Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TB]     [PL]  [PB] 
 <<  Lukas 24 : 47 >> 

TB: dan lagi: dalam nama-Nya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem.


AYT: Dan, pertobatan untuk pengampunan dosa akan dinyatakan dalam nama-Nya kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem.

TL: dan akan dikabarkan jalan bertobat dan keampunan dosa kepada sekalian bangsa dengan nama-Nya, -- mulai dari Yeruzalem.

MILT: Dan dalam Nama-Nya, diberitakan pertobatan dan penghapusan dosa kepada segala bangsa, dengan mulai dari Yerusalem.

Shellabear 2010: Telah tertulis pula bahwa atas nama Al Masih itu berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala suku bangsa, mulai dari Yerusalem.

KS (Revisi Shellabear 2011): Telah tertulis pula bahwa atas nama Al Masih itu berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala suku bangsa, mulai dari Yerusalem.

Shellabear 2000: Sudah tersurat juga bahwa atas nama Al Masih itu berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem.

KSZI: dan perkhabaran tentang pertaubatan dan pengampunan dosa akan diisytiharkan demi nama-Nya kepada semua bangsa, mulai di Baitulmaqdis.

KSKK: Dan lagi: dalam nama-Nya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus diwartakan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem.

WBTC Draft: Dan kamu sudah melihat peristiwa itu dan kamu adalah saksi-saksinya. (24-48) Kamu harus pergi memberitakan kepada orang banyak bahwa dosa-dosa mereka dapat diampuni. Katakan kepada mereka bahwa mereka harus bertobat dan menyesali dosa-dosanya. Jika mereka melakukan itu, Allah akan mengampuni mereka. Kamu harus memulainya dari Yerusalem dan katakan itu kepada mereka dalam nama-Ku. Kabar Baik harus diberitakan kepada semua orang di dunia ini.

VMD: Dan kamu sudah melihat peristiwa itu dan kamu adalah saksi-saksinya. Kamu harus pergi memberitakan kepada orang banyak bahwa dosa-dosa mereka dapat diampuni. Katakan kepada mereka bahwa mereka harus bertobat dan menyesali dosa-dosanya. Jika mereka melakukan itu, Allah akan mengampuni mereka. Kamu harus memulainya dari Yerusalem dan katakan itu kepada mereka dalam nama-Ku. Kabar Baik harus diberitakan kepada semua orang di dunia ini.

AMD: Juga telah ditulis bahwa orang-orang harus bertobat dan kembali kepada Allah untuk mendapatkan pengampunan dosa dalam nama-Nya. Kabarkan pesan ini mulai dari kota Yerusalem sampai ke segala bangsa.

TSI: Lalu utusan-utusan Aku akan mengabarkan berita keselamatan kepada seluruh bangsa— mulai dari Yerusalem, supaya mereka bertobat dan dosa-dosa mereka diampuni.’

TSI3: Lalu, dimulai dari Yerusalem, utusan-utusan-Ku akan mengabarkan berita keselamatan kepada segala bangsa, supaya mereka bertobat dan dosa-dosa mereka diampuni.’

BIS: Juga bahwa atas nama Raja Penyelamat itu haruslah diwartakan kepada segala bangsa bahwa manusia harus bertobat, dan bahwa Allah mengampuni dosa. Dan berita itu harus diwartakan mulai dari Yerusalem.

TMV: Demi nama-Nya, perkhabaran bahawa manusia mesti bertaubat daripada dosa dan bahawa Allah akan mengampunkan dosa, mesti diisytiharkan kepada semua bangsa mulai dari Yerusalem.

BSD: Juga, bahwa mereka harus menyiarkan pesan itu mulai dari Yerusalem dan sampai kepada semua orang di seluruh dunia.

FAYH: dan berita keselamatan, yaitu bahwa ada keampunan dosa bagi semua orang yang berpaling kepada-Ku, harus disiarkan dari Yerusalem kepada segala bangsa.

ENDE: dan bahwa atas namaNja akan dimaklumkan tobat dan pengampunan dosa, mulai dari Jerusalem sampai kepada segala bangsa.

Shellabear 1912: dan lagi dengan nama Al Masih itu tobat dan keampunan dosa kelak akan dikabarkan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem.

Klinkert 1879: Dan dichabarkan tobat dan kaampoenan dosa dengan berkat namanja di-antara segala bangsa, moelai dari Jeroezalem.

Klinkert 1863: Serta dengan namanja dikabarken tobat dan {Kis 13:38; 1Yo 2:12} ka-ampoenan dosa di-antara segala bangsa, {Kis 2:4} moelai dari Jeroezalem.

Melayu Baba: dan lagi dalam nama Almaseh itu tobat dan ampunan dosa nanti di-khabarkan k-pada sgala bangsa, mula'i deri Yerusalim.

Ambon Draft: Dan jang akan dechobatkan di dalam namanja tawbat dan ka; amponan dawsa antara sakalijen chalika, mulanja deri Jerusalem.

Keasberry 1853: Maka taubat dan kalupasan deripada dosa patutlah dimashorkan dungan namanya diantara sagala bangsa, mulai diJerusalem.

Keasberry 1866: Maka taubat, dan kalŭpasan deripada dosa patutlah dimashorkan dŭngan namanya diantara sagala bangsa, mulai diJerusalem.

Leydekker Draft: Lagi tawbat dan ka`amponan dawsa 2 dechothbatkan dengan namanja kapada sakalijen chalajikh, sambil memula`ij deri pada Jerusjalejm.

AVB: dan perkhabaran tentang pertaubatan dan pengampunan dosa akan diisytiharkan demi nama-Nya kepada semua bangsa, mulai di Yerusalem.

Iban: lalu pesan pasal nesal ati, enggau pasal pengampun dosa dipadahka dalam nama Iya ngagai semua bansa, berengkah ari Jerusalem.


TB ITL: dan <2532> lagi: dalam <1909> nama-Nya <3686> <846> berita tentang pertobatan <3341> dan pengampunan <859> dosa <266> harus disampaikan <2784> kepada <1519> segala <3956> bangsa <1484>, mulai <757> dari <575> Yerusalem <2419>. [<1519>]


Jawa: Karodene maneh: pawarta bab pamratobat lan apuraning dosa kudu kaundhangake marang sakabehing bangsa atas asmane, wiwit saka ing Yerusalem.

Jawa 2006: Karodéné manèh: pawarta bab pamratobat lan apuraning dosa kudu kaundhangaké marang sakèhing bangsa atas asmané, wiwit saka ing Yérusalèm.

Jawa 1994: Uga wis ditulis, yèn atas Asmané Sang Kristus, bakal diwartakaké marang para bangsa kabèh, yèn Gusti Allah maringi pangapuraning dosa marang wong sing padha mratobat saka dosa-dosané. Pawarta kuwi bakal diwartakaké wiwit saka kutha Yérusalèm.

Jawa-Suriname: Uga wis ketulis nèk Jenengé Kristus bakal dikabarké marang kabèh bangsa, nèk Gusti Allah ngekèki pangapura marang wong sing pada ngakoni dosa-dosané lan pada nglakoni urip sing anyar. Kabar iki bakal digelarké molai nang kuta Yérusalèm.

Sunda: Jeung kalawan jenengan Anjeunna warta hal pertobat jeung panghampura dosa kudu diuarkeun ka sagala bangsa, mimiti ti Yerusalem.

Sunda Formal: Jeung deui: Kalayan Asmana, hal pertobat jeung panghampura dosa teh kudu diwawarkeun ka sagala bangsa, mimiti ti Yerusalem.

Madura: Bariya keya ja’ bit asmana Rato Panyalamet jareya kodu eberta’agi ka sakabbiyanna bangsa ja’ manossa reya kodu atobat, ban ja’ Allah reya nyapora oreng se dusa. Kabar jareya kodu eberta’agi molae dhari Yerusalim.

Bauzi: Labi fa ahedi usai neàdi Aho Am dam bake neha, “Modem neàte,” lahame Aho gagu im dedamalehe dam labe fa ot vai dam bake nehi vameada, “Uho faina meedam bak lam voedume fa ahu neà bak vàmadi meedameam làhà Alat laha uho lab faina meedàmu Aho uba beolo modem bak lam Aho gi vei mu fa faamome vei neàdedam bak,” lahame vou vameatedume bak ahebu uloholeda tame. Abo kota Yerusalem nibe faasi dam debu fa vàmadehe bak iuba le vou vameateda. Dam debu fa vàmadehe bak iuba le vou vameateda. Abo labihadume bak ahebu uloholeda tame,’ lahame fet toeme esuhu bak.

Bali: Buina patut kawarah-warahang unduk ngutang dosa muah pangampuraning dosa teken parabangsane makejang, ngawitin uli kota Yerusalem.

Ngaju: Tuntang tinai huang aran Raja Panyalamat te musti kea imbarita akan kare bangsa iete oloh kalunen musti hobah tuntang Hatalla mampun dosa. Tuntang barita te musti imbarita nampara bara Yerusalem.

Sasak: Dait dalem pesẽngan Almasih nike ẽndah harus tekabarang tipaq selapuq bangse mengenai pertobatan dait pengampunan dose. Berite nike harus tekabarang mulai lẽman Yerusalem.

Bugis: Makkuwatoro ri laleng asenna iyaro Arung Pappassalama’é harusu’i riyabbirittang lao ri sininna bangsaé makkedaé harusu’i toba’ rupa tauwé, sibawa Allataala maddampengengngi dosaé. Na iyaro karébaé harusu’i riyabbirittang mappammulai ri Yérusalém.

Makasar: Kammayatompa, lalang arenNa anjo Karaeng Mappasalamaka, musti nibirittakangi mae ri sikontu bansaya angkanaya musti tobaki sikontu rupataua, kammayatompa Napammopporangi Allata’ala dosa-dosaya. Na anjo birittaya, musti nipabattui appakkaramula battu ri Yerusalem.

Toraja: nadipalele sola sanganNa tu kamengkatobaran umpasae kadipa’deian kasalan lako mintu’ issinna lino nasambo langi’ narande tana, randuk dio mai Yerusalem.

Duri: Den too diuki' kumua la dipangpeissenan joo Kareba, mpake sangan-Na Almaseh, lako sininna bangsa lan lino anna mengkatoba' jio mai dosana, nadampanganni Puang Allataala. Na ia joo Kareba dipangpeissenan mangpamula jio mai kota Yerusalem.

Gorontalo: Wawu to delomo tanggu-Liyo habari tomimbihu umotobati wawu pongambunguwa lo Allahuta'ala dusa, musi popotungguloliyo ode nga'amila bangusa, tumula mao monto kota lo Yerusalem.

Gorontalo 2006: Wau olo deu̒ to tanggulo Olongia Tamoo-poaahua boito mamusi pololadulo to ngoa̒amilalo bangusa deu̒ manusia musi molilihu, wau deu̒ Allahu Taa̒ala mongambungu dusa. Wau habari boito musi pololadulo tumula mai to Yerusalemu.

Balantak: Ka' i kuu tio mangaan ngaanna Tomundo' Pansalamatkon tempo i kuu mengelelekon na giigii' lipu' se' mian tio monsosoli ka' mangkadarai gau'na men ba'idek, ka' Alaata'ala mangampuni dosa. Lele iya'a tio lelekonon na giigii' lipu' muntumbei na Yerusalem.

Bambam: Anna illaam sanganna pahallu duka' dipa'pakahebaam lako ingganna tau illaam inde lino diua pahallu mengkatoba' hupatau anna mala naampunniam dosana Puang Allataala. Anna ingganna ia too la dipa'pakahebaam napahandu' inde Yerusalem.

Kaili Da'a: Pade riara sangana kana rapatolele Kareba Belo to nanguli iwe'i: pura-pura tau kana majea nggari silaka-silaka ira ala Alatala mombaampungi ira. Kareba etu kana rapatolele mompamula nggari ngata Yerusalem e'i sampe ri njumaongu dunia.

Mongondow: Bo podoyon doman kon tangoi Raja Mopoposaḷamat tua mustibií popota'au kom bayongan bangusa, kon intau mustibií mogogai mogaid kon inta diaí mopia bo pota'au doman kon ki Allah im mongampungbií kom bayongan dosa mita monia. Bo habar tatua musti popota'au pangkoion kon Yerusalem.

Aralle: Anna yaling di sanganna, kaheba pengkatoba'ang anna pampaampungang pahallu dipepakahebaing pano di ingkänna mobohto-bohtoang mengkalao yaho di Yerusalem.

Napu: Hai ope-ope tauna hangangaa menoso hangko i dosanda, bona dosanda ina naampungi Pue Ala anti kanapahurunda Datu Topehompo. Hai bambari iti hangangaa rabambari i humalele dunia, mepongka inde i Yerusale.

Sangir: Kerene lai su ral᷊ungu arengu Ratun Sal᷊amatẹ̌ e hinong ihabarẹ̌ su patikụ umatẹ̌ u taumata harusẹ̌ pěmpẹ̌tobatẹ̌ batụu Mawu Ruata e mangampung kal᷊awọu rosa. Ringangu habarẹ̌ e hinon ipẹ̌dal᷊ahabarẹ̌ manětạ bọu Yerusalem.

Taa: Pasi re’e seja gombo to ratulis to manganto’o saba yako kuasa i ngKerisitu, see naka tau damampakarebaka resi sa’e manganto’oka sira, ‘Pojea see dosa ngkomi tamo danakitanaka i mPue Allah.’ Wali kareba etu darapakarebaka ri kota Yerusalem ruyu panewa yako etu kareba etu darapakarebaka resi samparia bansa nto lino.

Rote: Susulak ia la boeo lafa'da lae, no Mane Mana Fe So'dak ndia na'de na, muse nanatui-bengak neu basa leoina lala'ena mae, hataholi daebafa ka muse tukatei-saledale, ma mafa'da mae Manetualain fe do'o do ampon neu sala-singo ka. Halak ndia muse nanatui-bengak mulai neme Yerusalem mai.

Galela: De o habari qaloloha gena bilasu de to Ngohi Ai ronga isihabari ma meta o bi nyawa yangoduka, la ma ngale ona manga dorouno imatoba de imatoduba de lo o Gikimoi waapongu. O habari magena bilasu isihabari ma meta o bi bangsa ma nyawa yangoduka, ma nonomaka o Yerusalemka.

Yali, Angguruk: Yerusalem aruman ak tuhupteg o pumbuk munon-manon hiyag isaruk lit Mesias unuk uruk lit hit hunubahet Allahn olok peruk latisiyon eleg atisimu hiren siyag-siyag ane turuk lahebon umbusuhup ulug hiyag isahup.

Tabaru: De ma ngale de to 'una gee ma Jo'oungu ma Dutu Wiiri-iriki 'awi kuasa, 'o habari ma ngale 'o nyawa salingou yomaogoro 'o sowono yodiai de yolio ma Jo'oungu ma Dutuka la manga so-sowono kowosi-singinawau, salingou 'isitotara 'o daeraa 'isinoimika 'ikurue 'o Yerusalemuoka sigado 'o dunia yasuluunuku.'

Karo: Bage pe i bas GelarNa berita kerna jera ras pengalemi dosa arus ipeseh man kerina bangsa, ibenaken i Jerusalem nari.

Simalungun: Anjaha ambilanonkon do marhitei goran-Ni hamubahon ni uhur bahen hasasapan ni dousa, hubani sagala bangsa, mamungkah hun Jerusalem.

Toba: Jala baritahononhon ma marhitehite Goarna hamubaon ni roha mangalap hasesaan ni dosa, tu sude angka bangso, mamungka sian huta Jerusalem.

Dairi: Tersurat ma ngo, kennah isukutken ngo merkitè gerarna taba karina bangsa, iampuni Dèbata ngo dosa ni kalak simertobat. Berrita idi isiarken mulai i Jerusalem nai.

Minangkabau: Baitu pulo, baraso ateh namo Rajo Panyalamaik tu, mustilah dibaritokan kabake sagalo banso, baraso manusia musti batobaik, nan baraso Allah ka ma ampuni doso. Kaba tu musti dibaritokan muloi dari Yerusalem.

Nias: No gõi tesura wa teturiaigõ ba soi fefu wangefa'õ Lowalangi horõ, na lafalalini gera'erara niha ba larõi horõ. Ba mubõrõtaigõ duria andrõ moroi ba Yeruzalema.

Mentawai: Samba leú et, buítá ka oninia, tupangantoman sangamberi taikapolak, bulé rabauaké paatuatda, iappéaké jodda Taikamanua. Samba Katuareman Simaerú néné, buítá tapakakra barania ka Jerusalem.

Lampung: Juga bahwa atas gelar Raja Penyelamat ano haga diwartako jama sunyin bangsa kik manusia haga betubat, rik bahwa Allah ngampuni dusa. Rik kabar ano haga diwartako mulai jak Yerusalem.

Aceh: Dan meunan cit ateueh nan Raja Peuseulamat nyan harôh teupeusampoe ubak banmandum bansa bahwa manusia harôh jitobat, dan bahwa Po teu Allah geupeu amphon desya. Dan haba nyan harôh teupeusampoe phon nibak Yerusalem.

Mamasa: Ummolai sanganna la dipalanda' kareba lako angganna tau naparanduk inde Yerusalem kumua la mengkatoba' ma'rupa tau anna angganna kasalaan la nagarri'i Puang Allata'alla.

Berik: Ane bosna Jemnaiserem jeme, taterisi etam-etama kapkaiserem jewer jam tikwela jam sene nasipmisi, ane taterisi Uwa Sanbagiri etam-etama jam wirtabaabif jes mese. Anggwabura seyafter gemerserem jei taterisi jeiserem ga sene sarbisini, ga kota Yerusalemwer sene towaiwulu. Nabi ba gamam tulistaabil.

Manggarai: agu manga kolé tulis: le ngasang Diha, keréba latang te teser, agu ampong ndékok, paka caing oné sanggén ata, pu’ung oné mai Yérusalém.

Sabu: Mina harre lema pa dhara ngara Duae Mone ma'i-Mone golo ne ke, ne do jhamma ta tawa pa hari-hari ddau, ta do jhamma ddau raiwawa ta jharra, jhe ri Deo do ta pehai-pehuba ne lubhu harro nga menyilu ro. Jhe ne lii do naanne do jhamma ke ta peja'e-pepeke, jhari ngati Yerusalem.

Kupang: Sakarang Beta kasi kuasa ko bosong bawa ini Kabar Bae ni, pi samua suku-bangsa mulai dari Yerusalem sini. Kasi tau sang dong bilang, orang yang mangaku sala deng kambali pi Tuhan, nanti Tuhan hapus buang itu sala dong samua.

Abun: Bere yé mu kibot suk gato Kristus ben ne nai yewis mwa mo bur ré sino jam. Bere yé ki do, 'Nin onyar kem mo Yekwesu gato Yefun Allah syogat ma mo bur ré et! Nin onyar kem mo An eteyo, nin kwet kadit sukibit gato nin ben ne, ete nin jammo An yo, bere Yefun Allah yo maskwa nin mo sukibit mwa gato nin ben ne o nde, tepsu An tot sukibit ne wé kadit nin re.' Bere yé ki sukdu ne frekbot bur ré iwedewe, yé ki nai nje mo kota Yerusalem jam nyim, orete yé ki nai yewis mwa ne mo bur ré or sino jam re.

Meyah: Beda rusnok rumoftuftu oisouska efen ofoka rot oida, erek rusnok rimeesa joug rerin mar ongga oska, beda Allah omosuna rot rerin mar ongga oska koma jeska rudou efesi. Rua rumoftuftu rot oga ongga oufamofa insa koma sismeni gij kota Yerusalem, beda oga insa koma emeja jah monuh nomnaga tein. Beda Allah onotkonu oska rot rua deika guru.' "

Uma: Pai' hi rala hanga'-ku Kareba Lompe' kana rapalele hi hawe'ea tauna, bona medea-ra ngkai jeko'-ra pai' Alata'ala mpo'ampungi-ra. Kareba toe kana rapalele hi humalili' dunia', ntepu'u ngkai Yerusalem.

Yawa: Muno mo raurairive tavon mare Amisye apa Ayao Kove mamo wadavovo Sya tame rai, manasyin dave no Yerusalem, umba wadavovo vatane kotaro ntuna no mine so mansai tenambe. Ayao Kove so mare are pirati sakinavo apa ayao kakaije rai muno panave Rinai, indati Amisye po apaya ayao kakaije rai.


NETBible: and repentance for the forgiveness of sins would be proclaimed in his name to all nations, beginning from Jerusalem.

NASB: and that repentance for forgiveness of sins would be proclaimed in His name to all the nations, beginning from Jerusalem.

HCSB: and repentance for forgiveness of sins would be proclaimed in His name to all the nations, beginning at Jerusalem.

LEB: and repentance for the forgiveness of sins would be proclaimed in his name to all the nations, beginning from Jerusalem.

NIV: and repentance and forgiveness of sins will be preached in his name to all nations, beginning at Jerusalem.

ESV: and that repentance and forgiveness of sins should be proclaimed in his name to all nations, beginning from Jerusalem.

NRSV: and that repentance and forgiveness of sins is to be proclaimed in his name to all nations, beginning from Jerusalem.

REB: and declares that in his name repentance bringing the forgiveness of sins is to be proclaimed to all nations beginning from Jerusalem.

NKJV: "and that repentance and remission of sins should be preached in His name to all nations, beginning at Jerusalem.

KJV: And that repentance and remission of sins should be preached in his name among all nations, beginning at Jerusalem.

AMP: And that repentance [with a view to and as the condition of] forgiveness of sins should be preached in His name to all nations, beginning from Jerusalem.

NLT: With my authority, take this message of repentance to all the nations, beginning in Jerusalem: ‘There is forgiveness of sins for all who turn to me.’

GNB: and in his name the message about repentance and the forgiveness of sins must be preached to all nations, beginning in Jerusalem.

ERV: You saw these things happen—you are witnesses. You must go and tell people that they must change and turn to God, which will bring them his forgiveness. You must start from Jerusalem and tell this message in my name to the people of all nations.

EVD: You saw these things happen—you are witnesses. You must go and tell people that their sins can be forgiven. Tell them that they must change their hearts and be sorry for their sins. If they will do this, then God will forgive them. You must start from Jerusalem and tell people these things in my name. This Good News must be told to all people in the world.

BBE: And that teaching about a change of heart and forgiveness of sins is to be given to Jerusalem first and to all nations in his name.

MSG: and then a total life-change through the forgiveness of sins is proclaimed in his name to all nations--starting from here, from Jerusalem!

Phillips NT: So must the change of heart which leads to the forgiveness of sins be proclaimed in his name to all nations, beginning at Jerusalem.

DEIBLER: They also wrote that the message must be preached {that his followers must preach the message}everywhere that people must turn from their sinful ways for God to forgive their sins. They wrote that his followers should preach that message, claiming his authority [MTY]. They wrote that they should start preaching it in Jerusalem and then go and preach it to all ethnic groups.

GULLAH: God Book tell we too dat een Christ name, e ciple dem mus tell all people say, ‘Mus change oona way an do wa God wahn oona fa do. Den God gwine paadon oona.’ De ciple dem mus tell dat een Jerusalem fus ob all an den tell all people all oba de wol.

CEV: They also say that all people of every nation must be told in my name to turn to God, in order to be forgiven. So beginning in Jerusalem,

CEVUK: They also say that all people of every nation must be told in my name to turn to God, in order to be forgiven. So beginning in Jerusalem,

GWV: Scripture also says that by the authority of Jesus people would be told to turn to God and change the way they think and act so that their sins will be forgiven. This would be told to people from all nations, beginning in the city of Jerusalem.


NET [draft] ITL: and <2532> repentance <3341> for <1519> the forgiveness <859> of sins <266> would be proclaimed <2784> in <1909> his <846> name <3686> to <1519> all <3956> nations <1484>, beginning <757> from <575> Jerusalem <2419>.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Studi lengkap, lihat: Alkitab SABDA.

 <<  Lukas 24 : 47 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran