jesus went out, the teachers of the law and the Pharisees began to give him much trouble. They tried to make him answer questions about many things.

EVD: When Jesus was leaving, the teachers of the law and the Pharisees began to give him much trouble. They tried to make Jesus answer questions about many things.

BBE: And when he had come out of that place, the scribes and the Pharisees came round him angrily, questioning him about more things;

MSG: As soon as Jesus left the table, the religion scholars and Pharisees went into a rage. They went over and over everything he said,

Phillips NT: And when he left that place, the scribes and the Pharisees began to nurture a bitter hatred against him, and tried to draw him out on a great many subjects,

DEIBLER: After Jesus finished saying those things, he left there. Then the men who taught the Jewish laws and the Pharisees began to act in a very hostile way toward him. They tried to make him say what he thought about many things.

GULLAH: Jedus staat fa go way fom dey. An de Law teacha an de Pharisee dem staat fa cuse um tommuch an aks um queshon bout a whole heapa ting.

CEV: Jesus was about to leave, but the teachers and the Pharisees wanted to get even with him. They tried to make him say what he thought about other things,

CEVUK: Jesus was about to leave, but the teachers and the Pharisees wanted to get even with him. They tried to make him say what he thought about other things,

GWV: When Jesus left, the scribes and the Pharisees held a terrible grudge against him. They questioned him about many things


NET [draft] ITL: When <1831> he <846> went out <1831> from there <2547>, the experts in the law <1122> and <2532> the Pharisees <5330> began <756> to oppose <1758> him bitterly <1171>, and <2532> to ask <653> him <846> hostile questions <653> about <4012> many things <4119>,


  Share Facebook  |  Share Twitter

Studi lengkap, lihat: Alkitab SABDA.

 <<  Lukas 11 : 53 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel