Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TB]     [PL]  [PB] 
 <<  Markus 2 : 17 >> 

TB: Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka: "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit; Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa."


AYT: Ketika Yesus mendengarnya, Dia berkata kepada mereka, “Mereka yang sehat tidak memerlukan dokter, melainkan mereka yang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa.”

TL: Apabila Yesus mendengar perkataan ini, maka berkatalah Ia kepada mereka itu, "Orang yang sehat itu tiada perlukan tabib, hanyalah orang yang sakit. Bukanlah Aku ini datang memanggil orang yang benar, melainkan orang yang berdosa."

MILT: Dan setelah mendengar hal itu, YESUS berkata kepada mereka, "Mereka yang sehat tidak mempunyai kebutuhan akan tabib, melainkan mereka yang menderita sakit. Aku datang tidak untuk memanggil yang benar melainkan yang berdosa ke dalam pertobatan."

Shellabear 2010: Hal itu didengar oleh Isa, lalu bersabdalah Ia kepada mereka, "Orang sehat tidak memerlukan tabib, melainkan orang sakitlah yang memerlukannya. Aku datang bukan untuk memanggil orang saleh, melainkan orang berdosa."

KS (Revisi Shellabear 2011): Hal itu didengar oleh Isa, lalu bersabdalah Ia kepada mereka, "Orang sehat tidak memerlukan tabib, melainkan orang sakitlah yang memerlukannya. Aku datang bukan untuk memanggil orang saleh, melainkan orang berdosa."

Shellabear 2000: Hal itu didengar oleh Isa, lalu bersabdalah Ia kepada mereka, “Orang-orang yang sehat tidak memerlukan tabib, melainkan orang-orang yang sakitlah yang memerlukannya. Aku datang bukan untuk memanggil orang-orang saleh, melainkan orang-orang berdosa.”

KSZI: Isa mendengar pertanyaan itu lalu menjawab, &lsquo;Orang sakitlah yang memerlukan tabib, bukannya orang sihat. Aku datang bukan untuk memanggil orang yang benar, tetapi orang berdosa.&rsquo;

KSKK: Yesus mendengar perkataan itu dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan dokter, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa."

WBTC Draft: Yesus mendengar itu lalu berkata kepada mereka, "Orang yang sehat tidak memerlukan dokter, tetapi orang sakitlah yang memerlukannya. Aku datang bukan memanggil orang yang benar, tetapi orang berdosa."

VMD: Yesus mendengar itu lalu berkata kepada mereka, “Orang yang sehat tidak memerlukan dokter, tetapi orang sakitlah yang memerlukannya. Aku datang bukan memanggil orang yang benar, tetapi orang berdosa.”

AMD: Ketika Yesus mendengarnya, Ia berkata kepada guru-guru Taurat itu, "Orang-orang sakitlah yang memerlukan dokter, bukan orang-orang sehat. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang-orang berdosa."

TSI: Mendengar perkataan mereka, Yesus menjawab, “Orang sehat tidak memerlukan dokter. Yang memerlukan dokter adalah orang sakit. Karena itu Aku datang untuk memanggil orang-orang berdosa supaya bertobat, bukan untuk orang-orang yang merasa dirinya benar!”

BIS: Yesus mendengar pertanyaan mereka itu, lalu menjawab, "Orang yang sehat tidak memerlukan dokter; hanya orang yang sakit saja. Aku datang bukannya untuk memanggil orang yang menganggap dirinya sudah baik, melainkan orang yang dianggap hina."

TMV: Yesus mendengar pertanyaan mereka, lalu menjawab, "Orang sihat tidak memerlukan doktor; hanya orang sakit memerlukannya. Aku tidak datang untuk memanggil orang yang menganggap diri mereka baik, tetapi untuk orang yang dihina masyarakat."

BSD: Yesus mendengar pertanyaan guru-guru agama itu dan Ia menjawab, “Bukan orang sehat yang memerlukan dokter, melainkan orang sakit. Aku datang bukan untuk orang yang menganggap dirinya sudah baik, melainkan untuk orang yang dianggap hina.”

FAYH: Ketika Yesus mendengar perkataan mereka, Ia berkata, "Orang sakitlah yang memerlukan dokter, bukan yang sehat! Aku datang bukan bagi orang baik, melainkan bagi orang jahat, untuk memperingatkan mereka supaya bertobat."

ENDE: Tetapi Jesus mendengar perkataan itu lalu bersabda kepada mereka: Bukannja orang sehat jang memerlukan tabib, melainkan jang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang-orang jang saleh, melainkan orang-orang berdosa.

Shellabear 1912: Apabila didengar oleh Isa, maka berkatalah ia kepadanya, "Bahwa dukun itu berguna bukannya kepada orang yang sehat tubuhnya, melainkan kepada orang yang sakit: bukannya aku ini datang memanggil orang yang benar, melainkan orang yang berdosa."

Klinkert 1879: Serta perkataan ini didengar olih Isa, maka katanja kapada mareka-itoe: Ta bergoena tabib kapada orang sehat, melainkan kapada orang sakit. Bahwa akoe datang ini boekan akan memanggil orang jang benar, melainkan orang berdosa soepaja bertobat.

Klinkert 1863: Maka habis dengar itoe, kata Jesoes padanja: Orang jang baik badan tidak perloe doekoen, melainken orang jang sakit {Mat 9:18; 21:31; Luk 5:32; 19:10; 1Ti 1:15} Akoe tidak dateng maoe panggil tobat orang-bener, melainken orang-dosa.

Melayu Baba: Dan bila Isa dngar, dia kata sama dia-orang, "Doktor ada berguna bukan-nya sama orang yang sihat, ttapi sama orang yang sakit: sahya datang bukan-nya mau panggil orang yang bnar, ttapi orang yang berdosa."

Ambon Draft: Dan manakala Tuhan JESUS dapat dengar itu, katalah Ija pada marika itu: Awrang jang njaman tijada usah dengan djuru-ubat, tetapi awrang jang sakit; sudah tijada Aku datang akan panggil awrang jang adil, tetapi awrang-awrang berdawsa akan tawbat.

Keasberry 1853: Maka apabila didungar ulih Isa itu, lalu katanya kapada marika itu, Orang sehat ta'da burguna tabib padanya, mulainkan pada orang yang sakit: Aku datang ini bukannya handak munyurohkan orang bunar itu burtaubat, mulainkan orang burdosa.

Keasberry 1866: Maka apabila didŭngar ulih Isa itu, lalu katanya kapada marika itu, Orang sehat ta’da bŭrguna tabib padanya, mŭlainkan pada orang yang sakit; aku datang ini, bukannya handak mŭnyurohkan orang bŭnar itu bŭrtaubat, mŭlainkan orang bŭrdosa.

Leydekker Draft: Maka, serta Xisaj dengar 'itu, katalah 'ija pada marika 'itu: 'awrang jang njaman bukan 'usah 'akan thabib, hanja 'awrang jang tijada betah: sudah tijada kudatang memanggil 'awrang xadil, hanja 'awrang berdawsa 'akan membawa tawbat.

AVB: Yesus terdengar pertanyaan itu lalu menjawab, “Orang sakitlah yang memerlukan tabib, bukannya orang sihat. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa.”

Iban: Lebuh Jesus ninga nya, Iya lalu bejaku ngagai sida, "Orang ke gerai enda begunaka lutur, tang semina orang ke sakit. Aku datai ukai deka ngangauka orang ke lurus, tang orang ke bedosa."


TB ITL: Yesus <2424> mendengarnya <191> dan berkata <3004> kepada mereka <846>: "Bukan <3756> orang sehat <2480> yang memerlukan <5532> <2192> tabib <2395>, tetapi <235> orang sakit <2560> <2192>; Aku datang <2064> bukan <3756> untuk memanggil <2564> orang benar <1342>, melainkan <235> orang berdosa <268>." [<2532> <3754>]


Jawa: Gusti Yesus mireng, lan banjur ngandika marang wong-wong mau: “Kang butuh dhukun iku dudu wong waras, nanging wong lara. TekaKu iki ora arep ngundang wong sampurna, nanging wong dosa.”

Jawa 2006: Bareng Yésus midhanget, Panjenengané banjur ngandika marang para ahli Torèt iku, "Wong-wong waras ora mbutuhaké dhokter, nanging wong-wong lara iku kang mbutuhaké. Aku teka ora supaya ngundang wong-wong kang mursid, nanging supaya ngundang wong-wong dosa."

Jawa 1994: Mireng pitakoné para ahli Torèt mau Gusti Yésus nuli ngandika: "Wong sing waras mono ora mbutuhaké dhokter; mung wong sing lara waé. Teka-Ku ora nimbali wong sampurna, nanging wong dosa."

Jawa-Suriname: Gusti Yésus krungu pitakonané guru-guru Kitab mau, mulané Dèkné terus semaur: “Sing mbutuhké dokter kuwi mesti ya sing lara ta, mosok sing waras? Mulané, tekaku nang jagat kéné ora nggolèki wong sing nganggep nèk uripé wis bener, nanging nggolèki wong sing dosa.”

Sunda: Kadangueun ku Yesus, Anjeunna ngawaler, "Anu perlu doktor teh anu garering, nu calageur mah teu perlueun. Kaula datang lain rek neangan jelema anu marulya, tapi rek neangan jelema-jelema anu diaranggap hina."

Sunda Formal: Ngaromongna ku Isa ge kadangu. Anjeunna ngalahir, “Nu cageur mah, teu butuheun ku doktor; nu butuheun doktor mah, nu garering. Kami datang teh lain rek nyaur anu balener, tapi rek nyaur anu doraka.”

Madura: Isa meyarsa partanya’anna reng-oreng jareya, laju adhabu, "Oreng se baras ta’ parlo dokter; se parlo dokter oreng se sake’. Sengko’ dhateng ngologa reng-oreng se eanggep juba’, banne ngologa reng-oreng se nganggep aba’na la becce’."

Bauzi: Lahame vi ailo gagoha Yesusat fa dam laba im totobe nidi nim nehame ab vi fi koadamam. “Uho ozom, dam aheda dokter abo obat vuusumdate lam meo? Vabà! Gi dam gaileheda ihimo obat vuusumdate lam bak. Bak lam gi neham bak. Eho bak niba lehe bak neham bak ozome lehe vabak. Damat neha, ‘Im abo Alat gagu fi hasi esuhu im zi ahebu ulohodesu vamdesu meedam dam im am bak,’ lahame ahobat neàdem dama Eho neha, ‘Uho faina meedam bak lam nasi voedume fa ahu neà bak vàmadi meedale,’ laham bak gagolo lehe vabak. Em gi damat neha, ‘Iho faina meedam damat modem bak,’ lahame it ozome gagodam dam laba neha, ‘Uho faina meedam bak lam nasi voedume fa ahu neà bak vàmadi meedale,’ laham bak gagolo lehe bak,” lahame ab vameadaham.

Bali: Ida Hyang Yesus mireng indike punika, raris Ida ngandika: “Anake sane seger tanja merluang balian. Nanging anake sakit janten merluang. Tekan Tiange boyaja ngrereh anak sane sadu, nanging anak sane murang agama.”

Ngaju: Yesus mahining paisek ewen te, palus Ie tombah, "Oloh je barigas dia usah manggau dokter; baya oloh je haban ih. Aku toh dumah dia tantai manggau oloh je manyewut arepe jari bahalap, malengkan oloh je inyewut papa."

Sasak: Deside Isa pirengang napi saq teketuanang siq ie pade, terus Deside Isa bejawab, "Dengan saq sẽhat ndẽq merluang tabib, cume dengan saq sakit doang. Tiang dateng ndẽqne jari ngempoh dengan-dengan saq nganggep diriqne sampun kenaq, laguq dengan-dengan saq bedose."

Bugis: Naéngkalingai Yésus pakkutanana mennanro, nanappébali, "Tau madisingngé dé’ napparelluwang dottoro’; bannami tau malasaé bawang. Polé-Ka tenniya untu’ mobbii tau iya mangga’éngngi aléna makessing, sangadinna tau iya riyangga’é matuna."

Makasar: Nalangngereki Isa akkuta’nang kamma ke’nanga, appialimi Nakana, "Tau tenaya nagarring, tena naparallu ri dottoro’, passangalinna tau garringaji. Teai tau nakanaya kalenna baji’ battu Kuboya, passangalinna tau nicini’ tunaya."

Toraja: Iatonna rangii Yesu te kada iate, Nakuami lako tu tau: Tae’ naanga’i to maleke tu to ma’dampi, sangadinna to masakiri. Tae’ra Kusae la untambai to malambu’, sangadinna to kasalan.

Duri: Nasa'ding Puang Isa to pekutananna, napebalii nakua, "Ia to tomalagah te'da naparallu tomangjampi, apa to tomasakira mparallui tomangjampi. Te'da kuratu la ntulung to tossanga kalena tomelo, apa ratura' ntulung tomadosa, anna mengkatoba'."

Gorontalo: U heloiya limongoliyo boyito ilodungohe li Isa wawu Tiyo loloiya odiye, ”Dila ta sehati ta paralu lo ta mohhunema bo ta mongongoto. Wau lonao mayi dila me motiyanga ta banari bo ta dila ta'ati to hukum lo Tawurat.”

Gorontalo 2006: Ti Isa loo̒dungohe yiyintu limongolio boito, tulusi lolametao̒, "Taa seehati diila momalalu dokuteli; bo taa u mongongoto. Wau̒ dungga-dungga mai diila mai motianga totaa hipo nganggapua batangalio malo piohu, bo tahe anggapuolo hina."

Balantak: Nomorongor upa men ia porobukon i raaya'a, mbaka' ia simbatimo i Yesus tae-Na, “Taasi' mian malesi' a paraluu dokter, kasee mian men manggeo. Yaku' notaka taasi' bo pengeleelo' mian men kana' a wawauna, kasee bo pengeleelo' mian dosaon kada' mongololo' i Yaku'.”

Bambam: Sapo' nahingngi Puang Yesus indo pekutanaanna, iya natimba'um naua: “Tä' tia deem to bono' umpahalluam tuandotto', anggam tia to masaki. Kao-kao suleä' inde lino taia to ussanga kalena malolo la kutambai, sapo' suleä' untambai to madosa.”

Kaili Da'a: Sangga nangepe pompekutana etu, nangulimo Yesus ka ira, "Da'a tau to naroso korona paraluu rapakuli dokutoro, aga tau to naju'ana. Patuju karataku e'i da'a ala mompokio tau nanoa rarana, tapi ala mompokio tau-tau nasilaka."

Mongondow: Ta'e dinongog i Yesus in ḷoliboí monia tatua, daí sinubagan-Nya, "Intau mita mosehat diaíbií moparaḷu kon dokter, tongaíbií intau motakit. Bo Aku'oi namangoi de'emanbií mogoinií kon intau inta monganggap kon mopiadon in sia, ta'e mamangoibií kon intau mita inta ain inanggap yoyatan."

Aralle: Nahingnginna yato Puang Yesus, natimba'mi naoatee, "Sinnoanna ang si natula' to baha', 'Tadiaete' to makahsing ang umpahallu to pa'pakuli, ampo' to makorongngetee'.' Noa tunto Koo. Dä' sule untambai tau ang ungngangka' kalaena maroho, ampo' tau ang nainsang naoatee kekasalaang."

Napu: Nahadi Yesu lolitanda, ido hai Nauliangaahe: "Tauna au bara mahai, bara paraluu mohaoki sando. Tauna au mahai pea au paraluu mohaoki sando. BaraNa mai mokakio tauna au manoto babehianda. KamaiNgku ide, mokakioNa tomadosa bona menosohe hangko i dosanda."

Sangir: Mawu Yesus e nakaringihẹ̌ kakiwal᷊on sire ene, kụ simimbang ungkuěng, "Taumata apan mal᷊ahuweka e tawe mẹ̌gaghausẹ̌ dokterẹ̌, kaiso kawe apang masasakị e sidutu. Iạ diměnta e wal᷊inewe kumui apan kụ měpẹ̌pěndang batangenge seng mapia, kaiso kawe taumata apan baradosa e."

Taa: Wali pangandonge i Yesu gombo nsira manto’o maja’a tau etu, Ia mangaligi sira, Ia manganto’o, “Si’a tau to taa masaki mamporani dokter, pei tau to mangansani ia masaki, tau etu semo to rani nasawang ndokter. Wali Aku ma’i si’a ma’i mangansale tau to mampobuuka taa sala. Aku ma’i mangansale tau to madosa see sira damajea See naka Aku mangkoni sindara-ndara pei tau madosa etu.”

Rote: Yesus namanene hataholi sila natatanen ndia boema nataa nae, "Hataholi so'da-la'da ka ta paluu dotel fa. Ka'da hataholi kamahe'di kala dei. Au mai ta soaneu alo hataholi fo nafa'da nae ndia hataholi malole fa, te Au mai soaneu hataholi fo lafa'da lae, hataholi taidae ka dei."

Galela: Una wogiise manga demo-demo magena de Una wosango wotemo, "O nyawa yapoputuru upa he ma dokterka yahino, cawali ka o nyawa yasisiri. Magena imatero maro Ngohi tahino gena, taasowa o nyawa la kanaga itemo manga sininga itotiai, duma ma ngale taaso o nyawa de manga dorouka, la ma ngale manga dorouno gena ona aku imatoba de imatoduba."

Yali, Angguruk: Otsi unubam ari urukmu Yesusen hol isibareg, "Ap fano werehonen ap ekeyen hihit nenebukag peruk eleg, ouk waruk inap inindimuwen ap ekeyen hihit neneplep peruk," ulug Ele indit toho hiyag isibag. "Fano ane turuk inap wol enebuhuk ulug waharikik fug, siyag ane turuk inap wol enebuhuk ulug waharikik," ibag.

Tabaru: 'O Yesus wogi'isene manga sa-sano ge'ena so wosango, wongose 'ato, "'O nyawa gee kayosa-sanangi koyoparaluuwa 'o dotere; ma 'ena gee yopa-panyake. Ngoi toboa ge'ena kotaki'asokuwa 'o nyawa gee yoma-maoku yaowa-owau, ma 'ena gee 'o nyawa yosowo-sowono."

Karo: Penungkunen enda ibegi Jesus emaka IjabapNa, "Kalak sakit nge si perlu dokter, labo kalak sehat. Aku reh labo guna ndilo kalak si bujur akapna bana tapi guna ndilo kalak perdosa."

Simalungun: Tapi dob ibogei Jesus ai, nini ma dompak sidea, “Seng porlu doktor bani na jorgit, bani na boritan do! Seng roh Ahu laho mandilo parpintor, tapi pardousa do.”

Toba: Alai umbege i Jesus, ninna ma mandok nasida: Apala na ringkot di angka na hisar pandaoni i, di angka na hansitan do! Ndang na ro Ahu manjou angka partigor, angka pardosa do!

Dairi: Idengkoh Jesus ngo kuso-kuso idi, gabè nina mo, "Oda perlu penambari bai kalak sijuah-juahen, pellin taba kalak simersakit ngo. Roh Aku oda ngo mendiloi kalak bennar, tapi kalak perdosa ngo."

Minangkabau: Isa Almasih mandanga apo nan ditanyokan dek guru-guru agamo tu, mako bakatolah Baliau, "Urang nan siyaik indak mamaralukan dotor doh; tapi kok urang nan sakik, iyo. Ambo datang indak untuak ka ma ajak urang nan maraso dirinyo lah elok doh, tapi Ambo datang kabake urang nan dipandang hino."

Nias: Irongo Yesu wanofura andrõ ba Imane wanema li, "Tenga ba niha si lõ fõkhõ moguna zame'e daludalu, ha ba niha sofõkhõ. Tenga ba wogaoni niha satulõ mõi Ndra'o, no ba wogaoni niha si so horõ."

Mentawai: Kelé aiarep panounogatda néné Jesus, kuanangan ka matadda, "Tá anai punda nia si Dokter ka sia simaron tubu; sarat sia simaoringen lé. Aipoí akuoi néné, tá masigaba sikua tubuna simaerú paraboat, tápoi masigaba sia kasit-sit'akenen sirimanua lé."

Lampung: Isa ngedengi pertanyaan tian udi, raduni ngejawab, "Jelma sai sihat mak perlu dokter; angkah jelma sai meruyuh gaoh. Nyak ratong lain hak untuk ngurau jelma sai nganggap dirini radu betik, melainko jelma sai dianggap hina."

Aceh: Isa teudeungoe peue nyang jitanyong lé awaknyan, laju geujaweueb lagée nyoe, "Ureuëng nyang seuhat hana peureulée dokto; nyang peureulée dokto na kheueh ureuëng sakét. Ulôn teuka bukon lôn tawök ureuëng nyang jianggab droe jih gét, teuma ureuëng nyang jianggab hina."

Mamasa: Sapo' narangngi Puang Yesus pekutananna napolalan natimba' nakua: “Tangngia to malapu' umparallui tuandotto' sapo' to masakiria. Tae'nakkao sae umpeang to ussanga kalena malolo sapo' la umpeangna' angganna to digente' to kasalaan.”

Berik: Yesus taterisi jemnaiserem aa galap sarbilirim, Jei ga balbabili, "Angtane bwerayanaiserem jei jam gwiyan doktorminibe, jengga angtane bwernabara tefner jei gam gwina. Ai ke enggalf Ai fortya angtane jena enggam aa jei gam balaram, 'Maa, ai ames waakenswena, etam-etama amna fas.' ga jes jenbebif. Jengga Ai Agalf fortya, angtane etam-etamabaraiserem jam ge tikwebif jelem etam-etamawer, ga jes jenbebif."

Manggarai: Dengé le Mori Yésus réi disé agu mai taén ngong isé: “Toé ata weki di’a ata kawé doktér, maik ata beti; mai Daku toé latang te kawé ata nggeluk, maik ata ndékok.”

Sabu: Do rangnge ri Yesus ne likebhali ro do naanne, moko ta bhale ke ri No, "Ki ddau do ie adho do paralu nga dote, wata ke ddau do paddha we. Ne dakka ya, adho ta ma pedoa do laje ne ngi'u no ta do woie, tapulara tu ddau do tade ne ngi'u no ta do woapa."

Kupang: Ma Yesus dapa dengar dong batanya bagitu, ju Dia manyao bilang, “Orang saki memang parlú dokter, ma orang su bae sonde parlú. Beta datang ko urus orang yang tar bae dong. Ma sonde datang ko urus orang yang su rasa diri batúl dong.”

Abun: Yefun Yesus jam yeguru bi sukdu ne sa, An ki nai yeguru ne do, "Ye gato yo i nde, bere an yo meret dokter nde, wo ye gato i sa, bere an meret dokter. Ji yo ma mo bur ré wa Ji kendo ye gato nut do, an sa, ye gato ben sukndo ne nde. Ji yo ma wa ye ga sane nde, wo Ji ma mo bur ré wa Ji kendo ye gato ben sukibit, yé ne tepsu ye gato i, subere yé ne brek kadit os ibit ne, ete jammo Ji."

Meyah: Yesus eg, tina rua rinjeka erek koma, jefeda Ofa agot gu Guru-Guru agama insa koma oida, "Rusnok ongga riskeiramera bera runois gu dokter guru. Tina rusnok ongga marenir ojgomu bera rumois gu Dokter. Erek koma tein Didif dinen skoita rusnok ongga rusujohu rot oida risinsa rudou bera erek ebsi komowa fob guru. Tina Didif din jeskaseda dita eiteij ah ongga efeinah gu rusnok ongga rusujohu rot oida rerin mar ongga oska enah gij rudou efesi ojgomu."

Uma: Yesus mpo'epe lolita-ra toe, toe pai' napololitai-ra hante lolita rapa' toi, na'uli': "Tauna to uma peda', uma mingki' rapokulii'. Tauna to peda'-wadi-hawo to paraluu rapokulii'. Uma-a tumai mpokio' tauna to monoa' ingku-ra. Katumai-ku toi-le, mpokio' topojeko'-a-kuna bona medea-ra ngkai jeko'-ra."

Yawa: Yesus danito po awa ana wo raura we ranaun, umba Po ananeneae inta raura pare, “Vatano saumane pamo bekero anawae aije ramu, yara vatano gwanene pirati bekero anawae ai. Maisyare omaisy, are nawirati wo ratantona ware awa ayao kakaije meweno mai onawamo Syo mawaine ramu. Yara ride indamu Syo vatano awa ayao kakaije no maije mawain indamu awaura irati kove rai.”


NETBible: When Jesus heard this he said to them, “Those who are healthy don’t need a physician, but those who are sick do. I have not come to call the righteous, but sinners.”

NASB: And hearing this, Jesus *said to them, " It is not those who are healthy who need a physician, but those who are sick; I did not come to call the righteous, but sinners."

HCSB: When Jesus heard this, He told them, "Those who are well don't need a doctor, but the sick do need one . I didn't come to call the righteous, but sinners."

LEB: And [when] Jesus heard [it] , he said to them, "Those who are healthy do not have need of a physician, but those _who are sick_. I have not come to call the righteous, but sinners.

NIV: On hearing this, Jesus said to them, "It is not the healthy who need a doctor, but the sick. I have not come to call the righteous, but sinners."

ESV: And when Jesus heard it, he said to them, "Those who are well have no need of a physician, but those who are sick. I came not to call the righteous, but sinners."

NRSV: When Jesus heard this, he said to them, "Those who are well have no need of a physician, but those who are sick; I have come to call not the righteous but sinners."

REB: Hearing this, Jesus said to them, “It is not the healthy who need a doctor, but the sick; I did not come to call the virtuous, but sinners.”

NKJV: When Jesus heard it , He said to them, "Those who are well have no need of a physician, but those who are sick. I did not come to call the righteous, but sinners, to repentance."

KJV: When Jesus heard [it], he saith unto them, They that are whole have no need of the physician, but they that are sick: I came not to call the righteous, but sinners to repentance.

AMP: And when Jesus heard it, He said to them, Those who are strong {and} well have no need of a physician, but those who are weak {and} sick; I came not to call the righteous ones {to repentance,} but sinners (the erring ones and all those not free from sin).

NLT: When Jesus heard this, he told them, "Healthy people don’t need a doctor––sick people do. I have come to call sinners, not those who think they are already good enough."

GNB: Jesus heard them and answered, “People who are well do not need a doctor, but only those who are sick. I have not come to call respectable people, but outcasts.”

ERV: When Jesus heard this, he said to them, “Sick people are the ones who need a doctor, not those who are healthy. I came to ask sinners to join me, not those who do everything right.”

EVD: Jesus heard this, and he said to them, “Healthy people don’t need a doctor. It is the sick people that need a doctor. I did not come to invite good people. I came to invite sinners.”

BBE: And Jesus, hearing it, said to them, Those who are well have no need of a medical man, but those who are ill: I have come not to get the upright but sinners.

MSG: Jesus, overhearing, shot back, "Who needs a doctor: the healthy or the sick? I'm here inviting the sin-sick, not the spiritually-fit."

Phillips NT: When Jesus heard this, he said to them, "It is not the fit and flourishing who need the doctor, but those who are ill. I did not come to invite the 'righteous',but the 'sinners'."

DEIBLER: After Jesus heard what they were saying, he said to the men who taught the Jewish laws, “People who consider that they are well do not seek a doctor. On the contrary, it is those who are sick who seek a doctor [MET]!” This he said to indicate that it was those who knew that they had sinned who were coming to him in order that he might help them spiritually. And he said, “I did not come to invite people who think that [IRO] they are righteous to come to me and turn from their sinful behavior. On the contrary, I came from heaven to invite people who know that they are sinners, in order that they might turn from their sins and come to me.”

GULLAH: Jedus yeh wa dey say an e ansa um say, “People wa ain sick ain haffa go ta de docta. Jes dem wa sick need um. Same fashion, A ain come fa call dem wa tink dey da waak scraight wid God. A come fa call dem wa know dey sinna.”

CEV: Jesus heard them and answered, "Healthy people don't need a doctor, but sick people do. I didn't come to invite good people to be my followers. I came to invite sinners."

CEVUK: Jesus heard them and answered, “Healthy people don't need a doctor, but sick people do. I didn't come to invite good people to be my followers. I came to invite sinners.”

GWV: When Jesus heard that, he said to them, "Healthy people don’t need a doctor; those who are sick do. I’ve come to call sinners, not people who think they have God’s approval."


NET [draft] ITL: When <2532> Jesus <2424> heard <191> this he said <3004> to them <846>, “Those who are healthy <2480> don’t <3756> need <5532> <2192> a physician <2395>, but <235> those who are sick <2560> do <2192>. I have <2192> not <3756> come <2064> to call <2564> the righteous <1342>, but <235> sinners <268>.”


  Share Facebook  |  Share Twitter

Studi lengkap, lihat: Alkitab SABDA.

 <<  Markus 2 : 17 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel