Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TB]     [PL]  [PB] 
 <<  Mazmur 27 : 9 >> 

TB: Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku, janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka; Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku!


AYT: Jangan sembunyikan wajah-Mu dariku. Jangan berpaling dari hamba-Mu dengan murka, ya, Engkau telah menjadi Penolongku. Jangan sia-siakan dan jangan tinggalkan aku, ya Allah Penyelamatku!

TL: Jangan apalah Engkau menyembunyikan hadirat-Mu dari padaku dan jangan dengan murka Engkau menolak hamba-Mu; bahwa Engkaulah penolongku, janganlah kiranya Engkau lupakan daku; janganlah tinggalkan daku, ya Allah, pohon selamatku!

MILT: Janganlah menyembunyikan wajah-Mu dari padaku; janganlah berpaling dari hamba-Mu dalam amarah-Mu; Engkau telah menjadi penolongku, janganlah membiarkan aku dan meninggalkan aku, ya Allah (Elohim - 0430) keselamatanku.

Shellabear 2010: Janganlah menyembunyikan hadirat-Mu dariku, janganlah menelantarkan hamba-Mu dalam kemurkaan. Engkaulah penolongku, janganlah menolak aku atau meninggalkanku, ya Tuhan yang menyelamatkan aku!

KS (Revisi Shellabear 2011): Janganlah menyembunyikan hadirat-Mu dariku, janganlah menelantarkan hamba-Mu dalam kemurkaan. Engkaulah penolongku, janganlah menolak aku atau meninggalkanku, ya Tuhan yang menyelamatkan aku!

KSZI: Janganlah sembunyikan wajah-Mu daripadaku, jangan singkirkan hamba-Mu dengan murka; Engkau telah menolongku.Jangan pergi daripadaku, jangan tinggalkan aku, Ya Allah Penyelamatku.

KSKK: Janganlah menyembunyikan wajah-Mu dari padaku dan jangan menolak hamba-Mu dalam amarah. Engkau adalah pelindungku, janganlah menolak atau meninggalkan aku, ya Allah penebusku!

VMD: Janganlah menjauh dari aku. Janganlah marah terhadap hamba-Mu. Hanya Engkau yang dapat menolong aku. Ya Allahku, janganlah tinggalkan aku. Engkaulah Juruselamatku.

BIS: janganlah bersembunyi daripadaku." Janganlah marah dan menolak hamba-Mu, sebab Engkaulah yang telah menolong aku. Janganlah membuang atau meninggalkan aku, ya Allah, penyelamatku.

TMV: janganlah sembunyikan diri-Mu daripadaku. Janganlah marah dan tolak hamba-Mu. Engkaulah yang telah menjadi penolongku. Janganlah tinggalkan atau buang aku, ya Allah, penyelamatku!

FAYH: Janganlah Engkau menyembunyikan diri-Mu ketika aku berusaha mencari Engkau. Jangan menolak hamba-Mu dengan murka. Engkaulah yang telah menolong aku dalam segala kesukaran yang sudah-sudah; janganlah Engkau meninggalkan aku sekarang. Jangan membuang aku, ya Allah penyelamatku!

ENDE: djanganlah wadjahMu Kausembunjikan bagiku! Djanganlah Kautolak hambaMu dalam amarahMu, Pembantukulah Engkau, djangan aku Kauenjahkan, djangan pula Kautinggalkan daku, ja Allah selamatku.

Shellabear 1912: Janganlah kiranya Engkau melindungkan muka-Mu dari padaku, dan janganlah menolakkan hamba-Mu dengan murka-Mu; bahwa Engkau telah menjadi penolongku, janganlah kiranya Engkau membuangkan atau meninggalkan aku, ya Tuhan yang menyelamatkan aku.

Leydekker Draft: Djangan 'angkaw sembunjikan hadlretmu deri padaku, dan dengan morka djangan simpangkan hambamu 'angkaw sudah 'ada tulongku, djangan 'angkaw lalej 'akan 'aku dan djangan meninggalkan 'aku, ja 'Ilah chalatsku.

AVB: Janganlah sembunyikan wajah-Mu daripadaku, jangan singkirkan hamba-Mu dengan murka; Engkau telah menolongku. Jangan pergi daripadaku, jangan tinggalkan aku, Ya Allah Penyelamatku.


AYT ITL: Jangan <0408> sembunyikan <05641> wajah-Mu <06440> dariku <04480>. Jangan <0408> berpaling <05186> dari hamba-Mu <05650> dengan murka <0639>, ya, Engkau telah menjadi <01961> Penolongku <05833>. Jangan <0408> sia-siakan <05203> dan jangan <0408> tinggalkan <05800> aku, ya Allah <0430> Penyelamatku <03468>!

TB ITL: Janganlah <0408> menyembunyikan <05641> wajah-Mu <06440> kepadaku <04480>, janganlah <0408> menolak <05186> hamba-Mu <05650> ini dengan murka <0639>; Engkaulah pertolonganku <05833>, janganlah <0408> membuang <05203> aku dan janganlah <0408> meninggalkan <05800> aku, ya Allah <0430> penyelamatku <03468>! [<01961>]

TL ITL: Jangan <0408> apalah Engkau menyembunyikan <05641> hadirat-Mu <06440> dari padaku <04480> dan jangan <0408> dengan murka <0639> Engkau menolak <05186> hamba-Mu <05650>; bahwa Engkaulah penolongku <05833>, janganlah <0408> kiranya Engkau lupakan <05203> daku; janganlah <0408> tinggalkan daku <05800>, ya Allah <0430>, pohon selamatku <03468>!

AVB ITL: Janganlah <0408> sembunyikan <05641> wajah-Mu <06440> daripadaku <04480>, jangan <0408> singkirkan <05186> hamba-Mu <05650> dengan murka <0639>; Engkau telah menolongku <05833>. Jangan <0408> pergi daripadaku <05203>, jangan <0408> tinggalkan <05800> aku, Ya Allah <0430> Penyelamatku <03468>. [<01961>]


HEBREW: <03468> yesy <0430> yhla <05800> ynbzet <0408> law <05203> ynsjt <0408> la <01961> tyyh <05833> ytrze <05650> Kdbe <0639> Pab <05186> jt <0408> la <04480> ynmm <06440> Kynp <05641> rtot <0408> la (27:9)


Jawa: Paduka mugi sampun nutupi wedana Paduka dhateng kawula, Paduka sampun nampik abdi Paduka klayan bebendu; Paduka punika pitulungan kawula, kawula mugi sampun Paduka tampik saha Paduka tilar, dhuh Allah, Juruwilujeng kawula!

Jawa 1994: dhuh Allah, mugi sampun ngaling-alingi wedana Paduka dhateng kawula." Kawula sampun ngantos Paduka tampik kalayan duka. Paduka menika ingkang milujengaken kawula. Mugi kawula sampun Paduka tampik utawi Paduka tégakaken, dhuh Allah, Juru Wilujeng kawula.

Sunda: Gusti ulah nyumput ti abdi! Gusti ulah ngabenduan, abdi ulah dugi ka ditolak. Gusti parantos nulung ka abdi, mugi ulah ngantunkeun, ulah nundung, nun Allah, jurusalamet abdi.

Madura: Junandalem ja’ ngetek dhari abdidalem, GUSTE." Junandalem ja’ duka, abdidalem ja’ tolak, sabab Junandalem se ampon nolong abdidalem. Ya Allah, Junandalem panyalamet abdidalem; abdidalem ja’ dinggallagi, abdidalem ja’ buwangngagi.

Bali: Sampunangja Palungguh IRatu nyingidang raga ring titiang!” Sampunangja Palungguh IRatu duka ring titiang, tur sampunangja Palungguh IRatu nilar kaula druene. Palungguh IRatu sampun dados panulung titiange. Sampunangja nilar miwah ngutang titiang. Duh Ratu Sang Widi Wasa, juru rahayun titiange.

Bugis: aja’ tamassubbu polé ri aléku." Aja’ tamacai sibawa sampéyangngi atam-Mu, saba’ Iko ritu pura tulukka. Aja’ tabuwakka iyaré’ga salaika, oh Allataala, pappassalama’ku.

Makasar: teaKi’ accokkoi battu ri nakke." TeaKi’ larroi siagang teaKi’ tollaki atanTa, saba’ iKattemi le’ba’ antulunga’. TeaKi’ pelakkia’ yareka teaKi’ bokoia’, o, Allata’ala, Tumappasalamakku.

Toraja: Da Mibunianna’ tu lindoMi, sia da Misualei tu taumMi napobua’ kasengkeamMi. Kamumo tu kupopatunduan; da Mitibena’ sia da Mitampena’, o Puang Matua, oto’na kasalamarangku.

Karo: Ula Kam cebuni man bangku, ula Kam nembeh man bangku aku suruh-SuruhenNdu, ula min aku IpelawesNdu. Sabap Kam kap penampatku, ula tadingken aku. O Dibata, Kam kap si ngkeliniku.

Simalungun: Ulang ma ponopkon Ham bohi-Mu dompak ahu, ulang ma tulak Ham juakjuak-Mu ibagas ringis-Mu; Ham do pangurupingku, ulang ma pabali Ham ahu, anjaha ulang ma tadingkon Ham ahu, Ham Naibata ni hatuahonku.

Toba: Unang tung tabunihon bohim maradophon ahu, unang tung tulak naposom di bagasan rimasmu, matua Ho do pangurupingku, unang tung ambolongkon ahu, jala unang tadingkon ahu, ale Debata ni hatuaonku!


NETBible: Do not reject me! Do not push your servant away in anger! You are my deliverer! Do not forsake or abandon me, O God who vindicates me!

NASB: Do not hide Your face from me, Do not turn Your servant away in anger; You have been my help; Do not abandon me nor forsake me, O God of my salvation!

HCSB: Do not hide Your face from me; do not turn Your servant away in anger. You have been my help; do not leave me or abandon me, God of my salvation.

LEB: Do not hide your face from me. Do not angrily turn me away. You have been my help. Do not leave me! Do not abandon me, O God, my savior!

NIV: Do not hide your face from me, do not turn your servant away in anger; you have been my helper. Do not reject me or forsake me, O God my Saviour.

ESV: Hide not your face from me. Turn not your servant away in anger, O you who have been my help. Cast me not off; forsake me not, O God of my salvation!

NRSV: Do not hide your face from me. Do not turn your servant away in anger, you who have been my help. Do not cast me off, do not forsake me, O God of my salvation!

REB: do not hide your face from me, nor in your anger turn away your servant, whose help you have been; God my saviour, do not reject me or forsake me.

NKJV: Do not hide Your face from me; Do not turn Your servant away in anger; You have been my help; Do not leave me nor forsake me, O God of my salvation.

KJV: Hide not thy face [far] from me; put not thy servant away in anger: thou hast been my help; leave me not, neither forsake me, O God of my salvation.

AMP: Hide not Your face from me; turn not Your servant away in anger, You Who have been my help! Cast me not off, neither forsake me, O God of my salvation!

NLT: Do not hide yourself from me. Do not reject your servant in anger. You have always been my helper. Don’t leave me now; don’t abandon me, O God of my salvation!

GNB: Don't hide yourself from me! Don't be angry with me; don't turn your servant away. You have been my help; don't leave me, don't abandon me, O God, my savior.

ERV: Don’t turn away from me. Don’t be angry with your servant. You are the only one who can help me. My God, don’t leave me all alone. You are my Savior.

BBE: Let not your face be covered from me; do not put away your servant in wrath; you have been my help: do not give me up or take your support from me, O God of my salvation.

MSG: Don't hide from me now! You've always been right there for me; don't turn your back on me now. Don't throw me out, don't abandon me; you've always kept the door open.

CEV: so don't hide from me. I am your servant, and you have helped me. Don't turn from me in anger. You alone keep me safe. Don't reject or desert me.

CEVUK: so don't hide from me. I am your servant, and you have helped me. Don't turn from me in anger. You alone keep me safe. Don't reject or desert me.

GWV: Do not hide your face from me. Do not angrily turn me away. You have been my help. Do not leave me! Do not abandon me, O God, my savior!


KJV: Hide <05641> (8686) not thy face <06440> [far] from me; put <05186> (0) not thy servant <05650> away <05186> (8686) in anger <0639>_: thou hast been my help <05833>_; leave <05203> (8799) me not, neither forsake <05800> (8799) me, O God <0430> of my salvation <03468>_.

NASB: Do not hide<5641> Your face<6440> from me, Do not turn<5186> Your servant<5650> away<5186> in anger<639>; You have been<1961> my help<5833>; Do not abandon<5203> me nor<408> forsake<5800> me, O God<430> of my salvation<3468>!

NET [draft] ITL: Do not <0408> reject <05641> me! Do not <0408> push <05186> your servant <05650> away <05186> in anger <0639>! You are <01961> my deliverer <05833>! Do not <0408> forsake <05203> or <0408> abandon <05800> me, O God <0430> who vindicates <03468> me!


  Share Facebook  |  Share Twitter

Studi lengkap, lihat: Alkitab SABDA.
Studi Alkitab dengan AI: Alkitab GPT.

 <<  Mazmur 27 : 9 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Alkitab GPT
Bantuan
Dual Panel Dual Panel