Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TB]     [PL]  [PB] 
 <<  Lukas 22 : 66 >> 

TB: Dan setelah hari siang berkumpullah sidang para tua-tua bangsa Yahudi dan imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu mereka menghadapkan Dia ke Mahkamah Agama mereka,


AYT: Keesokan harinya, tua-tua pemimpin Yahudi, imam-imam kepala, serta ahli-ahli Taurat berkumpul dan membawa Yesus ke Mahkamah Agama mereka.

TL: Setelah hari siang maka berhimpunlah sidang Majelis orang tua-tua kaum, yaitu kepala-kepala imam dan ahli Taurat, lalu mereka itu membawa Yesus menghadap Majelis Bicaranya.

MILT: Dan ketika hari menjadi siang, berkumpullah kelompok tua-tua bangsa itu, juga imam-imam kepala dan para ahli kitab. Dan, mereka menghadapkan Dia ke Sanhedrin mereka,

Shellabear 2010: Ketika hari sudah siang, berkumpullah para tua-tua bangsa, imam-imam kepala, dan para ahli Kitab Suci Taurat. Lalu mereka membawa Isa menghadap Mahkamah Agama mereka. Mereka berkata,

KS (Revisi Shellabear 2011): Ketika hari sudah siang, berkumpullah para tua-tua bangsa, imam-imam kepala, dan para ahli Kitab Suci Taurat. Lalu mereka membawa Isa menghadap Mahkamah Agama mereka. Mereka berkata,

Shellabear 2000: Ketika hari sudah siang, berkumpullah para tua-tua bangsa, imam-imam kepala, dan para ahli Kitab Suci Taurat. Lalu mereka membawa Isa menghadap Mahkamah Agama mereka. Mereka berkata,

KSZI: Pada pagi hari, tua-tua masyarakat, ketua-ketua imam dan guru-guru Taurat bermesyuarat, dan Isa dibawa ke hadapan Majlis Agama. Mereka berkata,

KSKK: Setelah hari siang, berkumpullah sidang para tua-tua bangsa Yahudi, termasuk di antaranya imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu mereka menyuruh membawa Yesus ke hadapan Mahkamah Agama mereka dan mulai mengajukan pertanyaan kepada-Nya,

WBTC Draft: Setelah hari sudah siang, rapat diadakan oleh tua-tua bangsa Israel, termasuk imam-imam kepala dan guru Taurat. Mereka membawa Dia ke Mahkamah Agama mereka.

VMD: Setelah hari sudah siang, rapat diadakan oleh tua-tua bangsa Israel, termasuk imam-imam kepala dan guru Taurat. Mereka membawa Dia ke Mahkamah Agama mereka.

AMD: Pagi harinya, tua-tua bangsa Yahudi, imam-imam kepala, dan guru-guru Taurat berkumpul dan membawa Yesus ke Mahkamah Agama mereka.

TSI: Pada pagi harinya berkumpullah para anggota Mahkama Agama— termasuk para pemimpin Yahudi, imam-imam kepala, dan para ahli Taurat. Lalu Yesus dibawa menghadap mereka.

BIS: Pagi harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi, imam-imam kepala, dan guru-guru agama berkumpul, lalu Yesus dibawa ke hadapan Mahkamah Agama mereka.

TMV: Pada pagi hari, para pemimpin masyarakat Yahudi, ketua imam, dan guru Taurat bermesyuarat, lalu Yesus dibawa ke hadapan Majlis Agama.

BSD: Pagi harinya, pemimpin-pemimpin orang Yahudi, imam-imam kepala, dan guru-guru agama berkumpul. Lalu Yesus dibawa ke hadapan Mahkamah Agama dan diadili di situ.

FAYH: Keesokan harinya, waktu matahari mulai terbit, bersidanglah Mahkamah Agama, termasuk imam-imam kepala dan semua pejabat tinggi agama. Yesus dihadapkan kepada Majelis itu,

ENDE: Ketika hari mulai siang, bersidanglah sekalian orang tua-tua dari rakjat, imam-imam besar dan ahli-ahli taurat, dan Jesus dihadapkan kepada mahkamah agung itu. Kata mereka: Djikalau Engkau ini Kristus, katakanlah kepada kami!

Shellabear 1912: Setelah hari siang maka berhimpunlah majelis orang tua-tua kaum itu, yaitu kepala-kepala imam dan katib-katib pun; lalu orang mengantarkan dia ke dalam majelis bicara, maka katanya,

Klinkert 1879: Satelah hari siang maka berhimpoenlah segala toewa-toewa kaum dan kapala-kapala imam dan katib-katib, laloe dibawanja akan dia menghadap madjelisnja.

Klinkert 1863: {Maz 2:2; Mat 27:1; Mar 15:1; Yoh 18:28} Maka kapan soedah djadi sijang segala toewa-toewa kaoem, dan segala kapala imam, dan katib-katib berkoempoel, lantas membawa sama Toehan dalem madjelisnja.

Melayu Baba: Dan bila hari sudah siang, majlis ktua-ktua bangsa itu, ia'itu kpala-kpala imam sama orang pnulis smoa berhimpon; dan dia-orang bawa dia pergi dpan majlis bichara, dan kata,

Ambon Draft: Dan manakala sudah djadi sijang, bakompollah Pe-natuwa-penatuwa kawm itu, dan Kapala-kapala Imam dan Pengadjar-pengadjar Tawrat, dan membawakanlah Dija ber-hadapan dija awrang punja saniri,

Keasberry 1853: Maka surta hari siang, orang tua tua deripada kaum dan kupala kupala imam, dan khatib khatib datanglah burkampong, lalu dibawanya akan dia kudalam mujulisnya, katanya,

Keasberry 1866: ¶ Maka sŭrta hari siang, orang tua tua deripada kaum dan kŭpala kŭpala Imam dan khatib khatib, datanglah bŭrkampong; lalu dibawanya akan dia kŭdalam mŭjŭlisnya, katanya:

Leydekker Draft: 'Adapawn satelah sudah sijang harij berhimponlah segala SJujuch khawm, dan kapala 2 'Imam, dan Katib 2, dan menghentarlah dija kadalam madjlisnja,

AVB: Pada pagi hari, tua-tua masyarakat, ketua-ketua imam dan ahli-ahli Taurat bermesyuarat, dan Yesus dibawa ke hadapan Majlis Agama. Mereka berkata,

Iban: Lebuh hari nyau tawas, sida tuai bansa, tuai imam, enggau sida pengajar Adat begempuru, lalu sida mai Jesus ngagai Kunsil.


TB ITL: Dan <2532> setelah <5613> hari siang <2250> berkumpullah <4863> sidang para tua-tua <4244> bangsa Yahudi <2992> dan <5037> imam-imam kepala <749> dan <2532> ahli-ahli Taurat <1122>, lalu <2532> mereka menghadapkan <520> Dia <846> ke <1519> Mahkamah Agama <4892> mereka <846>, [<1096> <3004>]


Jawa: Bareng esuke para pinituwaning bangsa Yahudi, para pangareping imam lan para ahli Toret padha nganakake parepatan, Gusti Yesus banjur diladekake marang ngarsane pradataning agamane.

Jawa 2006: Bareng wus ésuk, para pinituwaning bangsa Yahudi, para pangareping imam lan para ahli Torèt padha nganakaké parepatan, Yésus banjur diladèkaké marang ngarsané Pradata Agama.

Jawa 1994: Ésuké para pengareping wong Yahudi, para pengareping imam lan para ahli Torèt padha nglumpuk, Gusti Yésus banjur diladèkaké Predataning Agama.

Jawa-Suriname: Ing ésuké para pengarepé wong Ju, para pengarepé imam lan para guru Kitab pada nglumpuk. Gusti Yésus terus digawa nang ngarepé Kruton Agama.

Sunda: Barang bray beurang, para kokolot, imam-imam kapala, jeung guru-guru agama geus karumpul. Yesus tuluy dibawa ka Mahkamah Agama.

Sunda Formal: Sanggeus bray beurang, para kokolot bangsa Yahudi, imam-imam kapala, jeung ahli-ahli Kitab ngayakeun rundingan. Geus kitu, Isa ku aranjeunna dijagragkeun ka Mahkamah Agama.

Madura: Kalagguwanna, pin-pamimpin Yahudi, mam-imam kapala, ban ru-guru agama padha akompol, dineng Isa laju egiba ka adha’na Mahkamah Agama.

Bauzi: Labi lab modehe bak lam usehet modeme ab vou dihaham. Labi dihasi Yahudit Ibi Iho Modem Im Gagu Vàmadi Esum Dam Debu lam abo damat Ala bake lomna ve vua vahudam toheda zi laba vuusu im vameame faheme modiam dam ame. Labi Musam Im Feàna zi ozobohudi fa meia vahokedam guru zi ame. Labihasu vahe vahedume im vameadam bak tomba laba ab nusualadaham. Labi nusualadume neàdi Yesus si vou dozom dam labe neo Yesus vuusu vou ubahi ame dam eeda labe avaelaha tomba laba ab vou duzuham.

Bali: Sasampune tatas rahina raris parapanglingsir bangsa Yahudine miwah parapangageng panditane miwah paraguru agamane parum. Ida Hyang Yesus tumuli katangkilang ka ajeng Majelis Agamane.

Ngaju: Hanjewu andau tinai, kare pamimpin Yehudi, kare imam kapala, tuntang kare guru agama, hapumpong, palus mimbit Yesus manaharep Majelis Agama ain ewen.

Sasak: Kelẽmaqne, pemimpin-pemimpin Yahudi, imam-imam kepale, dait ahli-ahli Taurat bekumpul, terus Deside Isa tejauq ojok arepan Mahkamah Agame ie pade.

Bugis: Elénana, sining pamimpinna Yahudié, kapala-kapala imangngé, sibawa guru-guru agamaé maddeppungeng, nainappa Yésus ritiwi ri yolona Mahkama Agamana mennang.

Makasar: Ri bari’basa’na, a’rappungammi pamimping-pamimpinna tu Yahudia, imang-imang kapalaya, siagang guru-guru agamaya, nampa naerang Isa mange ri dallekanna Pangadelang Agamaya.

Toraja: Iatonna masiangmo ma’kombongammi tu mintu’ to matua-tua pa’tondokan sia pangulu to minaa sia pandita Sura’, nabaaI napopennolo tama pa’kombonganna,

Duri: Melambi' unapa nasirempunmo to Pangbicara Agama, iamo to pekaamberan to-Yahudi ba'tu kapala imang sola guru agama. Na dipangngolo to Puang Isa lako tuu lako tau.

Gorontalo: Tou didimodupa mola loambuwa mayi ta dudula'a-dudula'a tawu lo Yahudi wawu mongotauwa lo imamu wawu mongoahali lo Tawurat, lapatao ti Isa ma pilopotaluwo mao limongoliyo wolo Mahkama lo agama limongoliyo.

Gorontalo 2006: Dimodupio mola, mongo tau̒wa lo Yahudi, mongo iimamu tau̒wa, wau guguu-luwalo agama lotia̒mbu, tulusi lodelo li Isa, ode talu lo Mahakama Agama limongolio.

Balantak: Ma'ulopna, motu-motu'ana lipu' Yahudi, tanaasna imam tia wawa ukum Torat nobarimpungmo, kasi nangawawa i Yesus na Mahkama Agamana i raaya'a.

Bambam: Mebengngi'-bengngi'i, ma'hempummi To Mahhotto' Handam Malangka' illaam peadasam eta too, susinna matua ulunna to Yahudi sola ingganna kapala sando anna to ullatta' Pepaondonganna Musa. Iya dipasolam Puang Yesus lako olona.

Kaili Da'a: Naeompadondo nasiromumo totu'a-totu'a nto Yahudi, balengga-balengga topanggeni agama ante guru-guru agama, pade Yesus nikeni ri ja'i Polibu Bete Nto Yahudi etu.

Mongondow: Bo naonda in doḷom-doḷomdon, nosipundon guhanga mita in lipu intau Yahudi, imang mita itoi bo mototunduí mita kon agama, bo nodia ko'i Yesus pinotayow kon sidang agama.

Aralle: Tahpana mabaya, ya' tihimpummi setobaha'anna to Yahudi, kapala-kapala imang anna to pampakuhu ada', anna sika umpopengngoloi Puang Yesus pano di to Mahkeada'na to Yahudi.

Napu: Kahalona madondo ope-ope kapala-kapala tadulako menomba hai guru-guru agama hai totosaenda to Yahudi mogulumohe i Pogombo Topeparesa Mahile Agama Yahudi, hai Yesu raanti i lindonda.

Sangir: Sěngkamal᷊ukade, manga matatimad'u tau Yahudi, manga imang těmbonange ringangu manga mananěntiro agama němpẹ̌komol᷊ẹ̌ bọu ene i Yesus niěntudẹ̌ su těngon Měnggaghuta agaman sire.

Taa: Wali yako etu ojo kaeonya rao samparia tau tu’a nto Yahudi pasi kepala-kepala nto pampue pasi tau to mampoguru porenta i Musa sira siromu apa sira semo to biasa mangabotus tau to mangewa porentaporenta nto Yahudi. Wali i Yesu rakeni mampotango sira.

Rote: Balahaa fafaik boema, lasi-lasi Yahudi la, malanga ima mala, ma mese agama la lakabubua, boema lo Yesus leo sila Mana Maketu-Mala'di Agama Matua Ina na matan neu.

Galela: Ma orasi o goginita nosi, o Mahkamah Agama ena gena o imamka ma bi sahe, de o bi guru agama, de lo o Yahudika manga roriri ma binukasi, ona yangodu imatolomuno de o Yesus iwingaho kagena ona manga simaka.

Yali, Angguruk: Sakan tibagma o likiya Yahudi inap onowesi suwon men imam onowesi suwon men Musa wene onoluk inap men palu atfareg Yesus enelukema unduhuk fibag.

Tabaru: Ma ngoru-ngorumika, 'o Yahudioka manga balu-balusu de 'o 'imam ma sae-saeke de 'o 'agamaka yodoto-dotoko go'ona yomatoomu, de 'o Yesus wi'asa to 'ona manga 'Agamaka ma Hakimika.

Karo: Kenca terang wari pulung me pertua-pertua kalak Jahudi, imam-imam si mbelin ras guru-guru agama. Jenari ibabana Jesus ku lebe-lebe Pengadilen Agama.

Simalungun: Anjaha dob siang ari, marrunggu ma pangintuai ni bangsa ai, sintua ni malim ampa sibotoh surat, anjaha tarboan ma Ia hu lobei ni harungguan ni sidea. Nini sidea ma, “Anggo Ho do Kristus in, hatahon ma bennami!”

Toba: Jadi disi torang ari, marpungu ma rapot ni sintua ni bangso i, i ma angka sintua ni malim rap dohot sibotosurat; ditogu nasida ma Ibana tu harungguannasida. Ninna nasida ma: Anggo Kristus i do Ho, paboa ma i di hami!

Dairi: Nterrang kessa ari siceggenna i, merpulung mo pengulu-pengulu Jahudi, imam-imam ekuten dekket guru-guru agama, nai iteggu mo Jesus mi hadeppen Runggu Mbellen.

Minangkabau: Bisuak arinyo, pamimpin-pamimpin Yahudi, imam-imam kapalo, sarato jo guru-guru agamo bi bakumpua, sudah tu Isa Almasih dibawok ka adok-an Mahkamah Agamo Yahudi.

Nias: Me ahulõ wongi, la'ohe Yesu ba naha wanguhuku agama, me no aefa mamagõlõ ira.

Mentawai: Iageti matsepnia lé, parurúrangan leú et tai bajára tai Jahudi, tai imam sabeu, samba tai guru paamian. Oto abbitrangan leú et Jesus ka matat Mahkama Puarananda.

Lampung: Pagi ranini, jelma-jelma sai mimpin Yahudi, imam-imam kepala, rik guru-guru agama bekumpul, kak raduni Isa diusung di hadapan Mahkamah Agama tian.

Aceh: Óh watée beungoh, mandum peumimpén Yahudi, mandum Imeum-imeum ulée, mandum gurée-gurée agama ka meusapat, dan Isa laju jiba ukeue Mahkamah Agama awaknyan.

Mamasa: Masiangngi, ma'mesami pa'bisara aluk, susinna perepi'na to Yahudi, kapala imam, anna to untarru' issinna sura'na Musa. Dibaami Puang Yesus lako olona inde pa'bisarae.

Berik: Ona jam nafwena, Safna Angtane Yahudimana Sanbak-sanbaka seyafter gemerserem jei ga aa ge betwebili. Angtane jeiserem jeiba angtane sanbaka Yahudimana, angtane imam-imam sanbakaiserem, ane guru-guru Hukumu Nabi Musamana aa jei ne towas-towastababuwenaram. Yesus ga aane aftafala mwona jelemanaiserem jebe, jei aa jep ge betwebuwefaram.

Manggarai: Agu du gérak tana ga, neki wekid taung ata tu’ad ata Yahudi, imam kepala, agu ata pecing Taurat, poli hitu isé todang Hia oné ranga de adak Agama disé,

Sabu: Ta bhale ma jhammi-ae, ne kattu-kattu do Yahudi nga kattu-kattu mone tunu-menahu he nga guru-guru aigama he ta peowu ke, jhe aggo Yesus la hedhapa Kattu-kattu Aigama ro.

Kupang: Papagi sakali, kapala agama Yahudi pung bos-bos, guru agama, deng tua-tua adat dong su bakumpul ko urus Yesus pung parkara. Ais dong suru ko orang hela bawa Yesus datang di tampa urus parkara agama.

Abun: Ik, nyotkwo, ye Yahudi bi yepasye e, yekwesú mo Yefun Allah bi nu si yeguru mwa ne sum sino. Yé ne sum sino, orete yé gwat Yefun Yesus ma mo án gwem wa án kibot.

Meyah: Gij rahah tentena beda ebirfager Yahudi jera ebirfager imam-imam jera Guru-Guru agama rumohoturuma. Beda rusnok ruroun Yesus skoita rua.

Uma: Kamobaja-na, hawe'ea imam pangkeni pai' guru agama hante pangkeni to Yahudi ntani'-na moromu, pai' Yesus rakeni hi nyanyoa-ra.

Yawa: Awatan ngko dave, akarijo Yahudi nawe, syeno akokoe nawe, kuruno Yahudi nawe, wanugan umba wo Yesus augavere te no mansamun indamu wo akanijo Apa ayao kakaije rai.


NETBible: When day came, the council of the elders of the people gathered together, both the chief priests and the experts in the law. Then they led Jesus away to their council

NASB: When it was day, the Council of elders of the people assembled, both chief priests and scribes, and they led Him away to their council chamber, saying,

HCSB: When daylight came, the elders of the people, both the chief priests and the scribes, convened and brought Him before their Sanhedrin.

LEB: And when day came, the council of elders of the people gathered, both chief priests and scribes, and they led him away to their Sanhedrin,

NIV: At daybreak the council of the elders of the people, both the chief priests and teachers of the law, met together, and Jesus was led before them.

ESV: When day came, the assembly of the elders of the people gathered together, both chief priests and scribes. And they led him away to their council, and they said,

NRSV: When day came, the assembly of the elders of the people, both chief priests and scribes, gathered together, and they brought him to their council.

REB: AS SOON as it was day, the elders of the people, chief priests, and scribes assembled, and he was brought before their Council.

NKJV: As soon as it was day, the elders of the people, both chief priests and scribes, came together and led Him into their council, saying,

KJV: And as soon as it was day, the elders of the people and the chief priests and the scribes came together, and led him into their council, saying,

AMP: As soon as it was day, the assembly of the elders of the people gathered together, both chief priests and scribes; and they led Him into their council (the Sanhedrin), and they said,

NLT: At daybreak all the leaders of the people assembled, including the leading priests and the teachers of religious law. Jesus was led before this high council,

GNB: When day came, the elders, the chief priests, and the teachers of the Law met together, and Jesus was brought before the Council.

ERV: The next morning, the older leaders of the people, the leading priests, and the teachers of the law came together. They led Jesus away to their high council.

EVD: The next morning, the older leaders of the people, the leading priests, and the teachers of the law came together. They led Jesus away to their highest court.

BBE: And when it was day, the rulers of the people came together, with the chief priests and the scribes, and they took him before their Sanhedrin, saying,

MSG: When it was morning, the religious leaders of the people and the high priests and scholars all got together and brought him before their High Council.

Phillips NT: Then when daylight came, the assembly of the elders of the people, which included both chief priests and scribes, met and marched him off to their own council. There they asked him,

DEIBLER: At dawn the next morning, many of the Jewish leaders gathered together. The group included the chief priests and the men who taught the Jewish laws. They took Jesus to the Jewish Council. There they said to him,

GULLAH: Wen day clean, dey hab meetin ob de Jew Council. De people leada dem, de leada dem ob de priest, an de Law teacha dem geda togeda. De sodja dem tek Jedus fo dat Council.

CEV: At daybreak the nation's leaders, the chief priests, and the teachers of the Law of Moses got together and brought Jesus before their council.

CEVUK: At daybreak the nation's leaders, the chief priests, and the teachers of the Law of Moses got together and brought Jesus before their council.

GWV: In the morning the council of the people’s leaders, the chief priests and the scribes, gathered together. They brought Jesus in front of their highest court and asked him,


NET [draft] ITL: When day <2250> came <1096>, the council of the elders <4244> of the people <2992> gathered together <4863>, both <5037> the chief priests <749> and <2532> the experts in the law <1122>. Then <2532> they led <520> Jesus <846> away <520> to <1519> their <846> council <4892>


  Share Facebook  |  Share Twitter

Studi lengkap, lihat: Alkitab SABDA.

 <<  Lukas 22 : 66 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran