Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TB]     [PL]  [PB] 
 <<  Lukas 3 : 3 >> 

TB: Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan: "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu,


AYT: Maka, pergilah Yohanes ke seluruh daerah di sekitar Yordan dan memberitakan baptisan pertobatan untuk pengampunan dosa,

TL: lalu datanglah ia ke seluruh jajahan keliling Sungai Yarden mengabarkan baptisan tobat, jalan keampunan dosa,

MILT: Dan dia datang ke seluruh wilayah sekitar Yordan untuk memberitakan baptisan pertobatan sebagai penghapusan dosa,

Shellabear 2010: Lalu Yahya pergi ke seluruh daerah Sungai Yordan dan mengabarkan permandian sebagai tanda pertobatan demi pengampunan dosa.

KS (Revisi Shellabear 2011): Lalu Yahya pergi ke seluruh daerah Sungai Yordan dan mengabarkan permandian sebagai tanda pertobatan demi pengampunan dosa.

Shellabear 2000: Lalu pergilah Nabi Yahya ke seluruh daerah Sungai Yordan dan mengabarkan permandian sebagai tanda pertobatan demi pengampunan dosa.

KSZI: Lalu Yahya pergi ke seluruh daerah Sungai Yordan mengkhabarkan suatu pengimadan sebagai tanda pertaubatan yang membawa pengampunan dosa,

KSKK: Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu.

WBTC Draft: Yohanes pergi ke seluruh daerah sekitar Sungai Yordan. Dia memberitakan firman Allah supaya semua orang bertobat dan dibaptis, agar dosa-dosa mereka diampuni.

VMD: Yohanes pergi ke seluruh daerah sekitar Sungai Yordan. Dia memberitakan firman Allah supaya semua orang bertobat dan dibaptis, agar dosa-dosa mereka diampuni.

AMD: Maka, pergilah Yohanes ke seluruh daerah di sekitar sungai Yordan dan memberitakan pesan Allah kepada orang banyak supaya mereka bertobat dan dibaptis agar dosa-dosa mereka diampuni.

TSI: Yohanes pun pergi berkeliling ke seluruh daerah di sekitar sungai Yordan dan memberitakan, “Kamu masing-masing harus bertobat dari dosa-dosamu supaya Allah mengampunimu. Dan untuk menunjukkan bahwa kamu mau terus mengikut TUHAN, datanglah kepada saya supaya saya membaptis kamu.”

BIS: Maka Yohanes pergi ke mana-mana di seluruh daerah Sungai Yordan dan menyampaikan berita dari Allah. Yohanes berseru, "Bertobatlah dari dosa-dosamu, dan kamu harus dibaptis, supaya Allah mengampuni kamu."

TMV: Lalu Yohanes menjelajah seluruh kawasan Sungai Yordan dan mengisytiharkan berita daripada Allah. Yohanes berseru, "Bertaubatlah daripada dosa kamu dan hendaklah kamu dibaptis, supaya Allah mengampunkan dosa kamu."

BSD: Setelah menerima pesan-pesan Allah, Yohanes pergi ke mana-mana di seluruh daerah Sungai Yordan dan menyampaikan pesan-pesan itu kepada orang-orang. Yohanes berkata, “Kalian harus melakukan apa yang dikehendaki Allah dan berhenti berbuat dosa. Setelah itu, kalian harus dibaptis supaya Allah mengampuni dosa-dosamu.”

FAYH: Yohanes berkhotbah dari satu tempat ke tempat lain di sepanjang Sungai Yordan. Ia memberitakan kepada orang banyak bahwa mereka wajib dibaptiskan sebagai tanda bahwa mereka telah berpaling kepada Allah dan telah meninggalkan dosa mereka, supaya mereka diampuni.

ENDE: Iapun mengelilingi seluruh daerah Jordan, sambil memaklumkan permandian tobat untuk pengampunan dosa,

Shellabear 1912: Lalu datanglah ia ke dalam seluruh jajahan sungai Yordan mengabarkan pembaptisan tobat akan keampunan dosa-dosa orang;

Klinkert 1879: Maka datanglah Jahja kadjadjahan soengai Jarden mengadjarkan baptisan tobat akan kaampoenan dosa,

Klinkert 1863: {Mat 3:1; Mar 1:4} Maka dia dateng di saloeroh tanah jang berkoeliling kali Jarden, serta mengabarken permandian tobat akan dapet ka-ampoenan dosa.

Melayu Baba: Dan dia masok sluroh jajahan sungai Yordan, khabarkan baptisan tobat kerna ampun dosa-dosa orang;

Ambon Draft: Maka berdatanglah ija pada sakalijen bahagian ta-nah apandjang Jordan, dan bercbotbatkanlah Permansdian tawbat wkan ka; amponan daw-sa-dawsa.

Keasberry 1853: Maka datanglah Yahya kudalam sagala nugri yang dikuliling Jordan, mungajar baptisan akan taubat, kurna mungapuskan dosa;

Keasberry 1866: Maka datanglah Yahya kŭdalam sagala nŭgri yang dikliling Jorden, mŭngajar baptisan akan taubat, kŭrna mŭnghapuskan dosa.

Leydekker Draft: Maka datanglah 'ija masokh saluroh benowa jang kuliling surgej Jardejn, sambil menchothbatkan permandijan tawbat 'akan ber`awleh ka`amponan dawsa 2.

AVB: Lalu Yohanes pergi ke seluruh daerah Sungai Yordan mengkhabarkan satu baptisan pertaubatan untuk pengampunan dosa,

Iban: Iya lalu bejalai nengah semua menua ti ngimbai Sungai Jordan, ngajar pasal pemaptisa nesal ati ke pengampun dosa.


TB ITL: Maka <2532> datanglah <2064> Yohanes ke <1519> seluruh <3956> daerah <4066> Yordan <2446> dan menyerukan <2784>: "Bertobatlah <3341> dan berilah dirimu dibaptis <908> dan Allah akan <266> <0> mengampuni <859> dosamu <0> <266>, [<1519>]


Jawa: Nabi Yokanan banjur ndlajahi imbange bengawan Yarden kabeh sarta nguwuh-uwuh: “Padha mratobata, lan pasrahna awakmu supaya dibaptis, Gusti Allah bakal ngapura dosamu kabeh.”

Jawa 2006: Yohanes banjur ndlajahi saindengé wilayah Yordan sarta martakaké baptisan pitobat murih apuraning dosa,

Jawa 1994: Nabi Yohanes nuli ndlajahi wilayahé Kali Yardèn kabèh, karo memulang, pangandikané: "Padha mratobata saka dosa-dosamu lan padha njaluka dibaptis, supaya olèh pangapuraning dosa saka Gusti Allah."

Jawa-Suriname: Yohanes terus ndlajahi kiwa-tengené laut Yordan kabèh. Dèkné mulangi wong-wong ngomong ngéné: “Pada ninggala urip sing dosa lan pada njaluka dibaptis, supaya kowé bisa nampa pangapura sangka Gusti Allah!”

Sunda: Bral Yohanes angkat ka sakuliah wewengkon Walungan Yordan, tuluy ngawuruk, saurna, "Geura tarobat sarta kudu dibaptis, sangkan dihampura dosa ku Allah."

Sunda Formal: Geus kitu, Nabi Yahya nyumpingan sakuliah daerah walungan Ciyordan sarta cumeluk, “Geura tarobat sarta kudu dibaptis, tinangtu dosa aranjeun dihampura ku Allah!

Madura: Daddi Yahya laju meyos san-kassannagi e saantero dhaera Songay Yordan, manapa’ dhabuna Allah. "Mara atobat, ban ba’na kodu ebaptis me’ olle esapora bi’ Allah."

Bauzi: Labi gagu oluhemu Yohanes labe Yahudi dam Yordan Soabo esuhu damti obe esuhu damti Alat aba vameadaha im nim ab vou vameatedamam. “Ubu uho faina meedam bak lam nasi voedume fa ahu neà bak vàmadehezobe eho um vuu valo baptisleidase. Labi dam totbaho fà vi aame ozobohudese. Uho faina meedam bak lam Alat ozahigeàmu fa faamome uba beolo meedam bak lam fa vei mu neàdem bake labihadale,” lahame Yohanesat ab vameadume fi dedamam.

Bali: Dane Yohanes raris lunga nylajah wewengkon Tukad Yordane, saha mapidarta: “Pada kutangja dosa-dosan jerone, tur pada malukatja! Ida Sang Hyang Widi Wasa lakar ngampurayang dosa-dosan jerone!”

Ngaju: Maka Yohanes haguet akan hete-hete hong hapus daerah Sungei Yordan tuntang manyampai barita bara Hatalla. Yohanes mantehau, "Hobah keton bara kare dosan keton, tuntang keton musti impandoi, mangat Hatalla mampun keton."

Sasak: Make Yahya lumbar ojok selapuq daẽrah Kokoq Yordan dait nyampẽang berite lẽman Allah. Yahya behotbah, "Pade tobat lẽman dose-dosende, dait side harus tebaptis, adẽq Allah ngampunin side."

Bugis: Nalao tulilina Yohanés ri sininna daérana Salo Yordan sibawa palettu’i karéba polé ri Allataala. Nagora Yohanés, "Toba’no polé ri dosa-dosamu sibawa harusu’ko ricemmé, kuwammengngi naddampengekko Allataala."

Makasar: Jari a’lampami Yohanes mange ri sikontu daera a’reppeseka ri Binanga Yordan, na napabattu biritta battua ri Allata’ala. Akkiok-kio’mi Yohanes nakana, "Toba’ ngaseng mako battu ri dosa-dosanu, siagang musti nije’nekko, sollanna Napammopporangko Allata’ala."

Toraja: Saemi Yohanes lako lili’na salu Yordan, umpa’pangadaran kadidioran tanda pengkatobaran, tu napotete kadipa’deian kasalan,

Duri: Jaji, malemi Nabi Yahya llelei tana to mengguririkkina Sa'dan Yordan mpangpeissenanni to Kareba Kasalamatan. Mangngajahhii nakua, "La mengkatoba' kamu' jio mai dosami, midijio', anna dampangan kamu' Puang Allataala."

Gorontalo: Lapatao ti nabi Yahya ta mopopolihuwa lonao ode nga'amila kambungu to ngohilayao dutula lo Yordan wawu hemopotunggulo deu tawu musi motobati alihu dusaliyo ambunguwo lo Allahuta'ala wawu meilihu mao tuwoto u ma lotobati.

Gorontalo 2006: Yi tei Yahya malonao̒ ode utoonulalo mao̒ to ngoilanggubu madala lo Dutulaa Yordan wau helo potunggulo habari lonto Allahu Taa̒ala. Tei Yahya helo ngibodu odie, "Polilihulo monto duduu-sawaalo limongoli, wau timongoli musi lihuwalo alihu Allahu Taa̒ala mongambungu mai olimongoli."

Balantak: Mbaka' nomae'mo i Yohanes na longkop tano' Yordan ka' nuntundunkon lelena Tumpu taena, “Sosoli ka' kadarai a gau'muu men ba'idek, ka' i kuu tio saranion kada' Alaata'ala mangampuni dosamuu.”

Bambam: Nasuhum le'ba' Yohanes lako ingganna ongeam dio lembäna Salu Yordan umpalanda' kadanna Puang Allataala naua: “Tihokongannia' ingganna kasalaammu ammu behoia' kalemu ditedo' anna mala naampunniangkoa' dosamu Puang Allataala.”

Kaili Da'a: Naopu Alatala notesa ka i'a nalaumo Yohanes ri ngata-ngata ri bagia lemba Yordan nompatolele kareba nggari ja'i Alatala ka pura-pura tau ri setu. Niulina, "Komi pura-pura kana majea nggari silaka-silakamu pade komi kana radiu ala komi raampungi nu Alatala."

Mongondow: Ki Yohanes minaya-mayak makow im bayongan lipuí inta kon diugmai Ongkag in Yordan bo nopobaḷuí, "Pogogaidon mogaid kom dosa mita bo pokibaptisdon simbaí ampungandon i Allah im bayongan taḷaímu."

Aralle: Ya' le'ba'mi Yohanes unsamba kalane di hoi' di lembänna Yordan umpalambi' Bahtakaranna Puang Alataala anna kakoha-kohai naoatee, "Pengkatoba'koa' anna behoi kalaemu ditero' anna malai naampungngi kasalaammu Puang Alataala."

Napu: Ido hai Yohane molumaomi moure hai moisau owai Yarade mopahawe Ngkorana Pue Ala i tauna bosa, nauli: "Menosomokau hangko i dosami hai maimokau kuriu bona dosami naampungi Pue Ala."

Sangir: Tangu i Yohanes rimal᷊eng su apan tampạ su kaguwạu wimbaengu Sal᷊ụ u Yordan e kụ mělẹ̌habar'u hengetangu Ruata e. I Yohanes něhabarẹ̌ si sire u, "Pěmpẹ̌tobate i kamene wọu kal᷊awọu rosanu, kụ i kamene harusẹ̌ pakisahani, tadeạu Mawu Ruata mangampung i kamene."

Taa: See naka ia yau njo’u samparia lipu to ri awe ngkoro Yordan. Ia mampakarebaka resi tau, manganto’o, “Pojeamo see i Pue Allah damangalapa dosa ngkomi. Panewa rabaptis see palaong etu damawali tondong to mampaponsanika tau boros komi roomo majea.”

Rote: Boema Yohanis neu leo mamanak lala'ena nai basa nusak manai Lee Yarde na, fo nanduku-nalosak halak maneme Manetualai na mai. Yohanis nalo ma nae, "Tukatei-saledale neme sala-singo mala mai leona, ma emi muse nanasalanik, fo ela Manetualain fe do'o do ampon neu emi."

Galela: Una wotagi o Yordan ma Selera ma bi doku ma sigilolika, de wosingangasu de womatoore wotemo, "He! O nyawa nia manara qatotorou qangodu bilasu nimatoba de nimatoduba de niosi kasi, la nia dorou o Gikimoi wosiapongu."

Yali, Angguruk: Hiyag itfagma Yohanes Yordan ikma libareg, "Hiren siyag ane turuk lahebon fahet Allahn olok puhu fuhen siyag ane embeselihipteg nambeg watihipmu ikma pilap henebuhuk," ulug ele hi roho uruk latfag.

Tabaru: So 'o Yohanes wakilolituku 'o daeraa gee 'o Yordan ma 'akere ma date-dateoka, de wositotara 'o nyawa-nyawaka wongose 'ato, "Niomaogoro 'o sowono niodiai de niolio ma Jo'oungu ma Dutuka 'asa de ni'osiki, la ma Jo'oungu ma Dutu kowosi-singinawau 'ania so-sowono."

Karo: Emaka isiari Johanes kerina daerah aluren Lau Jordan. Iberitakenna Berita i bas Dibata nari nina, "Jeralah i bas dosa-dosandu nari! Tandana kam nggo jera, kam arus iperidiken, gelah dosa-dosandu ialemi Dibata."

Simalungun: Jadi laho ma ia hu sab nagori na bani bah Jordan, anjaha iambilankon ma ambilan hamubahon ni uhur, laho pasasapkon dousa,

Toba: Gabe ditopot ibana ma sandok luat humaliang batang aek Jordan, dijamitahon ma pandidion hamubaon ni roha, laho pasesahon dosa.

Dairi: Laus mo si Johanes mi suberri aur Laè Jordan pesakatken sukuten bai Dèbata nai. Nina si Johanes mo, "Mertobat mo kènè ibas dosa-dosa ndènè nai janah kennah iperridi ngo kènè, asa iampuni Dèbata dosa-dosa ndènè."

Minangkabau: Mangko payilah Nabi Yahya kian kumari disadonyo daerah sungai Yordan untuak mambaritokan kaba dari Allah. Nabi Yahya ma imbau-i urang supayo bi batobaik, "Batobaiklah dari doso angku-angku, angku-angku musti dipamandikan, supayo Allah buliah ma ampuni doso angku-angku."

Nias: Andrõ mõi Yohane ba wanõrõi fefu banua ba zinga Nungo Nidanõ Yoridano ba wama'ema Turia Lowalangi. Imane Yohane, "Mifalalini gera'erami ba mirõi horõ, awõ wa mifabayagõ'õ ami idanõ, ena'õ I'efa'õ horõmi Lowalangi."

Mentawai: Iageti gejenginangan nia si Johannes, sangaliot laggai ka bet-bet Oinan Jordan, masisegéaké katuareman simaerú sibara ka Taikamanua. Pelé nga-ngan Johannes, "Bauaké kam paatuatmui, samba buítá turaú kam, bulé iappéaké jomui Taikamanua."

Lampung: Kak raduni Yohanes mik dipa-dipa dipelosok Way Yordan sambil nyampaiko kabar jak Allah. Yohanes cawa, "Betubatdo keti jak dusa-dusamu, rik keti haga dibaptis, in Allah ngampuni keti."

Aceh: Teuma di Nabi Yahya geujak laju ho-ho mantong bansaboh daerah Krueng Yordan dan geupeusampoe haba nibak Po teu Allah. Nabi Yahya geupeugah lagée nyoe, "Meutobat kheueh nibak banmandum desya-desya gata, dan gata harôh teupumanö, mangat Po teu Allah geupeu amphon gata."

Mamasa: Napolalan laomo Yohanes ullelean angganna angngenan dio lembangna Salu Yordan umpalanda' Kadanna Puang Allata'alla nakua: “Mengkatoba'mokoa' ammu ditedok anna malara nagarri'iangkoa' kasalaammu Puang Allata'alla.”

Berik: Jega jem temawer Yohanes ga sofwa ona seyafter Fona Yordan je. Jei taterisi Uwa Sanbagirmana ga nasipmini enggame: "Gasa irfwe etam-etama kapka imnaiserem jewer, Uwa Sanbagiri gasa onsoba, ane aamei ga isa baptiswena. Seyafter jeiserem ga isa eyebili, jega Uwa Sanbagiri etam-etama kapka imna is gam se wirtabaipmini, gamjon jeiserem Jei Jam sarbistaabonyan."

Manggarai: Itug main hi Yohanés oné temu tana Yordan, ba keréba te cebong kudut tesérm agu ampong ndékoks,

Sabu: Moko ta bela-ta lappa ke Yohanes Mone Pejhiu la hebhakka-hebhakka pa kejobho Loko Yordan jhe pejha'e-pepeke ri no ne lii do ngati Deo ne. Ta langu ta petoda ke ri Yohanes, "Jharra we mu ngati lubhu harro nga menyilu mu, jhe do jhamma ke mu ta pejhiu, mita pehai-pehuba mu ri Deo."

Kupang: Dengar abis, ju Yohanis jalan pi samua kampong yang deka-deka deng kali Yarden, ko kasi tau orang dong bilang, “Bosong musti mangaku deng kasi tenga bosong pung sala samua, ko biar Tuhan Allah hapus buang itu sala dong. Ais bosong musti sarani dolo, ko jadi tanda bilang, bosong su babae deng Tuhan.”

Abun: Sane Yohanes mubot nat mwa mo Syur Yordan ne sino. Yohanes kibot Yefun Allah bi suktaru mone, an ki nai nje gato ma mo an do, "Nin kwet kadit sukibit gato nin ben ne, nin jammo Yefun, ete nin ma wa ji ras nin mo syur subere Yefun Allah yo maskwa nin mo sukibit mwa gato nin ben ne o nde, tepsu An tot sukibit ne wé kadit nin re."

Meyah: Jefeda ofa ecira rejrej monuh ongga angh gu mei Yordan efembra. Ofa oftuftu rusnok oida rua rita baptis jeskaseda rurocunc oida rimeesa joug rerin mar ongga oska fob, beda Allah osuna rot rerin mar ongga oska jeska rudou efesi.

Uma: Jadi', momako'-imi Yohanes mure'–nca'u ue Yordan mpoparata Lolita Alata'ala hi ntodea, na'uli': "Medea-mokoi ngkai jeko'-ni, pai' kana tumai-koi kuniu', bona Alata'ala mpo'ampungi jeko'-ni."

Yawa: Arono naije Yohanes Pembaptis siso no mana Yordan ama varodore rai tenambe. Po ayao Amisye raura pare, “Wasakinav irati wapa ayao kakaije rai muno wade ramu syo wasaugasyo kuvuni mana rai indamu Amisye po wapa ayao kakaije rapaya wasai.”


NETBible: He went into all the region around the Jordan River, preaching a baptism of repentance for the forgiveness of sins.

NASB: And he came into all the district around the Jordan, preaching a baptism of repentance for the forgiveness of sins;

HCSB: He went into all the vicinity of the Jordan, preaching a baptism of repentance for the forgiveness of sins,

LEB: And he went into all the surrounding region of the Jordan, preaching a baptism of repentance for the forgiveness of sins,

NIV: He went into all the country around the Jordan, preaching a baptism of repentance for the forgiveness of sins.

ESV: And he went into all the region around the Jordan, proclaiming a baptism of repentance for the forgiveness of sins.

NRSV: He went into all the region around the Jordan, proclaiming a baptism of repentance for the forgiveness of sins,

REB: And he went all over the Jordan valley proclaiming a baptism in token of repentance for the forgiveness of sins,

NKJV: And he went into all the region around the Jordan, preaching a baptism of repentance for the remission of sins,

KJV: And he came into all the country about Jordan, preaching the baptism of repentance for the remission of sins;

AMP: And he went into all the country round about the Jordan, preaching a baptism of repentance (of hearty amending of their ways, with abhorrence of past wrongdoing) unto the forgiveness of sin.

NLT: Then John went from place to place on both sides of the Jordan River, preaching that people should be baptized to show that they had turned from their sins and turned to God to be forgiven.

GNB: So John went throughout the whole territory of the Jordan River, preaching, “Turn away from your sins and be baptized, and God will forgive your sins.”

ERV: So he went through the whole area around the Jordan River and told the people God’s message. He told them to be baptized to show that they wanted to change their lives, and then their sins would be forgiven.

EVD: John went through the whole area around the Jordan River. He told the people {God’s message} . John told them to be baptized to show that they wanted to change their hearts and lives. Then their sins would be forgiven.

BBE: And he came into all the country round about Jordan, preaching baptism as a sign of forgiveness of sin for those whose hearts were changed.

MSG: He went all through the country around the Jordan River preaching a baptism of life-change leading to forgiveness of sins,

Phillips NT: He went into the whole country round about the Jordan proclaiming baptism as a mark of a complete change of heart and of the forgiveness of sins,

DEIBLER: So John went all over the area close to the Jordan River. He kept telling people, “If you want God to forgive you for your sins, you must …repent/turn away from your sinful behavior† before you ask me tobaptize you!”

GULLAH: So John gone waak bout all de arie close ta de Jerden Riba. E beena preach say, “Ef oona change oona sinful way an dohn do um no mo, A gwine bactize oona an God gwine paadon oona fa de ebil oona done.”

CEV: So John went along the Jordan Valley, telling the people, "Turn back to God and be baptized! Then your sins will be forgiven."

CEVUK: So John went along the Jordan Valley, telling the people, “Turn back to God and be baptized! Then your sins will be forgiven.”

GWV: John traveled throughout the region around the Jordan River. He told people about a baptism of repentance for the forgiveness of sins.


NET [draft] ITL: He <2532> went <2064> into <1519> all <3956> the region around <4066> the Jordan River <2446>, preaching <2784> a baptism <908> of repentance <3341> for <1519> the forgiveness <859> of sins <266>.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Studi lengkap, lihat: Alkitab SABDA.

 <<  Lukas 3 : 3 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel