Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TB]     [PL]  [PB] 
 <<  Matius 21 : 31 >> 

TB: Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka: "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka: "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam Kerajaan Allah.


AYT: Siapakah dari kedua anak itu yang mematuhi ayahnya?” Mereka berkata, “Yang terakhir.” Yesus berkata kepada mereka, “Sesungguhnya, Aku mengatakan kepadamu bahwa para pengumpul pajak dan pelacur-pelacur akan masuk ke dalam Kerajaan Allah mendahului kamu.

TL: Siapakah antara kedua anak itu yang melakukan kehendak bapanya?" Maka kata mereka itu, "Yang kedua itu." Lalu kata Yesus kepada mereka itu, "Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, bahwa orang pemungut cukai dan perempuan sundal pun mendahului kamu masuk kerajaan Allah.

MILT: Siapakah dari keduanya yang melakukan kehendak ayahnya?" Mereka berkata kepada-Nya, "Yang pertama!" YESUS berkata kepada mereka, "Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, bahwa para pemungut cukai dan para pelacur akan mendahului kamu ke dalam kerajaan Allah (Elohim - 2316).

Shellabear 2010: Jadi, dari antara kedua anak itu, siapakah yang melakukan kehendak bapaknya?" Jawab mereka, "Yang pertama." Sabda Isa kepada mereka, "Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, para pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam Kerajaan Allah.

KS (Revisi Shellabear 2011): Jadi, dari antara kedua anak itu, siapakah yang melakukan kehendak bapaknya?" Jawab mereka, "Yang pertama." Sabda Isa kepada mereka, "Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, para pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam Kerajaan Allah.

Shellabear 2000: Jadi, dari antara kedua anak itu, siapakah yang melakukan kehendak bapaknya?” Jawab mereka, “Yang pertama.” Sabda Isa kepada mereka, “Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, para pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam Kerajaan Allah.

KSZI: &lsquo;Antara dua itu, yang mana melakukan kehendak bapanya?&rsquo; Mereka menjawab, &lsquo;Yang sulung.&rsquo; Isa berkata kepada mereka, &lsquo;Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, pemungut cukai dan pelacur akan memasuki kerajaan Allah terlebih dahulu daripadamu.

KSKK: Siapa dari kedua anak itu telah melakukan kehendak bapanya?" Jawab mereka, "Anak yang pertama." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan pelacur akan mendahului kamu masuk ke dalam Kerajaan Surga.

WBTC Draft: Yang manakah dari kedua anak itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka, 'Yang tertua.' Kata Yesus kepada mereka, "Yakinlah, para pemungut pajak dan pelacur akan mendahului kamu masuk ke dalam Kerajaan Allah.

VMD: Yang manakah dari kedua anak itu yang melakukan kehendak ayahnya?” Jawab mereka, “Yang tertua.” Kata Yesus kepada mereka, “Yakinlah, para pemungut pajak dan pelacur akan mendahului kamu masuk ke dalam Kerajaan Allah.

AMD: Siapakah dari kedua anak itu yang mematuhi ayahnya?” Para pemimpin Yahudi menjawab, “Anak yang pertama.” Yesus berkata kepada mereka, “Sesungguhnya, kamu lebih buruk daripada para penagih utang dan pelacur sebab mereka akan masuk ke dalam Kerajaan Allah mendahului kamu.

TSI: “Menurut kalian, yang manakah dari kedua anak itu yang melakukan kehendak bapaknya?” Jawab mereka, “Yang tertua.” Lalu kata Yesus kepada mereka, “Aku menegaskan kepadamu: Orang-orang berdosa seperti para penagih pajak dan pelacur sedang diterima sebagai umat kerajaan Allah, sedangkan kalian belum!

BIS: *Nah, dari antara kedua anak itu, manakah yang melakukan kehendak ayahnya?" "Yang sulung," jawab imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin Yahudi itu. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Percayalah: Penagih-penagih pajak dan wanita-wanita pelacur akan lebih dahulu menjadi anggota umat Allah daripada kalian. *Dari antara kedua anak itu, yang manakah yang melakukan kehendak ayahnya?" "Yang kedua," jawab imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin Yahudi itu.*

TMV: Yang manakah antara kedua-dua orang anak itu melakukan kehendak bapanya?" "Anak yang sulung," jawab mereka. Oleh itu Yesus berkata kepada mereka, "Ketahuilah! Pemungut cukai dan pelacur akan menikmati Pemerintahan Allah lebih dahulu daripada kamu.

BSD: Kemudian Yesus bertanya kepada imam-imam kepala dan tokoh-tokoh Yahudi itu, “Di antara kedua anak itu, yang manakah yang mengikuti kemauan bapaknya?” “Yang sulung,” jawab mereka. Maka Yesus berkata kepada mereka, “Ingatlah: Penagih-penagih pajak dan wanita-wanita pelacur akan lebih dahulu menjadi anggota umat Allah daripada kalian.

FAYH: (21-30)

ENDE: Siapakah dari keduanja jang memenuhi kehendak bapanja? Sahut mereka: Jang kedua. Maka bersabdalah Jesus kepada mereka: Sesungguhnja Aku bersabda kepadamu: Kaum pemungut bea dan wanita-wanita sundal akan mendahului kamu masuk kedalam Keradjaan Allah;

Shellabear 1912: Maka antara keduanya itu, siapakah yang melakukan kehendak bapanya?" Maka kata mereka itu, "Bahwa yang pertama jua." Maka kata 'Isa kepadanya, "Sebenarnya aku berkata kepadamu, bahwa orang yang memegang cukai dan perempuan sundal pun masuk kerajaan Allah dahulu dari pada kamu.

Klinkert 1879: Dalam kadoewa orang ini mana jang menoeroet kahendak bapanja? Maka sahoet mareka-itoe: Jang pertama itoe. Maka kata Isa kapada mareka-itoe:Sasoenggoehnja akoe berkata kapadamoe, bahwa orang pemoengoet tjoekai dan perempoewan soendal pon masoek kadalam karadjaan Allah dehoeloe daripada kamoe.

Klinkert 1863: Dari ini doewa siapa soedah boewat maoenja bapak? Dia-orang berkata sama Toehan: Jang sakali. Jesoes berkata: Soenggoeh. Akoe berkata padamoe: pemoengoet tjoke dan orang soendal masoek dalem karadjaan Allah lebih doeloe dari kamoe.

Melayu Baba: Dalam ini dua, mana satu yang sudah buat kahandak bapa-nya?" Dia-orang kata, "Yang mula-mula itu." Isa kata sama dia-orang, "Dngan sunggoh sahya kata sama kamu, orang yang pungut chukai dan prempuan sundal pun masok kraja'an Allah lbeh dhulu kamu.

Ambon Draft: Sijapatah deri kaduwa ini sudah bowat kahendak bapa itu? Katalah marika itu kapadanja: Jang pertama itu. Bersabdalah Tuhan JESUS pada marika itu: Songgoh-pawn, B/eta bilang pada ka-mu, pendjaga-pendjaga bea dan sundal-sundal akan masok karadja; an sawrga, lebeh di-hulu deri pada kamu.

Keasberry 1853: Maka siapakah deri antara kuduanya itu yang munurut kahandak bapanya itu? Maka jawab marika itu, yang purtama tama itu. Maka kata Isa pada marika itu, Bahwa sanya aku burkata kapadamu, Orang yang mumugang chukie, dan prumpuan sundal pun turdahulu masok kudalam krajaan Allah deripada kamu.

Keasberry 1866: Maka siapakah deri antara kaduanya itu yang mŭnurot kahandak bapanya itu? Maka jawab marika itu, Yang pŭrtama tama itu. Maka kata Isa pada marika itu, Bahwasanya aku bŭrkata kapadamu, orang yang mŭmŭgang chukie, dan pŭrampuan sundal pun tŭrdahulu masok kadalam krajaan Allah deri pada kamu.

Leydekker Draft: Sijapa deri pada kaduwanja 'ini sudah melakukan kahendakh bapanja? berkatalah marika 'itu padanja, jang sulong 'itu. Berkatalah Xisaj pada marika 'itu, 'amin djuga 'aku bersabda pada kamu, bahuwa 'awrang pentjokej dan sondal 2 'akan mendihuluwij kamu masokh karadja`an 'Allah.

AVB: Antara dua itu, yang mana melakukan kehendak bapanya?” Mereka menjawab, “Yang sulung.” Yesus berkata kepada mereka, “Sesungguhnya, Aku berkata kepadamu, pemungut cukai dan pelacur akan memasuki kerajaan Allah terlebih dahulu daripadamu.

Iban: Ni bagi seduai nya ke ngereja utai ti dikedekaka apai seduai iya?" "Iya ke tuai agi," ku sida nyaut. Jesus lalu bejaku ngagai sida, "Enggau bendar Aku madah ngagai kita, bala pengumpul chukai enggau bala indu sundal deka tama dulu agi ari kita ke dalam Perintah Allah Taala.


TB ITL: Siapakah <5101> di antara <1537> kedua <1417> orang itu yang melakukan <4160> kehendak <2307> ayahnya <3962>?" Jawab <3004> mereka: "Yang terakhir <5306>." Kata <3004> Yesus <2424> kepada mereka: "Aku berkata <3004> kepadamu <5213>, sesungguhnya <281> pemungut-pemungut cukai <5057> dan <2532> perempuan-perempuan sundal <4204> akan mendahului <4254> kamu <5209> masuk ke <1519> dalam Kerajaan <932> Allah <2316>. [<846> <3754>]


Jawa: Anak loro mau endi sing nindakake karepe bapakne?” Atur wangsulane wong-wong mau: “Ingkang kantun.” Pangandikane Gusti Yesus: “Satemene pituturKu marang kowe: para juru-mupu-beya lan para wanita tuna-susila bakal ndhisiki kowe lumebu ing Kratoning Allah.

Jawa 2006: Anak loro mau endi sing nindakaké karepé bapakné?" Atur wangsulané wong-wong mau, "Ingkang kantun." Pangandikané Yésus, "Satemené Aku pitutur marang kowé: para juru-mupu-béya lan para wanita tuna-susila bakal ndhisiki kowé lumebu ing Kratoning Allah.

Jawa 1994: Anak loro mau sing endi sing nindakaké karepé bapakné?" Wangsulané wong-wong mau: "Inggih ingkang sepuh." Pangandikané Gusti Yésus: "Titènana! Para pegawé pajeg lan para pelacur bakal luwih dhisik enggoné dadi umat ing Kratoné Allah ketimbang karo kowé.

Jawa-Suriname: Anak loro mau sing endi sing nindakké karepé bapaké?” Wong-wong terus semaur: “Ya sing enom.” Gusti Yésus terus ngomong: “Pada titènana, wong-wong belasting lan wong-wong lonté malah bakal mlebu ndisik ing Kratoné Gusti Allah tenimbang kowé.

Sunda: Tah, nu mana anu ngalampahkeun parentah bapana?" "Nu kolot," walon maranehna. Saur Yesus, "Aranjeun bakal kapiheulaan asup ka Karajaan Sawarga ku tukang-tukang mulung pajeg jeung ku awewe tuna susila.

Sunda Formal: Antara eta dua anak, nu mana anu ngalakonan pamenta bapana?” Walonna, “Nu pandeuri.” Saur Isa ka aranjeunna, “Cek Kaula, ka aranjeun: Saenyana, aranjeun bakal kapiheulaan asup ka Karajaan Sawarga ku tukang-tukang cuke jeung awewe palacuran.

Madura: Daddi, e antarana kana’ se kadhuwa jareya, se kemma se ajalannagi karebba eppa’na?" "Se sareyang," saodda mam-imam kapala ban pin-pamimpinna oreng Yahudi jareya. Isa pas adhabu ka reng-oreng jareya, "Ba’na paparcaja, ya: Reng-oreng se lakona narek pajek ban del-sondel bakal daddiya anggotana ommadda Allah kaadha’ etembang ba’na.

Bauzi: Lahame Yesusat im totobe lam fi koadume neàdi fa neo vi ailo ab gagoham. “Làhà um etei akati ozoe? Adat adida am aiat im gagoho bak aime uledi modehela?” Lahame labi gagoha ame Yahudi busaoda zi labe fa gago, “Dat datahida labe uledi modehe bak.” Lahame labi gagohemu Yesusat fa neo gago, “Lo, uho abo imbona gagoho bak. Lahana Eho etei uba neo gagolo modem im imboda nidi nim laha nasi aima. Um gi ame adat basda labe aho meedam bak lamti ulohona meedam damat modem bak. Neham bak. Kaisarleheda bake lodam doi pajak atem dam lam abo uho neha, ‘Faite,’ lahame tozome umti vahem mu fi hasi esuhu dam zi lamti labi lahi fi lohoda zi lamti labihasu umti vahem biem dam labe um fa vafozi amu nasi Alam damali Aho vuusu im vahokedam dam am bak.

Bali: Ne mangkin saking pantaran pianakipune kekalih punika, sane encenan sane nglaksanayang pituduh bapannyane?” Pasaur anake punika: “Belinipune.” Pangandikan Ida Hyang Yesus: “Tiang nguningayang ring ragane, sujatinipun parajuru duduk pajege miwah parasundele punika pacang riinan ring ragane dados parakaulan Ida Sang Hyang Widi Wasa.

Ngaju: Nah, bara kadadue anak te, je kueh je malalus kahandak bapae?" "Ije bakas," koan kare imam kapala tuntang kare pamimpin Yehudi te. Maka Yesus hamauh dengan ewen, "Percaya ih: kare panagih pajak tuntang kare bawin lontei kareh labih helo manjadi anak ungkup ain Hatalla bara keton.

Sasak: Nah, lẽq antare kedue bije nike, saq mbẽ ngelaksaneang kemẽlẽq bapaqne?" "Saq sengake," jawab ie pade. Terus Deside Isa bemanik malik lẽq ie pade, "Tiang badaq side, setetune penagih-penagih pajek dait dengan-dengan nine pelacur gen juluan tame Kerajaan Allah ketimbang side pade.

Bugis: Nari yelle’na iya duwa ana’éro, nigana pogau’i élona ambo’na?" Nappébali kapala-kapala imangngé sibawa sining pamimpinna Yahudié, "Iya macowaé." Nakkeda Yésus lao ri mennang, "Ateppe’no: Sining passinge’ simaé sibawa sining makkunrai cakkuribangngé poddiyoloiko matu mancaji anggotana umma’na Allataala naiya iko.

Makasar: Jari kamma-kamma anne antekamma panggappanu? Kereanga anjo ana’ ruaya anggaukangi napassuroanga manggena?" Appialimi imang-imang kapalaya siagang pamimping-pamimpinna tu Yahudia angkana, "Anjo ana’na toaya." Jari Nakanamo pole Isa ri ke’nanga, "Patappa’mi angkanaya: Rioloangangi sallang parentea siagang bai’-baine ja’dalaka a’jari umma’Na Allata’ala kala ikau ngaseng.

Toraja: Mindannara tinde pia sola duai tu umpogau’ pa’poraianna ambe’na? Nakuami tinde tau: Iamo ia tu undinna. Nakuami Yesu lako tinde tau: Tonganna tongan Kukua mati’, kumua moi passima sia baine sala’kedo nadoloi dukakomi tama ParentaNa Puang Matua.

Duri: Jaji, umbonnara joo to sile'to sola duai to nturu' kadanna ambe'na?" Mebalimi tuu lako kapala imang sola pekaamberan to-Yahudi nakua, "Ia to kakanna." Nakuamo Puang Isa, "La miissen kumua ia to passassung sola tuu lako baine sala kedo la la'bi marawa menjaji umma'-Na Puang Allataala na kamu'.

Gorontalo: Tatonu to wolota lo wala'a dulota boyito ta lohutu u otohila li papaliyo?” Timongoliyo lolametao, ”Ta mohuhula.” Ti Isa loloiya mao ode olimongoliyo, ”Tutuliyotutu polele-U mayi ode olimongoli: Ta hepohhimoa hasili wawu ta suntali memulo limongoli momaso ode Yiladiya lo Allahuta'ala.

Gorontalo 2006: Naa, towolota lowalao̒ duulota boito, tatoonu tamaa lohutu kahandaki liyamolio?" "Tamohuhula," tametao̒ lomongo iimamu tau̒wa wau mongo tau̒wa lo Yahudi boito. Yi ti Isa lotahuda mao̒ olimongolio, "Pomalacayalo; Tahi potagia beya wau mongobua suuntali mameimulo mowali pongawaa̒ umati lo Allahu Taa̒ala wolimongoli.

Balantak: Yesus nimikirawarimo i raaya'a tae-Na, “Na rurua' anak iya'a, ime a men daa nongololoikon pingkira'na tamana?” Ia simbati i raaya'a taena, “Anak men balaki'na!” Taeni Yesus, “Tuutuu' mba'a. Ka' bantilkonon-Ku na ko'omuu se' pagawena pajak tia wiwine men eloon mongolukoni i kuu minsoop na Batomundo'anna Alaata'ala.

Bambam: Dadi situhu' pikkihammua', mennanna kabam umpalako pa'elo'na ambena inde dua änä'?” Mentimba'im naua: “Indo änä' ulua.” Iya nauam Puang Yesus: “Tappa' pentimba'mua'. Sapo' setongam-tonganna, mendiolo leko'um ia tuam passima sola baine passunda' mendadi umma'na Puang Allataala illaam kapahentaanna anna la ikoa'.

Kaili Da'a: (21:30)

Mongondow: Yo ki ine ing kon sigad nayadua tua in nogaid kon inta kino'ibog i amánya?" Tubag monia, "Inta guya-guyang." "Poguman-Ku ko'i monimu, intau inta mononagih kom pajak bo bobay mita inta sundaḷ im mo'iuna ko'i monimu tumu'ot mobalí anggota in umat i Allah.

Aralle: Mekutanang Puang Yesus naoatee, "Ang umba kahang yato derua änä' ang untuhu'i tobaha'na?" Sika mentimba'mi yato kapala-kapala imang anna setobaha'ang naoatee, "Ang ulua." Naoante Puang Yesus pano diii, "Kutula'ingkoa' setonganna ingkänna to pahsinga' sima anna ingkänna pahsundala' la mendoluete' tama di suruka andana dioa'.

Napu: Roo indo, mekune Yesu i tadulako agama Yahudi, Nauli: "Mewali, hangko i anangkoi au rodua iti, hema au mampeulai hawana umanda?" Rahanai tadulakonda to Yahudi: "Au towutu." Nauli Yesu: "Tou pehanami. Agayana Kuuliangaakau: tauna au madosa, nodo toperuru asele hai towawine au bara hintoto babehianda, ihirari au ina nadoko Pue Ala mewali taunaNa i lalu poparentaNa, bara ikamu.

Sangir: Kụ bọu tal᷊oarang anạ darua ene, sudẹ e měkẹ̌koạ kapulung amange?" "Kaiakanenge," angkuěngu manga imang těmbonange ringangu matatimad'u tau Yahudi e. Tangu Mawu Yesus něhengetangke si sire, "Pangimangke: Manga maghaghělle pajakẹ̌ dingangu manga wawine tahapẹ̌sundal᷊ẹ̌ kai sarung makal᷊imona makoạ kawanuan Duata e wọu i kamene.

Taa: Wali to imba tau dua etu to mangika pamporani mpa’anya?” Wali kepala-kepala nto pampue pasi yununya mangansono, sira manganto’o, “To tu’anginya semo.” Wali i Yesu mampakanasaka tau etu sira semo to raporapaka ewa ana to kadua to taa mangalulu pamporani mpa’anya etu. Ia manganto’o, “Aku manganto’oka komi, monso pu’u tau madosa to pantagi asele pasi tau to lonte, sira semo to mampatiruyu pei komi mawali tau to Makolenya i Pue Allah.

Rote: Na, neme ni'iana kaduak sila la mai a, see ka nde tao tunga, aman hihii-nanaun?" Malanga ima mala ma lasi-lasi Yahudi la lataa lae, "Ana ulu ka". Boema Yesus nafa'das nae, "Mamahele, te neukose Mana susu bea la, ma ina mana sosoa piao kala, ala da'di Manetualain hataholi kamahehele nala, lakahuluk leme emi mai.

Galela: So de Ai jarita magena nako o ngopa yasinoto gena, naguuna ma baba awi dupa igogou waakaka." De o Yahudika manga roriri ona magena yotemo, "Woriria." So Una wotemo onaka, "Ngini tinisingangasu igogou, o balastengi itotolomu de lo o ngopeqeka isusundali de manga rohe imasiiija, ona magena o Gikimoi asa waqehe qaloha la Awi pareta ma rabaka yowosa, upa ngini.

Yali, Angguruk: Hiyag isibareg, "Ikniyen irisi ane fuki roho san tirisi peruk lahep?" ulug kapal isibag. Ari ulug kapal isibagma iren te, "Fobikonen inikni ele holtisi," ibag. Ari ibagma Yesusen te, "Pemerintah amingmingangge men hiyap yaying turukon men siyag-siyag ane turuk angge famen Allah weregma it tam kuhup, hit fobik amuhup. Ari we tem toho hiyag hisaruk lahi.

Tabaru: 'O ngowaka yamididi no'ona, nago'ona yamoteke ma dea 'awi mau?" 'O 'imam ma saeke de 'o Yahudioka yakidoto-dotoko yosango, "'O ngowaka 'o riaka." So 'o Yesus wakisidemo, "Ngoi tinidongose, dua 'o balasitengi yoga-ga'asoko de 'o nge-ngeweka yakika-ka'angara 'isira yodadi ma Jo'oungu ma Dutu wi kawasa, de ngini ne'ena gee.

Karo: Si apai dage i bas si dua kalak enda nehken sura-sura bapana?" Erjabap kalak e, "Anak singuda." Emaka nina Jesus man bana, "Leben nge pemungut cukai ras diberu si dahinna erlua-lua bengket Kinirajan Dibata asa kam.

Simalungun: Ise do sidea na dua ai na mandalankon ai?” Jadi nini sidea ma mambalosi, “Sianggian ai!” Gabe nini Jesus ma hubani sidea, “Na sintong do hatang-Kon bani nasiam, ʻLobeian ni sijalo sohei pakon boru jalang do nasiam masuk hubagas Harajaon ni Naibata.ʼ

Toba: Ise sian nasida na dua i mangulahon pinangido ni amanasida? Jadi didok nasida ma tu Ibana: Sihahaan i do! Dung i didok Jesus ma tu nasida: Situtu do na hudok on tu hamu: Tagonan do halak sijalobeo dohot boru na jahat bongot tu harajaon ni Debata, unang hamu!

Dairi: Bagi mo idi, siapaina ngo anakna sidua i mengulaken nidokken bapana i?" "Situaan idi ngo," nina imam ekuten dekket pengulu-pengulu Jahudi i. Nai idokken Jesus mo taba kalak i, "Peratè-atèken kènè mo: Lebbèen ngo kalak pertunggu cokè dekket daberru siso kasèa gabè ginemgem Kerajaen Dèbata, asa kènè.

Minangkabau: Jadi di antaro paja nan baduwo ko, namanyo nan lai patuah ka bapaknyo?" "Tantu anak nan tuwo," kecek imam-imam kapalo, sarato jo pamimpin-pamimpin Yahudi tu. Mako bakatolah Isa Almasih kabake urang-urang tu, "Picayolah jo kecek Ambo ko: Tukang-tukang mintak pajak, sarato jo padusi-padusi jahek, ka labiah dawulu masuak Karajaan Sarugo daripado angku-angku.

Nias: Ba gotalua ndraono andrõ, haniha zamalua somasi namara?" Lamane ira ere sebua awõ zalaw̃a niha Yahudi, "Sia'a!" Imane khõra Yesu, "Mitõngõni da'e: Sanema beo awõ ndra alawe samawa ya'ira andrõ ofõna dania tobali ira õsi mbanua Lowalangi moroi khõmi.

Mentawai: Oto karuadda tatoga néné, kasonia amasigalaiaké siobat bagat ukkuira?" Iageti kuaddangan nia tai imam sabeu sambat tai bajára tai Jahudi ka matat Jesus, "Toga sikebbukat lé." Oto kuanangan ka matadda Jesus, "Kau imatonem bagamui ka sikuakku néné: Sipuukú pajá samba tainanalep simaolop tubu peilé te muboboikí ibabailiu sapaamian Taikamanua, ka kam.

Lampung: Nah, jak hantara kerua sanak ano, sapa sai ngelakuko kehaga bakni?" "Sai tuha," jawab imam-imam kepala rik jelma-jelma sai mimpin Yahudi ano. Maka Isa cawa jama tian, "Percayado: Tukang-tukang tagih pajak rik bebai-bebai lacor haga lebih mena jadi anggota umat Allah jak keti.

Aceh: Nyan, bandua aneuëk geuh nyan, nyang toh kheueh nyang seutôt kheun ureuëng syiek jih?" "Nyang tuha," geujaweueb lé Imeum-imeum ulée dan peumimpén-peumimpén Yahudi nyan. Teuma Isa geupeugah bak awaknyan, "Peucaya kheueh: Tukang-tukang kute'b cukeé dan inong-inong jeuhet leubeh dileé jeuet keu anggota umat Po teu Allah nibak gata nyoe.

Mamasa: Situru' pikki'mua', umbanna inde dua anak umpalako pa'kuanna ambenae?” Natimba' kapala imam sola perepi'na to Yahudi nakua: “Anak pa'bunga'.” Nakuamo Puang Yesus: “Kutulasangkoa' sitonganna, innang la nayoloikoa' tuang passima sola baine passundala' mendadi petauanna Puang Allata'alla illalan kaparentaanna.

Berik: Tannawan jeiserem jemniwer, taterisi jetamana ga nane onsoibene?" Yesus ga aane tamawolbana, "Ayanaiserem ga jes." Jepga Yesus gamjon ga balbabili, "Ai bunarsus ims towas-towastababili, angtane pajak doini aa jei gane tebabinennerem ane wini maaryen-maaryenaiserem, jei nabala Uwa Sanbagirem gwonap gwena, Uwa Sanbagiri Jei angtane jeiserem jem Sanbakf nwini, ane aamei amnup.

Manggarai: Céing weli oné mai isét sua situ ata pandé lorong wintuk de emad?” Mai walé disé: “Hiat laring cain.” Mai taé de Mori Yésus ngong isé: “Aku taé agu méu, moro matan, ata tegi béa agu inéwai mbérong bolo mai méu ngo oné Mbaru de Mori Keraéng.

Sabu: Nah, ngati telora do na hedhe, nami ne do pedute ne lua ddhei ama ro?" Ta bhale ke kattu-kattu mone tunu-menahu he nga kattu-kattu do Yahudi he, "Ana do kedhue ne." Ta bhale ke ri Yesus pa ro, "Parahajha we mu: Mone hammi bhea nga mobanni do hala loro jhara kako ke do ta uru jhara ne jadhi ta ai-alla annu-niki Deo ngati mu hedhe.

Kupang: Carita ais bagitu, ju Yesus tanya sang dong bilang, “Naa, Beta mau tanya bagini: dari itu dua ana tu, yang mana yang bekin iko dia pung bapa pung parenta tu?” Ju dong manyao bilang, “Yang partama!” Ais Dia omong bilang, “Hoo. Ma dengar bae-bae, te Beta omong yang batúl. Orang yang bosong su cap orang tar laku-laku dong, sama ke ini tukang tagi bea, deng parampuan nakal, nanti dong maso jadi Tuhan Allah pung orang lebe dolo dari bosong. Te bosong cuma ia bae sang Tuhan sa, ma sonde bekin iko Dia pung mau.

Abun: Sane Yefun Yesus ndo mo yekwesú mo Yefun Allah bi nu si ye Yahudi bi yepasye mone do, "Kadit pa we ré, je u anato benbot suk gato pa we bi ai ki ne?" Án ki do, "Pa futmo." Sane Yefun Yesus ki nai án do, "Suk gato Ji ki ré suksangge anare, yé gato ben sukibit sato yé gato nai sugum kadit nje wa pemerintah si nggon gato ben siri mwa ne bere án sok mo Yefun Allah bi rus-i nyim kadit nin re.

Meyah: Beda Yesus ejeka gu ebirfager Yahudi insa koma oida, "Kenefo jeska goga insa koma bera otunggom mar jeni erek efen meka odou os rot?" Beda rua ruroun oida, "Efesa ongga osumbohka koma ojgomu." Beda Yesus agot gu rua oida, "Iwa bera irek efesa ongga egeka insa koma ojgomu. Jefeda ongga tenten bera, rusnok ongga ruhoturu pajak nou raja Kaisar jera rujona ongga rija motu tein bera rumoira jera rusnok ongga Allah ofoka ereij keingg si. Tina iwa bera guru!

Uma: Ngkai ree, mepekune'-i Yesus hi pangkeni agama Yahudi, na'uli': "Jadi', ngkai ana' to rodua toera, hema to mpotuku' hawa' tuama-ra?" Ra'uli' pangkeni to Yahudi toera: "To lomo'-na." Na'uli' Yesus: "Mpu'u ku'uli'-kokoi: tauna topojeko', hewa topesingara' paja' pai' tobine to uma tumotoa gau'-ra, hira' lau-mi to natarima Alata'ala jadi' ntodea-na hi rala Kamagaua'-na, bela koi'.

Yawa: Weti arikainyo jirume sonayamo rui pirati beto aja apa ana daura so rai?” Umba syeno akokoe utantuna no Yavaro Amisye raije nawe, akarijo Yahudi nawe, wo raura nanto Yesus ai ware, “Anuije.” Umba Yesus po raura nanto mai pare, “Syo raura tugaive: Vatano awa ayao kakaije no mai, maisyare wanya anaerere muno vatano wo pajak ranugande akarijo pemerinta aije mansamaisy, onawirati wakata wuisy akato. Weye Amisye po maugave usisa Apa kawasaeyo be akarive maije mai, yara weapamo po wasaugave wasisa jewen.


NETBible: Which of the two did his father’s will?” They said, “The first.” Jesus said to them, “I tell you the truth, tax collectors and prostitutes will go ahead of you into the kingdom of God!

NASB: "Which of the two did the will of his father?" They *said, "The first." Jesus *said to them, "Truly I say to you that the tax collectors and prostitutes will get into the kingdom of God before you.

HCSB: "Which of the two did his father's will?" "The first," they said. Jesus said to them, "I assure you: Tax collectors and prostitutes are entering the kingdom of God before you!

LEB: Which of the two did the will of [his] father?" They said, "The first." Jesus said to them, "Truly I say to you that the tax collectors and the prostitutes are going ahead of you into the kingdom of God!

NIV: "Which of the two did what his father wanted?" "The first," they answered. Jesus said to them, "I tell you the truth, the tax collectors and the prostitutes are entering the kingdom of God ahead of you.

ESV: Which of the two did the will of his father?" They said, "The first." Jesus said to them, "Truly, I say to you, the tax collectors and the prostitutes go into the kingdom of God before you.

NRSV: Which of the two did the will of his father?" They said, "The first." Jesus said to them, "Truly I tell you, the tax collectors and the prostitutes are going into the kingdom of God ahead of you.

REB: Which of the two did what his father wanted?” “The second,” they replied. Then Jesus said, “Truly I tell you: tax-collectors and prostitutes are entering the kingdom of God ahead of you.

NKJV: "Which of the two did the will of his father?" They said to Him, "The first." Jesus said to them, "Assuredly, I say to you that tax collectors and harlots enter the kingdom of God before you.

KJV: Whether of them twain did the will of [his] father? They say unto him, The first. Jesus saith unto them, Verily I say unto you, That the publicans and the harlots go into the kingdom of God before you.

AMP: Which of the two did the will of the father? They replied, The first one. Jesus said to them, Truly I tell you, the tax collectors and the harlots will get into the kingdom of heaven before you.

NLT: Which of the two was obeying his father?" They replied, "The first, of course." Then Jesus explained his meaning: "I assure you, corrupt tax collectors and prostitutes will get into the Kingdom of God before you do.

GNB: Which one of the two did what his father wanted?” “The older one,” they answered. So Jesus said to them, “I tell you: the tax collectors and the prostitutes are going into the Kingdom of God ahead of you.

ERV: “Which of the two sons obeyed his father?” The Jewish leaders answered, “The first son.” Jesus said to them, “The truth is, you are worse than the tax collectors and the prostitutes. In fact, they will enter God’s kingdom before you enter.

EVD: “Which of the two sons obeyed his father?” The Jewish leaders answered, “The first son.” Jesus said to them, “I tell you the truth. {You think} the tax collectors and the prostitutes {are bad people. But they} will enter the kingdom of God before you enter.

BBE: Which of the two did his father’s pleasure? They say, The first. Jesus said to them, Truly I say to you, that tax-farmers and loose women are going into the kingdom of God before you.

MSG: "Which of the two sons did what the father asked?" They said, "The first." Jesus said, "Yes, and I tell you that crooks and whores are going to precede you into God's kingdom.

Phillips NT: Which of these two did what his father wanted?" "The first one," they replied. "Yes," retorted Jesus, "and I tell you that taxcollectors and prostitutes are going into the kingdom of God in float of you!"

DEIBLER: So which of the man’s two sons did what their father desired?” They answered, “The older son.” Jesus explained to them what that parable meant by saying, “Think about this: It is more likely that other people, including tax collectors and prostitutes, whom you think are very sinful, will enter where God rules, than it is that you Jewish leaders will enter.

GULLAH: Now den, tell me wish one ob dem two son yah done wa e fada tell um fa do?” Dey ansa Jedus say, “De fus son done um.” Jedus say, “A da tell oona fa true, dem people wa da geda tax an dem ooman wa da lib loose life, dey gwine come onda God rule fo oona.

CEV: Which one of the sons obeyed his father? "The older one," the chief priests and leaders answered. Then Jesus told them: You can be sure that tax collectors and prostitutes will get into the kingdom of God before you ever will!

CEVUK: Which one of the sons obeyed his father? “The elder one,” the chief priests and leaders answered. Then Jesus told them: You can be sure that tax collectors and prostitutes will get into the kingdom of God before you ever will!

GWV: "Which of the two sons did what the father wanted?" "The first," they answered. Jesus said to them, "I can guarantee this truth: Tax collectors and prostitutes are going into the kingdom of God ahead of you.


NET [draft] ITL: Which <5101> of <1537> the two <1417> did <4160> his father’s <3962> will <2307>?” They said <3004>, “The first <5306>.” Jesus <2424> said <3004> to them <846>, “I tell <3004> you <5213> the truth <281>, tax collectors <5057> and <2532> prostitutes <4204> will go ahead <4254> of you <5209> into <1519> the kingdom <932> of God <2316>!


  Share Facebook  |  Share Twitter

Studi lengkap, lihat: Alkitab SABDA.

 <<  Matius 21 : 31 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2023
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel Dual Panel

Laporan Masalah/Saran