Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TB]     [PL]  [PB] 
 <<  Roma 13 : 13 >> 

TB: Marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati.


AYT: Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada waktu siang hari, bukan dalam pesta pora dan kemabukan, bukan dalam percabulan dan hawa nafsu, dan bukan dalam pertengkaran serta iri hati.

TL: Hendaklah kita berjalan dengan kelakuan yang senonoh, seperti yang patut pada siang hari; jangan dengan lazat dan mabuk, dan jangan dengan persundalan dan percabulan, dan jangan dengan perkelahian dan cemburuan.

MILT: Marilah kita hidup sebagaimana mestinya seperti pada siang hari, bukan dalam pesta pora dan kemabukan, bukan dalam sembarang persetubuhan dan rangsangan badani, bukan dalam perkelahian dan iri hati.

Shellabear 2010: Hendaklah kita hidup dengan tingkah laku yang pantas, seperti yang dilakukan orang-orang pada siang hari. Jangan hidup berpesta pora atau mabuk, jangan hidup dalam persundalan atau percabulan, dan jangan bertengkar atau iri hati.

KS (Revisi Shellabear 2011): Hendaklah kita hidup dengan tingkah laku yang pantas, seperti yang dilakukan orang-orang pada siang hari. Jangan hidup berpesta pora atau mabuk, jangan hidup dalam persundalan atau percabulan, dan jangan bertengkar atau iri hati.

Shellabear 2000: Hendaklah kita hidup dengan tingkah laku yang pantas, seperti yang dilakukan orang-orang pada siang hari. Jangan hidup berpesta pora atau mabuk, jangan hidup dalam persundalan atau percabulan, dan jangan bertengkar atau iri hati.

KSZI: Ikutlah tingkah laku yang wajar, sebagaimana orang berjalan pada siang hari. Jangan berpesta liar dan mabuk, jauhi noda dan kelucahan, singkirkan pergaduhan dan iri hati.

KSKK: Karena kita hidup dalam terang siang hari, maka hendaklah kita berlaku sopan; jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam pelacuran dan hawa nafsu, jangan dalam perkelahian dan kecemburuan.

WBTC Draft: Hendaklah kita hidup benar seperti orang yang berada dalam terang. Janganlah kita berpesta pora, bermabuk-mabuk, melakukan percabulan atau dosa lain dengan tubuh kita. Jangan saling berselisih atau cemburu.

VMD: Hendaklah kita hidup benar seperti orang yang berada dalam terang. Janganlah kita berpesta pora, bermabuk-mabuk, melakukan percabulan atau dosa lain dengan tubuh kita. Jangan saling berselisih atau cemburu.

AMD: Marilah kita hidup dengan sopan seperti orang yang berada dalam terang. Janganlah kita berpesta pora atau bermabuk-mabukan. Janganlah kita melakukan dosa seksual atau segala jenis perilaku yang tidak bermoral. Jangan saling bertengkar atau cemburu.

TSI: Hendaklah kamu hidup dengan benar selayaknya orang yang berada dalam terang. Janganlah memakai tubuhmu untuk berpesta pora, mabuk-mabukan, melakukan percabulan, ataupun dosa lainnya. Jangan bertengkar dan iri hati satu sama lain.

BIS: Kita harus melakukan hal-hal terhormat seperti yang biasanya dilakukan orang pada siang hari; jangan berpesta pora melampaui batas, atau mabuk. Jangan cabul, atau berkelakuan tidak sopan. Jangan berkelahi, atau iri hati.

TMV: Kita harus berkelakuan baik seperti orang yang hidup dalam terang dan bukan dalam kegelapan. Janganlah ikut pesta liar atau mabuk. Janganlah berkelakuan lucah atau tidak senonoh. Janganlah berkelahi ataupun iri hati.

BSD: Hal-hal yang kita lakukan haruslah hal-hal terhormat seperti yang biasanya dilakukan orang pada siang hari; jangan berpesta pora terlalu sering dan berlebihan, atau sampai mabuk. Jangan melakukan hal-hal yang tidak pantas, atau berkelakuan tidak sopan. Jangan berkelahi dan iri hati.

FAYH: (13-12)

ENDE: Hendaklah kita bertingkah-laku senonoh, seperti patut pada siang hari, djangan dengan berfoja-foja dan minum mabuk, djangan dengan bersundal dan bertjabul, djangan dalam pertengkaran dan tjemburuan,

Shellabear 1912: Maka hendaklah kita berjalan dengan senonoh, seperti orang berjalan pada siang hari; jangan dengan lazat dan mabuk, dan jangan dengan persundalan dan percabulan, dan jangan dengan perkelahian dan cemburuan.

Klinkert 1879: Dan hendaklah kita berdjalan dengan patoet saperti pada siang hari; djangan dengan kamewaan dan kamabokan dan djangan dengan persoendalan dan pertjaboelan, dan djangan dengan perbantahan dan kadengkian;

Klinkert 1863: Dan biar kita berdjalan dengan {Fil 4:8; 1Te 4:12} trang-hati, saperti pada siang-hari; {Luk 11:34; 1Te 5:6} djangan dengan perientean dan mabok, {1Ko 6:10; Efe 5:5} dan djangan dengan persoendalan dan kainginan roesoeh; {Yak 3:14} djangan dengan perbantahan dan kabentjian;

Melayu Baba: Biar-lah kita berjalan dngan snonoh, sperti adat siang hari; jangan dngan lazat dan mabok, jangan dngan persundalan dan perchabolan, dan jangan dngan perklahian dan chmburu.

Ambon Draft: Dan hendaklah kami, sabagimana patut, berdjalan-djalan pada sijang hari; djang-an dengan makan-makan dan pemabokan, djangan dengan pasondalan dan peri takaru-wan, djangan dengan per-bantahan dan pembintjian;

Keasberry 1853: Maka handaklah kita burjalan dungan satiawan, sapurti pada siang hari; bukannya dungan purlentehan dan mabok, dan bukannya dungan pursundalan dan kainginan chabul, bukannya dungan purbantahan dan kadingkian.

Keasberry 1866: Maka handaklah kita bŭrjalan dŭngan sŭtiawan spŭrti pada siang hari; bukannya dŭngan pŭrlentehan dan mabok, dan bukannya dŭngan pŭrsundalan, dan kainginan chabul; bukannya dŭngan pŭrbantahan dan kadŭngkian;

Leydekker Draft: Bejarlah kamij berdjalan dengan kalakuwan sanunoh seperti patut pada sijang harij: djangan dengan barang pendemapan dan pemabokan, djangan dengan barang persatubohan dan pertjabulan, djangan dengan barang perbantahan dan kadangkejan:

AVB: Ikutlah tingkah laku yang wajar, sebagaimana orang berjalan pada siang hari. Jangan berpesta liar dan mabuk, jauhi noda dan pencabulan, singkirkan pergaduhan dan iri hati.

Iban: aram kitai diau menyana baka ke diau lebuh siang hari, ukai berami enda beiga-iga, ukai mabuk, ukai ngereja ulah ti kamah, ukai jai ulah, ukai belaya, ukai kepapas.


TB ITL: Marilah kita hidup <4043> dengan sopan <2156>, seperti <5613> pada <1722> siang hari <2250>, jangan <3361> dalam pesta pora <2970> dan <2532> kemabukan <3178>, jangan <3361> dalam percabulan <2845> dan <2532> hawa nafsu <766>, jangan <3361> dalam perselisihan <2054> dan <2532> iri hati <2205>.


Jawa: Payo kita padha lumaku kang patut, kang sembada kalawan raina, aja padha nguja memangan sarta endem-endeman, aja laku jina sarta ngumbar hawa-nepsu, aja tukar padu lan kumeren.

Jawa 2006: Payo kita padha urip kang patut, kaya ing wayah awan, aja padha nguja memangan lan mendem-mendeman; aja padha laku jina lan ngumbar hawa-napsu; aja padha tukar padu lan kumèrèn.

Jawa 1994: Tingkah laku kita sing becik, kaya déné wong sing urip ana ing wayah raina. Aja padha nguja pakareman mangan lan endem-endeman, aja laku jina sarta ngumbar hawa-nepsu, aja padha tukar padu lan aja kemèrèn.

Jawa-Suriname: Hayuk pada nindakké sing betyik, kaya wong sing ana ing padang kenèng disawang liyané. Tegesé, aja ramé-ramé ngombé lan mabuk, aja laku bédang nindakké urip sing ora pantes, aja pada tukaran lan kumèrèn.

Sunda: Tingkah laku masing luyu sakumaha pantesna hirup dina caangna beurang — ulah pepestaan bae, ulah mabok, ulah rucah, ulah aeb, ulah gelut, ulah dengki.

Sunda Formal: Kudu pantes nya lampah sakumaha pantesna ti beurang. Beurang teh ulah dipake balakecrakan, ulah dipake mamabokan, ulah dipake rucah ngumbar sahwat, ulah dipake pasea, jeung ulah dipake sirik pidik.

Madura: Sampeyan sareng kaula sadaja kodu ngalakone lalakon se pantes akadi se kapprana elakone oreng e baja seyang; ja’ ata-pesta lebbi dhari bates, otabana bu’-mabu’an. Ja’ alako ma’seyat otabana ta’ sopan. Ja’ atokaran otabana ere.

Bauzi: Imo gi digad diat esdamna ozohomu abo gi iademe neà bak bohu tadi vuusu meedase. “Kristusat fa lem bak ab vou fuham bak,” laham bak lamota esu vi ozodase. Labi laha a im nehi meedamule. Damti lahiti vazisi vao meona duana uddume bak vabili sikitaom labe fa ostame la modi le modidam bak ame. Labi laha ostame fi loholi ot vai ot vaidam bak ahebu ame. Labi laha damat gagu fi hasi esuhu bak ehelahit ahole meedam vaba vedi neha, “Iho faina meedahe?” laham bak naedat it ozom vaba ahusobuli ostame la modi le modidam bak ame. Labi laha ot fakiame daet ot beidam bak ame. Labi laha ahu adat faki teidemoholedam bak ame. Labihasu a meedamule.

Bali: Ngiringja malaksana sakadi patutipun, sakadi rikalaning rahina; sampunang mawibuh-wibuhan wiadin mapunyah-punyahan, sampunang macabul-cabulan wiadin ngulurin indria sane cemer, sampunang maiegan wiadin iri ati.

Ngaju: Itah musti malalus kare taloh je ihormat kilau je tau ilalus oloh metoh andau balawa; ela pesta barami malabien tikase, ela babusau. Ela mawi karayap, atawa dia bahadat. Ela hakalahi, atawa bahiri.

Sasak: Ite harus gawẽq hal-hal saq solah maraq saq biase tegawẽq siq dengan kenaq; ndaq beseneng-seneng jangke liwat bates atao, bowos-bowosan. Ndaq gawẽq perbuatan saq cabul dait ndaq turut kemẽlẽq hawe napsu. Dait ndaq besiaq atao talon atẽ.

Bugis: Harusu’ki pogau’i gau’-gau’ malebbié pada-pada biyasaé napogau’ tauwé ri essoé; aja’ muwappésta talliwe’-liwe’, iyaré’ga mabo’. Aja’ mupogau’i iya ricellaé, iyaré’ga maja ampé-ampé. Aja’ muwallaga, iyaré’ga mangémpuru.

Makasar: Musti nigaukangi apa-apa mala’birika, sangkamma biasaya nagaukang taua ri wattu singaraka; teako alla’bi dudu batenu assua’-suara’, yareka teako ta’liwakki batenu angnginung sa’gennu nasa’ring. Teako assalimaraki, yareka teako appanggaukang kammai tu tena nungngasseng atorang. Teako assiba’ji, yareka teako assereati.

Toraja: La lumingka maloloki’, susitu sipato’na ke masiangna; da’ anna sisola kamalaboan sia kamalangoan sia da’ anna sisola gau’ sala sia passulo bongi sia da’ anna sisola kasigagan sia kamabillanan.

Duri: La maruruhki' susi kumua ratumi to kasalamatan. Danggi' mitakkajulu' gaja mangmaroah-roah, ammimalango. Danggi' manggauk sala, danggi' mipugaukki to tangsipato'na, danggi' massibobo' ba'tu masere ati.

Gorontalo: Dulolo ito tumumula wolo adabu odelo u hepohutuwo lo tawu tou mobango, dila odelo ta heambuwa hepotihuwoa, ta mojjinawa wawu ta mo'owali mohulinggila wawu ta mohihiya.

Gorontalo 2006: Ito musi mohutu susuu-aliyaalo uhulu-hulumati debo odelo ubiasaalio hepohutuo lotau tou̒ dulahu; diila mao̒ pohutu potihunggu daa̒ u limba-limbata to omambowa meaalo motihuwoo̒. Diila mao̒ potihuloto meaalo opii̒li udiila oa̒dabu. Diila mao̒ poloohulua, meaalo mohiihia.

Balantak: Kita tiodaa mingilimang upa-upa men kana' koi men malia' limangonna mian men na ruar. Alia barame men mantakakon ba'idek ka' balio-lio'. Alia mogora' ka' mongoloingi pisuu. Alia poosinsala' ka' masindir.

Bambam: La pahallukia' umpogau' pa'pogausam mapia umba susi si biasa napogau' hupatau illaam wattu kamasiäsam. Tä'koa' mala la ma'mahoa'-hoa' ma'doä battu haka la si umpamäbo' kalemu. Daa ullullu' pa'bannetauam anna daa untuhu'i pangngua penabammu. Daa umpakende' kasipengkaam anna tä' tookoa' la mala ma'kembuhu.

Kaili Da'a: Kita kana matuwu ante pokainggu to masipato ka tau to natuwu riara karemena. Ne'e kita masiromu manggoni mpebasa bo manginu sampe malangu. Ne'e kita mogau sala ante tau da'a rongota mboto atau mompebasa-basa mantuki dota rarata to naja'a. Ne'e kita mosinggarau atau masiriati.

Mongondow: Musti ing kita mogaid kon soaáḷ mita motompia naí inta biasamai aidan intau ko wakutu im mobayagpa. Dika mogaid kon rame inta mo'iliu, ande moḷoḷangu. Dika mogaid kon inta mokoromuk ande oaíid inta diaí ko'endar. Dika moporopatoi bo dika mosi'intoian.

Aralle: Pahallukoa' umbabe ang sihatang dibabe di kamabayaang. Daumpa'rame-ramea' lambi' dakoa' ungkalehai kalane. Daungngindä'-indä' pa'bannetauang bahtu' untindo'i pembabe kakarakeang. Daumpa'siba'diang bahtu' ma'sihiate.

Napu: Nibabehi babehia au hintoto i kamabaana. Ineekau mosusa-susa hai malangu-langu. I babehia tobalilo hai towawine, ineekau mobabehi babehia au sala ba au moula peundeana lalunta au kadake. Ineekau mobungka-bungka ba mahina.

Sangir: I kitẹ hinong měmpẹ̌koạ manga hal᷊ẹ̌ mawantugẹ̌ kere kẹ̌koateng u taumata su ěllo mal᷊ětu; abe kawe mạhěmpal᷊iu měmpẹ̌sal᷊iwang, arau měmpẹ̌těngkiwukang. Abe pěmpẹ̌sahigẹ̌ arau tawẹ adate. Abe pěmpẹ̌kakoka, arau lai abe pěmpẹ̌dal᷊ahirị.

Taa: Anu kita mangika lengko to matao, to masipato raika ri raya ngkareme. Ne’e siromu-romu ojo damanginu-nginu pasi kayangu. Ne’e masala pasi magoyal pasi mangika lengko to masipato rapokea. Pasi ne’e seja matingka pasi timopo pei kaloo.

Rote: Ita muse tao tatao-nono'i nanakoa-kiok sama leo mandoofai hataholi a tao-no'in nai fai lele'do na; boso tao feta-dote lena neme dae too mai, do mafuk ala-lalu. Boso sosoapiao, do matu'du ha'da-tatao ha'da tak. Boso mahote, do mape'da dalek neu hataholi.

Galela: De lo bilasu ngone paaka komagena, la ma ngale ona o Yesus wipipiricaya waasi asa ngone inahoromati, so o loha moi-moi maro o nyawa manga manara o nita ma rabaka magena ngone bilasu paaka. Upa inatobadalu sidago lo porarame poli. De upa nanga nyafusu ma dorou paaka sidago lo posundali. De lo upa pomakangamo sidago lo pomatekeduhudu.

Yali, Angguruk: Sakan tegma wereg lit turuk ane hag toho fano ane turuk lamuhuk. Abuwap toho narukon men ik olokon nalug turukon men pabi ane til norukon men tu helele ari helele perukon men ap uwag yinggoho werehon men ori enengge fahet nangge lalep perukon men ari tul peruk lamuhup fug.

Tabaru: Ngone salingou padiai 'okia sonaa 'isure-sure gee 'o nyawa yadi-diai 'o darangioka, 'uwa niorame kaniosidogosangou, bolo ni'eto. 'Uwa nimakapake kanio'itimaronga, bolo niamoteke nia nyafisuu ma dorou, 'uwa niosiru-ruahe bolo nimakataleana.

Karo: Mehulilah min lagu langkahta, bagi kalak si nggeluh i bas terang wari; ula erpesta minem-minem mabuk-mabuk; ula erlua-lua ntah la meteh mela; ula rubat ntah pe mecimberu.

Simalungun: Tipak ma parlahounta songon na patut arian, ulang marmangan-mangan ampa marminum-minum, ulang marhabutakon ampa uhur na so maila, ulang maringor ampa marsimburu!

Toba: Badia ma hita marpangalaho songon na patut arian, unang masalpuhu parmanganon dohot parminumon, unang marharorangon dohot margadombus, unang marbada dohot mangiburu!

Dairi: Mehator mo pengellakonta, bagè pengellako patut sinderrang mahar, ulang tikka caranta mangan bak mènum, merpèsta-pèsta, ulang rorang barang mabuk, ulang mak merjullat. Ulang merrubat barang merrukur ncian.

Minangkabau: Kito musti mangarajokan karajo-karajo nan di aromaik dek urang, bakcando karajo-karajo nan biasonyo dikarajokan urang di siang ari; janlah baralek bagadang ati, malampaui bateh, janlah mabuak-mabuak. Jan bacaruik-caruik, janlah baparangai nan indak bataratik. Jan bacakak, janlah pambingik.

Nias: Lõ tola lõ talau hadia ia zolakhõmi si mane si to'õlõ lalau niha ba zi ma'õkhõ; tenga folau owuloa si tõra su'asu'a, ma femabu. Bõi mohorõ, ma zui molau si lõ enahõi. Bõi fabago, ma zui fa'afõkhõ dõdõ.

Mentawai: Kau lé tagalaiaké kam galajet simateú, kelé sigalaiakenenda sirimanua ka sinágó. Kila-kilangan leú nusabauaké kam beunan punenmui, elé mupuineng. Buí imaolop tubumui, elé ibara galai tubumui kelé sitaiagai arat. Buí nupalabá kam, elé buí imaoro matamui.

Lampung: Ram harus ngelakuko hal-hal tehormat injuk sai biasani dilakuko ulun waktu dawah; dang bepesta pora melampaui batas, atau mabuk. Dang hajor atau bekelakuan mak sopan. Dang rigu, atau sesera.

Aceh: Tanyoe harôh tapeubuet hai-hai nyang teuhoreumat lagée nyang jipeubuet lé gob bak watée uroe; bék na pesta pora nyang keulewat bataih, atawa mabök-mabök. Bék peubuet buet nyang cabui, atawa meupi-e hana sopan. Bék meulo, atawa bék picék até.

Mamasa: La umpogau'kia' kara-kara keangga' susi beasanna napogau' tau illalan kamasiangan. Tae'koa' la liwa' ma'rame-rame mupolalan malango. Daua' ullullu' pa'bannetauan, daua' ungkarang gau' meko'do'-ko'do'. Daua' umpakendek kasipekkaan, daua' mangungngu' penawa.

Berik: Au, nei ganma gwe angtane aas galserem, angtane nafap aa gam naawenaram. Masara enggalfe ijama eyebiyen ijewera mabukswef, ane etam-etama kapkaiserem jewer gam eyebaabif. Maaryena ijama gwebiyen, ane ilyak-ilyakmer ijama wofeyan. Ijama erayan, ane angtane nafsi ijama uskamswebabiyen.

Manggarai: Raju koé ba weki dité cama ného mosé le leso, néka leng bail héba-hak oné ramé mésé agu langu tuak, néka ngoéng ata agu belek da’at, néka léwang tau agu beti nai.

Sabu: Do jhamma ke ri di ta jhagga ne lai-lai do woie ne mii tima ta jhagga ri ddau pa awe anni-lodho; bhole ddhei ddhei ta tao lai-ala do rihi ngati rupe hakku, kiadho ta nginu mawo. Bhole lila-lau pagga-biri, kiadho ta tao wuiai do pemekae dhara ddau. Bhole pehala, kiadho pana dhara.

Kupang: Kotong musti idop yang batúl, ko samua orang dapa lia kotong ada bekin hal bae dong. Sonde bae kalo kotong cuma bapesta rame-rame, deng minum mabo sa. Sonde bae kalo kotong hohongge tarús. Sonde bae kalo kotong bakanjar kiri-kanan. Deng sonde bae kalo kotong camburu tagal kotong sonde suka orang lebe dari kotong.

Abun: Men ben men bi suk-i ndo sor, men ben men bi suk-i tepsu suk gato ye ben su nombrak. Men kamo e, men yenau su e, men ben siri su dom nde. Men yenau nde. Yebris si nggon ben siri su yu daret nde. Men ben suk siri dakai daret nde. Men ben sukndi nde. Men maskwa ye yi mo sukndo gato ye ne ku ne nde.

Meyah: Mimif mita mar ongga ongkoska erek rusnok ongga ringker gij eisa ojgomu. Enadaij nou mimif muina maat keingg ojgomuja fogora mibirfaga erabibei rot mofut efei guru. Enadaij nou mimif misiri morototuma guru. Noba muga enemaksama guru. Mineita mudou efesi ongga ejisei moguma tein guru.

Uma: Babehi gau' to masipato' hi kabajaa-na. Neo' ntora mosusa' palangu–langu. Hi gau' tomane pai' tobine neo' mogau' sala' ba mpotuku' kahinaa nono-ta to dada'a. Neo' motuda' ba mohingi'.

Yawa: Syare wamo ana ngkove obo raijar, indamu mamaisyo vatano wanya varo sansimane rai mansamaisy. Arono wapo one rave, vemo wamaeno awije rai nora. Vemo wapo anaerere rave nora muno wapo anakotaro nggwambe rave nora. Vemo wapayaowi nora muno wasanuga mparijo vatane mansai nora.


NETBible: Let us live decently as in the daytime, not in carousing and drunkenness, not in sexual immorality and sensuality, not in discord and jealousy.

NASB: Let us behave properly as in the day, not in carousing and drunkenness, not in sexual promiscuity and sensuality, not in strife and jealousy.

HCSB: Let us walk with decency, as in the daylight: not in carousing and drunkenness; not in sexual impurity and promiscuity; not in quarreling and jealousy.

LEB: Let us live decently, as in the day, not in carousing and drunkenness, not in sexual immorality and licentiousness, not in strife and jealousy.

NIV: Let us behave decently, as in the daytime, not in orgies and drunkenness, not in sexual immorality and debauchery, not in dissension and jealousy.

ESV: Let us walk properly as in the daytime, not in orgies and drunkenness, not in sexual immorality and sensuality, not in quarreling and jealousy.

NRSV: let us live honorably as in the day, not in reveling and drunkenness, not in debauchery and licentiousness, not in quarreling and jealousy.

REB: Let us behave with decency as befits the day: no drunken orgies, no debauchery or vice, no quarrels or jealousies!

NKJV: Let us walk properly, as in the day, not in revelry and drunkenness, not in lewdness and lust, not in strife and envy.

KJV: Let us walk honestly, as in the day; not in rioting and drunkenness, not in chambering and wantonness, not in strife and envying.

AMP: Let us live {and} conduct ourselves honorably {and} becomingly as in the [open light of] day, not in reveling (carousing) and drunkenness, not in immorality and debauchery (sensuality and licentiousness), not in quarreling and jealousy.

NLT: We should be decent and true in everything we do, so that everyone can approve of our behavior. Don’t participate in wild parties and getting drunk, or in adultery and immoral living, or in fighting and jealousy.

GNB: Let us conduct ourselves properly, as people who live in the light of day -- no orgies or drunkenness, no immorality or indecency, no fighting or jealousy.

ERV: We should live in a right way, like people who belong to the day. We should not have wild parties or be drunk. We should not be involved in sexual sin or any kind of immoral behavior. We should not cause arguments and trouble or be jealous.

EVD: We should live in a right way, like people that belong to the day. We should not have wild and wasteful parties. We should not be drunk. We should not do sexual sins or sin in any way with our bodies. We should not cause arguments and trouble or be jealous.

BBE: With right behaviour as in the day; not in pleasure-making and drinking, not in bad company and unclean behaviour, not in fighting and envy.

MSG: We can't afford to waste a minute, must not squander these precious daylight hours in frivolity and indulgence, in sleeping around and dissipation, in bickering and grabbing everything in sight.

Phillips NT: Let us live cleanly, as in the daylight, not in the delights of getting drunk or playing with sex, nor yet in quarrelling or jealousies.

DEIBLER: We must behave properly, as though the time when Christ will return [MTY] were already here. We must not participate in drunken carousing [HEN]. We must not commit any kind of sexual immorality [MTY, DOU]. We must not quarrel. We must not be jealous of other people.

GULLAH: Leh we lib a clean life, like people wa dey een de light ob day. We mus dohn lib loose life. Mus dohn be dronka. Mus dohn lib bad life an do all kind ob ebil ting. Mus dohn fight wid people o git de big eye cause ob wa dey got.

CEV: So behave properly, as people do in the day. Don't go to wild parties or get drunk or be vulgar or indecent. Don't quarrel or be jealous.

CEVUK: So behave properly, as people do in the day. Don't go to wild parties or get drunk or be vulgar or indecent. Don't quarrel or be jealous.

GWV: We should live decently, as people who live in the light of day. Wild parties, drunkenness, sexual immorality, promiscuity, rivalry, and jealousy cannot be part of our lives.


NET [draft] ITL: Let us live <4043> decently <2156> as <5613> in <1722> the daytime <2250>, not <3361> in carousing <2970> and <2532> drunkenness <3178>, not <3361> in sexual immorality <2845> and <2532> sensuality <766>, not <3361> in discord <2054> and <2532> jealousy <2205>.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Studi lengkap, lihat: Alkitab SABDA.

 <<  Roma 13 : 13 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran