Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TB]     [PL]  [PB] 
 <<  Markus 15 : 16 >> 

TB: Kemudian serdadu-serdadu membawa Yesus ke dalam istana, yaitu gedung pengadilan, dan memanggil seluruh pasukan berkumpul.


AYT: Para prajurit membawa Yesus masuk ke dalam istana, yaitu gedung pengadilan, dan mereka memanggil seluruh pasukan berkumpul.

TL: Maka beberapa laskar membawa Dia ke dalam halaman balai, yaitu ke rumah Majelis Bicara, lalu dihimpunkannya segenap pasukan laskar.

MILT: Dan para prajurit itu membawa Dia ke dalam aula yang merupakan markasnya, dan mereka mengumpulkan seluruh pasukan.

Shellabear 2010: Para prajurit membawa Isa ke pelataran istana di tempat kediaman gubernur, lalu seluruh pasukan dipanggil berkumpul.

KS (Revisi Shellabear 2011): Para prajurit membawa Isa ke pelataran istana di tempat kediaman gubernur, lalu seluruh pasukan dipanggil berkumpul.

Shellabear 2000: Kemudian para prajurit membawa Isa ke pelataran istana di tempat kediaman gubernur, lalu seluruh pasukan dipanggil berkumpul.

KSZI: Kemudian para askar membawa-Nya ke dewan yang dipanggil Praetorium, lalu menghimpunkan seluruh pasukan tentera yang ada di situ.

KSKK: Para prajurit membawa Yesus ke balai pengadilan, yang disebut Gedung Pengadilan, dan mengumpulkan seluruh pasukan di situ.

WBTC Draft: Tentara-tentara membawa Yesus masuk ke dalam istana, yang disebut Praetorium. Mereka mengumpulkan seluruh satuan tentara di sana.

VMD: Tentara-tentara membawa-Nya masuk ke dalam istana, yang disebut Praetorium. Mereka mengumpulkan seluruh satuan tentara di sana.

AMD: Kemudian, para prajurit Pilatus membawa Yesus masuk ke dalam istana, yang disebut Praetorium. Mereka mengumpulkan seluruh pasukan di sana.

TSI: Lalu tentara-tentara itu membawa Yesus masuk ke dalam markas mereka yang berada di bagian istana gubernur, dan mereka memanggil semua tentara yang lain untuk berkumpul di sana.

BIS: Yesus dibawa oleh prajurit-prajurit ke balai pengadilan di istana gubernur. Kemudian seluruh pasukan dipanggil berkumpul.

TMV: Askar-Askar membawa Yesus ke balai istana gabenor dan mengumpulkan semua askar yang lain.

BSD: Prajurit-prajurit Romawi membawa Yesus ke dalam ruang pengadilan di istana gubernur. Lalu seluruh pasukan dipanggil untuk berkumpul.

FAYH: Prajurit-prajurit Romawi membawa Dia ke dalam istana. Mereka memanggil segenap pengawal istana, lalu mengenakan jubah ungu kepada Yesus dan membuat sebuah mahkota dari duri-duri yang panjang dan tajam serta meletakkan mahkota itu di kepala-Nya.

ENDE: Pradjurit-pradjuritpun membawa Jesus kebalai pengadilan, jang disebut pretorium, dan mereka mengumpulkan seluruh pasukan kesitu.

Shellabear 1912: Maka soldadu-soldadu itu membawa dia ka-dalam balai, iaitu dirumah pemerentah. Maka dipanggilnya sa-genap pasokan itu,

Klinkert 1879: Maka olih segala lasjkar dibawa akandia kabalai, ija-itoe katempat bitjara, dihimpoenkannja samoewanja pasoekan.

Klinkert 1863: {Mat 27:27; Yoh 19:2} Maka segala pradjoerit membawa sama Toehan masok dipaseban, ija-itoe di kaboepaten, dan panggil berkoempoel samowanja {Pasoekan ija-itoe artinja: pakoempoelan} pasoekan.

Melayu Baba: Itu soldado-soldado bawa Isa pergi masok itu balai, ia'itu istana gobernor; dan dia-orang panggilkan s-gnap pasokan itu.

Ambon Draft: Bagitupawn awrang-aw-rang paparangan itu, bawa-kanlah Tuhan JESUS di dalam baranda itu, ija itu di dalam rumah bitjara, lalu dija aw-rang panggil bakompol saga-nap pasukan awrang papa-rangan.

Keasberry 1853: Maka dibawalah ulih raya akan dia dibaleirong, yang burnama Pretorium; maka dihimpunkannyalah sa'muanya pasukan.

Keasberry 1866: Maka dibawalah ulih rayat akan dia dibalerong yang bŭrnama Pretorium, maka dihimponkannyalah sŭmuanya pasukan.

Leydekker Draft: maka lasjkar menghentarlah dija kadalam balirong, 'ija 'itu 'iwan, dan panggillah saganap pasukan 'itu berhimpon.

AVB: Kemudian para askar membawa-Nya ke dewan istana yang dipanggil Praetorium, lalu menghimpunkan seluruh pasukan tentera yang ada di situ.

Iban: Bala soldadu lalu mai Jesus ke dalam ngagai tengah laman istana gabenor, lalu ngangauka semua raban soldadu ti bukai.


TB ITL: Kemudian serdadu-serdadu <4757> membawa <520> Yesus ke dalam <2080> istana <833>, yaitu gedung pengadilan <4232>, dan <2532> memanggil <4779> seluruh <3650> pasukan <4686> berkumpul. [<1161> <846> <3739> <1510>]


Jawa: Gusti Yesus banjur kadhabyang dening para prajurit menyang ing plataran jero, ing gedhong pangadilan, sarta banjur padha ngundang kanca-kancane sagolongan kabeh.

Jawa 2006: Para prajurit tumuli ngirid Yésus menyang plataran wewengkon dalem gubernuran; sarta banjur padha ngundang prajurit kabèh supaya nglumpuk.

Jawa 1994: Gusti Yésus digawa déning para prejurit menyang bangsal pengadilan, ing gubernuran. Prejurit-prejurité kabèh tumuli diklumpukaké.

Jawa-Suriname: Para soldat terus nggawa Gusti Yésus mlebu nang lataré kruton terus nyeluk liya-liyané kongkon pada nglumpuk.

Sunda: Yesus ku serdadu-serdadu dibawa ka buruan karaton gupernur. Maranehna nyalukan babaturan sapasukanana sina ka darinya.

Sunda Formal: Geus kitu Isa digiring ku serdadu-serdadu ka istana Gupernuran, tempat pangadilan. Anggota pasukan sina kumpul kabeh ka dinya.