Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TB]     [PL]  [PB] 
 <<  Roma 5 : 14 >> 

TB: Sungguhpun demikian maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa juga atas mereka, yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang.


AYT: Namun, maut berkuasa dari sejak Adam sampai Musa, bahkan juga atas orang-orang yang berdosanya tidak sama seperti pelanggaran yang dilakukan oleh Adam, yang merupakan gambaran dari Dia yang akan datang.

TL: Akan tetapi maut itu memerintah dari zaman Adam hingga zaman Musa, sama juga atas orang yang tiada berbuat dosa sebagaimana kesalahan Adam, yang menjadi suatu teladan Yang akan datang itu.

MILT: Dan maut berkuasa sejak Adam sampai Musa, bahkan atas mereka yang tidak berbuat dosa dalam keserupaan penyimpangan Adam, yang merupakan lambang dari Dia yang akan segera datang.

Shellabear 2010: Padahal, maut telah merajalela sejak zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Musa, bahkan atas orang-orang yang tidak melakukan pelanggaran yang sama seperti pelanggaran yang dilakukan oleh Adam. Adam adalah gambaran dari Dia, yang akan datang.

KS (Revisi Shellabear 2011): Padahal, maut telah merajalela sejak zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Musa, bahkan atas orang-orang yang tidak melakukan pelanggaran yang sama seperti pelanggaran yang dilakukan oleh Adam. Adam adalah gambaran dari Dia, yang akan datang.

Shellabear 2000: Padahal, maut telah merajalela sejak zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Musa, bahkan atas orang-orang yang tidak melakukan pelanggaran yang sama seperti pelanggaran yang dilakukan oleh Adam. Adam adalah gambaran dari Dia, yang akan datang.

KSZI: Namun demikian, kematian telah bertakhta dari zaman Adam hinggalah zaman Musa, dan merajai semua orang termasuklah yang tidak melakukan pelanggaran sebagaimana yang telah dilakukan oleh Adam, yang merupakan gambaran Dia yang akan datang.

KSKK: Oleh sebab itu sejak masa Adam sampai Musa maut berkuasa atas manusia, sekalipun dosa mereka bukanlah ketidaktaatan seperti halnya Adam. Dia bukan Adam sejati melainkan melambangkan Dia yang akan datang.

WBTC Draft: Sejak Adam sampai Musa, semua orang harus mati. Adam mati karena dosa, yaitu tidak menaati perintah Allah, tetapi orang yang berdosa bukan seperti cara Adam, juga harus mati. Adam dapat diperbandingkan dengan Kristus yang akan datang kemudian.

VMD: Sejak Adam sampai Musa, semua orang harus mati. Adam mati karena dosa, yaitu tidak menaati perintah Allah, tetapi orang yang berdosa bukan seperti cara Adam, juga harus mati. Adam dapat diperbandingkan dengan Kristus yang akan datang kemudian.

AMD: Begitulah kematian telah menguasai manusia sejak zaman Adam sampai Musa, termasuk mereka yang tidak melakukan dosa seperti pelanggaran Adam. Adam adalah gambaran dari Dia yang akan datang.

TSI: Meskipun dosa tidak diperhitungkan pada zaman dahulu itu, tetapi akibat dari dosa Adam, maka semua manusia dari zamannya sampai pada zaman Musa mengalami kematian. Walaupun pada zaman itu manusia tidak melanggar sebuah perintah yang langsung diberikan dari Allah seperti Adam lakukan, tetapi manusia tetap tidak bisa terlepas dari kematian. Adam menggambarkan Kristus yang Allah janjikan untuk datang kemudian.

TSI3: Namun, meskipun zaman dahulu dosa tidak diperhitungkan, tetapi akibat dosa Adam, semua manusia sejak zaman Adam sampai zaman Musa mengalami kematian. Walaupun pada zaman itu manusia tidak melanggar perintah apa pun yang langsung diberikan dari Allah seperti yang Adam lakukan, tetapi manusia tetap tidak bisa lepas dari kematian. Adam menggambarkan Kristus yang Allah janjikan untuk datang kemudian.

BIS: Namun, dari zaman Adam sampai pada zaman Musa, kematian menguasai seluruh umat manusia. Malah orang-orang yang tidak membuat pelanggaran dengan cara yang sama seperti yang dibuat oleh Adam, orang-orang itu pun turut juga dikuasai oleh kematian. Adam adalah gambaran daripada Dia yang akan datang kemudian.

TMV: Sungguhpun demikian, dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, maut menguasai segenap umat manusia, termasuk orang yang tidak berbuat dosa seperti yang dilakukan oleh Adam ketika dia melanggar perintah Allah. Adam itu gambaran daripada Dia yang akan datang kemudian.

BSD: Meskipun demikian, orang-orang yang hidup sejak zaman Adam sampai zaman Musa, semuanya harus mati. Bahkan orang-orang yang tidak berbuat dosa seperti Adam yang melanggar perintah Allah pun, juga harus mati. Apa yang dilakukan oleh Adam dapat dipakai sebagai contoh untuk membandingkan dia dengan seseorang yang akan datang kemudian.

FAYH: Jadi, tubuh mereka mati bukan karena dosa mereka sendiri, sebab mereka tidak pernah melanggar perintah Allah dengan makan buah yang terlarang itu, seperti yang dilakukan oleh Adam. Alangkah besarnya beda antara Adam dan Kristus yang pada waktu itu masih akan datang!

ENDE: Walaupun demikian, namun mulai zaman Adam sampai Moses maut itu mendjalankan kuasanja, djuga atas semua orang jang tidak melakukan suatu dosa jang agak serupa dengan pelanggaran Adam. Dan Adam adalah lambang dari Dia jang bakal datang.

Shellabear 1912: Akan tetapi kematian berkerajaan juga dari pada zaman Adam sampai kepada Musa, yaitu atas orang yang tiada berbuat dosa yang seperti kesalahan Adam, maka ialah teladan bagi yang akan datang itu.

Klinkert 1879: Tetapi kamatian itoe karadjaan djoega daripada Adam sampai kapada Moesa atas segala orang pon jang tidak berdosa dengan sama peri pelangkahan Adam itoe, maka ijalah soeatoe toeladan bagai orang jang akan datang.

Klinkert 1863: Akan tetapi kamatian itoe soedah memarentah dari djaman Adam sampe djaman nabi Moesa, ija djoega atas orang jang tiada berboewat dosa sama saperti kasalahan Adam itoe, ija-itoe satoe toeladan bagi itoe orang jang nanti dateng.

Melayu Baba: Dalam pada itu, kmatian sudah jadi raja deri jman Adam sampai jman Musa, ia'itu di atas orang-orang yang bukan sudah buat dosa sperti Adam punya ksalahan; dan Adam jadi chontoh dia itu yang mndatang.

Ambon Draft: Tetapi kamatian djuga sudah parentah deri Adam sampe Musa, lagipawn atas awrang-awrang itu, jang su-dah tijada berdawsa sabagi-mana Adam sudah berdawsa, jang ada satu teladan deri pa-danja itu, jang sudah haros datang.

Keasberry 1853: Akan tutapi kamatian itu tulah muraja lelalah, iya itu deripada zaman Adam sampie kapada zaman Musa, maskipun atas orang yang tiada burbuat dosa munurut pri kasalahan Adam itupun, iya itulah suatu tuladan bagie sa'orang yang akan datang.

Keasberry 1866: Akan tŭtapi kŭmatian itu tŭlah mŭnjadi pŭrtuanan, iya itu deripada zaman Adam sampie kapada zaman Musa, mŭskipun atas orang yang tiada bŭrbuat dosa mŭnurot pri kŭsalahan Adam pun, iyalah suatu tuladan bagie sa’orang yang akan datang.

Leydekker Draft: Tetapi mawt sudah berkaradja`an deri pada 'Adam sampej kapada Musaj, 'itupawn lagi 'atas segala 'awrang jang sudah tijada berdawsa dengan kasama`an kalangkahan 'Adam, jang 'ada teladannja 'awrang 'itu jang nanti datang.

AVB: Namun demikian, kematian telah bertakhta dari zaman Adam hinggalah zaman Musa, dan merajai semua orang termasuklah yang tidak melakukan pelanggaran sebagaimana yang telah dilakukan oleh Adam, yang merupakan gambaran Dia yang akan datang.

Iban: Tang taja pia, pemati endang udah merintah kenyau ari Adam nyentuk ngagai maya Moses, nyengkaum orang ke bempu dosa ti enda sebaka enggau penyalah Adam, ti ngambarka gaya orang siku ke deka datai.


TB ITL: Sungguhpun demikian <235> maut <2288> telah berkuasa <936> dari <575> zaman Adam <76> sampai <3360> kepada zaman Musa <3475> juga <2532> atas <1909> mereka, yang <264> <0> tidak <3361> berbuat dosa <0> <264> dengan cara yang sama seperti <3667> yang telah dibuat <3847> oleh Adam <76>, yang <3739> adalah <1510> gambaran <5179> Dia yang akan datang <3195>. [<1909>]


Jawa: Sanadyan mangkono wiwit Rama Adam tumekane Nabi Musa, si pati wus masesani uga marang kang padha gawe dosa, kang panerake ora madhani ing panerake Rama Adam, iya iku kang dadi gegambarane Panjenengane kang bakal rawuh.

Jawa 2006: Sanadyan mangkono, wiwit jamané Adam tumekané Musa, pati uga wis ngwasani wong-wong kang dosané ora padha karo panerak kang katindakaké déning Adam, iya iku kang dadi gegambarané Panjenengané kang bakal rawuh.

Jawa 1994: Éwasemono wiwit saka jamané Bapak Adam nganti tekan jamané Nabi Musa, pati wis nindakaké pangwasané ana ing uripé saben manungsa, klebu wong-wong sing ora nglakoni dosa kaya Bapak Adam, enggoné nerak angger-anggeré Gusti Allah. Bapak Adam kuwi gambaré Sang Kristus sing bakal rawuh.

Jawa-Suriname: Nanging senajan ing jamané Bapa Adam tekané jamané nabi Moses Gusti Allah ora nyetrap manungsa jalaran sangka dosané, awit durung ènèng wèté nabi Moses, meksa kabèh manungsa ing jaman kuwi pada mati. Nèk dipikir wong-wong kuwi ora nggawé dosa kaya Bapa Adam, awit Bapa Adam jan dipenging tenan karo Gusti Allah. Dadiné dèkné dadi wakilé kabèh manungsa lan mengkono kuwi nggambarké wakilé manungsa liyané sing bakal teka, yakuwi Kristus.

Sunda: Tapi maot mah ti jaman Adam keneh nepi ka jaman Musa, geus ngawasaan sakumna manusa. Malah jelema-jelema anu henteu migawe dosa saperti dosa Adam oge anu ngalanggar parentah Allah, kabeh kapurba ku maot. Adam jadi gambar-Na hiji manusa anu bakal sumping di jaman sejen.

Sunda Formal: Najan kitu, ari paeh mah teu meunang henteu; sabab ajal mah geus murba, ti jaman Adam nepi ka jaman Musa. Kabeh keuna ku paeh, najan dosana henteu sarua jeung dosa anu dilampahkeun ku Adam, nya eta manusa anu jadi gambaran Anu baris pisumpingeun tea.

Madura: Tape, dhari jamanna Adam kantos ka jamanna Mosa, pate ngobasae sadajana ommat manossa. La’-mala’ oreng se ta’ nerrak hokom akantha carana se ejalannagi Adam, oreng gapaneka noro’ ekobasae pate jugan. Adam paneka gambaranna Salerana se rabuwa jang budhiyan.

Bauzi: Lahana ba vàlu gagom vabnàme dam gi amu di iube faasi elodam bak. Abo Adam labe faasi faina meedam labe vou elo usdume Musa bake vou fuhu bak. Neham bak. Adamta Alat gagu mali esuhuna geàmu modehe labe elo. Lahana dam ba vou elo usdaha zoho lam Alat im gagu mali esuhu im vabna gi Adam labe modehe im labet modi dam totbaho ahebu ab vizi Adamti uloholi ab elodamam bak. Ame da Adam labe aho dam bakda modi vizehe bak lam aho gi dat ba lemda Kristus labe Aho dam bakda modi vizelo modem bak laba nasi vouhoho bak.

Bali: Nanging sang pati sampun ngereh jadmane makasami ngawit saking masan Dane Adam rauh ring masan Dane Musa, taler ngreh jadmane sane nenten nglakonin dosa sakadi dosan Dane Adam, inggih punika tungkas ring pituduh Ida Sang Hyang Widi Wasa. Dane Adam punika pinaka dados lawat buat Ida sane jaga rauh.

Ngaju: Aloh kalote, bara jaman Adam sampai hong jaman Moses, pampatei manguasa salepah oloh kalunen. Malahan kare oloh je jaton mawi pelanggaran hapan cara je sama kilau je iawi Adam, kare oloh te mahin omba inguasa awi pampatei. Adam jete gambar Ayue je akan dumah rahian.

Sasak: Timaq maraq nike, kematẽan nguasein selapuq manusie lẽman jaman Adam jangke jaman Musa, malahan dengan-dengan saq ndẽq miaq pelanggaran maraq saq telaksaneang siq Adam, dengan-dengan nike milu ẽndah tekuasein siq kematẽan. Adam nike jari gambaran sopoq dengan saq gen rauh.

Bugis: Namuni polé ri wettunna Adam lettu ri wettunna Musa, sininna rupa tauwé rikuwasaiwi ri amaténgngé. Mala sining tau iya dé’é napogau’ pelanggarang sibawa cara iya padaé iya napogau’é Adam, iyaro sining tauwé maccowé towi rikuwasai ri amaténgngé. Adam iyanaritu gambaran-Na polé ri iya maéloé polé matti.

Makasar: Mingka battu ri wattu jammanna Adam sa’genna jammanna Musa, nikoasai sikontu rupataua ri kamateanga. Ba’lalo, manna tau tenaya nasangkamma panggaukanna Abraham anggaukangi kasalanga, amminawang tommi nikoasai ri kamateanga. Adam a’jari pammatei mae ri Ia labattua sallang ri lino.

Toraja: Apa iatu kamatean pasau’ randuk tonna Adam sae lako tonna Musa, sama bang sia lako to tang umpogau’ kasalan susitu kauntengkaianna pepasan Adam, tu butung rapang-rapangna Tu la saena.

Duri: Moi nasusi joo, sipammula jio mai Nabi Adam ratu lako Nabi Musa, nang matemo to tolino. Matei to tau susi Nabi Adam, moi na ia to dosana te'da nasusi dosana Nabi Adam ntengkai parenta-Na Puang Allataala. Ia to Nabi Adam wa'ding dipasusi joo to la undi ratu, iamo to Puang Isa Almaseh.

Gorontalo: Openu boli odito, mawutu ma kawa-kawasa lonto jamani li nabi Adam lomayi sambe ode jamani li nabi Musa, maso-maso olo tawu-tawuwala ta dila lohutu totala u tutuwawuwa odelo u pilohutu li nabi Adam tou tiyo lolambanga parenta lo Allahuta'ala. Ti nabi Adam yito gambari lo ta ma monao mayi, deuwitoyito ti Isa Almasih.

Gorontalo 2006: Bo, lonto jamani lei Adamu demola jamani lei Musa, opopate okawasa to ngoilanggubu umati lomanusia. Tumbao̒ tau-tauwalo tadiila helohutu totala wolo dudelo u tutuuwauwa debo odelo u pilohutu lei Adamu, tau-tauwalo boito olo lodudua̒ olo kiluwasa lo opopate. Tei Adamu yito bayahu monto o-Lio tamaa dungga-dungga mai lapatio mao̒.

Balantak: Kasee na temponapo i Adam pataka na tempo ni Musa, kolapusan nungkuasai giigii' mian. Tamban giigii' mian men sian nangawawau sala' koi men ia wawau i Adam, uga' nolapus. Adam mase koi i Ia men taka komburi'.

Bambam: Sapo' moi anna susi, mengkalao dio Adam sule lako Musa nahua asam kamateam ingganna hupatau. Moi anna tä' deem untekka mesa pahentana Puang Allataala susi indo natekka Adam, sapo' tontä siam duka' nalambi' kamateam. Buana pa'pogausanna Adam eta too mala dipasibandim bua pa'pogausanna mesa tau to tä'pi mentama inde lino eta too, iam too indo diuaam Yesus Kristus.

Kaili Da'a: Tapi naupa iwetu nompamula nggari tempo Adam sampe ri tempo I Musa pura-pura manusia kana nawela kuasa kamatea. Naupa ira da'a nombaliunaka parenta Alatala ewa to nipowia Adam ira batena nawela kuasa kamatea. Adam naria kasimbayuna ante tau to narata nggapurina, etumo Yesus.

Mongondow: Ta'e umpakah natua popatoi in nongawasa bidon kom bayongan intau nongkon sempo i Adam dapot kon sempo i Musa. Umpakahbií intau mita diaí nogaid kon taḷaí naí inta inaidan i Adam, ta'e mosia in no'itakin bidon kinawasa'an im popatoi. Ki Adam tua ing gambaranbií i-Nia inta mo'iangoi kon singgai mo'iduduimai.

Aralle: Ampo' moinnakato noa, mengkalao di tempona Adam lambi' pano di Nabi Musa, ingkänna hupatau ungngolai asammi kamateang. Moinnakato anna dai sika untehkai mesa atohanna Puang Alataala sinnoa yato atohang ang natehkai Adam, ampo' tontongke' mate sinnoa Adam. Adam mala dipasiita mesa tau ang donetoo mane la sule, dianto Puang Yesus.

Napu: Agayana nauri nodo, mepongka i tempona Adama duuna hawe i tempona nabi Musa, kapate mangulele i ope-ope tauna. Kehapirihe bara moliungi hawana Pue Ala nodo au naliungi Adama, batena mate mpuuhe himbela hai Adama. Adama peisa rapandiri nodo Yesu, hadua tauna au hawe i bokona.

Sangir: Maning kerene, wọu tempong Adam sarạewen tempom Musa e, papate nangawasa patikụ taumata. Sarangkatewe taumata kụ tawe limawang kere kinoạ i Adam taumata kerene mal᷊aing nipẹ̌kawasaěngu papate. I Adam mal᷊aing tul᷊adang apang bọ'i Sie kụ sarung duměnta samurine.

Taa: Pei nempo ewa wetu, yako ri tempo i Adam rataka ri tempo i Musa samparia tau paka re’e ri ara ngkuasa ngkapate. Nempo tau to dosanya si’a ewa dosa to naika i Adam, sira samparia namate yaumo. Wali i Adam etu maya rapasiwajuka ewa tau to ma’i ri payunya, etu semo i Yesu Kerisitu, apa sira dua paka mangika palaong to re’e batuanginya resi to lino samparia.

Rote: Tehu neme Adam tepo lele na losa Musa tepo lele na, mamate sa koasa na basa hataholi daebafa ka lala'ena so. Leomae hataholi fo ala ta tao sala-singok sama leo Adam tao sala-singo ka fa, tehu mamate sa ana koasa na hataholi sila boe. Hataholi manamai makabui ka salao na nde Adam

Galela: Ma orasi iqomaka o Adam wooho, duma o Gikimoi Awi bobita wisingangasu waasi o Musaka, de kanaga o dunia ma bi nyawa yangodu de manga dorouka. De ngaroko Awi bobita gena isilefo waasi so o nyawa manga dorou magena yaeto waasi eko ona yasisala waasi, duma ngone panako igogou ona yangodu de manga dorou, sababu o orasi magena lo yangodu bilasu isone. Maro o sone ma pareta ma rabano yaakuwa isupu. Komagena ngaroko kanaga yamuruo naga o bobita o Gikimoino yatilakuwa so imaterowa de o Adam, duma ona magena lo yangodu isone. Komagena imadadi, sababu maro ma Kristus gena wahino de Awi manara de ma sopo o bi nyawa yangoduka, komagena lo o Adam.

Yali, Angguruk: Winaharuk latfag fug angge famen ap obog toho Adam weregman ak tibareg war atukmen eneg Musa weregma oho war atuk latfag. Adam tam siyag ane tibahon ino hag toho ap winonen tibag fug angge famen it arimano oho war atuk latfag. Adam ino At fobik waruhu Ahun ino wirimangge welatfag angge famen

Tabaru: Duga ma 'orasi 'o Adam sigado 'o Musa, 'o nyawa 'iodumu salingou yosongene. De ngaro 'o nyawa gee yodiai 'o sowono koimaterowa de 'o Adam wodi-diai, 'o nyawa go'ona mita yosongene. 'O Adam 'awi di-diai ge'ena 'imadadi 'o 'ade-'ade ma ngale 'isikadelega de wimoi gee dua 'asa woboa ge'ena la ma Kristus.

Karo: Tapi kematen nggo erkuasa nandangi kerina manusia i bas paksa Adam nari seh ku bas paksa Musa, subuk pe kalak si la langsung ngelanggar perentah si rehna i bas Dibata nari bagi si Adam. Adam me gambaren Manusia si nandangi reh.

Simalungun: Tapi hamatean in domma manggomgomi humbani si Adam nari das hubani si Musa, age pe seng dos pardousaon ni sidea hubani panlanggaron ni si Adam; usihan ni na sihol roh do ia.

Toba: Alai nunga manggomgomi hamatean i olat ni si Adam sahat ro di si Musa, nang so dos pardosaonnasida tu pangalaosion ni si Adam, sumansuman ni na naeng ro i.

Dairi: Tukasi pè bagidi, enggo mo igemgemmi kemmatèen idi suberri jelma mulai si Adam nai soh mendahi si Musa. Janah tukasi pè oda dos rumangna pengelausiin jelma bagè nibaing si Adam, tapi gabè karina jelma ngo igemgemmi kemmatèen i. Asa si Adam i ngo bagè lèndung sinaing roh i.

Minangkabau: Tapi biyapun baitu, dari jaman Adam sampai ka jaman Nabi Musa, mauik lah manguwasoi sadonyo umaik manusia. Malahan, urang-urang nan indak mampabuwek palanggaran, bakcando nan dipabuwek dek Adam, inyopun lah sato pulo dikuwasoi dek mauik. Adam adolah gambaran, dari Baliau nan datang kamudian.

Nias: No ifatõrõ fefu niha fa'amate i'otarai ginõtõ Gadamo irugi ginõtõ Moze. Ifatõrõ gõi fa'amate niha si lõ mamalua horõ si mane nilau Gadamo. Adamo ba no khalakhala-Nia, si tohare dania.

Mentawai: Tápoi kenanen kisedda, baranangan ka tetret Adam pat aili kai Mose, aikup-kup'akéan sia kamateiat sangamberi sirimanua. Pat beri leú et sia sitaipasiaapaaké surukat kelé ka sigalaiakenennia ka sa si Adam, aikup-kup'akéan leú et sia ka sia kamateiat néné. Ka sia si Adam néné, iaté sara tularat tubunia siooi ka tei-tei.

Lampung: Kidang, jak zaman Adam sampai pada zaman Musa, kematian nguasai sunyin jelma. Malah jelma-jelma sai mak nyani pelanggaran jama cara sai gegoh injuk sai disani ulihni Adam, jelma-jelma udi pun nutuk juga dikuasai ulih kematian. Adam iado gambaran jak Ia sai haga ratong kak raduni.

Aceh: Teuma, phon jamén Nabi Adam trok ubak jamén Nabi Musa, maté ka jikuasa mandum umat manusia. Bah kheueh ureuëng-ureuëng nyang hana jipeubuet buet nyang meulanggeh ngon cara nyang sa lagée nyang geupeubuet lé Nabi Adam, ureuëng-ureuëng nyan pih meusajan cit jikuasa lé maté. Nabi Adam na kheueh sibagoe gamba nibak Gobnyan nyang teuka singoh dudoe.

Mamasa: Sapo moi anna susi too, mengkalao dio attu katuoanna Adam sae lako attu katuoanna Musa nalambi' asan kamatean ma'rupa tau. Moika anna tae' ullenda parentana Puang Allata'alla susi nalenda Adam, sapo nalambi' asan duka' kamatean. Adam mala dipasilio mesa to windi sae iamo Yesus Kristus annu bassi ma'rupa tau napolei pengkaranganna.

Berik: Angtane seyafter mes ge terbil, Adam aa galap gwelam jamer Nabi Musa aa galap gwelam jep mese. Jei seyafter ga aa ge terbil, jei safe Adam aa gam eyebilim jei safe gam fas jam ne eyebiyen. Adam jei Taterisi Uwa Sanbagirmana waakenfer jam onsoibeyen. Adam jei ga gambarna galserem ga gala angtane galap aa jei foryalaiserem, Angtane jeiserem ga Kristus.

Manggarai: Am po nggitu, mata poli kuasan oné mai uwa di Adam dengkir cai oné uwa di Musa. Ngot mata hitu hena kolé oné isét toé manga pandé ndékokd, cama ného ndékok hitut poli pandé di Adam. Hi Adam hitu ného gambar Diha hitut kudut mai.

Sabu: Maji lema ta mina harre, rai ngati awe Adam lohe ma awe Musa, lua made mada do pereda ke pa hari-hari ddau raiwawa. Rihi ti naanne ddau-ddau do dho tao lua hihu nga pagga nga loro jhara do hela'u mi do tao ri Adam, ddau-ddau do na harre lema do lakka le ke ta pereda ri higa made mada. Adam hia nga wewo No ke do medae ta dakka leto ne.

Kupang: Dari baꞌi Adam sampe baꞌi Musa tarima Tuhan pung Atoran, samua orang pasti mati. Biar dong sonde langgar Tuhan pung parenta yang Dia kasi sang Adam, ma dong masi bekin sala macam-macam yang laen. Andia ko dong musti mati, sama ke Adam. Naa! Kalo kotong banding baꞌi Adam deng Tuhan Yesus, ada dia pung sama, deng ada dia pung beda. Te Adam ju sama ke satu gambar yang kasi tunju Yesus pung model, yang nanti muncul datang.

Abun: Kapre Yefun yo newa sukibit ne nde, yetu mwa ne sino kwop re. Kadit kam gato Adam kem mo bur ré sor kom mo kam gato Musa krom ye Yahudi bi sukduno-i ne, yetu mwa ne sino kwop re. Kapre yetu yo ben siri tepsu Adam ben ne nde, yé mwa ne kwop or. Yefun Allah da ki sukdu nai Adam, sarewo Adam dakai ben suk wai mo sukdu ne o re. Adam gane anato tepsu sukamno subot Ye gato ma wari ne.

Meyah: Tina sis mona ongga Adam efena ebah ros onjoros mona ongga Musa efena ebah bera rusnok nomnaga ruroru mar ongga oska fob, jefeda rua ragos rot ojgomu. Noba mar ongga rusnok runtunggom ongga erek oska bera toga jeska mar ongga Adam ontunggom gij mona ongga ofa okoja rot Allah oga. Tina rusnok nomnaga ragos rot rerin mar ongga oska insa koma morototuma erek Adam ojgomu. Noba gij mona ongga Adam ontunggom mar ongga oska, beda koma orok mokcin rusnok nomnaga morototuma erek mar ongga Yesus omotunggom omorok mokcin rusnok gij mona ongga Ofa emen tein.

Uma: Tapi' nau' wae, ngkai tempo Adam duu' rata hi tempo nabi Musa, kamatea mpokuasai hawe'ea manusia'. Nau' uma-ra mpotiboki hawa' Alata'ala hewa to natiboki Adam, bate mate moto-ra hibalia hante Adam. Adam ma'ala rapopohibalia hante tau hadua to rata ngkabokoa' ngkai Adam, Hi'a-mi Yesus.

Yawa: Maisyare wemai damu arono masyoto Adam aijoe mansanan ava masyoto Musa ai, wene mo vatan tenambe maugav. Awa ayao kakai mamaisyo Adam apa ayao kakai raije ramu, weramu wene mo maugav weye onawamo vatano awa ayao kakai no mai. Adam aurata irati Vatano de rijabe akato Ai, opamo Yesusa pije.


NETBible: Yet death reigned from Adam until Moses even over those who did not sin in the same way that Adam (who is a type of the coming one) transgressed.

NASB: Nevertheless death reigned from Adam until Moses, even over those who had not sinned in the likeness of the offense of Adam, who is a type of Him who was to come.

HCSB: Nevertheless, death reigned from Adam to Moses, even over those who did not sin in the likeness of Adam's transgression. He is a prototype of the Coming One.

LEB: But death reigned from Adam until Moses even over those who did not sin in the likeness of the transgression of Adam, who is a type of the one who is to come.

NIV: Nevertheless, death reigned from the time of Adam to the time of Moses, even over those who did not sin by breaking a command, as did Adam, who was a pattern of the one to come.

ESV: Yet death reigned from Adam to Moses, even over those whose sinning was not like the transgression of Adam, who was a type of the one who was to come.

NRSV: Yet death exercised dominion from Adam to Moses, even over those whose sins were not like the transgression of Adam, who is a type of the one who was to come.

REB: death held sway from Adam to Moses, even over those who had not sinned as Adam did, by disobeying a direct command -- and Adam foreshadows the man who was to come.

NKJV: Nevertheless death reigned from Adam to Moses, even over those who had not sinned according to the likeness of the transgression of Adam, who is a type of Him who was to come.

KJV: Nevertheless death reigned from Adam to Moses, even over them that had not sinned after the similitude of Adam’s transgression, who is the figure of him that was to come.

AMP: Yet death held sway from Adam to Moses [the Lawgiver], even over those who did not themselves transgress [a positive command] as Adam did. Adam was a type (prefigure) of the One Who was to come [in reverse, the former destructive, the Latter saving].

NLT: they all died anyway––even though they did not disobey an explicit commandment of God, as Adam did. What a contrast between Adam and Christ, who was yet to come!

GNB: But from the time of Adam to the time of Moses, death ruled over all human beings, even over those who did not sin in the same way that Adam did when he disobeyed God's command. Adam was a figure of the one who was to come.

ERV: But from the time of Adam to the time of Moses, everyone had to die. Adam died because he sinned by not obeying God’s command. But even those who did not sin that same way had to die. That one man, Adam, can be compared to Christ, the one who was coming in the future.

EVD: But from the time of Adam to the time of Moses, all people had to die. Adam died because he sinned by not obeying God’s command. But even those people that did not sin the way Adam sinned had to die. Adam was like the One (Christ) who was coming in the future.

BBE: But still death had power from Adam till Moses, even over those who had not done wrong like Adam, who is a picture of him who was to come.

MSG: Even those who didn't sin precisely as Adam did by disobeying a specific command of God still had to experience this termination of life, this separation from God. But Adam, who got us into this, also points ahead to the One who will get us out of it.

Phillips NT: Nevertheless death, the complement of sin, held sway over mankind from Adam to Moses, even over those whose sin was quite unlike Adam's. Adam, the first man, foreshadows in some degree the man who has to come.

DEIBLER: But we know that from the time when Adam lived until the time when Moses lived, all people sinned, and they died as a consequence [PRS, MET]. Even people who sinned differently from the way Adam sinned, died. Adam’s sin affected all people, just like what Christ did, the one who came later, can affect all people.

GULLAH: Bot fom de time wen Adam lib til de time ob Moses, all people beena sin an so dey haffa dead. Dey all gwine dead, eben dem wa ain been sin een jes de same way dat Adam sin wen e ain do wa God chaage um fa do. Now den, how Adam stan show we a leetle bit bout how Christ, de one wa been fa come, been gwine stan.

CEV: Yet death still had power over all who lived from the time of Adam to the time of Moses. This happened, though not everyone disobeyed a direct command from God, as Adam did. In some ways Adam is like Christ who came later.

CEVUK: Yet death still had power over all who lived from the time of Adam to the time of Moses. This happened, though not everyone disobeyed a direct command from God, as Adam did. In some ways Adam is like Christ who came later.

GWV: Yet, death ruled from the time of Adam to the time of Moses, even over those who did not sin in the same way Adam did when he disobeyed. Adam is an image of the one who would come.


NET [draft] ITL: Yet <235> death <2288> reigned <936> from <575> Adam <76> until <3360> Moses <3475> even <2532> over <1909> those who did not <3361> sin <264> in <1909> the same way <3667> that Adam <76> (who <3739> is <1510> a type <5179> of the coming <3195> one) transgressed <3847>.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Studi lengkap, lihat: Alkitab SABDA.

 <<  Roma 5 : 14 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran